Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 689 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Kdo je designér
Dohnalová, Kateřina ; Staňková, Hana Grulichová (oponent) ; Kubíková, Zuzana (vedoucí práce)
Do jaké míry je člověk sám o sobě designérem? Kde je hranice, která určuje kdo a proč je designér? Není designér každý z nás? Smyslem bakalářské práce je odpovědět na tyto obecné otázky. Autorka přitom vychází z vlastní dlouhodobé zkušenosti s provozem hospody, kdy se na základě zúčastněného pozorování snaží re-designovat procesy, které jsou základem fungování tohoto místa. Jako zaměstnankyně má větší potenciál vyřešit stávající problémy, které se jí zdají být nesmyslné při výkonu práce, či navrhnout jejich řešení tak, aby byly přívětivější a udržitelnější pro zaměstnance, ale braly by v potaz i zaměstnavatele a komunitu, která dané místo navštěvuje. Dlouholetý zaměstnavatel nebo přizvaný profesionál (designér) danou práci nevykonává, tudíž není schopen adekvátně zhodnotit situaci a navrhnout tak smysluplné řešení.
Syndrom karpálního tunelu u studentů VŠ a osob ve věku 40 - 60 let
Husák, Lukáš ; Hošková, Blanka (vedoucí práce) ; Malá, Michaela (oponent)
Název: Syndrom karpálního tunelu u studentů VŠ a osob ve věku 40 - 60 let Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění populačního výskytu syndromu karpálního tunelu u skupiny studentů vysokých škol ve věku 25 - 30 let a skupiny dospělých ve věku 40 - 60 let. Metody: Výzkum se skládá z kvantitativní metody. K získání dat byl využit dotazník, který obsahoval tři provokační manévry. Jednalo se o Phanel's Test, Compression Test a Wrist Flexion Test. Výzkum byl doplněn měřením síly stisku pomocí dynamometru, který měl potvrdit výskyt syndromu karpálního tunelu. Testovány byly dvě skupiny probandů. První skupinou byli studenti VŠ ve věku 25 - 30 let a druhou skupinou byli dospělí ve věku 40 - 60 let. Po interpretaci získaných dat byla provedena statistická analýza. Výsledky: Výsledek výzkumu předpokládá jeden výskyt u skupiny studentů VŠ a dva výskyty u skupiny dospělých ve věku 40 - 60 let. U těchto probandů vychází tři pozitivní vyšetření a potvrzené dynamometrem. Jedná se pouze o pravděpodobný výskyt, který by byl potřeba potvrdit vyšetřením na elektromyografii. Klíčová slova: karpální tunel, syndrom karpálního tunelu, dynamometr, provokační manévr, výzkum
Vnímání hodnoty značky Český olympijský tým
Rovňanová, Michaela ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Nachtigalová, Petra (oponent)
Název: Vnímání hodnoty značky Český olympijský tým. Cíle: Cílem práce je zjistit pozici značky Český olympijský tým včetně vnímání sponzorů a na základě tohoto zjištění navrhnout pro vybraného partnera projekt Customer Journey Map, který by pomohl zlepšit fungování, vnímání a atraktivitu tohoto partnerství s ČOT. Metody: Teoretická část byla vypracována pomocí studia odborné literatury. Pro sběr dat byla stěžejní kvantitativní metoda elektronického dotazování na vzorku české populace z Českého národního panelu a dotazování návštěvníků Olympijských festivalů. Největší přínos poskytlo srovnání údajů z jednotlivých vln dotazování. Na základě těchto výsledků byly vizuálně zpracovány zkušenosti respondentů pomocí speciální metody Customer Journey Map a byla navržena konkrétní doporučení. Jako doplnění vlastních informací o olympijské značce posloužily výzkumy Mezinárodního olympijského výboru. Výsledky: Značka Českého olympijského týmu není Čechům cizí, spojují si ji s českou reprezentací a mají k ní pozitivní vztah. Značku vnímají jako čestnou, pozitivní a tradiční. Nejčastěji spontánně zmiňovaným partnerem ČOT je bývalý generální partner Škoda Auto. V podpořené znalosti vede Česká televize. Dobrých výsledků se dostalo také partnerům Alpine Pro, Pilsner Urquell a ČEZ. Získaná data zaujímala významnou...
HRA NA KONTRABAS-aspekty historické, pedagogické a hudebně teoretické
Šašinková, Eva ; Palkovská, Jana (vedoucí práce) ; Hudec, Jiří (oponent) ; Bernášek, Václav (oponent) ; Gregor, Vít (oponent)
HRA NA KONTRABAS - aspekty historické, pedagogické a hudebně teoretické ABSTRAKT Tato disertační práce je zaměřena na historické, pedagogické a hudebně teoretické aspekty kon- trabasové hry. V práci jsou shromážděna data o historii kontrabasu z hlediska konstrukčního vývoje kontrabasu i kontrabasového smyčce, vývoje ladění a uplatnění nástroje v jednotlivých staletích. Úvodní část obsahuje též informace o nejvýznamnějších kontrabasistech historie. Kapitoly z výzkumné činnosti mapují kromě vývoje uměleckého školství v České republice také přehled vzniku vysokých uměleckých škol v bývalém Československu a následně v České a Slovenské republice. Kapitola s přehledem konzervatoří a vysokých škol, na nichž se v sou- časné době vyučuje kontrabasová hra, obsahuje aktuální tabulky a grafy. Literatura pro kontrabas od nejvýznamnějších českých kontrabasistů-skladatelů je předmě- tem druhého okruhu výzkumné činnosti. Kapitola z tohoto výzkumu je výsledkem důsledného bádání v archivech v letech 2020-2022. Dosud nezpracovaný přehled patnácti nejvýznamněj- ších českých kontrabasistů-skladatelů je doplněn o přehled umělecké, pedagogické a skladatel- ské činnosti jednotlivých osobností. Výzkum přinesl též cenné informace o využití didaktic- kých materiálů na konzervatořích a vysokých školách. Obsáhlá závěrečná kapitola,...
Perception of Religious and Mythological Lexis among EFL Users
Boško, Martin ; Lancová, Klára (vedoucí práce) ; Pípalová, Renata (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vnímání mytologického a náboženského lexika u uživatelů angličtiny jako druhého jazyka s důrazem na mytologii. Nejprve se zabývá krátkým teoretickým úvodem do problematiky, načež hlavní výzkumná část popisuje a analyzuje výsledky výzkumu provedeného na několika českých základních a středních školách. Tento výzkum spočíval v zadání speciálně vytvořeného pracovního listu, který měl mimo jiné za cíl zmapovat znalosti žáků v oblasti mytologického a náboženského lexika. Celkem byly vytvořeny dvě verze pracovního listu, který byl administrován v závislosti na úrovni znalosti anglického jazyka respondenta. Zároveň se v malé míře zaměřoval na schopnost respondentů propojit informace v rámci zadaného pracovního listu. Výzkum ukázal, že většina respondentů má nějaké povědomí o mytologickém lexiku, přičemž toto povědomí se stává méně důležitým s vyšší úrovní jazyka. Nicméně se také ukázalo, že respondenti, kteří vysoce ohodnotili vlastní znalosti o mytologii, měli větší šanci na úspěch ve cvičeních založených na lingvistických disciplínách. Interference mateřského jazyka hrála velkou roli ve schopnostech anglicky vyjmenovat jména planet a ukázala na poměrně velké neznalosti respondentů tohoto tématu. V neposlední řadě se také ukázalo, že věk ani úroveň angličtiny nemají vliv na...
World: Anything bad happens. Internet: Let’s make a meme of it!
Balcaříková, Ivana ; Heřmanová,, Marie (oponent) ; Kubíková, Zuzana (vedoucí práce)
Za generaci Z označujeme generační skupinu, jenž se narodila mezi lety 1995 a 2012. Přišla na svět v době, kdy byl internet již v plném proudu. Je s ním neodmyslitelně spojována. Je to její přirozené prostředí. Pohybuje se v něm obratně, bez jakýchkoli potíží a zcela nepřetržitě. Na feedy gen Z kids se neustále hrnou haldy nových informací, témat, fenoménů, trendů, memů. To dává vzniknout jakési nihilistické a odevzdané povaze této generace, která je neustále zahlcována kumulací nového obsahu a musí se s ním nějakým způsobem vypořádat. Primární zbraní Gen Z se nepochybně stal humor, který přesahuje jakýkoli jiný obranný systém. Memy, reference, reakční videa se stala jejich neodmyslitelnou součástí. Internetový humor v podobě memů, krátkých tanečků či tweetů přesahuje do každodenní komunikace a může být jen čistou formou zábavy. Tento formát ale poskytuje jednotlivým uživatelům také možnost se svobodně vyjádřit i k palčivějším tématům, kterých si tato generace nepochybně všímá. Na rozdíl od těch minulých, se ale snaží vyrovnat se situací a celkovým zahlcením prostřednictvím právě onoho osobitého humoru, který čerpá z internetové kultury. Tato bakalářská práce se zaměřuje na mapování materiálu, který prostřednictvím memového formátu na platformě tiktok zprostředkovává či reaguje na současné globální problémy jako je uprchlická krize, potenciální třetí světová válka, globální oteplování nebo rasismus. Mají tyto reakce ve skutečnosti nějaký výpovědní, informační potažmo edukační potenciál, nebo jsou to jen prázdné a v některých případech nepatřičné způsoby, jak se poprat se současnou situací, o které však autoři nemají dostatek informací a proto mystifikují, či zlehčují dané téma a pokud ano, je to problematické?
Formy a metody motivace ve stavebnictví
Bachura, Martin ; Zamazal, Jaroslav (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku forem a metod motivace ve stavebničtí. Specifikuje stavební podnik a jeho prostředí, formy a metody zaměstnanců, vztahy a komunikaci se zaměstnanci. Obsahuje výzkum prováděný na stavebních společnostech a řízený rozhovor, který slouží jako podklad pro doporučení související s momentální problematikou.
Naturkulturstadt Brno Židenice – Zahradní vinohrady
Lietavová, Veronika ; Sedlák, Jan (oponent) ; Kiszka, Josef (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce je ideologické spracovanie koncepcie, ktorá umožní postupnejšiu premenu záhradkárskej kolónie na miesto primárneho bývania a zlepší priechodnosť dnešnou nepriestupnou lokalitou. Návrh sa nesnaží o riadenú a náhlu premenu celej oblasti, práve naopak, necháva priestor na jej autopoietický rast. Vkladá do oblasti nové, doplňujúce funkcie v dôležitých bodoch územia, centrách, z ktorých nemusí prosperovať len oblasť Židenického kopca, ale aj okolité mestské časti. Nové funkcie rešpektujú tradíciu pestovania a záhradkárstva v oblasti, ktorá sa tu drží už niekoľko storočí a prinášajú nové formy produkcie potravín, vďaka ktorým môžu byť v budúcnosti mestské časti Židenice a Vinohrady a okolie kopca sebestačnejšie. Ťažiskom diplomového projektu je návrh jednej z vybraných lokalít, vychádzajúcich z urbanistickej koncepcie. Jedná sa o výskumné centrum s potravinovou produkciou na vrchu Židenického kopca, ktoré bude akýmsi „ekologickým majákom,“ novou cestou efektívneho pestovania, využívania technológií na získavanie prírodných zdrojov a udržateľnosti v mestách. Spolu so záhradkárskou kolóniou toto centrum umožní obyvateľom Žideníc a Vinohradov prístup k lokálne vypestovanému jedlu a zároveň zvýši povedomie o mnohých aspektoch pestovania potravín a získavania zdrojov.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 689 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.