Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 710 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Výzkum v ošetřovatelství v kontextu historického vývoje
ŠVANCÁROVÁ, Kristina
Diplomová práce "Výzkum v ošetřovatelství v kontextu historického vývoje" má teoretický charakter. Jejím cílem je analyzovat historický vývoj výzkumu v ošetřovatelství jako nedílné součásti sesterské profese. Práce je zpracována jako historicko - analytická studie dostupných zdrojů a dokumentů s následnou interpretací textů prostřednictvím metody textové hermeneutiky. K dosažení cíle bylo nezbytné stanovit dvě výzkumné otázky: Jaké dobové události ovlivnily ošetřovatelský výzkum v historickém kontextu? Jaký vývoj zaznamenal výzkum v ošetřovatelství z historického pohledu? Práce je členěna do pěti kapitol s názvy Od pravěku do novověku, Období Florence Nightingale, Meziválečné a válečné období v kontextu ošetřovatelského výzkumu, Poválečné období a výzkum v ošetřovatelství, Ošetřovatelský výzkum v současnosti. Mezi stěžejní dobové události, jež ovlivnily vývoj výzkumu v ošetřovatelství, lze řadit rozvoj lidstva (písmo), vliv náboženství, válek, tereziánské a josefínské reformy, emancipační hnutí. Dále pak vznik vzdělávacích institucí (přesun výuky na VŠ), organizací a rozvoj publikační činnosti. Neméně důležitými vlivy se staly zavedené politické a ekonomické reformy, Boltonův zákon, program Kelloga, zpráva Poradního výboru, možnost cestování (stáže), přijmutí Boloňského procesu a technického pokroku (internet, PC). Je možno uvést, že výzkum šel ruku v ruce se vzděláváním, ovlivňující současně i úroveň ošetřovatelské péče. V souvislosti s druhou výzkumnou otázkou lze uvést, že první výzkumné počiny je možno sledovat již od pravěku, skrze zdroje lidského poznání, potřeb ošetřovatelské péče, vzdělávání sester, pracovních potřeb a požadavků, zdraví a bezpečí sester, motivaci, role sester, či komunitního ošetřovatelství. V proměnách času výzkumná činnost dospěla až ke vzniku výzkumných center a výcvikových fakult, výzkumných vzdělávacích programů, výzkumných plánů (prevence, digitalizace, chronicky nemocní), mezinárodní spolupráci a dosažení vlastní terminologie, klasifikace a metodologie. V současné době je výzkum v ošetřovatelství vymezen etickými a právními zásadami, podložen EBN a financován z veřejných zdrojů.
Zjištění techniky sjíždění a zatáčení veřejnosti v České Republice
HRŮŠA, Albert
Tato Bakalářská práce měla být zaměřena na zjištění uplatňovaných technik sjíždění a zatáčení veřejnosti na českých horách. Pro výzkumu měla být použita metoda pozorování pomocí záznamového zařízení. V průběhu pozorování mělo dojít k pořízení krátkého video záznamu každého z lyžařů. Pomocí získaných materiálů mělo být vyhodnoceno nejen zastoupení jednotlivých technik, ale i správnost jejich provedení. Dalším bodem mělo být porovnání získaných informací s diplomovou prací Jana Nohavy z roku 2006, což by vedlo ke zjištění, k jakým změnám a jakou dynamikou vývoje prošlo lyžování v průběhu posledních čtrnácti let. Bohužel z důvodu celosvětové koronavirové pandemie a zavedených vládních opatření nebylo možné výzkum uskutečnit. Jako náhradní řešení bylo zvoleno podrobný rozbor jednotlivých technik sjezdového lyžování a podmínek ve vybraných lyžařských středisek a natočení vzorových videí jednotlivých technik, které měly být zařazeny do původního hodnocení.
Pronunciation standard awareness and consistency in Czech speakers of English: British vs. American English
UNGER, Filip
Bakalářská práce se zabývá schopností českých uživatelů angličtiny rozpoznávat rozdíly ve výslovnosti britské a americké angličtiny, a tím, do jaké míry se tato jejich schopnost promítá do jejich vlastní výslovnosti. V první části práce tedy určuji a popisuji hlavní odlišnosti obou těchto regionálních standardů. Ve druhé části pak za pomoci rozhovoru, předložení textu k předčítání a předložení dotazníku k nahrávkám rodilých mluvčích výše zmíněných standardů subjektům, zpracovávám poznatky o zkoumaných proměnných. Závěrem práce je praktické doporučení pro výuku výslovnosti angličtiny v České Republice a uvedení možností rozšíření práce.
Sexuální výchova na druhém stupni ZŠ
STRNADOVÁ, Romana
Bakalářská práce se zabývá sexuální výchovou s primárním zaměřením na 2. stupeň ZŠ. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části se nachází podrobná definice sexuální výchovy, historický kontext z hlediska pohledu na lidskou sexualitu, historické pojetí a současný stav sexuální výchovy v České republice. Zároveň práce zahrnuje ukotvení sexuální výchovy v rámci kurikulárních dokumentů, motivy a způsoby samotné realizace sexuální výchovy ve škole, principy, cíle, podmínky, ale také i aktivizační metody, témata, přístupy k sexuální výchově ve světě, v neposlední řadě i spor mezi zastánci a odpůrci o realizaci sexuální výchovy ve škole a preventivní programy. Praktická část bakalářská práce se věnuje přístupům pedagogů, kteří sexuální výchovu vyučují v rámci své aprobace na 2. stupni ZŠ.
Povědomí o fairtradových produktech ve vybraném řetězci
MACHÁČKOVÁ, Veronika
Bakalářská práce je zaměřena na výzkum postoje k fairtradovým výrobkům a jejich povědomí mezi zákazníky ve vybraném obchodním řetězci. Cílem bakalářské práce je popsat historii a současnou situaci značky na českém trhu a definovat, jak lidé tuto značku vnímají a chápou její principy a do jaké míry ovlivňuje chování spotřebitelů při nákupu fairtrade produktů.
Povědomí o Fairtrade na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
BARTOŠ, Matěj
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké povědomí mají zaměstnanci a studenti Jihočeské univerzity o Fairtrade prostřednictvím marketingového výzkumu, respektive metodou on-line dotazníkového šetření. Dotazník byl vyplněn studenty a zaměstnanci s cílem analyzovat historii Fair Trade, problémy Fair Trade, fairtradové produkty, hlavní Fairtradové organizace a proces certifikace Fairtrade. Výsledky výzkumu mohou motivovat studenty a zaměstnance k nákupu fairtradových produktů a tím alespoň trochu přispět rozvojovým zemím.
Motivace a stimulace ve vybraném odvětví
PŮLPYTEL, Lukáš
Tato bakalářská práce se zabývá způsoby motivace a stimulace zaměstnanců ve zvoleném prostředí. Všechny informace jsou shromažďovány prostřednictvím dotazníků a dalších rozhovorů se dvěma manažery. Hlavním cílem je vytvořit seznam způsobů a metod motivace a stimulace a ukázat jejich výhody a nevýhody. Prostřednictvím výzkumu jsou společnosti XXXLutz České Budějovice a Mobelix České Budějovice. Oba jsou nábytkářské společnosti. Kritéria pro hodnocení pracovního prostředí jsou: průměrný plat, zaměstnanecké výhody, spokojenost pracovníků, možnost dalšího vzdělávání a vzdělávání a přístup společnosti k současné situaci Covid-19. Na konci práce jsou shrnuty váhy důležitosti kritérií jak pro zaměstnance, tak pro společnost. Společnosti budou moci z tohoto průzkumu čerpat v příštích několika letech. Očekává se také zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.
Interní marketingová strategie ve vybrané organizaci
MALISZEWSKÁ, Nikola
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření a aplikaci interní marketingové strategie do vývojového oddělení. Teoretická část práce popisuje marketingovou strategii a její metody, jako je SWOT analýza, portfolio analýza, marketingový audit a benchmarking, a také marketingový mix a postup nastavení KPI. Praktická část práce spočívá v aktivním využití metod strategického marketingu, jako je SWOT analýza, analýza portfolia, marketingový audit a benchmarking. Ve druhé kapitole se diplomová práce zabývá teoretickým vysvětlením marketingového plánování a plánů, situační analýzou jako SWOT, portfolio analýzou a marketingovým auditem. Skládá se také z vysvětlení benchmarkingu, marketingového mixu, online marketingu a KPI. Další kapitola popisuje cíl diplomové práce a její metodiku. Následující kapitola se zaměřuje na praktické provedení analýzy. Předposlední část popisuje výsledky analýzy. Šestá kapitola je zaměřena na diskusi o navrhované strategii a KPI.
Postoje žáků 1. ročníků středních škol k hodnocení
HORVÁTH, Petra
Bakalářská práce Postoje žáků 1. ročníků středních škol k hodnocení se zabývá postojem žáků středních škol a středních odborných škol k hodnocení v prvním ročníku vyučování. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části je v první řadě charakterizován žák střední školy a středního odborného vzdělávání, poté období adolescence a jeho vliv na žáka. Dále proces hodnocení, funkce hodnocení a formy hodnocení, které jsou používány ve vyučování. Také je zde věnována pozornost dnešní problematice, zda klasifikovat známkou nebo slovním hodnocením. V teoretické části pak také zmíním, zda souvisí hodnocení s psychikou dítěte a v poslední řadě se věnuji metodám školního hodnocení. Empirická část je tvořena výzkumem pomocí, kterého se snažím zjistit, jaké jsou postoje žáků prvních ročníků středních škol k hodnocení. Šetření bylo provedeno formou elektronického dotazníku. Dotazník je stručný, poskytuje přesné a rychlé vyhodnocení, včetně srovnání získaných informací. Výsledky jsou zaznamenány procentuálně v grafickém zobrazení a zároveň převedeny do přehledných tabulek, doplněných patřičnými komentáři. Výsledky dotazovaných žáků, informují o tom, jak se změnil jejich postoj k hodnocení, zda jim hodnocení vyhovuje, co je motivuje k lepším výsledkům, jaké formy hodnocení preferují atd.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 710 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.