Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 712 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Popularita menšinových sportů v České republice u mladé generace
Vychytil, Jiří ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název práce: Popularita menšinových sportů v České republice u mladé generace Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit popularitu vybraných menšinových sportů u mladé generace a následně porovnat popularitu pasivní a aktivní. Vedlejšími úkoly jsou zjištění ideálních informačních kanálů pro menšinové sporty a následné sepsání doporučení pro zástupce menšinových sportů ke zvýšení popularity jejich sportu. Metody: V prvotní fázi bylo použito elektronické dotazování ke zjištění obecné, aktivní a pasivní popularity sportu, k nalezení ideálního komunikačního kanálu a v neposlední řadě k návrhu doporučení pro zástupce menšinových sportů. Pro analýzu výsledků byly použity statistické metody absolutní a relativní četnosti. Po prvotním výzkumu následoval polostrukturovaný rozhovor s marketingovým specialistou, se kterým jsme analyzovali výsledky elektronického dotazování. Výsledky: Výsledkem bylo zjištění velkých rozdílů mezi aktivní a pasivní popularitou, což vesměs odpovídá předchozí teorii. Zároveň bylo zjištěno, že mnou vybrané menšinové sporty neefektivně využívají sociální sítě, na které by se zástupci těchto sportů měli zaměřit, pokud chtějí zvýšit popularitu svých sportů v naší zemi. Zároveň by se měli snažit dostat sport na školy, podobně jako se to povedlo jiným, dnes populárním, sportům. Klíčová...
Reflexe prostoru
Šrom, Samuel ; František,, Dvořák (oponent) ; Korbička, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce Reflexe prostoru si klade za cíl změnit úhel pohledu na eloxování materiálu a posunout tento čistě technologický proces do umělecké roviny. První část textu stručně shrnuje proces anodizace a hledá její projevy v kulturní sféře. Druhá textová část popisuje vlastní záměr a výsledky bádání v rámci technologických zkoušek, které jsou prezentovány v obrazové části dokumentu.
Spotřebitelské vnímání biopotravin a jejich značek
CRKALOVÁ, Zdeňka
Diplomová práce se zaměřuje na průzkum spotřebitelského vnímání biopotravin a jejich označení. Práce charakterizuje ekologické zemědělství, biopotraviny a proces jejich kontroly a označování. Cílem je zjistit, jaké je spotřebitelské chování s ohledem na věk a pohlaví. Dalším důležitým výstupem této práce je zjištění, zdali spotřebitelé shledávají biopotraviny jako kvalitnější než konvenční potraviny, a jestli spotřebitelé vnímají označení biopotravin při jejich nákupu. Předmětem práce je výzkum a data byla získána pomocí dotazníkového šetření.
Monitoring stavu a úrovně znalostí o ochraně přírody u studentů vybraných středních škol
ŘÍHOVÁ, Libuše
Tato práce je zaměřena na stav a úroveň znalostí o ochraně přírody u žáků středních zemědělských škol, obchodních škol a gymnázií. Cílem práce je shromáždění informací o výuce k ochraně přírody v ČR, dále modifikovat a spolupodílet se na vytvoření standardizovaného testu a poté test aplikovat u žáků vybraných středních škol. K výzkumu byl využit test, který vyplnilo 436 respondentů ze 13 středních škol (7 gymnázií, 3 zemědělské školy, 3 obchodní školy). Zadávání probíhalo v září a říjnu roku 2017, březnu 2018 a listopadu 2018. Většina respondentů byla ve třetím ročníku, pouze jedna třída druhého a 3 třídy čtvrtého ročníku. V testech bylo možné získat 100 bodů. Celkový průměrný zisk z testu byl 35 bodů. Nejlepších výsledků v tomto výzkumu dosahovala gymnázia, kdy nejlepší průměrné skóre třídy bylo přibližně 45 bodů a nejhorší výsledky měly obchodní školy (nejmenší průměrné skóre třídy přibližně 26 bodů). Většina žáků si s ochranou přírody spojuje převážně pojmy jako např. třídění odpadu, recyklace, znečištění ovzduší, vod či chráněná území. Často také nepovažují prospěšnou lidskou činnost pro přírodu, ale myslí si, že lidé přírodu pouze ničí.
Uplatnění fairtrade produktů ve vybraných oblastech veřejné správy
PACLÍK, Ladislav
Tato diplomová práce je zaměřena především na fair trade a možnosti jeho uplatnění ve vybraných oblastech veřejné správy v České republice. Teoretická část práce se zabývá systémem fair trade, jeho principy, projekty, které jsou realizovány na jeho podporu a konkrétními příklady těchto projektů. Mimo jiné jsou zde zmíněny i komodity, které jsou v rámci fairtradové certifikace pěstovány. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření. Součástí průzkumu je dotazník, který byl zaslán krajským úřadům České republiky a vybraným městským úřadům Jihočeského kraje. Dotazník je zaměřen na účast těchto orgánů v systému fair trade, spotřebu fairtradových výrobků v provozu úřadů a také na možnosti zapojení se do certifikace "Fairtradový úřad". Cílem diplomové práce je zjistit aktuální zapojení krajských úřadů a městských úřadů Jihočeského kraje v systému fair trade, podporu tohoto systému a aktivity, které jsou v rámci této podpory realizovány.
Smart destinace cestovního ruchu
KOUBOVÁ, Andrea
Teoretická část této práce je zaměřená na vysvětlení problematiky smart konceptu v rámci měst a destinací cestovního ruchu, jakým způsobem destinace využívá marketingovou komunikaci, aby přilákala nové návštěvníky a udržela si ty stávající. Čtenář je v této části také seznámen s tematikou měření emocí, jaké jsou metody, jejich silné a slabé stránky a jak konkrétně funguje metoda EDA (měření elektrodermální aktivity, resp. vodivosti kůže), která byla využita v rámci praktické části. Cílem práce je využití nových technologií pro efektivní marketing destinace cestovního ruchu. Na základě měření emočních reakcí metodou EDA je úkolem optimalizovat vizuální komunikaci destinace Písek a okolí jako města s konceptem smart city. V praktické části je popsáno, jakým způsobem probíhalo dotazníkové šetření a měření metodou EDA. Při výzkumu byly respondentům promítány snímky pořízené z oblasti města Písek a jeho okolí. Zpracování dat probíhalo tím způsobem, že se vyhodnotilo dotazníkové šetření a měření metodou EDA. Výsledky z obou způsobů výzkumu byly seřazeny v žebříčku TOP deset pozitivně/negativně hodnocených snímků s vyšší emoční reakcí. Deset pozitivně a deset negativně hodnocených snímků z dotazníkového šetření a měření metodou EDA jsou zde vizualizovány. Z výzkumu lze vyvodit, že metoda EDA je pro měření emocí vhodná a společně s dotazníkovým šetřením poskytla zajímavé informace, jaký typ obrázků je vhodný používat v rámci marketingové komunikace destinační společnosti Píseckem, s. r. o., aby stávající i potenciální návštěvníky zaujala.
Role užívání marihuany lidmi s tělesným postižením
Müllerová, Petra ; Oravcová, Anna (vedoucí práce) ; Kawulok, Josef (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na roli užívání marihuany u lidí s tělesným postižením. Výzkumy naznačují, že marihuana nemusí sloužit pouze k rekreačním účelům a její užívání může tělesně postiženému přinést značnou úlevu, například uvolnění svalů při křečích. Toto téma je nedílnou součástí diskuze o lékařském využití marihuany a její legalizace jako takové, což autor vnímá jako stále aktuální. Cílem práce je nejprve teoretické uvedení do zkoumané problematiky metodou zmapování - rozlišení druhů marihuany, specifikace zkoumané skupiny lidí jako uživatelů marihuany a zároveň tělesně postižených, popsání léčebných účinků konopí a nastínění současného právního stavu v České republice a řadě dalších států. V praktické části byla pro výzkum využita metoda polostrukturovaného rozhovoru, který je zaměřen na důvody užívání marihuany respondenta, na roli jeho rodiny a prostředí v míře užívání marihuany a na možný význam legalizace marihuany pro respondenta. Práce přináší základní vhled do problematiky užívání marihuany, poznatky o pozitivních účincích užívání marihuany tělesně postiženými, zjištění poměrně nízkého vlivu rodiny a okolí na užívání z důvodu zásadní potřebnosti a názory na možné zlepšení společenského vnímání užívání konopí (zejména z léčebných důvodů) po jeho případné legalizaci.
Statistika & My (č. 1/2019): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cestovní zpráva z 20. mezinárodní konference o šedé literatuře: výzkumná data pohánějí a udržují šedou literaturu
Vyčítalová, Hana ; Černohlávková, Petra
Náplní služební cesty byla účast zaměstnanců NTK na Mezinárodní konferenci o šedé literatuře (International Conference on Grey Literature, GL20) a zároveň účast na výroční schůzi členů organizace Greynet, jejíž je NTK členem. Většina prezentací byla věnována ukládání, archivaci a zpřístupnění výzkumných dat. Na konferenci byla ve formě posteru prezentována i činnost NTK – 10 let výstavby a fungování Národního úložiště šedé literatury (www.nusl.cz). Konference rovněž umožnila schůzku se správci repozitáře GreyGuide a databáze WorldWideScience, kam NTK začne zasílat data z NUŠL.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 712 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.