Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 762 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Výzkum spokojenosti zákazníků
Rodan, Zdeněk ; Trégerová, Jaroslava (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Cílem práce je zjistit, vyhodnotit a stanovit taková opatření, která přinesou zvýšení této spokojenosti v budoucnu. Teoretická část se zaměřuje především na výklad pojmů, problematiku marketingového výzkumu a marketingu služeb. Druhá část zahrnuje vlastní dotazníkové šetření s následným vyhodnocením.
Centrum trasferu technologií
Kršková, Nikola ; Klimek, Karel (oponent) ; Myslín, Jiří (vedoucí práce) ; Čuprová, Danuše (vedoucí práce)
Předmětem vypracování bakalářské práce je novostavba administrativní budovy v Telči v rámci Centra transferu technologií. Pozemek je lichoběžníkového tvaru a nachází se v bezprostřední blízkosti silnice I. třídy, ulice Třebíčská. V nejbližším okolí se nachází objekty s různými funkcemi- VŠ, administrativní prostory, prostory pro výrobu, vysokoškolské koleje. Navrhovaný objekt administrativní budovy je třípodlažní. Půdorys je oblého tvaru, definují ho čtyři kruhové oblouky. Objekt nabývá na hmotě s přibývajícími podlažími. Je umístěn na severovýchodní straně pozemku na parcele č. 5782/1. Před budovou je umístěno parkoviště. V objektu se nachází prostory laboratoří pro vývoj a výzkum biologických látek, dále prostory pro administrativu a samotné řízení bioplynové stanice. Dominantním prostorem je zde vstupní hala se schodištěm. Schodiště je řešeno v části D- Architektonický detail.
Marketingová studie bankovních služeb v České republice a Velké Británii
Jindrová, Marta ; Bonner, Nadia (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním bankovních služeb v České republice s bankovními službami ve Velké Británii. Zabývá se analýzou těchto služeb zejména z marketingového hlediska a výsledkem jsou doporučení na zkvalitnění služeb v České republice pro privátní klientelu. Cílem práce je najít a analyzovat rozdíly mezi českými a britskými bankovními službami pro privátní klientelu a navrhnout doporučení pro banky i jejich klienty, která by vedla ke zvýšení spokojenost zákazníků.
Standuino
Merta, Ondřej ; Boleslavsky, Andrej (oponent) ; Šedivá, Barbora (vedoucí práce)
Projekt Standuino reflektuje a naplňuje nejnovější trendy na poli mediálního umění, experimentální hudby i artistic research. Testuje limity DIY designu, lokální výroby i distribuce takovýchto produktů. Zároveň je Standuino nomádská intervenční forma vzdělávání umělců na poli mediálních a hudebních realizací. Projekt Standuino zahrnuje širokou škálu tvůrčích, edukačních, technických a sociálních činností, od realizace výstav, podpory jiných uměleckých projektů, přes organizaci workshopů, happeningů, koncertů volně improvizované hudby, přes dokumentování (v rámci akademické spolupráce s jinými fakultami) a mapování fenoménu tzv. „bastlení“ (lokální DIY), až po vývoj a design progresivních experimentálních hudebních nástrojů. Samotná platforma Standuino je elektronické opensourcové zařízení pro kreativní využití, zejména přizpůsobené pro potřeby umělců a muzikantů ve střední a východní evropě.
LIMITY ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI MOTORU S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM
Vondrák, Adam ; Drápal, Lubomír (oponent) ; Vopařil, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rozborem vlivů na celkovou účinnost motoru s vnitřním spalováním, přibližuje hranice jejího zvyšování a nabízí přehled vybraných technologií, které jsou toho času ve vývoji a mají potenciál do budoucna snížit spotřebu paliva či produkci škodlivých emisí.
Power - plant
Studený, Jan ; Severa, Zdeněk (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Projekt „POWER - PLANT“ se zabývá rehabilitací bývalé Ústřední elektrárny a konverze Dolu Schöeller (Nejedlý I a III) v obci Důl Libušín. Nově bude pro objekt elektrárny navržena technologie s progresivním fluidním kotlem na biomasu, parní turbínou o výkonu 7 MW a absorpční (trigenerační) jednotka produkující teplo, chlad a elektřinu, která navíc bude fungovat jako chladič primárního okruhu elektrárny. Zdrojem vody nejen pro elektrárnu bude bývalá těžební jáma Nejedlý I, která je v současnosti zaplavena pitnou vodou o teplotě cca 12°C. Tento systém využívá s vysokou účinností vložené palivo (biomasu), kterého je ve výsledku potřeba méně. Větší podíl vyrobené elektřiny a část tepla budou distribuovány do veřejné sítě. Na většině území budou navrženy veřejně přístupné skleníky z ocelovo-hliníkové konstrukce vyplněné ETFE fólií tvořící tepelně izolační membránu naplněnou vzduchem. Důvodem je vytvoření podmínek pro pěstování tropických a subtropických rostlin. Skleníky budou napojeny na absorpční jednotku elektrárny (prostřednictvím podzemních meandrů ve kterých bude cirkulovat voda), ventilační šachtu dolu a na důlní vodu - tudíž bude možné řídit podmínky vnitřního prostředí těchto staveb bez vlivu ročního období a hlavně bez nutnosti montáže dalších technologických zařízení. Zároveň bude zajištěna kooperace s absorpční jednotkou na chlazení primárního okruhu - proto odpadá nutnost chladících věží, případně ventilátorů. Součástí projektu bude vybudování detašovaných pracovišť Fakulty strojní ČVUT v Praze - Ústavu progresivních technologií a systémů pro energetiku a Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. Důvodem je umožnění studentům a vědcům aktivně a hlavně v praxi se podílet na provozu a především vývoji dané problematiky. Pro veřejnost je v areálu kromě samotných skleníků přístupné také vnitřní a venkovní termální koupání. Součástí vstupního vestibulu je bistro a především přednášková síň. Cílem práce je decentralizovaný botanicko-energetický soubor staveb produkující elektřinu, teplo, chlad a biomasu a vytvářející rekreační, edukační a výzkumné podmínky.
Komunikační mix podniku
Novotná, Lenka ; MBA, Petr Bilavčík, (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Zahradní centrum V Aleji. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu, marketingového a komunikačního mixu. V analytické části je popsána současná situace podniku, analýza makroprostředí a mikroprostředí, marketingový výzkum a SWOT analýza. V závěru práce jsou uvedeny návrhy, které by měly vést ke zlepšení komunikačního mixu.
Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků
Lusková, Michaela ; Filusz, Patrik (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výzkumem a analýzou úrovně spokojenosti zákazníků v rodinné stavební firmě. Byla provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Výzkum spokojenosti zákazníků dané firmy, provedený dotazníkovou metodou, byl vodítkem k návrhu opatření, která pomohou ke zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků a tím ke zlepšení pozice firmy na trhu.
Návrh komunikačního mixu firmy EKO-PE, s.r.o.
Brychcová, Blanka ; Pechová, Jana (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza a zhodnocení stávajícího komunikačního mixu poradenské firmy EKO-PE, s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení. První část je věnována shrnutí teoretických pojmů, které se této problematiky týkají. Jedná se tedy o pojmy z marketingu, marketingové komunikace, analýzy prostředí, marketingového konceptu, hodnoty a spokojenosti zákazníka a marketingového výzkumu. Druhá část je zaměřena na praktickou stránku věci. Zabývá se charakteristikou společnosti EKO-PE s.r.o., jejím marketingovým mixem sluţeb a analýzou prostředí této firmy. Následuje analýza a zhodnocení současného komunikačního mixu podniku na základě marketingového výzkumu dotazníkovou metodou. V závěru této části jsou sepsány na základě dostupných informací a analýz výsledky a návrhy na opatření.
VODA + MĚSTO AQUADOMOS příběh řeky
Škapová, Veronika ; Vágnerová, Lenka (oponent) ; Poslušná, Iva (vedoucí práce)
Architektonický návrh je situovaný u řeky Svratky poblíž centra města Brna. Navržený objekt se otáčí zády k rušné dopravní komunikaci a otevírá se k řece. Vytváří veřejně přístupné nábřeží. Hmota objektu připomíná vlnu. Objekt naplňuje 3 hlavní funkce - expozici, informace a výzkum. Expozice je založená na fenoménu vody. Informace jsou zastoupené v navržené posluchárně, kavárně a galerii. Výzkum je umístěný v laboratořích a veřejných studovnách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 762 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.