Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 610 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce: VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE 2018 – 2021
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zpráva Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, veřejné výzkumné instituce, která shrnuje činnost za období 2018–2021. Výzkumný ústav bezpečnosti práce v roce 2019 oslavil významné výročí svého vzniku. Za 65 let jeho existence byla bezpečnost práce poznamenána velkými změnami ve vývoji v této oblasti a výzkumný ústav dnes zaujímá významné místo v rámci oboru.
Maturita z výtvarné výchovy
Vozný, Martin ; Fišerová, Zuzana (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Vozný, M.: Maturita z výtvarné výchovy. [Diplomová práce] Praha 2019. Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, počet stran:85. Diplomová práce se zaměřuje na téma maturit, a to konkrétně na maturitu z výtvarné výchovy. V rámci teoretických aspektů je zkoumáno prostřednictvím kurikulárních dokumentů, školského zákona a k tomu příslušných vyhlášek maturita a její možnosti v rámci formy a obsahu. Součástí práce je rovněž i výzkumná část, která je založena na kvalitativním výzkumu. Ta přináší zjištění, která jsou vytvořena na základě vykonaných pozorováních a realizovaných polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s audiozáznamy na předem vybraných gymnáziích. Informace získané z terénu jsou nadále reflektovány a podrobeny patřičnému designu výzkumu, který se opírá o zakotvenou teorii. Audiozáznamy z výzkumných rozhovorů jsou následně přepsány a je provedeno otevřené, axiální kódování dokumentů. Výstupem je vhled do nově objevených vztahů a kategorií, které souvisí s formováním obsahu, formy a reflexe maturitní zkoušky z výtvarné výchovy. Výsledkem práce je vytvoření vlastního designu maturitní zkoušky z výtvarné výchovy, který vychází ze sémantického přístupu. Klíčova slova: Maturitní zkouška, výtvarná výchova, výzkum, vyšší sekundární vzdělávání, kurikulární dokumenty,...
Povědomí a postoje studentů UK FTVS k jezdectví
Vybíralová, Tereza ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Povědomí a postoje studentů UK FTVS k jezdectví Cíl: Cílem této bakalářské práce je zjistit povědomí studentů UK FTVS o jezdectví a současně zjistit jejich postoje k danému sportu. Na základě výsledků výzkumu budou vytvořena doporučení pro Českou jezdeckou federaci, jak by bylo možné situaci zlepšit. Metody: Pro výzkum v této bakalářské práci byla zvolena metoda elektronického dotazování. Na základě dotazování byla sesbírána data zjišťující povědomí o jezdectví a jeho jednotlivých disciplínách, aktivní a pasivní zájem o daný sport a postoje studentů k tomuto sportu. Výsledky: Výzkum povědomí a postojů studentů Fakulty tělesné výchovy k jezdectví ukázal, že studenti sice povědomí o jezdectví mají, ale jejich vědomosti z daného odvětví jsou pouze povrchové. Studenti jezdecký sport příliš nesledují a dle většiny studentů se jedná o výrazně finančně náročný a málo dostupný sport. Přesto by většina studentů využila příležitost si sport vyzkoušet. Byla vytvořena doporučení, podle kterých by se povědomí studentů o jezdectví mohlo zvýšit a postoje zlepšit. Klíčová slova: povědomí, postoje, jezdectví, výzkum, dotazník, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Dvacet let pořadu Kouzelná školka v České televizi
Procházková, Pavla ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Prázová, Irena (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Dvacet let pořadu Kouzelná školka v České televizi" ("Twenty Years of the TV Show Magic Kindergarten on the Czech Television") se zabývá pořadem pro děti předškolního věku Kouzelná školka ve vysílání veřejnoprávní České televize. Cílem práce je vysledovat a popsat základní proměny pořadu po dobu dvaceti let vysílání tohoto pořadu. Před vlastní výzkumnou částí seznamuje s problematikou vysílání pro děti a jeho specifiky, s historií komponovaných televizních pořadů pro děti v České republice a jejich současným stavem. Další část práce je věnována pořadu Kouzelná školka - základnímu popisu a charakteristikám tohoto komponovaného televizního pořadu, určeného pro nejmenší diváky. Výzkumným cílem je na vzorku čtyřiceti pořadů (dva díly za každý rok existence Kouzelné školky 1999-2019) vysledovat jak proměny formální stránky pořadu - jeho délky, formální struktury, podoby studia, hudební složky, grafiky, moderace, tak proměny obsahu - obsahové struktury pořadu, charakteristiky vysílaných pořadů, obsahu vstupů moderátorů. Výzkumnými metodami jsou rešerše odborné literatury, obsahová analýza pořadu a komparativní výzkum jednotlivých dílů pořadu.
Životní spokojenost českých dětí: srovnání vybraných výzkumů
Matoušková, Veronika ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem životní spokojenosti dětí. V teoretické části práce je vymezen termín well-being pohledem různých autorů a problematika jeho překladu do českého jazyka. Jsou zde také popsány přístupy k osobní pohodě, její komponenty a zdroje. Dále se práce věnuje objasnění termínu životní spokojenost a faktorům, které ji ovlivňují. V neposlední řadě práce uvádí způsoby měření životní spokojenosti jak u dospělé populace, tak u dětí. Stěžejní částí práce jsou vybrané mezinárodní a české výzkumy životní spokojenosti u nás. Hlavním cílem práce je porovnat tyto výzkumy z hlediska metodologie, s důrazem na popis výzkumného vzorku, metody sběru dat a nástroje měření životní spokojenosti. Práce si rovněž klade za cíl porovnat výsledky daných výzkumů, a zjistit tak, zda jsou české děti spokojené se životem. Výsledky diplomové práce ukazují, že celkově jsou české děti spokojené; potvrzují to všechny vybrané výzkumy. Šetření se liší v tom, zda jsou spokojenější dívky či chlapci. Statisticky významné rozdíly mezi pohlavími ovšem prokázány nebyly. Dalším zjištěním je, že mezinárodní výzkumy se soustředí pouze na zjištění úrovně životní spokojenosti, české výzkumy nadto hledají faktory, které na ní působí. K měření životní spokojenosti v mezinárodních šetřeních jsou využívány jednopoložkové...
Postoje a povědomí studentů UK FTVS ke smíšeným bojovým uměním
Vágenknecht, Jiří ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Postoje a povědomí studentů UK FTVS ke smíšeným bojovým uměním. Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit vztah studentů UK FTVS k smíšeným bojovým uměním (MMA) a jejich znalosti o tomto sportu. Metody: Postoje a povědomí k MMA byly zjišťovány kvantitativní metodou elektronického dotazování. Metoda analýzy dokumentů byla použita pro vytvoření teoretické části Výsledky: Dle výsledků výzkumu mají o MMA zájem spíše muži. Pozitivněji je i vnímáno mužské zápasení než to ženské. Největší dosah má MMA na internetu, odkud ho zná nejvíce lidí. Klíčová slova: MMA, postoje, povědomí, výzkum, vztah, popularita
Každodení módní přehlídka
Rémanová, Jana ; Šagát, Petr (oponent) ; Ruller, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá nevšedním oblečením a reakcemi širokého okolí. Celkově zahrnuje zkoumání výrazu “výstřední oblečení”, tvorbu modelů podle získaných podnětů a následnou realizaci performance na veřejných místech. Výsledkem projektu jsou získané informace z výzkumu sta dotázaných osob. Dále série deseti "kostýmů", které znázorňují podněty získané z předešlého výzkumu z vybraných dotazníků. Každý model je příkladem stereotypu toho co bylo shledané jako výstřední v oblékání. V těchto modelech následně byla realizovaná performance na veřejnosti. Všechny jednotlivé fáze tvorby projektu jsou prezentovány jako celek a uváděny jako bakalářská práce.
Zhodnocení úrovně finanční gramotnosti ve skupině studentů středních a vysokých škol
Naď, Slavomír
Zaměřením práce je zhodnocení finanční gramotnosti ve skupině studentů středních a vysokých škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce nabízí definování finanční gramotnosti. Dále jsou zmíněny nejdůležitější faktory, které ovlivňují finanční gramotnost - škola a rodina. Praktická část na teorii navazuje výzkumem, realizovaným získáváním dat od cílové skupiny za pomoci dotazníku. Výsledky nabízí přehledný materiál popisující finanční znalosti studentů.
Vliv reklamy na zákazníka v kontextu marketingu podniku Moje Kávová Hvězda
Matějková, Veronika
Matějková, V. Vliv reklamy na zákazníka v kontextu marketingu podniku Moje Kávová hvězda. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Cílem této práce je identifikovat cílovou skupinu zákazníků brněnské kavárny Moje Kávová Hvězda a zjistit, jak daná skupina vnímá image tohoto podniku, reklamu a jaké jsou její potřeby a na základě výsledků následně navrhnout opatření, která by mohla přispět ke zlepšení marketingu dané firmy v různých oblastech marketingového mixu. Celá práce je rozdělena do dvou celků, první se zabývá obecnými pojmy z oblasti marketingu, reklamy a chování spotřebitele. V druhé části je pomocí dotazníkového šetření ověřena platnost předem stanovených hypotéz a na základě výsledků jsou navrhnuty marketingové změny a doporučení.
Percepce reklamy zákazníky u vybraných kosmetických společností - komparativní studie
Korcová, Aneta
Předmětem této práce je na základě komparativního výzkumu zjistit, jaké je vnímání a hodnocení televizních reklam na sprchové gely kosmetických společností Dermacol, Radox, Dove a Nivea. Teoretická část se věnuje převážně problematice reklamy, psychologie reklamy a marketingu. Práce také věnuje svoji pozornost na zjištění vztahu a postojů zákazníků k reklamě na sprchové gely. Ve vlastní práci je prezentován jak přehled sekundárních dat zaměřený na kosmetické přípravky a reklamu, tak i vyhodnoceny a interpretovány primární data získaná z elektronického dotazování a osobních rozhovorů. V závěru práce jsou stanovena marketingová doporučení a návrh marketingové kampaně pro kosmetickou společnost Dermacol, která byla součástí výzkumu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 610 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.