Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 92 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Akademická etika na českých univerzitách
Dvořáková, Andrea
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou akademické etiky na českých univerzitách a je rozdělena na literární rešerši, metodiku, analytickou část, návrhovou část a diskusi. Cílem práce je poskytnout přehled o aktuální situaci v oblasti dodržování etických principů a hodnot na těchto univerzitách a navrhnout možná řešení pro zlepšení této situace. V teoretické části práce jsou představeny primárně akademické zásady a vývoj historie etiky. V části praktické jsou popsány výsledky průzkumu, který byl proveden na vybraných českých univerzitách. Závěr práce shrnuje výsledky průzkumu a navrhuje konkrétní opatření pro zlepšení dodržování akademické etiky na českých univerzitách. Tato bakalářská práce přináší ucelený přehled o problematice akademické etiky a může být využita jako inspirace pro další výzkum v této oblasti.
Učitelé (na)proti totalitě: Pedagogické fakulty a jejich činnost během zlomového roku 1989
Cingrová, Kristýna ; Koura, Petr (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
ABSTAKT Diplomová práce se zabývá zapojením pěti pedagogických fakult v Čechách do sametové revoluce v roce 1989. Jedná se o Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, Pedagogickou fakultu v Plzni a Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Důraz je kladen především na činnost studentů po událostech na Národní třídě 17. listopadu 1989, jako například vyhlášení studentské stávky, ustanovení stávkových výborů či počátky studentské samosprávy. Pozornost je však věnována i atmosféře na fakultách během osmdesátých let a aktivitám, do kterých se studenti v tomto období zapojovali. Jedna z kapitol je také věnována studentům jako významným aktérům našich dějin. Není opomenut ani historický vývoj vysokoškolského vzdělávání učitelů v Československu. Další kapitoly jsou logicky členěny dle jednotlivých pedagogických fakult a obsahují historický vývoj dané fakulty, atmosféru v osmdesátých letech, průběh studentské stávky a další směřování fakulty po sametové revoluci. Jednotlivé pedagogické fakulty jsou mezi sebou následně porovnány. Práce se zakládá na analýze dobových pramenů a rozboru rozhovorů s přímými účastníky, tedy tehdejšími studenty pedagogických fakult. Součástí práce je také obrazová příloha, tvořena především fotografiemi a...
Průzkum a dotazníkové šetření v oblasti uplatnění gymnastického názvosloví ve vysokoškolské praxi
Drahotová, Karolína ; Černá, Jana (vedoucí práce) ; Novotná, Viléma (oponent)
Název: Průzkum a dotazníkové šetření v oblasti uplatnění gymnastického názvosloví ve vysokoškolské praxi Cíle: Cílem diplomové práce bylo, prostřednictvím dotazníkového šetření, zjistit zda je využíváno v tělovýchovné praxi na sportovních vysokých školách gymnastické názvosloví, v jaké míře a jakého typu. Metody: V práci jsem použila metodu dotazníkového šetření. Výsledky: Průzkum ukázal, že gymnastické názvosloví je plně využíváno na všech veřejných vysokých školách se specializací na tělesnou výchovu a gymnastické sporty. Klíčová slova: gymnastika, gymnastické názvosloví, vysoké školy, tělovýchovné názvosloví
HR Excellence in Research Award jako nástroj managementu kvality na vysokých školách
Janouchová, Kristina ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Liška, Roman (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na udílení certifikátu HR Excellence in Research Award, jakožto mezinárodního standardu pro pravidla kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu, a to na vybraných vysokých školách. Jedná se o ocenění, které uděluje Evropská komise za excelenci v rámci péče o lidské zdroje ve vědeckém prostředí, a jehož udělení je výsledkem úspěšné implementace Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu (Human Resources Strategy For Researchers). Ocenění HR Award přináší pro výzkumné pracovníky záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrových řízení na pracovní pozice, jakož i zaručenou kvalitu pracovního či akademického prostředí. Cílem, který Evropská komise tímto oceněním sleduje, je zavedení koncepce strategického řízení lidských zdrojů, používání moderních praktik HR ve vědeckém prostředí a důsledné dodržování moderních principů rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu. V diplomové práci jsou popsána základní teoretická východiska k tématu, podmínky pro udělení ocenění HR Award ze strany Evropské komise a posouzení relevantních ustanovení Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků. Ve výzkumné části jsou popsány vybrané objekty šetření, vybrané veřejné vysoké školy, a jejich...
Ubytování vysokoškolských studentů v Praze v letech 1918-1939
Daněčková, Michala ; Čechurová, Jana (vedoucí práce) ; Zilynská, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá praktickými otázkami života mimopražských vysokoškol- ských studentů v hlavním městě v meziválečném období. Největší pozornost je kladena na formy studentského bydlení, ostatní témata - finanční náročnost studia, stravování a spolkový život stu- dentů - zde doplňují obrázek studentského života. Práce je rozdělena do tří samostatných tema- tických celků. Úvodní kapitola představuje strukturu vysokých škol v letech 1918 až 1939, složení studentstva pražských vysokých škol. Dále se v této části nacházejí výsledky statistického šetření, které zkoumalo preferované formy ubytování studentů v Praze a volené čtvrti privátního ubytování v letech 1913/14, 1920/21, 1930/31, 1939/40. Základní pramen této statistiky tvoří katalogy poslu- chačů Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického. Druhá kapitola práce popisuje jednotlivé formy ubytování. Pozornost je zaměřena na obecné charakteristiky těchto forem, v přípa- dě kolejí také na budování jejich sítě v daném období. Závěrečnou část práce tvoří medailonky jednotlivých pražských kolejí. Práce vychází z archivních materiálů Národního archivu, Archivu Kanceláře prezidenta republiky, Archivu Univerzity Karlovy a Archivu Českého vysokého učení technického. Užitečné informace poskytly také dobové studentské příručky,...
Srovnání vybraných českých a slovenských vysokoškolských knihoven : na příkladu Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Komenského v Bratislavě
Juračková, Lenka ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
(česky) Cílem diplomové práce bylo popsat, zhodnotit a porovnat současný stav vysokoškolských knihoven na Univerzitě Karlově v Praze a Komenského Univerzitě v Bratislavě. První kapitola stručně charakterizuje současný stav českých a slovenských vysokoškolských knihoven, jejich zakotvení v zákonech daných států a zabývá se také spolky sdružujícími vysokoškolské knihovny. Ve druhé kapitole je popsána historie, současnost a perspektivy tří vybraných fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Komenského (Filozofická fakulta, Právnická fakulta a Fakulta tělovýchovy a sportu) a dále jsou stručně popsány budovy, ve kterých fakulty sídlí. Třetí kapitola se již zabývá knihovnami vybraných fakult, jejich historií, nabídkou služeb, personálním zajištěním, popisem prostor, propagací knihoven na veřejnosti, ad. Čtvrtá a pátá kapitola představují stěžejní část práce. Obsahují vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi ředitelkami vybraných knihoven a porovnání těchto knihoven na základě daného průzkumu a dalších získaných údajů. [Autorský abstrakt].
Chrámy vědění osiřely: Intervenční úsilí představitelů protektorátní správy o zmírnění následků německé akce vůči českému vysokému školství na podzim roku 1939
Borl, Petr ; Čechurová, Jana (vedoucí práce) ; Zilynská, Blanka (oponent)
Diplomová práce se věnuje snaze protektorátní správy vypořádat se s následky německého zákroku ze 17. listopadu 1939, kdy v odvetě za předchozí demonstrace došlo k uzavření českých vysokých škol a zatčení a následné internaci více jak tisícovky jejich studentů v koncentračních táborech v Německu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Prví pojednává stručně o příčinách, průběhu a bezprostředních následcích německé "Zvláštní akce 17. listopadu 1939." Náplní druhé pak je snaha dosáhnout propuštění a návratu studentů domů, realizovaná prostřednictvím intervenčních zákroků státního prezidenta Háchy a protektorátní vlády u představitelů okupačního režimu, dále zhodnocení jejich taktiky a úspěšnosti při těchto zákrocích. Předmětem další kapitoly je popis a rozebrání problémů, které uzavření vysokých škol doprovázely a s nimiž se byla protektorátní správa též nucena nějakým způsobem vypořádat. Jednalo se zejména o umístění studentů, kteří zůstali na svobodě, jimž však bylo pokračování ve vysokoškolských studiích znemožněno a jež se vláda prostřednictvím otevírání abiturientských kurzů a pomoci při hledání zaměstnání snažila uchránit před nebezpečím nuceného pracovního nasazení v Německu, dále o otázku případného studia na vysokých školách v Německu, promocí absolventů, pensionování vyučujících aj....
Výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 - porovnání s výzkumem z roku 2008
Dvořáková, Dominika ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Kolářová, Kateřina (oponent)
Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, k jakým posunům v oblasti sexuálního obtěžování studujících vyučujícími na českých vysokých školách došlo od roku 2008/2009, kdy byl realizován výzkum Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: výskyt a vnímání. V teoretické části se zaměřuji na pojem sexuální obtěžování, dále na specifika vysokoškolského prostředí, a v závěru se věnuji dopadům sexuálního obtěžování a nastiňuji možné způsoby jak mu předcházet. V metodologické části popisuji samotný výzkum, kdy jsem pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo celkem 946 studujících, zjišťovala, s jakými podobami sexuálního obtěžování se studující během studia setkávají nejčastěji, zda ženy vnímají obtěžující chování kritičtěji než muži a zda s ním mají více zkušeností, a také jak dotazovaní vymezují sexuální obtěžování. Analýza výsledků ukázala, že v porovnání s předchozím výzkumem nedošlo k žádným zásadním změnám v celkovém podílu studujících, kteří mají zkušenosti s obtěžujícím chováním ze strany vyučujících. Zároveň se ale ukázalo, že některé typy obtěžujícího chování jsou četnější (např. urážlivé chování kvůli tomu, že je člověk muž, či žena; zesměšňování vzhledu studujících). Klíčová slova: sexuální obtěžování, vysoké školy, vzdělávání, genderové stereotypy
Analýza čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie veřejnými vysokými školami v České republice
Zahradník, Matěj ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Tumová, Anna (oponent)
Tato práce se zaměřuje na analýzu čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie veřejnými vysokými školami v České republice v programovém období 2007-2013 v rámci operačních programů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Praha - Adaptabilita a OP Praha - Konkurenceschopnost. Důraz je kladen na srovnání rozdílů mezi pražskými a mimopražskými VVŠ, kdy Praha jako jediný český region překračuje hranici 75 % průměrného HDP na osobu EU a školy v ní sídlící tak mají v přístupu k prostředkům ze strukturálních fondů jiné podmínky než školy mimopražské. V analýze jsou srovnány jak počty projektů českých VVŠ, tak i výše čerpaných prostředků podle jednotlivých OP. Pro porovnání slouží hodnota vytvořená vztažením celkové výše čerpaných prostředků pražskými a mimopražskými VVŠ k počtu studentů v těchto dvou oblastech. V závěru jsou formou diskuze s několika odborníky nastíněny možné dopady nerovného rozdělení prostředků a problémy spojené s jejich čerpáním. Mezi tyto dopady a problémy je zahrnuto obcházení pravidel, naplněná absorpční kapacita mimopražských regionů, vysoké náklady na udržitelnost projektů financovaných z OPVaVpI a riziko konzervace současného stavu, dále i náročná byrokracie spojená s podáváním projektů a nemožnost podpořit mimopražské studenty,...
Formy islámu v Turecku 21. století mezi univerzitními studenty
Vlková, Karolina ; Chlup, Radek (vedoucí práce) ; Halík, Tomáš (oponent)
Díky prvnímu tureckému prezidentovi Kemalu Atatürkovi Turecko změnilo svou tvář a to se odrazilo i na islámu. V dnešní době již islám není tureckým státním náboženstvím, ani turecká legislativa už neodpovídá šaríi. Odrazilo se to i na formách islámu. Lze to vidět na oblečení žen. To co bylo dříve (nebo dosud je v jiných zemích) považováno za absolutní, v Turecku se stává relativním. Mým úkolem je prozkoumat nakolik tyto představy odpovídají reálnému stavu islámu v Turecku. Vzhledem k tomu, že zkoumat celkový stav islámu v Turecku je na rozsah práce příliš obsáhlé téma, zaměřím se na univerzitní studenty. Mám totiž za to, že na této oblasti lze nejlépe určit směr, jakým se islám bude vyvíjet v přístí generaci. Jsou zde nejpatrnější vlivy jak globalizační a další, tak zároveň je nejpatrnější i vliv nacionalistických a tradičních proudů. Chtěla bych přesněji určit jak se studenti staví nejenom k islámu a muslimských povinnostem, ale i k vnějšímu, západnímu světu. Provedla jsem terénní výzkum, abych se k tomu dobrala. Metodou jsou interview s různými studenty z různých univerzit. Kromě toho jsem prováděla pozorování denních praktik studentů. A samozřejmě vlastní komentáře studentů k jejich náboženské aktivitě/pasivitě. Vyšlo najevo, že existuje "turecký islám", na němž jsou patrné vlivy nacionalistické...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 92 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.