Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 629 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Maturita z výtvarné výchovy
Vozný, Martin ; Fišerová, Zuzana (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Vozný, M.: Maturita z výtvarné výchovy. [Diplomová práce] Praha 2019. Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, počet stran:85. Diplomová práce se zaměřuje na téma maturit, a to konkrétně na maturitu z výtvarné výchovy. V rámci teoretických aspektů je zkoumáno prostřednictvím kurikulárních dokumentů, školského zákona a k tomu příslušných vyhlášek maturita a její možnosti v rámci formy a obsahu. Součástí práce je rovněž i výzkumná část, která je založena na kvalitativním výzkumu. Ta přináší zjištění, která jsou vytvořena na základě vykonaných pozorováních a realizovaných polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s audiozáznamy na předem vybraných gymnáziích. Informace získané z terénu jsou nadále reflektovány a podrobeny patřičnému designu výzkumu, který se opírá o zakotvenou teorii. Audiozáznamy z výzkumných rozhovorů jsou následně přepsány a je provedeno otevřené, axiální kódování dokumentů. Výstupem je vhled do nově objevených vztahů a kategorií, které souvisí s formováním obsahu, formy a reflexe maturitní zkoušky z výtvarné výchovy. Výsledkem práce je vytvoření vlastního designu maturitní zkoušky z výtvarné výchovy, který vychází ze sémantického přístupu. Klíčova slova: Maturitní zkouška, výtvarná výchova, výzkum, vyšší sekundární vzdělávání, kurikulární dokumenty,...
Odkud se rekrutují výzkumníci na univerzitách?
Macháček, Vít ; Srholec, Martin
Odkud přicházejí výzkumní pracovníci působící na univerzitách? Začínali s bádáním na stejném místě, anebo spíše pocházejí odjinud? Je na českých univerzitách tendence najímat výzkumníky zvenku výrazně menší než jinde? Do jaké míry se to liší mezi obory a mění v čase? Z afilací autorů v citační databázi Scopus jsme zjistili, kolik výzkumníků v současné době pracuje na stejné univerzitě, na které působili již na počátku své vědecké kariéry. Pokud jejich první články vyšly pod jinou organizací, zjistili jsme, zda to bylo ve stejné zemi, anebo v zahraničí. Neměříme jenom tendenci k najímání vlastních absolventů, neboli akademický „inbreeding“, protože první články nemusí mít vlivem různých publikačních zvyklostí uvedenu afilaci k univerzitě, na které dotyčný vystudoval. Nicméně v řadě oborů, zvláště přírodních věd, tomu tak většinou je. Analýza pokrývá jedenáct oborů napříč vědními oblastmi na třech největších českých univerzitách – Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci – a pro srovnání i na dalších patnácti významných zahraničních univerzitách v Evropě a v zámoří. Každý obor vychází trochu jinak, ale obecně je nejnižší sklon zaměstnávat výzkumníky, kteří působili na začátku kariéry jinde, než na sledovaných univerzitách z Česka a ostatních zemí Visegrádské čtyřky. Naopak výzkumníky původně zvenku zaměstnávají nejvíce nejlepší univerzity v USA a Velké Británii. Nicméně univerzity Visegrádské čtyřky vychází v řadě oborů podobně jako KU Leuven, Universität Wien anebo Lund University. Univerzity ze zemí Visegrádské čtyřky jsou až na výjimky na nejnižších příčkách v tendenci zaměstnávat výzkumníky s počátečním působištěm v zahraničí. V tomto zpravidla výrazně zaostávají i za západoevropskými univerzitami. Přitom pro české univerzity platí, že je za zahraničí považováno i Slovensko. Nízkou mezinárodnost v najímání výzkumníků na českých univerzitách potvrzují i jiné datové zdroje. Prezentované výsledky jsou celosvětově unikátní a nikde jinde je nenajdete. Zajímat by měly nejen manažery výzkumu, akademiky a doktorandy, kteří na univerzitách přímo působí, ale i tvůrce souvisejících politik a širší veřejnost. Na způsob řízení lidských zdrojů se totiž při hodnocení výzkumu až příliš často zapomíná, ačkoliv je pro dlouhodobý rozvoj univerzit zásadní.
Závěrečná zpráva 2020 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan ; Bartuška, Martin ; Lišková, K. ; Angst, Gerrit ; Sun, Daquan ; Kučera, J. ; Bednářová, E. ; Spurná, V. ; Jílková, Veronika ; Heděnec, P. ; Ćápová, K. ; Müllerová, V. ; Irshach, S.
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2020.
Povědomí a postoje studentů UK FTVS k jezdectví
Vybíralová, Tereza ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Povědomí a postoje studentů UK FTVS k jezdectví Cíl: Cílem této bakalářské práce je zjistit povědomí studentů UK FTVS o jezdectví a současně zjistit jejich postoje k danému sportu. Na základě výsledků výzkumu budou vytvořena doporučení pro Českou jezdeckou federaci, jak by bylo možné situaci zlepšit. Metody: Pro výzkum v této bakalářské práci byla zvolena metoda elektronického dotazování. Na základě dotazování byla sesbírána data zjišťující povědomí o jezdectví a jeho jednotlivých disciplínách, aktivní a pasivní zájem o daný sport a postoje studentů k tomuto sportu. Výsledky: Výzkum povědomí a postojů studentů Fakulty tělesné výchovy k jezdectví ukázal, že studenti sice povědomí o jezdectví mají, ale jejich vědomosti z daného odvětví jsou pouze povrchové. Studenti jezdecký sport příliš nesledují a dle většiny studentů se jedná o výrazně finančně náročný a málo dostupný sport. Přesto by většina studentů využila příležitost si sport vyzkoušet. Byla vytvořena doporučení, podle kterých by se povědomí studentů o jezdectví mohlo zvýšit a postoje zlepšit. Klíčová slova: povědomí, postoje, jezdectví, výzkum, dotazník, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Dvacet let pořadu Kouzelná školka v České televizi
Procházková, Pavla ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Prázová, Irena (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Dvacet let pořadu Kouzelná školka v České televizi" ("Twenty Years of the TV Show Magic Kindergarten on the Czech Television") se zabývá pořadem pro děti předškolního věku Kouzelná školka ve vysílání veřejnoprávní České televize. Cílem práce je vysledovat a popsat základní proměny pořadu po dobu dvaceti let vysílání tohoto pořadu. Před vlastní výzkumnou částí seznamuje s problematikou vysílání pro děti a jeho specifiky, s historií komponovaných televizních pořadů pro děti v České republice a jejich současným stavem. Další část práce je věnována pořadu Kouzelná školka - základnímu popisu a charakteristikám tohoto komponovaného televizního pořadu, určeného pro nejmenší diváky. Výzkumným cílem je na vzorku čtyřiceti pořadů (dva díly za každý rok existence Kouzelné školky 1999-2019) vysledovat jak proměny formální stránky pořadu - jeho délky, formální struktury, podoby studia, hudební složky, grafiky, moderace, tak proměny obsahu - obsahové struktury pořadu, charakteristiky vysílaných pořadů, obsahu vstupů moderátorů. Výzkumnými metodami jsou rešerše odborné literatury, obsahová analýza pořadu a komparativní výzkum jednotlivých dílů pořadu.
Životní spokojenost českých dětí: srovnání vybraných výzkumů
Matoušková, Veronika ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem životní spokojenosti dětí. V teoretické části práce je vymezen termín well-being pohledem různých autorů a problematika jeho překladu do českého jazyka. Jsou zde také popsány přístupy k osobní pohodě, její komponenty a zdroje. Dále se práce věnuje objasnění termínu životní spokojenost a faktorům, které ji ovlivňují. V neposlední řadě práce uvádí způsoby měření životní spokojenosti jak u dospělé populace, tak u dětí. Stěžejní částí práce jsou vybrané mezinárodní a české výzkumy životní spokojenosti u nás. Hlavním cílem práce je porovnat tyto výzkumy z hlediska metodologie, s důrazem na popis výzkumného vzorku, metody sběru dat a nástroje měření životní spokojenosti. Práce si rovněž klade za cíl porovnat výsledky daných výzkumů, a zjistit tak, zda jsou české děti spokojené se životem. Výsledky diplomové práce ukazují, že celkově jsou české děti spokojené; potvrzují to všechny vybrané výzkumy. Šetření se liší v tom, zda jsou spokojenější dívky či chlapci. Statisticky významné rozdíly mezi pohlavími ovšem prokázány nebyly. Dalším zjištěním je, že mezinárodní výzkumy se soustředí pouze na zjištění úrovně životní spokojenosti, české výzkumy nadto hledají faktory, které na ní působí. K měření životní spokojenosti v mezinárodních šetřeních jsou využívány jednopoložkové...
Postoje a povědomí studentů UK FTVS ke smíšeným bojovým uměním
Vágenknecht, Jiří ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Postoje a povědomí studentů UK FTVS ke smíšeným bojovým uměním. Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit vztah studentů UK FTVS k smíšeným bojovým uměním (MMA) a jejich znalosti o tomto sportu. Metody: Postoje a povědomí k MMA byly zjišťovány kvantitativní metodou elektronického dotazování. Metoda analýzy dokumentů byla použita pro vytvoření teoretické části Výsledky: Dle výsledků výzkumu mají o MMA zájem spíše muži. Pozitivněji je i vnímáno mužské zápasení než to ženské. Největší dosah má MMA na internetu, odkud ho zná nejvíce lidí. Klíčová slova: MMA, postoje, povědomí, výzkum, vztah, popularita
Každodení módní přehlídka
Rémanová, Jana ; Šagát, Petr (oponent) ; Ruller, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá nevšedním oblečením a reakcemi širokého okolí. Celkově zahrnuje zkoumání výrazu “výstřední oblečení”, tvorbu modelů podle získaných podnětů a následnou realizaci performance na veřejných místech. Výsledkem projektu jsou získané informace z výzkumu sta dotázaných osob. Dále série deseti "kostýmů", které znázorňují podněty získané z předešlého výzkumu z vybraných dotazníků. Každý model je příkladem stereotypu toho co bylo shledané jako výstřední v oblékání. V těchto modelech následně byla realizovaná performance na veřejnosti. Všechny jednotlivé fáze tvorby projektu jsou prezentovány jako celek a uváděny jako bakalářská práce.
Názory české veřejnosti na povinnost hlásit se k trvalému pobytu
Hanzlová, Radka
Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu Názory české veřejnosti na povinnost hlásit se k trvalému pobytu. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších 15 let. Sběr dat proběhl v termínu od 11. do 22. ledna 2020 metodou osobního dotazování tazatele s respondentem – kombinace CAPI a PAPI – na základě standardizovaného dotazníku. Celkem bylo dotázáno 1 052 respondentů vybraných kvótní metodou podle kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 629 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.