Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 708 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Perception of Religious and Mythological Lexis among EFL Users
Boško, Martin ; Lancová, Klára (vedoucí práce) ; Pípalová, Renata (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vnímání mytologického a náboženského lexika u uživatelů angličtiny jako druhého jazyka s důrazem na mytologii. Nejprve se zabývá krátkým teoretickým úvodem do problematiky, načež hlavní výzkumná část popisuje a analyzuje výsledky výzkumu provedeného na několika českých základních a středních školách. Tento výzkum spočíval v zadání speciálně vytvořeného pracovního listu, který měl mimo jiné za cíl zmapovat znalosti žáků v oblasti mytologického a náboženského lexika. Celkem byly vytvořeny dvě verze pracovního listu, který byl administrován v závislosti na úrovni znalosti anglického jazyka respondenta. Zároveň se v malé míře zaměřoval na schopnost respondentů propojit informace v rámci zadaného pracovního listu. Výzkum ukázal, že většina respondentů má nějaké povědomí o mytologickém lexiku, přičemž toto povědomí se stává méně důležitým s vyšší úrovní jazyka. Nicméně se také ukázalo, že respondenti, kteří vysoce ohodnotili vlastní znalosti o mytologii, měli větší šanci na úspěch ve cvičeních založených na lingvistických disciplínách. Interference mateřského jazyka hrála velkou roli ve schopnostech anglicky vyjmenovat jména planet a ukázala na poměrně velké neznalosti respondentů tohoto tématu. V neposlední řadě se také ukázalo, že věk ani úroveň angličtiny nemají vliv na...
World: Anything bad happens. Internet: Let’s make a meme of it!
Balcaříková, Ivana ; Heřmanová,, Marie (oponent) ; Kubíková, Zuzana (vedoucí práce)
Za generaci Z označujeme generační skupinu, jenž se narodila mezi lety 1995 a 2012. Přišla na svět v době, kdy byl internet již v plném proudu. Je s ním neodmyslitelně spojována. Je to její přirozené prostředí. Pohybuje se v něm obratně, bez jakýchkoli potíží a zcela nepřetržitě. Na feedy gen Z kids se neustále hrnou haldy nových informací, témat, fenoménů, trendů, memů. To dává vzniknout jakési nihilistické a odevzdané povaze této generace, která je neustále zahlcována kumulací nového obsahu a musí se s ním nějakým způsobem vypořádat. Primární zbraní Gen Z se nepochybně stal humor, který přesahuje jakýkoli jiný obranný systém. Memy, reference, reakční videa se stala jejich neodmyslitelnou součástí. Internetový humor v podobě memů, krátkých tanečků či tweetů přesahuje do každodenní komunikace a může být jen čistou formou zábavy. Tento formát ale poskytuje jednotlivým uživatelům také možnost se svobodně vyjádřit i k palčivějším tématům, kterých si tato generace nepochybně všímá. Na rozdíl od těch minulých, se ale snaží vyrovnat se situací a celkovým zahlcením prostřednictvím právě onoho osobitého humoru, který čerpá z internetové kultury. Tato bakalářská práce se zaměřuje na mapování materiálu, který prostřednictvím memového formátu na platformě tiktok zprostředkovává či reaguje na současné globální problémy jako je uprchlická krize, potenciální třetí světová válka, globální oteplování nebo rasismus. Mají tyto reakce ve skutečnosti nějaký výpovědní, informační potažmo edukační potenciál, nebo jsou to jen prázdné a v některých případech nepatřičné způsoby, jak se poprat se současnou situací, o které však autoři nemají dostatek informací a proto mystifikují, či zlehčují dané téma a pokud ano, je to problematické?
Measuring the performance of Public Universities of Georgia: The Case of Social Sciences Faculties Problems of education quality and knowledge production
Shubitidze, Sopiko ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Senkova, Olga (oponent)
In this research I investigate the problem of education quality at the faculties of Social Sciences at four Georgian Public Universities. The findings of research are derived through interviewing of professors and document analysis of Georgian legislation concerning higher education and European-level frameworks supporting the enhancement of education quality. I deal with the problem of quality using the mixture of theories. I divided researched topics in three parts: Ideological, Institutional and personal-level. The majority of theoretical claims were disproved in the local context of Georgia. Education quality and knowledge production are multi-faceted problems at Georgian Public Universities, Faculties of Social Sciences and it mainly is related to the scarce state resources allocated to HEIs in general in Georgia.
Výuka algoritmizace a programování se zaměřením na programovací jazyk Python
Kotek, Lukáš ; Novák, Jaroslav (vedoucí práce) ; Černochová, Miroslava (oponent)
Práce zkoumá vhodnost použití programovacího jazyka Python v prostřední středních škol, používá jak kvantitativní, tak kvalitativní metody výzkumu, a konstatuje, že Python pro tento účel vhodný ve většině oblastí použití je. Práce dále přináší teoretický rozbor jazyka Python, včetně nástrojů, jež je s ním možné použít, a doplňuje ho praktickými příklady ve formě ukázek programů. Zkoumá i ostatní používané programovací jazyky ve výuce a jejich vhodnost pro tento účel, přičemž je porovnává s jazykem Python, a zjišťuje, že dvěma nejpoužívanějšími programovací jazyky v prostředí středních škol jsou shodně Pascal / Object Pascal a Java.
Novinář v regionálních denících jako specifická žurnalistická profese na příkladu Ústeckého kraje
Kalouš, Pavel ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Šoltys, Otakar (oponent)
Diplomová práce "Novinář v regionálních denících jako specifická žurnalistická profese na příkladu Ústeckého kraje." pojednává o odlišnostech práce a postavení regionálních novinářů, jejichž činnost považuje za specifický druh žurnalistiky. Zaměřuje se především na oblast získávání a práci s informacemi, problémy a obtíže regionální žurnalistiky, roli novinářů, vztah k místnímu prostředí a etickou rovinu a v neposlední řadě přináší sociologický profil regionálních novinářů v Ústeckém kraji. Na základě výzkumu, který se skládal z nezúčastněného pozorování a dotazníkového šetření v sedmi redakcích deníků vydavatelství Vltava-Labe-Press, vykresluje obraz novinářů na periferii, kteří v obecné rovině dlouhodobě bojují se špatnou pověstí. Součástí diplomové práce je historický exkurz do vývoje regionálního tisku v České republice, na území Ústeckého kraje i bouřlivých majetkových změn v 90. letech 20. století.
20 let výzkumu sociální stratifikace v ČR
Karnet, Martin ; Lupač, Petr (vedoucí práce) ; Hamplová, Dana (oponent)
Bakalářská práce se snaží shrnout nejvýznamnější osobnosti, které se v posledních dvaceti letech věnovaly tématu sociální stratifikace. V první kapitole práce je pojem sociální stratifikace vymezen a zároveň jsou definovány další základní termíny, které se s rozvrstvením společnosti pojí. Část práce je věnována z hlediska stratifikačních výzkumů období vlády komunistického režimu v Československu, kde je vyzdvižena postava Pavla Machonina a jeho velkého sociologického výzkumu. Většina práce se zabývá dobou po Sametové revoluci. Cílem práce je porovnat jednotlivá témata, kterým se věnovali autoři v rámci tématu sociální stratifikace těsně po Sametové revoluci se současnou reflexí sociální stratifikace. Klíčová slova: sociální stratifikace, Česká republika, česká společnost, výzkum
Výzkum papoušků Nestor kea pomocí schopností učení a shod chování
Černošková, Jarmila ; Vančata, Václav (vedoucí práce) ; Řezníček, Jan (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá výzkumem papouška Nestor kea. Tato práce je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a experimentální. Teoretické části věnujeme dvě kapitoly. V první kapitole se věnujeme prostředí Nového Zélandu a jeho obyvatelům. V druhé kapitole se věnujeme podrobným informacím o Nestorech. Jsou zde shrnuty dostupné informace o nestorech jak od českých autorů tak od autorů zahraničních. Experimentální část měla za úkol zjistit možnosti testování kognitivních schopností nestorů v podmínkách zoologické zahrady. Zároveň jsme provedly testování kognitivních schopností. Na základě tohoto testování jsme se pokusily definovat faktory, které ovlivňují a nebo mohou ovlivnit výsledky testu. Zároveň jsme navrhli a odzkoušeli nový systém s experimentálním zařízením které se může použít i v námi navrženém budoucím výzkumu. Klíčová slova :nestor kea,výzkum, kognitivní schopnosti,zoologická zahrada
Studie studentských skupin na Facebooku se zaměřením na dvě rozdílné metody sběru dat
Stavárek, Filip ; Růžička, Jakub (vedoucí práce) ; Remr, Jiří (oponent)
Práce se zaměřuje na studentské skupiny na Facebooku, jejich strukturu, nejvlivnější členy a typy příspěvků z pohledu zkoumání rozdílnými metodami, online dotazníkovým šetřením a vytěžováním dat. Hlavním cílem je porovnat metody sběru dat a zjistit, zda jsou jejich zjištění zaměnitelná a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Zároveň je cílem poukázat na jedinečné aspekty každé z metod. Na základě porovnání výsledků jednotlivých metod lze říci, že zjištění metod jsou nahraditelné v omezeném rozsahu. V pozadí zjištěných odlišností je rozdílný přístup metod ke sběru dat, který přináší množství specifik každé metody, které jsou tak vhodné zvážit při volbě té pravé metody pro výzkum. Zatímco online dotazníkové šetření se vyznačuje například možností práce s paradaty a možností ptát se respondentů téměř na cokoliv, vytěžování dat z Facebooku umožňuje pracovat s velkým objemem dat sahajícím do minulosti a jejich analýzu. Přínosem práce je demonstrace použití zvolených metod v praxi pro lepší porozumění, nakolik jsou metody nahraditelné a nakolik se svými zjištěními odlišují. Čtenář tak získá lepší představu o tom, kterou metodu kdy využít. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 708 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.