Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 738 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Závěrečná zpráva 2023 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR, v. v. i.
Frouz, Jan ; Lišková, K. ; Bartuška, Martin ; Badraghi, A. ; Mudrák, O. ; Kučera, J. ; Montagnani, L. ; Bednářová, E. ; Šimáňová, D. ; Reinshmidová, E.
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR za rok 2023.
Teorie a výzkum dezinformací v současných mediálních studiích
Steinwald, Robert ; Podzimek, Jan (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Dezinformace jsou významným tématem, na něž je v současné době kladena značná pozornost nejen v akademických kruzích, ale i ve veřejné sféře. Důvodem je jejich potenciálně silný a nevyzpytatelný vliv. Navzdory významu tohoto tématu se setkáváme s tím, že sám pojem "dezinformace" není zcela ustálený a jeho význam se může lišit dle jednotlivých autorů či přístupů. Neliší se však pouze význam ve smyslu formulace definice, ale i vlastnosti a vnitřní struktura a vztah k souvisejícím pojmům, jako jsou fake news, hoaxy, misinformace apod. A právě zmapování rozličných pojetí dezinformací bude výzkumným cílem této bakalářské práce. Materiálem přitom budou teoreticky zaměřené odborné publikace k tématu od různých autorů. Pojem dezinformace však nebude zkoumán jen na sémantické rovině, ale i ve vztahu k sociálnímu prostředí a dění, včetně vztahu k mediální legislativě, regulaci a gramotnosti i k některým tématům, v souvislosti, s kterými se šíří řada dezinformací (např. covid-19). Zohlednění tohoto proběhne na několika studiích a zprávách zaměřených na dezinformace v současné společnosti.
Problematika čištění průmyslových odpadních vod a využití tematiky ve výuce přírodopisu
Rychtecká, Karolína ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Tématem diplomové práce je problematika čištění průmyslových vod a využití této tematiky ve výuce přírodopisu na základních školách. Cílem práce je seznámit čtenáře hlouběji průmyslovými odpadními vodami, zjistit, jak danou problematiku vnímá běžná populace konkrétně navrhnout a ověřit v praxi, jak by se tematika dala zapojit do výuky přírodopisu. teoretické a praktické části. Teoretická část práce se věnuje definici průmyslových odpadních vod a jejich složení. Charakterizuje vybrané průmyslové odpadní vody a čistírenské procesy, které se k odstraňování polutantů v průmyslových odp vodách využívají. Okrajově se také dotýká tématu hospodaření s průmyslu. Kapitoly teoretické části také shrnují vliv znečištění odpadních vod ve vztahu k člověku a životnímu prostředí. Dále je součástí práce také část věnovaná l ě čištěním průmyslových odpadních vod. Závěr teoretické části se věnuje výukovým metodám pro zapojení problematiky průmyslových odpadních vod do výuky školách Praktická část se věnuje vlastnímu výzkumu ke zjištění vnímání problematiky čištění odpadních populaci a konkrétním návrhům tematiky do přírodopisu. Do výuky byla navržená do čistírny odpadních vod na dané téma. Závěr práce se věnuje ověření didaktické hry ve výuce přírodopisu na základních školách KLÍČOVÁ SLOVA Odpadní voda, průmyslová odpadní...
Akademická etika na českých univerzitách
Dvořáková, Andrea
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou akademické etiky na českých univerzitách a je rozdělena na literární rešerši, metodiku, analytickou část, návrhovou část a diskusi. Cílem práce je poskytnout přehled o aktuální situaci v oblasti dodržování etických principů a hodnot na těchto univerzitách a navrhnout možná řešení pro zlepšení této situace. V teoretické části práce jsou představeny primárně akademické zásady a vývoj historie etiky. V části praktické jsou popsány výsledky průzkumu, který byl proveden na vybraných českých univerzitách. Závěr práce shrnuje výsledky průzkumu a navrhuje konkrétní opatření pro zlepšení dodržování akademické etiky na českých univerzitách. Tato bakalářská práce přináší ucelený přehled o problematice akademické etiky a může být využita jako inspirace pro další výzkum v této oblasti.
Návrh edičného kalendára pre spoločnosť Xella CZ
Milo, Andrej
Cílem bakalářské práce je vytvořit ediční kalendář pro společnost Xella CZ na druhé pololetí roku 2023. V literární rešerši se práce zabývá celkovou charakteristikou obsahového marketingu, jeho využití, příčinami jeho rozvoje a významem v marketingové komunikaci firem. Výzkum je založen na sekundárních a primárních datech. Výslednému edičnímu kalendáři předcházelo shodnocení současného stavu obsahového marketingu analyzované společnosti, a analýza její konkurence. Při analýze společnosti byla využita primární data, která byla získána prostřednictvím hloubkových rozhovorů se zástupci vedení firmy a sekundární data, získaná z interních zdrojů firmy. Definovaná doporučení jsou také podložena hloubkovými rozhovory s cílovou skupinou zákazníků, které proběhly v březnu 2023. Na základě kvalitativního výzkumu a jednotlivých analýz jsou v práci uvedena doporučení a návrhy, které jsou aplikovány do konečné podoby editačního kalendáře pro společnost Xella CZ.
Postoje žáků a studentů SŠ k ragby
Bartůněk, Tomáš ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Postoje žáků a studentů SŠ k ragby Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění postojů a zájmu žáků a studentů středních škol o ragby. Dalším cílem je pak vytvoření doporučení pro zefektivnění náborů mladých hráčů do ragbyových týmů. Metody: Pro získání potřebných informacích ke zjištění postojů žáků a studentů SŠ k ragby bylo využito primárního výzkumu, konkrétně písemného dotazování. Výsledky: Na základě výzkumu byly zjištěny postoje žáků a studentů SŠ k ragby, konkrétně jejich zájem o tento sport, ochota ho vyzkoušet a bariéry jeho hraní. Výzkum také poukázal na neznalost ragby jedinců v cílové skupině a jejich vnímání tohoto sportu v porovnání se sporty jinými. Následně byly vytvořeny návrhy na zefektivnění náboru mladých hráčů k ragby. Klíčová slova: výzkum, zájem o sport, ragby, postoje studentů
Aplikace metody čtenářské gramotnosti při výuce vybraných zástupců obojživelníků na 2. stupni základní školy
Korečková, Valentýna ; Andreska, Jan (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Ve své diplomové práci aplikuji metody čtenářské gramotnosti ve výuce přírodopisu se zaměřením na vybrané druhy obojživelníků. Porozumění textu, je předpokladem pro učení se z textu, a je nedílnou součástí porozumění okolního světa i požadavků, které jsou na nás kladeny. To je důvodem, proč využívám multidisciplinární přístup a zařazuji metody čtenářské gramotnosti do výuky obojživelníků v přírodopisu na základní škole. V rámci diplomové práce proběhl výzkum, ve kterém zkoumám, zda žáci s poruchami učení budou zvládat porozumění textu, respektive, zda budou úspěšnější v textu jednodušším doplněném o obrázky a grafy. Dále se zabývám tím, zda výuka s aplikací metody čtenářské gramotnosti zvýší zájem žáků o probírané téma a zda budou tito žáci úspěšnější v ověřování znalostí než žáci, kteří byli vyučováni frontální metodou. Mezi metody, které jsem zvolila k dosáhnutí cílů patří výklad - frontální metoda výuky, výuka s aplikací rozvíjení čtenářské gramotnosti, sestavený test formou dotazníku a polostrukturovaný rozhovor se žáky. Jedná se o smíšený výzkum, kdy kombinuji kvalitativní a kvantitativní postupy výzkumu s terénní realizací na vybrané základní škole. Výzkum je aplikován na dva výzkumné vzorky, skupiny A a B, kdy A je vyučován frontální výukou a B je vyučován za pomoci rozvíjení čtenářské...
Čtenářská gramotnost ve výuce přírodopisu na základní škole
Žižková, Pavlína ; Vojíř, Karel (vedoucí práce) ; Hlaváčová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na výzkum čtenářské gramotnosti v hodinách přírodopisu na základní škole. V teoretické části je popsána čtenářská gramotnost, její aspekty a rozvoj čtenářské gramotnosti na základní škole, včetně metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost. Tato část dále seznamuje s nejnovějšími výsledky z mezinárodních šetření PIRLS 2021, TIMSS 2019 a PISA 2015. Druhá část práce seznamuje s výzkumem čtenářské gramotnosti v přírodopisu u žáků 6. ročníku základní školy, při kterém byly použity třívrstvé úlohy. Výzkumu se zúčastnilo celkem 55 žáků. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je dovednost žáků pracovat s přírodovědným textem. Druhým cílem bylo zjistit, do jaké míry si jsou žáci jisti svými odpověďmi, při práci s přírodovědným textem. V druhé části je dále popsána metodologie výzkumu, výzkumný vzorek a výsledky z empirického šetření. V závěru jsou okomentovány jednotlivé cíle výzkumu a stanoveny postupy, které povedou k většímu rozvoji čtenářské gramotnosti v hodinách přírodopisu. Z výsledků bylo zjištěno, že necelých 80 % žáků z výzkumného vzorku, umí efektivně s přírodovědným textem pracovat a umí v textu hledat potřebné informace. Téměř 66 % žáků měly úlohy vypracovány správně, a navíc si byly svými odpověďmi jisti, čímž potvrdili svou sebedůvěru a také obsahovou a rozumovou znalost....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 738 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.