Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingové řízení firmy
Řičánek, Michal ; Plotěný, Karel (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci nákladů na jednotlivé marketingové aktivity. Obsahuje analýzu těchto aktivit ve zvolené společnosti včetně jejich hodnocení a návrhu na optimální strukturu. Závěrem práce jsou doporučení vedoucí ke zlepšení využívání marketingu ve společnosti.
Marketing Plan for a Selected Company
Höklová, Kateřina ; Schüller, David (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on designing a marketing plan for a selected company. The main goal of this work is to compile a marketing plan for a selected company. The theoretical part deals with the description of terms and methods, contributing to the creation of the marketing plan itself. Methodological part describes the chosen strategy and methodology on how the collected information will be processed. The practical part contains an analysis of the environment, competition and current analysis of marketing activities. The last part is dedicated to a proposal for adjustment and expansion of marketing activities, which is compiled based on a prior analysis.
Efektivnost marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu staveb
Jedličková, Lucie ; Simová, Josefína (oponent) ; Stávková, Jana (oponent) ; Zúbková, Mária (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Disertační práce s názvem Efektivnost marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu stavby se zabývá možností zefektivnění marketingových činností v rámci přípravy stavby. Hlavním cílem práce je na základě analýzy současného stavu využití marketingových činností z pohledu dodavatele stavby a uživatele stavby, navrhnout metodiku tvorby ukazatele vhodného pro posouzení efektivnosti marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu stavby. Efektivnost je posuzována z pohledu vybraných subjektů působících na českém stavebním trhu – dodavatele stavby a uživatele stavby.
Marketingové aktivity sportovní organizace
Trčková, Kateřina ; Jenišová, Blanka (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na marketingové aktivity spolku Sportuj s námi. Teoretická část bude věnována teoretickým východiskům marketingu především marketingového mixu služeb. Praktická část obsahuje rozbor marketingových aktivit vybrané společnosti a návrh na zefektivnění propagace jejich služeb a celkového marketingového mixu. Součástí práce je také dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjištění postojů běžců, běžkyň a veřejnosti k činnostem spolku Sportuj s námi a zjištění míry povědomí o spolku Sportuj s námi. Výsledky práce jsou návrhy a doporučení pro spolek Sportuj s námi, které byly vytvořeny pomocí SWOT analýzy a dotazníkového šetření.
Marketingový audit vybrané společnosti
Ermolin, Daniil ; Havíř, David (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá provedením marketingového auditu společnosti Tungaloy Rus se zvláštním zaměřením na spokojenost jejích pracovníků. V teoretické části diplomové práce se vymezuje pojem a význam marketingového auditu, a taktéž podstata spokojenosti pracovníků a moderní přístupy k jejímu měření. V analytické části diplomové práce se provádí marketingový audit společnosti Tungaloy Rus a průzkum spokojenosti jejích pracovníků. V návrhové části diplomové práce se na základě zjištěných informací navrhují doporučení ke zlepšení současného stavu marketingové činnosti společnosti.
Rozvoj marketingových aktivit firmy na B2B trhu
Kotasová, Barbora ; Mráček, Pavel (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem marketingových aktivit firmy na B2B trhu. Teoretická část je zaměřena na B2B marketing, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí firmy a na marketingové aktivity na tomto trhu. V analytické části jsou provedeny jednotlivé analýzy firmy, analýza marketingové politiky a návrh na změnu marketingové politiky firmy. Na základě výsledků analýz jsou navrženy změny, které by posílily postavení firmy na trhu a zvýšily povědomí zákazníků o její existenci.
Marketingové aktivity obchodního řetězce
Doležel, Jiří ; Burková, Pavlína (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá marketingovými aktivitami obchodních řetězců v České republice. Vymezuje základní poznatky o obchodu, marketingu, marketingových komunikacích a základních metodách marketingového výzkumu. Dále se zabývá charakteristikou jednotlivých obchodních řetězců potravinového segmentu se zaměřením na moderní trh, z tradičního trhu se věnuje řetězci COOP. V praktické rovině práce zkoumá marketingové aktivity obchodních řetězců a vytipovává nejlepší příklady, hlouběji se zabývá analýzou marketingových aktivit COOPu na základě přístupu SWOT analýzy. Práce využívá také poznatky z dotazníkových šetření: prostřednictvím internetu a osobního dotazování mezi zákazníky COOPu. Vlastní návrhy obsahují doporučení marketingových aktivit uplatnitelných plošně pro všechny obchodní řetězce na trhu a dále pak konkrétně pro COOP.
Efektivnost marketingových činností ve strojírenství v České republice
Milichovský, František ; Kita, Jaroslav (oponent) ; Kožená, Marcela (oponent) ; Stávková, Jana (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na aktuální potřeby podnikové efektivnosti a výkonnosti v oblasti marketingových činností. V průmyslovém prostředí je předpokladem úspěchu splnění strategických marketingových cílů ve vazbě na podnikové strategie. V práci je pozornost soustředěna na jednotlivé systémy výkonnosti a skupiny metrik, které jsou uplatňovány právě v oblasti strojírenství ve vazbě na realizované marketingové činnosti. Cílem dizertační práce je navrhnout metodiku výběru marketingových metrik, které jsouv přímé vazbě na efektivnost podniku a jeho marketingových činností v oblasti strojírenství v České republice. K prozkoumání dané oblasti poznání bylo využito primárního a taktéž sekundárního výzkumu. V rámci primárního výzkumu byly provedeny řízené rozhovory formou případových studií a na základě získaných poznatků realizováno dotazníkové šetření, podložené získanými poznatky českých a zahraničních literárních zdrojů. Práce obsahuje podrobné zhodnocení celého empirického výzkumu, včetně testování stanovených hypotéz, na jehož základě je stanovena metodika výběru marketingových metrik ve strojírenství v České republice. Přínosy lze spatřovat jak v rovině teoretické, praktické, tak také pedagogické.
Rizika spojená s marketingovými aktivitami
Jirků, Edita ; Habr, Tomáš (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik spojených s marketingovými aktivitami společnosti Innovatrics s.r.o. Práce se dělí na tři hlavní části. První část se zabývá teoretickými východisky, druhá obsahuje informace o společnosti, představení marketingových aktivit společnosti a analýzu rizik, která jsou s těmito aktivitami spojena. Poslední část práce se věnuje návrhům na minimalizaci rizik marketingových aktivit.
Řízení developerského projektu
Zukalová, Kateřina ; Teplý, Petr (oponent) ; Kosová, Jaroslava (vedoucí práce)
Diplomová práce si klade za cíl zmapovat proces plánování a realizace developerského projektu. Zaměřuje se zejména na popis a analýzu jednotlivých fází projektu a to především z hlediska jejich řízení a eliminace potencionálních rizik. První část diplomové práce se věnuje hlavně teoretickému uvedení do problematiky a definici základních pojmů a metod. Druhá část práce se pak snaží zmapovat již konkrétní developerský projekt a provést analýzu jeho reálného průběhu. V této části jsou navrženy i jiné možné přístupy k řešení některých konkrétních úkolů v rámci jednotlivých etap a tím případná eliminace rizik, která se v projektu reálně vyskytla, včetně navržení optimálního postupu pro řízení developerského projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.