Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 192 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Politika celoživotního učení: komplementarita a kompatibilita postupu ČR vůči EU
Svobodová, Aneta ; Plechanovová, Běla (vedoucí práce) ; Knutelská, Viera (oponent)
Ve své bakalářské práci se zabývám definováním souvislostí mezi vznikajícím konceptem vzdělávání dospělých na úrovni EU a následným projevem podpory v národním vzdělávacím programu ČR, reakcí na jednotlivé dokumenty a uvedením v praxi v národním měřítku. Za stěžejní bod považuji koncepci Lisabonského procesu a jeho naplňování na evropské úrovni. Prioritou bakalářské práce bude zhodnocení postupu České republiky v souladu se vzdělávací politikou Evropské Unie, vzájemná kompatibilita a komplementarita obou konceptů vzdělávání.
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0 a rozvoj lidských zdrojů
ČERMÁKOVÁ, Julie
Na základě výzkumu je cílem disertační práce zjistit klíčové kompetence v podmínkách Industry 4.0 a navrhnout nástroje pro rozvoj lidských zdrojů s cílem vyhodnotit jejich implementaci z hlediska zajištění požadovaného rozvoje pracovníků. V kvantitaivní části na základě dotazníkového šetření statistický výzkum odhalil v počtu testů ANOVA a po úpravě jejich p-hodnot Bonferroniho korekcí kompetence leadership a celoživotní vzdělávání jako statisticky významné klíčové kompetence odborníků pro Industry 4.0. Tento statistický výsledek je podpořen případovými studiemi, které jsou součástí kvalitativní části disertační práce. Případové studie zachycují profesionální rozvoj pěti manažerů, kteří zastávají klíčové profese Industry 4.0. Z kvalitativního výzkumu ve formě koučovacích interview je v práci zřetelný profesní rozvoj expertů v průměru o dvě úrovně u každé kompetence zvlášť na desetibodové škále, která vychází z primárního dotazníkového šetření založeného na sebeevaluaci odborníků. Metoda koučování se v případových studiích potvrdila jako nejúčinnější metoda rozvoje kompetencí pro Industry 4.0 oproti leadershipu a mentoringu. Využití 360stupňové zpětné vazby potvrzuje výsledky, ke kterým autorka v rámci případových studiích dospěla. Metody pro rozvoj lidských zdrojů na klíčových pracovních pozicích v podmínkách Industry 4.0 se podařilo účelně vystihnout a cíle naplnit.
Motivace a bariéry dospělých studentů ve vzdělávání na vysoké škole.
Bakalíková, Gabriela ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dostálová, Vladimíra (oponent)
Diplomová práce se zabývá motivací a bariérami dospělých studentů ve vzdělávání na vysoké škole. Práce řeší problematiku motivace a bariér u vybraných ekonomicky aktivních studentů ve vzdělávání na vysoké škole. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce popisuje základní pojmy, které se vztahují k tématu diplomové práce- motivace, motivace k učení, celoživotní učení, vzdělávání dospělých, vzdělávání na vysokých školách, bariéry ve vzdělávání a další. Cílem práce je zjistit a popsat co motivovalo a nadále motivuje vybrané ekonomicky aktivní dospělé jedince ke vzdělávání na vysoké škole, identifikovat bariéry, které v tomto vzdělávání pociťují a zjistit, jak se s těmito bariérami vypořádávají. Práce zjišťuje, analyzuje a popisuje motivaci a překážky vybraných dospělých studentů ve vzdělávání na vybrané vysoké škole. V rámci empirické části práce jsou, na základě cíle práce, stanoveny výzkumné otázky, na které se následně pomocí šetření hledají odpovědi. Empirická část obsahuje popis metodiky, interpretaci získaných dat, shrnutí výsledků a výstupy šetření. Celý výzkum se opírá o kvalitativní metodologii, konkrétně o výzkumný design zakotvené teorie. Data jsou v rámci výzkumu získávána prostřednictvím kvalitativní metody sběru dat- pomocí polostrukturovaných rozhovorů s...
Další vzdělávání pedagogických pracovníků: co-Teaching na střední odborné škole v Praze
Valeček, Jan ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Název diplomové práce: Další vzdělávání pedagogických pracovníků: co-Teaching na střední odborné škole v Praze Jméno: Jan Valeček Studijní obor: Andragogika a management vzdělávání Diplomová práce se zabývá problematikou a potenciálem vzdělávací metody co-teaching, jako novou možností pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Teoretická část práce charakterizuje a analyzuje oblast postgraduálního vzdělávání. Zkoumá možnosti profesního rozvoje učitelů s ohledem na zvýšení efektivity edukačního procesu a stanovuje teoretický rámec. Cílem empirické části je sledovat efektivitu co-teachingu a možnosti jeho využití pro praxi. Výzkum je zpracován kvalitativní formou, empirickým výzkumem je sledována efektivita výuky, výhody, nevýhody, možné problémy, komplikace a překážky v závislosti na použitých metodách co-teachingu. Principem teoreticko-empirického charakteru práce je úzká spolupráce pedagogů při výuce s cílem efektivnějšího učení a seberozvoje, s vyšším propojením obsahu vzdělávání v teoretické i praktické rovině. Výzkumný vzorek zahrnuje deset začínajících a zkušených pedagogických pracovníků působících na jedné střední odborné škole. KLÍČOVÁ SLOVA celoživotní vzdělávání, co-teaching, další profesní vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, střední odborné vzdělávání.
Management dalšího vzdělávání akademických pracovníků
Eclerová, Zdeňka ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Urbanová, Eva (oponent)
Tématem diplomové práce je management dalšího vzdělávání akademických pracovníků na vybrané fakultě, části vysoké školy univerzitního typu. Cílem práce je analyzovat a popsat systém managementu dalšího vzdělávání akademických pracovníků a navrhnout zlepšení v této oblasti. Diplomová práce obsahuje teoretickou část a empirickou část. Teoretická část vychází z odborné literatury a zabývá se pojmy: vysoká škola, akademický pracovník, celoživotní vzdělávání, vzdělávání dospělých, další profesní vzdělávání, podnikové vzdělávání. V kapitole s názvem Vysoké školy a akademičtí pracovníci nalezneme historii, význam a charakteristiku vysokých škol, objasnění termínu akademický pracovník a popis kompetencí vysokoškolského pedagoga. V kapitole s názvem Podnikové (firemní) vzdělávání lze najít mimo jiné oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců, systém a strategie podnikového vzdělávání, formy a metody podnikového vzdělávání, zajištění podnikového vzdělávání a přístupy k rozvoji zaměstnanců. Empirická část popisuje kvalitativní výzkum. Zahrnuje analýzu strategických dokumentů na úrovni státní, univerzitní a fakultní. Obsahuje základní údaje o výzkumném šetření, které proběhlo metodou polostrukturovaných rozhovorů. Polostrukturované rozhovory se uskutečnily se zástupcem vedení fakulty a s akademickými pracovníky....
Kompetence ideálního jazykového lektora na základě subjektivních názorů lektorů a účastníků jazykového vzdělávání
Jandová, Daniela ; Kříž, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Předložená práce se zabývá aktuální problematikou posilování a vytváření kompetenčního modelu soukromých jazykových lektorů. V současné době se jedná o velmi často probírané téma v lektorské komunitě, i vzhledem k tomu, že nároky na toto povolání nejsou nijak konkrétně stanoveny. Lektoři cizích jazyků si tedy mnohdy představu o svých potřebných kvalifikacích dělají sami. Cílem této diplomové práce je sestavit kompetenční model ideálního jazykového lektora na základě subjektivních názorů samotných lektorů a účastníků jazykového vzdělávání a zvýšit povědomí o náročnosti této profese. Teoretická část nejprve popisuje pozici jazykového vzdělávání v kontextu celoživotního vzdělávání, poté se věnuje problematice kompetencí se zaměřením na jazykového lektora a v neposlední řadě se zabývá osobou účastníka jazykového vzdělávání. Část je také věnována momentálnímu stavu poznání a dosavadním výsledkům výzkumných šetření týkajících se kompetencí jazykových lektorů v českém i zahraničním kontextu. Empirická část je založena na polostrukturovaných rozhovorech se soukromými jazykovými lektory a s účastníky soukromého jazykového vzdělávání ze čtyř různých věkových kategorií. Cílem je popsat, jak studenti a lektoři samotní vnímají ideálního jazykového lektora a porovnat, v čem a jak se představy o ideálním...
Možnosti a rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Botanické zahradě hl. m. Prahy
Černý, Bohumil
Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v Botanické zahradě hl. m. Prahy (BZP) a možnostmi nabídky akreditovaných kurzů. Cílem práce je teoreticky vymezit a charakterizovat DVPP s důrazem na analýzu a identifikaci vzdělávacích potřeb a motivaci pedagogických pracovníků předmětů přírodověda a biologie na základních a středních školách na území hl. m. Prahy s důrazem na rozvoj badatelsky orientovaného vyučování. Dále realizovat výzkum zaměřený na využití metod a forem vzdělávání učitelů. Teoretická část diplomové práce se zabývá vymezením a vztahem základních pojmů ve sledované oblasti dalšího vzdělávání, systematického vzdělávání, analýzou vzdělávacích potřeb, organizací vzdělávacích aktivit v BZP, popisem vybraných aspektů DVPP v kontextu celoživotního učení. Pozornost je věnována systému vzdělávání, struktuře a identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků. Analyticko-empirická část je věnována výzkumu v oblasti DVPP základních a středních škol předmětů biologie a přírodověda. Výzkum je rozdělen na dílčí části, které analyzují současný stav a DVPP na území hl. m. Prahy. Výzkum je realizován kvantitativní formou a jako výzkumný nástroj je použito dotazníkové šetření. Výsledky výzkumu jsou následně komparovány se strategickými dokumenty...
Idea sebeřízeného učení z pohledu andragogiky
Yakubyak, Iryna ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Diplomová práce se zabývá ideou sebeřízeného učení z pohledu andragogiky. Hlavní cílem této práce je charakterizovat a popsat sebeřízené učení u studentů vybrané pedagogické fakulty. Dílčím cílem je porovnat proces sebeřízeného učení z pohledu studentů prezenční a kombinované formy studia vybrané pedagogické fakulty. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zpočátku věnuje významu celoživotního učení a vzdělávání, posléze andragogickému východisku, v němž jsou shrnuty základní andragogické pojmy, historické hledisko andragogiky a andragogická didaktika. Významnou podkapitolou teoretické části je Knowlesova teorie vzdělávání dospělých. Poslední a klíčová kapitola teoretické části se věnuje historickému a filozofickému hledisku sebeřízeného učení, definuje pojem sebeřízené učení a vymezuje jeho úskalí. Dále jsou zde představené různé modely sebeřízeného učení a faktory determinující sebeřízené učení. Empirická část vychází ze základních poznatků o sebeřízeném učení získaných při zpracování teoretické části. Pro tuto práci byl zvolen kvantitativně orientovaný výzkum a jako nástroj pro sběr kvantitativních dat byl použit polostrukturovaný dotazník. Na konci této práce je diskuse a shrnutí výzkumných zjištění. Výsledky výzkumu ukázaly, že mezi studenty prezenční a...
Analýza systému vzdělávání v organizaci
Čermáková, Michaela ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Předmětem této práce bude popsat a zhodnotit současný vzdělávací systém ve vybrané organizaci a analyzovat vzdělávací potřeby zaměstnanců, jejich motivaci a bariéry pro další vzdělávání. Práce bude rozdělena do dvou částí. Jedná se o teoretickou část a empirickou část. Teoretická část popíše základní pojmy spojené s personálním řízením, úkoly a strategií řízení lidských zdrojů a významem vzdělávání pro organizaci. Dále se bude věnovat významu motivace zaměstnanců k dalšímu vzdělávání a bariérami, které ve vzdělávání zaměstnancům brání. Řešena bude problematika cílů a filozofie vzdělávání, systému vzdělávání, procesu vzdělávání a metod vzdělávání. Text bude čerpat z tuzemské, ale i zahraniční literatury. Další kapitola se bude věnovat analýze systému vzdělávání zaměstnanců ve vybrané organizaci, která se bude opírat o případovou studii a následně interpretaci získaných dat. Výzkum bude realizován v první fázi formou dotazníkového šetření, následovanou druhou fází a sice přímými rozhovory se zaměstnanci dané pobočky organizace a jejich vedoucím pracovníkem zodpovědným za oblast vzdělávání. V závěru budou shrnuta veškerá zjištění plynoucí z výzkumu, zhodnocena míra dosažení stanovených cílů a samozřejmě zde budou uvedena i doporučení řešení případných nedostatků ve vzdělávání zjištěných při výzkumu....
Potřeba dalšího vzdělávání sociálních pracovníků v rámci specializace
BABICKÁ, Veronika
Další vzdělávání je nedílnou součástí výkonu profese sociálních pracovníků. Cílem práce je zmapovat postoj sociálních pracovníků k potřebě dalšího vzdělávání v rámci specializace. Pro samotný výzkum této bakalářské práce byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Data byla sbírána metodou dotazování, které probíhalo technikou polostrukturovaného rozhovoru, tudíž bylo možné se v průběhu doptávat. Poté byla vyhodnocována procesem otevřeného kódování dat získaných rozhovorovým šetřením. Po procesu otevřeného kódování byly vytvořeny kategorie. Výzkumným souborem byli sociální pracovníci vykonávající profesi v odlehčovací službě, určené převážně lidem s mentálním postižením či lidem s kombinovaným postižením, kde se mentální postižení objevuje jako přidružené jinému zdravotnímu postižení, v rámci Jihočeského kraje. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že všichni komunikační partneři jsou v dalším vzdělávání podporováni alespoň v zákonem stanovených 24 hodinách povinného dalšího vzdělávání za rok. Důležitost vzdělávacích aktivit je vnímána především v aktuálnosti informací, navazování nových kontaktů, osobním rozvoji pracovníka, zvyšování kvality poskytovaných služeb či jako duševní hygiena. Mezi nejčastější absolvované vzdělávací aktivity sociálních pracovníků pracujících s dospělými s mentálním postižením v odlehčovací službě patří: Sexualita u lidí se zdravotním postižením; Restriktivní opatření a vzdělávání zaměřené na komunikaci s klienty. Výsledky výzkumu přináší pohled na další vzdělávání sociálních pracovníků a mohou sloužit jako zpětná vazba organizacím, ve kterých byl výzkum proveden.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 192 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.