Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 961 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti
Baťková, Nikola ; Havíř, David (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podpory prodeje a reklamy společnosti s chovatelskými potřebami. Ve společnosti je marketingová komunikace značně zanedbána. V této práci bude analyzována velká část marketingové komunikace, větší pozornost bude však věnována reklamě a osobnímu prodeji, jelikož tvoří podstatnou část komunikačního mixu. V závěru práce budou navrhnuta zlepšení, která by měla vést ke zvýšení počtu prodejů, především díky navýšení spokojenosti a loajality stálých zákazníků a zvýšení počtu zákazníků nových.
Marketing Strategy Proposal for the Company Italmarket Slovakia a.s.
Bortelová, Slavomíra ; Stračina, Peter (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
The paper analyses current marketing environment for the company Italmarket Slovakia a.s.. Based on an analysis it suggests a strategy for service supply expansion leading to acquisition of new customers, enhancing current customer satisfaction, obtaining competitive advantage and strengthening a reputation in a position of exclusive goods importer within a current market.
Komunikační mix vybraného produktu
Kelarová, Michaela ; Uhrová, Pavlína (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je komunikační mix produktu UGO. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix produktu, srovnává teoretická východiska se skutečným stavem a specifikuje, které složky komunikačního mixu jsou využívány a které ne. Obsahuje návrhy na zlepšení aktuálně používaných metod komunikace se zákazníky a spotřebiteli a navrhuje možné metody, které by mohly přispět na zlepšení jeho situace na trhu.
Návrh marketingové strategie
Klimková, Iveta ; Holec, Jiří (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je analýza stávající marketingové strategie firmy Estop spol. s r.o. Na základě zjištěných skutečností jsem vytvořila vhodná doporučení vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti firmy a ke zvýšení podílu na trhu.
Podnikatelský plán pro založení malého podniku
Valenta, Roman ; MBA, Michal Bábíček, (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu. Tento plán řeší založení e-shopu specializovaného na reproduktory, sluchátka a příslušenství. Práce zkoumá teoretická východiska pro zpracování podnikatelského plánu a využívá analýz SLEPTE, SWOT a McKinsey 7S doplněných rozborem vlastního výzkumu. Na základě výše zmíněných informací je sestaven samotný podnikatelský plán.
Návrh reklamních strategie v pohostinství - komparativní studie pro ČR a Irsko
Baranyiová, Lucie ; Hrdinová, Lenka (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce s názvem "Návrh reklamních strategie v pohostinství – komparativní studie pro ČR a Irsko" řeší strategické postupy v rozdílných zemích a dále je aplikuje. Cílem bylo zhodnotit, jestli je možné aplikovat stejné reklamní postupy jako v Irsku v tuzemsku. Vyhodnocení probíhalo na základě polostrukturovaného rozhovoru s obyvatelem Irska pracujícího v pohostinství a dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v České republice. V závěru jsou formulovány konkrétní kroky inspirovány Irskem, které jsou možné aplikovat v ČR.
Uplatnění marketingu v sektoru služeb
Pluháček, Stanislav ; Soška, Pavel (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá marketingem hotelových služeb pro Hotel Celnice, který se nachází ve městě Břeclav, v srdci Lednicko-valtického areálu. Pojednává o marketingovém mixu hotelu a snaží se najít nedostatky v této oblasti a navrhnout zlepšení, které by vedlo k lepším komunikačním i ekonomickým výsledkům.
Návrh marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o.
Jeřábková, Martina ; Novák, Karel (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o. Pardubice. Analyzuje současnou situaci a navrhuje opatření k dosažení stanovených marketingových cílů.
Návrh komunikační strategie (pro konkrétní firmu, organizaci)
Tuč, David ; Kruliš, Vladimír (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám vytvořením komunikační strategie multimediálního festivalu Lumírova tříska pro rok 2009. Součástí práce je shrnutí základních marketingových východisek pro tvorbu komunikační strategie, popis sestavování komunikační strategie, analýza komunikace minulého ročníku Lumírovy třísky, náhled na současnou situaci na trhu festivalů dotýkajících se tématu reklamní tvorby, návrh nové komunikační strategie i modelu jejího řízení a ekonomického zhodnocení řešení.
Podpora prodeje a reklama konkrétního realitního zprostředkovatele
Kvasnicová, Sabina ; Schüller, David (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace především se zaměřením na podporu prodeje a reklamu samostatného realitního zprostředkovatele. Teoretická část se zabývá poznatky z odborné literatury, zejména z oblasti marketingu, marketingové komunikace, podpory prodeje a reklamy. Analytická část se skládá z představení realitního zprostředkovatele, analýzy marketingového mixu 4P, analýzy konkurence, SLEPT analýzy, analýzy klientů a souhrnné analýzy. Poslední část se zabývá vlastními návrhy na zlepšení marketingové komunikace realitního zprostředkovatele.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 961 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.