Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 608 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Německá arktická politika
Nguyenová, Thi Khanh Ly ; Handl, Vladimír (vedoucí práce) ; Hornát, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá politikou Německa v oblasti Arktidy v posledním desetiletí a soustředí se na její bezpečnostní rozměr. V arktickém regionu dochází v posledních letech v důsledku klimatických změn a nové geopolitické situace k mnoha proměnám, včetně změny bezpečnostní situace. Práce vychází z konceptů civilní mocnosti a sekuritizace a zkoumá, zdali Německo přistupuje k Arktidě jako multilaterální aktér, anebo v německé zahraniční a bezpečnostní politice nabyla Arktida na významu a stala se pro Německo uznávanou bezpečnostní otázkou. Úvodní část diplomové práce se věnuje obecnému představení arktického regionu, jeho vymezení a předložení globálních bezpečnostních, environmentálních a ekonomických aspektů a výzev s ním spojených. Poté práce stručně nastiňuje historii německého zapojení v Arktidě, jeho aktivity a relevanci Německa pro tuto oblast. Hlavní výzkumná část práce je rozdělena na bilaterální a multilaterální dimenzi německé arktické politiky, čímž zohledňuje povahu německého multilateralismu. Výsledky zkoumání německé arktické politiky ukázaly, že si Německo uvědomuje různé aspekty arktické bezpečnosti a její globální rozměr, nicméně se soustředí na klimatickou a ekonomickou bezpečnostní otázku regionu. I v kontextu současného dění a tezi o Zeitenwende jeho role zůstává...
Bilaterální vztahy Bavorska s Ruskou federací: Mezi Außenbeziehungen a Nebenaußenpolitik
Zavadilová, Zuzana ; Handl, Vladimír (vedoucí práce) ; Lizcová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá bilaterálními vztahy Svobodného státu Bavorsko s Ruskou federací období od anexe Krymu v roce 2014 do začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Úvodem práce vymezuje modalitu zahraničního působení subnárodního celku vůči celostátní úrovni a klade si výzkumné otázky, zda a jakým způsobem se linie bavorsko ruských vztahů lišila od linie, kterou vedl Spolek. Poté práce zkoumá historickou podobu vzájemných vztahů, aby zjistila, zda se výroky bavorských politiků odvolávající se n ruských vztahů zakládají na realitě, a zda tak opravdu pokračují ve směřování nastoleném převážně na konci 80. let 20. století. Hlavní zkoumané období je analyzováno z rétorické a ekonomické úrovně. Na úrovni politicko rétorické ukazuje, že vztah Bavorska k ovlivňovaly vnitropolitické i vnitrostranické zájmy, které stály i za tím, že v Bavorsko překročilo úroveň se Spolkem a spolkovými zeměmi koordinované zahraniční ní do rozporu vůči Spolku. V ekonomické části se ukazuje dlouhodobý kurz ekonomického pragmatismu, jenž byl ještě více posílen po nástupu Markuse Södera, který se chtěl odlišit od svého předchůdce. Zároveň práce sleduje dvojí, protichůdnou argumentaci: na jedné straně bylo posilování ekonomických vazeb prezentováno jako způsob pomoci Rusku na cestě transformace a demokracie, na straně druhé...
Mzdový systém v zemích V4
Šestáková, Petra
Šestáková, P. Mzdový systém v zemích V4. Bakalářská práce. Brno: Mendelova uni-verzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá ukazateli, které se mzdovým systémem souvisejí. Konkrétně se jedná o minimální a mediánovou mzdu a také průměrný starobní důchod. Tyto ukazatele jsou porovnány na základě poměrů k průměrné mzdě v zemích V4, které jsou následně srovnány s Německem. V první části práce jsou popsány jednotlivé systémy minimální mzdy a starobního důchodu v zemích V4. V druhé části jsou představena data v období od roku 2006 do roku 2019. Pomocí korelační matice byly zjištěny závislosti mezi zeměmi, které byly následně podrobně popsány. Dále jsou země porovnány i s vyspělou zemí EU. Tuto zemi představuje Německo. V poslední části je minimální mzda srovnána s cenovou hladinou zboží a služeb a následně i s cenovou hladinou elektřiny pro domácnosti.
Impact of retirement age on the shadow economies of Central European countries: the case of Austria and Germany
Chabak, Mariia
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání základních příčin stínové ekonomiky v Rakousku a Německu, se zvláštním důrazem na věk odchodu do důchodu. Údaje z výzkumu byly získány z datové banky Světové banky a odhadů OECD týkajících se věku odchodu do důchodu. K provedení metodologie výzkumu a analýze dat byl použit model MIMIC a software Stata 17 SE. Výsledky práce poskytují pohled na faktory, které ovlivňují stínovou ekonomiku, zejména ve vztahu k důchodovému věku. Práce navrhuje způsoby, jak zmírnit nepříznivé dopady růstu stínové ekonomiky z pohledu věku odchodu do důchodu.
Komparace problematiky rozvodu manželství v ČR a SRN
Čermáková, Zuzana ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Rigorózní práce na téma Komparace problematiky rozvodu manželství v ČR a SRN porovnává aktuální právní úpravu rozvodu manželství v České republice a Německu. Cílem práce je přiblížit nejen právní úpravu rozvodu manželství obecně, ale také otázku styku a výchovy nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, včetně historického vývoje právní úpravy rozvodu manželství. Práce se zároveň snaží poukázat na skutečnost, že i přesto, že je německá právní úprava v mnoha záležitostech podrobnější a propracovanější, je velmi podobná právní úpravě české.
Komparace rodinné politiky umožňující slučitelnost práce a rodiny v České republice a Německu
Estočinová, Barbora ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Vlčková, Kamila (oponent)
Předmětem práce je komparace rodinné politiky České republiky a Spolkové republiky Německo z hlediska nastavení opatření umožňující harmonizaci práce a péči o děti do předškolního věku. V textu je problematika work-life balance blíže představena v kontextu tradičních sociologických konceptů a teorií modelu sociálního státu. Dále následuje popis vývoje a současný stav zaměstnanosti žen na trhu práce v obou zemích doplněný o demografické údaje. Práce se konkrétně zaměřuje na popis vládní rodinné politiky obou zemí v perspektivě nastavení rodičovské dovolené, služeb zařízení denní péče o děti, tedy jeslí a školek, a formálního zapojení otců do péče o děti. Metodologická část práce je zaměřena na popis jednotlivých opatření rodinné politiky daného státu. Komparace obou zemí z hlediska umožnění sladění práce a péče o děti je provedena na základě analýzy a porovnání jak sekundárních kvantitativních dat, tak kvalitativních dat, které byly čerpány z diskusních příspěvků umístěných na veřejně dostupných webových serverech. V závěru práce je řešena otázka možné aplikovatelnosti opatření rodinné politiky Spolkové republiky Německo na podmínky v České republice, a zda lze rodinnou politiku Německa považovat za příklad dobré praxe.
Levicový terorismus: případ Rudých Brigád v Itálii a Frakce Rudé armády v Německu
Budilová, Michaela ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Hájek, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem levicového terorismu v Itálii a Západním Německu, dvou západních demokracií, kde se terorismus rozvinul více než kdekoli jinde v Evropě. V prostředí politických, sociálních konfliktů a radikalizace protestů proti vládnímu establishmentu vznikly teroristické organizace, včetně Rudých brigád (RB) v Itálii a Frakce Rudé armády (RAF) v Západním Německu. Pro tuto diplomovou práci byly tyto organizace zvoleny z důvodu svého význačného postavení, dlouhodobého trvání a vlivu, který v oblasti levicového terorismu získaly. Ve srovnávací analýze se práce pokouší současně prolínat tři různé analytické úrovně: socio-politické kontexty Itálie a Západního Německa (makro - úroveň), zaměření se na obě teroristické skupiny a jejich organizační dynamiku (mezo - úroveň) a ideologii a motivace teroristů (mikro - úroveň). Cílem této práce je prozkoumání a vhled do organizací RB a RAF z hlediska ideologie a popsání faktorů, které stály za vzestupem a pádem těchto teroristických organizací.
Remembering another country's past: a comparative study into how Third Culture Kids can expand our understanding of German collective memory
González González, Mafalda Inés ; Testa, Alessandro (vedoucí práce) ; Kovtiak, Elisabeth (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývala tématy dětí třetí kultury (TCK) a německé kolektivní paměti. Hlavním cílem této studie bylo porovnat narativní a diskurzivní podobnosti a rozdíly mezi TCK a jejich místními vrstevníky (Non-TCK) při diskusi o německé kolektivní paměti. Přehled literatury nastínil koncepty TCK a kolektivní paměti, speciálně německé kolektivní paměti. Prostřednictvím kreativních kvalitativních výzkumných metod byly provedeny rozhovory se čtyřmi Non-TCK a pěti TCK, v nichž byli požádáni, aby ze souboru 60 fotografií vybrali pět, které pro ně představují německou kolektivní paměť. Po prozkoumání obsahů, které účastníci vybrali jako německou kolektivní paměť, odhalila tematická a diskurzivní analýza různé narativy skryté v rozhovoru. Ačkoli je možné tvrdit, že všichni účastníci měli podobné hodnocení odpovědnosti, kterou by Němci měli mít za svou minulost, TCK očekávala další zapojení německých občanů do politicky aktivní činnosti. Z diskurzivního hlediska představovaly Non-TCK vzhledem k obtížnému tématu výzkumu napětí, v němž se TCK dokázaly lépe orientovat.
Augustus - Napoleon - Mussolini - Hitler
Porsch, Michal ; Kepartová, Jana (vedoucí práce) ; Foltýn, Dušan (oponent)
Cílem této práce je seznámit čtenáře s historickými paralelami mezi vládami princepse Augusta, Napoleona Bonaparta, Benita Mussoliniho a Adolfa Hitlera. Práce se soustředí také na propagandu a sebeprezentaci jednotlivých politiků a na inspiraci římským státem v moderních dějinách. První část práce je věnovaná životům všech zmíněných osobností, jejich cestě k moci, hlavním politickým krokům a postupům, které za své vlády využívali. Je zde zmíněn i kulturní vývoj jednotlivých států pod vládami těchto politiků. Důležitým prvkem, který je přítomen v celé práci, je Augustův odkaz na pozdější politické a kulturní dějiny, na které měla Augustova vláda poměrně značný vliv. Následně se na základě nastudovaných pramenů a literatury práce věnuje komparaci jednotlivých vlád, hledá podobnosti a rozdíly, hodnotí, zda se jedná o vědomé využívání Augustových politických kroků. Hlavním cílem práce je ukázat, zda se Augustův odkaz v pozdějších dějinách využíval záměrně a jeho politické postupy se staly předlohou pro další generace, nebo zda jde spíše o shodu okolností. Tato práce sleduje i způsoby, jakými byla Augustova osobnost a vláda reflektována napříč staletími. Výsledkem práce je prezentovat možné spojitosti mezi vládami osobností, jež mezi sebou dělí mnoho set let lidského vývoje. Práce by měla čtenáře přimět...
Srovnání vybraných středoškolských českých a německých učebnic dějepisu se zaměřením na téma odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce a jeho didaktické pojetí
Křesinová, Aneta ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním vybraných středoškolských českých a německých učebnic dějepisu se zaměřením na zpracování tématu odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce. Teoretická část je věnovaná charakteristice vzdělávacích systémů obou zemí (v případě Spolkové republiky Německo na příkladu spolkové země Severní Porýní Vestfálsko), předmětu dějepis v českých i německých kurikulárních dokumentech a obsahu ve vybraných učebnicích. V další kapitole jsou rozebrány učebnice z hlediska prezentace učiva formou slovní a názornou, dále z hlediska aparátu orientačního a řídícího osvojování učiva. Následuje kapitola o historickém pozadí česko-německých vztahů. Analytická část práce zahrnuje obsah a uchopení tématu v českých i německých učebnicích, rozbor pracovních částí učebnic a dotazníkové šetření. V poslední části jsou navržené možnosti výuky o tomto tématu. Cílem diplomové práce je srovnat vybrané české a německé učebnice dějepisu z hlediska struktury, prezentace učiva či obsahu. Stěžejním cílem práce je srovnání zpracování tématu odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce v obou učebnicích. KLÍČOVÁ SLOVA učebnice, srovnání, odsun německého obyvatelstva, vyšší gymnázia, Česká republika, Spolková republika Německo, Severní Porýní-Vestfálsko

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 608 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.