Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Respektování didaktických zásad během kurzů dalšího vzdělávání
Englová, Kristýna ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá ověřením, zda lektoři dalšího vzdělávání respektují během svých kurzů didaktické zásady. Teoretická část práce obsahuje vymezení příslušných pojmů souvisejících se vzdělávacím procesem dospělých včetně zasazení dalšího vzdělávání do kontextu celoživotního učení. Osobnosti lektora je věnovaná samostatná kapitola, kde jsou popsány nezbytné kompetence pro výkon tohoto povolání a jeho deskripce na základě dat vycházejících z Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání. Nastíněna je zde i jejich typologie. Kromě lektora se práce zabývá i osobností vzdělávaného, jeho motivací k učení a možnostem jeho přístupu k účasti na vzdělávací akci. Zbytek teoretické části obsahuje výčet jednotlivých androdidaktických zásad společně s jejich vysvětlením, metod a také trendů ve vzdělávání dospělých v kontextu ICT. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkumné šetření zaměřené na zjištění a popis androdidaktických principů aplikovaných během kurzů dalšího vzdělávání ze strany lektorů. Výzkumný problém je řešen prostřednictvím případové studie v konkrétní vzdělávací organizaci, která je pro účely této práce anonymizována, data jsou získána s využitím metod hloubkových rozhovorů s lektory doplněných o následná strukturovaná pozorování průběhu kurzů. Výsledky tohoto šetření jsou dále...
Vizualizační didaktické prostředky ve výchově ke zdraví se zaměřením na 2. stupeň ZŠ
Cajthamlová, Daniela ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Richterová, Magdalena (oponent)
Práce je zaměřena na vizualizační didaktické prostředky do výuky Výchovy ke zdraví. Je rozdělena do tří částí. rvní část se zabýv cíli a pojetím vzdělávání. Charakterizuj předmětem Výchovy ke zdraví. Zaměřuj se na didaktické prostředky, jejich typy, organizační formy a metody výuky Výchovy ke zdraví. Nakonec se konkrétně zaměřuj a vizualizační pomůcky hodící se do výuky Výchovy ke zdraví. Druhá část práce popisuje výzkum. Třetí část práce obsahuje popis vytvořených vizualizačních pomůcek sketchnote, koláž) do výuky Výchovy ke zdraví. Kromě jiného zde najdete i hotové přípravy hodin, kde jsou konkrétní vizualizační pomůcky použity. Cílem této práce bylo vytvořit soubor vizualizačních pomůcek, který by pomohl pedagogům, jako inspirace do výuky. Dále bylo cílem zjistit, jak se žákům s vyrobenými pomůckami pracuje, jak se jim líbí, zda si takto mocí metody kvantitativního výzkumu. Konkrétně formou online dotazníkového šetření. výzkumu vyplynulo, že téměř 87 % žáků má zkušenost s vizualizačními pomůckami předmětu Výchova ke zdraví. 39, 3 % žáků používá nějakou formu vizualizace svých Více než 85 % dotazovaných si myslí, že informace zpracované do vizualizačních pomůcek typu sketchnote, komiks nebo koláž, mohou pomoci lepšímu zapamatování tématu. 91, 8 % vnímá pomůcky jako zajímavé. Žáky výuka s pomůckami bavila....
Vzdělávání žáků se sluchovým a souběžným mentálním postižením na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené
Tománková, Zuzana ; Kotvová, Miroslava (vedoucí práce) ; Hádková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce "Vzdělávání žáků se sluchovým a souběžným mentálním postižením na 1. stupni základní školy pro sluchově postižené" je zaměřena na analýzu dostupnosti didaktických materiálů u žáků navštěvujících 1. stupeň základních škol pro žáky se sluchovým postižením. Část práce je vzhledem k dané problematice zaměřena jak na metody výuky, které jsou při výchově a vzdělávání využívány, tak na spolupráci učitele s neslyšícím pedagogem či asistentem pedagoga, a dále také na typy komunikačních systémů, které nejčastěji pedagogové při své práci využívají. Součástí diplomové práce je také přehled základních škol v ČR, v nichž jsou v současné době vzděláváni žáci se sluchovým a souběžným mentálním postižením. Cílem práce bylo poukázat na jistý nedostatek didaktických materiálů pro žáky s tímto typem souběžného postižení, pro něž je nutné z hlediska specifik jejich vzdělávacích potřeb užívat různé vzdělávací strategie. K výzkumu byly použity metody polostrukturovaného rozhovoru, pozorování a analýza edukačních produktů. Výsledkem výzkumu diplomové práce bylo zjištění, že dostupnost didaktických materiálů pro žáky se souběžným (sluchovým a mentálním postižením) 1. stupně základní školy není taková, jak by bylo žádoucí. Pedagogové musí často improvizovat při tvorbě vhodných pomůcek nebo užívat učebnice...
Vliv teploty na růst rostlin: výukové protokoly modelových pokusů
Máhrlová, Zuzana ; Albrechtová, Jana (vedoucí práce) ; Mourek, Jan (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu modelových úloh (formou experimentu) pro studium biologie na středních školách s tématem vlivu teploty na růst rostlin. Vybrané úlohy využívají nový didaktický přístup prostřednictvím tzv. badatelsky orientovaného vyučování. Tato výuková metoda přispívá k rozvíjení samostatného odvozování a nutí žáky přemýšlet aktivně o vyučované tématice. Práce poskytuje nezbytné teoretické zázemí k problematice, popis metod a materiálu nutného k realizaci pokusu. Práce dále popisuje postupy pro tvorbu pokusu a jeho užití v praxi středních škol a poskytuje k nim potřebné metodické pokyny a pracovní listy. Zároveň byla orientačně ověřena didaktická použitelnost experimentu i vypracovaných materiálů prostřednictvím dotazníkového šetření a kontrolního provedení modelových úloh na středních školách. Hlavním výsledkem této diplomové práce je pak moderní, kvalitní ověřená metoda výuky na středních školách o vlivu teploty na růst rostlin v souladu s moderními přístupy ke vzdělávání, které zahrnují vlastní pokusy, jejich vedení zpracování a vyvození závěrů. Vypracované didaktické materiály tak mohou sloužit pro přípravu kvalitních, badatelsky orientovaných uchazečů o studium na vysokých školách.
Oligokatecheze. Teorie a praxe
Świerczková, Agnieszka ; Kuźniar, Mariusz (vedoucí práce) ; Eliáš, Vojtěch (oponent)
Diplomová práce s názvem "Oligokatecheze. Teorie a praxe" zkoumá metody výuky náboženství mentálně postižených osob. Výzkum se zaměřuje na prezentaci teoretických a praktických metod, zavedených D, Juchą, J. Madeją, D.Doroszewką, a dalšími významní polskými katechety. Teoretická část práce, kromě systematicky zpracované terminologie se zabývá i samotným obsahem a hlavním cílem speciální katecheze. Dále pak uvádí výklad o důstojnosti člověka, jak jej můžeme nalézt v některých církevních dokumentech. V neposlední řadě upozorňuje na důležitou roli rodiny, farnosti a katechety. Praktická část je inspirovaná metodami B.Janosz, jsou zde uplatněné, jak kreativní a nové výukové materiály, tak nové komunikační prostředky, které motivují mentálně postižené děti k aktivní účastí na hodinách speciální katecheze. Autorka této práce dospěla k závěru, že i těm nejslabším musíme nabídnout odpovídající katechezi, neboť každá lidská bytost, jakkoliv omezená, je schopná růstu k svátosti. Tyto osoby cítí potřebu a mají právo na život ve víře. Potřeba oligokatecheze je tedy nezpochybnitelná.
Didaktické metody využívané při výuce botaniky na základních školách
Fialová, Alžběta ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem využívání didaktických metod ve výuce botaniky na základních školách. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány vybrané didaktické metody a současné zařazení botaniky do Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Dále je zde uvedeno dřívější zařazení botaniky do Vzdělávacího programu Základní škola, Občanská škola a Národní škola. Druhá část zahrnuje dotazníková šetření - žáků 7. ročníků ZŠ a učitelů přírodopisu. Cílem bylo zjistit, jaké vyučovací metody jsou využívány při výuce botaniky, které jsou u žáků i učitelů oblíbené či neoblíbené, a které jsou podle názorů učitelů přírodopisu efektivní či neefektivní. Dalším cílem bylo ověřit, zda učitelé využívají ve výuce botaniky výukové programy. Ve třetí části je uveden vlastní návrh vyučovací hodiny vybraného tématu z botaniky, který jsem vytvořila na základě výsledků dotazníkových šetření, konkrétně jde o výuku čeledi bobovitých rostlin (Fabaceae) s využitím několika didaktických metod bez použití metody výkladu. Jedná se o práci s textem, prezentaci v PowerPointu obsahující převážně názorné obrázky a fotografie, brainstorming na téma bobovité a pracovní list sloužící pro zopakování nového učiva. Klíčová slova: didaktické metody, rámcový vzdělávací program, dotazníkové šetření,...
Didaktika profesního vzdělávání
Veselá, Petra ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Havlínová, Ivana (oponent)
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá teoretickým pohledem nejprve na vzdělávání dospělých, na jeho vývoj a specifika. V další části jsou uvedeny rozdíly mezi vzděláváním dospělých a dětí. Poté je práce zaměřena na osobnost lektora a na didaktický process, jeho cíle, metody, formy a prostředky. Na závěr teoretické části je shrnuta podstata zpětné vazby. Druhá část je shrunutím provedeného výzkumu, kde respondenty jsou sami lektoři. Z výzkumu se dozvíme, do jaké míry jsou kompetentní k výkonu lektorského povolání z hlediska pedagogického, resp. didaktického. Při výzkumu je použita metoda dotazníkového šetření s uzavřenými i otevřenými otázkami.
Didaktické prostředky ve výchově ke zdraví
Procházková, Jitka ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá didaktickými prostředky výuky Výchovy ke zdraví a výzkumem vybraných online zdrojů využitelných pro výuku Výchovy ke zdraví na druhém stupni základních škol a škol středních. Cílem práce je ověřit kvalitu materiálů dostupných online vhodných k použití ve výuce Výchovy ke zdraví a ukázat jejich praktické využití. Materiály jsou ověřovány z hlediska kvality materiálů, jejich praktického využití při výuce a zaměření z hlediska stupně vzdělávání. Dostupné materiály jsou ověřeny analýzou, která je zaměřena na prověření materiálů z hlediska vědeckosti, přiměřenosti, praktičnosti a vhodnosti využití v konkrétním stupni vzdělávání. Praktické využití materiálů je ověřeno praktickým využitím ve výuce a metodou strukturovaného rozhovoru s kolegy. Teoretická část práce je zaměřena na druhy didaktických prostředků a výzkumná část na analýzu konkrétních didaktických prostředků. Praktická část se zabývá užitím dostupných didaktických prostředků ve výuce. Práce obsahuje přehled vybraných,dostupných didaktických prostředků využitelných ve výuce Výchovy ke zdraví s ohledem na jejich obsah, kvalitu a přiměřenost. Práce dále nabízí ukázku využití dostupných didaktických prostředků ve výuce Výchovy ke zdraví.
Didaktické metody využívané při výuce botaniky na základních školách
Fialová, Alžběta ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem využívání didaktických metod ve výuce botaniky na základních školách. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány vybrané didaktické metody a současné zařazení botaniky do Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Dále je zde uvedeno dřívější zařazení botaniky do Vzdělávacího programu Základní škola, Občanská škola a Národní škola. Druhá část zahrnuje dotazníková šetření - žáků 7. ročníků ZŠ a učitelů přírodopisu. Cílem bylo zjistit, jaké vyučovací metody jsou využívány při výuce botaniky, které jsou u žáků i učitelů oblíbené či neoblíbené, a které jsou podle názorů učitelů přírodopisu efektivní či neefektivní. Dalším cílem bylo ověřit, zda učitelé využívají ve výuce botaniky výukové programy. Ve třetí části je uveden vlastní návrh vyučovací hodiny vybraného tématu z botaniky, který jsem vytvořila na základě výsledků dotazníkových šetření, konkrétně jde o výuku čeledi bobovitých rostlin (Fabaceae) s využitím několika didaktických metod bez použití metody výkladu. Jedná se o práci s textem, prezentaci v PowerPointu obsahující převážně názorné obrázky a fotografie, brainstorming na téma bobovité a pracovní list sloužící pro zopakování nového učiva. Klíčová slova: didaktické metody, rámcový vzdělávací program, dotazníkové šetření,...
Vzdělávání žáků se sluchovým a souběžným mentálním postižením na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené
Tománková, Zuzana ; Kotvová, Miroslava (vedoucí práce) ; Hádková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce "Vzdělávání žáků se sluchovým a souběžným mentálním postižením na 1. stupni základní školy pro sluchově postižené" je zaměřena na analýzu dostupnosti didaktických materiálů u žáků navštěvujících 1. stupeň základních škol pro žáky se sluchovým postižením. Část práce je vzhledem k dané problematice zaměřena jak na metody výuky, které jsou při výchově a vzdělávání využívány, tak na spolupráci učitele s neslyšícím pedagogem či asistentem pedagoga, a dále také na typy komunikačních systémů, které nejčastěji pedagogové při své práci využívají. Součástí diplomové práce je také přehled základních škol v ČR, v nichž jsou v současné době vzděláváni žáci se sluchovým a souběžným mentálním postižením. Cílem práce bylo poukázat na jistý nedostatek didaktických materiálů pro žáky s tímto typem souběžného postižení, pro něž je nutné z hlediska specifik jejich vzdělávacích potřeb užívat různé vzdělávací strategie. K výzkumu byly použity metody polostrukturovaného rozhovoru, pozorování a analýza edukačních produktů. Výsledkem výzkumu diplomové práce bylo zjištění, že dostupnost didaktických materiálů pro žáky se souběžným (sluchovým a mentálním postižením) 1. stupně základní školy není taková, jak by bylo žádoucí. Pedagogové musí často improvizovat při tvorbě vhodných pomůcek nebo užívat učebnice...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.