Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,452 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Whistleblower Protection
Andraš, Jozef ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Whistlebloweři nebo oznamovatelé protiprávní činnosti hrají klíčovou roli při poukazování na korupci a další nezákonné činnosti v soukromém i veřejném sektoru, proto je důležité přiznat jim přiměřenou právní ochranu. Předkládaná rigorózní práce poskytuje komplexní analýzu současné právní úpravy ochrany oznamovatelů v České republice, která reflektuje závazky vyplývající z práva Evropské unie a z práva mezinárodního. Úvodní část představuje teoretické aspekty whistleblowingu, včetně historie, definic a charakteristických znaků tohoto pojmu. Rovněž popisuje subjekty whistleblowingu a vysvětluje rozdíly mezi interním a externím whistleblowingem. Autor nezapomíná ani na související evropské a mezinárodní aspekty ochrany oznamovatelů, s důrazem na klíčová rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Pozornost je také věnována dílčí úpravě v jednotlivých odvětvích práva a legislativním pokusům o přijetí komplexní právní úpravy v dané oblasti. Klíčová část práce se zabývá platnou a účinnou právní úpravou v České republice, a to zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Autor se soustředí na analýzu pojmu oznamovatel, na jeho ochranu před odvetnými opatřeními a na...
Virtuální univerzity třetího věku: srovnání České republiky a vybraných evropských zemí
Bízková, Anna ; Dostálová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vronský, Jiří (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na virtuální univerzity třetího věku nacházející se na území České republiky. Tyto virtuální univerzity a jejich výukové metody budou porovnány s virtuálními univerzitami třetího věku ve vybraných státech Evropy, konkrétně s virtuálním vzděláváním seniorů ve Velké Británii a ve Francii. V teoretické části bude za použití vhodné literatury popsáno vzdělávání seniorů včetně veškerých souvisejících aspektů gerontagogiky. Dále bude v této části vysvětlena celková problematika virtuálního vzdělávání seniorů, jaké jsou vzdělávací potřeby této vzdělávací skupiny a proč je tato forma výuky vhodná i pro starší populaci. V rámci empirické části bude uskutečněn výzkum za použití metody scoping review. Výzkum bude mít za cíl identifikovat, analyzovat a interpretovat výzkumný problém a vytvořit ucelený koncept virtuálních univerzit třetího věku a porovnat jejich působení v České republice se zastoupením ve vybraných evropských zemích. Pro analytickou část bude použita kvalitativní obsahová analýza. Hlavním zjištěním je, že Virtuální vzdělávání seniorů je klíčovou součástí jejich kontinuálního rozvoje a sociální integrace, což vyplývá z analýzy situace v České republice, Francii a Velké Británii.
Komparace invalidního důchodu v České republice a v Německu
KUŽELOVÁ, Markéta
Bakalářská práce je zaměřena na komparaci invalidního důchodu v České republice a v Německu. Cílem bakalářské práce je komplexně popsat podrobnosti a rozdíly mezi systémem invalidních důchodů v těchto státech. Jedná se o teoretickou práci. Jsou zde shrnuta a analyzována data, která se týkají konkrétní sociální dávky, a to invalidního důchodu. Invaliditou se rozumí omezení nebo ztráta pracovní schopnosti, a to z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Kapitoly v této práci jsou zaměřeny na témata, která se týkají invalidity. Invalidita je součástí lidského života, nikdy člověk neví, kdy se dostane do situace, ve které bude potřebovat pomoc, a to ne jen od rodiny, ale i státní pomoc. Podpora v dlouhodobém nepříznivém zdravotním stavu je jedním z úkolů obou důchodových systémů, jak v České republice, tak v Německu. Hlavní část bakalářské práce je zaměřena na komparaci invalidních důchodů. Porovnání invalidních důchodů spočívá v komparaci podmínek vzniku nároku na invalidní důchody, výši invalidních důchodů, posuzování invalidních důchodů, v podávání žádosti o invalidní důchody. Jako dalším komparativním prvkem je v práci uvedeno celkem vyplacených důchodů v České republice a v Německu, průměrný věk invalidního důchodu ve vybraných letech a počet nově přiznaných invalidních důchodů. V posledním statistickém údaji o invalidním důchodu je porovnání některých invalidních důchodů v České republice a v Německu. Bakalářská práce může být využita jako informativní materiál a k lepší orientaci systémů v těchto státech.
Dávky nemocenského pojištění a některá jejich specifika v souvislosti s pandemií Covid-19 (teoretická práce)
BAŠTÝŘOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce se zabývá analýzou dávek nemocenského pojištění a jejich specifiky v souvislosti s pandemií Covid-19. Cílem práce je zaměřit se na komparaci právní úpravy nemocenského pojištění v běžných podmínkách a v období pandemie Covid-19. Práce je zaměřena na rozbor změn v legislativě nemocenského pojištění v reakci na pandemii a na posouzení dopadů těchto změn na zaměstnance, zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné. Tato práce se opírá o zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a o řadu dalších souvisejících zákonů. V kontextu pandemie Covid-19 byla v příslušném období průběžně vydávána i mimořádná opatření, která jsou v práci zmíněna. Práce obsahuje pouze teoretické vymezení tématu, ve kterém je detailně popsán systém nemocenského pojištění jako klíčové složky systému sociálního zabezpečení. Ten poskytuje finanční podporu pojištěným osobám při vzniku sociální události. Význam nemocenského pojištění se výrazně zvýšil souvislostí s pandemií Covid-19, když pandemie výrazně ovlivnila nárůst počtu vystavených dočasných pracovních neschopností. Pandemie zabránila žákům a studentům navštěvovat školy a školská zařízení, a díky tomu velké množství rodičů žádalo o ošetřovné. V práci je definováno samotné onemocnění Covid-19 a celkový vývoj nemocenského pojištění během pandemie Covid-19 v České republice. V závěru jsou shrnuty změny současné právní úpravy s účinností od 1. ledna 2024 pro oblast nemocenského pojištění. Tato bakalářská práce může být využita jako zdroj informací pro sociální pracovníky anebo jako studijní materiál pro studenty sociálních oborů.
Analýza odborné terminologie v oblasti rodinného práva v argentinské španělštině
BORKOVCOVÁ, Kateřina
Tato bakalářská práce se zaměřuje na komparativní analýzu právních termínů souvisejících s rodinným právem. Tyto termíny jsou excerpovány z právních dokumentů Argentiny a z právních dokumentů České republiky. Všechny excerpované termíny jsou popsány na základě svých významů a jsou porovnány jejich lexikální vlastnosti. Následně jsou kontrastivně porovnány ekvivalentní termíny v obou jazycích. K závěru práce je připojen glosář vybraných termínů a resumé ve španělském jazyce.
Postoj ke zdraví a nemoci v muslimském světě
NOVOTNÁ, Dominika
Tato diplomová práce s názvem "Postoj ke zdraví a nemoci v muslimském světě" se zabývá zmapováním specifik, jak je v muslimském světe vnímáno zdraví a nemoc. Na základě tohoto cíle byly sestaveny čtyři výzkumné otázky, které znějí: "Jak muslimové vnímají hodnotu zdraví?, Jak muslimové vnímají nemoc?, Jak muslimové vnímají péči poskytovanou veřejným zdravotnickým systémem a jaké mají představy a očekávání?, Jaké bylo setkání s poskytovanou péčí? Splnila jejich očekávání?". Teoretická část je zaměřena na tři hlavní oblasti: transkulturní ošetřovatelství, islám a specifika v ošetřování muslimských pacientů. Každá oblast popisuje základní pojmy, se kterými se následně pracuje ve výzkumné části. Zejména se pak v této části jedná o model vycházejícího slunce, koncepce a teorii péče. Ve druhé části jsou rozebírány pojmy, které jsou podstatné pro islám, ať už se jedná o proroka Muhammada, Korán či pět pilířů islámu. V poslední části je rozebrána teorie týkající se péče o muslimského pacienta. Zde je nutné věnovat pozornost zejména komunikaci s pacientem, dodržování osobního prostoru, postoji ke zdraví a nemoci a jaká jsou specifika. Empirická část této diplomové práce byla zpracována kvalitativním výzkumným šetřením technikou polostrukturovaných rozhovorů, pomocí kterých byla získávána data jako podklad pro další zkoumání. Tyto rozhovory obsahovaly celkem dvacet dva otázek, které byly zaměřeny na význam a rozdíly ve vnímání zdraví v životě muslima, prevenci a péči o zdraví, význam a chápání nemoci, a veřejný zdravotnický systém. Polostrukturovaný rozhovor byl koncipován tak, aby poskytl odpovědi na předem stanovené výzkumné otázky, a především aby získal podrobné informace, které se týkaly vnímání zdraví a nemoci. Výzkumný soubor byl tvořen šesti muslimy, kteří žijí na území České republiky. Jednotlivé rozhovory byly nahrávány, přepsány a zpracovány metodou tužka - papír. Výsledky celého výzkumného šetření jsme rozdělili celkem do čtyř základních kategorií, které obsahují čtrnáct podkategorií. Výsledky této práce dávají ucelené informace o vnímání nemoci a zdraví v muslimském světě, prevenci a veřejném zdravotnickém systému. Bylo prokázáno, že veřejný zdravotnický systém v České republice je dle muslimů na vysoké úrovni a mohou se na něj spolehnout. Největším problémem je však nedostatečná erudovanost zdravotnického personálu v oblasti poskytování kulturně vhodné péče pacientovi vyznávající islám. Na základě získaných a zpracovaných dat byl vytvořen materiál, který je možné rozšiřovat zdravotnickému personálu, díky kterému se mohou jednoduchou formou dozvědět základní specifika v péči o muslimského pacienta a předejít tak nežádoucím problémům, zpříjemnit pobyt pacienta ve zdravotnickém zařízení a být mu nápomocen v těžkých životních situacích.
Zhodnocení chovu kapybar v České republice
FOLTYNOVÁ, Adéla
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení chovu kapybar v České republice. Cílem této práce je popsat problematiku chovu kapybar v České republice a poskytnout doporučení pro zlepšení chovu a péče o tato zvířata. V práci jsou popsány biologické a etologické vlastnosti kapybar, uvedeny základní informace o chovu kapybar a jejich potravní návyky. Dále jsou popsány požadavky na prostředí, stravování a zdravotní péči pro kapybary v zajetí. V praktické části práce byly zhodnoceny a porovnány podmínky chovu kapybar v českých zoologických zahradách a chovatelských zařízeních. Bylo provedeno zhodnocení kvality prostředí a péče o zvířata a na základě zjištěných výsledků navržena doporučení pro zlepšení chovu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,452 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.