Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,266 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Zdravotní pojištění a práva pojištěnců v ČR
SUKOVÁ, Eliška
Bakalářská práce se zabývá tématem Zdravotní pojištění a práva pojištěnců v České republice. S ohledem na aktuální nedostatek finančních prostředků v oblasti zdravotnictví a pojišťovnictví se o této problematice velmi diskutuje. Cílem bakalářské práce je analyzovat fungování českého veřejného zdravotního pojištění a upřesnit a více rozebrat práva pojištěnců. Tato bakalářská práce obsahuje čistě teoretickou část. Celá teoretická část práce se zaměřuje na popis právních předpisů, které upravují zdravotní pojištění u nás v České republice a také se zaměřuje na vztah mezi zdravotní pojišťovnou a pojištěncem. S ohledem na rozsáhlou legislativu je identifikace zákonů a vyhlášek klíčovým aspektem této práce. Veškeré nalezené informace pomáhají pochopit roli zdravotního pojištění jako finanční zabezpečení pro poskytovanou péči všem pojištěncům. Také se tato bakalářská práce zabývá tím, jaké jsou veškeré možnosti čerpání zdravotního pojištění na zdravotní péči. Studie, články, zákony, statistiky a další různé zdroje slouží jako podklad pro analýzu a vyhodnocení této problematiky. Bakalářská práce se klade za cíl přispět k lepšímu porozumění současné situace zdravotního pojištění v České republice a jeho dopady na práva pojištěnců a pacientů. Závěry této práce mohou být využity pro další zkoumání a diskusi o této klíčové oblasti národního hospodářství, která značně ovlivňuje všechny občany všech věkových kategorií. Tato bakalářská práce může sloužit rovněž jako zdroj pro pracovníky, které se pohybují ve zdravotně sociální oblasti a kteří se každodenně setkávají s praktickými aspekty zdravotní péče a poskytování informací pacientům.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku
Pavlová, Diana ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá porovnaním zdanenia príjmov fyzických osôb dvoch vybraných štátov – Českej republiky a Slovenska. Prvá časť práce je venovaná definícií teoretických východísk skúmanej problematiky, následne sú opísané daňové systémy oboch krajín a postupy výpočtov zdanenia príjmov fyzických osôb. Analytická časť práce obsahuje porovnanie zdanenia vybraných druhov príjmov fyzických osôb v podobe modelových príkladov. Záver zhodnocuje zistenia dosiahnuté prostredníctvom tejto bakalárskej práce.
Překročení pravomocí prezidenta České republiky a jeho dopady v rámci systému dělby moci
Vartazaryan, Gor ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
V této diplomové práci jsem se zabýval analýzou překročení vybraných prezidentských jmenovacích pravomocí v České republice. Do analýzy jsem zahrnul jmenovací pravomoci prezidenta stanovené v Ústavě, včetně jmenování profesorů a rektorů. Analyzoval jsem všechny kontroverzní případy jmenování z let 1993 až 2023, které zahrnovaly prezidentství Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana. Cílem této práce bylo zjistit, zda prezidenti překročili své pravomoci při jmenování a v jakých situacích se k tomu případně dostali. Na základě detailního průzkumu a analýzy byly identifikovány klíčové případy, které vedly k překročení pravomocí. Výsledky této práce přináší poznatky o tom, jak jsou prezidentské jmenovací pravomoci vykládány a jakým způsobem se střetává teoretický výklad s praxí jednotlivých prezidentů. Klíčová slova Prezident, Česká republika, jmenovací akty, překročení jmenovacích pravomocí, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman.
Small States Thinking Big: Comparative Analysis of the Czech Presidencies of the Council of the European Union in 2009 and 2022
Monsportová, Daniela ; Kazharski, Aliaksei (vedoucí práce) ; Karásek, Tomáš (oponent)
Tato studie se zaměřuje na dvě česká předsednictví v Radě EU. Přistupuje k nim optikou dvou teoretických konceptů - malého státu, a symbolické moci Pierra Bourdieu. Hlavními cíli práce je sledovat relevanci výše uvedených teoretických východisek při aplikaci na vybraný případ České republiky a tím osvětlit případ relativně nový a často opomíjený. Pro naplnění cílů studie využivá kvalitativní výzkum a design "embedded" jednotlivé případové studie. Pro zodpovězení výzkumné otázky se práce nejprve zaměřuje na hloubkovou diskuzi teoretických konceptů. Poskytuje také přehled obecného diskursu kolem konceptu rotujícího předsednictví Rady. Studie poté zkoumá domácí a mezinárodní nastavení předsednictví, zjevné i skryté cíle a hmotné i nehmotné výsledky jednání a komunikačních strategií. Porovnáním obou předsednictví práce dochází k závěru, že zatímco vztahy mezi státy mohou být asymetrické, symbolická moc může změnit a posílit postavení států v mezinárodním systému. Tento závěr je demonstrován na případu České republiky a jejích dvou předsednictvích v Radě, během jejichž trvání byla zemi udělena značná symbolická moc - v práci operacionalizovaná jako možnost nastolování agendy a komunikačních strategií. Uplatněním symbolické moci tak mohla Česká republika ovlivnit své postavení v systému vztahů států,...
Profil PR profesionálů v České republice
Kaclová, Markéta ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Shavit, Anna (oponent)
Cílem práce je popsat demografii českých PR profesionálů, zjistit vzdělání těchto pracovníků, profesi, ze které do public relations přišli, jejich pracovní náplň. Poslední výzkumnou otázkou je pak spokojenost s volbou profese a názory na podmínky úspěchu v této profesi. Práce je založená na anonymním online dotazníkovém šetření, kterého se na podzim 2022 zúčastnilo 463 PR profesionálů z České republiky. Vzorem pro dotazník byla pravidelná šetření britské CIPR State of the Profession a evropský dotazník European Communication Monitor. Na základě dat bylo zjištěno, že věkový průměr českých komunikačních profesionálů je 40 let, 87 % z nich má vysokoškolské vzdělání, více než polovina z nich v oboru sociálních věd. Většina dotazovaných přišla do PR z jiné oblasti, nejčastěji z médií, pro čtvrtinu pracovníků je práce v PR první profesí. Nehledě na pozici i roky zkušeností jsou nejčastější aktivitou všech PR profesionálů vztahy s médii, na druhém místě tvorba komunikačních strategií a třetí nejčastější je práce s textem. Většina dotazovaných se věnuje PR z více než 60 % svého úvazku. Pokud je jejich pozice doplněna další rolí, pak jde o marketing. Mezi respondenty bylo 60 % procent žen, i na vyšších pozicích se častěji věnují technickým činnostem (ve smyslu Grunig, 2013) a pohybují se v nižších příjmových...
Analýza vývoje hospodaření zdravotních pojišťoven v České republice
Žalmánek, Ondřej ; Hendrychová, Tereza (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
Analýza vývoje hospodaření zdravotních pojišťoven v České republice Autor: Ondřej Žalmánek Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Úvod a cíl: V českém zdravotním systému hrají významnou roli zdravotní pojišťovny, jejichž hlavním úkolem je zajišťovat úhradu zdravotních služeb formou zdravotního pojištění. Cílem práce byla analýza vývoje hospodaření zdravotních pojišťoven v České republice se zaměřením na náklady na léčivé přípravky (LP) a zdravotnické prostředky (ZP) vydané na lékařský předpis v letech 2018-2020. Metodika: Data o hospodaření zdravotních pojišťoven byla získána z výročních zpráv za roky 2018-2020, které zdravotní pojišťovny zveřejňují na svých webových stránkách. Zpracována byla data o celkových nákladech na vybrané zdravotní služby související s preskripcí LP a ZP a o výdajích na LP a ZP vydané na lékařský předpis vystavený u poskytovatelů daných zdravotních služeb. Pro možnost porovnání byla data přepočítána vždy na jednoho pojištěnce. Data byla zpracována pomocí softwaru Microsoft Excel a vyhodnocena metodami deskriptivní a komparativní statistiky. Výsledky: Zdravotní pojišťovny měly ve sledovaném období 2018-2020 stabilní počty pojištěnců. Nejvíce prostředků na...
The impact of the COVID-19 crisis on meeting the objectives of the EU's Gender Equality Strategy 2020-2025 in the Czech Republic and Austria
Jančíková, Natálie ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá dopady pandemie COVID-19 na Strategii rovnosti žen a mužů 2020-2025 EU v Rakousku a Česku se zaměřením na její cíle: (1) osvobození od násilí a stereotypů, (2) prosperitu v ekonomice založené na rovnosti pohlaví a (3) rovné vedení v celé společnosti. Výzkum pracuje s teorií genderových režimů Sylvie Walby, která zdůrazňuje roli státu při utváření genderové rovnosti. Rakousko a Česko jsou identifikovány jako sociálně demokratické a neoliberální genderové režimy. Tato studie využívá smíšenou metodu tematické analýzy a komparativní případové studie, při čemž kombinuje kvalitativní data získaná etnografickými metodami a kvantitativní data z otevřené statistiky. Práce popisuje, jak Česká republika funguje jako neoliberální genderový režim s omezenou rolí státu v podpoře žen ohrožených genderově podmíněným násilím. Naproti tomu rakouský sociálně demokratický genderový režim poskytl během pandemie silnou podporu s centralizovaným systémem pomoci. Studie přispívá k rozvoji teorie genderového režimu a nabízí pochopení dopadu pandemie na genderovou rovnost v různých genderových režimech. Zjištění přispívají do pokračující akademické debaty o dopadu krize na ženy a muže v EU.
Vnímání značky Balenciaga Generací Z v České republice
Žurková, Tracy ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Konrádová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou a marketingem luxusních módních značek s důrazem na značku Balenciagu a následně zkoumá vnímání značky Generací Z v České republice. Práce začíná úvodem do problematiky a pokračuje analýzou brandu jako klíčového prvku marketingu, charakteristikou luxusních značek, které následně dává do kontextu luxusních módních značek a je popsána marketingová komunikace a public relations luxusních módních značek. Práce následně popisuje vznik, historii a význam značky Balenciaga, a to od doby založení až po současnou éru Demny Gvasalii a u jednotlivých období je rovněž popsána typická klientela a popsána marketingová komunikace a public relations. Následuje praktická část práce popisující důvody zvolení kvalitativního výzkumu ke splnění cílů bakalářské práce, jsou stanoveny metody výzkumu, jeho cíle, výzkumné otázky, je popsán soubor respondentů a znění otázek k hloubkovým rozhovorům. Analytická část se následně zabývá analýzou dat odpovědí vybraných respondentů Generace Z v České republice a pomocí jejich interpretací odpovídá na výzkumné otázky. Práce se snaží pochopit percepci a preferenci Generace Z v kontextu značky Balenciaga, zda Balenciaga ovlivňuje módní preference generace, a jak se marketingová komunikace značky projevuje na vnímání vybraných respondentů...
Komparace mediálního obrazu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava (Ji.hlava) v regionálních a celostátních médiích
Páleníčková, Nikola ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Diplomová práce Komparace mediálního obrazu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava (Ji.hlava) v regionálních a celostátních médiích analyzuje mediální ohlas vybraných festivalů v celostátním a regionálním tisku. Především se snaží vytvořit komplexní pohled na to, jakým způsobem média pracují s informacemi o MFF Karlovy Vary a MFDF Ji.hlava. Jaký prostor festivaly v tisku dostávají a především, jaká témata a souvislosti jsou ve spojení s festivaly zmiňovány. Práce využívá kombinace metody kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy, které jsou vypracovány kódováním. V teoretické části je představený historický exkurz festivalů, jejich typologie a funkce. Práce představuje vybrané festivaly v kontextu české i světové historie a jejich celospolečenskou důležitost. Práce se dotýká i marketingu v kulturní sféře a propagaci kulturních akcí. Druhá polovina práce se věnuje metodologii výzkumu, jeho sestavení, vypracování a interpretaci dat. Součástí práce je příloha s kódovací knihou a doprovodnými materiály, které vznikly na základě dat z analýzy.
Efficiency change in inpatient care provision under the DRG-based reimbursement mechanism in the Czech Republic
Jakubová, Barbora ; Bryndová, Lucie (vedoucí práce) ; Votápková, Jana (oponent)
Výdaje na lůžkovou péči tvoří největší část výdajů na zdravotní péči v České republice, což vede k diskusi o její efektivitě. Zlepšení efektivity patřilo k jed- nomu z motivů pro zavedení úhradového systému založeného na DRG, v rámci něhož je lůžková péče hrazena fixní částkou za hospitalizační případ. Tato práce obohacuje relativně omezenou literaturu zabývající se DRG a lůžkovou péčí - přináší analýzu změn efektivity v poskytování lůžkové péče po zavedení DRG v České republice. Konkrétně se zaměřuje na délku hospitalizace, což často slouží jako indikátor efektivity nemocnic. Dále k tomuto tématu přispívá využitím unikátního a poměrně rozsáhlého souboru pacientských dat z 15 českých nemoc- nic z let 2015-2019. S využitím modelů pro diskrétní data byl ve zkoumaném období pozorován klesající trend délky hospitalizace, což se řadí mezi žádané efekty DRG. Odhadovaný výsledek je navíc robustní při zohlednění různých dílčích vzorků - na základě velikosti nemocnic (velké a střední) nebo úrovně závažnosti onemocnění pacienta. Jedinou skupinou, u které nebyl pozorován klesající trend délky hos- pitalizace, byli pacienti se závažnými komplikacemi a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,266 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.