Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,756 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pojem evoluce a jeho vnímání u žáků základních a středních škol
Müllerová, Lucie ; Teodoridis, Vasilis (oponent) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Rigorózní práce se zabývá pojetím evoluční tématiky ve školách a v učebnicích. Představuje školské systémy a kurikulární dokumenty Anglie, Skotska a České republiky, na základě kterých byla v těchto státech provedena analýza učebnic biologie, jež byla zaměřena na evoluční tématiku. Celkem bylo ve výzkumu zahrnuto 62 učebnic od 27 různých nakladatelů. Komparativní SWOT analýza těchto učebnic ukázala, že v Anglii, Skotsku a v České republice se zásadně odlišuje podání celého předmětu biologie, což se samozřejmě odráží i při interpretaci studované evoluční problematiky. V důsledku toho byl v České republice proveden dotazníkový průzkum, který mapuje vědomosti a osobní názory žáků druhého stupně základních škol, víceletých gymnázií a čtyřletých gymnázií. Výzkumu se zúčastnilo celkem 586 žáků. Bylo zjištěno, že v kontextu s evolučními procesy žákům dělají problémy i běžně používané biologické, resp. evoluční pojmy (tj. např. přizpůsobení organismů, vývoj organismů) a na druhou stranu někteří z nich dokáží bez problému definovat i složitější evoluční témata (např. neodarwinismus). Osobní názory žáku na problematiku evoluce jsou poměrně rozmanité. Někteří se o danou oblast vůbec nezajímají, jiní mají k evoluční tématice mnoho otázek. Některé dotazy jsou oprávněné, jiné vyplývají v podstatě z nepochopení...
Spatial Dynamics of the Population in the Czech Republic, 1989 - 2007
Vobecká, Jana
Cílem této disertační práce je popsat, analyzovat a diskutovat vývoj prostorové dynamiky obyvatel v České republice mezi lety 1989 a 2007. Demografická struktura a migrace, dvě komponenty prostorové dynamiky obyvatel, jsou analyzovány ve dvou prostorových dimenzích, v gradientu město-suburbium-venkov a v regionálním rozlišení jádrových a periferních regionů, prostřednictvím kvantitativní analýzy, včetně gravitačního regresního modelu migrace. Analýza se zaměřuje především na vnitřní migraci jako hlavního hybatele prostorové dynamiky obyvatel. Zabývá se strukturou, determinanty migrace a jejím vývojem v čase a také jejími dopady na strukturu obyvatel v jednotlivých prostorových kategoriích. V disertaci je ukázáno, že suburbanizace se v poslední době stala nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím prostorovou dynamiku obyvatel v České republice. Hlavním faktorem určujícím směr migrace je sociální status migrantů, zatímco jejich věk má pouze druhořadý význam. Nicméně, tím, že Češi nejsou příliš migračně aktivní, populační dekoncentrace dosahuje menších rozměrů a objemů než v západoevropských zemích. To vysvětluje, proč novodobé migrační trendy měly zatím jen malý měřitelný dopad na sociální a demografické struktury obyvatel jednotlivých prostorových kategorií.
Příjmová chudoba pracujících osob v České republice
Šustová, Šárka
PŘÍJMOVÁ CHUDOBA PRACUJÍCÍCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Abstrakt Přestože chudoba ve vyspělém světě není otázkou života a smrti jako tomu často bývá v zemích méně rozvinutých, je to téma, kterým je potřeba se zabývat i ve vyspělých zemích. Tematika sociální soudržnosti a sociálního vyloučení hraje v poslední době stále významnější roli i v agendě Evropské unie. V 90. letech se Evropská unie začala zabývat také problematikou tzv. pracujících chudých, tedy osob, které přesto, že jsou zaměstnané, spadají do kategorie chudých. Přitom právě zaměstnání by mělo lidem zajišťovat takový životní standard, kterého lidé bez práce nedosahují. Je nezbytné se tématu pracujících chudých věnovat, tyto osoby identifikovat, zjistit příčiny jejich chudoby a vyvinout taková opatření, aby zaměstnané osoby měly vždy lepší životní podmínky než osoby závislé na sociálních dávkách. Cílem této disertační práce je poskytnout komplexní pohled na problematiku chudoby pracujících osob v České republice. Metody monitorování tohoto fenoménu nejsou zatím dostatečně rozvinuté a zejména nejsou jednotné. Proto je v první části práce věnována pozornost dosavadnímu výzkumu v této oblasti se zaměřením na kritické zhodnocení jednotlivých metod. Jejich kombinací a modifikací je pak definována metodika používaná v rámci této práce. Stěžejní část práce...
Prodlužování studia na vysokých školách v ČR a vliv poplatků za prodlužování studia
Fliegl, Tomáš ; Veselý, Arnošt (vedoucí práce) ; Vlk, Aleš (oponent)
Diplomová práce se zabývá prodlužováním studia na vysokých školách v České republice a vlivem poplatků za prodlužování studia ("za delší studium") na délku studií. Je zaměřena na pregraduální studia na veřejných vysokých školách, na kterých jsou poplatky vyměřovány. Byla použita data matriky studentů a údaje o výši poplatků z většiny vysokých škol, která posloužila pro sestavení regresního modelu. Informovanost studentů o poplatkové politice byla zjišťována dotazníkem pro účastníky Národních srovnávacích zkoušek Scio. Prodlužováno je průměrně 41 % úspěšných studií, nejčastěji v humanitních vědách, zhruba 10 % studentů překračuje standardní dobu studia o více než jeden rok. Poplatky platí až pětina studentů, polovina z nich proto, že jim bylo započteno neúspěšné studium. Výsledky ukazují, že prodlužování studií jen neznatelně souvisí s výší poplatku, pouze v případě studentů jedné veřejné vysoké školy je souvislost mírná a 1000 Kč poplatků by mělo studium zkracovat o 6 dní. Vliv na délku neúspěšných studií je zřetelnější a představuje 10 až 90 dnů za každých 1000 Kč. Nízký vliv poplatků je připisován špatné informovanosti: pouze necelá třetina zájemců o studium totiž znala principy vyměřování poplatků, ani u zájemců se zkušeností z vysoké školy nebyla informovanost vyšší než 50 %. Práce dokládá nízkou...
Strategická kultura České republiky
Beneš, Jan ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Eichler, Jan (oponent) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Jan Beneš Strategická kultura České republiky Abstrakt Dizertační práce si klade za cíl komplexním způsobem definovat strategickou kulturu České republiky. Strategická kultura je nejprve analyzována jako konceptuální fenomén, jak ve vztahu k pojmu strategie, tak skrze její postavení v teorii mezinárodních vztahů. V práci jsou postupně představeny jednotlivé proudy uvažování o strategické kultuře a srovnány přístupy klíčových autorů, kteří se tímto konceptem zabývají, s důrazem na diskusi mezi jejich první a třetí generací. Vzhledem k faktu, že strategická kultura byla vytvořena a používána především jako nástroj k pochopení a vysvětlení chování strategicky a geopoliticky významných států, autor analyzuje historická a geostrategická specifika malého státu ve střední Evropě a následně definuje vlastní konceptuální a metodologický rámec studia strategické kultury. Metodou zakotvené teorie jsou poté zkoumány důležité symboly a narativy z historie českých zemí, zásadní momenty českého politického myšlení a rozhodování v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany, vojenství a strategie. Historické narativy se při zkoumání bezpečnostní a obranné politiky České republiky projevují v uvažování aktérů bezpečnostní komunity a spoluformují české myšlení o obraně a bezpečnosti. Výzkum klíčových politických...
Obraz České republiky na stránkách německých deníků v kontextu evropské migrační krize
Křížková, Veronika ; Emler, David (vedoucí práce) ; Šafařík, Petr (oponent)
Práce zjišťuje, jaký obraz utvářejí německá média o České republice v kontextu evropské migrační krizi. Za tímto účelem byly zkoumány příspěvky tří německých deníků z let 2015 a 2016. Výzkum byl prováděn na 186 článcích pomocí kvantitativní obsahové analýzy a metody konstantní komparace. Provedeným výzkumem byla získána konkrétní data a zjištěno, v jakých obdobích a v jakých souvislostech média o České republice píší. Česká republika je v kontextu evropské migrační krize vnímána z evropské perspektivy a je zobrazována zejména společně s ostatními státy Visegrádu. Z důvodu nesouhlasu s evropským řešením krize prostřednictvím závazných kvót, prosazovaným Německem, je Česká republika znázorňována spíše negativně a označována jako nesolidární. Zpravodajství německých médií o České republice je také silně politizováno a personifikováno. Výsledky práce mohou poskytnout představu o vnímání pozice České republiky během evropské migrační krize Německem a přispět také k dalšímu výzkumu tohoto aktuálního tématu.
Komparace vztahů zřizovatelů a ředitelů základních škol v České a Slovenské repul
Mrzílek, Ondřej
Práce má za cíl prozkoumat, obsahově předložit a následně srovnat jednotlivé oblasti vztahů mezi ředitelem a zřizovatelem základní školy a následně formulovat případné rozdíly a podobnosti v těchto vztazích v České republice a na Slovensku, v oblasti právní i mimoprávní a zjistit, jaký je aktuální stav v oblasti vztahů ředitele a zřizovatele více než 20 let po rozdělení společné federace. Jako základní východisko výzkumu slouží platné právní předpisy v podobě zákonů a vyhlášek, a také specifické právní a jiné dokumenty týkající se zřizovatelů soukromých a církevních škol. Školství v České republice a na Slovensku se rozvíjelo od vzniku Československé republiky v roce 1918 společně. Po rozpadu společné federace v roce 1993 začaly probíhat změny a vývoj v této oblasti již izolovaně. Vztah zřizovatele a ředitele je jedním z faktorů, který velmi výrazně ovlivňuje činnost, kvalitu a směřování školy. Práce popisuje podobnosti a rozdíly v těchto vztazích v obou státech a poukazuje na možnosti vzájemné inspirace.
Trestný čin obchodování s lidmi
Kučera, Václav ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Cílem práce je prozkoumat trestný čin Obchodování s lidmi z hlediska trestního práva hmotného v České republice, analyzovat jeho slabé stránky a navrhnout jejich řešení. Součástí zkoumání má být zjišťování, zda úprava v České republice odpovídá mezinárodněprávním závazkům na kriminalizaci tohoto trestného činu. K tomu je v práci využíváno kompilačních, právně-historických, analytických a obecně i právně interpretačních metod. První část práce je úvodem do problematiky obchodu s lidmi. V této části je představen předmětný sociálně deviantní fenomén a je poukázáno na nutnost jeho percepce v různých, nejen právních, oborech. Následuje historický nástin vývoje nahlížení na obchodování s lidmi. V druhé, nosné části práce dochází k analýze platného trestního práva hmotného, které se věnuje obchodování s lidmi. Tato hermeneuticko-kritická analýza slouží k stanovení problémů, jejichž řešení je navrženo v třetí části práce. Práce pro kvalitní analýzu zkoumá historická východiska právní úpravy trestného činu Obchodování s lidmi. Dále stanovuje tři nejvýznamnější prameny mezinárodního práva, které mají vliv na současnou úpravu a porovnává, zda jsou v platné úpravě naplněny. Práce se dále věnuje teoretické podstatě předmětného deliktu, stanovuje jeho složky a rozebírá jeho znaky podle systému českého trestního práva, k...
Vliv náhlých změn teploty a tlaku vzduchu na úmrtnost
Plavcová, Eva
Dosavadní studie ukazují, že počasí ovlivňuje lidské zdraví, ale zkoumání jeho náhlých změn dosud dostatečná pozornost věnována nebyla. V této práci byl navržen algoritmus pro identifikaci výrazných změn tlaku a teploty vzduchu na území České republiky. Vybrané události za období 1986-2005 byly porovnány s databází denní celkové úmrtnosti a úmrtnosti na kardiovaskulární nemoci, zvlášť pro celkovou populaci a populaci starší 70 let. Zvýšení úmrtnosti bylo nalezeno po výrazném mezidenním oteplení nebo poklesu tlaku v zimě i v létě, pokles úmrtnosti po výrazném vzestupu tlaku nebo ochlazení v létě. Odezvy jsou obvykle výraznější pro populaci starší 70 let a v případě náhlých změn teploty pro úmrtnost na kardiovaskulární nemoci. Odchylky úmrtnosti byly nalezeny i v období přechodů studených front v létě.
Nástup nových politických stran v České republice
Šárovec, Daniel ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
Cílem této diplomové práce je pojednat o nových politických stranách v kontextu českého stranického systému. Zkoumanými politickými subjekty jsou hnutí ANO 2011 a hnutí Úsvit přímé demokracie, které prorazily ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013. Tato vícepřípadová studie postupuje od elementárního a nejednoznačně uchopitelného pojmu politická strana k rozličným teoretickým aspektům novosti, přičemž se následně snaží v kontextu nových stran stručně definovat český stranický systém. Činí tak z hlediska legislativních pravidel pro (nejen nové) politické strany, ale i z pohledu vývojového. Empirická část poté pracuje s jednotlivými charakteristikami vybraných dvou subjektů - zaměřuje se postupně na jejich vznik a vývoj, programové ukotvení, osobu lídra a členů, volební kampaň a účast hnutí ve volbách. Jednotlivé charakteristiky mají za úkol výstižně představit obě seskupení tak, aby byly jasně patrné nejen jejich společné, stejně jako jejich odlišné rysy. Získané poznatky jsou posléze posuzovány optikou zvolené teorie novosti Allana Sikka, kdy je zkoumáno, zda ANO a Úsvit spadají do některé z kategorií v teorii definovaných. Práce se snaží posunout stav poznání týkající se nových českých politických stran, stejně tak ale poukazuje na pozitiva a negativa zvolené...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,756 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.