Charles University Faculties (theses)

Latest additions:
2022-08-14
00:02
Problematika "attitude-behaviour gap" na cestě k udržitelnému nakupování v módním průmyslu
Vrabcová, Johanna ; Richter, Eva (vedoucí práce) ; Skovajsa, Marek (oponent)
1 Abstrakt: V dnešní zrychlené době není náhodou, že se do popředí spotřebního chování v módním průmyslu dostala rychlá móda, která svou obrovskou nadprodukcí způsobuje, že se módní průmysl stal druhým největším znečišťovatelem životního prostředí. K dnešní spotřebě módy se do kontrastu staví spotřeba udržitelná, která je k životnímu prostředí šetrná a nabízí proto řadu řešení dnešní trýznivé situace. Přestože obavy spotřebitelů módního průmyslu z dopadů spotřebního chování na životní prostředí rostou společně se zájmem o udržitelnou spotřebu a módu, nákupní chování udržitelné módy se tímto směrem nijak zásadně nemění. V souvislosti s touto skutečností je cílem mé bakalářské práce popsat a vysvětlit příčiny, které vedou k rozkolu mezi pro-environmentálními postoji a nekonzistentním spotřebním chováním, tedy k existenci attitude-behaviour gap na poli módního průmyslu. Jinými slovy, cílem je popsat příčiny, které brání udržitelně smýšlejícímu jedinci tak i konat. Metodou syntézy odborné literatury a řady výzkumných studií jsou popsány a teoreticky podloženy bariéry, které jsou respondenty výzkumných studií popisovány jako hlavní příčiny jejich neudržitelného spotřebního chování. Kromě příčin jsou nastíněny možnosti jejich řešení, které jsou ve studiích v reakci na zmiňované příčiny navrhovány. Kromě popisu...

Detailed record
2022-08-14
00:02
Sebereflexe učitelů jako součást zpětnovazebního rozhovoru
Papežová, Eliška ; Vojtko, Tibor (vedoucí práce) ; Baumgartner, František (oponent)
Bakalářská práce se věnuje sebereflexi a jejímu využití při zpětnovazebním rozhovoru. Zkoumaným zpětnovazebním rozhovorem je pohospitační rozhovor, probíhající ve školách mezi učitelem a vedoucím pracovníkem nebo dalším učitelem. Cílem bakalářské práce je analýza zpětnovazebního procesu a v něm využívaného prvku sebereflexe. Nejprve se práce zabývá pedagogickou činností, zpětnovazebním procesem a jeho užitím v oblasti práce. Pozornost je zaměřena na přínos zpětných vazeb pro zaměstnance a užití prvků sebereflexe ve zpětnovazebném rozhovoru. Práce se zabývá hospitačním procesem, jeho využitím a zda skrze něj lze zaměstnance motivovat. Následně se práce věnuje tématu sebereflexe, jejímu využití v pedagogické praxi a v pohospitačním rozhovoru. Pozornost je rovněž směřována k sebereflexi jako prostředku osobního a profesního rozvoje učitelů. Cílem empirického šetření je zjistit, zda učitelé 2. stupně základních škol ve Šluknovském výběžku, využívají prvků sebereflexe při zpětnovazebném pohospitačním rozhovoru. Empirické šetření bylo realizováno dotazníkovou metodou. Škol, které byly zahrnuty do empirického šetření, je ve Šluknovském výběžku 12, očekávaný počet respondentů byl cca 40. Ve vyhodnocení dotazníků je práce zaměřena na přístup respondentů k hospitaci a k následnému pohospitačnímu rozhovoru, na podobu...

Detailed record
2022-08-14
00:02
Melodic patterning in advanced Czech students of English
Hertlová, Adéla ; Skarnitzl, Radek (vedoucí práce) ; Lewis, Suzanne (oponent)
Tato práce se zaměřuje na osvojování melodických kontur angličtiny u českých pokročilých studentů angličtiny v intervalu dvou let, při kterých byli s tímto jazykem v intenzivním kontaktu. Studenti byly nahráni při čtení jednoduchého textu na začátku svého studia, a poté znovu po přibližně dvou letech. Pro srovnání byly ještě nahrány dvě rodilé mluvčí angličtiny. Teoretická část této práce se zaměřuje na klíčové pojmy v rámci studia intonace společně s její funkcí. Následující část teorie popisuje osvojování intonace na obecné rovině, dále pak konkrétní melodické rozdíly mezi češtinou a angličtinou a je zakončena výzkumnými otázkami. Další kapitola popisuje užitou metodologii především ohledně povahy mluvčích, textu, procesu nahrávání, analýzy a extrakce dat. Následují výsledky a jejich interpretace, která je pak dále rozvedena v další kapitole. Data této práce vykazují celkový pokles v intonačním rozpětí u mluvčích nahrávaných po dvou letech, ovšem zároveň došlo ke zlepšení v poměru použitých tónů, kde došlo k nárůstu komplexních kontur. Další prozodický aspekt, který byl analyzován, byla délka prosodických frází, kde studenti nahraní o dva roky později tvořili kratší fráze. Mělo by ale zároveň být zdůrazněno, že nahrávky studentů už z prvního roku jejich studia měly velmi podobná data v porovnání...

Detailed record
2022-08-14
00:02
French language and their specificities on the territory of French Guiana
Houšková, Nela ; Mudrochová, Radka (vedoucí práce) ; Janišová, Míla (oponent)
Francouzská Guyana je zámořské území náležící Francii, které leží v Jižní Americe, čímž je velice zajímavé pro svou jazykovou různorodost indiánských, kreolských nebo asijských jazykových skupin. Bakalářská práce se především zaměřuje na specifičnosti variety francouzského jazyka v mluvené a psané formě na území Francouzské Guyany. Toto zámořské území Francie poutá především svojí vícejazyčností, která na území panuje a ovlivňuje místní francouzštinu. Na základě sociolingvistického průzkumu jí porovnáváme s varietou francouzštiny užívanou na evropském území Francie. Průzkum je rozdělený do tří častí, každá se zabývá jednou lingvistickou disciplínou : sémantikou, lexikologií a pragmatikou. Vytvořili jsem si též pro výzkum korpus slov, který porovnává jejich významy mezi těmito dvěma varietami. Slova z korpusu si též hledáme v 6 slovnících, abychom ukázali, které varietě francouzštiny je každý slovník více nakloněný. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou, neboli empirickou, obsahující výše popsaný sociolingvistický průzkum. Teoretická část práce představuje čtenářům nejen historii, jazykovou a kulturní situaci ve Francouzské Guyaně, ale též popisuje specifičnosti místní francouzštiny. Pomocí této studie jsme viditelně ukázali, že lingvistické rozdíly mezi varietou francouzštiny ve...

Detailed record
2022-08-14
00:02
Komentovaný překlad: Otto, Daniela: Digital Detox. Wie Sie entspannt mit Handy & Co. leben. Springer-Verlag 2016. Vybrané kapitoly.
Gabrielová, Sára ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se skládá z překladu německého textu do češtiny a odborného komentáře. Překládaný text se sestává ze tří kapitol z knihy Digital detox: Wie Sie entspannt mit Handy & Co. leben, jejíž autorkou je Daniela Otto, která se tematikou digitálního detoxu dlouhodobě zabývá. Součástí druhé části práce, odborného komentáře, je překladatelská analýza, typologie překladatelských problémů, překladatelské posuny a také zvolená metoda překladu. Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy, překladatelské posuny, metoda překladu, digitální detox, závislost na telefonu, síťová média

Detailed record
2022-08-14
00:02
Významné přírodní lokality v Mongolsku
Molínová, Anita ; Oberfalzerová, Alena (vedoucí práce) ; Zikmundová, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá přírodními lokalitami v Mongolsku, které jsou historicky, kulturně či turisticky významné. Mnohé z těchto lokalit jsou tamními obyvateli považovány za posvátné. Tato práce se z části se opírá o cestopisy, cestovatelské časopisy a je doplněna o obrazovou přílohu. Cílem práce je představení mongolské krajiny a konkrétních lokalit, stejně jako vysvětlení jejich důležitosti z různých aspektů. Sekundárním cílem této práce je seznámení s kulturními a náboženskými reáliemi, které často umocňují důležitost daných lokalit. Klíčová slova Mongolsko, příroda, krajina, legendy, kulturní a náboženské reálie, jezero, pohoří, hory, poušť

Detailed record
2022-08-14
00:02
Podpora rodičovské role během léčení alkoholové závislosti
Krejcarová, Kristýna ; Šámalová, Kateřina (vedoucí práce) ; Cidlinská, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá podporou rodičovské role během léčení alkoholové závislosti. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení alkoholové závislosti a jejího vlivu na rodinné prostředí, které tak čelí ohrožení. Poslední část pojednává především o rodinné terapii a metodě VTI, jako možných formách podpory, které by mohly být uplatňovány v praxi. Praktická část poté poukazuje formou kvalitativního výzkumu prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky zdravotních a sociálních služeb na reálné uplatnění teorie v praxi, a to v kontextu nabízené podpory rodičům-alkoholikům během léčby a v následné péči. Cílem práce je zjistit, jaký je stav podpory rodičovské role během léčení alkoholové závislosti v ČR. Klíčová slova: alkoholová závislost, následná péče při léčbě alkoholismu, alkohol a rodina, ohrožená rodina, podpora rodičovské role, metoda VTI, rodinná terapie

Detailed record
2022-08-14
00:02
Pražská zákoutí na kresbách rudolfínských mistrů
Olbert, Erich ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (vedoucí práce) ; Muchka, Ivan (oponent)
Okolo roku 1600 se Pieter II. Stevens, Paulus van Vianen a Roelandt Savery usadili v Praze, kde během svého působení vytvořili mimořádný soubor vedut. Od starších vyobrazení téže lokality se rudolfínské veduty liší tím, že obsahují převážně intimní městské výseky. Právě tato díla, stejně jako další pražské pohledy jiných rudolfínských umělců, jsou hlavním předmětem bakalářské práce. Zprvu pojednávám umělecký kontext, který je předpokladem pro jejich správné uchopení. Posléze projevuji snahu o jejich dosud nejucelenější shromáždění a podrobuji je topografickému rozboru. Toto vše mi nakonec umožní vyhodnotit míru výjimečnosti krajinářského dění na rudolfínském dvoře, diferencovat přístup každého z umělců a určit, na kolik jsou pražské pohledy autentické. KLÍČOVÁ SLOVA kresba, veduta, topografie, Rudolf II., Praha, Pieter II. Stevens, Paulus van Vianen, Roelandt Savery

Detailed record
2022-08-14
00:02
Vlastenecká výchova v čínských učebnicích dějepisu pro střední školy
Jech, Martin ; Hudeček, Jiří (vedoucí práce) ; Maršálek, Jakub (oponent)
Cílem bakalářské práce je popsat obsah výuky moderních dějin Číny na čínských středních školách a její návaznost na vlasteneckou výchovu. V úvodní části se budu věnovat potřebě po vlastenecké výchově a jejímu vzniku, změně pohledu na dějiny Číny v období ČLR, organizaci výuky dějin, obsahu učiva, zkoušení a procesu vydávání učebnic. Klíčovou částí bude analýza soudobé učebnice moderních čínských dějin - Učebnice povinného vzdělávání - Čínská historie - 8. ročník (Yìwù jiàoyù jiàokēshū - zhōngguó lìshǐ - bā niánjí, 义务教育教科书 - 中国历史 - 八年级) (Qi Shirong, 2017) pro osmý ročník nižší střední školy v Číně. Zde budu analyzovat obsah učebnice od Opiových válek po současnost, sledovat přímý hodnotící narativ a citáty autorit, zdůraznění a vypuštění historických událostí, rétorické obraty a použití hodnotících jazykových prostředků, vizuální doprovod výkladu apod. a budu se zabývat tím, jak tyto prostředky slouží vlastenecké výchově. Klíčová slova Čína, moderní historie, výuka, Opiové války, Taipingské povstání, Yihetuan, Xinhaiská revoluce, Guomindang, Komunistická strana Číny, Dlouhý pochod, Yan'an, čínsko-japonská válka, Čínská lidová republika, Mao Zedong, Velký skok vpřed, Kulturní revoluce, ekonomické doktríny, socialismus, socialismus s čínskými rysy, nacionalismus, vlastenectví, vlastenecká výuka

Detailed record
2022-08-14
00:02
Vzdělávací programy v českých knihovnách: Regionální sonda v městských knihovnách
Šantorová, Barbora ; Pýcha, Čeněk (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
Abstrakt, klíčová slova Cílem práce je analyzovat vzdělávací programy v českých knihovnách a pojmenovat základní trendy v této oblasti. K dosažení tohoto cíle využívám srovnání dvou městských knihoven. Součástí práce je analýza dvou vybraných knihoven a některých kulturních a vzdělávacích akcí v těchto knihovnách. V teoretické části je práce zaměřena na vznik knihoven jako půjčoven knih a na jejich proměnu ve společenské a vzdělávací centrum, tedy na prostor k získávání nových informací, kreativní edukaci a navazování sociálních vazeb v rámci dané komunity. Cílem výzkumné části je prostřednictvím kvantitativního výzkumu (dotazníku) zjistit, jaký je zájem o kulturní a vzdělávací akce registrovaných čtenářů knihovny a jak se kulturní a vzdělávací akce podílejí na společenském životě daného místa. Výzkum je proveden ve dvou vybraných knihovnách v Dobříši a Dvoře Králové. Jedná se o knihovny stejného typu (městského) ve městech s počtem nepřesahujícím 20 000 obyvatel, kde knihovny představují centrum kulturního života v obci. Obě knihovny také spojuje velké množství služeb a akcí, které svým čtenářům nabízejí a rozsah knihovního fondu - počet svazků v obou knihovnách se pohybuje v mezích 46 000 až 50 000 svazků. Práce i výzkum zohledňuje specifickou situaci způsobenou pandemií Covid-19 a karanténními opatřením....

Detailed record