Charles University Faculties (theses)

Latest additions:
2021-07-25
00:09
Screening alkaloidů s cílem hledání potenciálních léčivých látek
Adamičková, Leona ; Opletal, Lubomír (vedoucí práce) ; Hošťálková, Anna (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Autor: Mgr. Leona Adamičková Školitel: Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Název rigorózní práce: Screening alkaloidů s cílem hledání potenciálních léčivých látek Klíčová slova: inhibice cholinesteras, Alzheimerova choroba, rostlinný extrakt V rámci hledání nových aktivních látek pro ovlivnění Alzheimerovy choroby byl proveden screening inhibiční aktivity různých rostlin. Pro tuto práci byly vybrány rostliny používané v tradiční medicíně a byly z nich připraveny alkaloidní extrakty, u nichž byl stanoven jejich inhibiční potenciál vůči lidským cholinesterasam. Pro extrakci byly vybrány cibule Fritillaria ussurensis, cibule F. cirrhosis, kůra a květy Magnolia officinalis, květy M. biondii, semena Nelumbo nucifera, listy a kořeny s oddenky Nuphar luteum, kořeny Papaver rheum, plody Laurus nobilis a semena Ziziphus jujuba var. spinosa. Inhibiční aktivita vůči cholinesterasam byla stanovena in vitro modifikovanou Ellmanovou metodou. Bylo zjištěno, že nejúčinnějším inhibitorem BuChE je extrakt z cibulí Fritillaria ussurensis s hodnotou IC50 11,63 ± 3,7 μg/mL. Extrakt z M. biondii inhiboval obě cholinesterasy s hodnotami IC50 nižšími než 50 μg/mL. Mezi extrakty s významnou inhibiční aktivitou vůči BuChE patří extrakty...

Detailed record
2021-07-25
00:09

Detailed record
2021-07-25
00:09
Branching loop summarization
Tatarko, William ; Blicha, Martin (vedoucí práce) ; Bednárek, David (oponent)
V této práci představujeme nový algoritmus na sumarizaci cyklů s více větvemi pracujícími s celými čísly. Algoritmus je založen na analýze tzv. stavového diagramu, který zachycuje možné přechody mezi větvemi. Suma- rizace může být použita na nahrazení cyklů ekvivalentními neiterativními příkazy. Toto umožňuje analýzu dosažitelnosti a může být použito na veri- fikaci softwaru. Sumarizace může být také například použita na optimalizace (kompilátorů). 1

Detailed record
2021-07-25
00:09
Spektrální syntéza s omezujícími podmínkami
Tódová, Lucia ; Wilkie, Alexander (vedoucí práce) ; Iser, Tomáš (oponent)
Fyzikálne založený spektrálny rendering sa stáva čoraz viac populárnym ako v komerčnej, tak aj v akademickej sfére kvôli jeho schopnosti presne simulovať prírodné fenomény. Bohužiaľ, vytváranie materiálov definovaných ich spektrálnymi vlastnosťami je drahý a zdĺhavý proces, a teda využívanie materiálov založených na RGB reprezentácii je žiadaná vlastnosť v spektrálnych rendereroch. Na konvertovanie RGB hodnôt do ich spektrálnych variánt sa využíva proces nazývaný spektrálny uplifting. Nakoľko je RGB farebný priestor konečnou podmnožinou viditeľného gamutu, existuje mnoho konvertovacích techník dodávajúcich rôzne výsledky, ktoré môžu za odlišných svetelných podmienok spôsobovať farebné nezrovnalosti. Táto práca navrhuje metódu na obmedzenie procesu spektrálneho upliftingu. Presne povedané, preddefinované mapovania z RGB hodnôt na ich spektrálne reprezentácie sú zachované a zvyšok RGB gamutu je vierohodne konvertovaný. Na to, aby sme posúdili správnosť tejto techniky, ju implementujeme a evaluujeme v spektrálnom rendereri. Obrázky konvertované našou metódou vykazujú v porovnaní s pôvodnými textúrami minimálne nezrovnalosti.

Detailed record
2021-07-25
00:09
Health care providers of complementary medicine
Sopková, Ema ; Pokladníková, Jitka (vedoucí práce) ; Kostřiba, Jan (oponent)
POSKYTOVATELIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI KOMPLEMENTÁRNEJ MEDICÍNY Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Študent: Ema Sopková Vedúca diplomovej práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, PhD. Úvod: Záujem a využitie komplementárnej a alternatívnej medicíny (KAM) sa neustále rozširuje. Napriek zvýšenej prevalencii využitia KAM v Českej republike nebol dosiaľ prijatý žiadny spoločný prístup pre reguláciu ani všeobecná legislatíva KAM. V súčasnej dobe chýba pohľad na túto problematiku zo strany terapeutov KAM v Českej republike. Cieľ: Zistiť postoje terapeutov KAM k regulácii KAM podľa kritérií hodnotenia regulácie, ktoré vychádzajú z požiadaviek na zdravotníckych pracovníkov. Sekundárnym cieľom bolo zistiť vplyv sociálno-demografických charakteristík na postoje terapeutov KAM. Metodika: Prierezová prospektívna observačná štúdia bola realizovaná pomocou online anonymného dotazníkového šetrenia v období od 29.03.2021 do 18.04.2021. Dotazník bol rozoslaný registrovaným asociáciám terapeutov komplementárnej medicíny v Českej republike, vyberaných vo verejnom registri subjektov. Dáta boli získavané v priebehu troch týždňov, kedy sa respondenti mohli dobrovoľne zúčastniť prieskumu. Výsledky boli následne analyzované pomocou štatistického softvéru a metód...

Detailed record
2021-07-25
00:09
Vzestup televizní politické satiry v USA, ČR a Německu v novém tisíciletí
Janák, Antonín ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Práce "Vzestup televizní politické satiry v USA, ČR a Německu v novém tisíciletí" mapuje vývoj televizní politické satiry ve Spojených státech amerických, Německu a České republice v období od roku 2000 do současnosti s ohlédnutím do historie tohoto žánru v jednotlivých zemích i historické pozadí předcházející jejich vzniku. Zvláštní pozornost se soustředí na pořady, jež měly největší vliv na současnou podobu tohoto žánru a dále ovlivnily. První část práce představuje historii televizní politické satiry v jednotlivých zemích a představí jejich současné zástupce tohoto žánru, kteří mají největší vliv na její současnou podobu. Tato část také přiblíží nástrahy rozdílných kulturních prostředí, ve kterých pořady vznikaly, aby dodala celistvější pohled na úskalí vzniku politické satiry v současném mediálním světě. Ve druhé části budou vybrané pořady analyzovány z technického i formálního hlediska a pozornost se také soustředí na jejich hlavní moderátorské tváře. Právě role moderátorů je v tomto žánru jedním z nejdůležitějších prvků určujících jejich úspěšnost. Dále bude práce zkoumat další prvky, které jednotlivé pořady mezi sebou sdílejí a naopak prvky, ve kterých se jednotlivé pořady politické satiry rozlišují.

Detailed record
2021-07-25
00:09
Právní úprava fyzických osob v obecném zákoníku občanském a v současném občanském zákoníku
Stromšík, Jakub ; Šouša, Jiří (oponent)
Právní úprava fyzických osob v obecném zákoníku občanském a v současném občanském zákoníku Abstrakt Tato disertační práce porovnává právní úpravu fyzických osob v obecném zákoníku občanském z roku 1811 (ABGB) a českém občanském zákoníku z roku 2012, a to zejména úpravu tzv. pasivního statusu osoby v právním smyslu (tj. právní osobnosti). Jelikož redaktoři nového občanského zákoníku označují za základní obecný ideový zdroj rekodifikace vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937, který byl de facto modernizační revizí rakouského obecného zákoníku občanského, je při interpretaci občanského zákoníku z roku 2012 užitečné přihlížet k relevantním ustanovením ABGB, zohlednit historický původ těchto ustanovení a zároveň zkoumat, jak se jejich výklad vyvíjel v čase. Rakouští civilisté při aplikaci soukromého práva těží ze stability svého kodexu a mohou se zároveň opřít o více než dvousetletý doktrinální vývoj a rozsáhlou judikaturu. Česká právnická obec tuto výhodu nemá, a tak při aplikaci konkrétních ustanovení občanského zákoníku roste význam historického a komparativního výkladu právních norem. Tuto práci je tedy nutné vnímat jako příspěvek k diskuzi probíhající v právnické obci, jejímž cílem je dobrat se skutečného významu jednotlivých ustanovení a institutů občanského zákoníku. Aby bylo možné se vůbec věnovat...

Detailed record
2021-07-25
00:09

Detailed record
2021-07-25
00:09
ČSSR ve východní politice SPD (1973 -1989)
Malínek, Tomáš ; Kučera, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent) ; Nečasová, Denisa (oponent)
Tato disertační práce se zabývá Sociálnědemokratickou stranou Německa (SPD) a její politikou vůči Československu v letech 1973-1989. Předmětem zkoumání nejsou pouze vztahy mezi SPD a KSČ, ale také kontakty mezi západoněmeckými sociálními demokraty, československým disentem a politickou emigrací. Cílem této práce je najít odpověď na tyto tři základní otázky: Jaké byly cíle "československé politiky" SPD? Do jaké míry se podařilo tyto cíle naplnit? Znamenal odchod SPD do opozice v roce 1982 zásadní předěl v jejím přístupu k ČSSR?

Detailed record
2021-07-25
00:09

Detailed record