Charles University Faculties (theses)

Latest additions:
2021-10-10
00:17
Generalizace vrstevnic v rovinatých územích
Čelonk, Marek ; Bayer, Tomáš (vedoucí práce) ; Kolingerová, Ivana (oponent)
Generalizace vrstevnic v rovinatých územích Diplomová práce se zabývá kartografickou generalizací vrstevnic. Hlavním cílem této práce bylo navrhnout metodu generalizace vrstevnic zobrazující terén v rovinatém území. Navržená metoda byla určena pro topografické mapy velkých měřítek 1 : 10 000 a větší. V práci je představeno několik možných strategií generalizace. Nejperspektivnější se jeví metoda založená na výpočtu generalizačního potenciálu. Algoritmus se snaží respektovat kartografická pravidla pro tvorbu vrstevnic. Algoritmus byl implementován v programovacím jazyce Python s využitím knihovny Arcpy, tak aby výsledky mohly být zobrazeny v tradičních GIS softwarech. Algoritmus byl testován na datech DMR5G a porovnán s profesionálně vytvořenými vrstevnicemi připravovaného mapového díla ZTM5. Dosažené výsledky jsou prezentovány na přiložených mapových výstupech. Klíčová slova: vrstevnice, kartografická generalizace, vyhlazení, digitální kartografie, výškový buffer, Douglas-Peucker, Chaikins, GIS

Detailed record
2021-10-10
00:17
Interaktivní fikce s využitím multimédií
Zenkovič, Lukáš ; Jeřábek, Tomáš (vedoucí práce) ; Vaňková, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na typ počítačových her zvaných interaktivní fikce a multimédia, které je možné k nim zakomponovat. V první části se práce zaměřuje na vymezení interaktivních fikcí a jejich jednotlivých vlastností. Mezi tyto vlastnosti patří příběh, interaktivita a multimédia. Dále je interaktivní fikce charakterizovaná z pohledu jejího ovládání a struktury příběhu. Následně je uvedené využití interaktivních fikcí ve vzdělávání jak z pohledu učitele, tak i studenta. V poslední části jsou zanalyzované různé nástroje, pomocí kterých je možné vytvářet tento typ počítačových her.

Detailed record
2021-10-10
00:17

Detailed record
2021-10-10
00:17
Narratives and interstate relations: Understanding the depth of the Sino-Russo partnership through the narratives China and Russia propagate
Mulholland, Steven ; Kaczmarski, Marcin (vedoucí práce) ; Dowd, Caitriona (oponent)
This dissertation seeks to understand the depth, scale and limitations of the Sino-Russo Partnership through the narratives propagated by Russia and China. Although the results are not completely conclusive due to the fact that there are other factors which will determine the depth of the partnership, it does provide an understanding of Sino-Russo interaction in a narrative context. To achieve these results, a collection of media sources has been taken from the global level, from Western Europe and the Balkans in order to identify the key narratives being exported by Russia and China and whether any placement of the other, be it positive or negative, is present in their respective narratives. This will also be achieved in tandem with the existing scholarly literature. The overall results showed a lack of negative placement in the media sources, suggesting an unwillingness to portray the other negatively for the sake of their partnership and some positive placement from both states towards the other, primarily in Western Europe and becoming minimal in the Balkans. The positive placement found was particularly interesting, providing connotations that there is a willingness to support each other but specifically in Western Europe where there seems to be more in common for projecting shared strength....

Detailed record
2021-10-10
00:17
Vliv genderu na vnímání atraktivity u mladých lidí
Smíšková, Anna ; Mazáková Šetinová, Markéta (vedoucí práce) ; Andresová, Nela (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématikou atraktivity, konkrétně vnímáním atraktivity u mladých lidí a analýzou vlivu genderu na to, jak ji mladí lidé vnímají. Cílem této práce je identifikovat, co pro mladé lidi znamená atraktivita a ověřit, zdali má na jejich vnímání atraktivity vliv gender. Práce se opírá o kvantitativní dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 352 respondentů. Teoretická část je věnována výkladu klíčových pojmů a teorií, které jsou pro mou práci důležité - atraktivitě, partnerským preferencím, v rámci nichž představuji také evoluční teorii a teorii rodičovských investic, které mimo jiné tvořily základ pro tvorbu mých hypotéz, konceptu erotického kapitálu a pojmu gender. V rámci jednotlivých podkapitol jsou také představeny dosavadní studie a výzkumy zabývající se obdobným tématem. Praktická část předkládá výstupy z analýzy - výsledky statistických testů 10 mých hypotéz, rozdělení odpovědí respondentů znázorněné na grafech a jejich stručnou interpretaci. Následně jsou v diskuzní části diskutovány potvrzené a nepotvrzené hypotézy a objevené genderové rozdíly ve vztahu k teoretickým východiskům.

Detailed record
2021-10-10
00:17
Analýza čínského překladu románu Tři muži ve člunu se zaměřením na převod humoru
Klusáčková, Alžběta ; Andrš, Dušan (vedoucí práce) ; Lomová, Olga (oponent)
Diplomová práce rozebírá slavný humoristický román anglického spisovatele Jerome K. Jeromeho Tři muži ve člunu (Three Men in a Boat), jež dodnes získává nové čtenáře a právem patří do zlatého fondu anglického humoru. Tři muži ve člunu se dočkali překladu do několika desítek jazyků včetně čínštiny. Jádrem práce je srovnání původního díla se současným čínským překladem, který pořídil Wang Bi. Jednosměrná analýza od anglického originálu k čínskému překladu je provedena s přihlédnutím k překladu výchozího díla do češtiny od J. Nováka. Metodologicky práce vychází z bohaté tradice českého strukturalismu a z něj odvozené teorie překladu reprezentované Jiřím Levým, při textové analýze využívá vlivného teoretického konceptu německé translatoložky Christiane Nordové. Opírá se i o specializované studie zabývající se přímo překladem humoristické literatury. Práce v prvé řadě definuje britský humor a na vybraných příkladech nastíní, jak originál dosahuje humorného efektu. Dále charakterizuje strategie a postupy, jejichž pomocí čínský překladatel provádí převod jednotlivých prvků humoristického díla (např. ironie, personifikace, hyperbola, understatement), hodnotí také míru funkčnosti a zdařilosti převodu díla jako celku. Výstupem komplexní analýzy je představení konkrétních překladatelských řešení z oblasti...

Detailed record
2021-10-10
00:17
Vzdělávání a rozvoj pracovníků v kontextu strategického řízení organizace
Zicha, Lukáš ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Problematika lidského kapitálu je v současné době zásadní pro existenci mnoha firem. Proměny ve světě, zejména ty související s pandemií covid-19, zásadně změnily filozofii a strategie firem v oblasti řízení lidských zdrojů. Nároky vyplývající z konceptu Průmyslu 4.0 formují firemní procesy a vzdělávání zaměstnanců. Manažeři musí reagovat na změny, přizpůsobit se požadavkům na rozvoj informačních a komunikačních technologií, digitalizaci a robotizaci, vč. nástupu umělé inteligence. Cílem rigorózní práce je identifikovat a charakterizovat firemní procesy, které ovlivňují strategické řízení organizace a jeho efektivitu v kontextu dalšího profesního vzdělávání. Strategické řízení lidských zdrojů představuje specifický přístup k vytváření a uskutečňování strategií lidských zdrojů, které jsou integrovány se strategií organizace a podporují dosahování strategických cílů organizace. Práce se dále zaměří na analýzu vzdělávání a rozvoje pracovníků na základě kompetenčního přístupu. Tento model je v současné době považován za dynamický a progresivní. Mezi klíčová teoretická východiska patří lidský kapitál a další profesní vzdělávání a rozvoj pracovníků. Lze vyjít z premisy, že pouze motivovaní pracovníci, kteří disponují potřebnými profesními kompetencemi, přispějí k naplňování vize a mise organizace a...

Detailed record
2021-10-10
00:17
Real-time voxel visualization and editing for 3D printing
Kužel, Vojtěch ; Rittig, Tobias (vedoucí práce) ; Kondapaneni, Ivo (oponent)
V této práci prozkoumáváme kompresní metody detailních voxelových scén a jejich úpravy s cílem navrhnout interaktivní voxelový prohlížeč/editor pro e.g. aplikace na 3D tisk. Předkládáme moderní datové struktury kompatibilní s použitím na grafických kartách a porovnáváme je. Jako nadstavbu nad námi vybranou datovou strukturou přidáváme standardní upravovací nástroje známé ze 2D, které jsou schopny upravovat barvu voxel ​u v reálném čase i na méně výkonných strojích. 1

Detailed record
2021-10-10
00:17
Inkluze žáka s Aspergerovým syndromem na základní škole
Janečková, Kateřina ; Bartoňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole. Analyzuje začlenění vybraného žáka s Aspergerovým syndromem a na základě případové studie a provedených rozhovorů ověřuje úspěšnost inkluze v praxi. Cílem této diplomové práce, je popis a analýza faktorů, které se podílejí na zařazování žáků s Aspergerovým syndromem do společného vzdělávání na základní škole. Teoretická část diplomové práce se věnuje vymezení základním pojmům, které s inkluzivním vzděláváním a problematikou poruch autistického spektra a Aspergerova syndromu souvisí. Ve výzkumné části jsou analyzována zjištěná data a zodpovězeny stanovené výzkumné otázky.

Detailed record
2021-10-10
00:17

Detailed record