Charles University Faculties (theses)

Latest additions:
2023-03-12
00:11
Diskriminačně zaměřené označování žen na sociálních sítích, porovnání češtiny a čínštiny
Huang, Shunan ; Škodová, Svatava (vedoucí práce) ; Hudousková, Andrea (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku urážlivých výrazů používaných vůči ženám v online komunikaci a zkoumat význam těchto výrazů, důvody jejich výskytu a možné historické a kulturní důvody, které za nimi stojí. Článek začnu stručným popisem platforem sociálních sítí, které budu používat, relevantních slov shromážděných na těchto platformách a textových kontextů, v nichž lidé tato slova používají. Na české straně jsem zvolila globálnější sociální sítě Facebook a Twitter, a na čínské straně jsem zvolila Wechat a Sina Weibo. Níže se budu krátce věnovat také feminismu, feministické lingvistice. Budu se zabývat důvody vzniku těchto slov z lingvistického a feministického hlediska, společenskými důsledky a dopadem na myšlení a společenské vědomí lidí (nebo možná společenské vědomí, které vedlo k vytvoření těchto slov). V praktické části se budu zabývat rozdíly ve způsobu oslovování žen v čínštině a češtině, počínaje srovnáním různých způsobů tvoření slov, přes perspektivu tvoření slov, různé způsoby tvoření slov, produkci vzhledem k rozdílům mezi češtinou a čínštinou, různá pojmenování zvířat používaná pro oslovení žen v různých kulturách a specifická urážlivá slova používaná pro oslovení žen v různých kulturních kontextech. Následujíanalýzy pojmů misogynie, stereotypu, stigma a sociálních,...

Detailed record
2023-03-12
00:11
Prevence úrazů a 1. pomoc ve vzdělávání na 1. stupni ZŠ
Lisá, Dominika ; Hejlová, Helena (vedoucí práce) ; Krčmářová, Tereza (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na výuku první pomoci na prvním stupni základní školy. V teoretické části předkládám nejnovější postupy první pomoci. Dále se práce zabývá tím, jak je myšleno na první pomoc v rámcovém vzdělávacím plánu pro základní vzdělávání. Také je zde zmínka o dovednostech žáků mladšího školního věku z pohledu vývojové psychologie. Zabývá se také vhodnými metodami a formou výuky, které učitelům mají pomoci při prezentaci první pomoci. Praktické část se práce zabývá připraveností a nepřipraveností absolventů pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na výuku první pomoci. Prostřednictvím dotazníku zjišťuji, zda by studenti uvítali výuku první pomoci jako povinný předmět, a v čem se při výuce první pomoci cítí nejistí. Dále nabízím týdenní tematickou výuku a ověřené metody a formy práce. Jsou zde prezentovány výsledky výzkumu, který vyhodnocoval, zda žáci, kteří prošli tematickou výukou první pomoci, si lépe pamatují a umí poskytnout první pomoc spíše, než ti žáci, kteří se této výuky nezúčastnili. Z výzkumu vyplývá, že si skutečně více pamatují žáci, kteří absolvovali tematickou výuku, a to i po roce, co tuto výuku absolvovali. Z dotazníku dále vyplývá, že studenti, absolventi ani učitelé se necítí být dostatečně připraveni na výuku první pomoci, a uvítali by první pomoc jako povinný...

Detailed record
2023-03-12
00:11
Population Structure and History of the Sahel From the Point of View of Alcohol Metabolism
Jurišová, Lívia ; Černý, Viktor (vedoucí práce) ; Macholán, Miloš (oponent)
Sahel je najsevernejšou časťou subsaharskej Afriky. Je obývaný komplexnou zmesou ľudí, ktorí sa líšia etnickým pozadím a príslušnosťou k jazykovým rodinám a životným štýlom. V oblasti sahelu sa štúdie najvýznamnejšiemu a najviac študovanému génu metabo- lizmu etanolu, ADH1B, venovali veľmi málo, najmä z dôvodu nízkeho výskytu variantu rs1229984-T, ktorý urýchľuje prvý krok metabolizmu alkoholu. Variant rs1229984-T vďaka svojmu mimoafrickému pôvodu však najmä vo východnej časti sahelu predsta- vuje vhodnú pomôcku pre štúdium populačnej histórie. Východný sahel totiž pred- stavuje miesto, kde sa od 7. st. n. l. usídľovali imigranti z Arábie a dochádzalo k ich miešaniu s africkými populáciami. Za účelom štúdia populačnej štruktúry a histórie z hľadiska metabolizmu alkoholu boli využité už známe genotypové dáta štrnástich sahelských populácií, pochádzajú- cich najmä z východnej časti regiónu. Z dôvodu absencie kritického lokusu rs1229984 v genotypizačnom čipe boli vzorky podrobené sekvenácii. Kombináciou dát z genotypi- začného čipu a sekvenácie bolo nakoniec analyzovaných 26 lokusov génu ADH1B a jeho blízkeho okolia, ktoré pochádzali z 318 vzoriek. Genotypové dáta bolo potrebné previesť do haplotypovej podoby pomocou fázova- cieho programu. Pre výber vhodnejšieho fázovacieho programu boli dáta...

Detailed record
2023-03-12
00:10
Diachronní změny v morfologii a pohlavním dimorfismu lebky na území Čech a Moravy
Letošníková, Lenka ; Bejdová, Šárka (vedoucí práce) ; Rmoutilová, Rebeka (oponent)
Diplomová práce se věnovala diachronním změnám morfologie lebky a pohlavního dimorfismu raně novověké a recentní populace z území Čech a Moravy. Tyto dvě populace jsou od sebe časově vzdálené zhruba 500 let, a tak lze předpokládat, že na každou skupinu působily odlišné environmentální vlivy. Zatímco u jedinců z raného novověku, pocházejících ze střední vrstvy, se předpokládá působení nepříznivých životních podmínek (nedostatečná hygiena, malnutrice,...), recentní populace je vystavena příznivějším socioekonomickým podmínkám. Řada studií se shoduje, že kvalitní životní podmínky mají vliv na morfologii lebky ve smyslu zúžení a zvýšení lebeční klenby, a zároveň pozitivní vliv na projev pohlavního dimorfismu. Cílem této studie bylo zhodnotit variabilitu a stupeň pohlavního dimorfismu v morfologii lebky a popsat diachronní změny lebky u raně novověké a recentní populace. Podle stanovených hypotéz předpokládáme, že lebka recentní populace bude mít v důsledku zkvalitnění životních podmínek vyšší a užší lebeční klenbu i obličejovou část a bude vykazovat výraznější pohlavní dimorfismus. V práci bylo analyzováno celkem 174 lebek (137 jedinců z recentní populace zahrnující 57 žen a 80 mužů; a 37 jedinců z raně novověké populace zahrnující 15 žen a 22 mužů). Jedinci z obou populací jsou ve věkovém rozmezí 20-69...

Detailed record
2023-03-12
00:10
Dělba moci mezi mocí soudní a výkonnou v angloamerické právní kultuře
Blažek, Oskar ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Ondřejek, Pavel (oponent)
82 D lba moci mezi mocí soudní a výkonnou v angloamerické právní kultu e Abstrakt P edkládaná práce rozpracovává téma anglo-amerického modelu p ezkumu exekutivy. Cílem práce bylo zjistit, zda anglo-americký model, p ípadn jeho jednotlivé atributy, jsou kompatibilní s eským ústavním po ádkem. Jinak e eno, zda se eské správní právo m že anglo- americkým modelem inspirovat. Za tímto ú elem je v práci popsaná organizace p ezkumu exekutivy ve Spojeném království a v USA. Na tomto podklad práce p edstavuje, jak podobu anglo-amerického modelu jako celku, tak jeho jednotlivostí. D raz je kladen na posouzení povahy kvazi-soudních, p ípadn kvazi-správních, tribunál a na problematiku p ezkumu obecnými soudy, judicial review. V záv re né ásti práce je provedeno hodnocení kompatibility anglo- amerického modelu s požadavky eského ústavního po ádku na podobu správního soudnictví. Krom této analýzy nabízí práce pohled na možnou koncepci eského správního soudnictví inspirovanou anglo-americkým modelem. Tomu odpovídá i prvotní motivace pro sepsání p edkládané práce. Tou byla snaha zjistit, zda je možné erpat inspiraci pro eské správní soudnictví v anglo-americkém modelu p ezkumu exekutivy. Práce jako taková je rozd lena do t í kapitol. V první kapitole je podán výklad základních pojm , které práce dál rozpracovává. Sou ástí...

Detailed record
2023-03-12
00:10
Specifika distančního vzdělávání na malé vesnické škole z pohledu učitelů
Vokatá, Tereza ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Uhlířová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá specifiky distančního vzdělávání na malé vesnické škole z pohledu učitelů v období školního roku 2020/2021 a nucené uzávěry škol v důsledku celosvětové pandemie Covid 19. V teoretické části práce vychází z dostupné literatury, která se zabývá distanční výukou, a dále ze šetření České školní inspekce. Práce definuje pojmy spojené s distanční výukou, její formy a metody, obsah vzdělávání a jeho proměny při výuce distanční, využití digitálních technologií při distančním vzdělávání, a poukazuje na klady a zápory distanční výuky. Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá na malé vesnické škole a je věnován distanční výuce na malé vesnické škole se zaměřením na její specifika, obsahuje práce kapitolu, která je věnována právě malým školám na vesnici. Tato kapitola se věnuje pojmu venkov a vesnice, poukazuje na sociální a kulturní aspekty venkova a vysvětluje pojem malotřídní a venkovská škola. Empirická část je zpracována jako případová studie jedné konkrétní vesnické školy s malým počtem žáků a učitelů. Cílem empirické části bylo zjistit, jak učitelé prožívali období, kdy byly školy nuceny přejít na distanční vzdělávání a výuka probíhala mimo školu v online prostředí. Zda je možné nalézt nějaká specifika, výhody a nevýhody distančního vzdělávání, která vyplývají z velikosti školy...

Detailed record
2023-03-12
00:10
Didaktická hra ve 5. ročníku ZŠ
Štěpánková, Pavlína ; Hejlová, Helena (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Metoda didaktických her je populárním prostředkem moderní pedagogické praxe. Tato práce se zabývá efektivností této metody v těchto pěti zvolených parametrech: zábavnost, přínosnost, zájem o látku, osvojení probírané látky, reflexe na vlastní kompetence. K tomu využívá kombinaci různých postupů, sbírání kvantitativních a kvalitativních dat dotazníkem, měření pomocí kvízu a nestrukturované pozorování. Práce díky tomu naplňuje princip triangulace. Práce má teoretickou a praktickou část. Teoretická východiska jsou čerpána z tuzemských odborných zdrojů na téma didaktické hry a vývojové psychologie. Rozebrán je pojem didaktické hry, dělení didaktických her, vývojová specifika žáka páté třídy a plánování, řízení a vyhodnocení výuky z hlediska učitele. V praktické části jsou nejprve vymezeny výzkumné cíle a otázky, výzkumný soubor, použité metody a etika výzkumu, následuje prezentace výsledků. Výsledková část práce se nejprve zabývá zpracováním kvantitativních dat z anketního šetření, poté zpracováním kvalitativních dat. Výsledkovou část uzavírá prezentace případových studií. Ukázalo se, že navzdory spíše malým rozdílům jsou všechny zkoumané hry velmi efektivním didaktickým nástrojem. Žáci je jednoznačně hodnotí jako zábavné a přínosné, přičemž jsou pro ně především zábavné. Hry probouzeli výrazný zájem o...

Detailed record
2023-03-12
00:10
Interpelace v českém parlamentarismus 2010-2021. Základní teoretický a analytický pohled
Czinege, Matěj ; Říchová, Blanka (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent)
Práce si klade za cíl představit základní aspekty interpelací a jejich skutečné využití v českém parlamentarismu. Interpelace slouží jako prostředek kontrolní funkce parlamentu, která je jednou z jeho nejvýznamnějších funkcí. Touto funkcí se jednoduše stvrzuje parlamentní systém, čímž se naplňuje smysl parlamentarismu. Interpelace představuje zásadní prvek kontrolní funkce parlamentů. Její studium objasňuje nejen fungování parlamentarismu, ale dále odkrývá různé úrovně vztahů mezi zákonodárnou a výkonnou mocí. Je to jeden ze zásadních prvků pro pochopení fungování konkrétního politického systému. Práce se zaměřuje na období mezi lety 2010 až 2021. Toto tak dovoluje sledovat vývoj interpelace v kontextu českého parlamentarismu v delším časovém úseku, aniž by se jednalo o práce historickou. Práce vymezuje základní charakteristiky interpelací a zaměřuje se na jejich funkce, které pak analyzuje na základě dostupných dat.

Detailed record
2023-03-12
00:10
Synthesis and study of subphthalocyanines axially modified with an amino adamantyl
Danková, Eva ; Nováková, Veronika (vedoucí práce) ; Demuth, Jiří (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Eva Danková Školiteľ doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce Syntéza a studium subftalocyaninů axiálně modifikovaných amino adamantylem Fotodynamická terapia je sľubným prístupom liečby rakoviny, ktorý spočíva v aplikácii fotosenzitizéru a následnej iluminácii tumoru. Vzniknutý oxidačný stres aktivuje niekoľko mechanizmov bunkovej smrti. Jednou z nových skupín fotosenzitizérov sú subftalocyaníny s kužeľovitým π povrchom, ktorý ich činí menej náchylnými k agregácii a umožňuje vedľa klasickej periférnej substitúcie aj ich axiálnu modifikáciu. Pretože je makrocyklus sám o sebe pomerne lipofilný, je nutné zvýšiť jeho rozpustnosť vo vode. Táto práca sa zaoberala možnosťou tvorby supramolekulárnych komplexov s navonok hydrofilnými makrocyklami s cieľom zvýšit hydrofilitu subftalocyanínu. Konkrétne bol vybraný kukurbituril-7 (CB[7]), pretože vytvára vo vode jednu z najstabilnejších supramolekulárnych interakcií s 1-aminoadamantánom, ktorý bol zamýšľaný ako axiálny substituent na subftalocyanínovom jadre. Syntéza pôvodne plánovaných látok periférne substituovaných etylsulfanylovými skupinami nepriniesla uspokojivé výsledky. Preto boli navrhnuté alternatívne...

Detailed record
2023-03-12
00:10
Procesní formy poskytování soudní ochrany ve správním soudnictví
Codl, Daniel ; Kryska, David (oponent)
Procesní formy poskytování soudní ochrany ve správním soudnictví Práce se zabývá úpravou správních žalob v soudním řádu správním s důrazem na problémy související s volbou správného žalobního typu (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu proti nečinnosti a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením) v mezních případech, kdy není zcela jasné, o jakou se jedná formu činnosti veřejné správy. Hlavním cílem práce je analyzovat, zda je možné konstruovat jednotný žalobní typ, nebo alespoň navrhnout takové procesní řešení, které učiní jednotlivé žalobní typy vzájemně více propustnými. V první části se práce zabývá klíčovými procesními otázkami, které jsou pro všechny žalobní typy společné. Jedná se zejména o pojem veřejného subjektivního práva, který je základem aktivní žalobní legitimace, a proto se od něj odvíjí veškerá další právní úprava. Též sem spadá problematika odkladného účinku a předběžných opatření, jakož i incidenční přezkum opatření obecné povahy. Opomenout nelze ani problematiku správní žaloby ve veřejném zájmu, která se váže pouze k žalobě proti správnímu rozhodnutí, ačkoliv mohou veřejnému zájmu škodit i jiné činnosti veřejné správy. Ve druhé části se práce zabývá samotným "vnitřkem" správních žalob s cílem odpovědět na otázku, zda mohou být tři samostatné žalobní...

Detailed record