Charles University Faculties (theses)

Latest additions:
2022-05-29
00:02
Effects of solar activity in power-distribution grids
Výbošťoková, Tatiana ; Švanda, Michal (vedoucí práce)
Eruptívne udalosti na Slnku majú bezprostredný vplyv na okolie Zeme. Pro- stredníctvom indukcie elektrických prúdov postihujú pozemskú infraštruktúru ako sú rozvodné siete silovej elektriny. Inšpirovaný nedávnymi štúdiami sme sa rozhodli vyšetrovať koreláciu medzi poruchami nahlásenými na českej rozvodnej sieti a geomagnetickou aktivitou reprezentovanou K indexom. Zistili sme, že v prípade datasetov, ktoré odpovedajú poruchám nahláseným na vedeniach s vysokým a veľmi vysokým napätím a pre elektrické rozvodne, je zvýšený počet porúch v období zvýšenej geomagnetickej aktivity oproti obdobiu so zníženou geomagnetickou aktivitou štatisticky významný. Zistené indikácie ukazujú, že poruchy sú výraznejšie krátko po maximách než krátko pred maxi- mom aktivity. Naše výsledky poukazujú na vplyv geomagneticky indukovaných prúdov na zariadenia rozvodnej siete dokonca aj v krajinách strednej zemepisnej šírky. Aby tieto zistenia mohli byť potvrdené, bolo by potrebné sa pozrieť aj na modelovanie geomagneticky indukovaných prúdov. Druhá časť mojej diplomovej práce zahŕňa modelovanie geoelektrického poľa s využitím minútových meraní geomagnetického poľa dostupných z databáze In- termagnet. Tento model sme aplikovali na dlhodobé merania geomagnetického poľa počas obdobia zvýšenej slnečnej aktivity (napríklad v dňoch, kedy...

Detailed record
2022-05-29
00:02
Charakter nesmrtelnosti v jógových textech
Ondračka, Lubomír ; Chlup, Radek (vedoucí práce) ; Deák, Dušan (oponent) ; Mallinson, James (oponent)
SOUHRN Práce řeší otázku charakteru nesmrtelnosti v jógových textech (primárně složených v sanskrtu, ale též v dalších indických jazycích). Jejím cílem je ukázat, že četné zmínky o nesmrtelnosti v jógových dílech vypovídají o nesmrtelnosti v daném biofyzickém těle, a nikoli o nesmrtelnosti v nějakém proměněném, nemateriálním, duchovním těle, jak je přesvědčena drtivá většina badatelů. Po představení primárních pramenů a po přehledu současného stavu bádání jsou vyložena různá pojetí nesmrtelnosti v indickém náboženském prostředí. Z tohoto popisu plyne, že dominantním konceptem v Indii byla představa nesmrtelné duše. Protože zkoumání charakteru nesmrtelnosti v józe ve skutečnosti znamená pátrat po tom, v jakém těle je nesmrtelnost dosažena, výklad následně pokračuje představením indických pojetí těla a tělesnosti a rozborem jednotlivých typů těl v jógových textech. Zde se ukazuje, že obecně negativní přístup k tělu se radikálně proměňuje v tantrických tradicích, na něž jóga v tomto ohledu navazuje. Jádrem práce jsou tři kapitoly, které analyzují jednotlivé techniky dosažení tělesné nesmrtelnosti. V kapitole věnované hospodaření s nektarem nesmrtelnosti (amrta) jsou to dvě speciální jógové techniky (vadžrólímudrá a khéčarímudrá), které dokáží zabránit ztrátě této životadárné substance. Následná kapitola...

Detailed record
2022-05-29
00:02
Zdánlivost - nový právní institut českého práva
Bláha, Václav ; Zvára, Michael (oponent)
Zdánlivost - nový právní institut českého práva Abstrakt Cílem této práce je pojednat o institutu zdánlivosti, který je v českém právním řádu nový. Proto je začátek práce uspořádán tak, aby byl zřejmý chronologický vývoj občanského práva, právě pokud jde o sankce vadného jednání, resp. vadného právního jednání. Z hlediska historického je relevantní především Všeobecný občanský zákoník (ABGB), který byl významným civilním kodexem nejen na území našeho státu, ale rovněž v Rakousku a dalších zemích bývalé Habsburské monarchie. Zatímco v původním znění tohoto kodexu byla vadná právní jednání sankcionována neplatností ("Ungültigkeit"), novelou z roku 1916 se do kodexu dostal další výraz, převzatý z německého Občanského zákoníku (BGB), totiž "Nichtigkeit". Přestože tento pojem znamená také neplatnost, do češtiny byl chybně přeložen slovem "nicotnost". Dále je stručně pojednáno o právní situaci v letech 1948 až 2014, přičemž je zejména zmíněn zákon o rodině, který od roku 1998 obsahoval vedle pojmu "neplatnost" (manželství) také pojem "neexistence" (manželství), když uváděl, že manželství v těch a v těch případech nevznikne. Následující část práce je věnovaná platnému právu. Tady je nejprve analyzována problematika právního jednání, jeho náležitostí, druhů právního jednání a účinnosti právního jednání. Navazující...

Detailed record
2022-05-29
00:02
Právní aspekty oběhového hospodářství
Kučerová, Zuzana ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Falteisková, Sabina (oponent)
Právní aspekty oběhového hospodářství Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou právních aspektů oběhového hospodářství. Tento koncept, který je založen na efektivním využívání zdrojů se současnou minimalizací vzniku odpadu, je považován za budoucnost směřování ekonomik nejen v Evropské unii. Tato práce si klade za cíl především poskytnout ucelený pohled na oběhové hospodářství a na stav právní úpravy této koncepce v EU a v ČR. Vzhledem k tomu, že právní úprava oběhového hospodářství byla zatím promítnuta na unijní i národní úrovni převážně jen do odpadového hospodářství, je velká část této práce věnována právě této oblasti. Diplomová práce hodnotí promítnutí principů oběhového hospodářství do právního řádu a budoucí vývoj této koncepce. V závěru práce jsou formulovány výhody a nevýhody, které jsou v současné právní úpravě oběhového hospodářství spatřovány. Následně jsou stanovena doporučení pro budoucí směřování právní úpravy oběhového hospodářství a zvýšení její efektivnosti.

Detailed record
2022-05-29
00:02
I.Synthesis of acyclic nucleoside phosphonates with a thiadiazole base mimicking 5-azacytosine as compounds with potential biological activitiesII.Development of small molecules targeting c-MYC oncogene.
Pomeislová, Alice ; Krečmerová, Marcela (vedoucí práce) ; Jindřich, Jindřich (oponent) ; Voltrová, Svatava (oponent)
První část této práce se týká syntézy N-[2-(phosphonomethoxy)ethyl] (PME) a (S)-3-hydroxy- 2-(phosphonomethoxy)propyl (HPMP) analogů acyklických nukleosidfosfonátů (ANP) nesoucích 5- amino-1,2,4-thiadiazol-3(2H)-onový heterocyklus jako nukleobázi, o níž se předpokládá, že by mohla mimikovat cytosin nebo 5-azacytosin. Byla získána série 1,2,4-thiadiazolových derivátů, nesoucích v pozici N2 PME- nebo (S)-HPMP- zbytek, a s chráněnou aminoskupinou (benzoyl, ethoxykarbonyl nebo Fmoc), jako chemicky stabilní kongenery ANP. Syntéza těchto látek byla provedena postupnou výstavbou thiadiazolového kruhu za použití dvou nově připravených syntonů, PME-aminu a (S)- HPMP-aminu. Všechny pokusy o syntézu původně zamýšlených PME- and (S)-HPMP- thiadiazolových fosfonových kyselin s volnou aminoskupinou bohužel selhaly z důvodu lability příslušného N2 -substituovaného thiadiazolového kruhu. Biologické testování jednadvaceti vybraných thiadiazolových látek vůči dvěma lidským cystein-dependentním enzymům, katepsinu K a glykogensynthase kinase 3ß, odhalilo inhibiční účinky několika látek při nízké mikromolární koncentraci. Některé z těchto účinných inhibitorů též vykazovaly příznivý profil toxicity při 100 µM, což je činí vhodnými pro jejich další vývoj coby možných léčiv. Ve druhé části disertační práce je popisován...

Detailed record
2022-05-29
00:02
Advokátské spory v českém civilním procesu - Možnosti a meze jejich zavedení
Úlehlová, Simona ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Vyskočilová, Silvia (oponent)
Název: Advokátské spory v českém civilním p možnosti a meze jejich zavedení Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou advokátských sporů v civilním nalézacím sporném soudním řízení. Téma zpracovává z koncepčního pohledu, neboť ačkoli se nejedná o institut, který by byl českou úpravu civilního procesu zcela nový, více než 70 její součástí. Nyní však má být dle věcného záměru civilního řádu soudního opět využit. úvod práce je představen právní základ zkoumaného institutu, a to z vícero rovin, které v souhrnu nabízejí komplexní pohled na advokátské spory a možnosti jejich zavedení do českého civilního procesu. Druhá část práce tyto možnosti aplikace advokátských sporů vymezuje prostřednictvím komparativní metody. Kapitola srovnává pojetí povinného zastoupení advokátem zejména z historického a mezinárodního hlediska. Na závěr nabízí i českou oborovou komparaci, tj. vymezení řízení, kde i česká právní úprava zakotvuje povinné zastoupení advokátem. Následující dvě kapitoly se zabývají kladnými negativními dopady, které zavedení advokátských sporů mohl přinést, a to jak pro účastníky řízení resp. stát. hlavním výhodám zavedení tohoto institutu řadí práce profesionalizaci řízení, posílení procesní činnosti stran, dorovnání rovného postavení účastníků a v neposlední řadě urychlení a zefektivnění celého...

Detailed record
2022-05-29
00:02
Jurisdikce nad zločiny podle mezinárodního práva a případ Rohingů
Malina, Václav ; Bílková, Veronika (vedoucí práce) ; Honusková, Věra (oponent)
Jurisdikce nad zločiny podle mezinárodního práva a případ Rohingů Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o situaci menšiny Rohingů v Myanmaru, a to ve vztahu ke dvěma soudním řízením, která byla zahájena v posledních letech před Mezinárodním trestním soudem a Mezinárodním soudním dvorem. Práce zkoumá, zda došlo k naplnění znaků skutkové podstaty zločinu genocidy a vybraných zločinů proti lidskosti, konkrétně zločinů deportace, perzekuce a jiných nelidských činů. Po shrnutí historického vývoje moderního Myanmaru a postavení Rohingů v myanmarské společnosti práce identifikuje jednotlivé znaky skutkových podstat vybraných zločinů podle mezinárodního práva, které byly pro práci zvoleny na základě zmíněných probíhajících řízení. Dále jsou autorem zhodnocena dosavadní rozhodnutí obou soudních institucí a podrobena kritice na základě sekundární literatury. V rámci popisu možností obou soudů je přiblížena i otázka odpovědnosti státu za porušení závazků v mezinárodním právu a postavení obětí v mezinárodním trestním procesu. V závěru práce autor nejen hodnotí šance žalobců i obětí na úspěch, ale zároveň hledá význam mezinárodního (trestního) práva v 21. století. Na základě ověřených zpráv z několika zdrojů dochází autor v práci k závěru, že všechny uvedené zločiny byly vůči Rohingům spáchány. Obě mezinárodní...

Detailed record
2022-05-29
00:02
Právní úprava postavení soukromých osob v kosmickém právu
Zíka, Tadeáš ; Ondřej, Jan (vedoucí práce) ; Pelikánová Urbanová, Kristýna (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje problematice úpravy práv a povinností soukromých osob kosmickém právu. Jejím cílem je zjistit, do jaké míry se kosmické mezinárodní právo veřejné soukromým osobám věnuje, jaké povinnosti z vyplývají a jak je státy adaptují do svých vnitrostátních právních řádů. první kapitole práce je představeno historické pozadí, na němž se kosmické právo vyvíjelo a které mělo výrazný dopad na jeho současnou podobu. Následně je kosmické právo nováno, zařazeno do kontextu mezinárodního práva veřejného a srovnáno s nejpodobnějšími právními režimy - mořským právem, právem vzdušeného prostoru a antarktickým smluvním Druhá kapitola je zaměřena na představení jednotlivých kosmických smluv, které tvoří jádro mezinárodního kosmického práva. Těmito smlouvami jsou Kosmická smlouva, Dohoda o záchraně, Úmluva o odpovědnosti, Úmluva o registraci a Dohoda o Měsíci. Práce se kromě obecného představení smluv soustředí zejména na ta ustanovení, ze kterých lze dovodit důsledky rámci kapitoly jsou také představeny klíčové mezinárodní vládní oblasti kosmického práva působí. Třetí kapitola práce je věnována konkrétním národním úpravám kosmického mezinárodního rámce a přenášejí je také na soukromé osoby. Mezi vybrané státy bylo zařazeno Rakousko, Nizozemsko, Finsko, Portugalsko a Nový Zéland. Práce zkoumá způsob,...

Detailed record
2022-05-29
00:02
The position of guarantees of non-repetition within transitional justice
Hůlová, Eliška ; Bílková, Veronika (vedoucí práce) ; Balaš, Vladimír (oponent)
Postavení záruk neopakování v rámci tranzitivní spravedlnosti Abstrakt Záruky neopakování (ZN) v rámci tranzitivní spravedlnosti (TS) představují opatření, jejichž cílem je zabránit opakování rozsáhlého porušování lidských práv. Vedle spravedlnosti, pravdy a reparací tak tvoří jeden ze čtyř pilířů TS. Od zbývajících pilířů se však ZN liší tím, že se zaměřují především na budoucnost a představují spíše účel, jehož je možné docílit prostřednictvím neomezené řady opatření. ZN tedy plní zejména preventivní funkci TS. Přestože je neopakování minulých zločinů vnímáno jako jeden z hlavních cílů TS, ZN jsou nedostatečné prozkoumány a kolem této problematiky panuje mnoho nejasností. Tato práce si klade za cíl přispět ke konceptualizaci ZN v rámci TS. Za tímto účelem práce nejprve zkoumá původ a normativní základy ZN jakožto povinnosti kladené na státy v důsledku hromadného a systematického porušování lidských práv. Tato analýza se zprvu zaměřuje na úpravu ZN v oblasti odpovědnosti států v mezinárodním právu a následně na vývoj tohoto konceptu v rámci mezinárodního práva lidských práv a TS. Jelikož ZN mohou být pojímány jednak jako součást reparací a jednak jako samostatný pilíř TS, vysvětluje tato kapitola i z čeho obě pojetí vyplývají. Následně se práce zabývá otázkou, jak je možné povinnost přijetí ZN splnit....

Detailed record
2022-05-29
00:02
Vznik státu cestou odtržení (secese) od existujícího státu
Bílý, Adam ; Bílková, Veronika (vedoucí práce) ; Faix, Martin (oponent)
Vznik státu cestou odtržení (secese) od existujícího státu Tato práce se pokouší zmapovat současné teoretické přístupy ke státní secesi, jakož i prozkoumat přístup mezinárodního práva k této problematice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První, teoretická část sestává ze čtyř kapitol a pokrývá základní definici a další aspekty státu, jako jsou prvky státnosti, vznik státu, teorie uznávání státu, de facto a de jure státy, státní sukcesi v mezinárodním právu, atd. Poté se posouvá k úvodu tématu secese jako takové. Nabízí několik definic secese, dělí secesi na typy, poskytuje krátkou historii secese a rozebírá koncepty, jako právo národů na sebeurčení nebo princip územní celistvosti. Poté práce pokrývá řadu takzvaných explanatorních teorií secese. Explanatorní teorie se pokouší popsat různé prvky, jež ovlivňují secesi. Poslední kapitola první části popisuje tři takzvané normativní teorie secese. Normativní teorie se, na rozdíl od explanatorních teorií, pokouší definovat, za jakých okolností může být secese považována za ospravedlnitelnou. Druhá část této práce je rozdělena do tří kapitol. Každá kapitola je případovou studií určité secese. První popsanou secesí je secese Kosova. Zvláštní pozornost je věnována poradnímu posudku Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. Poté...

Detailed record