Master’s theses

Latest additions:
2022-07-31
00:13
Sémantika a interpretace odpověďových částic ano, ne
Hrdinková, Kateřina ; Šimík, Radek (vedoucí práce) ; Martínek, František (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku českých odpověďových částic ano a ne, a to zejména z pragmatického a sémantického hlediska. V teoretické části představuje dosavadní stav bádání o těchto odpověďových částicích v mezinárodní i české lingvistické tradici a detailněji rozebírá dva zahraniční přístupy: Manfreda Krifky (pragmatická teorie založená na salienci) a Florise Roelofsena & Donky Farkas (sémantická teorie založená na lexikálněsémantických rysech), kteří vidí odpověďové výrazy jako svébytné anafory svých antecedentů. Následná praktická část testuje hypotézy pragmatické a sémantické teorie vytvořené pro angličtinu v českém jazykovém kontextu. Vychází ze studie Claus et al. (2017) a z jejich výzkumu odpověďových částic v němčině. Hlavním cílem experimentu je zjistit sémantiku a pragmatiku odpověďových výrazů ano, ne v reakci na negativní otázky s iniciálním slovesem, nicméně tento hlavní experiment je doplněn i dvěma výplňkovými experimenty, přičemž první z nich zkoumá odpovědi ano, ne v reakci na negativní otázky se slovesem ve finální pozici a druhý zjišťuje odpovědi na pozitivní otázky. Výsledky nejprve shrnují zvlášť pozorování pro jednotlivé experimenty, a nakonec v obecné diskusi dochází k jejich prolnutí - To ustanovuje určité vlastnosti obou odpověďových výrazů. Na základě...

Detailed record
2022-07-31
00:04
Zneužití dominantního postavení na internetu
Netrval, Daniel ; Navrátil, Petr (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Zneužití dominantního postavení na internetu Abstrakt Tématem práce je tradiční soutěžněprávní delikt zneužití dominantního postavení, avšak v internetovém prostředí. První, teoretické, kapitoly práce se nejdříve zaměřují na vývoj institutu zneužití dominantního postavení v právu Evropské unie v minulých dekádách. Následně pak popisují digitální trh, jeho specifika a zákonitosti. V další části dochází k syntéze těchto poznatků a k popisu specifik soutěžněprávní regulace ve vztahu k internetovým službám. V práci jsou analyzována zejména specifika při vymezování relevantních trhů a tržní síly. Praktická část práce se zabývá případovou studií dvou rozhodnutí Evropské komise. A to rozhodnutím o spojení podniků ve věci COMP/M.7217 - Facebook / WhatsApp a rozhodnutím o zneužití dominantního postavení ve věci AT.39740 - Google Search (Shopping). První rozhodnutí bylo zvoleno s ohledem na ukázkové vymezení relevantních trhu ve vztahu k internetovým službám, kdy Komise musela přistoupit k definici trhu na základě charakteristických znaků výrobku. Antitrustové rozhodnutí je pak popsáno s ohledem na jeho komplexitu, a i již proběhlý soudní přezkum. Zároveň se dotýká self-preferencingu jako v zásadě speciální skutkové podstaty zneužití dominance u internetových služeb. Praktická část v tomto potvrdila závěry analytické...

Detailed record
2022-07-31
00:03
Komunikace s předškolními dětmi v pedagogice M. Montessori (Děti s českým a jiným mateřským jazykem)
Dvořáková Suchánková, Hana ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Cílem této diplomové práce je charakterizovat komunikaci učitelek s dětmi batolecího a předškolního věku z mono- i z bilingvních rodin, v zařízeních typu Montessori nebo v zařízeních touto pedagogikou inspirovaných. Diplomová práce je tvořena dvěma částmi - první, teoretickou část, představují kapitoly o komunikaci dětí a s dětmi, jejích formách a specificích, o jazyku a jeho osvojování, o bilingvismu, o zakladatelce pedagogiky Montessori a jejích metodách a o komunikaci s dětmi v tomto výchovném směru. Druhá, praktická část, prezentuje analýzu pragmatické složky komunikace učitelek s dětmi, skrze audio nahrávky či písemné záznamy komunikace ze zúčastněného pozorování. Zaměřuje se na charakteristiku a specifické rysy komunikace učitelek s dětmi v Montessori zařízeních předškolního typu. Věnuje se také popisu komunikačního prostředí, který doplňuje komunikaci učitelek s dětmi, stejně tak jako polostrukturované rozhovory s učitelkami a fotografie, jež uvádíme v příloze.

Detailed record
2022-07-24
00:12
Physical properties of doped and non-doped Tb3Fe5O12 studied by optical spectroscopies
Vančík, Michal ; Veis, Martin (vedoucí práce) ; Mistrík, Jan (oponent)
Táto práca je zameraná na systematické štúdium optických a magnetooptických vlast- ností nedopovaných a dopovaných Tb3Fe5O12 tenkých vrstiev na gadolínium gálium gra- nátových a kremíkových substrátoch. Z vykonaných meraní spektroskopickej elipsometrie boli u skúmaných vzoriek získané optické vlastnosti, hrúbky vrstiev a drsnosti povrchov. Magnetooptické vlastnosti boli skúmané použitím meraní Kerrovho a Faradayovho javu. Získané experimentálne dáta boli použité na výpočet spektrálnej závislosti mimodia- gonálnych komponentov tenzoru permitivity. Výsledky boli porovnané s literatúrou a bol diskutovaný efekt dopovania. Na troch vzorkách boli zmerané spektrálne hysterézne slučky magnetooptického Kerrovho javu pre účel oddelenia individuálnych príspevkov podmrieží. Analýza ukázala, že táto metóda pravdepodobne nie je citlivá na príspevky podmrieží, ale je citlivá na príspevky oblastí s rozdielnou magnetickou anizotropiou vnútri deponovanej vrstvy. 1

Detailed record
2022-07-24
00:12
Vliv migrace hráčů na český volejbal
Garreis, Dominik ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Čáslavová, Eva (oponent)
Název: Vliv migrace hráčů na český volejbal Cíle: Cílem tétodiplomové práce je prostřednictvím statistických metod zjistit, jakou závislost má množství zahraničních hráčů působících v českých volejbalových klubech s dosaženou hodnotou výherního procenta v základní části české extraligy v sezónách 2010/11 až 2021/22. Dále stejnou metodou zjistit, jaká je závislost mezi počtem českých reprezentantů působících v zahraničí a výkony mužského národního týmu na mezinárodních soutěžích. Získané výsledky se v práci následně porovnají s výstupy z hloubkových rozhovorů s vybranými hráči a trenéry, kteří napomůžou vysvětlit zjištěné souvislosti a poskytnou navíc informace z praxe. Metody: Práce obsahuje kombinaci kvantitativní a kvalitativní metody v pořadí dle sekvenční triangulace. První uvedená metoda se zabývá nalezením těsnosti a druhu statistické závislosti prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu. Druhá metoda se týká provedení polostrukturovaných hloubkových interview, podle osnovy vytvořené na základě statistických výsledků. Výsledky: Migrace hráčů má významný vliv na českou extraligu i český národní tým. Nízký počet českých hráčů nutí kluby využívat zahraniční hráče stále ve větším množství. Na jednu stranu to posiluje vyrovnanost české extraligy, ale na druhou stranu česká reprezentace...

Detailed record
2022-07-24
00:12
Sociální izolace a osamělost vysokoškolských studentek v době pandemie COVID-19
Gardianova, Tereza ; Richter, Eva (vedoucí práce) ; Skovajsa, Marek (oponent)
k Diplomové práci Abstrakt: Diplomová práce se zabývá osamělostí vysokoškolských studentek v době pandemie onemocnění COVID-19. Práce se zaměřuje na identifikaci rizikových a protektivních faktorů osamělosti. Dále zkoumá copingové strategie a porovnává jejich používání u osamělých a neosamělých studentek. V rámci kvalitativní studie byly identifikovány rizikové faktory spojené s pandemií (narušení denní rutiny, každodennosti, absence vysokoškolského prostředí a snížení sociálních kontaktů) a rizikové faktory/protektivní obecné (společenské, osobnostní, rodinné, pohyb a pobyt v přírodě). Copingové strategie u vysokoškolských studentek převládají aktivní, problémově orientované. V krizových situacích se objevují ale také emočně zaměřené strategie, především únikové. U dlouhodobě osamělých studentek převládají pasivní copingové strategie. Hlavní rozdíl osamělých a neosamělých studentek spočíval ve vnímaní samoty. Neosamělé studentky samotu uchopily jako prostředek k seberozvoji a osobnostnímu růstu. Na základě zjištění byla vytvořena typologie osamělosti.

Detailed record
2022-07-24
00:12
Paměťové funkce u dětí s poruchou intelektu
Hanzlíčková, Lucie ; Maulisová, Alice (vedoucí práce) ; Lukavský, Jiří (oponent)
Diplomová práce s názvem Paměťové funkce u dětí s poruchou intelektu se věnuje zmapování kognitivních funkcí, specificky se zaměřením na paměťové funkce, u dětí s diagnosticky potvrzenou lehkou mentální retardací. Práce je spojena se standardizací nově vznikající Neuropsychologické baterie pro děti (NB-D) a s potřebou validovat metodu na různých klinických skupinách. Snahou bylo posoudit, jakým způsobem reagují a skórují děti s lehkým kognitivním oslabením v paměťových subtestech. Hlavním cílem práce je posoudit úroveň paměťových funkcí těchto dětí. Dále je zaměřena pozornost na srovnání stěžejních paměťových funkcí vycházejících z administrace Neuropsychologické baterie pro děti a inteligenčního testu WISC-III v porovnání s kontrolní skupinou dětí s inteligenčním výkonem v pásmu normy. Část literárně-přehledová se zaměřuje na tři stěžejní oblasti. První z nich představuje téma pamětí, její rozdělení z hlediska procesů i systémů, aktuálně používané diagnostické metody, ale i vývoj paměťových funkcí v rámci ontogeneze. Následuje kapitola se zaměřením na poruchy intelektu, v rámci nichž je věnována pozornost terminologickému ukotvení pojmů, inteligenci, mentální retardaci, ale i klasifikaci dle aktuálně platných manuálů. Teoretická část je završena kapitolou o lehké formě poruchy intelektu a...

Detailed record
2022-07-24
00:12
Properties of color centers in diamond studied by methods of femtosecond laser spectroscopy
Streshkova, Neli ; Malý, Petr (vedoucí práce) ; Dzurňák, Branislav (oponent)
V tejto práci sa venujeme interakcii SiV farebných centier v diamante s femtosekun- dovými svetelnými pulzmi. V rámci teoretickej časti je vyvinutý skript pre simulovanie experimentálnej metódy premennej dĺžka pásika a sú skúmané efekty saturovaného op- tického zisku. V experimentálnej časti je študovaná fotoluminiscencia a prechodná di- ferenciálna absorpcia pri nerezonančnej excitácii. Výstupom luminiscenčných meraní sú odhady účinných prierezov jednofotónovej absorpcie pre vlnové dĺžky 620 nm, 515 nm a 340 nm a taktiež účinný prierez trojfotónovej absorpcie pre 2000 nm. Výstupom meraní diferenciálnej absorpcie je relaxačná konštanta excitovanej hladiny SiV centra a horný odhad časového trvania počiatočnej dynamiky. 1

Detailed record
2022-07-24
00:11
Porovnání efektivity tréninku bruslení pomocí obratnostních cvičení a techniky bruslení u kategorie U10 v ledním hokeji
Švejda, Pavel ; Novák, Dominik (vedoucí práce) ; Kregl, Jan (oponent)
Název práce: Porovnání efektivity tréninku bruslení pomocí obratnostních cvičení a techniky bruslení u kategorie U10 v ledním hokeji Cíle práce: Hlavním cílem této diplomové práce bylo pomocí osmi bruslařských testů porovnat efektivitu tréninku bruslení pomocí obratnostních cvičení a pomocí techniky bruslení (power skatingu) v kategorii U10. Metody práce: Pro porovnání výsledků v jednotlivých testech byla využita statistická analýza ANOVA. Do výzkumu se zapojilo celkem 13 hráčů ve věku do 10 let s průměrným tréninkovým věkem 4,73 ± 1,15. Celkem proběhly tři testování, První, před jakoukoliv stimulací pro obě skupiny. Druhé, po šesti týdnech intervence pomocí techniky bruslení, respektive obratnostních cvičení a třetí, po dalších šesti týdnech intervence, kdy se skupiny otočily. Naměřené časy byly zaznamenávány do tabulek a následně statisticky zpracovány. Výsledky: Po druhém měření (POST_1) došlo u skupiny začínající technikou bruslení ke zlepšení u 7 z 8 testů. U skupiny začínající obratnostním bruslením došlo ze zlepšení u 6 z 8 testů. Nejvýraznější zlepšení bylo u obou skupin zaznamenáno u testu na 30 metrů vzad, přičemž u skupiny trénující pomocí techniky bruslení se čas zlepšil o více než 2 a půl vteřiny. Po druhé intervenci (POST_2), kdy se skupiny otočily, došlo u skupiny začínající...

Detailed record
2022-07-24
00:11
Riziková komunikace mezi dětmi a dospělými na internetu: observační analýza a návrh doporučení pro vývoj algoritmů predikujících rizikovou komunikaci
Plášilová, Leona ; Androvičová, Renáta (vedoucí práce) ; Štětovská, Iva (oponent)
Sexuální zneužívání dětí je palčivým společenským problémem a má zásadní psychosociální dopad na budoucí život dítěte. Tuzemské i celosvětové statistiky dokládají, že se tento jev částečně přesouvá do prostředí internetu, které pachatelům často poskytuje vyšší anonymitu a širší dosah. Jedním z možných preventivních opatření je vývoj technologií fungujících na principu umělé inteligence a strojového učení, které dokážou rizikovou komunikaci na internetu detekovat, oběť varovat a pachateli poskytnout informační hlášení o nelegálnosti jeho chování. V předkládané práci proto bylo cíleno jednak na observační analýzu chování pachatelů a falešné oběti (herečky představující dvanáctileté dívky) v jejich společné online komunikaci, a to pro účely důkladného prozkoumání průběhu takové komunikace, jednak na analýzu prediktorů (výskyt konkrétních typů výroků), podle kterých lze odhalit pachatele s vyšším rizikem újmy obětijiž v počátku komunikace. Pro analýzu byly využity komunikace s reálnými pachateli získané v rámci spolupráce s tvůrci dokumentu V síti (n = 34) vybrané na základě stanovených kritérií (komunikace z platformy Facebook, kde je alespoň 100 zpráv v komunikaci, přičemž o pachateli se lze domnívat, že je dospělý a je muž, nejde o skupinový chat a komunikace obsahuje sexuálně-implicitní/explicitní...

Detailed record