Master’s theses

Latest additions:
2019-05-16
18:18
Problematika vstupu dítěte do mateřské školy
Pavlečková, Jitka ; Koťátková, Soňa (vedoucí práce) ; Havlová, Jana (oponent)
Diplomová práce je věnována problematice vstupu dítěte do mateřské školy, následné adaptace dítěte do skupiny vrstevníků v prostředí mateřské školy. Zabývá se také problematikou adaptace a integrace dítěte se sluchovým postižením v běžné mateřské škole. Popisuje důležitost spolupráce a důvěry rodičů a učitelky v mateřské škole. Vyhodnocuje postoje a názory rodičů na vstup dítěte do mateřské školy. Díky pozorování učitelek bylo zjišťováno, jaké převažuje chování dětí v prvních šesti týdnech po vstupu do mateřské školy.

Detailed record
2019-05-16
18:18
Měření měsíční kriminality v Německu a v České republice ve vazbě na evropskou migrační krizi
ŠÍPEK, Matěj
Diplomová práce vycházela ze stanoveného komplexního cíle: Zkoumání závislosti měsíční (v návaznosti na možnosti získávání dat také roční) kriminality ve vybraných evropských státech a ve vazbě na evropskou migrační krizi. Vybranými státy se stalo Německo (SRN) a Česká republika (ČR). K dosažení komplexního cíle práce byl používán měsíční a roční index kriminality. K dosažení cíle byly stanoveny hypotézy H1, H2, H3, H4: Hypotéza 1 (H1): Indexy měsíční kriminality v České republice a v Německu nekorelují. Hypotéza 2 (H2): Indexy měsíční kriminality v České republice a v Německu mají odlišná teoretická rozdělení. Hypotéza 3 (H3): Roční indexy kriminality v ČR a v Německu nekorelují. Hypotéza 4 (H4): Roční indexy kriminality v ČR a v Německu mají odlišná teoretická rozdělení. Prostřednictvím praktické části diplomové práce bylo zjištěno, že indexy měsíční kriminality v ČR a v SRN nekorelují a mají odlišná teoretická rozdělení (hypotézy H1 a H2 byly potvrzeny). Dále bylo zjištěno, že indexy roční kriminality v ČR a v SRN silně pozitivně korelují a mají stejná teoretická rozdělení (hypotézy H3 a H4 potvrzeny nebyly). Důvodem potvrzení hypotéz H1, H2 a nepotvrzení hypotéz H3, H4 byla zřejmě odlišná časová období pro sběr dat (měsíční kriminalita zahrnovala období leden 2011 až prosinec 2016, měsíční kriminalita v rámci SRN musela být vzhledem k potížím se sběrem dat počítána z kriminality roční; roční kriminalita vycházela z datových souborů let 1987 až 2016). Zavedení odlišných časových období bylo vynuceno obtížnou dostupností dat v SRN. Metodika diplomové práce použila v rámci teoretické části metody rešerše dostupné literatury. K této problematice byla prostudována odborná literatura, platná legislativa a internetové zdroje. Metodika diplomové práce použila v rámci části praktické základní metody statistiky sloužící pro zpracování dat za pomoci tabulek, grafů a základních výpočtů, na jejichž základě lze ověřovat hypotézy. Základní statistické popisné metody byly použity v pořadí: Formulace statistického šetření, Škálování, Měření, Elementární statistické zpracování. Základní statistické matematické metody byly použity v pořadí: Neparametrické testování, Lineární regresní analýza, Lineární korelační analýza. Sběr dat byl proveden následujícím způsobem: a) Z databází PČR byly staženy české kriminalistické statistiky, které obsahují také kriminalitu za jednotlivé měsíce. Dále byly zjištěny pro jednotlivé roky počty obyvatel z Českého statistického úřadu. Z těchto údajů byly vypočítány indexy kriminality. b) Databáze BKA (Spolkový kriminální úřad Německa) nezveřejňovaly kriminalistické statistiky. Z tohoto důvodu byl prostřednictvím ntv.de použit článek, který zveřejnoval roční kriminalitu Německa. Počty obyvatel pro jednotlivé roky byly nalezeny prostřednictvím Spolkového statistického úřadu SRN. Z těchto údajů byly vypočítány indexy kriminality. V závěru diplomové práce je poukázáno na řešení možných krizových situací, včetně problémů zahrnujících aspekty migrace. Velký význam snižování kriminality je dán především prevencí s citlivou vazbou na řešení otázek migrace - pomáhat na územích spojených se vznikem např. migračních vln a tím předcházet vzniku krizové situaci. Diplomová práce se nezabývala politickými aspekty všech zkoumaných hypotéz. Metodologicky lze diplomovou práci charakterizovat jako zprávu o řešení aplikovaného výzkumu, u kterého převažuje jeho kvantitativní dimenze.

Detailed record
2019-05-16
18:18
Vliv psychosomatické situace matek v těhotenství na prenatální vývoj dítěte
ŠIMEČKOVÁ, Alžběta
S těhotenstvím přichází období plné změn. Ženě i partnerovi se mění životní hodnoty, dále dochází ke změně životního stylu, nastává také změna životních rolí. Gravidní žena má pocit, že nic nebude jako dříve. Těhotná žena je velmi citlivá a také i snadno zranitelná. Prenatální psychologie hledá odpovědi na otázky, jak mateřské chování a reakce ovlivňují psychologii budoucího dítěte. Obsah práce je zaměřen na význam a formy prenatálního attachmentu a způsoby jeho realizace. Cílem diplomové práce s názvem Vliv psychosomatické situace matek v těhotenství na prenatální vývoj dítěte je: za prvé zhodnotit psychosomatickou situaci těhotné ženy. Za druhé zhodnotit vliv psychosomatické situace na prenatální vývoj dítěte. Za třetí určit míru psychické (ne) pohody během těhotenství. Za čtvrté zhodnotit stav novorozence po porodu. Výzkumná studie představuje přehled o důležitosti vztahu mezi prenatálním a postnatálním attachmentem. Osloveno bylo třicet gravidních žen. Návratnost byla od patnácti gravidních žen, které souhlasily s vyplněním anonymní standardizované škály. Respondentky byly oslovované od února 2017 až do února 2018. Výzkumný soubor tvořily těhotné ženy a ženy po porodu z blízkého a vzdáleného okolí. Vyplnění Freyberghovy škály probíhalo přes vytvořený webový odkaz http://mail.scac.cz/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=V31_TEHOTENSTVI_PORIZOVANI. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí kvalitativní metody, formou otevřeného, axiálního a selektivního kódování zakotvených tvrzení pomocí počítačového programu Atlas.ti. Další získané výsledky, zpracované pomocí statistiky, nám určily míru deprivace těhotných žen v jednotlivých trimestrálních období a po porodu, dle zkušeností s těhotenstvím. Výsledky z dostupného výběru, od žádné deprivace, až po těžkou deprivaci. Z výběrové skupiny 15 žen a jejich 405 odpovědí bylo zaznamenáno 2% odpovědí, což odpovídá střední míře deprivace. Každá respondentka trpí deprivací. Výsledky této studie naleznou uplatnění zejména v oborech prenatální psychologie a gynekologie. Budou sloužit jako pilotní výsledky pro plánovaný projekt CEP. Při daném počtu respondentek jsme neprokázali vztah mezi prenatální patologií, psychosomatické a postnatálním vztahem novorozence. Apgar skóre u novorozenců byl mezi osmi až deseti body a ne nižší.

Detailed record
2019-05-16
18:18
Znalosti žáků ZŠ z oblasti evoluční biologie - tvorba didaktického testu.
ZAHRADNÍKOVÁ, Milena
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vytvořit didaktický test, který se zabýval znalostmi žáků 9. ročníků na základních školách v oblasti evoluce. Literární přehled je zaměřen na pojem evoluce a jeho hlavní principy. Součástí rešerše je rámcový vzdělávací program, zvláště očekávané výstupy v evoluční biologii. Následně jsou rozebrány kvalifikační práce zabývající se problematikou evoluční biologie. Na závěr jsou informace o didaktických testech, jejich typech a aspektech. Pro zjištění míry znalostí z oblasti evoluce byl následně vyhotoven didaktický test, který byl zadán 252 respondentům v rámci regionu Jižní Čechy. Výsledky byly zhodnoceny a prodiskutovány.

Detailed record
2019-05-16
18:18
Připravenost vybraných poskytovatelů zdravotních služeb Jihočeského kraje na zabezpečení evakuace
STŘEDOVÁ, Věra
Cílem práce bylo "Zjistit současný stav připravenosti vybraných poskytovatelů zdravotních služeb na zabezpečení evakuace." Celkem byly osloveny dvě nemocnice Jihočeského kraje, dle náhodného výběru, a to Nemocnice Český Krumlov a.s. a Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Jelikož se jedná o problematiku evakuace, měl by být personál nemocnice v dostatečné míře informován a připraven. Teoretická část je věnována rešerši právních norem a dokumentů řešících danou problematiku. Jedná se zejména o zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který popisuje poskytovatele zdravotnických služeb a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 380/2000 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, která se zabývá evakuací a jejím popisem. Teoretická část se podrobněji zabývala charakteristikou poskytovatelů zdravotnických služeb, druhy zdravotnických zařízení, popis evakuace a události spojené s evakuací v České republice a v zahraničí. Pro zodpovězení výzkumné otázky "Jaký je současný stav připravenosti vybraných poskytovatelů zdravotních služeb na zabezpečení evakuace?" byla dodatečně stanovena hypotéza č. 1 "Informovanost vybraných poskytovatelů zdravotních služeb Jihočeského kraje na zabezpečení evakuace nedosahuje 75 %." Dotazník obsahoval celkem 29 otázek byl rozdělen na 4 podrobné úseky a to, informace o respondentovi, aspekty informovanosti, aspekty připravenosti a další aspekty. K hodnocení informovanosti zdravotnického personálu k připravenosti na evakuaci byla stanovena hranice 75 % úspěšnosti správných odpovědí. Z výsledků se prokázala nedostatečná informovanost a to na hranici 55 %. Dodatečně byly také stanoveny hypotézy č. 1 - č. 6, které byly zaměřeny na vliv informovanosti respondentů na věku, pohlaví, nejvyššího dosaženého vzdělání, oddělení a délce praxe. Pro statistické vyhodnocení byla zvolena metoda ANOVA, která ukázala, že informovanost respondentů závisí na pohlaví, věku a nejvyšším dosaženém vzdělání u obou nemocnic a každé jednotlivě. Dále je pak informovanost respondentů závislá na oddělení obou nemocnic a Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. a naopak u Nemocnice Český Krumlov a.s. závislá není. Délka praxe poté není závislá u obou nemocnic a Nemocnice Český Krumlov a.s. a u Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. naopak závislá je. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že připravenost a informovanost zdravotnického personálu u Nemocnice Český Krumlov a.s. a Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. je nedostačující a poukazuje na nutnost zdravotnický personál o této problematice více seznámit.

Detailed record
2019-05-16
18:18
Zhodnocení bezbarierovosti veřejných budov z hlediska evakuace handicapovaných osob v katastru města Plzeň
MAJEROVÁ, Hana
Tato diplomová práce, jejíž název je Zhodnocení bezbariérovosti veřejných budov z hlediska evakuace handicapovaných osob v katastru města Plzeň, je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část definuje základní pojmy týkající se evakuace osob obecně, rozdělení evakuace, rozdělení a charakteristiku zdravotně postižených osob a rizika evakuace těchto osob. Dále se zabývá zakotvením evakuace a bezbariérovosti v právních předpisech. Také řeší evakuaci z veřejné budovy a dobu evakuace osob, technické prostředky na evakuaci, a to statické technické prostředky a mobilní prostředky. Též je zde zmíněna požární technika na evakuaci osob. K získání dat do praktické části bylo využito kvalitativního výzkumu formou strukturovaných rozhovorů a prohlídek vybraných veřejných budov, otázky v rozhovorech byly zaměřeny na evakuaci osob obecně a na zajištění připravenosti evakuace handicapovaných osob ze zkoumané veřejné budovy. Prvním cílem práce bylo posouzení připravenosti vybraných veřejných budov na evakuaci handicapovaných osob v katastru města Plzeň. Z výsledků vyplývá, že budovy jsou připraveny k evakuaci osob, ale zajištění evakuace i pro osoby s handicapem nebylo mnohdy dostatečně řešeno. Druhým cílem byl návrh opatření či změn ke zlepšení stávajícího stavu, tyto návrhy byly zpracovány na základě výsledků zjištěných z rozhovorů a prohlídek veřejných budov. Do výzkumu bylo zapojeno celkem 10 budov, které projevily zájem o řešenou problematiku. Přínos diplomové práce je především ve zviditelnění problematiky evakuace handicapovaných osob. V budoucnu může práce sloužit pro porovnání změn v připravenosti na evakuaci osob s handicapem. Zároveň může být využita jako zdroj informací v dané problematice a evakuace jako takové.

Detailed record
2019-05-16
18:18
Vazební zajištění obviněné osoby
MAŘÍKOVÁ, Miroslava
Diplomová práce je zaměřena na vazební zajištění obviněné osoby. Institut vazby je shledáván jako omezení osoby a jeho osobní svobody a je chápán jako jeden z druhů zajišťovacích prostředků. Podstatou je dodržovat zákonem nastavené podmínky a základní zásady trestního řízení, aby nedocházelo k nadužívání či zneužití vazby. Cílem této diplomové práce je analýza právního rámce vazebního zajištění, základní charakteristika vazby, její důvody, opatření kterými lze vazbu nahradit a zmapovat roli sociálního pracovníka v této oblasti. Jedná se o souhrnný přehled právní úpravy týkající se vazby. Práce je rozdělena do dvanácti kapitol. První kapitola se týká samotného zajištění osob před výkonem vazby a druhá kapitola obsahuje základní charakteristiku vazby a její právní zakotvení. Třetí kapitola pojednává o vazebních podmínkách, důvodech a jejím trvání. Čtvrtá kapitola pojednává o délce trvání vazby a o dalších právně stanovených lhůtách. Pátá kapitola se zaměřuje na rozhodování o vazbě v řízení před soudem a v přípravném řízení, a to v rámci pravomoci určitých orgánů. Šestá kapitola se týká samotného výkonu vazby, včetně místa výkonu a personálnímu úseku. V sedmé kapitole jsou vymezeny opatření, kterými lze vazbu nahradit. V osmé kapitole je proveden rozbor vazby ve věcech mladistvých a jsou zde uvedeny i hlavní odlišnosti od dospělých obviněných. Devátá a desátá kapitola uvádí psychosociální dopady vazby, sociální práci s osobami ve výkonu vazby a role sociálního pracovníka v této oblasti. Poslední kapitola je ve zkratce zaměřena na porovnání vazby a trestu. Diplomová práce vychází primárně z judikatury, právních předpisů - a to zejména ze zákona č. 141/1961 sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), literatury s komentáři, odborných článků a internetových zdrojů.

Detailed record
2019-05-16
18:18
Právní povaha posudků lékařské posudkové služby
ŠIMKOVSKÁ, Irena
Diplomová práce je zaměřena na právní povahu posudků lékařské posudkové služby. Lékařská posudková služba v průběhu historie zaznamenala mnoho změn a její pravomoc se stále mění a vyvíjí. Bohužel pro laickou veřejnost je někdy charakter posudkové služby trochu nejednoznačný a bývá tak na posudky nahlíženo velmi skepticky. V dnešní době se této problematice věnuje pouze několik málo odborníků, a proto jsem se rozhodla, že informace sjednotím a shrnu hlavní cíle lékařské posudkové služby. Pro lepší pochopení a dokreslení práv a povinností této služby jsem nahlédla i do historie. Vzhledem k charakteru práce jsem se rozhodla pro teoretickou práci, která poukazuje nejen na historický vývoj u nás, ale i na Slovensku, dále se zaměřuje především na současný stav a vymezení pojmů nezbytných pro pochopení činnosti lékařské posudkové služby. Cílem práce je zmapovat systém lékařské posudkové služby a práce je tedy souhrnem informací nejen pro laickou veřejnost, ale poslouží i pro studijní účely a informovanost sociálních pracovníků, kteří se každý den setkávají s mnoha dotazy na toto téma. Lékařská posudková služba se dotýká mnoha životních etap člověka, tedy nejedná se jen o posuzování zdravotního stavu pro důchodové pojištění, ale i pro zdravotní pojištění nebo zajištění sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že tématem se nezabývá mnoho autorů, je někdy poměrně těžké nalézt jednoznačné vytyčení právní povahy jednotlivých posudků. Právní charakter posudků je však zakotven v zákonech, a charakter posudků má dopad i na další životní etapy posuzované osoby a nároky nejen na finanční, ale i sociální zabezpečení, a proto je důležité se tímto tématem i jeho změnami stále zabývat a předkládat nové a ucelené informace.

Detailed record
2019-05-16
18:18
Stanovení stravitelnosti in vitro sušiny a organické hmoty u vybraného krmiva pro psy
UHLÍŘOVÁ, Gabriela
Tato práce pojednává o základních aspektech ve výživě psa. V práci je též uvedeno porovnání stravitelnosti in vivo a in vitro sušiny a organické hmoty granulovaného krmiva pro psy.

Detailed record
2019-05-16
18:18
Nefirmální péče o klienty po CMP.
VLNATÁ, Jana
Zaměření diplomové práce je na neformální pečovatele a rodinu, která pečuje o svého rodinného příslušníka, který prodělal cévní mozkovou příhodu. Toto téma je velmi aktuální, protože CMP patří jak z hlediska České republiky, tak celosvětově k nejčastějším příčinám zdravotního postižení a úmrtí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na studium literatury a je rozvržena do 4 základních okruhů. První okruh charakterizuje pojem mozku a CMP, popisuje příčiny, rozdělení, příznaky, léčbu i důsledky této zdraví a život ohrožující příhody. Druhý okruh tvoří rozdělení koordinované rehabilitace, která je nezbytná po prodělané cévní mozkové příhodě, ať už se jedná o léčebnou, sociální, pedagogickou, pracovní rehabilitaci či lázeňskou péči. Třetí okruh je zaměřen na terapie po CMP, jako je fyzioterapie, logopedie, ergoterapie a psychologie. Další okruh se soustředí na formy sociální pomoci, bez které by se domácí péče o blízkou osobu neobešla, a tu tvoří příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu, průkaz osoby se zdravotním postižením a invalidní důchod. A v neposlední řadě jsou zde vysvětleny pojmy, jako je formální a neformální péče. Pro zpracování praktické části byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu technikou polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor tvořilo sedm rodinných příslušníků Jihočeského kraje, kteří dlouhodobě pečují o blízkého člena své rodiny v domácím prostředí. Rozhovory byly nahrávány a následně doslovně přepsány. Výzkumem jsem se pokusila odpovědět na otázku: "Jaké jsou nesnáze rodiny při péči o rodinné příslušníky po prodělané CMP a jaké jsou jejich nejčastější problémy?"V diskuzi jsem shrnula zjištěné údaje a uvedla hypotézy, vyplývají z výzkumu. Výsledky diplomové práce mohou sloužit jako zdroj informací pro osoby po CMP a jejich rodiny a napomoci k případné edukaci veřejnosti.

Detailed record