Master’s theses

Latest additions:
2021-07-25
00:09
Branching loop summarization
Tatarko, William ; Blicha, Martin (vedoucí práce) ; Bednárek, David (oponent)
V této práci představujeme nový algoritmus na sumarizaci cyklů s více větvemi pracujícími s celými čísly. Algoritmus je založen na analýze tzv. stavového diagramu, který zachycuje možné přechody mezi větvemi. Suma- rizace může být použita na nahrazení cyklů ekvivalentními neiterativními příkazy. Toto umožňuje analýzu dosažitelnosti a může být použito na veri- fikaci softwaru. Sumarizace může být také například použita na optimalizace (kompilátorů). 1

Detailed record
2021-07-25
00:09
Spektrální syntéza s omezujícími podmínkami
Tódová, Lucia ; Wilkie, Alexander (vedoucí práce) ; Iser, Tomáš (oponent)
Fyzikálne založený spektrálny rendering sa stáva čoraz viac populárnym ako v komerčnej, tak aj v akademickej sfére kvôli jeho schopnosti presne simulovať prírodné fenomény. Bohužiaľ, vytváranie materiálov definovaných ich spektrálnymi vlastnosťami je drahý a zdĺhavý proces, a teda využívanie materiálov založených na RGB reprezentácii je žiadaná vlastnosť v spektrálnych rendereroch. Na konvertovanie RGB hodnôt do ich spektrálnych variánt sa využíva proces nazývaný spektrálny uplifting. Nakoľko je RGB farebný priestor konečnou podmnožinou viditeľného gamutu, existuje mnoho konvertovacích techník dodávajúcich rôzne výsledky, ktoré môžu za odlišných svetelných podmienok spôsobovať farebné nezrovnalosti. Táto práca navrhuje metódu na obmedzenie procesu spektrálneho upliftingu. Presne povedané, preddefinované mapovania z RGB hodnôt na ich spektrálne reprezentácie sú zachované a zvyšok RGB gamutu je vierohodne konvertovaný. Na to, aby sme posúdili správnosť tejto techniky, ju implementujeme a evaluujeme v spektrálnom rendereri. Obrázky konvertované našou metódou vykazujú v porovnaní s pôvodnými textúrami minimálne nezrovnalosti.

Detailed record
2021-07-25
00:09
Health care providers of complementary medicine
Sopková, Ema ; Pokladníková, Jitka (vedoucí práce) ; Kostřiba, Jan (oponent)
POSKYTOVATELIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI KOMPLEMENTÁRNEJ MEDICÍNY Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Študent: Ema Sopková Vedúca diplomovej práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, PhD. Úvod: Záujem a využitie komplementárnej a alternatívnej medicíny (KAM) sa neustále rozširuje. Napriek zvýšenej prevalencii využitia KAM v Českej republike nebol dosiaľ prijatý žiadny spoločný prístup pre reguláciu ani všeobecná legislatíva KAM. V súčasnej dobe chýba pohľad na túto problematiku zo strany terapeutov KAM v Českej republike. Cieľ: Zistiť postoje terapeutov KAM k regulácii KAM podľa kritérií hodnotenia regulácie, ktoré vychádzajú z požiadaviek na zdravotníckych pracovníkov. Sekundárnym cieľom bolo zistiť vplyv sociálno-demografických charakteristík na postoje terapeutov KAM. Metodika: Prierezová prospektívna observačná štúdia bola realizovaná pomocou online anonymného dotazníkového šetrenia v období od 29.03.2021 do 18.04.2021. Dotazník bol rozoslaný registrovaným asociáciám terapeutov komplementárnej medicíny v Českej republike, vyberaných vo verejnom registri subjektov. Dáta boli získavané v priebehu troch týždňov, kedy sa respondenti mohli dobrovoľne zúčastniť prieskumu. Výsledky boli následne analyzované pomocou štatistického softvéru a metód...

Detailed record
2021-07-25
00:09
Vzestup televizní politické satiry v USA, ČR a Německu v novém tisíciletí
Janák, Antonín ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Práce "Vzestup televizní politické satiry v USA, ČR a Německu v novém tisíciletí" mapuje vývoj televizní politické satiry ve Spojených státech amerických, Německu a České republice v období od roku 2000 do současnosti s ohlédnutím do historie tohoto žánru v jednotlivých zemích i historické pozadí předcházející jejich vzniku. Zvláštní pozornost se soustředí na pořady, jež měly největší vliv na současnou podobu tohoto žánru a dále ovlivnily. První část práce představuje historii televizní politické satiry v jednotlivých zemích a představí jejich současné zástupce tohoto žánru, kteří mají největší vliv na její současnou podobu. Tato část také přiblíží nástrahy rozdílných kulturních prostředí, ve kterých pořady vznikaly, aby dodala celistvější pohled na úskalí vzniku politické satiry v současném mediálním světě. Ve druhé části budou vybrané pořady analyzovány z technického i formálního hlediska a pozornost se také soustředí na jejich hlavní moderátorské tváře. Právě role moderátorů je v tomto žánru jedním z nejdůležitějších prvků určujících jejich úspěšnost. Dále bude práce zkoumat další prvky, které jednotlivé pořady mezi sebou sdílejí a naopak prvky, ve kterých se jednotlivé pořady politické satiry rozlišují.

Detailed record
2021-07-25
00:09
Road to Camp David and beyond: Ripeness and Third-party Mediation of the Israeli-Egyptian Conflict
Nemčovská, Ľubomíra ; Kalhousová, Irena (vedoucí práce) ; Soukup, Jaromír (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá riešením konfliktu medzi Izraelom a Egyptom a poskytuje nový uhol pohľadu na podpísanie prvej Arabsko-Izraelskej mierovej zmluvy. Autor využíva výskumnú metódu prípadovej štúdie, ktorá umožňuje detailnú analýzu témy a sprostredkováva odpovede na tri vybrané výskumné otázky: Prečo sa dlhoročné nepriateľské krajiny zapojili do rokovaní s cieľom vyriešiť ich vzájomný konflikt?, Ako sprostredkoval Jimmy Carter samit v Camp David? a Čo presvedčilo Izrael a Egypt, aby uzavreli mierovú zmluvu?. Práca je rozdelená do dvoch analytických častí, podľa teoretického modelu použitého na analýzu výskumných otázok. Prvá časť sa zameriava na teóriu zrelosti Williama I. Zartmana a jej koncept "vzájomne bolestivého mŕtveho bodu" opozičných strán, ktorý ich prinúti hľadať "východisko" z zdĺhavého konfliktu. Rozbor týchto podmienok s cieľom dosiahnuť "zrelý okamih" umožní tretej strane predložiť vhodné návrhy na vyriešenie daného sporu. Druhá časť tejto práce sa venuje procesu mediácie, vedený americkým prezidentom Jimmym Carterom v období medzi septembrom 1978 a marcom 1979. Obsiahla teória mediácie tretej strany je použitá na objasnenie mediačných stratégií, potenciálnych predsudkov a vplyvu Jimmyho Cartera, ktorý zohral kľúčovú rolu pri uzavretí mierovej zmluvu medzi Izraelom a Egyptom....

Detailed record
2021-07-25
00:09
Postavení prvních dam České republiky a jejich mediální obraz v letech 1993-2020
Daněčková, Aneta ; Lovaš, Karol (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tím, jakým způsobem česká média informovala o manželkách prezidentů v době jejich působení v roli prvních dam. Tato funkce není v České republice oficiální, každá dáma si proto sama určuje, čemu se bude v průběhu vykonávání úřadu věnovat. Média činnost prvních dam sledují a na základě jejich aktivit jim pak připisují určité role. Dle těchto informací, které jsou publiku předkládány, si veřejnost na manželky prezidentů utváří názor. Cílem této práce bylo získat a popsat mediální obraz všech českých prvních dam v letech 1993-2020. Pro získání jejich mediálních obrazů byly zvoleny články ze dvou odlišných typů médií, z Lidových novin a z Blesku. K dosažení těchto výsledků byla vybrána kvalitativní obsahová analýza, kterou doplňuje kvantitativní obsahová analýza. Kvůli nedostatečným zdrojům v oblasti zkoumání prvních českých dam byla v teoretické části využita zahraniční literatura. V závěrečné části práce se nachází odpovědi na výzkumné otázky, srovnání rozdílů v informování o prvních dámách ve dvou typově odlišných médiích a výsledné mediální obrazy všech českých prvních dam.

Detailed record
2021-07-25
00:09
Kvalita tělovýchovných služeb TJ Slavoj Český Brod, z. s.
Machorková, Jana ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Kvalita tělovýchovných služeb TJ Slavoj Český Brod z. s. Cíl: Cílem této diplomové práce je zhodnotit kvalitu služeb TJ Slavoj Český Brod. Na základě výsledků vytvořit návrhy a doporučení, které by vedly ke zvýšení kvality tělovýchovných služeb a tím vyšší spokojenosti členů. Metody: Primární data byla získána pomocí upraveného dotazníku QUESC, který měli zákazníci TJ Slavoj Český Brod z. s. možnost vyplnit na recepci sportovišť, během tréninku, či jej mohli zaslat v elektronické podobě. Další doplňující data byla získána pomocí polostrukturovaného rozhovoru s vedením TJ Slavoj Český Brod, s předsedy jednotlivých oddílů a z dostupných dokumentů. Výsledky: Dle celkových výsledků se dá uvést, že členové jsou s poskytovanými službami TJ Slavoj Český Brod spokojeni. Výsledky byly uváděny dle jednotlivých dimenzí jako průměry mezer jednotlivých dimenzí: atmosféra - prostředí (-0,20), přístup personálu (-0,39), spolehlivost (-0,07), dostupnost informací (-0,38), nabídka programů (-0,14), cena (-0,02), bezpečí (-0,39), pohodlí (-0,18). Se službami byli zákazníci spokojeni v dimenzích atmosféra-prostředí, spolehlivost, nabídka programů, cena a pohodlí. Výhrady měli v dimenzi přístup personálu, dostupnost informací a bezpečí. Mezera nižší než -1, která značí nespokojenost s poskytnutou službou,...

Detailed record
2021-07-25
00:09
Řízení o správním vyhoštění
Kubáková, Pavla ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Řízení o správním vyhoštění Abstrakt Diplomová práce nazvaná "Řízení o správním vyhoštění" se zabývá podrobnou analýzou platné právní úpravy institutu správního vyhoštění včetně jeho souvisejících aspektů. Obsah celé práce je členěn do šesti kapitol. V první kapitole je vymezen samotný institut správního vyhoštění s důrazem na jeho nesankční povahu. Ve druhé kapitole je kladen důraz na rozbor jednotlivých situací, které zákon o pobytu cizinců stanovil jako důvody vedoucí k vydání rozhodnutí o správním vyhoštění. Tyto důvody jsou analyzovány s ohledem na skutečnosti, zda se jedná o cizince, který je občanem některého z členských států E U , nebo o cizince, který je občanem třetího státu, a taktéž zda cizinec na území ČR pobývá na základě přechodného, dlouhodobého nebo trvalého pobytu. Jelikož zákonodárce značnou část důvodů definuje prostřednictvím neurčitého právní pojmu, kterým je veřejný pořádek, přináší třetí kapitola výklad tohoto neurčitého právního pojmu Nejvyšším správním soudem ČR a zároveň si klade za cíl přinést odpověď na otázku, zda za jednání závažným způsobem narušující veřejný pořádek lze považovat pouze jednání výlučně naplňující znaky porušení právních předpisů ČR. Jádro celé práce představuje čtvrtá kapitola, která je věnována deskriptivnímu pojednání o jednotlivých fázích řízení o...

Detailed record
2021-07-25
00:09
Výkon a vybrané kardiorespirační parametry u profesionálních sportovců ve třetím až čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19
Novák, Jan ; Nováková, Tereza (vedoucí práce) ; Heller, Jan (oponent)
Název: Výkon a vybrané kardiorespirační parametry u profesionálních sportovců ve třetím až čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19 Cíle: Cílem této práce je zhodnotit výkon a vybrané kardiorespirační parametry u profesionálních sportovců během třetího až čtvrtého týdne po prodělání onemocnění COVID-19. Vzhledem k tomu, že u této skupiny probíhají pravidelná vyšetření, která jsou prováděna na roční bázi, lze zde srovnávat data získaná před onemocněním a ve velmi krátkém intervalu po jeho prodělání. Metody: Práce má charakter kvantitativního výzkumu založeného na výsledcích testování a potvrzení či vyvrácení hypotéz. Z celkového počtu 64 profesionálních sportovců, u kterých byla přítomna data po prodělání onemocnění, bylo na základě dalších kritérií pro zahrnutí do výzkumného souboru vybráno 17 probandů. Z databáze Centra sportovní medicíny z. s. byla získána spirometrická a spiroergometrické data před a po prodělání onemocnění COVID-19. Tyto hodnoty byly porovnány a poskytly základ k testování nastolených hypotéz. Statistická analýza dat byla provedena za využití párového t-testu ve statistickém programu R. Výsledky: U spirometrických hodnot získaných po prodělání onemocnění nedošlo téměř k žádným statisticky signifikantním změnám oproti stavu před onemocněním. Pouze u inspirační vitální...

Detailed record
2021-07-25
00:09
Mediální obraz mužského a ženského MMA v České republice
Rýcová, Kristína ; Turková, Kateřina (vedoucí práce) ; Chladová, Marta (oponent)
Předkládaná diplomová práce představuje mediální obraz jednoho z nejrychleji rostoucích sportů současnosti. Mixed Martial Arts, zkráceně MMA, má v České republice historii od 90. let 20. století. Mediální zobrazení mužského a ženského smíšeného bojového umění je jedním z aspektů, který v České republice není zcela pokrytý. Za pomoci kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy jsou zkoumány články ze čtyř nejčtenějších tištěných periodik - Blesk, Mladá Fronta DNES, Právo a Sport a čtyř zpravodajských webů - Blesk.cz, iDNES.cz, Sport.cz a iSport.cz, které se alespoň okrajově věnují MMA. Celkově je ve výzkumu analyzováno 1331 článků. Hlavním cílem práce bylo zmapovat mediální obraz tohoto sportovního odvětví a poukázat na možné rozdíly v referování o ženských zápasnicích a mužských zápasnících. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že ačkoliv byla ženskému MMA věnována několikanásobně menší pozornost médií, nedocházelo k bagatelizaci schopností zápasnic. Vedlejším cílem práce bylo nalezení a analyzování možných stereotypů, které se se smíšeným bojovým uměním pojí. Z celkových 1331 článků byly stereotypy vysledovány v pouhých 34 případech. V analýze byl vysledován stereotyp spojený s charakteristikou a vzhledem sportovkyň a stereotyp nazvaný Zlí hoši, jenž zobrazoval MMA jakožto brutální sport.

Detailed record