Master’s theses

Latest additions:
2022-11-27
22:47
Sang culture: a pessimistic subculture in the Chinese Cyberspace
Cai, Qingyun ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Communication Studies and Journalism Qingyun Cai Sang Culture: A Pessimistic Subculture in The Chinese Cyberspace Master Thesis Prague 2022 Abstract Since the reform and opening-up, China's economy has maintained rapid growth. However, since 2008, economic growth has shown a slow trend, and Chinese society is entering a "new economic normal". As China is currently in a period of social transformation, there are problems such as excessive housing prices, a widening gap between the rich and the poor, increasingly severe class solidification, and an unsound social security system. Against such a social background, the Sang culture emerged in 2016, which is opposite to the positive energy ideology advocated by the Chinese mainstream culture. It has the characteristics of negativity, self-mockery, and depression, which the Chinese youth group has dramatically resonated with. Mainstream news media represented by the People's Daily generally regard Sang culture as a kind of youth spiritual opium and a problematic subculture. The popularity of any subculture has its deep-seated reasons. Therefore, this thesis will combine the methods of Critical Discourse Analysis and Qualitative Content Analysis to research the significance of Sang culture on the Chinese...

Detailed record
2022-11-27
22:47
Jazykový obraz světa a tělesnost: proměny ve vnímání a způsobu zobrazování ženské tělesnosti v tištěné reklamě časopisu ELLE v 90. letech a v současnosti
Lohrová, Kateřina ; Šmejdová, Barbora (vedoucí práce) ; Bouma, David (oponent)
Název práce Jazykový obraz světa a tělesnost: proměny ve vnímání a způsobu zobrazování ženské tělesnosti ve vizuálních médiích Anotace Tato diplomová práce se zabývá otázkou vnímání ženské tělesnosti a způsobu, jakým je zobrazována ve vizuálních médiích (konkrétně v tištěné reklamě), jak se tyto obrazy proměňují v čase, případně jakou mají tyto změny podobu. Snahou práce bude nahlédnout toto téma na pozadí konceptu jazykového obrazu naší společnosti, na základě čehož by se nám mohl naskytnou zajímavý vhled do její vnitřní konstrukce a mechanismů jejího fungování. Klíčová slova: jazykový obraz světa, kategorizace, tělesnost, ženskost, stereotypizace, objektifikace, vizuální média, reklama Thesis title The Linguistic Image of the World and Embodiment: Changes in the Perception and the Ways of Displaying the Female Body in Print Advertising in ELLE magazine in the 1990's and Nowadays Abstract This diploma thesis discusses the issue of the perception of the female body and the approaches and ways in which it is portrayed in the visual media (specifically in the printed advertisement), how these images changes over time or what form these changes takes. The aim of this thesis is to look at this topic in the background of the concept of the linguistic image of our world, of our society, on the basis of which we...

Detailed record
2022-11-27
22:47
Ve stínu švédských dělových koulí nad Prahou v roce 1648 - proměna historického narativu napříč staletími
Fišera, Tadeáš ; Doležalová, Eva (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Třicetiletá válka (1618-1648) se stala globálním konfliktem, do něhož byly postupně vtaženy téměř všechny země Evropy. Důvodem k rozpoutání války nebyla pouze komplikovaná náboženská situace způsobená štěpící se římskou církví, kdy proti sobě stanuly strany protestantské unie a katolické ligy, ale také konflikty politické a ekonomické. Politické důvody lze charakterizovat expanzí Habsburků do okolních zemí, pomocí které se snažili vydobýt politické a přednostní postavení a nadvládu v Evropě. Cílem diplomové práce není rekonstrukce historických událostí doby třicetileté války, ale její historický narativ a jeho proměny napříč staletími. Výchozím bodem práce je rok 1648, kdy došlo k posledním bojům třicetileté války při švédském obležení Prahy. Z Prahy se na dobu několika měsíců stala téměř obranná pevnost, která po dlouhý čas vzdorovala švédským protestantským vojskům. Tato událost se odrazila v zobrazení národních dějin hned dvojím způsobem: jednak hrdinným vzdorem Pražanů vůči nepřátelské armádě, v druhém případě definitivní porážkou nadějí původně utrakvistické a protestanské části české společnosti na restituci poměrů před bitvou na Bílé hoře.

Detailed record
2022-11-27
22:47
The Roma (Gypsi) Holocaust
Wilde, Boris ; Kosek, Jan (vedoucí práce) ; Agha, Petr (oponent)
Ústrednou témou tejto diplomovej práce je rómsky holokaust. Skrz historické súvislosti je rómsky holokaustu zasadený do právneho, no i širšieho spoločenskovedného kontextu. Jednotlivé etapy vo vývoji právneho postavenia Rómov, od približne trinásteho storočia, tvoria vnútorné členenie prvej prevažne historickej časti práce. Cieľom tejto časti je poukázať na východiská, ktoré do určitej miery determinovali skúmané udalosti v období druhej svetovej vojny, ale i povojnový vývoj a súčasný status quo. Druhá, hlavná, časť práce analyzuje priamo rómsky holokaust, pričom dôraz je kladený na vývoj v nacistickom Nemecku, ale i na vývoj v jednotlivých nástupníckych štátnych útvaroch prvej Československej republiky. Na uvedených štátnych útvaroch sú ilustrované rozdiely v štátnej politike voči rómskej menšine, ktoré sa v období druhej svetovej vojny uplatnili, a ktoré viedli k rozličným dôsledkom. Tretia a posledná časť práce je venovaná vývoju po skončení druhej svetovej vojny a jej účelom je poukázať na proces reflektovania rómskeho holokaustu a význame tohto procesu pre povojnovú spoločnosť, a to v rámci zjednoteného Československa, no i samostatnej Českej republiky. Dôraz je kladený najmä na otázku, ako sa spoločnosť vysporiadala s odkazom rómskeho holokaustu, ako sa na základe tejto skúsenosti vyvíjal...

Detailed record
2022-11-27
22:46
Existence daná darem: Teologická analýza pojmu "élan vital" v díle Henriho Bergsona
Filip, František ; Novotný, Vojtěch (vedoucí práce) ; Svoboda, David (oponent)
Tématem diplomové práce "Existence daná darem: Teologická analýza pojmu ‚élan vital' v díle Henriho Bergsona je analýza pojmu životní vzmach francouzského filosofa Henriho Bergsona, jejímž cílem je prověřit možný přínos tohoto konceptu pro současnou teologii a pro lidskou společnost jako takovou. Kompozice práce je tvořena pěti základními částmi, které korespondují s hlavními kapitolami. První kapitola je věnována životu Henriho Bergsona. Námětem druhé kapitoly je rámcové představení Bergsonovy metody a hlavních myšlenek Bergsonova díla. Třetí kapitola je zaměřena přímo na pojem životní vzmach tak, jak se objevuje a je postupně rozvíjen v rámci Bergsonova díla. Předmětem čtvrté kapitoly je pak shrnutí recepce ideje životního vzmachu. Závěrečná kapitola pak na základě teologické recepce prověřuje potenciální přínos tohoto pojmu pro dnešní teologickou diskuzi a život lidské společnosti. Práce dochází k závěru, že ačkoli pojem životního vzmachu staví na dnes již překonaných vědeckých zjištěních, může zůstávat trvale inspirujícím, pokud se budeme zamýšlet nad tím, co chtěl autor jeho prostřednictvím o skutečnosti našeho světa vyjádřit.

Detailed record
2022-11-27
22:44
Synodalita - jak jít společně v každodennosti české církve?
Jirsa, Matěj ; Prokeš, Josef (vedoucí práce) ; Tichý, Radek (oponent)
Cílem diplomové práce je odpovědět na otázku, jak má česká církev ve své každodennosti odpovědět na výzvu po synodalitě, kterou po církvi žádá papež František. Konkrétněji se práce zabývá tzv. synodálním životním stylem. Klade si za cíl tento styl definovat, teologicky podložit a formulovat jeho základní stavební kameny. Na základě kvalitativního výzkumu pak chce přinést impulsy pro pastorální teologii, aby dopomohla tomuto stylu zapustit kořeny v životě české církve tam, kde je to potřeba. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsou představené subjekty teologické debaty o synodalitě s důrazem na poslední církevní dokumenty a postavu papeže Františka. V druhé kapitole jsou představena hlavní teologická východiska, z nichž vychází základní stavební kameny synodálního životního stylu, které jsou představeny v kapitole třetí. Ve čtvrté kapitole je představen a analyzován kvalitativní výzkum, jenž proběhl formou reflexe domácí duchovní obnovy. Vrchol práce představuje poslední pátá kapitola, ve které se syntézou analýzy kvalitativního výzkumu a základních stavebních kamenů synodality formulují impulsy pro pastorální teologii.

Detailed record
2022-11-27
22:42
Vztah eschatologie a pozemských skutečností u Jeana Daniélou
Novotná, Šárka ; Frývaldský, Pavel (vedoucí práce) ; Mohelník, Tomáš (oponent)
Anotace. Jean Daniélou se ve svých knihách vyjadřuje k myšlenkovým proudům své doby, jež často vyrůstají z nihilistické negace transcendence, která ubližuje člověku a jeho (inter)subjektivnímu postavení ve světě, anebo jak říká Daniélou: v realitě. Jediná správná realita je pro něj taková, která překračuje sféru viditelných věci (ačkoli ji nutně ovlivňuje) a která se naplňuje v eschatologické vidině budoucnosti. S tímto pohledem na budoucnost souvisí i Daniélouova vize dějin: křesťanství je pro něj jednak historií a představuje cestu vedoucí ke spáse, a tedy se vpisuje do dějin spásy, ale rovněž je v historii. Tzn., je ovlivněno konkrétními socio-kulturními souřadnicemi, které má schopnost samo vytvářet a proměňovat. Obě tato pojetí historie splývají a jsou interpretovatelné ve vtěleném Slově: Kristus je počátkem i završením dějin. O výrazně christologické orientaci dějin hovoří Daniélou jako o již započaté eschatologii (eschatologie commencée). Tato orientace se promítá i na individuální úrovni, kdy člověk má vlastní proměnou směřovat k připodobnění se Božskému obrazu. Pojednává-li Daniélou dále také o teologii naplnění (théologie de l'accomplissement), myslí tím primárně naplnění v Kristu. O tomto naplnění svědčí Písmo, přičemž vtělené Slovo se objevuje ve Starém zákoně jako počátek něčeho, co se teprve...

Detailed record
2022-11-27
22:41
Shakespearean Themes in the Works of Oscar Wilde
Řehounková, Andrea ; Charypar, Michal (vedoucí práce) ; Kudlová, Klára (oponent)
Ve své diplomové práci se budu věnovat využití Shakespearovy tvorby Oscarem Wildem a vlivu, který měla na jeho vybrané texty. Zvláštní pozornost bude věnována Obrazu Doriana Graye, Portrétu Pana W. H. a eseji Pravda masek, která patří mezi Wildovu nejranější dochovanou tvorbu. Pokud jde o metodologii, práce bude pojata intertextuálně, a to zejména na základě koncepce uměleckého vlivu zpracované Haroldem Bloomem v jeho Kánonu západní literatury, popř. v dalších publikacích. William Shakespeare je Bloomem popsán jako střed západního kánonu, k němuž se souhlasně či polemicky vztahují mladší autoři včetně Wilda a jeho současníků - viktoriánů, ale též Joyce apod. Práce též podle potřeby může využívat komparatistických postupů. Oscar Wilde ve svém psaní bohatě intertextuálně odkazuje ke hrám a poezii Williama Shakespeara. Zároveň Shakespeare ovlivnil Wilda i v jeho osobním životě, mj. v soudních projevech při svém procesu na něj Wilde činil reminiscence, ale také když se angažoval při otevření Shakespearova památníku. Cílem mé práce je zmapovat vnímání postavy Williama Shakespeara Oscarem Wildem a odlišnost jeho přístupu k Shakespearovi ve srovnání s tradiční viktoriánskou perspektivou. Rozborem jeho textů a veřejných projevů chci sledovat, v čem se Oscar Wilde shoduje a rozchází s tradiční viktoriánskou...

Detailed record
2022-11-27
22:39
Xanthone-boronic acids: An insight into the synthesis of borylated xanthone derivates
Houngbedji, Priam-Amedeo ; Doležal, Martin (vedoucí práce) ; Zitko, Jan (oponent)
CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF PHARMACY IN HRADEC KRÁLOVÉ DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL ANALYSIS DIPLOMA THESIS XANTHONE-BORONIC ACIDS: AN INSIGHT INTO THE SYNTHESIS OF BORYLATED XANTHONE DERIVATIVES Supervisor: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. HRADEC KRÁLOVÉ 2021 PRIAM-AMEDEO HOUNGBEDJI Abstract - Czech Vývoj léčiva bortezomibu 5 a jeho zásadní význam pro léčbu mnohočetného myelomu odstartoval zvýšený zájem o syntézu a biologické hodnocení derivátů boronových kyselin, především k jejich protirakovinným, protimikrobiálním, popř. dalším aktivitám. Zároveň jsou xanthony a jejich deriváty důkladně studovány pro potenciál v protirakovinné terapii, a pro jejich antimikrobiální, protizanětlivé, protivirové a antikonvulzivní účinky. Logickým spojením těchto dvou skutečností je orientace na syntézu boronových derivátů xanthonů. 3,6-Dihydroxyxanthon 10 byl zvolen jako prekurzor pro vývoj borylační procedury xanthonů, zejména pro svou snadnou syntézu a dostupnost. Z 10 byl snadno připraven 3,6- ditrifylxanthon 11. Syntézy 3,6-bis(pinakolatoboron)xanthonu 8 z 11 bylo dosáhnuto použitím bis(pinakolatodiboronu) B2pin2 jako borylačního činidla, za katalýzy Pd(dppf)Cl2 komplexem s přísadou dppf ligandu a v přítomnosti KOAc zásady. Alternativní cesta byla realizována záměnou B2pin2 za...

Detailed record
2022-11-27
22:39
Drobné sakrální památky města Lanškroun
Kuťáková, Jana ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Přibyl, Stanislav (oponent)
Diplomová práce "Drobné sakrální památky města Lanškroun" nabízí ucelený aktualizovaný přehled drobných sakrálních památek města Lanškroun. Podrobněji se v ní věnuji především restaurovaným či nově zhotoveným památkám. V první části práce se zaměřuji na charakteristiku lokality, základní typologii a historii, ikonografii a způsob restaurování drobných církevních památek v Lanškrouně. Druhá část se zabývá pastoračním využitím drobných sakrálních památek a okolnostmi, které ke vzniku nebo opravám těchto památek vedly.

Detailed record