Master’s theses

Latest additions:
2023-03-28
01:16
Russian patronage to unrecognized states since the annexation of Crimea: A cross case study of the Republic of Abkhazia and the PMR
Koelle, Heidi ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Doboš, Bohumil (oponent)
This Master's thesis focuses on the relationship of the Russian Federation with Post Soviet De Facto States since the annexation of Crimea in 2014. The purpose is to give a cross-case comparison of factors of the two cases:the PMR and Abkhazia. Both of the case studies have their unique sets of challenges and common obstacles towards their respective state-building. The central focus and aim will be to examine any key developments in their relationships with the Russian Federation since 2014. Russia's role as a patron state and their soft power tactics towards their compatriots will also be examined in this study.Various concepts ofthe patron state relationship are going to be point of focus as well. The issue of whether or not the patron state hinders or helps de facto states in their state- building comes into question.Key words: De facto state,PMR, Abhazia, State Patronage

Detailed record
2023-03-28
01:16
Příjem jako předmět zdanění
Bláhová, Jana ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Příjem jako předmět zdanění Abstrakt Tato práce se zabývá definováním příjmu jako předmětu daně. Pojem příjmu není nikde jasně definován, a tak se tato práce pokouší do samé podstaty tohoto pojmu nahlédnout a pokusit se nikoli o jeho přesnou definici, nýbrž o nalezení jeho podstatných znaků. Tato práce nabízí více úhlů pohledu na téže problematiku, přičemž se nevěnuje pouze příjmu relevantnímu pro daňové účely, nýbrž samotné podstatě tohoto pojmu. Uvažuje příjem z hlediska ekonomického, z hlediska zákona o daních z příjmů a v neposlední řadě z hlediska judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Spolu s těmito hledisky popisuje související problematiku jako je evidence příjmů pro daňové účely či vývoj daně z příjmů v čase. V práci nechybí praktické příklady jednotlivých druhů příjmů, které slouží pro bližší ilustraci dané problematiky. Práce si klade za cíl nalézt podstatné znaky příjmu, zamyslet se nad tím, co vše lze za příjem považovat, co ho tvoří a jak tyto poznatky korespondují s daňovou úpravou v České republice. Platí, že nikoli každé plnění, které lze pod pojem příjem podřadit je předmětem daně a ne každý příjem, který je předmětem daně musí být nutně dani podroben, jelikož náš právní řád umožňuje v konkrétně vymezených případech příjem od daně osvobodit. To vše bere práce při analýze...

Detailed record
2023-03-28
01:16
The Belt Tightens: China's Learning Curve on Employing Soft Power in Sri Lanka
Tizard, Will ; Hrishabh, Sandilya (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
The Belt Tightens: China's learning curve on employing soft power Sri Lanka Will Tizard Master's Thesis Department of Geopolitical Studies January 2018 Abstract As China's ascendency in the geopolitical order accelerates, lesser powers are increasingly critical to the growth of its economy, trade relationships and international prestige. Sri Lanka, long a useful entity for the Middle Kingdom, has benefited substantially from Chinese investment and cordial relations. During the hardline Rajapaksa regime and 26-year civil war in Sri Lanka, Chinese largesse allowed the island nation's power structure not just to sustain itself but to consolidate and to stand astride impressive development projects even as it faced sanctions from the West over its human rights record and authoritarian rule. Nine years on from the end of the destabilizing civil war, I examine how the Eastern embrace evolved from soft power into increasingly strategic hard power in Sri Lanka. I also consider the limitations of this success: Although it was clearly more effective than the more traditional hard-power economic sanctions from the West in achieving its goals, the still-evolving skills of China and Sri Lanka in converting resources into effective soft power have resulted in behaviors that are hardly projecting a glowing, attractive...

Detailed record
2023-03-28
01:13
The Belt Tightens: China's Learning Curve on Employing Soft Power in Sri Lanka
Tizard, Will ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
As China's ascendency in the geopolitical order accelerates, lesser powers are increasingly critical to the growth of its economy, trade relationships and international prestige. Sri Lanka, long a useful entity for the Middle Kingdom, has benefited substantially from Chinese investment and cordial relations. During the hardline Rajapaksa regime and 26-year civil war in Sri Lanka, Chinese largesse allowed the island nation's power structure not just to sustain itself but to consolidate and to stand astride impressive development projects even as it faced sanctions from the West over its human rights record and authoritarian rule. Nine years on from the end of the destabilizing civil war, I examine how the Eastern embrace evolved from soft power into increasingly strategic hard power in Sri Lanka. I also consider the limitations of this success: Although it was clearly more effective than the more traditional hard-power economic sanctions from the West in achieving its goals, the still-evolving skills of China and Sri Lanka in converting resources into effective soft power have resulted in behaviors that are hardly projecting a glowing, attractive image of the City on the Hill.

Detailed record
2023-03-28
01:12
Předběžná opatření v civilním řízení
Holubková, Nikola ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Sedláček, Miroslav (oponent)
Předběžná opatření v civilním řízení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou předběžných opatření v civilním řízení, která jsou prostředkem pro dosažení co nejrychlejší, ale pouze dočasné ochrany ohroženého nebo porušeného práva. Předběžná opatření plní v civilním procesu zvláštní funkci, a proto jejich právní úprava zahrnuje řadu zvláštních pravidel, která se odlišují od právní úpravy běžného nalézacího řízení. Práce si klade za cíl vyložit teoretické základy institutu předběžného opatření, dále popsat a analyzovat současnou právní úpravu předběžných opatření a řízení o jejich nařízení obsaženou v Občanském soudním řádu, ale rovněž upozornit na problematické otázky řízení i samotné právní úpravy a navrhnout jejich vhodné řešení. Co se týká struktury, tato práce je rozčleněna do tří částí. První část shrnuje historický vývoj předběžných opatření v českém právním řádu. Druhá část je teoretická a zabývá se pojmem, účelem a charakteristickými znaky předběžných opatření, systematikou právní úpravy, druhy předběžných opatření a zásadami řízení o předběžném opatření. Třetí a současně poslední část vykládá účinnou právní úpravu předběžných opatření. Jsou v ní podrobně rozebrány předpoklady pro nařízení předběžného opatření, formální podmínky řízení, průběh tohoto řízení včetně rozhodnutí, možný obsah...

Detailed record
2023-03-28
01:09
Systém obchodování s emisními povolenkami - Evropská unie a Čína
Krutek, Lukáš ; Fabšíková, Tereza (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Systém obchodování s emisními povolenkami - Evropská unie a Čína Abstrakt Jedním z řady environmentálních nástrojů využívaných v politice ochrany životního prostředí jsou systémy obchodování s emisemi skleníkových plynů. Tento ekonomický mechanismus založený na tržním principu řídí obchod s jednotkami vybraných znečišťujících látek, které pro tyto účely představují obchodovatelnou komoditu. Průkopníkem tohoto přístupu je Evropská unie, jejíž systém obchodování s emisními povolenkami se v průběhu let stal největším a nejúspěšnějším systémem emisního obchodování na světě. Dosažené výsledky ale i zkušenosti z neúspěchů evropského systému vzbudily mezinárodní pozornost a inspirovaly další státy k aktivnímu využití emisního obchodování. Zatím posledním velkým subjektem, který pracuje na implementaci nového systému emisního obchodování, je Čínská lidová republika. Přiklonění se směrem k vytvoření celostátního systému emisního obchodování ukazuje na snahu stát se vedoucím aktérem v globální klimatické politice a vykročit směrem k naplnění svých cílů v návaznosti na závazky plynoucí z mezinárodních pramenů práva, a to včetně ambiciózního cíle dosáhnout v prostředí rapidně se rozvíjející ekonomiky vrcholu emisí oxidu uhličitého již do roku 2030. Tato diplomová práce čtenáři představuje a osvětluje základní...

Detailed record
2023-03-28
01:08
Soudní soustava v ČR
Vrána, Matouš ; Hřebejk, Jiří (vedoucí práce) ; Suchánek, Radovan (oponent)
Soudní soustava v ČR Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje tématu Soudní soustava v ČR, jejímž cílem je poskytnout o zvoleném tématu přehledný a kompaktní výklad. Struktura diplomové práce respektuje uspořádání jednotlivých článků soudní soustavy dle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, tedy od soudního článku nejvyššího k článku nejnižšímu. Práce je strukturována do čtyř kapitol, kdy první kapitola práce plní funkci úvodní, ve které je předložen výklad týkající se dělby moci ve státě a dále základních souvisejících pojmů, kterým je věnován podrobnější výklad v jednotlivých podkapitolách k lepšímu uchopení tématu. Druhá kapitola práce je zaměřena na právní prameny soudnictví, kdy první podkapitola obsahuje základní definici pramenů práva a navazující podkapitoly jsou soustředěny na výklad týkající se stěžejních právních pramenů organizace soudnictví v ČR. Třetí kapitola tvoří hlavní část práce, která popisuje organizaci soudů v ČR s tím, že vedle samotné soustavy obecných soudů, která je v ČR tvořena Nejvyšším správním soudem, Nejvyšším soudem, vrchními soudy, krajskými soudy a okresními soudy, je rovněž věnována pozornost Ústavnímu soudu České republiky, jakožto soudu...

Detailed record
2023-03-28
01:05
Daňové aspekty tokenizace z pohledu české a zahraniční právní úpravy
Komorous, Jiří ; Sejkora, Tomáš (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Daňové aspekty tokenizace z pohledu české a zahraniční právní úpravy Abstrakt v českém jazyce Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený přehled daňových povinností souvisejících s procesem tokenizace za použití Distributed Ledger Technology z pohledu české právní úpravy, analyzovat problematické oblasti platné daňové legislativy a navrhnout, jak by případně měla daňová legislativa k tokenizaci přistupovat. Tato diplomová práce si dále klade za cíl poskytnout komparativní náhled na zdaňování procesu tokenizace ve vybraných státech světa a zhodnotit tak rozdílné daňové povinnosti z pohledu daňového subjektu. V první části práce jsou nejprve stručně představeny kryptoaktiva a je zde rovněž popsána jejich právní povaha. Dále je v této části rozebráno vymezení kryptoaktiv vůči kryptoměnám a definice pojmu token. Druhá část je zaměřena na bližší analýzu procesu tokenizace a z ní vzešlých tokenů. Pozornost je soustředěna především na klasifikaci tokenů a komparaci rozdílných přístupů ke klasifikaci ze strany odlišných jurisdikcí. Dle účelu tokenizace jsou vydány tokeny různé právní povahy s odlišnými daňovými povinnostmi, je tedy stěžejní si možné druhy vydaných tokenů definovat a stanovit jejich právní vymezení. Třetí část poskytuje analýzu daňových povinností dopadajících na vydavatele tokenů z pohledu...

Detailed record
2023-03-28
01:00
Diabetes mellitus a přidružená onemocnění
Kurková, Simone ; Kara, Tomáš (vedoucí práce) ; Hubáček, Jaroslav (oponent)
Diabetes mellitus patří mezi neinfekční onemocnění hromadného výskytu. Často se k samotnému diabetu přidružují také jiná onemocnění, jako jsou například onemocnění nervového či cévního systému. Tato práce pojednává o diabetu a těchto přidružených onemocněních, která se spolu s diabetem vyskytují nejčastěji. Cílem diplomovépráce bylo popsat vývoj a terapii samotného diabetu a jím způsobeného vzniku onkologického onemocnění pankreatu. Dalším cílem bylo zachycení dietních návyků dotazovaných osob při nově diagnostikovaném tumoru pankreatu a stanovení nutričních intervencí v závislosti na záznamu stravy. Jelikož se jednalo o případy, které jsou velmi specifické, praktická část byla zpracována ve formě kazuistik. V práci jsou zahrnuty 4 kazuistiky pacientů s onemocněním diabetes mellitus společně s onkologickým onemocněním pankreatu. Každá kazuistika zahrnuje také nutriční doporučení pro zlepšení či udržení kvality života a kompenzace onemocnění. Tématika diabetu a onkologického onemocnění pankreatu není dostatečně prozkoumána a je proto potřeba dalších výzkumů, které by se tímto tématem zabývaly. klíčová slova: diabetes mellitus, diabetes mellitus a přidružená onemocnění, komplikace diabetu, diabetes mellitus a rakovina pankreatu

Detailed record
2023-03-28
00:59
Postavení akcionáře podle EMCA (komparace s českým právem)
Válková, Kateřina ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Černá, Stanislava (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá postavením menšinového akcionáře z pohledu EMCA a jeho porovnáním se současným českým právním řádem. Autorka práce si klade otázku, zda by vybraná ustanovení EMCA mohla pomoci ke zvýšení ochrany menšinových akcionářů i podle českého práva a k tomuto analyzuje text EMCA i vybraná ustanovení zahraničních právních úprav, která EMCA sloužila jako inspirace. V první kapitole autorka představuje EMCA jako modelový zákon, jehož přijetí není závazné, ale má sloužit jako inspirace a prostředek sbližování právních řádů členských států Evropské unie. Tato kapitola popisuje také koncepci EMCA, jeho účel i systematiku. Dále také stručně nastiňuje základní principy EMCA ve vztahu k menšinovým akcionářům a prezentuje generální klauzuli ochrany menšinových akcionářů. Ve druhé kapitole se autorka zabývá jednotlivými vybranými instituty, které EMCA uvádí ve svém textu jako potřebné pro zvýšení ochrany menšinových akcionářů. Tato kapitola je rozdělena na dílčí podkapitoly a autorka se v nich postupně zabývá (a) právem menšinového akcionáře bránit se tzv. dividendovému hladovění, (b) právem menšinového akcionáře na zvláštního znalce a (c) právem menšinového akcionáře požadovat zrušení společnosti z důvodu podvodu na menšině. Tato práva obsažená v EMCA autorka porovnává s vybranými...

Detailed record