Master’s theses

Latest additions:
2022-05-08
08:41
Úroveň adaptačního procesu všeobecných sester na jednotkách intenzivní péče
Aksteinerová, Monika ; Marsová, Jana (vedoucí práce) ; Svobodová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem adaptačního procesu všeobecných sester na jednotkách intenzivní péče. V práci hledáme odpověď na výzkumnou otázku, zda je úroveň adaptačního procesu a jeho reální délka dostačující proto, aby se sestry mohly plně začlenit do pracovního procesu. V teoretické části se věnujeme podstatě adaptačního procesu. Konkrétně zpracováváme zaškolovací proces sester v průběhu adaptace na novém pracovišti. Rozebíráme problematiku jak objektu, tak subjektu managementu procesu integrace. Pozornost věnujeme i školiteli klinické praxe, jeho vzdělávání a úkolem předávat, školit a asistovat. Praktická část diplomové práce se vyznačuje metodologii kvantitativního výzkumu. V empirické části jsme stanovili dílčí cíle a hypotézy, které v rámci dotazníkového šetření potvrzujeme nebo naopak vyvracíme. Cílem distribuce nestandardizovaných dotazníků mezi novými sestrami na jednotce intenzivní péče je zjistit, jak probíhá a jaká je spokojenost s adaptačním procesem ve vybraných Pražských zdravotnických zařízeních. Zvolili jsme si koronární jednotky intenzivní péče se stejným charakterem ošetřovatelské starostlivosti. Tím se chceme vyhnout spekulaci, že různé intenzivní jednotky mají svá specifika procesu adaptace a tím se nabízí možnost rizika zkreslení výsledku výzkumu.

Detailed record
2022-05-08
08:41
Zápisy do katastru nemovitostí
Zemanová, Renáta ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Drobník, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá i v dnešní době stále aktuálním tématem, a to zápisy do katastru nemovitostí. Jedná se o institut, se kterým se v běžném životě může setkat každý člověk. To bylo i jedním z důvodů, proč si autorka práce takové téma zvolila. Dalším důvodem je její celkový zájem o nemovitosti a jejich evidenci. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se autorka zaměřila na katastr nemovitostí jakožto v dnešní době velmi důležitý informační systém. V samém úvodu první části seznamuje autorka čtenáře s některými základními pojmy, které jsou pro institut katastru nemovitostí příznačné. Poté následuje stručné pojednání o historii evidence nemovitostí, což autorka považuje za nutné pro lepší pochopení současné právní úpravy. Dále je již práce zaměřena na soudobou právní úpravu katastru nemovitostí, jeho účel, obsah a také strukturu katastrálních orgánů. Celkem podrobně je vymezen i předmět katastru, tedy objekty podléhající evidenci. Druhá část diplomové práce, převažující, se věnuje jednotlivým zápisům do katastru nemovitostí, tedy vkladu, záznamu, poznámce a příslušným řízením. Na počátku druhé části jsou vymezena práva, která jsou předmětem zápisů. Nejběžnějším z nich je právo vlastnické, které je zaručeno i ústavními předpisy. Za nejvýznamnější ze zápisů považuje autorka vklad...

Detailed record
2022-05-08
08:41
Biologická aktivita makromycet - A
Zvonková, Lenka ; Macáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Opletal, Lubomír (oponent)
Zvonková, L. Biologická aktivita makromycet - A. Diplomová práce 2011, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 96 s. Klíčová slova: houby, obsahové látky, volné radikály tenkovrstvá chromatografie (TLC), antioxidační aktivita, sekvenční injekční analýza (SIA) V rámci této diplomové práce bylo zpracováno 14 taxonů hub z řádu Boletales, Pezizales, Polyporales a Russulales. Z plodnic byly připraveny za přesně stanovených podmínek lyofilizované extrakty, jež byly následně použity pro detekci obsahových skupin látek a pro zjištění antioxidační aktivity. Na detekci jednotlivých skupin látek byla použita tenkovrstvá chromatografie (TLC), jež probíhala vzestupným způsobem v předem nasycených komorách. Z výsledků chromatografií bylo zjištěno, že testované extrakty hub obsahovaly zejména aminokyseliny, cukry, karboxylové kyseliny, fenoly a steroly, což koresponduje s dostupnou literaturou. Na obsah alkaloidů (na dráze i startu) byl pozitivní druh Leccinum griseum (Quél.) Singer. Antioxidační aktivita byla stanovena pomocí metody sekvenční injekční analýzy (SIA) založené na odbarvení DPPH radikálu. Tato metoda je pro svou rychlost a citlivost vhodná pro vyhodnocování antioxidační aktivity u rutinních screeningů velkého počtu vzorků. Nejvyšší aktivitu vykazoval druh Leccinum griseum...

Detailed record
2022-05-08
08:41
Tubingenská antiteze
Šamšula, Jiří ; Štefan, Jan (vedoucí práce) ; Macek, Petr (oponent)
Tato práce pojednává o pokusu v současné německé evangelické theologii interpretovat spásný význam smrti Ježíše Krista pomocí kategorie expiace, resp. expiační oběti poexilní starozákonní theologie Kněžského spisu, s níž přišli bibličtí a systematičtí theologové spojení s theologickou fakultou v Tübingen a která reaguje na kritiku kultických představ v christologii 20. století (proto "tübingenská antiteze"). V první kapitole reflektuji nejnovější debatu o Kristově kříži v Německu, v níž jsou tradiční pojmy jako oběť, smíření a expiace (něm. Sühne) ostře kritizovány. V druhé kapitole reflektuji současnou debatu o Kristově kříži v Čechách, která se rozpoutala nad knihou Jakuba Trojana, přičemž zjišťuji, že někteří jeho oponenti užili právě Tübingenské antiteze. Ve třetí kapitole reflektuji, v jakých systematicko- theologických souřadnicích se o výkladu spásného významu Ježíšovy smrti tradičně hovoří a v té souvislosti přestavuji tři soteriologické dějinné modely Gustafa Auléna (latinský, klasický, liberální). Ve čtvrté, terminologické kapitole rozlišuji tradiční pojem expiace od tradičního pojmu smíření. V páté kapitole rekapituluji kritiku kultických představ ve 20. století, v kapitole šesté analyzuji pojem expiace z hlediska Starého a Nového zákona. V kapitole šesté, ústřední, nakonec představuji a...

Detailed record
2022-05-08
08:41
Syntactic and FSP aspects of the existential construction in fiction
Drenková, Leona ; Dušková, Libuše (vedoucí práce) ; Malá, Markéta (oponent)
Cílem této práce je zkoumat existenciální konstrukci there is/there are z hlediska syntaktického a z hlediska aktuálněčlenského za využití analytických nástrojů navržených v rámci teorie o aktuálním členění větném. V teoretické části je podrobně vysvětleno, v čem aktuální členění větné spočívá a všechny koncepty, se kterými se v následných analýzách pracuje, jsou uvedeny a explikovány.

Detailed record
2022-05-08
08:41
Vztah k židům v Českobratrské církvi evangelické
Pešout, Lukáš ; Beneš, Ladislav (vedoucí práce) ; Sláma, Petr (oponent)
Cílem mé práce je zjistit, jakým vývojem prošlo vnímání Izraele u poválečných teologů ČCE a zda se tento vývoj nějak odráží v oficiálních prohlášeních církve samé. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2022-05-08
08:41
Pathological consequences of hypokinesis in paraplegic patient and their identification by TVS method
Vavrová, Dominika ; Jelen, Karel (vedoucí práce) ; Čichoň, Rostislav (oponent)
Názov práce: Patologické dôsledky hypokinézy u paraplégie a ich identifikácia metódou TVS Cieľ práce: Cieľom bolo identifikovať a klasifikovať rozdiely mechanických vlastností axiálnych systémov u osoby s paraplégiou a osobami zo zdravej populácie. Sekundárnym cieľom bolo identifikovať a klasifikovať zmeny mechanických vlastností axiálneho systému u osoby s paraplégiou v závislosti od realizovanej fyzioterapeutickej intervencie (FI). Metódy výskumu: Troch probandov, jednu osobu s paraplégiou a dve zdravé osoby, sme zmerali diagnostickou metódou TVS (Transfer Vibration Through Spine). Osoba s paraplégiou bola zmeraná dvakrát, pred a po jednohodinovej fyzioterapeutickej intervencii. Zdravé osoby absolvovali meranie jedenkrát, bez FI. Uvedená metóda TVS predstavuje diagnostický aparát, umožňujúci kvantitatívne i kvalitatívne klasifikovať vlastnosti axiálneho systému, respektíve jeho segmentov. Vychádza zo skutočnosti, že rýchlosť mechanického vlnenia a hustota mechanickej energie prestupujúcej axiálnym systémom je ovplyvnená vlastnosťami tohto systému. Preto sme mohli z rozdielov vstupných a výstupných hodnôt zrýchlení na jednotlivých tŕňových výbežkoch analyzovať a identifikovať mechanické vlastností meraných axiálnych systémov. Výsledky: Pri porovnaní frekvenčných závislosti celkových útlmov...

Detailed record
2022-05-08
08:41
Příroda a životní podmínky na Kladensku po ukončení hornické činnosti a jejich vnímání žáky základní školy
Krausová, Jana ; Teodoridis, Vasilis (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
1 ABSTRAKT Čas uhlí a těžních věží pominul. Občané města, děti a mládež především, ztrácejí s léty povědomí o jeho nedávné historii. Tato diplomová práce chce přispět k tomu, aby se neztrácela sounáležitost obyvatel s městem a jeho problémy. Jejím hlavním cílem je vytvořit a zdokumentovat na vzorku žáků základních škol úroveň znalostí z historie, vývoje města a regionu. K tomu bylo zpracováno a vyhodnoceno znalostní dotazníkové šetření, jehož výsledky se staly podkladem pro vypracování výukového projektu. Jeho cílem bylo seznámit žáky se stavem krajiny svého okolí, který byl ovlivněn těžbou uhlí a následným rozvojem těžkého průmyslu. Aby si uvědomili, jakým obdobím muselo město projít, než se stalo městem, ve kterém žijí. Jak prospěšné bylo těžení uhlí a jaké následky přineslo. Některé prospěšné, jiné neblahé. V úvodní části práce, je pro uvedení problematiky, provedeno stručné zhodnocení vývoje regionu a popis následků důlní činnosti. KLÍČOVÁ SLOVA Uhlí, haldy, industriální krajina, rekultivace, dotazníkové šetření, výukový projekt, základní škola, Kladensko

Detailed record
2022-05-08
08:41

Detailed record
2022-05-08
08:41
Možnosti interaktivní tabule ve výuce
Kalousová, Petra ; Lustig, František (vedoucí práce) ; Procházka, Josef (oponent)
NÁZEV: Možnosti interaktivní tabule ve výuce ABSTRAKT: Diplomová práce je zaměřena na využití didaktické techniky, konkrétně interaktivní tabule, ve výuce matematiky na ZŠ a SŠ. Teoretická část práce je věnována jednotlivými typům tabulí a softwarů různých firem. Seznamuje se základy práce na této tabuli a možnostmi jejího využití při výuce matematiky. Práce také obsahuje zpracované a v praxi odzkoušené výukové hodiny, vytvořené v softwaru ACTIV Studio, pro vybrané téma z učiva matematiky - Množiny. Tento materiál by měl být inspirací pro pedagogy při počáteční práci s interaktivní tabulí. KLÍČOVÁ SLOVA: informační a komunikační technologie, interaktivní tabule, ACTIV Studio, matematika, moderní způsob výuky

Detailed record