Master’s theses

Latest additions:
2023-11-19
00:06
Užívání kanabinoidů v těhotenství; vliv na placentární funkce
Sáňková, Eliška ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Vokřál, Ivan (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Eliška Sáňková Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: Dr. Ramon Portillo, Ph.D. Název diplomové práce: Využití konopí v těhotenství; vliv na placentární funkce Stále častější užívání kanabinoidů během těhotenství, zejména tetrahydrokanabinolu, hexahydrokanabinolu, kanabidiolu, kanabigerolu a kanabinolu, se stalo hlavním důvodem k obavám kvůli možným nežádoucím účinkům na zdraví plodu. Expozice konopí v prenatálním období byla spojena s kognitivními poruchami, poruchami pozornosti a paměti u vyvíjejícího se plodu, přestože mechanismy, které jsou základem těchto účinků, nejsou doposud zcela objasněny. Placenta, která je nejdůležitějším orgánem pro vývoj plodu, imunitní ochranu a regulaci prozánětlivých cytokinů, může hrát roli v souvislosti mezi užíváním konopí během těhotenství a neurovývojovými vadami plodu. Záněty během těhotenství, ať už způsobené infekcemi nebo jinými zdroji, mohou narušit funkci placenty a dále zvýšit riziko výše zmíněných poruch u dítěte. Navzdory rostoucímu počtu důkazů o dysfunkci placenty a abnormálním neurologickém vývoji plodu v důsledku prenatální expozice konopí není o jejich vzájemném vztahu mnoho známo. Cílem této studie bylo posoudit...

Detailed record
2023-11-19
00:06
Studium exprese a toxicita derivátu katecholu v buněčné linií MCF-7
Kleplová, Dominika ; Carazo Fernández, Alejandro (vedoucí práce) ; Vokřál, Ivan (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Dominika Kleplová Školitel: PharmDr. Alejandro Carazo, PhD. Název diplomové práce: Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v buněčné linii MCF-7 Estrogeny plní v lidském organismu mnoho důležitých funkcí. Působí vazbou na estrogenní receptory (ER) a tím regulují reprodukci, menstruační cyklus, kostní denzitu, metabolismus cholesterolu nebo mozkové funkce. Významnou úlohu mají také v rozvoji a vzniku karcinomu prsu, kde je množství exprimovaných ER využíváno jako velmi důležitý biomarker u pacientů, kteří tímto onemocněním trpí. Karcinom prsu je i navzdory neustále probíhajícímu výzkumu považován za nádor s nejvyšší úmrtností. Katecholy jsou organické sloučeniny. V lidském organismu se mohou objevovat jako metabolity při degradaci benzenu a estrogenů anebo dalších endogenních sloučenin jako jsou neurotransmitery a jejich prekurzory. Je známo, že katecholy se v organismu účastní redoxních dějů, působí antioxidačně i toxicky, narušují funkci proteinů a způsobují zlomy v DNA. Předmětem výzkumu je jejich pozitivní vliv na terapii karcinomu prsu, nicméně ten není ještě zcela prozkoumán. Předmětem této diplomové práce je studium cytotoxické aktivity u třinácti vybraných derivátů katecholu v prsní...

Detailed record
2023-11-19
00:06
Effect of inflammation on placental metabolism of tryptophan
Orbisová, Anna ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Jirkovský, Eduard (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Anna Orbisová Školiteľ: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: Dr. Cilia Abad, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv zápalu na placentárny metabolizmus tryptofánu Zápalová aktivita v tele ženy počas obdobia tehotenstva je veľmi známym rizikovým faktorom pre vznik neuropsychiatrických porúch u potomstva. Zatiaľ čo intrauterinná bakteriálna infekcia je známym rizikovým faktorom autizmu, systémová virálna infekcia u matky je dokazaným rizikovým faktorom pre vývoj autizmu a schizofrénie. Značná pozornosť sa venuje pochodom, kde zmena daná zápalovou aktivitou počas tehotenstva môže ovplyvniť vývoj a programovanie mozgu plodu. Mezi také pochody patrí aj serotonínová (5-HT) dráha metabolizmu tryptofánu. V tejto diplomovej práci hodnotíme vplyv bakteriálnej (LPS) a vírusovej (poly I:C) placentárnej infekcie na dráhu 5-HT pomocou ex vivo modelu. Vzorky ľudskej placenty boli vystavené LPS alebo Poly I:C počas 4 alebo 18 hodín; hodnotená bola expresia génov a proteínov, ako aj funkčná enzymatická aktivita hlavných enzýmov 5-HT dráhy. Z našich výsledkov vyplýva, že expresia a funkcia viacerých enzýmov dráhy 5-HT boli ovplyvnené zápalovou aktivitou. Expresia rozhodujúceho enzýmu zodpovedného za...

Detailed record
2023-11-19
00:06
Current therapeutic options for the traetment of anorexia and bulimia
Kašová, Kristína ; Pourová, Jana (vedoucí práce) ; Vopršalová, Marie (oponent)
1. Abstrakt Autorka: Názov práce: Forma: Názov školy: Štúdijný obor: Katedra: Školiteľ: Kristína Kašová Súčasné možnosti farmakoterapie anorexie a bulímie Diplomová práca Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Farmacie Katedra farmakologie a toxikologie PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Práca sa zaoberá terapiou mentálnej anorexie a bulímie a kladie si za cieľ zhromaždiť informácie o možnostiach farmakoterapie týchto ochorení ako podpornej liečbe k metódam psychoterapeuticko-psychologickým. V priebehu niekoľkých rokov incidencia porúch príjmu potravy rapídne stúpla a v príčinách tohoto nárastu figuruje hneď niekoľko faktorov. V práci sa zameriavame nielen na súčasné metódy terapie ochorení, ale poukazujeme aj na nebezpečenstvo, ktoré so sebou prinášajú, zdravotné komplikácie a čoraz stúpajúcejšiu mortalitu pacientov s diagnózou mentálnej bulímie a mentálnej anorexie. Kľúčové slová: Mentálna anorexia, mentálna bulímia, psychoterapeutické metódy, farmakoterapia

Detailed record
2023-11-19
00:05
Gender a právo
Hájek, Adam ; Agha, Petr (vedoucí práce) ; Ondřejková, Jana (oponent)
Gender a Právo Abstrakt V současnosti jsou výrazy pohlaví a gender předmětem mnoha diskuzí. V nedávné době se k těmto pojmům měly možnost vyjádřit i české soudy při příležitosti případu nebinární osoby, které bylo při narození přiřazeno mužské pohlaví a které byla zamítnuta žádost o změnu rodného čísla na neutrální nebo ženské, jelikož nesplnila podmínku podstoupení změny pohlaví dle platné právní úpravy - nepodstoupila chirurgický zákrok zapříčiňující znemožnění reprodukční funkce. Jinými slovy nepostoupila zákonem vyžadovanou kastraci. Nejvyšší správní soud a Ústavní soud ve svých rozhodnutích přinášejí interpretaci institutu pohlaví, jeho pojetí, vlastnostech a jeho úloze v českém právním řádu. Názory těchto vrcholných soudů v ČR jsou nejen odrazem společenského chápání problematiky změny pohlaví, ale současně společenské chápání utvářejí svým autoritativním výkladem těchto pojmů v kontextu právního řádu. Z toho důvodu je aktuální a potřebné tato rozhodnutí kriticky analyzovat, což si klade za cíl tato práce. V první části jsou představeny kritické nástroje a myšlenky, které v druhé části slouží jako ideové zdroje kritiky soudních rozhodnutí. Jako první je představena kritická právní teorie (Critical Legal Studies) a její chápání práva ve vztahu k politice, následuje feministická právní teorie, která do...

Detailed record
2023-11-19
00:05
Precision-cut placental slices as a model to study inflammatory response
Bolboli, Bahareh ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Carazo Fernández, Alejandro (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Bahareh Bolboli Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: Kasin Yadunandam AnandamPh.D., Ph.D. Název diplomové práce: Placentární řezy jako model pro studium zánětlivé odpovědi. Zánět probíhající v těle matky je rozpoznaným faktorem spojeným s řadou komplikací a potenciálními riziky pro neurovývoj a neuropsychiatrické faktory potomků. Centrálním prvkem této dynamiky je placenta, klíčové rozhraní mezi mateřským a plodovým prostředím. Tento orgán nejen formuje vývoj plodu, ale má také schopnost reagovat na zánětlivé podněty, specifickým způsobem závislosti na pohlaví plodu. Nicméně základní imunoregulační mechanismy, které řídí takové reakce, jsou neznámé. Pro překonání tohoto znalostního deficitu využila naše studie inovativní přístup: ex vivo model přesného placentárního řezu za použití placenty potkana na konci březosti. Tento experimentální návrh byl vytvořen pro zkoumání akutních zánětlivých reakcí. Precizně řezané placentární preparáty o tloušťce přesně 200 µm byly pečlivě vytvořeny jak z placent samců, tak i samic potkanů. Tyto preparáty byly vystaveny různým koncentracím lipopolysacharidu (LPS) nebo Polyinosinické: polycytidylové kyseliny (Poly I:C) po dobu 4 až 18 hodin....

Detailed record
2023-11-19
00:05
Porovnání vlivu bisfenolů na parentní a diferencované H9c2 buňky
Macáková, Barbora ; Jirkovský, Eduard (vedoucí práce) ; Macháček, Miloslav (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Barbora Macáková Školiteľ: PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. Názov diplomovej práce: Porovnanie vplyvu bisfenolov na parentné a diferencované H9c2 bunky Bisfenoly je skupina látok vyskytujúca sa vo veľkej miere v produktoch a v životnom prostredí. Ich možná toxicita na ľudské zdravie je stále v procese študovania,pričom priamy účinok enviromentálne relevantných dávok nebol pozorovaný. Tieto endokrinné disruptory pôsobia na rôzne receptory v tele a taktiež nie je vylúčený vplyv na kardiovaskulárny systém. Najviac preskúmanou látkou je BPA, ktorý je postupne nahradzovaný svojimi analógmi, ktoré ale nie sú z veľkej časti tak preskúmané. V tejto práci sme sa zamerali na vplyv bisfenolov BP, M a S na diferenciáciu H9c2 buniek, ako modelu, s možnými negatívnymi účinkami na vývoj srdca a jeho regenerácii po poškodení. Bunková línia H9c2 majú nediferencovaný fenotyp ale môžu byť ľahko nasmerované k diferenciácii za určitých podmienok. Skúmaný bol vplyv bisfenolov na diferencované bunky a zmeny v expresii vybraných markerov (GATA4, Hand2, Tnnt2, Myog) diferenciácie (transkripčných faktorov). Dané protokoly boli sledované 9 dní a líšili sa prídavkom fetálneho hovädzieho séra (1 % alebo 10 %), all-trans...

Detailed record
2023-11-12
02:38
Vliv vzdálenosti od rostliny na intenzitu interakce rostlin a půdy
Skydaniuk, Liudmyla ; Münzbergová, Zuzana (vedoucí práce) ; Mudrák, Ondřej (oponent)
Koncept zpětné vazby mezi rostlinou a půdou se stále více používá k vysvětlení interakcí rostlin ve společenstvech. Rostliny svým růstem mění podmínky v okolním půdním prostředí. Tyto změny půdy ovlivňují další růst rostlin. Tento efekt nazýváme zpětná vazba mezi rostlinou a půdou - Vliv PSF se typicky studuje přímo v místě, kde daná rostlina rost . Do jaké vzdálenosti od rostliny může tento vliv působit je však málo prozkoumáno ato znalost je důležitá pro pochopení struktury rostlinných společenstev. Hlavním cílem diplomové práce zkoumání vlivu vzdálenosti od rostliny na intenzitu vnitrodruhové a mezidruhové zpětné vazby mezi rostlinou a půdou. Výzkum byl proveden pomocí klasického, dvoufázového Pro výzkum byly vybrány čtyři druhy tvořící dva páry vždy jedné trávy a jedné širolisté byliny. První dvojicí vyskytující se přirozeně na suchých trávnících v severních Čechách. Druhou dvojící , vyskytující se na hnědouhelných výsypkách na Sokolovsku. Druhy byly pěstovány během kultivační fáze v půdě svého původu, tj. v půdě suchého trávníku severních Čech či Sokolovské výsypk ěstován byl buď každý druh z dvojice ostatně, či oba druhy dohromady. Po 5 měsících kultivace byla odebrána půda z různých vzdáleností eedback fáz jsem využila kompletní inokulum, ve kterém se zůstaly zachovány všechny části půdní bioty - tj....

Detailed record
2023-11-12
02:31
Morfologická diferenciace a rozšíření taxonů z okruhu Galium palustre
Dohnalová, Pavla ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce) ; Chrtek, Jindřich (oponent)
Práce zkoumá polyploidní okruh Galium palustre. Proces polyploidizace výrazně ovlivnil evoluci krytosemenných rostlin a ve studované skupině vedl ke vzniku 4 doposud známých cytotypů, z nichž se na území České republiky vyskytují dva: diploidní, který je rozlišován jako druh Galium palustre, a oktoploidní, rozlišován jako Galium elongatum. Oba taxony jsou nejčastěji hodnoceny na úrovni druhu a liší se v kvantitativních znacích, které ovšem vykazují značnou fenotypickou plasticitu. Přesný rozsah morfologické variability, detailní rozšíření ani ekologie proto nejsou dostatečně dobře známy. K rozlišení cytotypů byla použita metoda průtokové cytometrie, která zároveň ukázala variabilitu ve velikosti genomu a také odhalila nový dodekaploidní cytotyp na území ČR. Provedená morfometrická analýza následně určila znaky vhodné k rozlišení jednotlivých cytotypů. Jako nejspolehlivější byly identifikovány délka a šířka lodyhy, délka listu, délka nejdelší větve, počet listů v přeslenu, délka květenství a délka merikarpia. S využitím těchto výsledků byla provedena revize herbářových položek v několika institucionálních herbářích. Výsledky také ukázaly mírně odlišné ekologické preference cytotypů a jejich rozšíření na území České republiky.

Detailed record
2023-11-12
02:24
Stanovení vybraných prvků v obilných moukách a jejich bezlepkových alternativách
Venclová, Veronika ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Nováková, Eliška (oponent)
Tato práce se věnuje stanovení vápníku, hořčíku, fosforu, draslíku, sodíku, železa, zinku, mědi, manganu a molybdenu v obilných lepkových moukách a jejich bezlepkových alternativách. Vzorky mouky byly rozkládány pomocí mikrovlnného zařízení a prvky v roztocích byly následně stanovovány pomocí hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem. Před samotným stanovením prvků byla provedena optimalizace rozkladu vybraných druhů mouk. Cílem práce bylo stanovení uvedených prvků ve vzorcích mouk a vytvořit základní přehled prvkového složení různých druhů mouk. Tento přehled a porovnání jednotlivých druhů mouk má pomoci lidem s celiakií při výběru bezlepkových alternativ za pšeničnou mouku. Klíčová slova Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, mikrovlnný rozklad, vápník, hořčík, fosfor, draslík, sodík, železo, zinek, měď, mangan, molybden, pšeničná mouka, bezlepkové mouky, celiakie

Detailed record