Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2022-09-28
00:55
Eugenie Schwarzwaldová, život a její reformní činnost v oblasti školství a sociální péče
Kletečková, Lenka ; Sekyrková, Milada (vedoucí práce) ; Ebelová, Ivana (oponent)
(česky) Cílem této práce bude seznámit české prostředí s životem Eugenie Schwarzwaldové, která se do historie rakouského vyššího dívčího vzdělání zapsala jako reformátorka s výjimečným pedagogickým přístupem. O problematice přijetí studentek na gymnaziální školy a univerzity společnost veřejně diskutovala od druhé poloviny 19. století. Na počátku 20. století se Eugenii Schwarzwaldové podařilo ve Vídni vytvořit ojedinělé školní centrum s pestrou nabídku vzdělávacích programů pro dívky. Mezi její největší pedagogický přínos pak patří otevření prvního dívčího reálného gymnázia na území Rakouska. Protože stát se svým tradičním a zdrženlivým přístupem dívčí erudici upozaďoval, přebíraly iniciativu spolky a jednotlivé osoby. K nim se právě řadila i Eugenie Schwarzwaldová, jež se kromě pedagogické činnosti věnovala od první světové války také dalším aktivitám. Uplatnila se zejména jako organizátorka sociální pomoci, v jejímž rámci podporovala i dospělé jedince.

Úplný záznam
2022-09-28
00:55
Fyzika pro (budoucí) mediky
Loukotová, Klára ; Kekule, Tomáš (vedoucí práce) ; Drozd, Zdeněk (oponent)
Práce pokrývá několik fyzikálních témat, která se objevují ve výuce na lékařských fakultách anebo se při výuce rovnou předpokládá jejich znalost. Je určena zejména ucha- zečům o studium medicíny a mediky. Zpracování témat odpovídá cílové skupině, ve které jsou často žáci, kteří se na střední škole fyzice do hloubky nevěnovali. Není tak předpoklá- dána velká vstupní fyzikální znalost čtenáře, důraz je kladen na vysvětlování i základních pojmů, se kterými se dále pracuje. Text je doplněn mnoha ilustračními obrázky. Z pohledu běžného členění středoškolské fyziky se v textu objevuje především učivo o mechanickém vlnění, elektrickém poli a mechanice tekutin. 1

Úplný záznam
2022-09-28
00:55
Analýza vlivu farmakoterapie na riziko vzniku pádu u hospitalizovaných pacientů II
Szikorová, Nikola ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Rejmanová, Anna (oponent)
Analýza vlivu farmakoterapie na riziko vzniku pádu u hospitalizovaných pacientů II Autor: Nikola Szikorová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Pády jsou jedním z nečastějších problémů hospitalizovaných pacientů. Jejich výskyt je spojen s mnoha problémy, a proto je třeba jim předcházet. Efektivní prevence zahrnuje analýzu rizikových faktorů a implementaci intervencí pro minimalizaci těchto rizik. Cílem práce byla analýza vlivu léčiv a jiných rizikových faktorů na vznik pádu u hospitalizovaných pacientů. Metodika: Sběr dat probíhal od dubna do prosince 2017 ve 4 jihočeských nemocnicích. Studie se zúčastnili pouze pacienti, u kterých se v době hospitalizace vyskytl pád. Pro potřeby studie byla vytvořena online databáze, ve které byla shromažďována data o pacientech (osobní anamnéza, užívaná léčiva, laboratorní hodnoty a další). Analyzována byla léčiva s populačním a individuálním rizikem pro vznik pádu. U každého individuálně rizikového léčiva byl klasifikován typ lékového problému, který mohl představovat příčinu vzniku pádu. Ke každému lékovému problému byly přiřazeny intervence pro minimalizaci rizik. Vedle analýzy rizikových léčiv byly posuzovány i další rizikové faktory...

Úplný záznam
2022-09-28
00:55
Interpretace díla Šťastná babyka Daisy Mrázkové žáky druhého stupně ZŠ
Šinkovičová, Patricie ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Komberec, Filip (oponent)
Diplomová práce se zabývá interpretací vybraného díla literatury pro děti a mládež žáky druhého stupně základní školy. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a empirickou. Cílem teoretické části je ukotvit pojem interpretace ve školním prostředí, přičemž vychází z konceptu čtenářské gramotnosti. Východiskem pro druhou, empirickou část práce je analýza kurikulárních dokumentů ukotvujících pojem interpretace (RVP ZV) ve vztahu k naplánované lekci, během které je výzkum uskutečněn. Empirická část je koncipována jako kvalitativní výzkum, který bude odpovídat na konkrétní výzkumné otázky zahrnující interpretaci hlavních postav, vyznění povídky a pojmenování dojmů z četby. Cílem výzkumu je postihnout a popsat možné interpretace textu Šťastná babyka Daisy Mrázkové pohledem žáků druhého stupně ZŠ. Výzkumný vzorek tvoří osmnáct žáků osmého ročníku základní školy s rozšířenou výukou jazyků. Ve vybrané skupině žáků je deset chlapců, z toho dva žáci s odlišným mateřským jazykem, a osm dívek. Dílo Šťastná babyka autorky Daisy Mrázkové bylo zvoleno s ohledem na věk žáků a jejich čtenářské schopnosti. K dosažení vytyčeného cíle je jako metoda sběru dat zvolen polostrukturovaný rozhovor ve čtyřech ohniskových skupinách a analýza žákovských prací vytvořených během výukové jednotky. Následně je použito...

Úplný záznam
2022-09-28
00:54
Inter-rater reliabilita Box and Block Testu u osob po cévní mozkové příhodě
Markovcová, Lucie ; Rybářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Mezian, Kamal (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Markovcová Vedoucí práce: Kateřina Rybářová Název diplomové práce: cévní mozkové příhodě Úvod: současné době Česká rozšířená manuálu u které je potřeba stanovit hodnotu reliability. Ta je jednou ze základních psychometrických vlastností stanovovaných při v ergoterapii často využíván právě u osob po cévní mozkové příhodě (CMP). Cíl: Hlavním cílem administrovaného České rozšířené manuálu Vedlejším cílem výsledků naměřených stejnou hodnotitelkou. Výzkumnou otázkou je určení procentuální shody obou Pomocí otestováno probandů prezenčního testování pořízen videozáznam. nezávisle sobě dvě jejichž výsledné hodnoty byly korelovány pro stanovení inter určena i procentuální shoda těchto hodnot. Hodnoty naměřené stejnou prezenčního testování a z videozáznamu byly korelovány pro stanovení variability výsledků. Pro korelaci byl použit Spearmanův korelační koeficient (r Výsledky: rater reliability tří pokusů BBT dominantní i nedominantní horní končetiny byly v rozmezí r - .999 potvrzující velmi vysokou korelaci. Přesná shoda hodnotitelek či shoda s rozdílem jedné kostky byla minimálně 80 % u všech pokusů. Hodnoty výsledků v rozmezí - potvrzující nízkou výsledků. Závěr: administrovaný České rozšířené manuálu měl zkoumané nízkou výsledků naměřených jedním Klíčová slova: Block Test (BBT),...

Úplný záznam
2022-09-28
00:54
Rozvoj čtenářské gramotnosti na druhém stupni základní školy: akční výzkum
Kolářová, Michaela ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Starý, Karel (oponent)
Diplomová práce se v teoretické části zabývá vývojem pojmu čtenářské gramotnosti a jeho vymezením, jejímu významu a faktory, které ji ovlivňují. V další části jsou charakterizovány oblasti a roviny čtenářské gramotnosti a etapy jejího vývoje. Dále je popsán její rozvoj pomocí různých metod a jsou uváděny jednotlivé podmínky, jejichž splnění má vliv na zvyšování úrovně žákovských dovedností. V další části jsou popsány jednotlivé čtenářské dovednosti a strategie. V neposlední řadě se teoretická část zaměřuje také na výsledky mezinárodních výzkumů (PIRLS, PISA a PIACC) s důrazem na výsledky českých žáků. Analýza čtenářské gramotnosti rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání uzavírá teoretickou část práce. Praktická část je rozdělena na dvě sekce, ve kterých je věnována pozornost akčnímu výzkumu a jeho formám. V popředí zájmu pak stojí především pedagogický akční výzkum. Další část se pak soustředí na zjištění úrovně čtenářských dovedností u žáků druhého stupně základní školy pomocí pre-testu. Po zjištění výsledků žáků byly realizovány lekce s aktivitami rozvíjejícími čtenářských dovedností, jejichž průběh je popsán v jednotlivých kapitolách. V návaznosti na proběhlé lekce byl proveden post-test, který měl za cíl zjistit posun žáků. V závěru práce je věnován prostor interpretaci výsledků,...

Úplný záznam
2022-09-28
00:54
Fyziologická odezva organismu při chůzi po vysoké překážce
Zíková, Kateřina ; Baláš, Jiří (vedoucí práce) ; Bunc, Václav (oponent)
Název: Fyziologická odezva organismu při chůzi po vysoké překážce Cíle: Cílem této práce bylo zjist výšky na fyziologickou odezvu organismu při chůzi po překážce. této experimentální byla metodou nepřímé kalorimetrie posuzována energetická náročnost chůze po překážce. probandů přecházelo 4 minuty po nízké a 4 minuty po vysoké překážce, sledovanými srdeční frekvence ( minutová spotřeba kyslíku ( ), dechová frekvence (DF), dechový objem (VT) Výsledky: Chůze po vysoké překážce vyvolala v rovnání s chůzí po nízké překážce vyšší fyziologickou odezvu, přičemž největších rozdílů dosahovaly hodnoty ré se průměrně zvýšily o 87 %. se zvětšila Závěr: Chůze ve výšce odráží subjektivně vnímané rizi Výška překážky, která vyvolává subjektivně vnímané riziko, zvyšuje metabolickou náročnost chůze Klíčová slova: rovnováha, pohyb ve výškách, stres, energetická náročnost

Úplný záznam
2022-09-28
00:54
Theatre play generation
Schmidtová, Patrícia ; Dušek, Ondřej (vedoucí práce) ; Flek, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá způsoby jak vylepšit generování scénáře di- vadelní hry. Abychom vygenerovali scénář divadelní hry, dotrénujeme jazykový model GPT-2 medium na směsi scénářů divadelních her, filmů a seriálů aby pokračoval v člověkem zadaném začátku scénáře. Pouhé generování jazykovým modelem nestačí na vytvoření celistvé celovečerní divadelné hry a proto navrhu- jeme dvoukrokový hierarchický přístup: nejdříve vygenerujeme dějové shrnutí a pak jím podmiňujeme generování scénáře. Trénujeme hierarchický model na souboru dat, který jsme vytvořili přiřazením dějových shrnutí k scénám v scénáři využitím dynamického programování. Taktéž navrhujeme vícero přístupů na vylepšení konzistence vygenerovaného textu (zaměřené na postavy a kontradikce). Naše modely porovnáváme s modelem GPT-2 XL a dosahují srovnatelných výsledků, přičemž jsou menší a rychlejší. Náš systém hierarchického generování umožňuje vygenerovat celistvou celovečerní divadelní hru s omezenými lidskými zásahy. Toto bylo ověřeno profesionálními dramaturgy v rámci projektu THEaiTRE. 1

Úplný záznam
2022-09-28
00:54
Vliv výchozího postavení v kyčelních kloubech na svalovou aktivitu m. quadriceps femoris při provedení Reverse Nordic Hamstring Exercise hodnocený pomocí povrchové elektromyografie
Šimková, Pavlína ; Nováková, Tereza (vedoucí práce) ; Lopot, František (oponent)
Vliv výchozího postavení v kyčelních kloubech na svalovou aktivitu quadriceps femoris při bylo zjistit, zda změna výchozího postavení v kyčelních kloubech kyčelních kloubech) při cviku Reverse Nordic Hamstring Exer vyvolá změnu svalové aktivity jednotlivých část kterou bude možné zaznamenat pomocí povrchové elektromyografie Do výzkumu bylo vybráno 40 účastníků. Výběr byl záměrný vzhledem e o zdravou populaci. Účastníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Všichni účastníci začali provedením rNHE s kyčelních kloubech, následně (dle příslušnosti ke skupině) provedli rNHE s vnitřní či vnější rotací kyčelních kloubech. aždou variantu provedli 3x, kdy provedení cviku trvalo vždy vteřiny (úhlová rychlost 30 ř za sekundu). Během provedení cviku byla měřena svalová na obou dolních končetinách naměřených výsledků vyplývá, že změna výchozí pozice v kyčelních kloubech způsobuje změnu svalové aktivity v jednotlivých částech . Při provedení rNHE s vnitř kyčelních kloubech došlo k nárůstu průměrné svalové aktivity ve všech částech (na hladině významnosti p = 0,05) minimálně o 5,58 % v Klíčová slova , excentrická svalová aktivita, změna

Úplný záznam
2022-09-28
00:54
Koncepce interního PR na FTVS UK
Viplerová, Tereza ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Opelík, Daniel (oponent)
Název: Koncepce interního PR na UK FTVS Cíle: Cílem diplomové práce je sestavit koncepci interních public relations na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy pro akademický rok 2022/2023 na základě provedených analýz a výzkumu mezi studenty fakulty. Metody: Pro marketingový výzkum byla použita metoda skupinové diskuse, která pomohla pochopit, jaké jsou konkrétní očekávání a klíčové požadavky studentů v komunikaci vůči vedení fakulty a jak studenti vnímají, že jsou tato očekávání a požadavky na UK FTVS naplňovány. Společně s využitím zúčastněného pozorování mohla být sestavena analýza interní skupiny a využívaných nástrojů interních PR. Výsledky: Z uskutečněného výzkumu vyplývá, že studenti jsou na fakultě celkově spokojeni, nicméně vnímají určité nedostatky v komunikaci vedení školy. Největší problém je spatřován v nedostatečné, pozdní a částečné komunikaci, která se objevuje jak při komunikování informací o studiu, tak při informování o jiných skutečnostech na fakultě. Tato neinformovanost se projevuje v rámci ne zcela vhodného využívání některých nástrojů pro interní komunikaci. Nástroje a oblasti, které byly v diskusi nejvíce připomínkovány, jsou studijní oddělení, e-mailová korespondence a využití webových stránek a sociálních sítí jako hlavních komunikačních nástrojů interních PR....

Úplný záznam