Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2023-02-05
22:37
Kultura násilí klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Prokopová, Johana ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Voldřich, Michal (oponent)
Diplomová práce se věnuje kontextům výskytu agrese v životech klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Tato skupina dětí a dospívajících bývá považována za skupinu ohroženou rizikovým chováním a dalšími obtížemi spojenými s životem v nepříznivé sociální situaci. Teoretická část práce se věnuje popisu principů fungování NZDM a specifikům klientů těchto zařízení. Popsány jsou taktéž dosavadní výzkumy, které byly s cílovou skupinou uskutečněny. Dále se teoretická část práce věnuje vybraným vývojovým změnám probíhajícím v adolescenci a v neposlední řadě problematice agrese - teoriím jejího původu, formám a funkcím. V empirické části práce je popsáno výzkumné šetření, které bylo uskutečněno s klienty z 8 NZDM. První část šetření se zabývala především otázkou míry výskytu agresivity mezi klienty NZDM a sběr dat byl uskutečněn prostřednictvím dotazníků obecné agresivity Busse a Perryho (BPAQ-SF). Druhá část výzkumného šetření představovala uskutečnění polostrukturovaných rozhovorů taktéž s klienty těchto zařízení. V práci jsou následně popsána zjištění, která z obou částí výzkumného šetření vyplynula. Diskutován je zejména vyšší průměrný skór klientů NZDM v administrovaných dotaznících, a tedy předpokládaná vyšší míra tendence chovat se ke svému okolí hostilně. Na zjištění je nahlíženo v souvislosti s...

Úplný záznam
2023-02-05
22:37
Změny ve školním preventivním programu rizikového chování v období distanční výuky na vybrané základní škole.
Kučerová Císlerová, Marie ; Richterová, Magdalena (vedoucí práce) ; Kočí, Jana (oponent)
Diplomová práce Změny ve školním preventivním programu rizikového chování v období distanční výuky na vybrané základní škole" se zabývá analýzou školního preventivního programu před a v průběhu pandemie Covid-19. Práce je strukturovaná do dvou částí. První, teoretická část se věnuje základním pojmům, jako je například prevence, preventivní program, metodik prevence a další. Druhá, praktická část popisuje realizované výzkumné šetření, které proběhlo ve dvou krocích. Nejprve proběhla analýza preventivního programu. Především byla věnována pozornost změnám, vývoji, procesu tvorby a příčinám změn v daném programu v průběhu posledních 3 let. Následoval hloubkový rozhovor s metodičkou prevence, který doplnil, ale také objasnil přístupy a změny v programech prevence. Právě období distanční výuky poukázalo na aspekty vedoucí ke změnám v preventivních programech na vybrané škole, ale také na jistou nepřipravenost při prevenci rizikového chování v jiném prostředí. Změny na základě analýzy a rozhovoru jsou shrnuty v závěrečné části práce. Práce by mohla být jistým vodítkem k tvorbě preventivního programu rizikového chování v případě realizace výuky distanční formou.

Úplný záznam
2023-02-05
22:37
Rozbor soutěžních sestav v kategorii Fitness Step Adults ve finále Mistrovství světa 2013 a 2019
Kampová, Tereza ; Hájková, Jana (vedoucí práce) ; Panská, Šárka (oponent)
NÁZEV: Rozbor soutěžních sestav v kategorii Fitness Step Adults ve finále Mistrovství světa 2013 a 2019 AUTOR: Tereza Kampová KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Jana Hájková ABSTRAKT: Tématem diplomové práce je rozbor soutěžních sestav v kategorii Fitness Step Adults ve finále Mistrovství světa 2013 a 2019. Cílem této práce je analyzovat a porovnat choreografie z těchto dvou let z hlediska vývoje obtížnosti, intenzity a variability soutěžních sestav a zhodnotit, jak se choreografie proměnily po změně pravidel. Jednotlivé choreografie z roku 2013 a 2019 jsou nejprve zhodnoceny v souladu s pravidly a požadavky FISAF International a následně mezi sebou porovnány. Porovnání je doplněno rozhovorem s trenérem a zároveň účastníkem obou Mistrovství světa v roli závodníka. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že choreografie od roku 2013 změnily svůj charakter. V choreografiích roku 2019 se využívají jiné prvky zvyšující intenzitu sestavy. Prvky jako změny formací, výměny mezi členy týmu dosáhly větší obtížnosti. Naopak se snížila variabilita krokových variací a počet prvků power steps, které jsou podstatou Fitness Step a rozšířily se prvky High Impact aerobiku. KLÍČOVÁ SLOVA: FISAF Fitness Step, obtížnost, intenzita, aerobik, analýza choreografie, stepping action, power steps

Úplný záznam
2023-02-05
22:36
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Libereckém kraji
Nádvorníková, Lenka ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Diplomová práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v Libereckém kraji. V úvodní části diplomové práce je teoreticky popsán současný stav řešené problematiky. Je v ní vymezen pojem zdravotní postižení a osoba se zdravotním postižením. Dílčí část se věnuje také trhu práce a postavení osob se zdravotním postižením na něm. V závěru teoretické části jsou představeny nástroje podpory začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce a subjekty, které se na něm vyskytují. Praktická část diplomové práce obsahuje výsledky výzkumu kvantitativního designu, který byl realizován formou dotazníkového šetření u osob se zdravotním postižením a u zaměstnavatelů v Libereckém kraji. Hlavním cílem práce je zmapování oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Libereckém kraji. Z výsledků vyplynulo, že zaměstnavatelé považují za tři nejzávažnější faktory ovlivňující zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce nízké nebo téměř žádné vzdělání OZP (66 respondentů - zaměstnavatelů, tj. 66 %), nedostatek pracovních míst (77 zaměstnavatelů, tj. 77 %) a pověry, mýty a předsudky o OZP. K této možnosti se přiklonilo 63 respondentů - zaměstnavatelů (63 %). Osoby se zdravotním postižením považují za nejzávažnější faktor bránící jejich zaměstnávání na otevřeném trhu práce...

Úplný záznam
2023-02-05
22:36
Utváření profesní identity studentů logopedie
Kučerová, Kamila ; Kotvová, Miroslava (vedoucí práce) ; Korandová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce "Utváření profesní identity studentů logopedie" je věnovaná problematice formování, specifik a reflexe profesní identity u studentů logopedie v ČR. Teoretická část práce se věnuje tématům profesní identity, studiu logopedie a obecně logopedické profesi. Popisuje také psychologické a vývojově-psychologické aspekty, které souvisejí s obdobím tzv. vynořující se dospělosti a s jejím vztahem k profesní identitě. Praktická část práce představuje smíšený výzkumný design pracující s analýzou kvalitativních dat z rozhovorů a jejich propojením s kvantitativními dotazníkovými daty pocházejícími od studentů posledního ročníku navazujícího magisterského studia oboru logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (n = 20). Výsledky výzkumu přinášejí řadu zjištění, která se týkají vlivů a okolností, jež se podílejí na utváření profesní identity těchto studentů, na jejich vztah k profesi logopeda a na vizi, kterou studenti mají ve směru k jejich profesní budoucnosti. KLÍČOVÁ SLOVA profesní identita, student logopedie, utváření identity, vzdělávání, profesní směřování

Úplný záznam
2023-02-05
22:36
Osobnost asistenta pedagoga na základní škole pro žáky s tělesným postižením
Vintr Bolardtová, Markéta ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na osobnost asistenta pedagoga na základní škole pro žáky s tělesným postižením. V teoretické části je uvedena historie profese, osobnostní a kvalifikační předpoklady asistenta pedagoga, jeho pracovní náplň. Dále se teoretická část věnuje psychohygieně, syndromu vyhoření a v poslední části je zaměřena na typologie osobnosti. V praktické části autorka zjišťuje pomocí smíšeného výzkumu, s jakými osobnostmi se setkáváme na pozici asistenta pedagoga na základní škole pro žáky s tělesným postižením, jak tato profese ovlivňuje jejich osobní život a jak pečují o své zdraví vzhledem k náročnosti povolání. Výzkum probíhal na Základní škole Jedličkova ústavu v Praze.

Úplný záznam
2023-02-05
22:36
Didaktické využití životních příběhů slavných hudebníků a jejich tvorby pro prevenci závislostí na střední škole
Hejčová, Kateřina ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Mojžíšová, Jarmila (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl pomocí aktivit spojených s atraktivním tématem známých osobností hudební scény nechat studentům středních škol nahlédnout na závislost na psychoaktivních látkách jako komplexní problém zasahující do zdravotní, sociální a profesní oblasti, poskytnout jim pohled na dvě tváře této problematiky (zdánlivý přínos na začátku kontra prohlubující se pozdější negativní následky) a vést je k úvaze o rizicích užívání těchto látek převažujících nad mylně očekávanými počátečními benefity. Práce využívá příkladů životních příběhů osobností, které samy zažily závislost na psychoaktivních látkách. Práce konkrétně demonstruje využití těchto životních příběhů na praktických ukázkách didaktických aktivit do hodin předmětů anglický jazyk, německý jazyk, hudební výchova. Dané životní příběhy či některé momenty z nich jsou propojeny s obsahem učiva těchto předmětů, využívají slovních metod (práce s písňovým textem, s úryvkem z knihy, se slovní zásobou v cizím jazyce), metody názorně-demonstrační (práce s obrazem), metody diskusní, skupinovou práci, brainstorming, samostatnou práci žáků. Předpokladem je, že jednotlivé aspekty zmiňovaných životních příběhů spojené se závislostí pomohou studentům osvětlit komplexnost problému závislosti a ilustrovat převažující míru rizik. Míra dosažení cílů...

Úplný záznam
2023-02-05
22:36
Identifying Securitising Dynamics in Discourse and Practice
Abarzuza Garciandia, Patxi ; Czerska-Shaw, Karolina (vedoucí práce) ; Hellgren, Zenia (oponent)
Following the anxiety triggered by the "shock" of the "refugee crisis" in 2015, states have adopted a wide range of legislative measures to reduce the access of migrants, refugees, and asylum seekers alike, to their territory. Governments have also sought to curtail the rights of migrants andasylum seekers within their territories. Moreover, these legislative changes have co-occurred as the budgets dedicated to migration controls have been increased in several member states. As such, a tendency can be observed in most member states to invest large amounts of money in sophisticated technologies aimed at increasing migration control and monitoring (Lehtonen and Aalto, 2017). This situation of unparalleled migration flows provided fertile ground for the proliferation of securitisation dynamics of migration and asylum in Europe. As the EU intensified narratives and policy actions that have pushed migration and asylum into security discourses and practices, the response to the refugee crisis found itself with more stringent measures (most of them adopted unilaterally by member states) and less coordination. In this light, the instruments for coordination between the Member States in dealing with asylum and refugee applications seem to fall short of meeting the increase in asylum and refugee claims. To respond to...

Úplný záznam
2023-02-05
22:36
Jak žáci v pubertě vnímají své tělo
Vodehnalová, Barbora ; Thorovská, Alena (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem lidského těla, jeho vnímáním a sebehodnocením u dospívajících dívek a chlapců na druhém stupni základní školy, přesněji u žáků šestých a devátých tříd. Cílem práce je prozkoumat problematiku například z psychologického či historického úhlu pohledu. Dále pak posoudit subjektivní vnímání těla v období puberty u vybraných žáků druhého stupně základní školy. Zároveň také porovnat rozdíly v nahlížení na vlastní tělo mezi chlapci a dívkami a mezi šestými a devátými třídami. Současně je cílem zjistit, zda je mezi žáky patrný rozdíl a zda jsou se svým tělem spokojeni či nikoli a následně odhalit případné příčiny nespokojenosti s fyzickým tělem u dospívajících jedinců a nalézt faktory, které mohou mít vliv na sebeakceptaci. Práce je členěna do dvou hlavních částí. Teoretická část pojednává o tématu dospívání a jeho charakteristikách, dále například o sebepojetí, sebevědomí či o vlivu médií na nahlížení na vlastní tělo. Praktická část pak zachycuje výsledky výzkumu zaměřeného na vnímání vlastního těla u dospívajících za pomoci kvantitativních i kvalitativních metod. Výzkumným šetřením bylo prokázáno, že existují rozdíly ve vnímání těla mezi chlapci a dívkami, ale také mezi žáky šestých a devátých tříd. Dále bylo zjištěno, že dívky jsou se svým tělem zpravidla méně...

Úplný záznam
2023-02-05
22:36
Generální inspekce vojska - kompetence a vliv v době utváření československé branné moci (1918-1924)
Kykal, Tomáš ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Stehlík, Eduard (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem kompetencí a vlivu instituce generální inspekce v době utváření československé branné moci (1918-1924). Její první část je věnována vy-mezení pojmu inspekce v kontextu evropského vojenství, přičemž se zaměřuje na inspekto-ráty ve smyslu ústředních dohlížecích orgánů. Ve stručném historickém exkurzu mapuje jejich výskyt v evropském vojenství a uvádí dva modelové případy - prusko-německou a habsburskou vojenskou generální inspekci. V druhé části sleduje genezi vojenské inspekce v československém vojsku na Rusi. Zabývá se dvěma inspektoráty - jejich pravomocemi, postavením vůči vojenské správě, a podílem na formování čs. legií. Třetí, stěžejní část po-jednává o vzniku a vývoji generální inspekce na půdě Československé republiky. Sleduje vývoj vrcholných orgánů vojenské správy, jejich vztahy a kompetence, přičemž důraz klade na postavení Josefa Scheinera ve funkci Nejvyššího správce československých vojsk. Přibli-žuje vojensko-politické poměry, které vedly ke vzniku generálního inspektorátu, do jehož čela byli postupně jmenováni Josef Scheiner a Josef Svatopluk Machar. Věnuje se kompe-tencím instituce, jejímu postavení a vlivu na vojenské záležitosti, v závěru přibližuje okol-nosti jejího úpadku.

Úplný záznam