Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2018-07-30
13:24
Zobrazení českého pohraničí v novodobé kinematografii a televizi
Šolcová, Tereza ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou zobrazení českého pohraničí v české kinematografii po roce 1990. České pohraničí je pro svůj historický vývoj dodnes zajímavou oblastí, přitahující pozornost mnohých historiků i umělců. Práce hledá odpověď na otázku, jak pracuje česká kinematografie s historicky a geograficky danými reáliemi. První část práce uvádí do problematiky historického vývoje českého pohraničí a seznamuje čtenáře s jednotlivými klíčovými událostmi, které pohraničí v minulosti formovaly. Následně vysvětluje, jak tyto historické události vyústily do dnešní podoby českého pohraničí. Druhá část práce se zaměřuje na zkoumání pěti různých filmových děl natočených po roce 1990. Vybranými českými filmy jsou Až do města Aš, Mistři a Habermannův mlýn, k analyzovaným seriálům pak patří Pustina a Přísahám a slibuji. Filmy jsou analyzovány skrze zvolené výrazové prostředky, kterými jsou lokace a prostředí, herecký projev a postavy, kamera, záběr a střih, osvětlení a zvuková složka. Cílem práce je potvrdit, nebo vyvrátit hypotézu, že české pohraničí bude v moderní české kinematografii zobrazováno převážně v negativním světle.

Úplný záznam
2018-07-30
13:24
US-Russia Relations and the Mass Media: The Representation of Vladimir Putin in the American Media
Alikina, Valeriia ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent)
Russian-American Relations and the Mass Media Securitization of Vladimir Putin and Donald Trump in the American Press by Valeriia Alikina This thesis is focused on two issues relevant to Security Studies and Political Science: relations between the Russian Federation and the United States of America, which are currently experiencing yet another decline, and problematics of political journalism. It reviews the process of securitization of Russia through speech acts in the mass media of its historical opponent, the United States. First, the thesis provides a theoretical framework, securitization theory, introducing its main principles. To prove that the process of securitization indeed occurs, the method of discourse analysis is employed. The third chapter provides background information on the relations between the Soviet Union/Russia and the United States since the end of the World War II; this information is completed by the role mass media had in their affairs. The next chapter frames the issue of propaganda, elaborating on the meaning behind this concept, the "fake news" narrative, and the idealistic idea of media objectivity. In the fifth chapter, the case study, two processes of securitization are reviewed. The first one is the American mainstream media, namely ​The New York Times​ and ​The...

Úplný záznam
2018-07-30
13:24
Rámcování Evropské unie v českém televizním zpravodajství
Bolková, Anežka ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Křeček, Jan (oponent)
Diplomová práce mapuje charakter českého televizního zpravodajství o Evropské unii. EU zde slouží jako typický příklad vzdálené, abstraktní entity, se kterou většina veřejnosti nemá vlastní přímou zkušenost, a kde se proto média stávají primárním zdrojem informací, ale i interpretací evropského dění. Právě televizní zpravodajství je přitom ve výzkumech veřejného mínění dlouhodobě uváděno jako hlavní zdroj informací o Evropské unii pro většinu Evropanů. Cílem práce je nabídnout srovnání charakteru evropského zpravodajství tří největších českých televizních stanic, tedy České televize, Novy a Primy. Metodou kvantitativní obsahové analýzy je zkoumán celkový objem odvysílaného zpravodajství o Evropské unii, jeho tematická struktura, tón, přítomní aktéři a instituce, metodou kvalitativní analýzy rámcování jsou pak odhalovány přítomné rámce. Zjištěné výsledky jsou zároveň zasazeny do celku dosavadního poznání v této oblasti.

Úplný záznam
2018-07-30
13:24
Kyperská republika jako specifický člen Evropské unie
Tupá, Markéta ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Cílem diplomové práce je charakterizovat nejdůležitější specifika kyperského členství v Evropské unii a popsat vliv těchto specifik na vztah mezi Kyperskou republikou a EU nebo dalšími státy. Nejdůležitější specifika jsou spojena s tzv. "kyperským problémem" protože ostrov je od roku 1964 fakticky rozdělený. Kyperští Řekové reprezentují celý ostrov a acquis communautaire se uplatňuje pouze v řecké části. Práce se nejdříve zabývá vztahy Kyperské republiky, Turecka a Evropské unie. Na tuto kapitolu navazuje část zabývající se kyperským problémem, Severokyperskou republikou a rolí Evropské unie při řešení kyperského problému. Poslední kapitola pak zkoumá vztah Kypru s Ruskem a vliv tohoto vztahu na vztah Kypru a EU.

Úplný záznam
2018-07-30
13:24
Přebírání papežského stolce - komparativní obsahová analýza
Fišer, Tomáš ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Smrt papeže Jana Pavla II. ukončila v církvi téměř třicet let trvající období, během kterého se i v českém údajně velmi ateistickém prostředí stala osoba papeže tématem, kterému se intenzivně věnují všechna velká zpravodajská média. Oba jeho nástupci proto nastupovali do úřadu za mimořádného mediálního zájmu, který byl navíc podpořen různými specifickými okolnostmi, za kterých úřad přebírali. Papež Benedikt XVI. a jeho nástupce papež František jsou dvě velmi rozdílné osobnosti s rozdílným způsobem vystupování, odlišnou životní zkušeností a odlišným vztahem k médiím. Všechny tyto faktory reflektovala média, která se podílela na vytváření mediálního obrazu obou mužů, tedy způsobu, jakým byli prezentování veřejnosti. Tato diplomová práce srovnává rozdíly ve vytvořeném mediálním obrazu obou papežů v prvním roce jejich pontifikátu. Pro srovnání byla vybrána dvě média, která reprezentují dva nejčtenější české deníky. Mladá fronta Dnes zastupuje seriózní přístup ke zpravodajským tématům a deník Blesk reprezentuje bulvární způsob zpravodajství. K porovnání je využita metoda kvantitativní obsahové analýzy, díky které bylo možné analyzovat publikované články o obou papežích a získat z nich určitě reprezentativní závěry.

Úplný záznam
2018-07-30
13:24
The preception of political agenda-setting on Facebook. Is the critical sense of young adulst while perceiving the information infulenced by their level of education?
Izakovičová, Mária ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Anotácia S rozvojom sociálnych sietí sa menili aj spôsoby ich užívania. Z komunikačných platforiem sa tak postupne vyvinuli v komplexné meta médiá, pomocou ktorých užívatelia interagujú s rôznymi formami obsahu. Najmä v prostredí Facebooku však užívatelia často narážajú na obsah rôznej kvality, ktorá môže ovplyvniť to ako dané informácie vnímajú. Táto práca sa zaoberá vysokoškolskými študentmi, aktívnymi užívateľmi Facebooku, ktorí ho využívajú ako zdroj informácií. Cieľom práce je zistenie spôsobu interakcie študentov pri percepcii spravodajského obsahu na Facebooku a rozmerov, v akých vnímajú dôveryhodnosť daného spravodajstva. Rovnako je jej cieľom zistiť, aké faktory vnímanie dôveryhodnosti ovplyvňujú. Na zber dát bola využitá kvalitatívna výskumná metóda a samotný výskum bol prevedený pomocou kombinácie zúčastneného pozorovania a pološtrukturovaných rozhovorov. Výskum preukázal odlišné spôsoby interakcie so spravodajským obsahom. Spôsob ich interakcie má zároveň vplyv na rozmery, v akých respondenti vnímajú dôveryhodnosť spravodajských obsahov prítomných na sieti.

Úplný záznam
2018-07-30
13:24
Proměna etiky médií s nástupem občanského žurnalismu
Hrdličková, Lucie ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Diplomová práce Proměna etiky médií s nástupem občanského žurnalismu se zabývá fenoménem občanského žurnalismu, který díky rozvoji informačních a komunikačních technologií zaznamenal strmý nárůst a tím, jak proměnil etické standardy tradičních médií při referování o teroristických útocích. Práce je v teoretické části rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola vymezuje pojem etika se zaměřením na etické principy v žurnalistice. Kapitola druhá definuje pojem média, klade důraz na masmédia a nová média a jejich zasazení do současného mediálního prostředí. Třetí kapitola je věnována pojmům občanská žurnalistika a participativní žurnalistika. Objasňuje jejich definici, vysvětluje rozdíly mezi nimi, nastiňuje jejich výhody a nevýhody a porovnává je s tradičními médii. Poslední kapitola praktické části se zabývá pojmem terorismus. Definuje jej, zabývá se jeho dělením a vývojovými etapami a nastiňuje jeho cíle. Praktická část pomocí případové studie zkoumá, jak se ve vztahu k občanskému žurnalismu chovají tradiční média při referování o teroristických útocích a jak při přebírání materiálů od amatérských novinářů dodržují či naopak porušují etické standardy. Příklady teroristických útoků jsou vybrány tak, aby poskytly co nejucelenější přehled o této problematice. Jako první případ byly zvoleny útoky 11. září 2001,...

Úplný záznam
2018-07-30
13:24
Sémiotická analýza komunikace značky Victoria's Secret
Jílková, Kristýna ; Šoltys, Otakar (vedoucí práce) ; Podzimek, Jan (oponent)
Práce přistupuje k persvazivní komunikaci vybrané firmy z hlediska sémiotiky. Věnuje se hlavním oblastem komunikace firmy Victoria's Secret, zejména známé The Victoria's Secret Fashion Show. Zvolených sedm videí v období tří let pokrývá hlavní úsek komunikace (televizní reklama, televizní módní přehlídka) a prostředky, které firma využívá k oslovení svého publika. Zajímalo nás, jakým způsobem je konstruováno sdělení, jaká jsou převažující témata, a zda všechny roviny sdělení odpovídají propagovaným hodnotám firmy. Vybraná metoda výzkumu je sémiotická analýza v pojetí Rolanda Barthese a jeho terminologický rámec pro odhalování ideologie skryté ve sděleních. Vzorek je rozebrán z hlediska děje, rozlišení na primární a sekundární znaky, popis technických kódů a syntagmatického a paradigmatického řazení. Postupně jsou pak identifikovány významy znaků v první a druhé rovině označování a pojmenovány mýty v promluvě těchto sdělení. Tématy, na které se práce více zaměřuje, je postulovaný obraz ženy a moci ve srovnání se skrytě komunikovaným obrazem ženy a moci. Na závěr je formulován mýtus v komunikaci celé značky Victoria's Secret a jsou vyhodnoceny rozpory v komunikaci vůči příjemcům sdělení.

Úplný záznam
2018-07-30
13:24
Komparace přesahu pracovního času do volného času redaktorů online médií versus redaktorů tištěných médií
Tomková, Klára ; Kasík, Pavel (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Digitální technologie radikálně proměnily mediální prostředí. Zásadní je především rozvoj internetu a služby web, která na něm funguje a díky které vznikla online žurnalistika. Ta má určitá specifika, na základě kterých se práce online žurnalistů do jisté míry liší od práce žurnalistů tištěných médií. Kardinálním rozdílem pro můj výzkum je to, že online žurnalistika je na rozdíl od té tištěné, žurnalistikou v reálném čase. Toto specifikum umožňuje publikovat zprávy ve velmi krátkém časovém intervalu a téměř nepřetržitě. Toto je zásadní rozdíl od publikování zpráv pro tištěná média, jejichž polygrafické zpracování zpomaluje reakční časy tištěných médií. A je to také důvodem, proč jsem se rozhodla zaměřit na komparaci strukturování času online redaktorů a redaktorů tištěných médií. Především tedy na přesah jejich pracovního času do času volného. Ten budu zkoumat jak v běžném režimu tak při mimořádných událostech, které online žurnalistika reflektuje mnohem rychleji než žurnalistika tištěná.

Úplný záznam
2018-07-30
13:24
Mediální reprezentace politiků ve zpravodajství televize Nova (se zaměřením na sjezdy ČSSD a kongresy ODS v letech 1995 - 2017)
Heřmanská, Lucie ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Diplomová práce na téma Mediální reprezentace politiků ve zpravodajství televize Nova (se zaměřením na sjezdy ČSSD a kongresy ODS v letech 1995-2017) se zabývá podobou politického zpravodajství nejsledovanější komerční televize v České republice. Konkrétně si klade za cíl představit, jak se od roku 1995 do roku 2017 měnil přístup hlavního zpravodajství televize Nova k informování o stranických sjezdech a kongresech tradičních českých politických stran - ČSSD a ODS. Práce vychází z předpokladu, že televize Nova je ze své podstaty orientovaná zábavním směrem, ryze politická témata tak nejsou pro její zpravodajství stěžejní a nestojí ani ve středu zájmu jejího typického diváka. Přesto tento typ zpráv v průběhu let nebyl ve zpravodajské relaci Televizní noviny opomíjen. Na podzim roku 2017 v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentskými volbami na počátku roku 2018 je navíc možné u televize Nova zaznamenat náznak rozšíření politického zpravodajství v podobě jejího historicky prvního kontinuálního volebního vysílání. Práce tedy sleduje změny, které nastaly při referování o obecně politickém tématu v televizi Nova v období, které je přibližným průřezem let od počátku jejího vysílání až po současnost. Předložené výsledky zjištěné prostřednictvím kombinace...

Úplný záznam