Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2021-10-10
00:17
Generalizace vrstevnic v rovinatých územích
Čelonk, Marek ; Bayer, Tomáš (vedoucí práce) ; Kolingerová, Ivana (oponent)
Generalizace vrstevnic v rovinatých územích Diplomová práce se zabývá kartografickou generalizací vrstevnic. Hlavním cílem této práce bylo navrhnout metodu generalizace vrstevnic zobrazující terén v rovinatém území. Navržená metoda byla určena pro topografické mapy velkých měřítek 1 : 10 000 a větší. V práci je představeno několik možných strategií generalizace. Nejperspektivnější se jeví metoda založená na výpočtu generalizačního potenciálu. Algoritmus se snaží respektovat kartografická pravidla pro tvorbu vrstevnic. Algoritmus byl implementován v programovacím jazyce Python s využitím knihovny Arcpy, tak aby výsledky mohly být zobrazeny v tradičních GIS softwarech. Algoritmus byl testován na datech DMR5G a porovnán s profesionálně vytvořenými vrstevnicemi připravovaného mapového díla ZTM5. Dosažené výsledky jsou prezentovány na přiložených mapových výstupech. Klíčová slova: vrstevnice, kartografická generalizace, vyhlazení, digitální kartografie, výškový buffer, Douglas-Peucker, Chaikins, GIS

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Narratives and interstate relations: Understanding the depth of the Sino-Russo partnership through the narratives China and Russia propagate
Mulholland, Steven ; Kaczmarski, Marcin (vedoucí práce) ; Dowd, Caitriona (oponent)
This dissertation seeks to understand the depth, scale and limitations of the Sino-Russo Partnership through the narratives propagated by Russia and China. Although the results are not completely conclusive due to the fact that there are other factors which will determine the depth of the partnership, it does provide an understanding of Sino-Russo interaction in a narrative context. To achieve these results, a collection of media sources has been taken from the global level, from Western Europe and the Balkans in order to identify the key narratives being exported by Russia and China and whether any placement of the other, be it positive or negative, is present in their respective narratives. This will also be achieved in tandem with the existing scholarly literature. The overall results showed a lack of negative placement in the media sources, suggesting an unwillingness to portray the other negatively for the sake of their partnership and some positive placement from both states towards the other, primarily in Western Europe and becoming minimal in the Balkans. The positive placement found was particularly interesting, providing connotations that there is a willingness to support each other but specifically in Western Europe where there seems to be more in common for projecting shared strength....

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Analýza čínského překladu románu Tři muži ve člunu se zaměřením na převod humoru
Klusáčková, Alžběta ; Andrš, Dušan (vedoucí práce) ; Lomová, Olga (oponent)
Diplomová práce rozebírá slavný humoristický román anglického spisovatele Jerome K. Jeromeho Tři muži ve člunu (Three Men in a Boat), jež dodnes získává nové čtenáře a právem patří do zlatého fondu anglického humoru. Tři muži ve člunu se dočkali překladu do několika desítek jazyků včetně čínštiny. Jádrem práce je srovnání původního díla se současným čínským překladem, který pořídil Wang Bi. Jednosměrná analýza od anglického originálu k čínskému překladu je provedena s přihlédnutím k překladu výchozího díla do češtiny od J. Nováka. Metodologicky práce vychází z bohaté tradice českého strukturalismu a z něj odvozené teorie překladu reprezentované Jiřím Levým, při textové analýze využívá vlivného teoretického konceptu německé translatoložky Christiane Nordové. Opírá se i o specializované studie zabývající se přímo překladem humoristické literatury. Práce v prvé řadě definuje britský humor a na vybraných příkladech nastíní, jak originál dosahuje humorného efektu. Dále charakterizuje strategie a postupy, jejichž pomocí čínský překladatel provádí převod jednotlivých prvků humoristického díla (např. ironie, personifikace, hyperbola, understatement), hodnotí také míru funkčnosti a zdařilosti převodu díla jako celku. Výstupem komplexní analýzy je představení konkrétních překladatelských řešení z oblasti...

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Real-time voxel visualization and editing for 3D printing
Kužel, Vojtěch ; Rittig, Tobias (vedoucí práce) ; Kondapaneni, Ivo (oponent)
V této práci prozkoumáváme kompresní metody detailních voxelových scén a jejich úpravy s cílem navrhnout interaktivní voxelový prohlížeč/editor pro e.g. aplikace na 3D tisk. Předkládáme moderní datové struktury kompatibilní s použitím na grafických kartách a porovnáváme je. Jako nadstavbu nad námi vybranou datovou strukturou přidáváme standardní upravovací nástroje známé ze 2D, které jsou schopny upravovat barvu voxel ​u v reálném čase i na méně výkonných strojích. 1

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Inkluze žáka s Aspergerovým syndromem na základní škole
Janečková, Kateřina ; Bartoňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole. Analyzuje začlenění vybraného žáka s Aspergerovým syndromem a na základě případové studie a provedených rozhovorů ověřuje úspěšnost inkluze v praxi. Cílem této diplomové práce, je popis a analýza faktorů, které se podílejí na zařazování žáků s Aspergerovým syndromem do společného vzdělávání na základní škole. Teoretická část diplomové práce se věnuje vymezení základním pojmům, které s inkluzivním vzděláváním a problematikou poruch autistického spektra a Aspergerova syndromu souvisí. Ve výzkumné části jsou analyzována zjištěná data a zodpovězeny stanovené výzkumné otázky.

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Contemporary Hebrew Dystopian Novel
Vlk, Michal ; Boušek, Daniel (vedoucí práce) ; Zouplna, Jan (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl předložit tematickou analýzu předních hebrejských dystopických textů a zároveň představit širší kontext utopického myšlení, který napomáhá hlubšímu pochopení těchto textů. Práce se též pokouší prozkoumat a posoudit, jak se odráží určité pocity strachu a úzkosti izraelské společnosti v současných hebrejských dystopických románech a jakým způsobem autoři přetváří izraelskou realitu ve vybraných příbězích. Dystopická literatura je nesmírně užitečným nástrojem v rámci kulturních studií, protože představuje přímou interakci se současnou kulturou v tom smyslu, že popisuje celkovou společnost vystavenou represivním a ničivým podmínkám, které pramení z určitých sociálních, politických a ekonomických trendů současného světa. Sionistická utopická literatura, která zobrazuje budoucí podoby židovského státu, se vytratila krátce po vzniku státu Izrael a místní podmínky vyústily ve výrazně pochmurnější a pesimističtější vize budoucnosti. Na základě současné socio-politické a kulturní situace v Izraeli dnes mnoho izraelských autorů předvídá dystopickou a (post)apokalyptickou budoucnost. Práce proto představuje způsob, jakým se tyto dystopické příběhy vyrovnávají se současnou izraelskou realitou, a představy o budoucnosti, které nám nabízejí.

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Změny sebepojetí rodičů, kteří adoptovali dítě
Ransdorfová, Jana ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Sotáková, Hana (oponent)
Diplomová práce se věnuje změnám sebepojetí rodičů, kteří adoptovali dítě. Cílem práce je zmapovat, jak rodiče, kteří osvojili dítě, vnímají a hodnotí změny v jejich sebepojetí. Jak tyto změny vnímají matky a jak otcové. Jak se vnímání sebepojetí měnilo v průběhu rozhodování k adopci a procesu osvojení, a jak při adaptaci na rodičovství. Teoretická část práce se zabývá rodičovstvím, náhradní rodinnou péčí a procesem adopce. Také je zde popsána identita, role a sebepojetí rodiče, následně adaptace a specifika adoptivního rodičovství. Empirická část představuje kvalitativní výzkum, který je proveden pomocí polostrukturovaných rozhovorů s rodiči, kteří osvojili dítě. Výsledky výzkumu, které vzešly z analýzy dat, jsou interpretovány a porovnány s odbornou literaturou. Sebepojetí se vlivem zátěže, se kterou se museli respondenti vyrovnávat měnilo, od vyrovnávání se s bezdětností až po adaptaci a stávání se rodičem osvojeného dítěte. Vnímané změny sebepojetí otců a matek jsou sice v něčem rozdílné, ale v podstatě vyplývají z rozdílného postavení v rodině a jejich rolí. Klíčová slova: rodičovství, osvojení, sebepojetí, náhradní rodinná péče

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Koncept "cancer transition" v prostředí vybraných evropských států
Naxera, Martin ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kulhánová, Ivana (oponent)
Koncept "cancer transition" v prostředí vybraných evropských států Abstrakt Tato práce se věnuje problematice konceptu (konceptům) "cancer transition", který se zabývá interpretací dynamiky epidemiologického vývoje zhoubných novotvarů. Konceptualizace jednotlivých významných autorů jsou zde diskutovány mezi sebou a s vybranými koncepty věnujícími se celkovému epidemiologickému vývoji společnosti. Dále jsou vybrané koncepty zasazeny do kontextu vybraných epidemiologických charakteristik zhoubných novotvarů. Poté jsou ilustrovány vývojem standardizovaných měr incidence a úmrtnosti v rámci vybraných evropských států - Česka, Irska, Norska a Malty mezi lety 1960-2017. Klíčová slova: cancer transition, epidemiologický přechod, zhoubné novotvary, úmrtnost

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Strategie řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku
Miklíková, Kristýna ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
(ČJ): Tématem této diplomové práce je strategické řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku. Teoretická část je zaměřena na oblasti, které zahrnují strategické řízení lidských zdrojů a jednotlivé personální činnosti. V praktické části je představen podnik, jeho strategie řízení lidských zdrojů, zhodnocení aktuální situace, návrhy na zlepšení personálních činností.

Úplný záznam
2021-10-10
00:17
Partnerské vztahy u hraniční poruchy osobnosti
Kalinová, Nelly ; Goldmann, Petr (vedoucí práce) ; Křížová, Ivana (oponent)
Diplomová práce se zabývá fungováním partnerských vztahů u hraniční poruchy osobnosti. Za tímto cílem byla realizována studie sledující 16 párů, kde žena trpěla hraniční poruchou osobnosti, jejichž charakteristiky byly porovnávány s kontrolní skupinou 21 párů. Sledovány byly tři oblasti: osobnostní styly partnerů, attachmentové dimenze a partnerská spokojenost a její vzájemné souvislosti se zmíněnými proměnnými. Data byla získávána prostřednictvím testové baterie skládající se z dotazníků PSSI, ECR-R-16 a DAS (subškála partnerské spokojenosti). Výsledky studie prokázaly, že hraniční osobnostní zaměření u žen se pojí s podobnými a komplementárními osobnostními rysy u mužů, přičemž tyto rysy jsou oproti kontrolní skupině významně zvýrazněné. Výzkum rovněž potvrdil převládající nejistou vazbu u žen s hraniční poruchou osobnosti a jejich partnerů. V porovnání s kontrolní skupinou se u hraniční poruchy osobnosti objevuje nižší partnerská spokojenost, a její míra je negativně spojena právě s osobnostním založením hraničního typu, a typů přidružených. Partnerská spokojenost také vykazuje negativní vztahy s nejistým typem vazby. KLÍČOVÁ SLOVA hraniční porucha osobnosti, partnerské vztahy, osobnostní styly, PSSI, attachment, partnerská spokojenost

Úplný záznam