Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2018-10-02
15:53
Runtime Checking of Privacy and Security Contracts in Dynamic Architectures
Kliber, Filip ; Parízek, Pavel (vedoucí práce) ; Hnětynka, Petr (oponent)
Mezi důležité aspekty konceptu IoT patří zajisté soukromí a bezpečí. Jsou známy případy z minulosti, kde implementace bezpečnosti nebyla dostačující, což umožnilo hackerům získat nepovolený přístup k desítkám tisíc každo- denních zařízení připojených k internetu a zneužít tuto moc k ochromení komunikace na internetu. V této práci jsme navrhli a naimplementovali nástroj Glinior, který umožňuje definovat vzájemné kontrakty mezi ob- jekty nebo komponentami v aplikaci, a zajistit, že komunikace mezi těmito objekty nebo komponentami probíhá podle takto specifikovaných kontraktů. Nástroj Glinior pro ověřování kontraktů specifikované uživatelem používá techniky dynamické analýzy, pomocí frameworku JVMTI v kombinaci s kni- hovnou ASM pro manipulaci s byte-kódem.

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Vybrané náboženské kategorie v představách lidí s mentálním postižením
Koubská, Soňa ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce interpretuje a analyzuje výsledky výzkumného šetření, které se zabývá tím, jak věřící lidé s mentálním postižením uvažují o vybraných náboženských pojmech. Cílem práce je zmapovat názory, definice a postoje lidí s mentálním postižením k vybraným náboženským kategoriím. Teoretická část řeší nejenom problematiku duchovního života, setkání, dialogu a rozhovoru s lidmi s mentálním postižením, ale zabývá se také specifickými vlastnostmi lidí s mentálním postižením a také jejich postavením v katolické komunitě. Výzkumná část představuje dvě výzkumná šetření - s věřícími lidmi s mentálním postižením a s věřícími lidmi bez postižení. Na základě porovnání obou šetření definuje studie rozdíly v uvažování obou skupin věřících lidí o vybraných náboženských pojmech. Diplomová práce využívá metodu kvalitativního výzkumu, konkrétně metodu polostrukturovaného rozhovoru a metodu skupinové diskuse.

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Application for automatic recognition of textures in map data
Šípoš, Peter ; Skopal, Tomáš (vedoucí práce) ; Lokoč, Jakub (oponent)
Cielom tejto práce bola implementácie aplikácie, čo sa dá jednoducho používať a pomáha pri navigácii caz letecké zábery, priradiť části tohto obrazu do rôznych kategórií. Na základe priradených kategórií aplikácia umožňuje priradenie kategórií pre dokial neznámych políčok bez ďalšej používatelskej interakcie, čo značne zjednodušuje označenie vačších plôch.Výstupom tejto aplikácie je indexový súbor, čo môže slúžiť ako základný vstupný súbor pre ďalšie experimenty, ktoré možu skúmať daný oblasť z geografického alebo eko- nomického pohladu. Na splnenie tejto úlohy používajú sa MPEG-7 deskrip- tory, ktoré slúžia na vypočítanie rôznych špecifických zjednodušených reprezentácií obrázkov.

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Vnímání prožitku hraní online her v souvislosti se závislostním chováním
Hrdinová, Petra ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vondráčková, Petra (oponent)
(teze): Východiska: hraní MMORPG her se pojí s rozvojem počítačových technologií již několik let. Přestože závislost na hraní online her není oficiálně uznanou poruchou v MKN - 10 zaujímá hned po gamblingu další místo mezi behaviorálními závislostmi. Cíl výzkumu: hlavním cílem práce bylo popsat vnímání subjektivního prožitku hráčů při hraní online her. Výzkumné otázky se zabývaly vzorci prožitků u hráčů online her, výskytem závislostního chování a rozdíly v prožívání u hráčů se závislostním chováním a bez něj. Poslední otázka se týkala schopností hráčů uvědomit si závislostní chování. Metody a soubor: k získání respondentů byl použit záměrný výběr, včetně metody sněhové koule přes informanty. Tvorba dat probíhala formou polostrukturovaného interview, které bylo doplněno o záznamový arch k zachycení demografických údajů a dotazníku závislosti. Výzkumný soubor tvořilo 9 respondentů, jejichž intenzita hraní se pohybovala v průměru 15 hodin týdně, věk hráčů byl v rozmezí 17 až 40 let. Výsledky: z proběhlého výzkumu vzešlo několik témat. Subjektivní prožitky hráčů byly pozitivní i negativní, ty pozitivní převažovaly u většiny hráčů. V souvislosti s prožíváním se u většiny hráčů objevoval fenomén flow, který umožňoval hráčům ponoření se do hry. S hraním docházelo u hráčů k výrazné komunikaci a kooperaci...

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Prevence osteoporózy při malabsorpčním syndromu
Křížková, Ivana ; Zikán, Vít (vedoucí práce) ; Raška, Ivan (oponent)
Úvod: Téma diplomové práce je Prevence osteoporózy při malabsorpčním syndromu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. Teoretická práce se v první části zabývá osteoporózou a rizikovými faktory osteoporózy se zaměřením na nutriční faktory. Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění skeletu charakterizované sníženým množstvím kostní hmoty a změnami kvality kostní tkáně. Etiologie osteoporózy je multifaktoriální. Při malabsorpčním syndromu dochází k poruše funkcí tenkého střeva, které jsou nezbytné pro absorpci živin. Ve druhé části teoretické práce je věnována pozornost malabsorpčnímu syndromu a chorobám, které vedou k jeho rozvoji. Cíl: Cílem vlastní práce je porovnat příjem vápníku a dalších důležitých živin ve vztahu ke kostnímu metabolismu u osob s laktózovou intolerancí ve srovnání s doporučenými hodnotami a s kontrolní skupinou osob bez laktózové intolerance. Metody: Stravovací zvyklosti byly hodnoceny pomocí dotazníkové metody a detailního rozboru čtyřdenního jídelníčku stravovacích zvyklostí. Pro zpracování jídelníčků (zjištění energetické hodnoty, množství základních živin, vlákniny, vápníku a dalších minerálních látek a vitaminů) byl využit program Nutriservis Profesional. Denzita kostního minerálu byla hodnocena pomocí dvouenergiové rentgenové absorpciometrie...

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Changing perception of peace in post-war Japan
Nguyen, Dieu Thuy ; Kolmaš, Michal (vedoucí práce) ; Soukup, Jaromír (oponent)
Diplomová práce má za cíl ilustrovat změnu vnímání míru v poválečném Japonsku. Vývoj Japonska po 2. světové válce je velmi často zkoumané téma v oboru mezinárodních vztahů. Hlavní prvek japonské poválečné zahraniční a bezpečnostní politiky je pacifismus a pacifistická identita. V posledních letech lze sledovat měnící se postoj k míru a pacifistické identitě. Jaké aspekty ovlivňují tvorbu národní identity? Co způsobuje měnící se vnímání míru v Japonsku? Práce zkoumá přístupy konvenčních konstruktivistů a poststrukturalistů. Jak bude ale vysvětleno, tyto přístupy nejsou schopny dostatečně vysvětlit jevy, které vedou k proměně identity. Z tohoto důvodu práce přichází s teorií sedimentace národní identity, která kombinuje přístupy výše zmíněných teorií a navíc přidává další prvek - působení aktérů přeměny (identity entrepreneurs), kteří hrají významnou roli při procesu proměny vnímání míru, což bude v práci ukázáno. Klíčová slova Japonsko, pacifismus, mír, identita

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Užívání anabolických steroidů u příslušníků služby pořádkové policie PČR
Bažant, Matěj ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šejvl, Jaroslav (oponent)
Cílem této práce je zjistit souvislosti mezi služebním poměrem u PČR a užíváním látek podporujících růst svalové hmoty a anabolických steroidů. Výkon služby příslušníka PČR je často spojován s fyzickou silou a psychickou odolností, která je daná výcvikem, osobností a sebevědomím policisty. Maskulinita a svalnatá postava je některými příslušníky PČR považována za nezbytnost pro tuto práci a hranice standardu jsou zde, oproti ostatním, posunuty. Rychlého růstu svalové hmoty dosahující daleko za hranice běžného člověka, se dá dosáhnout anabolickými steroidy - látkami dostupnými na nelegálním trhu, které způsobují hypertrofii svalů. První částí této práce je teoretická část, kde jsou popsány aspekty policejní práce, které jsou rizikové pro rozvoj závislosti na cvičení a pro užívání látek podporujících růst svalové hmoty. Druhou částí této práce je praktická část, kde je popsán provedený výzkum mezi policisty PČR, kteří se aktivně věnují cvičení a jsou zařazeni ve Službě pořádkové policie. Výzkumem byla zjišťována korespondence mezi užíváním potravinových doplňků a anabolických steroidů a profesními nároky na fyzickou kondici, které policisté subjektivně vnímají. Byla také porovnávána míra subjektivně vnímaných zdravotních obtíží u policistů, kteří užívají anabolické steroidy proti policistům, kteří...

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Návrh kompetencí absolventa pregraduálního stupně studijního oboru adiktologie
Vondrová, Anna ; Pavlovská, Amalie (vedoucí práce) ; Libra, Jiří (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Název práce: Návrh kompetencí absolventa pregraduálního stupně studijního oboru adiktologie Východiska: Studijní obor adiktologie je interdisciplinární obor zabývající se léčbou a prevencí závislostí a závislostního chování. Obor adiktologie stále hledá svou pozici, napomoci by mohlo vytvoření dokumentu definující kompetence této profese, které by přinesly transparentnost v praxi i v kontextu dalších souvisejících oborů. Jako základ pro definování profesních kompetencí může sloužit návrh kompetencí absolventa pregraduálního studia adiktologie. Cíle: Cílem práce je vytvořit návrh kompetencí absolventa pregraduálního stupně studijního oboru adiktologie. Dílčími cíli jsou vytvoření návrhu formulací výstupů z učení a porovnání získaného návrhu kompetencí se zahraniční formulací kompetencí pracovníků v adiktologických službách. Metody: Výzkumný soubor tvoří akreditační spisy pregraduálního stupně studia adiktologie a informace o vyučovaných předmětech zaznamenané ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy, které byly podrobeny obsahové analýze a pomocí metodiky projektu Q- RAM byly formulovány výstupy z učení (znalosti, dovednosti, obecné způsobilosti) pro jednotlivé předměty, tyto byly následně zobecněny pro úroveň oboru a formulovány do podoby kompetencí. V druhém kroku byly...

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Case management v nízkoprahových službách - případová studie
Hlobilová, Hana ; Kalina, Kamil (vedoucí práce) ; Bém, Pavel (oponent)
Východiska: Hlavním důvodem pro zpracování tématu, je představit možnosti léčby klientů/pacientů závislých na návykových látkách, jestliže odmítají léčbu v psychiatrické či jiné odborné instituci. Teoretická část práce se primárně zabývá dosavadními teoretickými poznatky v oblastech poradenského/terapeutického vzt jeho hranicích, a metodě case managementu. Dále poskytuje přehled vybraných psychoterapeutických směrů, které by autorky mohly být práci s vhodné. Empirická část shrnuje příběh klienta a vývoj vztahu s poradcem ve dvouletém časovém intervalu. Kromě autentických rozhovorů práce popisuje změny v motivaci klienta k a orientuje se na klíčové faktory, které na jeho rozhodnutí mohly mít vliv. Součástí jsou také témata hranic a etiky, která jsou v poradenském/terapeutickém vztahu často diskutovaná. Cíl a výzkumné otázky Hlavním cílem práce bylo popsat případ vedení klienta nízkoprahovém zařízení pro drogově závislou klientelu poukázat na s pracovníkem na jeho cestě k další řadě práce zkoumá aspekty, které jsou pro klienta během spolupráce důležité a vyhodnocuje úspěšnost dosažení stanovených cílů. Údaje byly získány jednom případě použitím dotazníku primárně prostřednictvím nestrukturovaných individuálních rozhovorů mezi klientem a poradcem či jiným pracovníkem kontaktního centra. Tyto rozhovory byly...

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Bilingvní třídy na 1. stupni ZŠ pohledem rovného přístupu ke vzdělání. Případové studie.
Smith Slámová, Radka ; Straková, Jana (vedoucí práce) ; Dvořák, Dominik (oponent)
Diplomová práce srovnává podmínky vzdělávání v bilingvních a běžných třídách na 1. stupni dvou základních škol z pohledu rovného přístupu ke vzdělávání. První kapitola shrnuje dostupné informace o tom, jak bilingvní třídy na veřejných základních školách fungují (rozšíření, podmínky registrace, způsob financování). Druhá kapitola se zabývá vnější diferenciací v českém základním vzdělávání a jejími důsledky pro vzdělanostní nerovnosti. Poslední kapitola teoretické části shrnuje nejdůležitější školní prediktory výsledků vzdělávání v České republice a zahraničí. Empirická část představuje případové studie dvou veřejných základních škol, na kterých se alespoň v jedné třídě vyučuje metodou CLIL. Školy se od sebe liší zřizovatelem bilingvní třídy, cílovým jazykem, lokalitou a způsobem financování třídy. Cílem práce je zjistit, zda se nějak liší podmínky ke vzdělávání v bilingvních a běžných třídách na dané škole. Práce mapuje způsob výběru žáků do bilingvních a běžných tříd, složení tříd, podmínky pro vzdělávání v jednotlivých třídách, očekávání učitelů, výukové metody a další faktory ovlivňující školní úspěšnost. Výzkum ukazuje, že bilingvní a běžné třídy na obou školách se liší zejména sociálním složením a výsledky žáků, díky čemuž mají žáci bilingvních tříd nespravedlivou výhodu. Třídy se však odlišují...

Úplný záznam