Diplomové práce

Diplomové práce Nalezeno 112,329 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Singles - (ne)sdílení vztahovosti
Pavienská, Marika ; Matějek, Jaromír (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Práce se zabývá mezilidskými vztahy v celé jejich komplexnosti, tedy i nepřítomností vztahů. Je pokusem o interpretaci způsobu života singles v dnešním světě. Cílem práce je poukázat na některé aspekty mezilidské vzájemnosti reprezentované na osmi respondentech žijící ve stavu singles. Výpovědi uvedené v diplomové práci se snaží ukázat na problematiku této stále se zvětšující skupiny lidí. Jde pouze o sondu mezi současné singles žijící bez stálého partnera, bez sdílení společného prostoru domova. Nárůst počtu lidí žijících osamoceně klade mnoho otázek. Reprezentovaná tématika hledá a zkoumá jejich motivy v akcentování svobody, v problematice hranic a pokouší se hledat vlivy, které by mohly ovlivňovat jejich současná rozhodnutí. Klíčová slova: singles, vzájemnost, osamocení, svoboda, hranice, manželství, rodina, domov, sebe-vydání, interpersonalita.
Perspektivy pojmu estetické zkušenosti v díle Richarda Shustermana
Pejšová, Veronika ; Dadejík, Ondřej (vedoucí práce) ; Kaplický, Martin (oponent)
Základním tématem diplomové práce je postavení pojmu estetické zkušenosti na poli současné estetiky. Jako jeden z nejzákladnějších pojmů novověké estetiky byla estetická zkušenost v posledním půlstoletí podrobena kritice z mnoha stran. Zároveň však v posledních desetiletích dochází, z několika souvisejících příčin (znovuoživení filozofického pragmatismu, znovu promýšlení odkazu Kantovy estetické teorie aj.), ke snaze tento pojem reinterpretovat a udržet jej jako smysluplný a funkční v rámci diskurzu estetické teorie. Užším tématem této diplomové práce je obhajoba neopragmaticky laděné interpretace pojmu estetické zkušenosti v díle Richarda Shustermana. Práce se pokusí poukázat nejen na Shustermanovy argumenty, které podporují udržitelnost pragmatického pojetí pojmu estetické zkušenosti, ale rovněž i na stanoviska, která v udržení tohoto hlediska brání. Pozornost se bude soustředit především na Shustermanovu interpretaci Deweyho pojetí "umění jako zkušenosti" a v závěru na Shustermanovo vlastní, přesto s Deweyho pragmatismem související téma - somaestetiku. Klíčová slova: estetická zkušenost, pragmatismus, Richard Shusterman, somaestetika
Postoje k porodu u českých žen
Zámečník, Jakub ; Horáková Hoskovcová, Simona (vedoucí práce) ; Štětovská, Iva (oponent)
Současné rodičky mají rozsáhlé zdroje informací o porodu. Postoj k porodu se utváří nejen v rodině a sdílením s vrstevnicemi, ale ve značné míře informacemi z médií a internetu. Postoje k porodu se pak promítají do volby porodní praxe a prožívání porodu. Mezi výraznými trendy v porodní oblasti sledujeme nárůst zájmu o přirozeně vedené porody, ale zároveň zvyšující se procento těhotenství zakončených císařským řezem. Cílem této sociálně- psychologicky zaměřené práce je zmapování postojů žen především k těmto nejvýraznějším porodním trendům. A zároveň identifikování důvodů, které vedou ženy k daným postojům. Výzkumná část je tedy pojata kvalitativně a data čerpá z analýzy internetových diskuzních fór pro matky. V předcházející teoretické části jsou uvedeny stěžejní informace nutné k porozumění zkoumaného tématu, jako je problematika postojů, specifika komunikace na internetových diskuzních fórech a především současné vědecké poznání o postojích žen k porodu v České republice i ve světě. Klíčová slova Postoje žen, přirozený porod, lékařsky vedený porod, domácí porod, císařský řez, internetová diskuzní fóra.
Political Development in Slovakia after the 2010 Elections
Skala, Martin ; Štefek, Martin (vedoucí práce) ; Znoj, Milan (oponent)
Účelem diplomové práce je analyzovat jednak pohyby a změny na slovenské politické scéně, slovenský stranický systém tak i zvýšení podpory pro antisystémové a populistické strany. Diplomová práce věnuje svou pozornost jednotlivým vládám, jejich charakteristice tak voličské podpoře relevantním stranám. Práce si klade za úkol dát odpověď na otázky, zda se stranický systém v zkoumaném období změnil a jakým způsobem, zda za šest let došlo k nárůstu antisystémových stran a fenoménu populismu. Při zkoumání dynamiky slovenské politické scény, s cílem poskytnout odpovědi na výše položené otázky, jsou využívány teoretické koncepty stranických systémů Giovanni Sartoriho, antisystémových stran od Sartoriho a Giovanni Capoccia a populismu od Francisca Panizzu, Casa Muddeho, Cristóbala Roviru Kaltwassera a Chantal Mouffe. Klíčová slova volby, politické strany, stranický systém, umírněný pluralismus, polarizovaný pluralismus, anstisystémové strany, protestní strany, populismus
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Bábíčková, Jana ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá poutním kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. První část se bude hlavně věnovat kostelu, které podle literatury nahradil dnešní barokní chrám, ale podle archeologického průzkumu se zřejmě nacházel na jiném místě. Následovat bude popsání průběhu stavby, její architektonický rozbor a stručná zmínka o stavbách, které se kostelem inspirovaly. Největší část bude věnována vnitřní výzdobě kostela a podrobnému popisu jednotlivých částí výzdoby. Další kapitola přiblíží výstavbu ambitů, jejich malířskou výzdobu a další vybavení. Závěrečná kapitola bude věnována Paladiu země České, legendám s ním spojeným, jeho historii a poutím, které se ve Staré Boleslavi konaly. Klíčová slova kostel, Stará Boleslav, Palladium, baroko, Matyáš Bernard Braun, Škrétové, poutě
Systém ší'itského vzdělávání
Sklenařík, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Ženka, Josef (oponent)
Tato práce je zaměřena na prozkoumání systému šíʿitského vzdělávání v šíʿe dvanácti imámů a jeho zasazení do kontextu historického vývoje šíʿy s důrazem na otázku autority duchovních v době skrytosti dvanáctého imáma a následné posílení jejich autority. Je založena na analýze literatury věnující se tématu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Jewish Identity in the late Empire and in the Weimar Republic. Jacob Steinhardt and his Circle of Artists
Pekárková, Eliška ; Lorenz, Torsten Horst (vedoucí práce) ; Spurný, Matěj (oponent)
Jakob Steinhardt (1887-1968) se řadí mezi nejvýznamnější německo-židovské umělce 20. století. Proslavil se díky svým dřevorytům s židovskou tematikou jako např. Svou pesachovou Hagadou a byl významným představitelem tzv. židovské renesance. Cílem této práce je zasadit jeho osobnost do kontextu německo-židovských dějin v prvních třech dekádách 20. století. Práce se snaží o rekonstrukci jeho okruhu umělců analýzu židovských konstrukcí identity. Metodologicky práce vychází z konceptu kulturního transferu, opírá se rovněž o historickou analýzu sociálních vazeb a práce z oblasti tzv. Visual turn. Pramennou základnu tvoří výtvarná díla umělců, knihy hostů Jakoba Steinhardta, jeho deníky, vzpomínky Minni Steinhardt a dobový tisk. Klíčová slova: židovství, identita, sionismus, židovská renesance, expresionismus, Jakob Steinhardt
Uvedení překladového titulu na český knižní trh: komentovaný překlad knihy Agnès Desarthe: Ce cœur changeant a případová studie
Tomečková, Jana ; Šotolová, Jovanka (vedoucí práce) ; Belisová, Šárka (oponent)
Diplomová práce představuje překlad části románu současné francouzské autorky Agnès Desartheové Ce cœur changeant (2015), historicko-psychologického díla z prostředí Paříže na začátku dvacátého století. Následuje komentář, v němž je dílo zasazeno do kontextu francouzské literatury, charakterizován obsah a styl románu a který uvádí hlavní problémy překladu, jejich řešení a použitou překladatelskou metodu. V poslední části práce je nastíněn proces cesty francouzského beletristického díla k českému čtenáři a zaznamenán pokus o vydání románu v České republice.
Politika ulice. Studentské protesty v Praze v letech 1962 - 1967
Polák, Michael ; Pullmann, Michal (vedoucí práce) ; Mervart, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá genealogií tzv. strahovských událostí, tedy protestu studentů ze strahovských kolejí, který proběhl 31. října 1967. Klíčová otázka je, proč na první pohled nevýznamná událost - výpadek proudu - vedla až k rozpadu vysokoškolské organizace Československého svazu mládeže. Práce sleduje šedesátá léta pohledem politiky ulice: zkoumá konkrétní studentské kolektivní manifestace, které předcházely protestu na Strahově, a během kterých se utvářela nepsaná pravidla o tom, jakým způsobem je možné vstupovat do veřejného prostoru a jaké obsahy do něj vnášet, aniž by následovala represivní reakce. Konkrétně se zaměřuje na majálesové pochody v letech 1965 a 1966 a tzv. petřínské události - pravidelné prvomájové střety mezi Veřejnou bezpečností a mládeží na Petříně. Objektem zájmu je zde způsob, jakým tyto kolektivity ovlivnily vznik, průběh a důsledky strahovské demonstrace. Dále se práce zaměřuje na vytváření studentského sociálního hnutí. Důležité otázky jsou, jaká měli studenti v šedesátých letech očekávání, co bylo cílem jejich kritiky a jak byla jejich kritika ovlivněna sociálními proměnami, které probíhaly ve státně-socialistickém Československu šedesátých let. Za završení procesu utváření sociálního hnutí je v práci považován moment, kdy studenstvo jako celek vzneslo nárok na vytvoření...
Býti jedno jen: Základy Spinozovy ontologie
Vašíček, Jan ; Palkoska, Jan (vedoucí práce) ; Hill, James (oponent)
Práce se zabývá analýzou základních tezí Spinozovy ontologie, jak jsou představeny především v první knize Etiky. S tím je spojena snaha načrtnout pojmové schéma, které by tuto ontologii přehledně vystihovalo. Jádro textu tvoří zkoumání několika důležitých metafyzických kategorií, které definují prostor Spinozovy substanciální ontologie. Jmenovitě se jedná o téma kvantity a diference, existence a kauzality, imanence a konečnosti. Tyto kategorie představují určitou zobecněnou linku argumentace, v níž se objeví některé z tradičních problémů bádání o Spinozově metafyzice, jako jsou například problém sdíleného atributu či otázka vztahu substance a atributu. Vyústěním práce je interpretace vyplývání přírody z Boha a jejich vztahu na základě předchozích zjištění. 1

Diplomové práce : Nalezeno 112,329 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.