Diplomové práce

Diplomové práce Nalezeno 120,114 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hledání nových biomarkerů neplodnosti mužů pomocí transkriptomu spermií
Semyakina, Anastasiya ; Liška, František (vedoucí práce) ; Stopka, Pavel (oponent)
S problémem neplodnosti se v současně době setkává 10 až 15 procent párů. Přitom přibližně v 50 procentech případů se na problému podílí mužský faktor. Většina příčin mužské neplodnosti zůstává neznámá. Proto je velmi aktuální otázka nalezení jednoduchých a v klinické praxi použitelných nástrojů diagnostiky mužské neplodnosti. V této práci jsme se na základě analýzy transkriptomu spermií pokusili najít geny, u nichž by mohl rozdíl v expresi mezi normálními a patologickými spermiemi poskytnout informace o molekulární podstatě patologie. Stanovení exprese takových genů by mohlo sloužit pro neinvazivní diagnostiku mužské infertility. Do této studie bylo zahrnuto 67 vzorků spermií včetně 16 kontrolních od zdravých mužů. Vzorky neplodných pacientů byly rozděleny do tří skupin podle morfologie a motility na základě údajů spermiogramu. Do skupiny astenoteratozoospermie bylo zařazeno 20 vzorků vykazujících sníženou motilitu a abnormální morfologii, do skupiny astenozoospermie bylo zařazeno 15 vzorků spermií s normální morfologií, ale sníženou motilitou, do třetí skupiny, normospermie, bylo zařazeno 16 vzorků neplodných pacientů s normálním spermiogramem z hlediska počtu spermií, motility i morfologie. Dvacet čtyři vzorků ze všech čtyř skupin (tři skupiny infertilních mužů a jedna skupina kontrolní - sedm...
Vývoj francouzského důchodového systému
Zajíček, Tomáš ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Munková, Gabriela (oponent)
Diplomová práce se zabývá francouzským důchodovým systémem a jejím hlavním cílem je přinést podrobný popis a analýzu jeho dosavadního vývoje. Přestože je francouzský důchodový systém též založen na povinné účasti pojištěnců, ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi můžeme pozorovat výrazné rozdíly. Francouzský důchodový systém je složen z jednotlivých dílčích systémů, v nichž panují rozdílná pravidla. Pluralita těchto dílčích systémů položila své základy již za éry Napoleona I. Právě dlouhá historie dílčích režimů byla hlavní příčinou toho, proč se po druhé světové válce nepodařilo ve Francii zavést jednotný režim pro všechny. První desetiletí po zavedení všeobecného, nikoliv však jednotného systému sociálního zabezpečení v roce 1945 byly ovlivněny příznivým ekonomickým i demografickým vývojem. Těžkosti pro sociální systém však přišly v 70. letech 20. století, kdy se ekonomický růst v důsledku krize zastavil a vzrostla nezaměstnanost. Vlády se na nutnou reformu sice připravovaly, avšak skutečnou reformou je možno nazvat až změny v důchodovém systému provedené v roce 1993. Posledních dvacet let je obdobím řady reformních kroků, jež se snaží snížit celkový dluh systému a rovněž zredukovat rozdíly mezi jednotlivými režimy. Finanční situace režimů je rozdílná, kdy k zajištění stability některých z...
Role sémiotiky vizuálního marketingu při budování značky
Tesařová, Veronika ; Fišerová, Michaela (vedoucí práce) ; Gvoždiak, Vít (oponent)
Diplomová práce se soustředí na zmapování sémiotiky marketingu a možnostem propojení těchto oborů. V rámci práce se budeme zabývat rozborem jednotlivých modů vizuálního marketingu a celkového dopadu na vnímání a budování značky propojením těchto prvků. V průběhu práce se budeme z větší části věnovat teorii multimodality Gunthera Kresse a v souvislosti s tím se zaměříme i na pravidla grafického designu, která se projevují uvnitř jednotlivých modů, a díky kterým lze docílit kvalitní a konzistentní komunikace. Pozornost bude věnována sémiotické analýze barev, fontů, rozložení obrazů a fotografií a dalším složkám důležitým při vytváření strategie vizuálního marketingu. V empirické části budou představeny dvě si podobné značky, na kterých budou jednotlivé mody demonstrovány. Ačkoliv jsou si obě značky podobné, jedna z nich má jasně rozeznatelný brand, zatímco druhá značka se potýká s neúspěchem. Pomocí analýzy a srovnání vizuálního obsahu obou značek budeme schopni detekovat chyby, které mohou být pro budování značky zásadní a mohou mít negativní dopad na vnímání potenciálních klientů s následkem zániku značky. Ve výsledku práce by se pak měla potvrdit důležitost využití sémiotických postupů v marketingové komunikaci.
Koaxiální nanovlákna s inkorporovanými suplementy pro řízenou chondrogenní diferenciaci
Korbelová, Gabriela ; Rampichová, Michala (vedoucí práce) ; Vištejnová, Lucie (oponent)
Na poli regenerativní medicíny začíná být stále diskutovanější téma regenerace defektů chrupavky vzniklých ať už příčinou úrazu, či věkem podmíněnou degenerací. Možnost zajištění vhodného prostředí pro buněčnou adhezi, proliferaci, diferenciaci a lokální působení bioaktivních látek nabízejí nanovlákenné nosiče, které svojí strukturou napodobují extracelulární matrix (ECM) hyalinní chrupavky. Tyto nosiče jsou implantovány do pacienta osazené autologními chondrocyty. Pro získání jejich dostatečného množství, musí být po izolaci z pacienta namnoženy in vitro. Chondrocyty však při kultivaci na 2D prostředí kultivačního plastu rychle dediferencují a ztrácí tak schopnost syntetizovat molekuly ECM. Cílem práce byla modulace chondrogenního diferenciačního média - nalezení ideální koncentrace chondrogenních suplementů L-askorbátu-2-fosfátu (A2P) a dexametazonu (DEX) při kultivaci primárních chondrocytů na nanovlákenném poly-Ɛ-kaprolaktonovém (PCL) nosiči. Byl studován vliv různých koncentrací chondrogenních suplementů na adhezi chondrocytů na nosič, jejich proliferaci a diferenciaci po dobu 21 dnů. Byl studován vliv samotných suplementů v médiu, jejich synergický účinek s ostatními chondrogenními suplementy a nakonec byly A2P a DEX uzavřeny do samotných PCL vláken. Bylo prokázáno, že A2P má pozitivní vliv...
Registrované partnerství - aktuální tendence v Evropě
Kadeřábková, Veronika ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Registrované partnerství - aktuální tendence v Evropě Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o registrovaném partnerství a soužití dvou osob stejného pohlaví ve stejnopohlavním manželství. Práce se věnuje nejen právní úpravě České republiky, jsou rozebírány i další evropské země, přičemž cílem práce je komparace jednotlivých právních úprav a přehled aktuálních tendencí evropských států v tomto směru. Text se zaměřuje především na aktuální situaci v jednotlivých zemích, popisovány jsou skutečnosti týkající se vzniku a zániku registrovaného partnerství a majetkových poměrů partnerů. Diskutováno je i téma homoparentality a možnosti osvojování dětí homosexuály. Práce je členěna do 6 kapitol, které postupně popisují dílčí oblasti související s tímto občanskoprávním institutem. První kapitola definuje základní pojmy a krátce popisuje historický vývoj vnímání homosexuálů a pohledu na homosexualitu. Další kapitola popisuje postupnou legalizaci registrovaného partnerství v Evropě, se zaměřením na legislativní vývoj v České republice. Ve třetí kapitole je rozebírán vznik a zánik právního svazku mezi osobami stejného pohlaví, ať už jde o registrované partnerství, či stejnopohlavní manželství. Kapitola čtyři hovoří o majetkových poměrech partnerů, řešen je především rozdíl oproti společnému jmění manželů. V další...
Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení
Bohuněk, Metoděj ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
64 Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá uplatněním zásady sociální solidarity jako jedné ze stěžejních zásad práva sociálního zabezpečení. Jedná se o společensky exponované téma, neboť míra jejího zohlednění má vliv na životní úroveň většiny osob, a právě péče o slabší členy je dokladem kulturnosti dané společnosti. Diplomová práce se skládá z obecné a zvláštní části. V obecné části vymezuje zásadu solidarity a další zásady: protikladnou zásadu ekvivalence, zásadu spravedlnosti a zásadu subsidiarity. Dále rozebírá filozofický a historický kontext solidarity, který vychází z židovsko-křesťanských kořenů evropské kultury. V novodobé historii se zaměřuje na vývoj na území Čech, Moravy a Slezska. Popisuje, že současná podoba sociálního systému navazuje na bohatou intelektuální minulost českých ekonomů a právníků. I v současné době existují na tomto poli inspirativní lidé a myšlenky a zůstává nekončícím úkolem hledat mezi nimi ty nejvhodnější. Zvláštní část práce analyzuje nálezy Ústavního soudu České republiky, které se k zásadě solidarity a vyjadřovaly a dotýkaly se i příbuzných zásad: zásady zdrženlivosti v politických otázkách, zásady zákazu libovůle zákonodárce a zásady legitimního očekávání. Zabývá se rozdíly mezi testem...
Hormonální civilizace
Matušková, Anna ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Hák, Tomáš (oponent)
Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice syntetických hormonů a vnímání této problematiky lidmi. V teoretické části práce je představen fenomén endokrinní disrupce, jehož součástí jsou také syntetické hormony. Dále jsou představeny negativní dopady syntetických hormonů na lidské tělo a životní prostředí a také omezená schopnost současných čističek odpadních vod poradit si s těmito polutanty. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření mezi respondenty z kateder Sociální a kulturní ekologie a Elektronické kultury a sémiotiky, které jsou součástí Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. V rámci tohoto šetření je zjišťováno povědomí o této problematice, spotřebitelské chování a názory na pozornost věnovanou tomuto tématu v rámci České republiky a také na ideální řešení této problematiky. Klíčová slova: hormony, životní prostředí, endokrinní disrupce, vnímání lidí
Biologické teorie temperamentu
Řežábková, Marika ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Stehlík, Luděk (oponent)
Diplomová práce se zabývá teoriemi temperamentu z pohledu jejich propojenosti s biologickou podstatou člověka. V teoretických kapitolách je přiblíženo, jak se přístup ke zkoumání temperamentu vyvíjel v průběhu času, a jsou zde představeny nejvýznamnější biologicky zaměřené teorie počínaje klasickými antickými temperamenty, přes rozlišení osobností podle vydražditelnosti nervové soustavy dle Pavlova, až k moderním teoriím temperamentu Eysencka, Graye a Cloningera. Empirický výzkum je věnovaný testování vzájemných závislostí mezi dotazníky měřícími temperament. Na výzkumném vzorku byly administrovány současně 4Elements Inventory vycházející z teorie živlů a Cloningerův test TCI-R reprezentující biologické přístupy k sledování temperamentu a byla provedena korelační a regresní analýza. Pokud bychom měli přiřadit podle obsahové analýzy nejvíce podobné dimenze obou testů k sobě, očekávali bychom vztahy Vyhýbání nebezpečí a Ohně (negativní), Vyhledávání nového a Vzduchu, Závislosti na odměně a Vody a Perzistence a Země. Jako nejsilnější vztahy se potvrdily vztah Vyhledávání nového a Vzduchu (r = 0.73) a negativní vztah Vyhýbání nebezpečí a Ohně (r = -0.74). Korelace Závislosti na odměně a Vody byla sice také statisticky signifikantní, ale poměrně slabá (r = 0.32). U Perzistence jsme potvrdili...
Archetypální analýza románu Radky Denemarkové Příspěvek k dějinám radosti
Pavlisová, Petra ; Jiroutová Kynčlová, Tereza (vedoucí práce) ; Baslarová, Iva (oponent)
Diplomová práce se zabývá feministickou archetypální analýzou románu Radky Denemarkové Příspěvek k dějinám radosti s intersekcionálním přesahem k problematice pomsty za znásilnění či rape-revenge. Metodologicko-teoretická část představuje spisovatelskou činnost Radky Denemarkové a jejího stylu psaní, jež je ukázkou tzv. ženského psaní, jehož charakteristiky práce na konkrétních příkladech uvádí. Dále rozebírá archetypy, které jsou součástí feministických teoretických textů. Analytická část se věnuje rozboru jednotlivých postav románu roztříděných do logických skupin tak, jak v románu vystupují: postavy mstící se za znásilnění, postavy dopouštějící se znásilnění a dále postavy, jež jsou součástí policejního vyšetřování jedné vraždy a propojují obě předchozí skupiny postav. Práce ukazuje jak archetypy ženství, které převažují, tak archetypy mužství, jež jsou v menšině.
Když muži tančí. Konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance
Postránecká, Markéta ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Jiroutová Kynčlová, Tereza (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem pole dance, resp. sport. Daná aktivita, dříve spjatá výhradně se striptýzovými kluby se nyní objevuje ve specializovaných studiích jakožto fitness aktivita zpočátku pouze pro ženy, ale následně též pro muže. Navzdory snahám o jeho redefinici je však dle výzkumů se svými erotickými kořeny stále spojován. Rovněž tak je pak spojován též se ženami jakožto jeho aktérkami. Daná aktivita je tak dle dosavadních výzkumů vnímána jako aktivita femininní a feminizovaná. Účast mužů na takových aktivitách tudíž vede k jejich vnímání jako zženštilých či homosexuálních, což je v rozporu s očekáváními ze strany společnosti, ohledně toho, co to znamená být maskulinní. V rámci dané práce se tak soustředím na způsoby, jimiž mužští aktéři pole dance v tomto specifickém prostředí konstruují svou maskulinitu. Zaměřuji se zde na to, co pro oslovené muže účast na pole dance znamená, ale též na stereotypy a očekávání, týkající se toho, jak by se (ne)měl chovat a jaký by (ne)měl být maskulinní muž. V dané práci se rovněž zabývám rolí, kterou při konstrukci maskulinity hraje maskulinní tělesný ideál. Data jsem sbírala prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se šesti mužskými aktéry z České republiky, staršími 18 let. K analýze dat mi posloužila tematická analýza. Klíčová...

Diplomové práce : Nalezeno 120,114 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.