Diplomové práce

Diplomové práce Nalezeno 118,864 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Teaching grammar using the novel of V. Hugo - Les Misérables
Smoláková, Valérie ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Nováková, Sylva (oponent)
Diplomová práce se zabývá výukou gramatiky v kontextu vybraného literárního díla. Cílem práce je představit možná pozitiva vycházející z kombinace těchto dvou relativně vzdálených součástí cizojazyčného vyučování - výuky gramatiky jakožto jazykového prostředku a rozvíjení řečové dovednosti čtení, kterou studentovi literární text zprostředkovává. Teoretická část práce popisuje vztah gramatiky a literárního textu ve výuce a uvádí několik různých přístupů k jejich zasazení do cizojazyčného vyučování. V rámci literárního textu se jedná například o práci s autentickým a neautentickým textem. Co se gramatiky týče, tam se jedná zejména o deduktivní a induktivní přístup. Praktická část obsahuje set pracovních listů, které demonstrují způsob, jak využít literární kontext pro práci s jazykovými prostředky. Pracovní listy by měly být pro studenty přínosné nejen ve prospěch osvojování jazykových prostředků a rozvíjení řečových dovedností, ale také ve prospěch jejich sociokulturního vzdělání. Klíčová slova: gramatika, čtení, literární text, V. Hugo, román Bídníci, jazykové prostředky, řečové dovednosti
Postoje ke společnosti a škole u žáků ve středním odborném vzdělávání
Bederka, Tomáš ; Dvořák, Dominik (vedoucí práce) ; Straková, Jana (oponent)
1 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou občanských postojů u žáků z učňovských oborů. Je podán přehled výzkumů z českého prostředí, který ukázal, že žáci těchto oborů se umisťují na spodních příčkách mezinárodních a dalších výzkumů, které zjišťují občanské a politické znalosti. Zároveň se ukazuje, že tito žáci vyjadřují nejmenší podporu demokracii jako způsobu vlády. Cílem mé práce je popsat občanské či politické postoje konkrétních žáků a ukázat, kdo, co a jak má na ně vliv. Práce je zpracována jako vícepřípadová studie, přičemž jako případy bylo vybráno 6 žáků a žákyň učňovských oborů z Prahy, z menšího města i vesnice ve Středočeském kraji. Jádrem práce je popis jednotlivých konkrétních případů v podrobném kontextu informací o jejich rodině, obci, škole a kamarádech. Výsledky ukazují, že zkoumaní žáci se vesměs o politiku nezajímají. Největší vliv na jejich politické přesvědčení má rodina a vrstevníci (kamarádi). Škola jako instituce tento vliv nemá ani prostřednictvím občanského vzdělávání, které je na těchto školách povinné v nižších ročnících, především z důvodu nízkého výskytu otevřených diskuzí o základních tématech v hodinách. Média mají na analyzované žáky pouze omezený vliv, a to především skrze sdílení zpráv na sociálních sítích. Jsou diskutovány limity provedené studie, doporučení pro...
Pohádky ve výuce francouzského jazyka
Stolínová, Markéta ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Fučíková, Milena (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá především tématem pohádek ve výuce francouzského jazyka. V první části se práce věnuje zasazení pohádek do širšího rámce literárních textů a uvádí obecné aspekty, které souvisí s jejich užíváním ve výuce cizích jazyků. Dále se práce již výhradně zaměřuje na pohádky, přičemž je nejprve stručně představen pohádkový žánr jako takový. Později jsou nastíněny možnosti uchopení pohádek ve výuce francouzského jazyka, a to například z pohledu řečových dovedností a jazykových prostředků. Praktická část práce je rozdělena do několika úseků, nicméně jejím hlavním cílem je analýza postavení pohádek ve výuce francouzského jazyka v českém prostředí. Na utvoření komplexního obrazu se podílí zejména rozbor několika významných učebnic francouzského jazyka a dotazníkové šetření cílené na vyučující základních a středních škol. Analýza učebnic se soustředí na ověření přítomnosti pohádek v didaktických materiálech, zatímco zmíněný dotazníkový výzkum usiluje spíše o zjištění zkušeností a názorů vyučujících na tuto problematiku. Ze získaných poznatků pak vychází tři vlastní pracovní listy, jež slouží jako zdroj inspirace a motivace pro využívání pohádek ve výuce cizích jazyků. KLÍČOVÁ SLOVA pohádky, výuka francouzského jazyka, literární text, aktivity, řečové dovednosti, jazykové prostředky,...
Uspořádání mikrotubulárního cytoskeletu během zakládání Casparyho proužku v endodermálních buňkách kořene Allium cepa
Macháčová, Kateřina ; Soukup, Aleš (vedoucí práce) ; Lux, Alexander (oponent)
103 7 Summary Organization of the Microtubule Cytoskeleton during the Formation of a Casparian Band in Root Endodermal Cells of Allium cepa This thesis is focused on the process of Casparian bands initiation in radial and transverse cell walls of the root endodermis of Allium cepa. The Casparian band is characterized by a chemical modification of the cell wall in the position of the Casparian band followed by the formation of the tight binding of a plasma membrane to the cell wall. We assume that cortical microtubules can play an important role in both processes searching for changes of cortical array during the development of proendodermis and during the foundation of the Casparian band in the endodermis. The classical method of the microtubules visualisation in roots was modified by the application of microwaves during the process of fixation. The tissues were observed with the fluorescence and confocal microscopy. Image postprocessing and construction of 3D-models were subsequently used. Proendodermal cells in Allium cepa are recognized for the first time among other root cells in the distance of about 2 mm from the root tip. The Casparian band is firstly detected in the distance of about 8 mm from the root apex by means of autofluorescence of the Casparian band. The cell wall of the Casparian band...
The female characters in the work of George Sand
Jarošová, Antonie ; Listíková, Renáta (vedoucí práce) ; Fučíková, Milena (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá významnou osobností první poloviny 19. století, francouzskou spisovatelkou George Sandovou. Cílem práce je odhalit, zda je tato autorka jedním z klíčových autorů francouzského romantismu na českých školách a zda má český žák možnost seznámit se s jejími vesnickými romány. Práce obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část stručně připomíná biografii této osobnosti, podává přehled o hlavních etapách její tvorby a následně se blíže zabývá sandovskými vesnickými romány. Protože Sandová ve svých vesnických románech vytváří podobu ideálního člověka, v analýze těchto románů jsme se zaměřili na charakteristiku hlavních postav, ale i na realistické a idealistické prvky, které jsou v románech přítomny. Na závěr teoretické části jsme se zabývali vlivem Sandové na české literáty 19. století, zejména na Boženu Němcovou a Karolínu Světlou. Následná praktická část je založena na výzkumu, který byl proveden na českých školách (na Plzeňsku a v Praze) a který měl za cíl zmapovat postavení George Sandové ve výuce světové literatury. Zjistili jsme, že Sandová už dnes nepatří mezi kanonické autory, kterým věnuje výuka světové literatury pozornost, mnohdy se s jejími díly žáci vůbec nesetkají. Učitelé se zmiňují o Sandové jen v širším kontextu, především jako o osobě, která...
Daphnia hybridization in canyon-shaped reservoirs
Ruthová, Štěpánka ; Petrusek, Adam (vedoucí práce) ; Wolinska, Justyna (oponent)
5 ABSTRAKTY Část 1 Korytovité nádrže jsou charakteristické svým protáhlým tvarem a výskytem rozličných ekologických podmínek na podélné i svislé ose. Rozdílnost habitatů v různých částech nádrže umožňuje soužití většího množství druhů a korytovité nádrže se proto hodí jako modelový systém pro studium ekologie zooplanktonu. V této práci se zabýváme studiem detailní struktury společenstev perlooček z druhového komplexu Daphnia longispina ve třech korytovitých nádržích. Za pomoci dvanácti mikrosatelitových lokusů jsme popsali detailní genetickou strukturu populací druhů D. galeata, D. cucullata, D. longispina a jejich mezidruhových hybridů, přičemž jsme se zaměřili především na determinaci a výskyt hybridů, zpětných kříženců a jedinců nesoucí známky introgrese. Přestože k hybridizaci mezi těmito druhy dochází relativně často, což také potvrdila přítomnost mnoha geneticky odlišných kříženců v jednotlivých populacích, hybridi dalších generací byli poměrně vzácní. Na vzorcích z jedné z nádrží obývané pouze druhem D. galeata jsme rovněž testovali, zda přítomnost ekologických gradientů může způsobit vnitrodruhovou genetickou diferenciaci podobně jako tomu je na úrovni druhů. Subpopulace z jednotlivých odběrových míst se mezi sebou skutečně signifikantně geneticky lišily. Domníváme se, že příčinou by mohla být...
Využití prvků muzikoterapie k usnadnění adaptace dětí na mateřskou školu
Včeláková, Markéta ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Kmentová, Milena (oponent)
ASTRAKT Diplomová práce se zabývá prvky muzikoterapie a muzikoterapeutickými hrami, které byly využity k usnadnění adaptace dětí na mateřskou školu. V teoretické části přiblížím pojem muzikoterapie, její definice, historický vývoj, metody muzikoterapie a působení hudby na dítě batolecího a předškolního věku. Přiblížím problematiku adaptace dětí na mateřskou školu. Využila jsem znalostí z odborné a metodické literatury, které se vážou k danému tématu. V praktické části jsem vytvořila metodický list, jenž se skládá z muzikoterapeutikých činností a her, které byly aplikovány na dvou až tříleté děti při vstupu do mateřské školy. Zároveň provedla vyhodnocení činností z metodického listu. Při vyhodnocování výzkumu bylo zjištěno, že prostřednictvím promyšlených a opakujících se muzikoterapeutických prvků lze zabránit adaptačním problémům.
Využití e-learningových materiálů pro téma funkce pro 9. ročník
Kamená, Martina ; Novotná, Jarmila (vedoucí práce) ; Jančařík, Antonín (oponent)
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda je pro žáky základní školy přínosem studium formou e-learningového kurzu oproti samostatnému studijnímu textu. Zda došlo k přínosu, bylo zjišťováno výzkumem mezi žáky devátých ročníků dvou různých základních škol. Byl připraven samostatný studijní text Funkce pro 9. ročník, jehož součástí je i sbírka řešených a neřešených úloh. Na základě studijního textu byl vytvořen e-learningový kurz Funkce pro 9. ročník. E-learningový kurz je umístěn na webových stránkách http://funkcepro9r.maweb.eu/. Pro komunikaci žáků s tutorem kurzu, plnění povinných úkolů a vedení studijní agendy byl zvolen modul iTřída na webu itrida.dumy.cz. Obě formy studijních materiálů byly otestovány u žáků devátých ročníků ve dvou různých základních školách. Efektivnost obou forem studia byla zjišťována pomocí písemného testu. Hodnocení obou forem studia se zjišťovalo dotazníkovým šetřením mezi žáky. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí elektronických dotazníků. Podle výsledků písemného testu byli úspěšnější žáci studující samotný studijní text. Vyhodnocení dotazníkového šetření potvrdilo, že pro žáky byl samostatný studijní text přijatelnější. Žákům studujícím ve formě e-learningového kurzu tato forma studia nevyhovovala. Žákům studujícím ve formě samostatného studijního textu tato...
Železný kříž a Československo
Hervíř, Pavel ; Vlnas, Vít (vedoucí práce) ; Koura, Petr (oponent)
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl představit řád Železného kříže v kontextu českých dějin poloviny dvacátého století, ve kterých zaujal své místo nikoliv jako symbol osvobozovacích válek, kterým v době svého vzniku byl, nýbrž jako nástroj totalitního režimu. Vedle popisu vývoje samotného řádu si tato práce klade za cíl, představit držitele Rytířského kříže coby nejvyššího stupně Železného kříže, udíleného vojákům německé branné moci původem z Československa během druhé světové války. Práce rovněž zahrnuje osobní krátké příběhy těchto původem "československých" veteránů, doplněné řadou osobních informací. Nedílnou součástí práce je také osvětlení významu symbolu Železného kříže a jeho postavení ve společnosti v době třetí říše. Rovněž je zde prezentován jeho ucelený příběh, na kterém je možné demonstrovat jeho vlastní proměnu v rámci dějinného vývoje. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část zahrnuje stručnou historii řádu Železného kříže od jeho vzniku až do konce druhé světové války. Následná kapitola se zabývá vznikem a významem Rytířského kříže a jeho schvalovacím a procesem. Další kapitola si klade za cíl představit držitele Rytířských křížů původem z českých zemí a rovněž objasnit jejich angažmá v rámci německých ozbrojených sil za druhé světové války. Poslední kapitola se...
Rozvíjení matematických znalostí a dovedností ve volnočasových aktivitách
Bartlová, Helena ; Novotná, Jarmila (vedoucí práce) ; Jančařík, Antonín (oponent)
Práce je zaměřena na rozvíjení matematických znalostí a dovedností ve volnočasových ak- tivitách. Teoretická část práce je věnována volnému času, pedagogice volného času, výcho- vě mimo vyučování - jejím obsahu, funkcím a požadavkům na realizaci výchovy mimo vyučování. Dále je tato část práce věnována problematice motivace a jejímu využití ve volnočasových aktivitách, zabývám se v ní i rozvíjení matematických poznatků v rámci volnočasových aktivit. Na základě uvedených informací a vlastních zkušeností jsem vytvořila a zde uvedla zásady pro přípravu volnočasových aktivit, které rozvíjejí matematické znalosti a dovednosti. Následuje sbírka aktivit vhodných pro volný čas, které rozvíjejí poznatky z geometrie, aritmetiky, algebry, logické myšlení či geometrickou představivost. Sbírka ob- sahuje aktivity vhodné pro odpočinkovou, rekreační i zájmovou činnost. V praktické části je zařazena případová studie aktivity " Aplikace na textil", která se věnuje upevňování a rozvíjení poznatků o osové souměrnosti v rámci volnočasového kroužku šití. Případová studie ověřovala, zda účastníci při této aktivitě rozvíjí poznatky o osové sou- měrnosti, zda aktivita respektuje požadavky na...

Diplomové práce : Nalezeno 118,864 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.