Diplomové práce

Diplomové práce Nalezeno 106,603 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Domácí vzdělávání
Pumrová, Noemi ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Kargerová, Jana (oponent)
Cílem práce je vymezit pozici domácího vzdělávání v českém prostředí a diskutovat jeho úspěšnost v naplňování obecných výchovně vzdělávacích cílů. Z toho důvodu se teoretická část věnuje nejprve obecně vzdělávacím cílům a jejich oficiálním formulacím v České republice a dále pak domácímu vzdělávání a jeho možnostem při naplňování těchto cílů. Přičemž jsou za klíčové považovány tyto oblasti: rodina jako prostředí, kde se odehrává výuka, současná legislativa, individualizace, socializace a přestup z domácího vzdělávání do školního vzdělávání. Poslední jmenovaná oblast je více rozebrána ve výzkumné části práce, v níž jsou uvedena vyjádření absolventů domácího vzdělávání získaná prostřednictvím dotazníku. Ve svém celku práce nabízí netradiční pohled na vzdělávání jako takové a přináší konkrétní rady pro rodiče, žáky i učitele. KLÍČOVÁ SLOVA domácí vzdělávání, škola, rodina, individualizace, socializace, vzdělávací cíl, změna
Zajišťování bezpečnosti a mimořádné stavy v ústavním pořádku ČR
Baumruková, Lucie ; Kudrna, Jan (vedoucí práce) ; Hřebejk, Jiří (oponent)
Tato práce pojednává o problematice zabezpe ování bezpe nosti státu, s d razem na institut tzv. mimo ádných stav v ústavním po ádku eské republiky. Úvodem jsou zkoumány základní zásady úpravy, historický vývoj, obecný bezpe nostní kontext i mezinárodní aspekty. Práce se podrobn v nuje jednotlivým mimo ádným stav m - stavu nebezpe í, nouzovému stavu, stavu ohrožení stavu a vále nému stavu. Každý z výše uvedených stav je podrobn popsán co do jeho specifik, zp sob vyhlašování i pravomocí jednotlivých orgán státu. Rozsáhlá kapitola je v nována i spole ným institut m. Poslední ást práce pojednává o dalších zp sobech zajiš ování bezpe nosti, a to v konotaci na l. 43 Ústavy R. Jde nap . o problematiku vysílání ozbrojených sil mimo území eské republiky a o pobytu ozbrojených sil cizích stát na území eské republiky i bližší úprava p ejezd a pr let p es území eské republiky. Ze záv ru práce pak vyplývá, že sou asná úprava mimo ádných stav není vhodn aplikovatelná v praxi a obsahuje adu nejasností. Vzhledem k povaze situací, za kterých k jejich aplikaci dochází, se toto jeví zna n nebezpe n a nabízí se úvaha o vhodnosti novelizace. Klí ová slova: mimo ádné stavy, zajiš ování bezpe nosti, nouzový stav, stav ohrožení státu, vále ný stav
Studentské portfolio jako prostředek formativního hodnocení
Palková, Tereza ; Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Vallin, Petra (oponent)
Diplomová práce má teoretický a výzkumný charakter. Teoretická část se zabývá problematikou školního hodnocení a způsoby hodnocení. Velká pozornost je věnována formativnímu hodnocení, portfoliu a práci s ním. Ve výzkumné části jsou prezentovány výsledky výzkumu, který byl zaměřený na práci s portfoliem v pojetí dvou různých učitelek. Část výzkumné části je věnována prezentacím závěrečných portfoliích, která se koná na konci 5. ročníku. Dále jsou tam rozhovory s žáky na téma portfolio. KLÍČOVÁ SLOVA Školní hodnocení Formativní hodnocení Slovní hodnocení Sebehodnocení Portfolio
Kompetence učitele k rozvoji čtenářství žáků na 1. stupni ZŠ
Hanzlíková, Aneta ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Hejlová, Helena (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá kompetencemi učitele k rozvoji čtenářství u žáků na 1. stupni ZŠ. První kapitola se zabývá odbornou terminologií, se kterou by měl být seznámen každý učitel, který chce rozvíjet čtenářství. Kapitola druhá podrobně rozebírá kompetence učitele se zaměřením na čtenářství. Následně se práce zaměřuje především na to, jaké mají učitelé možnosti rozvoje čtenářství ve škole, tedy jaké strategie a metody mohou zvolit a jakých čtenářských projektů se mohou s žáky účastnit. Poslední kapitola se zabývá dalšími podmínkami, které také mohou ovlivnit rozvoj čtenářství jako je např. práce s žáky s SPU (speciální poruchy učení), bezpečné prostředí nebo další vzdělávání pedagogů, které vnímám jako zcela nezbytné. Záměrem praktické části této práce je zjistit jakým způsobem rozvíjí čtenářství u žáků učitel začínající a zkušený, a porovnat jejich kompetence. Pro zjištění odpovědí jsem použila metody kvalitativního výzkumu pozorování a rozhovoru s učitelkami. Díky tomu jsem mohla porovnat jejich kompetence k rozvoji čtenářství. Jejich kompetence byly velmi podobné. To přisuzuji především tomu, že obě dvě paní učitelky považují rozvoj čtenářství za podstatný, vzdělávají se, používají různé metody a strategie, přistupují k žákům individuálně, ale především svou práci dělají s radostí.
Spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky
Jelínková, Martina ; Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Horáčková, Klára (oponent)
Diplomová práce se zabývá spoluprací mezi rodinou a školou na počátku školní docházky. Teoretická část se zaměřuje na rodinu a školu jako na výchovně-vzdělávací instituci. Popisuje zakotvení spolupráce mezi rodinou a školou v závazných dokumentech pro vzdělávání a představuje principy a možné limity. Zabývá se také očekáváním a obavami rodičů a učitelů. Představuje programy a iniciativy podporující spolupráci školy s rodinou, mezi které patří Rodiče vítáni a Začít spolu. Empirická část se zabývá výzkumem mapujícím konkrétní formy spolupráce školy s rodiči na konkrétní základní škole, a to především na prvním stupni dané školy. Výzkum je realizován pomocí dotazníkového šetření, polostrukturovaných rozhovorů a zúčastněného pozorování.
Výuka bruslení u dětí předškolního věku.
Žáčková, Lada ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Dvořáková, Hana (oponent)
NÁZEV: Výuka bruslení předškolních dětí AUTOR: Lada Žáčková KATEDRA: Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Ladislav Pokorný ABSTRAKT: Tato diplomová práce mapuje výuku bruslení u dětí předškolního věku. Dále zahrnuje specifika předškolního věku, jeho vzdělávací koncepci, trénink a pohyb předškolních dětí, metodiku bruslení a přípravy na hodiny bruslení. Cílem této práce bylo zmapovat výuku bruslení předškolních dětí v různých institucích, zda děti docílí porovnatelných výsledků při stejném počtu hodin od úrovně naprostý začátečník, i zda se dá navržený model výuky použít v jiných bruslařských sportech a dosáhnout v nich určité bruslařské úrovně. Na základě poznatků, prostudované literatury a zkušeností trenérů je navržen optimální model výuky bruslení pro tuto věkovou skupinu, který je ověřen a porovnán v praxi. Práce je podložena dotazníkovým šetřením u trenérů a experimentem u této věkové skupiny. Výsledky mé práce odpověděly kladně na stanovené požadavky. KLÍČOVÁ SLOVA: dítě, předškolní věk, vzdělávací koncepce, Rámcový vzdělávací program, metodika bruslení, tréninkový plán, krasobruslení, hokej, rychlobruslení, kurzy bruslení
Úroveň pohybových schopností dětí mladšího školního věku ve vybraných sportovních hrách
Březinová, Markéta ; Hájková, Jana (vedoucí práce) ; Přibyl, Ivan (oponent)
Cílem této diplomové práce je zjistit úroveň pohybových schopností u hráčů mladšího školního věku (ročníky 2006 a 2007) věnujících se vybraným sportovním hrám. Konkrétně házené, fotbalu, volejbalu, florbalu a basketbalu. Úroveň pohybových schopností jsem testovala pomocí testové baterie Unifittest (6-60), která byla pro testování vhodná. Testování probíhalo celkem v šesti sportovních klubech ve Středočeském kraji a kraji Vysočina. Úroveň pohybových schopností dětí mladšího školního věku, které se věnují určitému sportu, jsem porovnávala vůči běžné populaci a následně proběhlo porovnání mezi vybranými sporty mezi sebou. Úkolem také bylo zjistit, zda struktura sportovního výkonu daného sportu bude mít vliv na úroveň pohybových schopností i v mladším školním věku. Výzkumně zaměřená část dokládá, že rozdíl průměrných výsledků není markantní. Testování ukázalo, že nejvyšší úroveň pohybových schopností vykazují hráči házené a basketbalu. Výzkum dále ukázal, že vybraní sportovci v mladším školním věku vykazují nejhorší testové výsledky v testech, které mají kondiční charakter. KLÍČOVÁ SLOVA mladší školní věk, pohybové schopnosti, házená, fotbal, florbal, volejbal, basketbal, Unifittest (6-60)
Čeština jako druhý jazyk pro žáka s odlišným mateřským jazykem v primární škole
Helclová, Tereza ; Horáčková, Klára (vedoucí práce) ; Laufková, Veronika (oponent)
Diplomová práce se zabývá výukou češtiny jako druhého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na 1. stupni základní školy. Shromažďuje a prezentuje odborné poznatky týkající se tohoto tématu. Diplomová práce vysvětluje rozdíl mezi češtinou jako druhým jazykem, češtinou jako cizím jazykem a porovnává je. V práci je zkoumáno, co je nezbytné při plánování výuky, pokud je učitel začínající, dále jsou popsány rozličné materiály a detailně učebnice Domino 1 z pohledu začínajícího učitele češtiny pro cizince. V praktické části diplomové práce jsou podrobeny analýze 3 témata. Na základě této analýzy a kompletní analýzy teoretických poznatků, učebnic a materiálů vznikla doporučení pro začínající učitele kroužku češtiny pro cizince. Dále se práce zabývá využitelností učebnice češtiny jako druhého jazyka v běžné výuce. Praktická část obsahuje také náměty na hry v hodinách češtiny pro cizince nebo ukázky pracovních listů. Výsledkem práce je zhodnocení učebního materiálu a ukázka dalších pomůcek, které mohou být využity v hodinách češtiny pro cizince. KLÍČOVÁ SLOVA Žák cizinec, čeština jako cizí jazyk, čeština jako druhý jazyk, vzdělávání cizinců, práce s žáky cizinci, integrace, žák s odlišným mateřským jazykem, kulturní odlišnosti, primární škola, učebnice
Práce se žákovským portfoliem na 1. stupni ZŠ
Opatřilová, Hana ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Vondřičková, Klára (oponent)
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část je zaměřena na pojetí základního vzdělávání, zejména na oblast klíčových kompetencí. Práce nabízí metody, kterými lze klíčové kompetence u žáků rozvíjet. Hlavní důraz je kladen na pedagogický nástroj rozvíjející klíčové kompetence, tedy na žákovské portfolio. Práce popisuje různé druhy portfolia a jeho význam především při sebehodnocení žáka. Hlavním cílem výzkumné části je zkoumat přínosy práce se žákovským portfoliem a popsat podoby portfolia v různých ročnících prvního stupně základní školy. Tato část je zaměřena především na pojetí práce s portfoliem na dvou různých základních školách. Zařazené rozhovory s učiteli a žáky shromažďují argumenty, proč je dobré s portfoliem pracovat a jaká jsou případná úskalí práce s ním. Ze získaných odpovědí z rozhovorů s učiteli vyplývá, že mezi hlavní přínosy práce se žákovským portfoliem patří možnost shromažďovat práce na jednom místě, vytváření si systému, uchovávání prací na památku, dokládání a dokumentace výsledků žáka. To vše je využitelné zejména při konzultacích s rodiči a žákem.
Plavecký výcvik žáků na 1. stupni ZŠ
Neumannová, Denisa ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Mojžíš, Otakar (oponent)
Práce se zabývá plaveckou výukou žáků na prvním stupni základní školy. Úkolem teoretické části je ukotvení základní plavecké výuky pro žáky prvního stupně v plaveckých školách. Praktická část je zacílena na zjištění plavecké úrovně dětí na základě vstupního a výstupního testu základních plaveckých dovedností. Dalším úkolem v praktické části je tvorba dvacetihodinového výukového plánu a návrh školního vzdělávacího programu. Mezi hlavní metody výzkumného šetření je zařazeno pozorování a bodové hodnocení základních plaveckých dovedností s následujícím zhodnocením a srovnáním získaných dat. KLÍČOVÁ SLOVA význam plavání, mladší školní věk, plavecké školy, základní plavecký výcvik, základní plavecké dovednosti

Diplomové práce : Nalezeno 106,603 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.