Diplomové práce

Diplomové práce Nalezeno 116,397 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podmínky a možnosti rozvoje organizací občanské společnosti v oblasti zachování a podpory svébytné národní kultury v Burjatsku
Borisova, Varvara ; Pajas, Petr (vedoucí práce) ; Benyovszky, Selma (oponent)
Práce se zaměřuje na popis reálných podmínek a možností rozvoje organizací občanské společnosti v oblasti obrození svébytné kultury na území republiky Burjatsko, která je subjektem Ruské federace. Teoretická část zahrnuje základní přístupy k pojetí občanské společnosti, vymezení pojmu kultura, krátký exkurz do dějin občanského aktivismu v Rusku a přehled právních předpisů, které upravují činnost ruských neziskových organizací v současné době. V aplikované části se autorka prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a analýzy dokumentů snaží vytvořit detailní pohled na to, v jakých souvislostech dnes existuje organizovaná občanská společnost v Burjatsku a jakou roli hraje v procesu znovuobjevení a podpory národní kultury Burjatů, která byla během sovětského období státem potlačována. Závěry práce poukazují na celkové zlepšení prostředí pro rozvoj občanské společnosti na burjatském území za posledních 27 let, ale zároveň obsahují doporučení, která by měla přispět k překonání existujících problémů. Klíčová slova: občanská společnost, nezisková organizace, kultura, národ, národní obrození, Burjatsko, postsovětská doba, demokracie.
Composition of quadratic forms over number fields
Zemková, Kristýna ; Kala, Vítězslav (vedoucí práce) ; Francírek, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá teorií binárních kvadrat- ických forem s koeficienty v okruhu celistvých prvků číselného tělesa. Pro číselná tělesa, která mají úzké třídové číslo rovno jedné, je vyvinuta teorie skládání takovýchto kvadrat- ických forem. Toto skládání je pro daný diskriminant určeno bijekcí mezi třídami ekvivalence kvadratických forem a tzv. relativní orientovanou třídovou grupou (grupa sou- visející s třídovou grupou). Následně jsou v práci zobecněny Bhargavovy krychle, nově jsou uvažovány krychle nad okruhem celistvých prvků číselného tělesa. V práci je dokázáno tvrzení o skládání těchto krychlí, přičemž k důkazu se využívá výše uvedené skládání kvadratických forem. 1
Postoj dětí a mladistvých z azylového domu k návykovým látkám. Anylýza výskytu rizikového chování a rizikových/protektivních faktorů
Krtková, Petra ; Matoušek, Petr (vedoucí práce) ; Svěcená, Kateřina (oponent)
Tato práce se zabývá zjištěním názorů a zkušeností dětí z azylového domu k návykovým látkám a zmapováním výskytu dalších rizikových forem chování. Dalším cílem v této práci bylo prozkoumání a popsání rizikových a protektivních faktorů podílející se na vzniku rizikového chování . Východiskem pro tuto práci je, že mnohé výzkumy upozorňují na výskyt rizikové chovaní mezi dětmi a mladistvými a zároveň na vzrůstající počet dětí s jedním rodičem, kteří často končí v azylových domech. Teoretická část se věnuje popisem užíváním návykových látek a výskytem rizikového chování ve školní populaci, dále vysvětlením pojmů jako je rizikové chování a rizikové a protektivní faktory. Dále jsou jednotlivé kapitoly v teorii věnovány rodině, škole, vrstevníkům, sociálnímu vyloučení a azylovým domům. Praktická část popisuje proces samotného průzkumu. Výzkumný soubor tvořily tři děti ve věku 9 až 11 let v jednom azylovém domě, jedná se tedy o případovou studii. Výzkumný soubor byl vybrán metodou záměrného institucionálního výběru. Ve výzkumu byly použity polostrukturované rozhovory, kde následně došlo k rozboru pomocí kódování, segmentace a kategorizace dat. Došlo k vytvoření osmi kategorií, které vyplynuly z rozhovorů s dětmi: zkušenost dětí s návykovými látky, vztah dětí k rodičům, rodinné prostředí a výchova, společně...
Personální řízení v organizacích občanské společnosti se zaměřením na modely řízení
Dorotíková, Pavla ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Práce se zaměřuje na personální řízení v organizacích občanské společnosti a na šest modelů řízení lidských zdrojů. Cílem práce je popis personálního řízení v organizacích občanské společnosti, modelů řízení lidských zdrojů a následné výzkumné šetření, které umožní odhalit, s jakými modely se v této oblasti můžeme setkat. Zvolenou výzkumnou strategií je kvantitativní výzkum a technikou sběru dat je dotazníkové šetření mezi zaměstnanci vybraných organizací. Výzkum ukázal, že se v organizacích občanské společnosti můžeme setkat se všemi uvedenými modely řízení lidských zdrojů, přestože některé byly zastoupeny pouze v malém počtu. Během výzkumu byly nalezeny také souvislosti mezi vykonávanými činnostmi organizací občanské společnosti, jejich velikostí a modely řízení lidských zdrojů, které jsou v nich uplatňovány.
Prevalence závislostního chování na internetu a užívání návykových látek u vysokoškolských studentů technického a humanitního oboru
Kropáčková, Sabina ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vondráčková, Petra (oponent)
V současné době je problematika závislostního chování na internetu velmi diskutované téma. Ve spojení s ním se stále častěji objevují mladí dospělí jako ohrožená skupina, konkrétně jedinci nastupující na VŠ. Studenti různého studijního zaměření mají v online světě také různé záliby. V tomto období často dochází i k experimentování s drogami. Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zjistit prevalenci závislostního chování na internetu a užívání návykových látek u dvou zcela odlišných vysokoškolských oborů. Dalším cílem bylo zjistit, zda jsou ve výsledcích respondentů nějaké rozdíly a zda jsou ve zkoumaných fenoménech nějaké souvislosti. Výzkum byl realizován na Filozofické fakultě UK a Fakultě elektrotechnické ČVUT. Pro účely tohoto výzkumu byla zvolena dotazníková forma sběru dat, dotazník se skládal z těchto standardizovaných dotazníků: dotazník dle Griffithse, vybrané otázky z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách, dotazník CAGE, dotazník CAST a EIUS dotazník dle Škařupové. Respondenti byli nejprve vybráni pomocí metody záměrného, účelového výběru, dalším krokem výběru výzkumného souboru byl záměrný výběr přes instituce. Výzkumný soubor tvořili studenti humanitního a technického zaměření bakalářského studia, konkrétně 80 (44,9 %) studentů oboru Psychologie FF UK a 98 (55,1 %) studentů...
Péče o seniory v denním stacionáři
Špetlíková, Barbora ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Jirkovská, Blanka (oponent)
4 Abstrakt Tato práce se zabývá péčí o seniory v denních stacionářích. Jejím cílem je odpovědět na otázku, jak je v prostředí denních stacionářů pro seniory definována péče z pohledu různých zainteresovaných aktérů; čím je jejich fungování specifické oproti jiným sociálním službám, a jaké případné problémy a překážky se v jejich provozu vyskytují. Teoretická část přibližuje současnou situaci péče o seniory a pojednává o demografickém vývoji v České republice, mediálním obrazu seniorů, vývojových trendech v oblasti péče, konceptu aktivního stárnutí a zákonu o sociálních službách. Empirická část analyzuje chod dvou denních stacionářů z pohledu zainteresovaných aktérů. Výzkum je realizován kvalitativními metodami - polostrukturovaným rozhovorem, analýzou dokumentů a dotazníkovým šetřením. Výsledkem jsou dvě případové studie a jejich komparace. Z analýzy dat vyplývá, že denní stacionáře fungují především jako odlehčovací služba pro rodiny, jež se starají o nemohoucího seniora. Výrazným rysem je vymezení se vůči ostatním sociálním službám pro seniory, především pobytovým. I z tohoto důvodu je v nich kladen velký důraz na individuální péči v malém prostředí a na mezigenerační setkávání. Z analýzy dále vyplývá, že prostředí denních stacionářů je převážně ženské. Ženy převládají jak mezi pečujícími - neformálními i...
Stravování v mateřských školách se zaměřením na děti předškolního věku
Husová, Kristýna ; Frühauf, Pavel (vedoucí práce) ; El-Lababidi, Nabil (oponent)
Diplomová práce "Stravování v mateřských školách se zaměřením na děti předškolního věku" je zaměřena na stravovací provoz zařízení. Práce je koncipována na část teoretickou, v níž je popsán vývoj dítěte, dietní požadavky organismu u určitých obdobích života a v neposlední řadě instituce pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku - mateřské školy. Praktická část práce je věnována šetření ve zvolených mateřských školách. Instituce jsou zvoleny tak, aby byl zachycen stravovací provoz v hlavním městě, okresním městě a v obci. V komparaci školek je zvolena v dané lokalitě vždy jedna mateřská škola, ve které je provedeno šetření. Výsledkem šetření je naplnění spotřebního koše ve zvolených mateřských školách, které odpovídá vyhlášce č. 107/2005 Sb.
Scene Depth Estimation Based on Odometry and Image Data
Zborovský, Peter ; Obdržálek, David (vedoucí práce) ; Vodrážka, Jindřich (oponent)
V tejto práci navrhujeme systém odhadu hĺbky obrazu založený na dátach z odometrie a video sekvencie. Kľúčovou myšlienkou je, že odhad hĺbky obrazu je oddelený od odhadovania pozície. Takýto prístup vedie k viacúčelovému systému použiteľnému na rôznych robotických platformách a určenému na rôzne problémy súvisiace s odhadom hĺbky obrazu. Naša implementácia využíva rôzne filtračné techniky, pracuje v reálnom čase a poskytuje zodpovedajúce výsledky. Hoci bol systém zameraný a testovaný na drone-ovej platforme, môže byť použitý na akomkoľvek inom type autonómneho vozidla, ktoré poskytuje odometrické údaje a video výstup.
Vztah tělesného složení k endokrinní orbitopatii
Nová, Veronika ; Hána, Václav (vedoucí práce) ; Krátký, Jan (oponent)
V teoretické části čtenáře stručně zasvěcuji do současného stavu dané problematiky, popisuji štítnou žlázu, její funkci, důležitost v organismu a také možný vliv výživy na tento orgán. Další kapitoly pojednávají o endokrinní orbitopatii. Endokrinní orbitopatie je chronické oční onemocnění, které se vyskytuje převážně u pacientů s Graves - Basedowovou chorobou. Zaměřuji se nejen na epidemiologii a příčiny vzniku této choroby, ale také na hodnocení závažnosti a léčbu endokrinní orbitopatie. Praktická část byla zaměřena na výzkum s cíli zmapovat tělesné složení a životní styl u pacientů s endokrinní orbitopatií a posoudit možný vliv složení těla na endokrinní orbitopatii. Zároveň byly stanoveny 4 hypotézy. První hypotéza předpokládala, že vyšší % tělesného tuku a vyšší BMI může ovlivňovat průběh endokrinní orbitopatie. Druhá, že pacienti s endokrinní orbitopatií závislí na nikotinu převažují nad jedinci, kteří tuto návykovou látku neužívají. Ve třetí hypotéze jsem se domnívala, že pacienti ve zkoumaném vzorku budou mít další přidruženou civilizační chorobu. A poslední, tedy čtvrtá hypotéza porovnávala vliv konzumace ryb na hladinu selenu v krvi. Ke sběru dat jsem použila dotazníky zaměřené na životní styl, další přidružená onemocnění a rodinnou anamnézu respondentů. Ke zmapování tělesného složení byla...
Vstupní adiktologické vyšetření v kontextu psychodynamického přístupu
Richterová, Lenka ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Miovský, Michal (oponent)
Východiska: Vstupní adiktologické vyšetření je popisováno jako mapování rizikového chování pacienta ve vztahu k užívání návykových látek. Jeho součástí je i zhodnocení celkového stavu pacienta a následné stanovení terapeutického plánu. Jedná se o komplexní výkon, který je časově vymezen 60 minutami. Otázkou je, co tedy potřebujeme pro to, abychom mohli s pacientem naplánovat vhodnou léčbu a jakým způsobem tyto informace získat a zpracovat. Cíl: Cílem této diplomové práce je návrh struktury vstupního adiktologického vyšetření pro Adiktologickou ambulanci Kliniky adiktologie. V dalším kroku je pak cílem pilotní ověření v prostředí adiktologické ambulance a zpracování zkušeností adiktologa s tímto návrhem. Metody: Na základě odborné literatury formulujeme možný obsah výkonu "vstupní adiktologické vyšetření". Zajímá nás nejen co dělat, ale i jak. V práci se pohybujeme v psychodynamickém kontextu. Následně navrhujeme Vstupní adiktologické vyšetření pro Adiktologickou ambulanci Kliniky adiktologie 1. LF a VFN v Praze. Tím zdůrazňujeme důležitost kontextu vyšetření. Adiktologické interview musí odpovídat zaměření a úkolům příslušné instituce. Na závěr krátce uvádíme zkušenost adiktologa s daným návrhem v této instituci. Diskuze a závěry: Docházíme k zjištění, že na adiktologické vyšetření je potřeba více...

Diplomové práce : Nalezeno 116,397 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.