Diplomové práce

Diplomové práce Nalezeno 106,603 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Česká energetická koncepce v kontextu Energiewende
Prokeš, Dominik ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Němcová, Ingeborg (oponent)
V této diplomové práci se pojednává o Státní energetické koncepci České republiky a jejím vztahu k německé energetické politice, tzv. Energiewende. Text se snaží popsat a zhodnotit význam koncepce pro naši energetiku a její podporu při naplňování cílů Evropské unie, která je hlavním určovatelem směru a trendů v tomto strategickém sektoru. Situace se od dob vstupu České republiky do Evropské unie dramaticky změnila, a tak vznikla potřeba aktualizace původního dokumentu Státní energetické koncepce, který by reflektoval poslední světové trendy a významné mezinárodní události. Při aktualizaci dokumentu bylo nutné implementovat hlavní unijní cíle a požadavky na energetiku. Jako velmi důležité pak vnímám budoucí vize a trendy, se kterými pochopitelně musí energetická koncepce počítat, aby tak státní energetika byla schopna reagovat na budoucí vývoj.
Vliv "zádržného" na financování a výsledek hospodaření vybrané stavební firmy
Bindzarová, Romana ; Stejskalová, Irena (vedoucí práce) ; Pečenka, Vratislav (oponent)
Cílem diplomové práce je shrnout vliv zádržného na financování, chod a výsledek hospodaření vybrané stavební firmy. V úvodu práce je vymezeno finanční účetnictví a jeho postavení v řízení firmy. Následuje charakteristika pohledávek, řízení pohledávek, vymezení zádržného, jeho účetních aspektů, způsobu uvolnění a forem financování. Aplikovaná část se zabývá analýzou struktury pohledávek a zádržného ve zvolené společnosti. Práce pomocí vybraných ukazatelů zkoumá řízení zádržného, jeho vývoj včetně možností financování. Současně jsou doporučena opatření ke zvýšení efektivnosti řízení zádržného a je vypracován návrh účetní směrnice řízení pohledávek společnosti.
Aktuální problémy konkurenceschopnosti finské ekonomiky
Valevataya, Dziyana ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Antal, Jarolím (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu národní konkurenceschopnosti Finska v souvislosti s poklesem této země v mezinárodních žebříčcích konkurenceschopnosti. Cílem je na základě analýzy ukazatelů cenové a necenové konkurenceschopnosti země určit její aktuální trendy a příčiny jejího poklesu od roku 2007. Diplomová práce se zároveň zabývá makroekonomickým vývojem země od roku 2000 a porovnává před a po krizové období. Zde se pozornost věnuje základním makroekonomickým ukazatelům, zejména přímým zahraničním investicím a zahraničnímu obchodu země, které mají značný vliv na růst produktivity výrobních faktorů.
Analýza analytických nástrojů pro podporu manažerských rozhodování
Kurdyukov, Mykyta ; Maryška, Miloš (vedoucí práce) ; Řezáč, Miroslav (oponent)
Diplomová práce se věnuje porovnávání analytických výkonných nástrojů pro vizuální analýzu dat v kontextech Business Intelligence a Corporate Performance Management. První část práce je věnována popisu konceptu Business Intelligence, který částečně může být zdrojem pro čerpání vstupních dat pro analýzu, jeho komponenty a architekturu. Další část je analýzou konceptu Corporate Performance Management, jeho jednotlivých komponent a vlivu používání analytických nástrojů pro klíčová manažerská rozhodnutí. Teoretická část práce bude postavena na syntéze poznatků získaných studiem odborné literatury a odborných článků. Praktická část diplomové práce bude zaměřená na vyzkoušení vybraných analytických nástrojů na základě stanovených metrik v agendách Corporate Performance Management. V rámci této práce bude prozkoumaná funkcionalita nástrojů, zaměřená na tvorbu a prezentace pracovních panelů s cílem připravit podklady pro manažerská rozhodování. Pro účely srovnání těchto nástrojů bude definována metodika, která bude komplexně hodnotit vybrané analytické nástroje na základě relevantních kritérií a stanovených vah. Hlavním přínosem této diplomové práce je výsledek analýzy porovnání hlavních možností analytických nástrojů s vedoucím postavením na celosvětovém trhu.
Strategická analýza podniku
Kökényová, Kateřina ; Fiala, Roman (vedoucí práce) ; Tyráček, Petr (oponent)
Cílem diplomové práce Strategická analýza podniku je provedení komplexní analýzy současného stavu společnosti TIPAFROST a.s. Teoretická část práce je věnována popisu základních pojmů strategického řízení a především analýz vnitřního a vnějšího prostředí. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky k vypracování již zmíněných analýz. Výsledné faktory budou zaneseny do SWOT analýzy, kde bude jejich síla a pozice ve společnosti zhodnocena za pomocí IFE a EFE matice. Výsledky jsou shrnuty v TOWS matici, díky které je společnosti navržen strategický přístup. Zvolená strategie a konkrétní doporučení pro budoucí rozvoj slouží managementu společnosti.
Analýza deklarované strategie vybraných pivovarů z hlediska její realizace
Musilová, Iveta ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce) ; Tripes, Stanislav (oponent)
Diplomová práce kvalitativního charakteru pojednává o strategii na business úrovni. Cílem diplomové práce bylo porovnat dva pivovary z hlediska deklarované business strategie, zjištěné deklarované strategie zařadit mezi business strategie dle literární rešerše a ověřit skutečné naplnění deklarovaných strategií vybraných pivovarů. Ověřování proběhlo v oblasti cenové hladiny, způsobu a úrovně distribuce. Pro zkoumání byly vybrány dva pivovary působící na území České republiky, v Pardubickém kraji. Jednalo se o Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. a pivovar Rychtář, a.s., Hlinsko v Čechách. Bylo cíleno na management pivovarů. Pro sběr dat byly použity kvalitativní metody a to kvalitativní dotazování s výše uvedeným výzkumným vzorkem, texty a dokumenty a terénní výzkum doplněný webovými stránkami. Následně byla získaná data analyzována, interpretována a vyhodnocena. Na základě formulovaného cíle byla zjištěna deklarovaná strategie vybraných pivovarů. Dle provedené literární rešerše byly pro zařazení strategií pivovarů zásadní Porterovy generické strategie, jakožto typ strategií používaný ve veškeré zvolené literatuře. Deklarovaná strategie pivovarů směřovala ke strategii diferenciace s cílením na široký rozsah zákazníků. Následně bylo ověřeno reálné naplnění deklarované business strategie každého z pivovarů. Bylo zjištěno, že strategie deklarovaná byla převážně ve vzájemné shodě s jejím naplněním a to v případě obou vybraných pivovarů. Při posouzení pro každý pivovar zvlášť nebyly spatřeny významné rozdíly. Přínos této práce byl určen především managementu vybraných pivovarů, který takto o svých strategiích nesmýšlel.
Datový sklad na technologiích IBM a jeho možnosti
Snítil, Jiří ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Ota (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou rozšiřujících konceptů použitelných v datových skladech. V práci jsou vybrány tři rozšiřující koncepty k analýze a je zdůvodněn jejich výběr. Prvním z nich je způsob zachycení změn ve zdrojových systémech Change Data Capture (CDC). Druhým z nich je historizace takto zachycených změn do historické kolekce dat. Třetím z nich je použití analytických funkcí přímo v technologii datového skladu. Pro analýzu těchto vybraných rozšiřujících konceptů je vytvořeno nové testovací prostředí, v kterém je jako hlavní databázový systém použita technologie Netezza dostupná v produktu IBM PureData System for Analytics, powered by Netezza technology (PDA). Všechny vybrané rozšiřující koncepty jsou v tomto testovacím prostředí vyzkoušeny. Na základě výsledků z testovacího prostředí a poznatků z praxe jsou analyzovány dopady použití těchto rozšiřujících konceptů na datový sklad a to zejména vzhledem k možným přínosům. V testovacím prostředí bylo také ověřeno, že všechny analyzované rozšiřující koncepty je možné použít v rámci datového skladu. V prvním rozšiřujícím konceptu bylo mapování LiveAudit vybráno jako vhodné pro použití při dalším zpracování dat, kdy s jeho pomocí je možné jednoznačně určit stav dat zdrojového systému v libovolném minulém časovém bodě. V druhém rozšiřujícím konceptu bylo vyzkoušeno, že data získaná pomocí mapování LiveAudit lze efektivně zpracovávat do historické kolekce dat. Na tomto základě bylo navrženo generické řešení zpracování dat ze zdrojových systémů. Ve třetím rozšiřujícím konceptu bylo vyzkoušeno, že lze pracovat v nativním analytickém prostředí RGui a přenést samotný výpočet k datům, umístěným v datovém skladu, bez nutnosti jejich migrace a že je možné vyvinout a používat nové analytické funkce napsané v jazyce C++ přímo v technologii datového skladu.
Porovnání nástrojů Self-Service Business Intelligence
Blaha, Ondřej ; Maryška, Miloš (vedoucí práce) ; Sládek, Pavel (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza a porovnání komerčních nástrojů z oblasti Self-Service Business Intelligence. V práci budou na lokálním prostředí porovnávány nástroje Power BI od společnosti Microsoft a Tableau od společnosti Tableau Software. Teoretická část se kromě rešerše knih a prací na toto téma zaměřuje na vysvětlení problema-tiky Business Intelligence a její architektury s přihlédnutím k několika aktuálním přístupům: klasický přístup, In-memory přístup a Self-Service přístup. Teoretická část též pojednává o důvodech pro přechod k Self-Service BI přístupu a s tím související proměně role IT oddě-lení. Analytická část práce se věnuje definici vhodných metrik, podle kterých jsou vybrané nástroje porovnávány na základě vícekriteriální analýzy. Tyto metriky jsou seskupeny do několika vrstev, částečně kopírujících logickou strukturu BI architektury. Patří mezi ně datová, transformační, prezentační, publikační a na závěr komunitní vrstva. Ke stanovení vah je využita tzv. Fullerova metoda a výsledné hodnocení bude dosaženo na základě metody váženého součtu nabytých hodnot. Hlavním přínosem diplomové práce je porovnání výše zmíněných Self-Service BI nástrojů a analýza toho, jak se s jednotlivými metrikami a scénáři dokáží vypořádat. Čtenář by se měl na základě této práce dostatečně zorientovat v oblasti BI a plnohodnotně rozhodnout, který nástroj bude pro jeho využití vhodnější zvolit a jaká úskalí to s sebou přináší.
Komparace režimů podpory startupů ve vybraných zemích EU - příspěvek pro rozvoj inovačního potenciálu
Hluchník, Tomáš ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Němcová, Ingeborg (oponent)
Diplomová práce je věnována podpoře startupů na úrovni EU a ve vybraných členských státech. Podpora startupů je klíčová pro rozvoj inovací v zemi a přispívá tedy k růstu konkurenceschopnosti. Cílem práce je identifikovat faktory, které vedou k růstu inovačního potenciálu. To na základě komparace podpor Velké Británie, Finska a České republiky.
Motivace a pracovní spokojenost ve vybrané organizaci
Březinová, Miluše ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Bártů, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců sekce územního pracoviště finančního úřadu. Cílem analýzy je zjištění slabých míst v organizaci v oblasti pracovní spokojenosti a na základě zjištěných výsledků analýzy navrhnout možná opatření, která by mohla přispět ke zlepšení pracovní spokojenosti. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s motivací, pracovní spokojeností a faktory, které pracovní spokojenost ovlivňují. Aplikační část je zaměřena na zjištění stávající situace v organizaci pomocí dotazníkového šetření, jehož předmětem zkoumání bylo sedm oblastí, kterými jsou spokojenost s pracovním prostředím a podmínkami práce, obsah a charakter práce, organizace práce, odměňování a mzdové ohodnocení, vzdělávání, rozvoj a kariérní růst, sociální vztahy na pracovišti a úroveň péče o zaměstnance. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření a shrnutí výsledků jsou navržena doporučení pro možné zlepšení pracovní spokojenosti zaměstnanců organizace.

Diplomové práce : Nalezeno 106,603 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.