Diplomové práce

Diplomové práce Nalezeno 117,226 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zážitek z četby
Přibylová, Kateřina ; Klumparová, Štěpánka (vedoucí práce) ; Peterka, Josef (oponent)
Diplomová práce byla zaměřena na zážitek z četby. Cílem práce bylo analyzovat a následně charakterizovat, v čem zážitek z četby spočívá, jaké faktory jej ovlivňují, jaké prvky díla se na něm podílí, u jednotlivých respondentů na základě kvalitativního šetření. První část práce byla věnována teoretickému pojednání o zážitku obecně i o zážitku z umění. Důraz byl kladen také na pojetí čtenáře a autora, na čtenářství a na literární dílo z hlediska literární teorie. V praktické části byla nejdříve představena a okomentována sada otázek, která byla nástrojem pro zkoumání zážitku, společně s metodologií kvalitativního výzkumu. Poté byly předloženy mé odpovědi na otázky zaměřené na bezprostřední zážitek a vnímání díla včetně předpokládaných odpovědí respondentů a následovaly vypracované čtenářské profily respondentů a jejich zážitky z četby. Analýzy odpovědí týkajících se zážitku z četby respondentů byly součástí příloh. Klíčová slova Zážitek, řetězení zážitku, čtenář, čtení, čtenářství, čtenářská biografie, sebereflexe, analýza, autor, literární dílo, literatura
Mezi literárními rovinami (próza Umberta Eca a Dana Browna)
Blažková, Klára ; Mocná, Dagmar (vedoucí práce) ; Píšová, Ina (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou tří románů, Foucaultova kyvadla a Nultého čísla od Umberta Eca a Šifry mistra Leonarda od Dana Browna, za použití triadického modelu literatury. Práce vychází zejména z pojetí triadického modelu, který v publikaci Skeptikové a těšitelé rozpracoval Umberto Eco. Využití jeho modelu však ztěžuje skutečnost, že nejsou stanoveny specifické rysy roviny střední. Ecův model proto doplňujeme o poznatky z jiných studií. Práce vychází z hypotézy o přináležitosti Foucaultova kyvadla k vysoké rovině, Nultého čísla ke střední rovině a Šifry mistra Leonarda k nízké rovině triadického modelu. Výsledky diplomové práce tuto hypotézu podporují. Je ale zřejmé, že potvrzení přináležitosti Nultého čísla k střední literární rovině může být diskutabilní, nejsou-li specifické rysy této roviny dosud pevně vymezeny. Potvrdit, či vyvrátit uvedenou hypotézu však nebylo jediným záměrem práce. Cílem také bylo soustředit pozornost na rysy románu, který by mohl spadat do literární roviny střední, a prostřednictvím jeho srovnání s ostatními romány přispět k vymezení této roviny. V tomto ohledu bylo zjištěno, že román, jenž byl přiřazen k střední rovině modelu, disponuje velmi podobnými postupy jako dílo literární roviny vysoké, těchto postupů je však využito ve značně zjednodušené podobě.
Children's books from the Baobab publishing house for pre-schoolchildren and their role in the development of the reading literary
Smutná, Petra ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Hník, Ondřej (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat specifika nakladatelství Baobab ve vztahu ke knihám pro děti předškolního věku a zjistit, jaký je názor rodičů i pedagogických pracovníků mateřských škol na vybrané knihy z tohoto nakladatelství, na jejich obsah i výtvarné zpracování. V teoretické části popisuji a vysvětluji základní pojmy týkající se čtenářské pregramotnosti a nastiňuji současnou situaci na knižním trhu pro děti, zejména předškolního věku, tedy ještě nečtenáře. Zaměřila jsem se na malé alternativní nakladatelství Baobab, jeho produkci knih pro děti a nominace a ocenění těchto knih v literárních soutěžích. V empirické části jsem prostřednictvím dotazníků pro rodiče (celkem 41 vyplněných dotazníků) zjišťovala povědomí a názor na výše zmiňované nakladatelství a dále na konkrétní knihy, které díky Baobabu spatřily světlo světa, konkrétně na knihu Jak zvířata spí, Šmalcova ABECEDA a Z domu a zahrady. Rovněž jsem vedla rozhovory s pedagogickými pracovníky mateřské školy (celkem 7 učitelek) a zjišťovala také jejich znalosti v oblasti nakladatelství Baobab a jejich názory na vybrané knihy. Ukázalo se, že všechny učitelky nakladatelství znaly, na rozdíl od rodičů. Potvrdilo se, že ačkoliv knihy vydané v tomto nakladatelství získaly několik ocenění, zejména za výtvarnou složku, dospělí na jejich tvorbu mají...
Ženy ženám: Červená knihovna 21.století
Rusmanová, Romana ; Píšová, Ina (vedoucí práce) ; Mocná, Dagmar (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na současnou českou literaturu pro ženy psanou ženskými autorkami, a to zejména z hlediska čtenářů jejího dominantního žánru, červené knihovny. Cílem je popsat, jak dané autorky pracují s tradičními schématy žánru, nakolik realizují tradiční narativní schémata a jak tato schémata vnímají čtenářky preferující tento žánr. , Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsme popsali stručný vývoj žánru jako součásti populární literatury a jeho charakteristické rysy. Základem výzkumné části je sociologické čtenářské šetření rozdělené na kvantitativní a kvalitativní. V kvantitativní části jsme provedli širší čtenářský průzkum formou dotazníků. Kvalitativní část je založena na analýze děl vybraných autorek, kterou jsme vedli pomocí volného hloubkového rozhovoru s úzkým okruhem respondentek. Tímto způsobem jsme analyzovali knihy Otcomilky od Simony Monyové, u knihy Bestiář od Barbary Nesvadbové a Tajné knihy Ireny Obermannové. Klíčová slova: současná česká literatura, červená knihovna, próza, čtenářský výzkum, Simona Monyová, Barbara Nesvadbová, Irena Obermannová Abstract My Diploma thesis is devoted to contemporary Czech literature for women. This type of literature write czech womens authors. We analyze this literary genre (women's fiction) in...
Filosofická inspirace ve vybraných dílech Ladislava Fukse
Plašil, Šimon ; Mocná, Dagmar (vedoucí práce) ; Peterka, Josef (oponent)
Cílem diplomové práce je vyhledat filosofické, náboženské a ideologické motivy v dílech Ladislava Fukse a následně interpretovat jejich původ, intertextovost a význam v textu, přičemž důraz je kladen na prokázání sémantické funkčnosti v příběhu. Pro náš výzkum jsme vybrali díla Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol a Oslovení z tmy. Vycházet budeme jak z odborné filosofické a teologické literatury, tak z archivních materiálů a pozůstalosti Ladislava Fukse, abychom mohli veškerá zjištění opírat i o biografického autora. Práce je rozdělena na pět kapitol. V první kapitole se literárními díly zabýváme základní literární charakteristikou a literární recepcí. Druhou kapitolu věnujeme vztahu autora Ladislava Fukse k filosofii, přičemž se opíráme jak o svědectví jeho přátel, tak o archivní výzkum jeho pozůstalosti. Třetí kapitola je stěžejní a nejobsáhlejší, neboť se věnuje interpretaci filosofických motivů v každé knize. Ve čtvrté kapitole jednotlivé filosofické motivy z různých děl porovnáváme mezi sebou. Poznatky shrnujeme v závěru práce.
Vzdělávací proces žáků s odlišným mateřským jazykem na úrovni A1 v české základní škole: případová studie
Jetenská, Kristýna ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Horáčková, Klára (oponent)
Diplomová práce se zabývá procesem výuky češtiny žáků s odlišným mateřským jazykem na úrovni A1. Cílem této diplomové práce bylo zmapování přístupu k této problematice na dvou základních školách. Pro zpracování empirické části jsem zvolila formu případové studie, která se vztahuje k teoretické části a obsahuje odpovědi na čtyři výzkumné otázky, které se týkají přístupu vedení školy, metod, forem výuky a výukových materiálů používaných vybranými učiteli. Zaměřila jsem se také na dílčí pokroky čtyř vybraných žaků s odlišným mateřským jazykem, proto práce obsahuje i čtyři podrobné kazuistiky žáků. Z výsledků jasně vyplývá, že ideálním modelem je vedení školy, které podporuje své učitele v dalším vzdělávání a zajišťuje žákům i hodiny češtiny jako druhého jazyka. Ideální učitel, který tyto žáky učí, využívá ve výuce a hodnocení individuální přístup, využívá v hodinách různé metody a formy výuky a má o problematice výuky žáků s odlišným mateřským jazykem přehled nejen obecně, ale i z jazykového hlediska. Klíčová slova žák s odlišným mateřským jazykem, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, inkluze, případová studie
Fanfiction ve výuce českého jazyka
Bradáčová, Barbora ; Zimová, Lucie (vedoucí práce) ; Hník, Ondřej (oponent)
Předmětem diplomové práce je studie možností, jak zapojit fanfikci do výuky českého jazyka na druhém stupni základní školy a jejich aplikace. Týká se především slohového vyučování se zaměřením na výuku psaní textů s estetickou funkcí jako konstituujícím faktorem projevu. V první části jsou popsaná specifika fanfikce se zaměřením na její využití ve výuce. Další část je věnována výzkumu požadavků na slohové vyučování a zkoumání cílů a technik tvůrčího psaní (i ve srovnání se slohovou výchovou). Třetí část obsahuje zamyšlení nad potenciálem fanfikce a argumentaci, proč fanfikci vůbec zapojovat. Nabízí několik návrhů, jakým způsobem fanfikci zapojovat, aby se rozvíjela čtenářská gramotnost a další dovednosti žáka.V poslední části jsou navržené čtyři konkrétní lekce, pracující s metodikou fanfikce a sledující různá témata spadající do učiva druhého stupně základní školy. Tři z navrhovaných lekcí byly přímo vyzkoušeny ve výuce 6., 7. a 8. třídy. Zapojování fanfikce se ukázalo jako prospěšné především z hlediska výběru témat a motivace žáka.
Motiv "zoufalců" v současném českém dramatu
Jilemnická, Adéla ; Smrčka, Jiří (vedoucí práce) ; Píšová, Ina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá motivem "zoufalství" v současném českém dramatu. Obsahuje analýzu vybraných her napsaných po roce 2000 od předních českých autorů střední generace (Petr Zelenka; David Drábek; Jiří Pokorný; Petr Kolečko; Tomáš Svoboda; Lenka Lagronová; Iva Klestilová, rozená Volánková). Cílem práce je na základě analýzy těchto dramat vymezit charakteristické prvky a zjistit, zda u jejich postav lze definovat motiv "zoufalců" jako příznačný rys pro současné české drama střední generace. Komparativní metodou jsou zkoumány typické opakující se motivy postav - antihrdinů, které trápí nemožnost naplněného osobního života, pocit samoty či krize středního věku. V práci jsou vymezeny příčiny a projevy zoufalství postav a zároveň také východiska, která dramata nabízejí jako řešení z tohoto bezútěšného stavu (šílenství, sebevražda, zázrak). KLÍČOVÁ SLOVA současné české drama, motiv "zoufalství", coolness dramatika, Petr Zelenka, David Drábek, Jiří Pokorný, Petr Kolečko, Tomáš Svoboda, Lenka Lagronová, Iva Klestilová (Volánková)
Didaktická interpretace zahraničních textů o holocaustu pro děti
Razimová, Anežka ; Hausenblas, Ondřej (vedoucí práce) ; Reissner, Martin (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je poskytnout vyučujícím druhého stupně základní školy materiály k výuce o holocaustu. Teoretická část přináší obecné informace o holocaustu a druhé světové válce a o vztahu holocaustu a Rámcového vzdělávacího programu. Dále informuje o čtenářských specificích pubescentů a didaktické interpretaci textů. V praktické části jsou za pomoci didaktické interpretace knih Spočítej hvězdy od Lois Lowryové, Chlapec v pruhovaném pyžamu Johna Boyna, Ostrov v Ptačí ulici od Uriho Orleva a Zlodějka knih Marka Zusaka vypracovány plány vyučovacích hodin s pracovními listy a metodickými pokyny. V diplomové práci je k vypracování pracovních listů využit model E-U-R a metody kritického myšlení. Vybrané pracovní listy byly vyzkoušeny na žácích 2. stupně malotřídní základní školy a poté byl zhodnocen průběh vyučovací hodiny a dosažení jednotlivých cílů. Práce nabízí také možnosti vylepšení těchto pracovních listů a plánů vyučovacích hodin. KLÍČOVÁ SLOVA holocaust, druhá světová válka, zahraniční literatura, literatura pro děti, didaktická interpretace, pubescentní čtenářství
Odsun sudetských Němců v literatuře 20.století
Vrbatová, Lenka ; Píšová, Ina (vedoucí práce) ; Kubíček, Tomáš (oponent)
Diplomová práce mapuje literární obraz odsunu sudetských Němců v české próze druhé poloviny 20. století. Na příkladech vybraných románů sleduje, jak se vlivem dobové ideologie a proměňující se kolektivní paměti napříč více než šesti desetiletími vyvíjel literární obraz Němců, vztah k pohraničním oblastem a samotnému aktu vysídlení, stejně jako literární zpracování české národnostní otázky a identity.

Diplomové práce : Nalezeno 117,226 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.