Master’s theses

Latest additions:
2019-03-14
16:02
Hmotnostní proporcionalita a tělesné složení u současných českých předškolních dětí
Janebová, Martina ; Sedlak, Petr (vedoucí práce) ; Zamrazilová, Hana (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení aktuálního stavu somatických parametrů, hmotnostní proporcionality a tělesného složení českých předškolních dětí. Cílem práce je validace dodnes používaných referenčních standardů vybraných somatických parametrů, body mass indexu a tělesného složení, které byly pro populaci českých předškolních dětí vypracovány v roce 1990 (respektive 1991 pro body mass index). V kontextu výrazné změny socioekonomických podmínek, stravovacích návyků a úrovně pohybové aktivity mezi lety 1990 a 2017 byly předpokládány signifikantní změny v tělesném složení současných předškolních dětí a to především pokles v zastoupení svalové komponenty a nárůst komponenty tukové na celkové tělesné hmotnosti. Dále bylo předpokládáno, že v důsledku změny v zastoupení komponent tělesného složení se bude výrazně lišit hodnocení nadváhy a obezity na základě body mass indexu a % tělesného tuku a validita body mass indexu tak bude nízká. Studie se celkem účastnilo 468 dětí ve věku od 4 do 6 let, 228 dívek a 240 chlapců. V rámci pilotní studie mezi lety 2013 a 2014 bylo vyšetřeno 179 dětí, 90 dívek a 89 chlapců, ze 4 mateřských škol v Praze, 1 v Kladně a 1 v Jihlavě. Ve studii navazující, provedené mezi lety 2016 a 2017, bylo vyšetřeno celkem 289 dětí, 138 dívek a 151 chlapců, ze 6 mateřských škol v...

Detailed record
2019-03-14
16:02

Detailed record
2019-03-14
16:02
Labour Party v období vlády Margaret Thatcherové (1979-1990)
Rys, Jiří ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Valkoun, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce s názvem Labour Party v období vlády Margaret Thatcherové se zaměřuje na příčiny porážek labouristické strany v letech 1979, 1983 a 1987. Pro tento účel zkoumá i vztahy jednotlivých stranických frakcí. Pozornost je také věnována průzkumům veřejného mínění, zejména stranických preferencí. V neposlední řadě se přihlíží k tomu, jakým způsobem se Labour Party obrátila směrem k centrismu a odmítla radikálněji zaměřenou levicovou politiku, kterou ve svém prvním opozičním období prosazovala. Klíčová slova Labour Party, Militant, Sociálně demokratická strana, Tony Benn, Neil Kinnock, David Owen, Michael Foot, Tony Benn, odbory

Detailed record
2019-03-14
16:02
Pohlavní dimorfismus a morfologie lebky s ohledem na sociální strukturu velkomoravského pohřebiště Mikulčice
Rieger, Vojtěch ; Bejdová, Šárka (vedoucí práce) ; Bigoni, Lucie (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá vlivem pohlaví a socioekonomické příslušnosti na morfologii lebky u populace Slovanů z raně středověkého sídliště Mikulčice, které byly mocenským centrem Velké Moravy s hierarchicky uspořádanou společností. Pro lepší pochopení historických vztahů v tehdejší společnosti je důležité identifikovat jedince a zařadit ho do příslušné sociální skupiny. Již dříve byly identifikovány morfologické rozdíly lebky mezi obyvateli pohřbenými na mikulčickém hradě a těmi pohřbenými v podhradí. To je dáváno do souvislosti s odlišnými podmínkami pro život, které vycházejí z odlišného společenského postavení jedinců z hradu a podhradí. Tato práce studuje, zda také existuje podobné pojítko mezi socioekonomickou příslušností jedince a bohatostí hrobové výbavy. Dále pak je vliv lokality a výbavy hroby na morfologii lebky porovnán mezi sebou. V rámci takto definovaných skupin je také popsán pohlavní dimorfismus, jehož míra manifestace mimo jiné souvisí právě s příhodností vnějšího prostředí a je tak vhodným antropologickým markerem. Analyzováno bylo celkem 89 jedinců (40 žen a 49 mužů) ve věkovém rozmezí od 20 do 60 let. Materiál byl vyhodnocen pomocí metod geometrické morfometrie, a to nově v celém povrchu lebky. Signifikantní intersexuální rozdíly byly identifikovány u všech podskupin...

Detailed record
2019-03-14
16:02
Jazykovědné termíny v mediálním diskurzu (Studie determinologizace)
Pavlová, Hana ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Mareš, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá jazykovědnými termíny v současném mediálním diskurzu. Práce si klade za cíl analyzovat jednotlivé výskyty jazykovědných termínů v korpusu SYN2013PUB a popsat jejich funkci, význam a kontextové zapojení, a na základě toho zachytit a popsat proces jejich determinologizace. První část práce přináší vymezení dosavadních přístupů k terminologii a k odborným termínům. Dále se zabývá specifiky lingvistických termínů, funkcí termínů v odborném stylu a jejich zapojením do publicistického stylu, otázkami vztahu běžné slovní zásoby a terminologie a s nimi souvisejícími pojmy terminologizace a determinologizace. Na základě jednotlivých příkladů z korpusu je dále ukázáno, jak lze determinologizaci v textu sledovat. Příklady jsou rozřazeny podle různých ukazatelů determinologizace, kterými jsou charakteristické prostředky publicistického stylu (ve kterých jsou zapojeny termíny), publicistické inovace kolokability termínů, specifické způsoby vysvětlování termínů v textu a významové, příp. formální změny termínů. Determinologizace je nahlížena jako neuzavřený proces, který může být u jednotlivých korpusových dokladů jazykovědných termínů proveden do různé míry.

Detailed record
2019-03-14
16:02
Natálie Gorbaněvská v české recepci a překladech
Vaňková, Zuzana ; Rubáš, Stanislav (vedoucí práce) ; Rosová, Anna (oponent)
Diplomová práce se bude věnovat české společensko-politické a překladové recepci básnířky, publicistky a disidentky Natálie Gorbaněvské. Diplomantka vyjde z kontextu demonstrace na moskevském Rudém náměstí proti okupaci Československa v srpnu 1968 a zmapuje její ohlasy, které jsou především v Česku nedílnou součástí obrazu této osobnosti. Dále představí život, tvorbu a poetiku Gorbaněvské a provede translatologickou analýzu českých překladů autorských částí její knihy Poledne, cyklu osmiverší Náměstí nesouhlasu a dalších jednotlivých básní. Nedílnou součástí práce bude také řízený rozhovor s autorem překladů Milanem Dvořákem.

Detailed record
2019-03-14
16:02
Cenzura českého filmového importu v 60.-70. letech 20. století z hlediska překladu
Mináriková, Vendula ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Klimeš, Ivan (oponent)
Tato teoreticko-empirická diplomová práce má interdisciplinární charakter se zabývá uplatňováním cenzury v procesu importu filmů do Československa v 60. a 70. letech 20. století. Konkrétně se zaměříme na anglicky mluvené filmy dabované do češtiny. Práce shrnuje dosavadní teoretické poznatky o daném tématu a doplňuje je o nové informace získané prostřednictvím rozhovorů s pamětníky. Nashromážděná data jsou poté použita pro rozbor dvou dabovaných filmů uvedených do československé filmové distribuce ve zkoumaném období - filmu Komik (The Entertainer, 1960) a filmu Dvanáct rozhněvaných mužů (Twelve Angry Men, 1957). Závěr práce nabízí srovnání těchto dvou dabingů s ohledem na dobový kontext, porovnání podmínek, za nichž československý dabing v 60. a 70. letech vznikal a další možné směry budoucího bádání.

Detailed record
2019-03-14
16:02
České překlady krátkých próz Gabriela Garcíi Márqueze
Čechová, Eva ; Obdržálková, Vanda (vedoucí práce) ; Králová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce je věnována českým překladům čtyř krátkých próz významného kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze, z nichž každý vypracoval jiný český překladatel. Její úvodní, teoretická část je věnována autorovu životu, dílu a dále také přijetí jeho děl na českém území. Druhá část je věnována stylistické analýze vybraných španělských textů, která v pozdější kapitole slouží k lepší souměřitelnosti překladatelských řešení. Z toho důvodu je v ní kladen důraz na ty rysy autorova stylu, které se opakují ve více než jednom z vybraných textů. Třetí a stěžejní kapitola práce je věnována translatologické analýze každého z vybraných čtyř překladů krátkých próz. Závěr práce je věnován vzájemnému porovnání překladatelských přístupů z hlediska sémantické přesnosti, přijatelnosti v cílovém jazyce a adekvátnosti vůči předloze. Klíčová slova: Gabriel García Márquez, literární překlad, translatologická analýza, Hana Posseltová, Vladimír Medek, Blanka Stárková, Lada Hazaiová

Detailed record
2019-03-14
16:02
Space-times of ring sources
Pešta, Milan ; Semerák, Oldřich (vedoucí práce) ; Ledvinka, Tomáš (oponent)
V práci lokalizujeme marginálne zachytené plochy (MOTSs) pre triedu priestorupodobných nadplôch popísaných Brillovými-Lindquistovými počiatoč- nými dátami. Tieto nadplochy obsahujú singulárny prstenec charakterizovaný svojím polomerom, hmotnosťou a nábojom. Vďaka prstencovému charakteru sin- gularít predstavujú tieto zachytené plochy prirodzených kandidátov na MOTSs s toroidálnou topológiou. Úpravou a využitím numerickej metódy geodetík sú marginálne zachytené plochy oboch topológií naozaj lokalizované a v závere sú získane výsledky porovnané s predošlími výsledkami Jaramillovej & Lousta.

Detailed record
2019-03-14
16:02
Rostlinné tomosyny a jejich funkce v sekreci
Dejová, Lilly ; Hála, Michal (vedoucí práce) ; Fendrych, Matyáš (oponent)
Tomosyn je protein patřící do rodiny Lgl, zároveň je konzervovaný napříč živočišnou i rostlinnou říší. Skládá se z N cího se na povrchu váčků a účastnícího se tvorby SNARE komplexu a následného fúzování váčků s plazmatickou membránou. Rolí tomosynu je tak zejména regulace exocytózy. Kromě živočišného tomosynu je prostudován jeho kvasinkový průběhu evoluce svůj R tomosyny tak zůstávají neprobádanou oblastí. Cílem této práce bylo charakterizovat oba u, tvorbu DNA konstruktů, hledání interaktorů pomocí Výsledky bioinformatické analýzy, jehož součástí bylo vytvoření fylogenetického stromu, příč různými třídami rostlin a rozdělení obou tomosynů do odlišných klastrů. V klastru s homologem AtTYN2 se nenacházel ani jeden zástupce výtrusných rostlin. Z obou tomosynů byl konfokálním mikroskopem sledován a lokalizován l v cytoplasmě. Dvouhybridní kvasinkový systém neodhalil interaktory ani v jednom z rostlinných tomosynů.

Detailed record