Master’s theses

Latest additions:
2020-01-23
14:07
Reorganizace dle insolvenčního práva
Svoboda, Štěpán ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Reorganizace dle insolvenčního práva Abstrakt Cílem této diplomové práce na téma Reorganizace dle insolvenčního práva je podat ucelený popis nejdůležitějších institutů reorganizace jako jednoho ze sanačního prostředku řešení úpadku dlužníka a analýza těchto institutů. Reorganizace je v českém právním řádu upraven v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, které jsou dále členěny na kapitoly a subkapitoly. První část diplomové práce je věnována institutům insolvenčního řízení společných všem způsobům řešení úpadku s přihlédnutím k reorganizaci. Tato část se člení na pět kapitol věnujících se zahájení insolvenčního řízení, vymezení pojmu úpadku a hrozícího úpadku, obsahu a náležitostem insolvenčnímu návrhu, účinkům spojeným se zahájením insolvenčního řízení a projednání insolvenčním návrhu a rozhodnutí o něm. Druhá část je pak věnována analýze samotné reorganizace, a to od podání návrhu na povolení reorganizace až po skončení reorganizace. Tato část je členěna do osmi kapitol, které se detailně věnují jednotlivým institutům reorganizace. První dvě kapitoly se věnují pojmu reorganizace, tak jak ho vymezuje zákon, a její přípustnosti. Třetí a čtvrtá kapitola se zabývá návrhem na povolení reorganizace a rozhodování o něm. Pátá kapitola se věnuje...

Detailed record
2020-01-23
14:07
Liberalizace poštovních služeb v Evropské unii a její implementace v České republice.
Březina, Pavel ; Král, Richard (vedoucí práce) ; Exner, Jan (oponent)
1 Abstrakt Liberalizace poštovních služeb v Evropské Unii a její implementace v České republice V rámci této diplomové práce je věnována pozornost liberalizaci poštovních služeb v České republice. Cílem práce je zejména analýza právních předpisů České republiky, které transponují příslušnou legislativu Evropské unie a jejich kritické zhodnocení, v důsledku čehož dochází k analýze a hodnocení, jak dalece je či není český poštovní trh liberalizovaný První kapitola shrnuje vývoj poštovní regulace na území dnešní České republiky před rokem 2000, druhá kapitola se pak věnuje období od roku 2000 do roku 2012. Třetí kapitola práce se zaměřuje na klíčové aspekty liberalizovaného poštovního trhu po roce 2012, institutu kompenzačního fondu, otázkou základních služeb, jejich financování a konceptu čistých nákladů. Čtvrtá kapitola čtenáře seznamuje s institutem přístupu do poštovní infrastruktury, vysvětluje jeho fungování a využívání v praxi, jakož i úskalí. Pátá a poslední kapitola diplomové práce vypichuje hlavní příčiny, které doposud brání (úspěšnější) liberalizaci poštovní trhu, a to osvobození základních poštovních služeb od daně z přidané hodnoty a nedodržování nákladové orientace cen za základní poštovní služby. Závěrem kapitoly jsou pak na základě poznatků nashromážděných prací učiněny návrhy de lege ferenda,...

Detailed record
2020-01-23
14:07
Pěstounská péče na přechodnou dobu
Trýznová, Anna ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče na přechodnou dobu. Jedná se o nejmladší z forem náhradní rodinné péče v našem právním řádu. Uzákoněna byla v roce 2006, kdy byla zamýšlena jako alternativa pro umisťování dětí do kojeneckých ústavů. Téma je zkoumáno především z hlediska české platné právní úpravy, ale rovněž je poskytnuto srovnání se zahraniční zkušeností s tímto institutem - konkrétně s právní úpravou Velké Británie. Práce je pomyslně rozdělena na teoretickou část a část praktickou, kterou tvoří poslední kapitola, v níž jsou zařazeny parafrázované rozhovory s osobami, které se v rámci svých profesí s pěstounskou péčí na přechodnou dobu přímo setkávají. Začátek práce pojednává o historickém pozadí náhradní péče o dítě se zaměřením na pěstounskou péči. Vývoj pěstounské péče je zmapován od svých počátků ve starověkém Řecku a Římě, až po recentní proces reformy náhradní rodinné péče završený rozsáhlými legislativními změnami, které nabyly účinnosti k 1. 1. 2014. Současné vnitrostátní, unijní i mezinárodní právní úpravě přechodné pěstounské péče je věnována druhá kapitola. Zde je rovněž připomenuta relevantní judikatura Evropského soudu pro lidská práva a analyzována rozhodovací praxe českého Ústavního soudu. Aby byl výklad o pěstounské péči na přechodnou dobu kompletní, byla do...

Detailed record
2020-01-23
14:07
Finančněprávní aspekty provozování internetových her zahraničními provozovateli
László, Zsuzsanna ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Finančněprávní aspekty provozování internetových her zahraničními provozovateli Abstrakt v češtině Hazardní hry doprovází lidstvo již od jeho samých počátků. Jak šla doba, tak se vyvíjely i hazardní hry, které dostávaly čím dál sofistikovanější podobu a těšily se čím dál větší popularitě. Tento fenomén se pak negativně odrazil na množství patologických hráčů, kteří kvůli své závislosti stávali čím dál zadluženějšími, což se negativně odrazilo i na zvýšení kriminality v dané společnosti. V dnešní době se pak hazardní hry dají hrát i prostřednictvím dálkového přístupu na internetu, což je zpřístupnilo ještě většímu množství lidí. Přesto zatím nepanuje jednoznačná shoda mezi jednotlivými státy, co se vnímání hazardních her týče. Některé státy tak kasina a provozovatele internetových hazardních her vítají, jiné státy se zas spíše snaží jejich počet snížit co nejvíc. Česká republika se rozhodla na výše popsané fenomény reagovat zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, díky kterému zde budou moci zahraniční provozovatelé, kteří zde nemají svou pobočku a ani si zde nechtějí novou společnost zakládat. Problémy s úniky na daních pak má vyřešit zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. V této práci pak vyhodnocuji tyto nové právní úpravy a další zákony, které na provozování internetových hazardních her...

Detailed record
2020-01-23
14:07
Gender a právo
Vodňanská, Eva ; Agha, Petr (vedoucí práce) ; Friedel, Tomáš (oponent)
Gender a právo Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vztahem genderu a práva, na příkladu genderové rovnosti v pracovním právu. Prostřednictvím problematiky nerovnosti v odměňování analyzuje trvalé genderové struktury, jež v rámci společnosti působí, a jejich reflexi v právních předpisech. V úvodu se zabývá současnou právní úpravou Zákoníku práce a jeho ustanoveními, která rovnost v příjmech zaručují, a snaží se odhalit sociální a kulturní faktory, které i přes zákonnou garanci nerovnost v příjmech trvale udržují. Zákonnou úpravu tak hodnotí kriticky, s ohledem na její praktické dopady v mimoprávní realitě. Celý problém pak hodnotí pohledem feministické právní teorie a snaží se najít alternativní způsob úpravy genderové rovnosti. V práci je tak nejprve představena zákonná koncepce rovnosti v odměňování, její výhody i nevýhody, a genderová politika státu, jež zákonnou úpravu zastřešuje. V druhé části jsou pak uvedena statistická data, jež se k nerovnosti v odměňování vážou, a následně jsou analyzovány i společenské příčiny přetrvávající nerovnosti, jako je segregace pracovního trhu či diskriminace zaměstnanců. V poslední části je pak představen vývoj feministické právní teorie, jejích stěžejních myšlenek a názorových sporů a jejích strategií genderové rovnosti. Cílem práce tak není pouze analyzovat vztah...

Detailed record
2020-01-23
14:07
Právní gramotnost studentů SŠ/VŠ
Uličný, Ondřej ; Urban, Michal (vedoucí práce) ; Friedel, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvíjení právní gramotnosti u studentů středních škol, konkrétně u studentů gymnázií. Pracuje s předpokladem, že fenomén práva představuje pro běžného studenta gymnázia nepřehledný a málo srozumitelný systém, připomínající cizí město, v němž se lze snadno ztratit. V této souvislosti se práce zaměřuje zejména na problematiku dovednosti orientace v právu jakožto součásti spektra znalostí, dovedností a postojů tvořících právní gramotnost každého studenta gymnázia, s cílem nalézt metodu aplikovatelnou při výuce práva na gymnáziích, jež by umožnila rozvíjení této dovednosti za účelem překlenutí nepřehlednosti a nestability práva jakožto překážek k porozumění právu právním laikem. Vedle toho tato práce nahlíží na dovednost orientace v právu jako na prostředek k usnadnění nabývání dalších znalostí tvořících právní gramotnost. Řešení tato práce hledá v oblasti právních principů, neboť jejich prostřednictvím lze vystavět systém práva, jenž může fungovat nejen za účelem rozlišení jednotlivých právních odvětví, nýbrž může vyjadřovat i samotný obsah celého právního řádu. Je tak apelováno především na poznávací funkci právních principů směřující k pochopení podstaty a obsahu jednotlivých právních norem a institutů, jež lze za projevy určitých principů považovat....

Detailed record
2020-01-23
14:07
Elektronizace konosamentu a dalších přepravních dokumentů v mezinárodní námořní přepravě
Kubiszová, Sára ; Brodec, Jan (vedoucí práce) ; Růžička, Květoslav (oponent)
i Abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku elektronizace přepravních dokumentů v mezinárodní námořní přepravě. Rozlišují se dva základní typy přepravních dokumentů v mezinárodní námořní přepravě - dokumenty převoditelné a nepřevoditelné. Převoditelnost dokumentu spočívá ve způsobilosti dokumentu převést vlastnická práva ke zboží, které tento dokument představuje, již samotným převodem tohoto dokumentu. Typickým představitelem převoditelných přepravních dokumentů v námořní přepravě je konosament. Konosament je cenným papírem, v našem právním řádu je zvláštním typem náložného listu, se kterým je spojeno vlastnické právo ke zboží, které je v konosamentu specifikováno. Jednou z výhod použití převoditelných přepravních dokumentů je, že lze se zbožím obchodovat (převádět vlastnické právo k němu), zatímco je přepravováno. Pro nepřevoditelné přepravní dokumenty je typickým zástupcem neobchodovatelný námořní nákladní list. Zatímco elektronizace nepřevoditelných přepravních dokumentů nečiní potíže, u převoditelných dokumentů je situace opačná. Předložená diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována problematice konosamentu, jakožto stěžejního námořního přepravního dokumentu. Je nastíněna historie konosamentu, podrobně jsou popsány jeho...

Detailed record
2020-01-23
14:07
Společníci v jednotlivých formách obchodních společností
Kučva, Tomáš ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Cílem práce je za užití přímých i nepřímých komparativních metod nalézt a pojmenovat nejvýraznější prvky diferenciace mezi právním postavením společníků v jednotlivých formách obchodních korporací, tyto dále analyzovat a šetřit jejich průběžných i konečných důsledků pro fungování korporace i samotný společnický substrát. Přestože v nejobecnější rovině vyvěrá katalog práv a povinností společníků v jednotlivých formách obchodních společností z hodnot a mechanismů všem formám společných, postavení společníků je v mnoha ohledech diametrálně odlišné a má velmi zásadní vliv na míru a způsob uplatňování práv, stejně jako na rozsah a povahu povinností včetně důsledků spojených s jejich neplněním. Odchylky a odlišnosti však systematicky korespondují s tím, jak v daném typu korporace převažuje osobní či kapitálový prvek. V první kapitole bude pojednáno o základních pojmových znacích a specifikách jednotlivých forem obchodních společností s důrazem na jejich význam v kontextu podnikání. Kapitola druhá je věnována problematice členství v obchodní korporaci z pohledu jeho vzniku a zániku v různých formách obchodních korporací. Kapitola v komparativním pohledu popisuje originární a derivativní způsoby nabytí členství, následně pak dobrovolné a nedobrovolné způsoby jeho zániku. Třetí kapitola se soustředí na...

Detailed record
2020-01-23
14:07
Směnka jako zajišťovací instrument
Čejka, Radek ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
Směnka jako zajišťovací instrument Abstrakt Vznik směnky byl v minulosti spojen s platebním prostředkem. Jedná se nejen o historicky první cenný papír, ale zároveň předchůdkyni papírových peněz. V průběhu ekonomicko-sociologického vývoje se přišlo na to, že směnka může plnit i funkci zajišťovacího instrumentu v rámci závazkového právního vztahu. Postupným vývojem se tato funkce zajišťovací stala dominantní a de facto vytlačila funkci směnky jako platebního prostředku. Funkce platební sice explicitně nezanikla, jen je v současné době méně využívána a v rámci směnečného vztahu dominuje směnka zajišťovací. Mezi laickou ale i odbornou veřejností je v drtivé většině pojem směnka spojen právě s její zajišťovací funkcí i proto jsem si vzal za cíl, s ohledem na abstraknost směnky, popis a vznik zajišťovací směnky, za současného vzniku zajišťovací smlouvy s důrazem na ochranu směnečného dlužníka. Tato diplomová práce je rozdělena do dvanácti kapitol. V první kapitole popisuji, co to je vůbec směnka, a že se jedná o cenný papír. Ve druhé kapitole se věnuji popisu směnek z hlediska jejich historického vývoje, kde směnka zřejmě vznikla a hlavně, proč vznikla, a kdo ji využíval. Ve třetí kapitole popisuji základní rozdělení směnek a to, že směnka slouží jako platidlo, jako nástroj placení, nebo jako zajišťovací...

Detailed record
2020-01-23
14:07
Uznání a výkon cizích rozhodnutí v právu Evropské unie
Šatylov, Michael ; Pfeiffer, Magdalena (vedoucí práce) ; Růžička, Květoslav (oponent)
Uznání a výkon cizích rozhodnutí v právu Evropské unie Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá institutem uznání cizího rozhodnutí a podmínkami jeho výkonu v evropském mezinárodním právu soukromém a procesním, které je součástí práva Evropské unie. Proto je v této práci zohledněna i relevantní judikatura Soudního dvora Evropské unie, která se týká autonomního výkladu některých klíčových pojmů anebo ustanovení příslušných nařízení. Práce se soustředí na analýzu konkrétního systému uznání a výkonu cizích rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, který je obsažen v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel Ibis), v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky, v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. V diplomové práci jsou obecně nastíněny různé přístupy k uznání cizího rozhodnutí včetně teorie rozšíření účinků, která se uplatňuje pro účely uznání...

Detailed record