Master’s theses

Latest additions:
2021-09-19
00:11
Characterization of the Caenorhabditis elegans pop-1 gene
Jakšová, Soňa ; Vacík, Tomáš (vedoucí práce) ; Macůrková, Marie (oponent)
Transkripční faktory TCF/LEF regulují cílové geny signální dráhy Wnt - klíčového mechanismu ve vývoji mnohobuněčných organismů. Geny TCF/LEF produkují mnoho různých proteinových izoforem, čímž rozšiřují pole působnosti TCF/LEF proteinů. Diplomová práce využívá modelový organismus Caenorhabditis elegans, u kterého studuje gen pop-1, ortolog TCF/LEF. Žádná alternatívní izoforma proteinu POP-1 nebyla doposud identifikovaná. Hybridizační metodou Northern blot jsme se pokusili ověřit přítomnost alternativní pop-1 mRNA. Pomocí kvantitativního RT-PCR jsme analyzovali hladinu pop-1 mRNA v sedmi vývojových stádiích C. elegans. Kromě toho jsme stanovili expresní profil dvou významných interačních partnerů proteinu POP-1 - genů bar-1 a sys-1, jejichž proteinové produkty mají ve Wnt signalizaci úlohu transkripčních koaktivátorů. Klíčová slova: kanonická Wnt signální dráha, transkripční faktory TCF/LEF, Caenorhabditis elegans, pop-1

Detailed record
2021-09-19
00:11
Proces začleňování sociálně znevýhodněných dětí do prostředí mateřské školy
Severová, Veronika ; Valentová, Hana (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Diplomovou práci tvořím kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu, který zkoumá proces začleňování dětí do prostředí mateřských škol. V této práci uceleně zjišťuji, jak se podílí kolektiv mateřské školy na procesu začleňování sociálně znevýhodněných dětí. V teoretické části charakterizuji sociální pedagogiku a skupiny sociálně znevýhodněných dětí včetně legislativního vymezení. Zmiňuji dokumenty, týkající se předškolního vzdělávání a uvádím poradenské služby, které slouží učitelům, rodičům a dětem v oblasti sociálního znevýhodnění. Praktickou část člením do dvou fází výzkumu. K první fázi empirické části volím kvantitativní výzkum, kde metodou dotazníkového šetření zjišťuji obecnou informovanost učitelů v dané problematice, základní orientaci ve školských dokumentech a odlišné metody práce. V druhé fázi praktické části používám formu kvalitativního výzkumu, a to polostrukturované rozhovory, jimiž doplňuji získané informace z dotazníkového šetření a získávám ucelená data o procesu začleňování sociálně znevýhodněných dětí do mateřské školy. Vytyčením hlavních cílů diplomové práce zjišťuji informovanost učitelů o problematice sociálního znevýhodnění a jejich způsoby práce se sociálně znevýhodněnými dětmi. Sjednocuji poznatky o procesu přijímání sociálně znevýhodněných dětí do mateřské školy a...

Detailed record
2021-09-19
00:11
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí z pohledu managementu vzdělávání
Krhovská, Gabriela ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Krámský, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí z pohledu managementu vzdělávání. Tato problematika byla zvolena nejen z důvodu její aktuálnosti, ale také vzhledem ke strategickému rozměru dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich digitálních kompetencí, které reflektují i klíčové dokumenty MŠMT. Teoretická část diplomové práce se soustředí na teze související s managementem vzdělávání, dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a končí kapitolou zabývající se digitálními kompetencemi. Výzkumná část diplomové práce věnuje pozornost nabídce a poptávce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a reflexi digitálních kompetencí pedagogů prostřednictvím kvalitativního šetření a analýzy dat. Konkrétně se výzkumné šetření skládá z polostrukturovaných rozhovorů vedených s pedagogy 2. stupně základních škol na území hlavního města Prahy, analýzy dat z Rámce digitálních kompetencí učitele a analýzy vybraných webů sdružujících nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na základě výzkumných zjištění došlo k formulaci závěrečných doporučení, které je možné implementovat do praxe. Cílem diplomové práce je zanalyzovat a kriticky zhodnotit nabídku a poptávku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních...

Detailed record
2021-09-19
00:11
Mechanizmus účinku a podstata rozdílné citlivosti bakterií k antibakteriálním látkám lipofosfonoxinům
Havlová, Noemi ; Mikušová, Gabriela (vedoucí práce) ; Krásný, Libor (oponent)
Lipofosfonoxiny (LPPO) jsou syntetické antimikrobiální látky, jejichž zásahovým místem je cytoplazmatická membrána. I. generace LPPO je účinná proti Gram pozitivním bakteriím, nicméně nevykazuje aktivitu proti Gram negativním bakteriím. Po modifikaci iminocukrového modulu, nosiče pozitivního náboje, vznikla II. generace LPPO, která vykazuje rozšířené účinky proti Gram pozitivním bakteriím a je aktivní i proti Gram negativním, včetně multirezistetních kmenů. Tato práce se zaměřuje na mechanizmus účinku LPPO - zkoumá pórotvornou aktivitu těchto látek na modelových membránách i in vivo. Dále se zabývá podstatou rozdílné aktivity proti Gram pozitivním a Gram negativním bakteriím na modelových bakteriích Bacillus subtilis a Escherichia coli. Výsledky ukazují, že důvodem necitlivosti Gram negativních bakterií k LPPO I. generace, je pravděpodobně jiná stavba buněčné stěny a přítomnost vnější membrány, kterou nejsou schopné překonat. Vliv na antimikrobiální aktivitu LPPO má také fosfolipidové složení cílové cytoplazmatické membrány. Vyšší podíl fosfolipidů s neutrálním nábojem způsobuje sníženou pórotvornou aktivitu u bakterií, ale také stojí za nízkou cytotoxicitou proti eukaryotickým buňkám. Klíčová slova: Antimikrobiální peptidy, lipofosfonoxiny, pórotvorná aktivita, cytoplazmatická membrána, Bacillus...

Detailed record
2021-09-19
00:10
Analýza spontánního hlášení nežádoucích účinků vakcíny InfanrixHexa
Kovaříková, Klára ; Zimčíková, Eva (vedoucí práce) ; Rejmanová, Anna (oponent)
Analýza spontánního hlášení nežádoucích účinků vakcíny Infanrix hexa Autor: Klára Kovaříková Vedoucí práce: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod: Vakcína Infanrix hexa se používá k očkování kojenců a batolat proti difterii, tetanu, pertusi, hepatitidě B, poliomyelitidě a nemocem způsobeným původcem Haemophilus influenzae typu B. Spontánní hlášení nežádoucích účinků (NÚ) je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací pro odhalení rizika léčivého přípravku (LP). Cíl: Cílem této práce byla analýza spontánních hlášení podezření na NÚ vakcíny Infanrix hexa evidovaných v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v období 2004 až 2017. Metodika: Data byla analyzována v programu Microsoft Excel pomocí deskriptivní statistiky. NÚ byly rozděleny do tříd orgánových systémů podle klasifikace MedDRA. Hodnocena byla závažnost a očekávatelnost NÚ. Výsledky: Celkem bylo získáno 1288 hlášení obsahujících 4334 NÚ, tedy v průměru 3,4 NÚ na jedno hlášení. Ve většině hlášení byla jediným podezřelým LP vakcína Infanrix hexa (75,9 %). Nejvíce podezření na NÚ nahlásili lékaři (70,2 %). Závažný NÚ byl obsažen v 84,3 % hlášení. Nejčastěji se vyskytovaly celkové poruchy a reakce v místě aplikace (31,4 %), poruchy nervového...

Detailed record
2021-09-19
00:09
Metodika využití bojových her v prostředí alternativních lesních škol preprimárního a primárního vzdělávání, jako možná prevence šikany a zdravý rozvoj žáků.
Nováková, Sandra ; Kazík, Petr (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
Diplomová práce "Metodika využití bojových her v prostředí alternativních lesních škol preprimárního a primárního vzdělávání, jako možné prevence šikany." poukazuje na oblast her dětí, která je ze své podstaty spojena s takovým fyzickým projevem, že u dospělých jedinců může vzbuzovat nejrůznější obavy. Bojové a úpolové hry, o kterých je řeč, jsou v této diplomové práci uchopeny jako druh her, někdy možná opomíjených, avšak nezbytných pro zdravý vývoj osobnosti dětí. Jestliže je rozvoj dětí a žáků cílem školských zařízení, pak právě možné zařazení bojové a úpolové hry do těchto prostředí se jeví jako vhodně rozvíjející. Alternativní školy, v tomto případě lesní mateřské a základní školy, jsou natolik otevřené inovacím, že si je tato diplomová práce zvolila pro pomyslné zasazení bojové hry do jejich kurikula. Je zde také nastíněn možný kontext mezi vědomou bojovou hrou dětí a jejich vnímání šikany, či případný vliv bojové hry na eliminaci těchto nežádoucích projevů chování. Empirická část formuluje metodický materiál v souladu s blíže popsanou charakteristikou vybraných školských zařízení. Sběr dat probíhá online dotazníkovým šetřením průvodcům lesních mateřských a základních škol. Utváření metodiky ovlivnilo studium relevantních dokumentů a virálních dat s tematikou bojových a úpolových her,...

Detailed record
2021-09-19
00:08
Mechanism of regulation of EGFR receptor ligand activation via the intramembrane pseudoprotease iRhom and cell surface metalloprotease ADAM17
Trávníčková, Květa ; Stříšovský, Kvido (vedoucí práce) ; Vomastek, Tomáš (oponent)
Signalisace skrz receptor pro epidermální růstový faktor (EGF receptor, EGFR) podléhá propracované a mnohovrstevné regulaci. Jedním ze způsobů vylaďování signalisace zprostředkované tímto receptorem je kontrola produkce jeho ligandů. U savců za uvolňování solubilních, biologicky aktivních forem ligandů EGF receptoru zodpovídají především metaloproteasy ADAM10 a ADAM17. Pseudoprotease iRhom z rodiny rhomboid-like proteinů byla nedávno připsána úloha klíčového positivního regulátora ADAM17. U drosofily však je iRhom spjat s negativní regulací EGF receptoru, a to prostřednictvím degradace prekursorů jeho ligandů. Experimenty prováděné v savčích buněčných kulturách ovšem naznačují, že podobná funkce by mohla být zachována i u savčích iRhomů. V této diplomové práci byl studován vliv overexprese iRhomu na expresní úroveň ligandů EGF receptoru. Na rozdíl od dřívějších publikací však nebylo potvrzeno, že by pozorovaný efekt bylo možno vysvětlit výlučně přítomností iRhomu, neboť neaktivní mutanti rhomboidních proteas jej působili rovněž. Také nebylo prokázáno, že by iRhom takto ovlivňoval pouze ligandy EGF receptoru - strukturně podobné, avšak ligandům EGF receptoru nepříbuzné proteiny v přítomnosti iRhomu taktéž podléhaly depleci. Koexprese ADAM17 mizení ligandů EGF receptoru zamezila, avšak pouze v...

Detailed record
2021-09-19
00:08
Analýza výsledků vzdělávacích projektů zaměřených na hodnotové postoje žáků ve středních školách
Kolsky, Daniel ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Liška, Roman (oponent)
Diplomová práce Analýza výsledků vzdělávacích projektů zaměřených na hodnotové postoje žáků ve středních školách srovnává dva konkrétní vzdělávací projekty - Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni a Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum. V teoretické části práce představuje východiska i zdroje občanského a mediálního vzdělávání a provázání s legislativními a strategickými dokumenty v České republice a díky Mezinárodní studii občanské výchovy (ICCS) i v mezinárodním srovnání. V praktické části se práce věnuje srovnání metodologických, pedagogických i dalších aspektů vzdělávacích projektů a řeší otázky managementu a naplňování jejich cílů. KLÍČOVÁ SLOVA management vzdělávání, vzdělávací projekty, hodnotové postoje, střední školy, občanská výchova, mediální gramotnost

Detailed record
2021-09-19
00:08
Vliv kouření na farmakodynamiku a farmakokinetiku léčiv II - rešeršní práce
Michalíková, Adéla ; Doseděl, Martin (vedoucí práce) ; Malý, Josef (oponent)
VLIV KOUŘENÍ NA FARMAKODYNAMIKU A FARMAKOKINETIKU LÉČIV II. Autor: Mgr. Adéla Michalíková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Fakulta sociální a klinické farmacie Úvod: Interakce mezi kouřením a působením některých léčiv může významně ovlivnit farmakoterapii a může se projevit např. snížením terapeutického účinku nebo výskytem nežádoucích účinků. Cíl: Cílem diplomové práce bylo v rámci literární rešerše popsat a shrnout poznatky týkající se interakce mezi kouřením a vybranými léčivy. Metodika: V diplomové práci byly zdroje informací vyhledávány zejména pomocí bibliografické databáze PubMed a dále pomocí webového vyhledávače Google Scholar. Jako klíčová slova pro vyhledávání byly použity konkrétně termíny "smoking", "drug's interaction", "pharmacokinetics", "pharmacodynamics" a jednotlivé skupiny léčiv interagující s kouřením. Klíčová slova byla zadávána buď jednotlivě, nebo v kombinacích. Z článků byly vybrány studie, které nejvíce souvisely s danou problematikou. Z knižních zdrojů byla pro vyhledávání lékových interakcí s kouřením použita publikace Stockley's drug interaction. Výsledky: Z dostupné literatury vyplývá, že mechanismus interakce mezi kouřením a léčivy je z větší části na úrovni farmakokinetické, a to...

Detailed record
2021-09-19
00:08
Sprouty 2 v raném vývoji se zaměřením na kraniofaciální oblast a vývoj končetin
Pasovská, Martina ; Hovořáková, Mária (vedoucí práce) ; Buchtová, Marcela (oponent)
Sprouty proteiny se řadí mezi negativní regulátory RTK (receptor tyrozin kináz), včetně FGF signální dráhy. Signály FGF signálních drah se podílejí na vývoji patra či zubních základů, mimo jiné řídí proliferaci a diferenciaci osteoblastů a podílí se na formování končetin. Především jeden ze čtyř FGF receptorů, FGFR3, významně ovlivňuje například chondrocyty v růstové ploténce a jeho mutace se projevuje chondrodysplastickými syndromy. Sprouty2 (Spry2) gen se v embryonálním vývoji účastní vývoje končetin, ledvin, větvení plic a také zubní morfogeneze. Spry2 deficientní jedinci vykazují nadpočetné zuby v diastemě mandibuly, abnormality ve tvaru lebky či rozštěpy patra. V kraniofaciálním vývoji a také u končetin hraje významnou úlohu i gen Sonic hedgehog (Shh). Cílem předložené diplomové práce bylo popsat expresi Spry2 v kraniofaciální oblasti a u končetinových základů s důrazem na raná stádia vývoje. Dále jsme se s využitím Spry2 deficientních myší zaměřili na vzájemný vztah mezi geny Spry2 a Sonic hedgehog (Shh) v kraniofaciální oblasti a v končetinovém pupenu. Exprese Spry2 a Shh genů byla detekována pomocí in situ hybridizace. Aktivita těchto genů byla hodnocena na základě vizualizace exprese příslušných proteinů s využitím immunohistochemie. Ke sledování osudu Shh exprimujících buněčných linií...

Detailed record