Master’s theses

Latest additions:
2017-05-18
14:08
Internetové obchodování s mezinárodním prvkem
Hůlka, Tomáš ; Brodec, Jan (vedoucí práce) ; Růžička, Květoslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou internetových transakcí ve vztahu k mezinárodnímu právu soukromému, zejména pak současnými prameny práva, jež upravují přeshraniční koupi. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce se věnuje obecným otázkám internetových transakcí, konkrétně problematice vztahu Internetu a práva, identifikaci subjektů na Internetu, přičitatelnosti právních následků způsobených činností elektronických agentů a v neposlední řadě také elektronické kontraktaci, zejména pak doručování elektronické komunikace a technickým způsobům prezentace obchodních podmínek pomocí služby WWW. V druhé části práce jsou rozebrány nejdůležitější prameny současné právní úpravy přeshraniční koupě na úrovni mezinárodního práva soukromého, zejména ty, které jsou součástí právního řádu České republiky - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, nařízení Řím I a zákon č. 91/2012 Sb. (zákon o mezinárodním právu soukromém) a kromě nich také relativně nová unifikovaná přímá úprava některých otázek elektronického uzavírání a plnění smluv obsažená v Úmluvě OSN o použití prostředků elektronické komunikace v mezinárodních smlouvách. V rozboru je poukázáno na to, zda a jaké otázky vyvolává aplikace uvedených právních pramenů na právní poměry vzešlé z internetových transakcí. Pojednáno je také o...

Detailed record
2017-05-18
14:08
Self-defense in the Czech Republic, the Slovak Republic and the Republic of Ireland
Lepáček, Marek ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Účelom tejto diplomovej práce je hlboko rozobrať problematiku nutnej obrany ako okolnosti vylučujúcu protiprávnosť. Pre možnosť porovnania jej úpravy v iných krajinách a pre lepšie pochopenie jej samotnej podstaty sa táto práca okrem českej úpravy zameriava aj na slovenskú a írsku právnu úpravu NO. Z toho dôvodu je táto práca rozdelená na 4 kapitoly, pričom 3 z nich pojednávajú o nutnej obrane v inej krajine. Prvá časť stručne zobrazuje vývoj inštitútu nutnej obrany od roku 1852. Druhá časť sa zameriava hlavne na obecné poznatky nutnej obrany a jej uplatnenie v judikatúre. Rozpísané sú jej hlavné definičné znaky, jej prípustnosť pri konkrétnych trestných činoch ako aj jej vzťah k takzvaným automatickým obranným zariadeniam. Tretia (slovenská) časť rieši hlavne odlišné znaky od českej úpravy NO a posudzuje, ktorá úprava je lepšia a prečo. Taktiež pojednáva o tom, aký význam majú dané odlišnosti v praxi, ktorá úprava je pre obrancu prijateľnejšia a ktorá je naopak ľahšie zneužiteľná. Štvrtá časť sa zameriava na írsku právnu úpravu NO, ktorá, ako je zvykom u angloamerického právneho systému, je postavená hlavne na súdnej praxi vo forme precedensov. Nakoľko sa jedná o výrazne sa odlišujúcu úpravu od tej českej, je písaná v širšom rozsahu so snahou poukázania na jednotlivé rozdiely. Túto prácu som sa...

Detailed record
2017-05-18
14:08
Vývoj právní úpravy tzv. drogových trestných činů
Kabelíková, Kateřina ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Shrnutí v českém jazyce Název práce: Vývoj právní úpravy tzv. drogových trestných činů Práce analyzuje současnou trestněprávní legislativu v oblasti drogových trestných činů, komparuje ji s dříve účinným kodexem a dále vytyčuje nejasnosti provázející výklad některých souvisejících zákonných pojmů. Zvýšená pozornost je věnována legislativním změnám, ke kterým došlo v uplynulých pěti letech a které podstatně ovlivnily současný stav i budoucí vývoj předmětné právní úpravy. Autorka se zaměřuje především na problematické otázky a sporné momenty související s probíraným tématem. Ve snaze poskytnout čtenáři komplexní náhled na dotčené téma je výklad doplněn o názory autorů z řad akademické obce a odborné veřejnosti. Důraz je kladen na aplikační praxi zejména Nejvyššího soudu, jež hraje při výkladu zákona klíčovou roli. Vedle v současnosti aplikovatelných rozhodnutí je mnohdy citována i tzv. "překonaná" judikatura. Ta dle názoru autorky napomáhá pochopení současného stavu, neboť seznamuje čtenáře s mnohdy překotným interpretačním vývojem dané problematiky. Práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole je čtenář uveden do problematiky návykových látek a seznámen s později užívaným pojmoslovím. Druhá kapitola pojednává o právní úpravě v oblasti OPL v mezinárodním, evropském a zejména českém kontextu. Pozornost...

Detailed record
2017-05-18
14:08
Adequacy of penal sanction: Comparison of punishing traffic criminal offences and decumbent traffic administrative offences committed under influence of addictive substances in Czech and Slovak republic.
Mikuš, Michal ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
1 Primeranosť trestnej sankcie: Komparácia trestania dopravných trestných činov a priliehajúcich dopravných priestupkov spáchaných pod vplyvom návykových látok v Českej a Slovenskej republike. Diplomová práca Michal Mikuš Abstrakt. Táto práca sa zaoberá posudzovaním primeranosti trestania dopravných trestných deliktov spáchaných pod vplyvom alkoholu a ostatných návykových látok. Základné teoretické východiská, ktorých poznanie je nevyhnutným predpokladom pre posudzovanie primeranosti trestania, ako teórie trestania, účel trestu a princíp primeranosti, sú rozobraté v teoretickej časti práce. V osobitnej časti práce je uvedená komparácia platnej a účinnej právnej úpravy v Českej a Slovenskej republike. Praktická časť je tvorená analýzou rozhodovacej činnosti Okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici, Okresného dopravného inšpektorátu Bratislava I., Okresného súdu v Banskej Bystrici, Okresného súdu Bratislava I., Magistrátu štatutárneho mesta Zlín, Magistrátu hlavného mesta Praha, Okresného súdu v Zlíne a Obvodného súdu pre Prahu 2. V rámci tejto analýzy je uvedené nielen posúdenie primeranosti trestania konkrétneho orgánu, ale sú uvedené aj všetky hmotnoprávne a procesnoprávne pochybenia, ktoré sa vyskytli v rozhodovacej činnosti tohto orgánu. Nakoniec je uvedená aj komparácia výsledkov analýzy...

Detailed record
2017-05-18
14:08
Vybrané problémy sportu z pohledu trestního práva
Bauer, Petr ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou trestněprávní odpovědnosti za jednání vyskytující se v prostředí sportu. Konkrétně si vybírá a zkoumá oblast sportovních úrazů způsobených sportovcem jinému sportovci a korupci ve sportu. V nejširším pojetí je rozdělena na tři části. V té úvodní jsou vzhledem k výrazným specifikům celospolečenského fenoménu sport popsány a vymezeny podstatné "mimoprávní" pojmy a otázky, zejména samotný pojem sport, jeho kategorie, autonomie sportu a sportovní pravidla. Hlavní část práce rozebírá problematiku trestněprávní odpovědnosti sportovce za způsobení zranění jinému. V kontextu aktuální právní úpravy je rozebráno, zda určitá jednání způsobující sportovní zranění naplňují znaky trestného činu. Následuje rozebrání možné aplikace konkrétních okolností vylučujících protiprávnost na uvedená jednání. Zkoumanými okolnostmi jsou například svolení poškozeného či přípustné riziko. V této části jsou nejvýrazněji zmiňovány a analyzovány vybrané teorie sportovně-právní doktríny, jež často vycházejí z podobných koncepcí jako jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost. Následují patrně nejvýraznější a nejpřínosnější úvahy de lege ferenda, které popisují možná řešení spočívající ve vymezení pojmu sportovní exces a též speciální okolnosti vylučující protiprávnost definované jako...

Detailed record
2017-05-18
14:08
Trestný čin podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu podle § 209 až 212 tr. zák.
Bártová, Aneta ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Jak již název naznačuje, práce se zabývá trestnými činy podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu podle § 209 - 212 trestního zákoníku. Tyto čtyři majetkové trestné činy v současné době rozhodně nepatří mezi zanedbatelné trestné činy co do počtu odsouzení. Rovněž je těmto druhům podvodů věnována nemalá pozornost v hromadných sdělovacích prostředcích. Cílem této práce není podání vyčerpávajícího výkladu, což by ani vzhledem k limitovanému rozsahu práce nebylo možné, ale zpracování uceleného přehledu o vybraných trestných činech podvodů. Práce je systematicky rozdělena do jedenácti kapitol. V první kapitole je podána stručná charakteristika hlavy páté zvláštní části trestního zákoníku. Druhá kapitola seznamuje čtenáře s tím, jak probíhal proces postupného začleňování skutkových podstat podvodů do trestního zákona od roku 1962. Nejprve byl v trestním zákoně zakotven pouze trestný čin obecného podvodu (§ 250). Vzhledem k charakteru doby byl podvod postihován především podle ustanovení trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví [§ 132 odst. 1 písm. c)], které bylo zrušeno roku 1990. Kvůli obtížnostem trestního postihu pojistného a úvěrového podvodu podle ustanovení obecného podvodu v průběhu devadesátých let byly do trestního zákona novelou z roku 1997 přidány samostatná...

Detailed record
2017-05-18
14:08
Problémy trestního soudnictví nad mládeží
Hájek, Filip ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Ve své diplomové práci Problémy trestního soudnictví nad mládeží se zaobírám problematikou kriminality mládeže a formami reakcí na provinění způsobené mladistvými pachateli či dětmi. Stěžejním právním předpisem této oblasti je zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, který obsahuje úpravu práva hmotného i procesního. Ve vztahu k trestnímu zákonu a trestnímu řádu se tak jedná o zákon speciální. V první kapitole se zabývám teoretickým základem právní úpravy, tedy koncepcí restorativní justice. Hlavní myšlenkou této koncepce je upřednostění výchovného působení před represí. Cílem je narovnání vztahu pachatele s poškozeným, uvědomění následků svých činů a následné vedení řádného života v souladu s právním řádem. Tématem kapitoly druhé je terminologie zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Odlišná terminologie byla zavedena s cílem omezit stigmatizaci mladistvých pachatelů v zájmu jejich řádného vývoje. Kapitola třetí představuje stručné ohlédnutí za historií právní úpravy oblasti kriminality mladistvých. Prostor je věnován zejména zákonu o trestním soudnictví nad mládeží z roku 1931, který se stal pro vzorem pro současnou právní úpravu. Ve čtvrté kapitole se zaobírám úpravou trestního řízení, důraz pak kladu na základní zásady trestní řízení ovládající, zejména zásadu ochranu soukromí...

Detailed record
2017-05-18
14:08
Stalking - trestněprávní a kriminologická hlediska
Sadílková, Renáta ; Čírtková, Ludmila (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dnes stále aktuálním fenoménem zvaným stalking, a to nejen jeho závažnější podobou, tedy nebezpečným pronásledováním, ale i jeho podobami lehčími. Práce je systematicky členěna do tří stěžejních částí - první část se zaměřuje na vymezení pojmu, následuje část zabývající se trestněprávními hledisky a poslední z nich je věnována aspektům kriminologickým. Úvodní kapitola obsahuje některé z nejznámějších definic, snaží se vymezit rozdíl mezi stalkingem a nebezpečným pronásledováním a zároveň také čtenáře stručně seznamuje s jeho historií a možnými podobami tak, aby mohl tento problém v obecné rovině pochopit. Druhá část je věnována trestněprávní rovině stalkingu. Podrobněji se zaměřuje na poměrně zajímavý proces zakomponování přečinu nebezpečného pronásledování do právního řádu České republiky a také podává výčet možností postihu stalkera před přijetím antistalkingové legislativy, tedy před rokem 2009. Zároveň je v tomto druhém celku komplexně analyzována skutková podstata dle ustanovení § 354 TZ, jež je porovnána i se zahraničními úpravami, ve kterých našla určitou inspiraci a samozřejmě zde nechybí ani analýza judikatury Nejvyššího soudu. V neposlední řadě druhá část také přináší ucelený výčet sankcí, jež lze pachateli za tento přečin uložit. Poslední celek pojednává...

Detailed record
2017-05-18
14:08
Flexibilní formy pracovní doby
Knapp, Viktor ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
- Flexibilní formy pracovní doby Flexibilita je v posledních letech velmi skloňovaným pojmem a to nejen v souvislosti s pracovním trhem. Tato diplomová práce pojednává o flexibilních formách pracovní doby, které představují jeden z prostředků, jak větší flexibility pracovního práva a potažmo i flexibilního trhu práce dosahovat. Rozšíření možností jak si přizpůsobovat úpravu pracovní doby podle potřeb subjektů pracovněprávních vztahů přispívá k efektivnějšímu využívání práce zaměstnanců, poskytuje nové možnosti uplatnění některých rizikových skupin zaměstnanců na trhu práce a usnadňuje zaměstnancům dosahování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Tyto faktory pak rovněž pozitivně ovlivňují míru nezaměstnanosti. Diplomová práce je rozčleněna na čtyři kapitoly, které se dále dělí na podkapitoly. V úvodní kapitole jsou rozebrány vybrané právní principy s ohledem na téma diplomové práce. Důraz je kladen hlavně na subsidiární vztah občanského a pracovního práva a zásadu "co není zakázáno, je dovoleno", která je pro flexibilní formy pracovní doby klíčová. Následuje přehled vybraných základních zásad pracovněprávních vztahů a představení pojmu flexijistoty. Druhá kapitola staví základy a nezbytný kontext pro následující kapitoly vymezením pojmu pracovní doby a její právní úpravy, a to jak úpravy...

Detailed record
2017-05-18
14:08

Detailed record