Master’s theses

Latest additions:
2020-08-11
19:30

Detailed record
2020-08-11
19:30
Strategické riadenie prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti
Žuchová, Simona
Žuchová, S. Strategické řízení překladatelské a tlumočnické společnosti. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Diplomová práce se zabývá strategickým řízením překladatelské a tlumočnické společnosti. Hlavním cílem práce je identifikovat konkurenční pozici vybrané překladatelské agentury, díky čemuž je možné navrhnout vhodnou podnikovou strategii. K analýze vnějšího prostředí je použita analýza PESTE a Porterův model pěti hybných sil konkurence v odvětví. Rozbor vnitřního prostředí je převeden pomocí rozšířeného marketingového mixu 7P a finanční analýzy, jejíž ukazatele jsou následně porovnány s největšími konkurenty. Výsledky analýz slouží jako podklad pro formulaci strategií pomocí SPACE matice a SWOT matice. V závěru práce je zvolena strategie využívání dotací pro rozvoj společnosti s doporučením pro její implementaci.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Komunikace a řízení lidských zdrojů ve stavebních podnicích
Živný, David
Tato diplomová práce se zaměřuje na komunikaci a řízení lidských zdrojů ve stavebních podnicích. Cílem diplomové práce je návrh komunikačních standardů pro zajištění integrace nových pracovníků do organizace, objasnění podnikové strategie, poskytování informací o hlavních cílech a finanční výkonnosti společnosti a řízení pracovního výkonu. Tato práce se zaměřuje na podniky, které se specializují na inženýrské stavby. Pro dosažení cíle proběhlo dotazníkové šetření se zaměstnanci v pěti podnicích (n = 104), polostrukturované rozhovory (n = 17) se zaměstnanci společnosti Galur, s.r.o. A osobní rozhovory se zaměstnavateli vybraných podniků (n = 5) pro komparaci zjištěných výsledků. Ve sledovaných podnicích se dospělo k závěru, že stávající zaměstnanci mají vybudovanou silnou podnikovou kulturu a jsou v pokročilém věku a obtížně se tam nově příchozí zaměstnanci adaptují. Na základě získaných informací byla navrhnuta doporučení k vytvoření adaptačního plánu pro udržení nových pracovníků v podniku a Deník parťáka, pro lepší poskytování informací, řízení zaměstnanců v podniku.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Příčiny a důsledky vícerychlostní Evropy
Žďárová, Adéla
Cílem práce je identifikace příčin vícerychlostní Evropy a jejich důsledků pro fungování EU. Primárním zájmem je studium vlivu institucionálních rámců. Vícerychlostní Evropa jde proti myšlence sladěného hospodářského růstu zemí, jenž je důležitý pro koordinaci Evropy a její konkurenceschopnost. Důsledkem dvou rychlostí by mohlo být zvyšování úrovňových rozdílů zemí, v krajním případě by mohlo dojít až k desintegraci. Z tohoto důvodu je zajímavé a důležité se této problematice věnovat. Práce se zabývá integrací států do Evropské unie a samotným problémem vícerychlostní Evropy. Důležitou částí je zkoumání samotných příčin a důsledků vícerychlostní Evropy. Následuje shluková analýza, která má za cíl zjistit podobnost jednotlivých států Evropské unie dle identifikovaných příčin. Na závěr je uvedena regresní analýza, která zkoumá směr a velikost vlivu jednotlivých příčin na ekonomický růst.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Využití informací poskytovaných databází FADN CZ pro řízení zemědělských podniků
Žáková, Aneta
Žáková, A. Využití informací poskytovaných databází FADN CZ pro řízení zemědělských podniků. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Diplomová práce se zabývá možnostmi využití informací poskytovaných Zemědělskou účetní datovou sítí FADN CZ pro řízení zemědělských podniků. Cílem práce je navrhnout možné využití této databáze, která obsahuje mnoho podrobných informací o zemědělských podnicích České republiky. V práci je využita deskriptivní a analytická metoda a metoda komparace. Literární rešerše je v úvodu zaměřena na zemědělství, jeho postavení v ekonomice České republiky a popis Společné zemědělské politiky a souhrnného zemědělského účtu. Následně je podrobně popsána Zemědělská účetní datová síť FADN a možnosti jejího využití. V praktické části je navrženo možné využití informací získaných z databáze FADN pro benchmarking. Nejprve je vytvořena pyramidová soustava ukazatelů. Pro jednotlivé ukazatele jsou stanoveny benchmarky, a to na základě informací z databáze FADN CZ. Navržená metodika je následně verifikována na vybraném zemědělském podniku. Na závěr jsou navržena doporučení pro Zemědělskou účetní datovou síť i zemědělské podniky, které ji využívají nebo plánují využívat.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Ochrana informací v praxi obchodní společnosti
Žáčková, Kateřina
Tato diplomová práce se zabývá ochranou informací podnikatele v konkrétní obchodní společnosti zabývající se IT. Pozornost byla věnována nejdříve oblasti ochrany obchodního tajemství, know-how a důvěrných informací vůči zaměstnancům společnosti i vůči jejím klientům a obchodním partnerům, dále oblasti ochrany osobních údajů zaměstnanců a zákazníků. Na základě analýzy interních procesů a dokumentů, smluv se zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery byly zjišťovány nedostatky a následně navržena doporučení v souladu s platnou legislativou České republiky. V závěru byly zhodnoceny ekonomické dopady nejen ze zjištěných nedostatků, ale také ze zavedení navržených doporučení.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Zhodnocení systému financování fakultních nemocnic v České republice
Zimmerová, Kateřina
Diplomová práce se zabývá systémem financování nemocnic v České republice, konkrétně se práce zaměřuje na fakultní nemocnice. V první části je popsán systém zdravotnictví v České republice, financování zdravotní péče a systém financování DRG. Druhá část práce se skládá z analýzy současného stavu lůžkové péče a zhodnocení financování fakultních nemocnic, které je postaveno na finanční analýze fakultních nemocnic a určení jejich finančního zdraví. Závěrečná část práce obsahuje návrhy a doporučení pro zvýšení efektivity fakultních nemocnic.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Faktory ovlivňující výši průměrné mzdy
Zámková, Nikola
Odměňování je významná činnost z pohledu zaměstnanců i zaměstnavatelů. Mzda je podstatným zdrojem příjmu jedince nebo rodiny. Na velikost mzdy má vliv mnoho faktorů. Hlavním cílem této práce je identifikace faktorů, které ovlivňují výši průměrné mzdy. Cíle bude dosaženo prostřednictvím konstrukce vhodných ekonometrických modelů. Vysvětlující proměnné budou zvoleny na základě zpracovaného literárního přehledu. Dílčím cílem práce je ověření existence mzdového rozdílu mezi muži a ženami. V praktické části budou sestaveny modely s odlišností podle pohlaví a vzdělání. U všech modelů budou testovány klasické lineární předpoklady regresního modelu. Výsledky modelů budou srovnány a následně budou interpretovány vlivy na průměrnou mzdu.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Návrh a implementace inovativních řešení podnikového informačního systému
Záboj, Martin
Záboj, M. Návrh a implementace inovativních řešení podnikového informačního systému. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato diplomová práce se věnuje problematice analýzy reálných procesů ve společ-nosti, která se zaměřuje na vývoj webových aplikacía systémů. Procesy jsou namo-delovány pomocí notaceBPMN 2.0 a jsou prováděny jejich simulace. Na základě analýzy jsou navrženy inovace procesů a u vybraných je proveden kompletní pro-ces vývoje webové aplikace s podporou jazyka IFML. Implementace aplikace je uskutečněna ve frameworku Nette.

Detailed record
2020-08-11
19:30
Optimalizace řízení zásob ve strojírenské sériové výrobě
Weiterová, Monika
Diplomová práce se zabývá optimalizací řízení zásob ve strojírenské sériové výrobě. Cílem diplomové práce je návrh klíčových parametrů pro výběr dodavatelů v odvětví strojírenství. V práci jsou využity metody řízení zásob: ABC analýza, Vendor Managed Inventory (VMI) a Kanban. Jednotlivé metody jsou aplikovány a zhodnoceny u stávajících dodavatelů a navrženy u nových dodavatelů.

Detailed record