Master’s theses

Latest additions:
2022-01-23
00:06
Trendy, vývoj a percepce v kontextu programatické reklamy
Cahlík, Zdeněk ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Stillerová, Markéta (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na oblast internetových médií, konkrétně na monetizaci reklamního prostoru, který internet poskytuje prostřednictvím programatického nákupu internetové reklamy se zaměřením na Real Time Bidding. Teoretická část se věnuje krátké analýze mediální krajiny USA, především pak fenoménu programatického způsobu nákupu internetové reklamy v internetových médiích v souvislosti s technologickým vývojem a optimalizačními strategiemi. Představuje počátky vzniku programatického nákupu internetové reklamy, zabývá se jednotlivými formami online reklamy a jejím vývojem. V praktické části jsou představeny dvě odlišné online mediální strategie bankovní instituce, které jsou dále v rámci explorativní komparační techniky experimentu zkoumány. V této části je kladen důraz na změnu technického nastavení operabilně společně se změnou nákupu reklamy, kdy v rámci reklamního servingu kampaní dochází ke změně klíčových nastavení. Cílem diplomové práce je představení možností, které programatický nákup reklamy v online médiích v České republice přináší. Výsledkem práce je shrnutí poznatků v kontextu vývoje elektronické reklamy v aplikaci na dvě online mediální strategie bankovní instituce.

Detailed record
2022-01-16
00:01
Pension reforms in the European Union: What can we learn?
Peroutková, Hana ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Gregor, Martin (oponent)
Cílem této práce je podat celistvý přehled penzijních systémů a reforem v zemích Evropské Unie. K tomuto účelu obsahuje tato práce komparativní typologii charakteristik penzijních systémů a strategií penzijních reforem. Tato analýza navíc přináší několik poznatků o vztahu mezi typy penzijních reforem a jednotlivými vlastnostmi penzijních systémů společně s demografickými charakteristikami zemí Evropské Unie. Analýza byla provedena pomocí principální komponentní analýzy kvalitativních data a preferenčního mapování (multidimenzionální preferenční analýzy). Mezi charakteristiky penzijních systému, které byly zahrnuty do analýzy, patří popis štědrosti penzijních systémů, rozšíření privátních penzijních systémů a zastoupení starších lidí na trhu práce. Aby byl přehled penzijních reforem v Evropské Unii úplný, práce také obsahuje výčet důvodů, které přispěly k nutnosti implementace penzijních reforem. Dále také popis jednotlivých pilířů penzijních systémů v zemích EU, popis věku odchodu do důchodu, hodnocení několika ekonomických charakteristik penzijních systémů a popis veřejných výdajů na penze. Srovnaní dvou hlavních způsobů financování penzijních systémů (PAYG a fondového systému) slouží jako základ pro pochopení hlavních strategií penzijních reforem, jejichž popis tvoří další významnou část této...

Detailed record
2022-01-16
00:01
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Havlík, Jakub ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Matějka Řehořová, Lucie (oponent)
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů Abstrakt Tato práce pojednává o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů jako o institutu chránícího zaměstnance zakořeněného v evropské úpravě ve směrnici Rady 77/187/EHS ze dne 19. února 1977 nahrazené směrnicí Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů. Nejprve je stručně rozebrána evropská právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů včetně její transpozice do českého právního řádu v historii a rozbor její interpretace v judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Rozebírání této úpravy je zaměřeno zejména na obecný charakter institutu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a na jeho základní pilíře, jako jsou automatičnost přechodu, hospodářská jednotka zachovávající identitu, zachování pracovních podmínek a další. V další části práce je rozebírána česká úprava ukotvená v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinného do 29. července 2020, která je postupně srovnávána s úpravou na evropské úrovni, přičemž jsou vyznačovány zásadní rozdíly způsobené poněkud volnou transpozicí evropské úpravy a opožděnou novelizací, která mohla vcelku snadno eliminovat...

Detailed record
2022-01-16
00:01
Úprava státní služby 1918 - 1938
Vodárková, Mahulena ; Šouša, Jiří (vedoucí práce) ; Blažek, Lukáš (oponent)
Úprava státní služby 1918-1938 Abstrakt Státní služba ve smyslu úředníků pracujících v rámci státního aparátu se v českém prostředí objevila již během novověku, ale pevnou právní formu dostala až během druhé poloviny 19. století. Právě v této době vyvstala potřeba normativně zakotvit práva a povinnosti státních zaměstnanců a výsledkem této snahy bylo přijetí zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatiky. Tento právní předpis byl následně přijat do československého právního řádu. Služební pragmatika tak platila po dobu první a druhé československé republiky, ale během tohoto období byla ale několikrát novelizována a některé její části byly změněny tak, aby odpovídaly novým poměrům v demokratickém Československu. Kromě úpravy služební pragmatiky, ke kterým došlo již Ústavou z roku 1920, jež zavedla např. rovnost před zákonem, zrovnoprávnila ženy, které následně mohly vstoupit do služebního poměru atd., bylo během 20. a 30. let 20. století přijato několik dalších zákonů, které měnily nebo doplňovaly ustanovení služební pragmatiky. Mezi takové právní předpisy patřily např. zák. č. 103/1926 Sb. z. a n., platový zákon, který novelizoval odměňování státních zaměstnanců a který byl následně ve 30. letech několikrát obměňován v důsledku měnící se hospodářské situace. Výraznou změnou oproti původní služební pragmatice...

Detailed record
2022-01-16
00:01
The impact of dividend policy on firm value
Říhová, Jana ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá dividendovou politikou v České republice. V první části práce jsou popsány základní pojmy které s dividendami souvisí, jako například typy dividend, významné dny které se týkají odsouhlasení a vyplácení dividend, metody vyplácení dividend, vlivy které ovlivňují dividendovou politiku, atd. Hlavní část práce je věnována vlivu dividend na hodnotu firmy. Využili jsme event study, založenou na pozorování abnormálních výnosů kolem rozhodného dne. Pak jsme provedli regresi abnormálních výnosů oproti relevantním vysvětlujícím proměnným a také hlubší analýzu dvou vysvětlujících proměnných a to objemu obchodování a výnosu dividend. Na konci práce jsme krátce zmínili i zpětný odkup akcií, což je alternativa kterou firmy využívají místo vyplácení dividend.

Detailed record
2022-01-16
00:01
Ekonomie rodiny
Sivková, Olga ; Mlčoch, Lubomír (vedoucí práce) ; Kameníček, Jiří (oponent)
Rodina je považována nejen za nejstarší instituci lidské společnosti, která se vyskytuje ve všech známých kulturách, ale i za instituci, jež reflektuje daný vývoj ve společnosti. Proměny rodiny zaznamenané v 20. století ve vyspělých ekonomikách (zmenšení rodin, snížení úrovně plodnosti, vyšší věk snoubenců při sňatku, zvýšená rozvodovost, nárůst nesezdaných soužití v populaci, atd.), tak vyvolaly zvýšený zájem společenskovědních disciplín o tuto instituci, ekonomii nevyjímaje. Rodina je významným ekonomickým agentem nejen jako spotřebitel a zdroj práce, ale také jako původce lidského a sociálního kapitálu a pozitivních externalit. Diplomová práce se zabývá ekonomií rodiny z perspektivy vývoje této instituce, vztahu k tržnímu systému, základních ekonomických modelů a rodinné politiky s ohledem na aktuální vývoj v České republice. Část práce je zaměřena na finanční podporou českých rodin, jak přímou skrze systém sociálního zabezpečení, tak nepřímou skrze daňové nástroje, a analýzu základních dat statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu a populačního vývoje v České republice. Klíčová slova: Rodina, ekonomie rodiny, tržní ekonomika, rodinná politika v České republice

Detailed record
2022-01-16
00:01
Analýza pohybu horní končetiny při útočném úderu u závodních hráček badmintonu
Prausová, Lucie ; Šorfová, Monika (vedoucí práce) ; Nováková, Tereza (oponent)
Název: Analýza pohybu horní končetiny při útočném úderu u závodních hráček badmintonu Cíle: Cílem mé diplomové práce je provést analýzu pohybu horní končetiny při útočném úderu v badmintonu a poukázat na možné rizikové faktory pro vznik úrazů a problémů z přetížení měkkých tkání v oblasti horní končetiny. Metody: Teoretická část se zabývá anatomickým a kineziologickým popisem horních končetin. Dále je popsán badminton z hlediska pohybu po kurtu a z hlediska horních úderů a pohybu hrající horní končetiny. Praktická část se věnuje měřením rotací v ramenním kloubu obou horních končetin a analýzou pohybu horní končetiny při útočném úderu v badmintonu. Zkoumají se rozsahy pohybu, úhlové rychlosti a úhlové zrychlení v kloubech dominantní horní končetiny. K nahrávání pohybu byl použit přístroj XSens MVN. Výsledky: Výsledky ukázaly, že u závodních hráček badmintonu dochází k omezení vnitřní rotace v ramenním kloubu na dominantní horní končetině při vyšetření aktivního pohybu. Při odehrání útočného úderu se hráčky dostávají do krajní vnitřní rotace v ramenním kloubu. Dále se zjistilo, že rizikovým pohybem při útočném úderu je extenze v loketním kloubu, při které může dojít až k hyperextenzi u hypermobilních jedinců. Klíčová slova: badminton, kinematická analýza, horní končetina, smeč

Detailed record
2022-01-16
00:01
Postavení Evropské centrální banky podle evropského práva. Dohledové pravomoci Evropské centrální banky v systému Bankovní unie.
Marečková, Markéta ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Vondráčková, Aneta (oponent)
Dohledové pravomoci Evropské centrální banky v systému bankovní unie Abstrakt Záměrem diplomové práce na téma dohledových pravomocí ECB bylo vymezit a co nejpřesněji definovat pravomoci svěřené ECB při výkonu Jednotného mechanismu dohledu, aby bylo možné zodpovědět základní hypotézu této práce, která tvrdí, že výkon dohledových pravomocí posílil postavení ECB mezi institucemi EU. Práce tak průřezově mapuje nastavení pravidel dohledu v rámci Jednotného mechanismu od vzniku Bankovní unie, včetně vývoje jemu předcházejícímu až k současnému výkonu dohledu, který je ovlivněn recentní judikaturou SDEU, která dotváří celkový obraz pro fungování prvního pilíře bankovní unie. Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol, které na sebe logicky navazují. První se zabývá definováním, co je bankovní unie a jaké okolnosti vedly k jejímu vzniku. Ve druhé se popisuje vnitřní struktura bankovní unie a zároveň také legislativní rámec, na kterém je bankovní unie vystavěna. Třetí část se zaměřuje již výhradně na Jednotný mechanismus dohledu a jeho zavedení do struktury činnosti ECB, včetně důležité otázky odlišení dohledových pravomocí od kompetencí ECB v oblasti měnové politiky. Čtvrtá kapitola se věnuje judikatuře, jak SDEU tak národní, která již k tématu bankovního dohledu vznikla, protože je to podstatná otázka dělby...

Detailed record
2022-01-16
00:01
Kdo byla vaše matka? Kdo jsou vaši strýcové a tety? Pojetí rodinného zázemí a vybraných demografických jevů v díle Jane Austenové v komparaci s rodinou Austenových a historickodemografickým výzkumem pro Anglii přelomu 18. a 19. století
Šimsová, Marie ; Doležalová, Lucie (vedoucí práce) ; Horský, Jan (oponent)
Předkládaná magisterská práce se zabývá dílem Jane Austenové, které analyzuje z hlediska autorčiny práce s fenoménem rodina, a to jak z literárního, tak z demografického pohledu. Výzkumné otázky se týkají dvou předmětů bádání. Prvním předmětem je rodina jako základní stavební kámen novel Jane Austenové. Snahou práce je analyzovat, do jaké míry rodinné poměry determinují možnosti uplatnění hlavních hrdinů a hrdinek, jakým způsobem z nich hrdinky profitují či z nich naopak chtějí uniknout. Závěry ukazují, že Austenová tuto determinaci uplatnila ve všech studovaných románech. Práce dále zkoumá míru spolupráce a soupeření jednotlivých rodin v románech. V tomto bodě byla zjištěna výrazná rozmanitost mezirodinných vztahů. Za druhé práce mapuje vybrané demografické jevy v rodině Jane Austenové, v jejích novelách a v historickodemografickém výzkumu, který studoval Anglii přelomu 18. a 19. století. Práce se zabývá počtem a složením jednotlivých rodin, jejich původem, společenským postavením, majetkovými poměry a do jisté míry právními vztahy, souvisejícími především s otázkou dědictví a situací vdov. V rámci zkoumání složení domácností jsou uvedeny příklady soužití s nepříbuznými osobami a taktéž případy adopce. Dále jsou analyzovány tři základní demografické ukazatele: natalita, mortalita a sňatečnost, s...

Detailed record
2022-01-16
00:01
Environmental Cost-Benefit Analysis: Social Time Discount Rate (or "Pure" Rate of Time Preference) Determination in Social Discounting of Public Projects/Policies in the Czech Republic
Štěpaníková, Šárka ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Gregor, Martin (oponent)
V důsledku degradace životního prostředí a nejistoty, do jaké míry je možné nahradit přírodní kapitál, vyvstala potřeba rozhodovacího nástroje, který by ohodnotil veřejný projekt či politiku jak z privátního, tak ze společenského úhlu pohledu (který zahrnuje i pohled environmentální). V této diplomové práci představujeme environmentální analýzu nákladů a přínosů (CBA) jako ideální teoretický prostředek k dosažení takového cíle, avšak ještě jako nedokonalý nástroj k jeho dosažení v praxi. Diskuze o CBA je plná sporů, v této práci se však zaměřujeme pouze na jeden - volbu společenské diskontní míry (SDR), konkrétně na společenskou časovou diskontní míru (neboli "čistou" míru časové preference) pro veřejné environmentální projekty či politiky v České republice. Tato otázka je v důsledku velké nejistoty budoucnosti a mezigenerační spravedlnosti jedním z nejkontroverznějších kroků v CBA. Hledáme proto nejvhodnější způsob určení SDR, hodnotu, kterou by společenská časová diskontní míra a SDR obecně měla mít ve veřejných environmentálních projektech nebo politikách v České republice a zda jsou tyto výsledky v souladu s doporučeními Evropské komise.

Detailed record