Master’s theses

Latest additions:
2019-06-11
07:57
Interpretace výskytu ztrát míče v basketbalu mládeže v České republice
Musil, Jan ; Velenský, Michael (vedoucí práce) ; Jurková, Kateřina (oponent)
Název: Interpretace výskytu ztrát míče v basketbalu mládeže v České republice. Cíle: Záměrem práce je posouzení míry výskytu ztracených míčů v utkáních basketbalu dvou věkových kategorií a interpretace jejich příčin. Metody: Metodou práce pro sběr dat je pozorování videozáznamů, analýza vytipovaných jevů týmového herního výkonu a vytvoření dostatečného podkladu pro zpracování. Zpracování získaných dat má povahu kvantitativních operací a grafického záznamu. Předmětem výzkumu je týmový herní výkon družstev v kategoriích žáků U15 a dorostenců U19. Výsledky: Zjistili jsme, že mladší věková kategorie dosahovala většího počtu vynucených i nevynucených ztrát. Celkově družstva vykazovala vyšší počty vynucených ztrát a to v obou kategoriích procentuálně takřka totožně. Řešením je výrazně větší důraz kladený na rozvoj individuálního herního výkonu v rámci tréninku. Klíčová slova: basketbal mládeže, týmový herní výkon, kvantitativní analýza, ztráty míče.

Detailed record
2019-06-11
07:57
Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením
Půlpán, David ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Čichoň, Rostislav (oponent)
Název: Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením Cíle: Cílem této práce je vytvořit pomocí rešerše ucelený text, který se zabývá problematikou klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením Metody: Práce využívá kvalitativní výzkumné metody. Je založena na analýze a syntéze dostupných zdrojů z odborné literatury, podkladů klíčových organizací a konzultací s odborníky. Výsledky: Byl vytvořen ucelený text k tématu klasifikace v paralympijském stolním tenisu hráčů s tělesným postižením. Práce může pomoci národním klasifikátorům stolního tenisu hráčů s tělesným postižením při klasifikování hráčů. V budoucnu je třeba realizovat výzkum v této oblasti tak, aby byla klasifikace skutečně založená na vědeckých důkazech. Klíčová slova: zdravotní postižení, hodnocení, paralympijské hry, klasifikátor, sportovní třídy, způsobilost

Detailed record
2019-06-11
07:57
Zjištění vztahu mezi základními motorickými dovednostmi a speciálními herními dovednostmi u hráčů fotbalu (9-10 let)
Cintler, Pavel ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název: Zjištění vztahu mezi základními motorickými dovednostmi a speciálními herními dovednostmi u hráčů fotbalu (9 - 10 let) Cíle: Cílem této diplomové práce bylo zjistit vzájemný vztah základních motorických dovedností a speciálních herních dovedností u hráčů fotbalu v kategorii starších přípravek (9 - 10 let). Metody: V této práci byla použita metoda pozorování - měření. Výzkumný soubor tvořilo 26 hráčů v kategoriích U10 a U11 (průměrný věk 10,4 ± 0,7 let) z fotbalového klubu SK Střešovice 1911. Úroveň základních motorických dovedností byla posouzena pomocí testové baterie TGMD-2. Úroveň speciálních herních dovedností ve fotbale byla zjištěna pomocí testů slalom, přihrávka v běhu a střelba na přesnost. Výsledky: Byl zjištěn signifikantní vztah (r = 0,48, p < 0,05) mezi úrovní základních motorických dovednostní a speciálních herních dovedností ve fotbale. Podle výsledků bylo zjištěno, že úroveň manipulačních dovedností (r = 0,53; p < 0,001) ovlivňuje specifické herní dovednosti významněji oproti dovednostem lokomočním (r = 0,40; p < 0,05). Díky testování motorické úrovně bylo zjištěno, že 61 % (n = 16) hráčů disponuje podprůměrnou úrovní základních motorických dovedností. Mezi sledovanými věkovými kategoriemi U10 a U11 nebyl zjištěn věcně významný rozdíl, a to jak v úrovni základních motorických...

Detailed record
2019-06-11
07:56
Vliv léčebně tělovýchovného programu u diabetiků 2. typu
Babková, Karolína ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Malá, Michaela (oponent)
Název: Vliv léčebně tělovýchovného programu u diabetiků 2. typu Cíle: Cílem diplomové práce bylo zkoumat vliv 12týdenního léčebně tělovýchovného programu na rozložení plantárního tlaku, svalovou sílu v plantární flexi, rozsah pohybu hlezenního kloubu a fyzickou zdatnost pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu a syndromem diabetické nohy. Metody: Jednalo se o kvantitativní výzkum s prvky randomizované kontrolované studie. Pro výzkum bylo vybráno 10 diabetiků 2. typu se syndromem diabetické nohy. Probandi byli rozděleni do 2 skupin, v každé byli 4 muži a 1 žena ve věku 54 - 73 let. První skupina plnila LTV program, kontrolní skupina neměla žádnou pohybovou intervenci. Intervence probíhala 5 - 7x týdně a skládala se ze 2 typů tréninkových jednotek. Jedna obsahovala 11 cviků, druhá automobilizaci kloubů nohy a chůzi. Celková vyšetření byla celkem 2. Před započetím LTV programu a ihned po jeho 12týdenním plnění. U probandů byly zjišťovány základní antropometrické údaje - hmotnost, výška, obvod pasu/boků (pásová míra, váha), rozsah pohybu hlezenního kloubu (goniometr), svalová síla plantární flexe (dynamometr), rozložení zatížení nohy ve stoji (MobileMat) a fyzická zdatnost (Senior fitness test). Výsledky byly zpracovány do tabulky a statisticky vyhodnoceny. Výsledky: Po 12 týdnech došlo u...

Detailed record
2019-06-11
07:56
Strategický plán projektu Letní tábor & Honzík
Dvořák, Jan ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Strategický plán projektu Letní tábor & Honzík Cíl: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření kvalitního a reálného strategického plánu projektu Letní tábor & Honzík, který bude v závěru práce porovnán se skutečností. Metody: Je provedena marketingová situační analýza, kdy jsou na základě SWOT analýzy identifikovány klíčové faktory a určena strategická východiska. Zjištěné výsledky jsou implementovány do metody BSC, která slouží k naplnění a realizaci zvolené strategie. Práce pracuje se strategickou mapou, která umožňuje vzájemné pochopení vztahů mezi jednotlivými strategickými cíly. Dále je v této diplomové práci využita metoda analýzy textů, dokumentů a monitoring, zejména pro oblast sociálních sítí. Výsledky: Na základě analýzy SWOT a určení jednotlivých strategických cílů firmy pomocí metody BSC byl utvořen strategický plán projektu letního tábora. Pro zajištění existence projektu v budoucích letech bylo stěžejním parametrem dosažení ziskovosti projektu a spokojených zákazníků. Oba tyto parametry byly na základě zjištěných výsledků naplněny. Klíčová slova: strategický management, analýza podniku, podnikatelský záměr, finanční analýza, děti, plánování, strategie, realizace projektu, zážitkové sportovní a táborové hry

Detailed record
2019-06-11
07:56
Marketingová komunikace vybrané amatérské tenisové ligy
Sochorová, Nikola ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Marketingová komunikace amatérské tenisové ligy Babolat ATTour Cíl: Cílem diplomové práce je zjistit a zhodnotit současný stav marketingové komunikace amatérské tenisové ligy Babolat ATTour. Na základě získaných informací je cílem vytvořit efektivní marketingovou komunikaci obohacenou novými nápady, která bude moci být využita tenisovou ligou Babolat ATTour pro zvýšení povědomosti a nových potencionálních členů. Metody: Práce bude kombinovat kvantitativní a kvalitativní výzkum. Využita bude analýza dokumentů tenisové ligy. Ve kvantitativním výzkumu bude využité elektronické a písemné dotazování. Kvalitativní výzkum bude využit metodou hloubkové rozhovoru ve formě polostrukturovaného rozhovoru. Získané informace budou zpracovány pomocí analýzy dat a budou sloužit podkladem pro vytvoření návrhu marketingové komunikace. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je návrh marketingové komunikace tenisové amatérské ligy Babolat ATTour, který byl vytvořen na základě získaných dat o marketingové komunikaci, kterou provozuje liga v současné době. Klíčová slova: komunikační mix, propagace, komunikační plán, tenis

Detailed record
2019-06-11
07:56
Marketingový plán nově vznikajícího fitness centra
Dušek, Vojtěch ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Marketingový plán nově vznikajícího fitness centra Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit marketingový plán pro nově vznikající fitness centrum v okresu Karlovy Vary, díky kterému bude toto fitness centrum dlouhodobě prosperovat a bude oblíbené veřejností. Metody: Práce bude kombinací kvalitativně kvantitativního výzkumu. Pro výzkum kvalitativní bude stěžejní metodou pozorování, které se pokusím doplnit o neformální rozhovory se zaměstnanci konkurenčních fitness center. Kvantitativní výzkum bude reprezentován písemným dotazováním. Na základě zjištěných informací sestrojím Porterův model pěti sil, analýzu konkurence a SWOT analýzu. Výsledky: Marketingový výzkum byl simulován za stejných podmínek, v průběhu dvou let. Dále byl řešen komparativní metodou, která potvrdila, že konkurenční prostředí na Karlovarsku není příliš intenzivní. Pro zákazníka je nejdůležitější kvalita vybavení a pestrá, moderní nabídka služeb, které se mu příliš nedostává a spokojenost s nabídkou konkurenčních fitcenter klesá. Z výsledků výzkumu i analýz konkurence, či Porterova modelu pěti sil je patrné, že je na trhu prostor pro vznik nového fitness centra. Klíčová slova: Marketingové cíle, cenová strategie, sportovní služby, konkurence, loajalita zákazníka, analýzy

Detailed record
2019-06-11
07:56
Rodinná odolnost z pohledu sanace rodiny
Rousková, Alena ; Baštecká, Bohumila (vedoucí práce) ; Janečková, Hana (oponent)
Tato diplomová práce s názvem Rodinná odolnost z pohledu sanace rodiny si klade za cíl nahlédnout na sanaci rodiny z perspektivy odolnosti, popsat proces rodinné odolnosti i roli, kterou v ní může mít sociální pracovník, a přispět k reflexi sociální práce. Jejím přínosem je naděje pro sociální pracovníky, že i tváří v tvář tzv. problémovým rodinám se na ně mohou spolehnout a že blaho/úspěch (rodiny) nezáleží jenom na sociální práci nebo sociálních pracovnících. Rodiny z dlouhodobého hlediska svou situaci vesměs zvládají a sociální pracovníci jim mohou pomoci tím, že to uznají, potvrdí sílu rodin a pomohou propojit její zdroje. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována kapitolám Rodina, Resilience - odolnost a Sanace rodiny jako jeden z nástrojů podpory rodiny. Praktická část zobrazuje proces rodinné odolnosti u ohrožené rodiny a autorčinu reflexi vlastního přístupu z pozice sociální pracovnice. Pro zobrazení procesu rodinné odolnosti autorka využila metodu kazuistiku, kterou následně pro její limity doplnila o dynamické porozumění rodině v její situaci. V závěrečné diskusi autorka nahlíží na souvislosti uvedeného příběhu, oborové kontexty, na vlastní jazykový a postojový vývoj a reflexi vlastní cesty. Klíčová slova rodina, rodinná odolnost, sanace rodiny

Detailed record
2019-06-11
07:56
Strategie marketingové komunikace firmy Skechers na českém trhu
Nováková, Michaela ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Strategie marketingové komunikace firmy Skechers na českém trhu Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit strategii marketingové komunikace pro firmu Skechers na českém trhu. Tento cíl se odvíjí od identifikace největších nedostatků značky. Nedílnou součástí práce je také srovnání a inspirace zvolenými konkurenčními firmami, tj. Nike a Under Armour. Cílovou skupinu vytvořené komunikační strategie bude mladá generace Y v České republice. Metody: Praktická část diplomové práce, tedy kvalitativní marketingový výzkum byl proveden formou hloubkového rozhovoru s dvěma vybranými zástupci z firmy Skechers a Under Armour. Rozhovor byl veden dle předem připraveného dotazníku, který byl pro oba respondenty totožný pouze se změnou firmy, kterou respondent zastupoval. Během rozhovoru bylo rozebráno sedm oblastí, kterým se dále věnuji ve své práci. Jako druhá byla použita metoda analýzy dokumentů, kde byly analyzovány dostupné elektronické dokumenty a materiály o dosavadní marketingové komunikaci firmy Skechers a vybraných konkurentů. Výsledky: Analytická část práce je věnována provedeným hloubkovým rozhovorům se zástupci firmy Skechers a Under Armour z nichž vyplývá, že mladá generace Y je plně zasažena značkou Under Armour naopak minimálně Skechers, pro kterou představuje cílovou potencionální...

Detailed record
2019-06-11
07:56
Chudoba a vyloučení na českých školách
Šantorová, Kateřina ; Křížová, Eva (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou chudoby a sociálního vyloučení v současné české společnosti se zvláštním zaměřením na problematiku dospívajících. V teoretické části je rozpracována otázka chudoby a vyloučení v tradiční a moderní společnosti. Jsou zde popsány způsoby zjišťování chudoby a sociální vyloučení, stejně jako opatření sociální politiky pro prevenci a řešení chudoby. Teoretická část končí pojednáním o důsledcích chudoby v dětství a dospívání pro vývoj člověka a snahou o aktivní opatření na školách proti znevýhodnění a vyloučení. Cílem výzkumné části je prostřednictvím kvantitativního výzkumu zjistit, jaký je rozsah chudoby a vyloučení na vybraných školách a jak chudoba a sociální vyloučení ovlivňují vzdělanostní plány a možnosti rozvoje dospívajících. Klíčová slova Chudoba, sociální znevýhodnění, sociální vyloučení, dětství, dospívání, žáci se sociálním znevýhodněním, vzdělávání, inkluze.

Detailed record