Master’s theses

Latest additions:
2019-01-07
14:48
Analýza vztahu zásad sociální nauky církve a stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
Esterle, Štěpán ; Červenková, Denisa (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hledáním vztahu principů, respektive zásad formulovaných katolickou sociální naukou a písemných stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura, která jsou prezentována na oficiálních webových stránkách hnutí. V úvodu práce je čtenář stručně seznámen s jednotlivými zásadami katolické sociální nauky. Konkrétně bylo pro účely této práce vybráno pět zásad, které zmiňuje Kompendium sociální nauky církve. Jedná se o zásadu důstojnosti lidské osoby ("princip personality"), zásadu společného dobra, zásadu univerzálního určení statků, zásadu subsidiarity a zásadu solidarity. Následně je čtenář obeznámen se základními postoji hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD). Formou orientačního výzkumu jednotlivých stanovisek hnutí SPD jsou poté formulována tři témata, která hnutí zmiňuje nejčastěji. Ty představuje Evropská unie, zahraniční politika a migrace. Komparací těchto nejčastěji zmiňovaných témat v pojetí hnutí SPD s katolickou sociální naukou a dalšími relevantními zdroji je vytvořen podklad pro následnou konfrontaci zásad katolické sociální nauky a stanovisek hnutí SPD. Neméně zásadní pro tuto konfrontaci jsou i další postoje hnutí SPD týkající se zejména společenské oblasti a také hodnoty pravdy, svobody, spravedlnosti a lásky, které Kompendium...

Detailed record
2019-01-07
14:48
Soutěžněprávní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví
Pelcman, Lukáš ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Vondráčková, Aneta (oponent)
Soutěžněprávní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví Abstrakt Předkládaná práce se zabývá vzájemným vztahem práva duševního vlastnictví a soutěžního práva v kontextu technické standardizace - tj. procesu, který představuje významné ohnisko potencionálních střetů těchto dvou právních odvětví. Na pozadí technické standardizace je analyzováno, jakým způsobem soutěžněprávní regulace ovlivňuje výkon subjektivních práv vlastníků duševního vlastnictví, přičemž cílem této diplomové práce je posoudit, zda právní úprava, ze které tato regulace vyplývá, vykazuje potřebnou míru právní jistoty a zda se uplatní bez rozdílu na všechny typy tržních subjektů, nebo jestli ve vztahu k některým z nich vykazuje určité odchylky. Pozornost je zejména věnována soutěžněprávním aspektům samotného vzniku technických standardů v prostředí informačních a komunikačních technologií a vybraným rizikům spojeným s užíváním či ochranou práv duševního vlastnictví ve vztahu k čl. 101 a čl. 102 SFEU. První kapitola obecně vymezuje pojem technického standardu, představuje rozlišení mezi de facto a de iure standardy, popisuje způsob jejich vzniku a analyzuje možné dopady procesu technické standardizace na hospodářskou soutěž, zejm. s ohledem na čl. 101 SFEU. V návaznosti na potencionální rizika spojená s...

Detailed record
2019-01-07
14:48
Udržování mezinárodního míru a bezpečnosti na africkém kontinentu oblastními dohodami a orgány (se zaměřením na mírové operace)
Fencl, Ivan ; Faix, Martin (vedoucí práce) ; Beránek, Milan (oponent)
Udržování mezinárodního míru a bezpečnosti oblastními dohodami a orgány na africkém kontinentu (se zaměřením na mírové operace) Abstrakt Práce je zaměřena na problematiku mírových operací regionálních a sub-regionálních organizací v Africe, jmenovitě na činnost Africké unie a ECOWAS. Základní tezí je skutečnost, že Organizace spojených národů není v důsledku nefunkčního systému schopna reagovat na hrozby mezinárodnímu míru a bezpečnosti, zejména s ohledem na masová porušování lidských práv v rámci vnitrostátních konfliktů, které mají dalekosáhlé dopady na konkrétní region, a to včetně uprchlických krizí nebo šíření konfliktu do dalších států regionu. Jsou podrobně rozebrány jednotlivé instrumenty uvedených mezinárodních organizací, které tvoří rámec pro operace zajišťující udržování míru a bezpečnosti v regionu. Pozornost je věnována také relevantním orgánům Africké unie a ECOWAS, jako je Mírová a bezpečnostní rada AU nebo Africké pohotovostní jednotky AU. Práce obsahuje rozbor problematických či kontroverzních otázek z pohledu mezinárodního práva. V první řadě je poukázáno na problematiku konceptu humanitární intervence a s tím související odpovědnosti za ochranu. Je demonstrován přínos Africké unie a ECOWAS při implementaci tohoto konceptu v zakládajících dokumentech těchto mezinárodních organizací a...

Detailed record
2019-01-07
14:48
Outer Space Activities & Environmental Protection
Pospíšilová, Petra ; Ondřej, Jan (vedoucí práce) ; Hofmannová, Mahulena (oponent)
Kosmické aktivity a ochrana životního prostředí Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá analýzou různorodých spojujících faktorů mezi činnostmi ve vesmírném prostoru a ochranou životního prostředí. Zkoumá současný právní režim kosmického prostoru s ohledem na ochranu životního prostředí. Dále je uvedena analýza nejdůležitějších kosmických smluv, přezkoumání jednotlivých ustanovení týkajících se ochrany životního prostředí a podrobně řeší aktuální otázky životního prostředí vesmíru. Je zdůrazněna významná úloha mezinárodních orgánů, stejně jako současné výzvy, kterým čelí právní režim úpravy vesmírných aktivit. Ačkoli vesmírné aktivity nabízejí rozsáhlé možnosti ochrany životního prostředí Země, vesmír je aktuálně vystaven bezprostřednímu nebezpečí nazývanému vesmírný odpad, které by v případě nadálého ponechání bez povšimnutí mohlo zamezit všem možným budoucím vesmírným aktivitám. Znečištění vesmírného prostředí je nyní na kritické úrovni a mezinárodní společenství bude nezbytně muset v krátké době učinit kroky k jeho nápravě. Opatření ke zmírňování budoucího znečištění již nebude nadále efektivní bez dalších aktivních opatření ke snižování počtu nefunkčních objektů ve vesmíru. Na druhé straně, kosmická činnost již v dnešní době značně přispívá k ochraně životního prostředí Země, mimo jiné prostřednictvím...

Detailed record
2019-01-07
14:48
Mezinárodní arbitráž a její kořeny
Šídlová, Kateřina ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Tymofeyeva, Alla (oponent)
Mezinárodní arbitráž a její kořeny Arbitráž, neboli rozhodčí řízení je v současné době jednou z nejvíce užívaných forem řešení sporů a to jak v mezinárodních, tak ve vnitrostátních otázkách. Vzhledem k vysokému nárůstu sporů řešených právě prostřednictvím rozhodce zejména v posledních dvaceti letech tohoto století může rozhodčí řízení dnes již směle konkurovat soudnímu řízení v oblíbenosti a počtu předložených sporů. S ohledem na výrazný nárůst užívání rozhodčích doložek především v soukromoprávních smlouvách, dochází vcelku často k mylným domněnkám, že rozhodčí řízení je primárně institutem soukromého práva a že se jedná o novodobý institut, který byl vytvořen až v moderní době a historicky vůbec neexistoval. V kapitole čtyři až šest této diplomové práce se zaměřím na dokázání, že kořeny dnes tak běžně užívaného institutu rozhodčího řízení sahají až do dob Starověkého Řecka, které se stalo kolébkou jak civilizace, tak právě rozhodčího řízení. Následně v této části také zmapuji vývoj rozhodčího řízení právě během dvou tisíc let jeho existence, a této historické ose poukážu, které aspekty rozhodčího řízení přetrvaly až do dnešních let, a v čem se naopak průběh a vedení dnešního rozhodčího řízení zásadně odlišuje od toho původního. Kapitolu sedm mé diplomové práce pak budu věnovat problematice...

Detailed record
2019-01-07
14:48
Specifika prozodie českého filmového dabingu
Schindlerová, Tereza ; Jettmarová, Zuzana (vedoucí práce) ; Kareninová, Anna (oponent)
Cílem této práce bylo vytvořit vhodný analytický model, na jehož základě bude možné provést srovnávací analýzu originálního a dabovaného filmového dialogu z hlediska interference na prozodické rovině, konkrétně v rámci intonace, tuto interferenci popsat, pokusit se objasnit její příčiny, vyplývající z určitých systémových rozdílů mezi zkoumanými jazyky, a zhodnotit její dopad na předávané sdělení, zejména s ohledem na charakterizaci postav a jejich recepci na straně diváka. Na základě zkoumaných parametrů analýzy se interference nejvíce projevila v souvislosti se zvýšenou hlasovou polohou a intonačním rozpětím, přičemž její dopad spočívá zejména v dojmu afektovanosti a zpěvnosti dabingu a ve změnách charakterizace postav; její příčinou je pak odlišné, výraznější využití intonace v angličtině, která oproti češtině využívá tento zvukový prostředek jak k signalizaci AČV, tak k vyjadřování expresivity. Velmi přínosné bylo zapojení strukturního přístupu k dramatické postavě dle Levého (1971), díky němuž model překvapivě umožnil odhalit zvláštní typ interference, pracovně pojmenovaný jako "přenesená" interference. Tento typ interference vzniká v případě, že dabing přebírá dominantní zvukové prostředky originálu a uplatňuje je i v místech, kde tak originál nečiní. Důsledkem je opět změna v charakterizaci...

Detailed record
2019-01-07
14:48
Sociální péče o seniory
Třešňáková, Martina ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Munková, Gabriela (oponent)
Sociální péče o seniory Abstrakt problematikou sociální péče České republice důchodovém věku. péči následně čtenáři poskytnout přehledný seznam možných zlepšení či alternativ péče o seniory nejrůznějších oblastech sociálního zabezpečení úvodní části existuje potřeba se zabývat tímto tématem ž zda česká populace opravdu postupně stárne. Tyto hypotézy byly postupně základě statistických údajů potvr rovněž vyplynulo, že řešení postupného stárnutí může České republice vyřešit podpora rodinné péče. Tato forma péče je nejlevnější nejjednodušší formou péče v českém kulturním a sociálním prostředí. tohoto důvodu kapitola zkoumá již konkrétně rodinnou péči v České nevýhodami rodinné péče, následně zmiňuje problematiku genderové nevyrovnanosti této péče a zmiňuje rovněž nepoměrnost starobního důchodu poskytovatele rodinné péče v případě, kdy tuto péči poskytuje déle než 15 let a jak by se vyměřování této dávky mohl proporcionálně změnit ve prospěch rodinných pečovatelů. Dále práce již systematicky analyzuje jednotlivé oblasti sociálního zabezpečení rovněž provádí komparaci s případě, kdy to bylo možné Třetí kapitola Sociální služby a příspěvek na péči nejobsáhlejší , jelikož služ o sobě obsahově velmi práce zabývá analýzou příspěvku na péči a jeho případným zlepšením říspěv na péči je v ostatními členskými státy...

Detailed record
2019-01-07
14:48
Pracovní úraz a nemoc z povolání
Hoffmann, Matouš ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tato práce řeší problematiku odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání a z toho plynoucí povinnost nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, prostřednictvím jednotlivých náhrad. Úvodní část poskytuje krátký exkurz do vývoje právní úpravy pracovních úrazů a nemocí z povolání a zabývá se otázkou povinného zákonného pojištění zaměstnavatele, realizovaného prostřednictvím dvou soukromých pojišťoven. Druhá část práce se zabývá okolnostmi, které vedou ke vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz. Značný prostor je věnován situacím, ze kterých nemusí být na první pohled zřejmé, že během nich může dojít ke vzniku pracovního úrazu. Detailněji jsou tedy rozebrány pracovní úrazy vzniklé při teambuildingu, pracovní cestě a úraz, jež má původ v infarktu myokardu. Dále jsou zde definovány skutečnosti vedoucí k částečnému či úplnému zbavení odpovědnosti zaměstnavatelem. Těmito skutečnostmi jsou lehkomyslnost, zaviněné porušení předpisů anebo pokynů a opilost či zneužití jiných návykových látek. Třetí část se věnuje podmínkám, za kterých vzniká odpovědnost zaměstnavatele za nemoci z povolání. Čtvrtá část se zabývá jednotlivými náhradami, které mají odčinit majetkovou či nemajetkovou škodu zaměstnance. Pozornost je zejména věnována postupu pro určení průměrného výdělku, který slouží...

Detailed record
2019-01-07
14:47
Právní úprava ochrany želv
Trejbalová, Samanta ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Damohorský, Milan (oponent)
Právní úprava ochrany želv Abstrakt Práce se zabývá právní úpravou ochrany želv v pramenech mezinárodního práva, českou právní úpravou chovu želv v zajetí a právní úpravou ochrany biodiverzity před želvami jako nepůvodními či invazními druhy. Cílem práce je popsat a analyzovat právní úpravu ochrany želv a v případě závěru, že je úprava v některých oblastech nedostatečná, učinit návrhy de lege ferenda. Dalším cílem je popsat právní úpravu ochrany biodiverzity v situaci, kdy je některý druh želv v postavení nepůvodního, popř. invazního druhu. První část obsahuje věcný úvod do problematiky. Je zde uvedeno biologické zařazení želv, význam želv pro ekosystém a zdroje ohrožení. Druhá část se zabývá právní úpravou ochrany želv v obecných úmluvách na ochranu přírody - globálních i regionálních. V první kapitole jsou uvedeny globální úmluvy, které jsou dále rozděleny na Úmluvu o biologické rozmanitosti, úmluvy na ochranu stanovišť a úmluvy s druhovým předmětem ochrany. V druhé kapitole jsou uvedeny regionální "pevninské" úmluvy. Třetí část se věnuje specifikům právní úpravy ochrany mořských želv. Nejprve jsou rozebrána relevantní ustanovení UNCLOS, poté prameny práva, v nichž jsou želvy v postavení migrujících druhů a specifika CITES pro mořské želvy. Také je k ochraně mořských želv jako druhů ohrožených...

Detailed record
2019-01-07
14:47

Detailed record