Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2017-09-18
16:22
Rovné postavení a rovné příležitosti osob pečujících o děti v pracovněprávních vztazích v České republice a vybraných evropských zemích
Midlochová, Lenka ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent)
1 Resumé Tato diplomová práce cílí na problematiku rovného postavení a rovných příležitostí osob pečujících o děti, tedy matek i otců, neboť se jedná o zásadní téma současné společnosti i pracovních vztahů. Důvodem je postupné nahrazování klasického rodinného modelu otce živitele a matky pečovatelky, způsobené přechodem k výrazně rovnoprávnějšímu postavení žen ve společnosti, modelem moderní dvoupříjmové rodiny, ve které chtějí být oba rodiče zapojeni jak do péče a výchovy společných dětí, tak do pracovního prostředí. Náplní této práce je komparace právní úpravy České republiky a severských zemí, tedy Finska, Švédska, Norska, Dánska a Islandu, jejichž rodinné politiky jsou popsány v úvodních kapitolách. Severské země zaujímají v oblasti rodinné politiky zcela specifický přístup genderově neutrálních států, ve kterých pohlaví nehraje téměř žádnou roli. Zaměřují se na vytvoření zcela rovné společnosti s prootcovským přístupem v podobě výrazného zapojení mužů do péče a výchovy dětí. Odvrácenou stranou takovéto rovnosti je vznikající diskriminace, která je podrobně popsána ve třetí kapitole. Podpora rodin a jejich zapojení do pracovního života dala vzniknout novému diskriminačnímu důvodu objevujícímu se v pracovněprávních vztazích, a to rodičovství. Problém se v tomto případě týká jak žen, tak mužů, a proto...

Úplný záznam
2017-09-18
16:22
Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením
Müller, Marek ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent)
Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením Tato práce pojednává o sociálním zabezpečení osob se zdravotním postižením. Cílem této práce je analýza právní úpravy platné a účinné na území České republiky a její uplatňování v praxi. Práce se skládá z šesti kapitol. Kapitola první si klade za cíl objasnit pojmy, jež jsou nezbytné k pochopení problematiky sociálního zabezpečení zdravotně postižených osob a s nimiž bude pracováno v dalších kapitolách této práce. Druhá kapitola se věnuje právním pramenům, ve kterých lze nalézt sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením. Pozornost se zaměřuje především na právní předpisy práva mezinárodního, vnitrostátního a primárního práva Evropské unie. Třetí kapitola si klade za cíl popsat sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením v rámci zákona o důchodovém pojištění. Obsahem této kapitoly je podrobný popis jednotlivých stupňů invalidního důchodu a popis posuzování zdravotního stavu pro účely zákona o důchodovém pojištění. Opomenuty nezůstávají ani otázky řízení a organizačního zajištění důchodového pojištění. Čtvrtá kapitola pojednává o nepojistných sociálních dávkách určených pouze osobám se zdravotním postižením. I zde je popsáno řízení o tyto dávky a organizační zajištění těchto dávek. Kapitola pátá pojednává o příspěvku na péči, jenž je...

Úplný záznam
2017-09-18
16:22
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Cilínek, Jan ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent)
1 ABSTRAKT Tato práce řeší problematiku pracovněprávní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu v právním řádu České republiky. Jsou zde komplexně zpracovány nejvýznamnější druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu ve vztahu k poškozenému zaměstnanci a třetím osobám. Bližší pohled náleží právní úpravě náhrady nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání. V této oblasti se práce věnuje analýze současné judikatury a komparuje právní úpravu s odpovědností občanskoprávní. Cílem práce je podat ucelený pohled na problematiku pracovněprávní odpovědnosti zaměstnavatele, analyzovat některé aktuální otázky a porovnat rozdíly mezi náhradou nemajetkové újmy v právu pracovním a právu občanském. Výsledky této práce umožňují čtenáři, aby se seznámil s aktuální právní úpravou předmětné problematiky, judikaturou k ní se vztahující a s názory odborné veřejnosti na jednotlivá témata, která jsou v této práci obsažena. Na základě této práce lze učinit závěr, že hlavním rysem pracovněprávní odpovědnosti v českém právním řádu je ochrana zaměstnance a omezení autonomie vůle zaměstnavatele. Až na vybrané problémy se jedná o právní úpravu dlouhodobě stabilní a dostatečně zpracovanou v soudní praxi a odborné literatuře. Problematickou je zde zejména otázka odpovědnosti...

Úplný záznam
2017-09-18
16:22
Skutečnosti omezující výkon práce
Vomáčková, Kristýna ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Shrnutí Tématem předkládané diplomové práce jsou skutečnosti omezující výkon práce jako právní skutečnosti, které způsobují dočasnou suspenzi pracovního závazku. Zcela zásadním způsobem je tak zasahováno do pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, neboť nedochází k výkonu sjednané práce zaměstnancem, což s sebou přináší poměrně výrazné dopady, zejména na sociální status zaměstnance. Současně je zaměstnavatel vystaven potížím s organizováním přidělované práce a často rovněž zvýšeným finančním nákladům na pracovní sílu. Autorka práce se snaží o komplexní uchopení této problematiky, v první části diplomové práce prostřednictvím obecného vymezení pojmu překážek v práci a jejich důsledků v pracovněprávním vztahu. Podrobně je tak popsán vliv překážek v práci na stabilitu pracovního poměru, zkušební dobu a dovolenou. V další části práce se poté autorka věnuje platné právní úpravě jednotlivých překážek v práci z hlediska zhodnocení její aktuálnosti a potřebnosti a dále s tím souvisejícím úvahám o příštím směřování právní úpravy de lege ferenda. Pozornost je takto soustředěna nejprve na důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, především na dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance, mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou a ošetřování člena domácnosti. Zmíněna je rovněž...

Úplný záznam
2017-09-18
15:31
Návrh marketingové strategie družstva
Úradníková, Nikola ; Přikryl, Pavel (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií pro Brisk, výrobní družstvo. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti marketingu. Praktická část je zaměřena na analýzu současné situace družstva. Na základě informací zjištěných z marketingových analýz jsou doporučeny návrhy na zlepšení marketingové politiky družstva.

Úplný záznam
2017-09-18
15:31
Automatisation of machining operations
Lemaitre Benard, Paul Jean Pierre Daniel ; Sliwková, Petra (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Due to an increase of orders for aeronautics parts, ArianeGroup decided to increase its activity to meet the growing. The number of parts produce by year has risen and the production service needs to be optimized. The final objective is to reduce the number of stop machines. Many technical solutions exist to reduce the number of stop machines. The problem is that it is difficult to implement these technical solutions directly on the machine. It is not possible to stop the production and implement some technical solutions. However, it is possible to implement technical solutions during qualification. Qualification is when a part is machining for the first time on a machine. Three parts have been qualified and some technical solutions have been applied during these qualifications. • Safety of the process: The first aspect to work on is the safety of the process. The non-ejection of the part from the jaws must be guarantee. That is why a calculation of the clamping pressure for Disc D has been asked. A second aspect to work on is the non-deformation of the part. Due to a too high clamping pressure, the part has some geometric deformation. That is why a second calculation of the clamping pressure for Disc D & Disc B has been asked. The objective is to know if it is possible to low the clamping pressure and respect the non-ejection condition of the part. A third aspect is to guarantee the safety of the process. It happens that operators forgot to remove flanges. An automatic detection of the external flanges have been implemented to verify if the operators forgot to remove the flanges. This automatic action will avoid collisions. As seen in Figure 1, the probe will detect or not the internal flange. A message will appear and the door will open, to ask the operator to remove the internal flange. • Robustness of the process: A robust process is a process with a low number of breaking tool insert. A technical solution exist. It consists in implementing a breaking and wear tool monitoring. It is possible by the help of a tool probe and a BLUM laser. During the qualification of Disc D, the turning tools are now controlled by the tool probe and the milling tool are controlled with the BLUM laser. • Performance of the process: An innovative approach to enhance the cutting conditions is the integration of the high pressure. The high pressure assistance has been added for some parts. A study to adapt the turning tools to the high pressure assistance has been effected with insert constructors. An estimation has been done. Another solution is to integer tool sisters in the process. The stop machines to change insert are replaced by a tool sister. During the qualification of Disc D, tools sisters have been added. In addition, a work has been effected to manage the tool and block the tool in the tool magazine once it has been used. New technologies of insert has been implemented in order to increase the cutting conditions and save time. • Automation of machining operations: The principle reason of the stop machines are the dimensional control by the operators. Technically, it is possible to replace these actions by automatic controls. The automatic controls are done by automatic probes. The problem is if the conformity of the measurement instrument is not correct, the process can be distorted. A first work have been proceed to choose a unique calibration

Úplný záznam
2017-09-18
15:31
Implementation of automation elements within machining processes in Poclain Hydraulics s.r.o.
Ciba, Martin ; Chladil, Josef (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
The objective of this work is to analyze the current production process of the cams within Poclain Hydraulics and to propose its optimizations. After that, a market research of the possibilities of automation is done. Based on the analysis of the production process and the market research, various configurations of an automated production cell are to be proposed. This work deals with a technical and economic analysis of the problem and compares the different possibilities of automation of the production.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Psychosociální problémy u pacientů s chronickou hepatitidou C a toxikomanií v minulosti
JAROŠOVÁ, Eva
Tato diplomová práce se zabývá psychosociálními problémy, které doprovázejí nemocné léčených pro chronickou hepatitidu C. Cílem práce, bylo zmapovat problémy vzniklé během této léčby, rozčlenit je na bio, psycho, sociální, vedoucí ke změně kvality života. Nemoc je také posuzována v souvislosti s rizikovým chováním - toxikomanií v minulosti. Práce by měla ukázat, jak se jednotlivé složky multidisciplinárního týmu podílejí na intervenci při terapii. V první části práce, za pomoci odborné literatury, popisuji teoretickou problematiku hepatitidy C, jako důsledek intravenózní drogové závislosti, zabývám se kvalitou života, multidisciplinárním týmem a psychosociální péčí. V empirické části, jsem zvolila kvalitativní výzkum metodou dotazování, za použití techniky polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor, tvořilo osm klientů infekčního oddělení, léčených pro chronickou hepatitidu C nebo těsně po ní. Analýza dat byla vyhodnocena metodou kategorizace dat. Z výsledků vyplynul velice náročný průběh léčby, a to hlavně po fyzické stránce, s významným dopadem na psychické i sociální fungování. Důvod, proč klienti sáhli k návykovým látkám, byl různý, od mladické zvědavosti, až jako důsledek traumatu po sexuálním zneužití v dětském věku, či odchodu z ústavního pobytu Dětského domova, bez náležité sociální připravenosti a pomoci. Ze složek multidisciplinárního týmu nejvíce intervenovalo zdravotnictví, psychiatrie, psychologie psychoterapie, OSSZ, Úřad práce. Tato práce identifikuje problematiku, o které se moc nehovoří. Ukázala nám, že nejen závislost na návykových látkách je pro jedince nebezpečná, ale i po léčbě závislosti nekončí zdravotní problémy a pro jejich eliminaci klienti musí podstoupit dosti náročnou léčbu. Celospolečensky je však žádoucí, aby se co nejvíce těchto klientů léčilo s pozitivním výsledkem, i když čerpají nemalé prostředky ze všeobecného zdravotního pojištění. Výsledky by mohly posloužit jako materiály pro prevenci před sociálně-patologickými jevy k osvětové činnosti ve školách, či institucím, které poskytují pomoc uživatelům návykových látek, např. v K centrech.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Nároky a potřeby osob vykonávajících pěstounskou péči
KALBÁČOVÁ, Marie
Předkládaná diplomová práce zjišťuje nároky a potřeby osob vykonávajících pěstounskou péči. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu teoretické části práce je vysvětlována historická důležitost rodiny v souvislosti s jejím pozitivním vlivem na vývoj dítěte. Práce upozorňuje na ochranu práv dítěte jak v mezinárodních, tak národních dokumentech. Je vysvětlena právní úprava náhradní rodinné péče v České republice se zaměřením na pěstounskou péči. V další části jsou zmapovány potřeby dětí svěřených do pěstounské péče a potřeby pěstounů pro zvládání náročných situací, které s dětmi prožívají. Poslední část se snaží shrnout práva a povinnosti pěstounů, význam služby doprovázení pro tyto rodiny a vytvořit ucelený přehled o možnosti využití sociálních dávek pro hmotné zabezpečení dítěte a pěstouna. Praktická část identifikuje rozdíly při výkonu pěstounské péče osobou v evidenci a osobou pečující. Má za úkol zmapovat nejčastější vzdělávací potřeby osob v evidenci a osob pečujících, vyhodnotit, jaký význam přisuzují osoby v evidenci a osoby pečující spolupráci s doprovázející organizací, a zjistit materiální požadavky osob v evidenci a osob pečujících. Výstupem je také zjištění legislativních nedostatků pro čerpání materiálního a finančního zabezpečení. V rámci diplomové práce byly stanoveny tři výzkumné otázky, které byly v souladu s cíli kvalifikační práce. Byl použit kvalitativní výzkum. Pro sběr dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor s dvanácti komunikačními partnery. Výsledky výzkumu byly zpracovány metodou vytváření trsů. Ze zjištěných dat se nechalo vytvořit šest trsů, které byly vyhodnoceny jako společné, v rozhovorech je uvádělo více komunikačních partnerů. Výzkumem se zjistila rozdílnost potřeb důležitých pro činnost pěstouna v evidenci a pěstouna pečujícího. Osoby v evidenci, jako institut krizový, musí rychle reagovat na požadavky dítěte při jeho přijetí. Na vzdělání a doprovázející organizaci kladou tito pěstouni vyšší nároky. Jejich vazba na klíčového pracovníka organizace je silnější. Osoby pečující projevují k povinnému vzdělávání a ve vztahu k doprovázející organizaci více proměnlivosti v závislosti na osobních zkušenostech s výchovou dětí a jejich aktuálních problémech. Byla zjištěna i odlišnost v upřednostňování způsobu a obsahu vzdělávání. Výzkum zjistil odlišnosti ve finančním zajištění osob v evidenci a osob pečujících a legislativní překážky, které hlavně osobám pečujícím brání v čerpání zákonných nároků. Výstupy diplomové práce mohou být využity jako podklad pro další výzkumy v této oblasti. Publikace může sloužit jako podpůrný materiál pro činnost doprovodných organizací.

Úplný záznam
2017-09-18
15:26
Úskalí života rodin s dětmi dlouhodobě setrvávajících na ubytovnách
KUBEŠOVÁ, Stanislava
Diplomová práce se věnuje životu rodin s dětmi v ubytovacích zařízeních. Důvodem, proč některé rodiny dlouhodobě žijí v ubytovacích zařízeních, bývá nedostatek finančních prostředků, vysoké zadlužení, problémy s dodržováním povinností vyplývajících z nájemní smlouvy. Práce si klade za cíl zmapovat rizika spojená s dlouhodobým bydlením rodin s dětmi v těchto zařízeních. Dále zjišťuje, jaké jsou možnosti rodin s dětmi získat standardní bydlení a zároveň, jaká je jejich připravenost řešit povinnosti, které plynou z nájemního bydlení a současně porovnat názor samotných rodičů s názory odborné veřejnosti. Teoretická část práce na svém začátku objasňuje právo na bydlení jako základní lidskou potřebu, explikuje podmínky nájemní formy bydlení a ubytovacího zařízení, dále se věnuje integraci osob z vyloučených oblastí, nejsou opomenuty faktory, které ohrožují osoby dlouhodobě se zdržující v ubytovnách, instituce participující na řešení této problematiky, možné řešení této problematiky a s tím související poskytování sociálních dávek na úhradu bydlení. Praktická část je zpracována formou kvalitativního výzkumu, technikou polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumné šetření mělo dvě části, v první části jsem se zaměřila na názory rodičů, kteří žijí s dětmi dlouhodobě v ubytovacích zařízeních, druhá část výzkumu byla realizována s komunikačními partnery z řad odborné veřejnosti. Rozhovory byly uskutečněny ve třech ubytovacích zařízeních a na pracovištích jednotlivých partnerů z řad odborné veřejnosti. Z výsledků výzkumu vyplývá, že život v ubytovnách s sebou přináší velmi negativní důsledky, lidé zde žijí v sociálním odloučení v naprosto nevyhovujících hygienických i technických podmínkách. Tato situace má i negativní dopad na děti, kterým chybí kultura bydlení. Je potřeba jasně specifikovat vzájemnou spolupráci sociálních pracovníků působících na úřadech práce, obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, na krajských úřadech. Při přechodu z ubytovacího zařízení do nájemního bydlení pomoci rodinám s úhradou kauce, zvýšit zaměstnanost, což je nejlepší nástroj proti sociálnímu vyloučení, zároveň stanovit horní maximální hranici úhrad za ubytovny. Přijmout zákon o sociálním bydlení, který by měl pomoci řešit bytovou situaci zejména rodin s dětmi, aby děti z těchto rodin mohly vyrůstat a žít trvale ve slušných podmínkách.

Úplný záznam