Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2020-01-13
08:30
Magistratury v antickém Římě za období principátu
Marek, Richard ; Falada, David (vedoucí práce) ; Skřejpek, Michal (oponent)
Název práce: Magistratury v antickém Římě za období principátu Cílem této práce bylo podat systematický přehled podoby císařské administrativy a dvorských kanceláří Římské říše za období principátu, tedy necelých prvních tří století po Kristu. Jejich výčet, pravomoci a úřední agenda byly podány chronologicky podle presumovaného a doloženého období vzniku v rámci vlád jednotlivých císařů a dynastií, spolu s nejvýznamnější administrativní politikou a reformami jednotlivých vládců. Popis císařského kabinetu a jeho vývoje byl zasazen do základního dobového kontextu, který osvětluje případnou motivaci a impulsy k vytvoření či zrušení té které kanceláře či zavedení příslušné reformy od nástupu císaře Octaviana na trůn, až po přehled zásadních změn na poli státní správy za vlády císaře Diocletiana. Císařská administrativa hrála za období principátu výraznou roli. Ačkoliv k její oficiální institucionalizaci došel až císař Claudius a její podoba a organizace se ustálila až za vlády císaře Hadriana během druhého století, již od počátku principátního období se císařské magistratury přičinily o rozvoj Říše jako nezbytné podpory vlády jednotlivých panovníků. Zejména velké kanceláře ab epistulis, a rationibus, a libellis a později i a memoria měly značný vliv na poli domácí politiky a jejich vedoucí pak v...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Právní postavení menšin v Rusku
Ullmannová, Nicola ; Petráš, René (vedoucí práce) ; Horák, Záboj (oponent)
Název práce: Právní postavení menšin v Rusku Tato práce je přehledem právního postavení menšin na území Ruska a jejich vzájemnou interakcí s dominantním národem v jednotlivých dějinných etapách. Jejím předmětem je zkoumání proměn postavení menšin v oblasti práv politických, kulturních, jazykových, náboženských, a také základních lidských práv. To je kladeno do historického kontextu a je zkoumán vliv menšinové politiky státu na státní integritu včetně hodnocení přiměřenosti státoprávního uspořádání potřebám národnostních menšin. Prostor je věnován také administrativnímu členění země, které hraje v ruských poměrech důležitou úlohu. Hodnoceny jsou klady a zápory dobové legislativy a její dopad na praktický život menšin je ilustrován na příkladech konkrétních menšin. Práce je strukturována chronologicky, přičemž prezentuje dějiny Ruska především z hlediska milníků významných pro národnostní menšiny. V prvé části věnované Ruskému carství je sledováno jeho postupné rozšiřování a odlišnosti v právním postavení podrobených národů. Přibližně od poloviny 19. století směřuje ruská legislativa k unifikaci, resp. rusifikaci celé říše, přičemž jsou sledovány příčiny a dopady tohoto počínání, především tvorba národnostních hnutí spějících k nezávislosti okrajových částí říše. Začátek 20. století je pak...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Pokušení neliberální demokracie v postkomunistické Evropě
Ščeblykin, Kirill ; Pithart, Petr (vedoucí práce) ; Ondřejková, Jana (oponent)
Pokušení neliberální demokracie v postkomunistické Evropě Abstrakt Tato práce se věnuje konceptu neliberální demokracie. V obecné části poskytuje nástin debaty, ze které se tento koncept zrodil. Popisuje rozdíl mezi koncepty liberalismu a demokracie a zároveň vysvětluje, jak jsou spolu spojeny. Popisuje také pojem defektních demokracií politologa Wolfganga Merkela. V rámci této části také stručně nastiňuji ústavněprávní debatu o konceptu neliberální demokracie. Ve zvláštní části se pak aplikuje Merkelův teoretický rámec na případ Polska a Maďarska. Smyslem je ověřit, zda se v daném časovém období jednalo o liberální demokracie. Zkoumaným časovým obdobím je moment, kdy v Polsku strana Právo a spravedlnost a v Maďarsku strana Fidesz získaly dostatečné většiny na to, aby mohli provádět rozsáhlé institucionální změny ve svých zemích. Zkoumaná období končí chvílí, kdy vůči těmto zemím byl aktivován článek 7. odst. 1 Smlouvy o Evropské unii. Práce ve zvláštní části sleduje strukturu Merkelových kritérií. Rozebírá, nakolik byl v obou zemích zachováno volební právo a svobodný přístup k moc, zda jsou to volení zástupci, kdo v zemi přijímá politická rozhodnutí, zda existuje vzájemná kontrola mezi institucemi a jakým způsobem může státní moc zasahovat do autonomní sféru občanů. Docházím k závěru, že ani Polsko ani...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Řízení o přestupcích fyzických osob v prvním stupni
Štádler, Jiří ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Řízení o přestupcích fyzických osob v prvním stupni Abstrakt Tématem diplomové práce je řízení o přestupcích fyzických osob v prvním stupni a jeho procesní úprava, kterou stanovuje zejména zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Vedle přestupkového zákona diplomová práce rozebírá i subsidiární použití zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a postavení obviněného upravené mezinárodním právem v čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Cíle předložené diplomové práce jsou: vymezení přestupkového řízení a jeho odlišností od trestního řízení a soudního trestání; zjištění, které základní zásady se aplikují v přestupkovém řízení; rozlišení jednotlivých subjektů přestupkového řízení, jejich procesní práva a povinnosti, se zaměřením na postavení obviněného; rozbor jednotlivých částí přestupkového řízení v prvním stupni od úkonů před jeho zahájením až po rozhodnutí v prvním stupni. V návaznosti na stanovené cíle předložená diplomová práce charakterizuje přestupkové řízení jako speciální druh veřejnoprávního řízení, ve kterém se rozhoduje o vině či nevině konkrétní osoby. Srovnává přestupkové řízení s trestním řízením a soudním trestáním. Rozebírá základní zásady řízení o přestupku, které musí být dodrženy. Rozlišuje subjekty přestupkového řízení na správní orgány, účastníky řízení a...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky
Drobná, Tereza ; Bažantová, Ilona (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
- Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky Diplomová práce popisuje a srovnává právní zakotvení a činnost dvou evropských bank, Národní banky Slovenska ("NBS"), která se stala od 1. 1. 2009 členem eurozóny, a České národní banky (dále jen "ČNB"), která není součástí tohoto měnového celku. Cílem diplomové práce je identifikovat shodné rysy či naopak odlišné aspekty v právním zakotvení a v činnostech, které ČNB a NBS vykonávají. Hypotéza je, že ČNB a NBS jsou si velice podobné ve způsobu zakotvení v právních předpisech, ale odlišné v činnostech, které provádějí. Záměrem je tuto hypotézu ověřit a zamyslet se nad možnými příčinami podobností a odlišností v právním zakotvení a činnostech ČNB a NBS. První část diplomové práce nejprve pojednává o Státní bance československé, která vznikla již v roce 1950 a působila na území tehdejší ČSFR těsně před vznikem dvou samostatných centrálních bank, ČNB a NBS. V této části je zaměřena pozornost na právní předpis, který upravoval existenci Státní banky československé a který se stal inspirativní základnou nově vznikajících samostatných centrálních bank, ČNB a NBS. Druhá část diplomové práce se zabývá zakotvením ČNB a NBS v právních předpisech, a to jak na ústavní, tak na zákonné úrovni. V této části je pojednáno o nezávislosti výše...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Asistent pedagoga v inkluzivní škole jako příležitost k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Komárková, Ivana ; Švandová, Martina (vedoucí práce) ; Komárková, Tereza (oponent)
KOMÁRKOVÁ Ivana. Asistent pedagoga v inkluzivní škole jako příležitost k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: Filozofická fakulta Karlovy Univerzity, 2019. x ss. Diplomová práce. Diplomová práce se zabývá problematikou pozice asistenta pedagoga a jeho působením při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Inkluzivní škola ustanovuje možnost další personální podpory ve třídě v podobě souběžného působení učitele a asistenta pedagoga. Společné vzdělávání tímto představuje zcela novou pedagogickou situaci a zároveň otevírá novou příležitost ve výchovně vzdělávacím působení na žáky. Vyžaduje důslednou spolupráci obou pedagogů, neboť svými postoji nastavují kooperativní klima v rámci třídní, posléze školní komunity. Cílem diplomové práce je zmapovat aktuální problematiku asistenta pedagoga v souvislosti s naplňováním obsahů inkluzivního vzdělávání na základní škole. Problematika je zaměřena na spolupráci asistenta pedagoga s ostatními aktéry a na zmapování jejich potřeb pro efektivní naplňování cílů inkluzivního vzdělávání. V teoretické části se zaměřuji na problematiku inkluzivního vzdělávání, podpůrných opatření, dále zde popisuji legislativní zakotvení pozice asistenta pedagoga a jeho pracovní náplň. V poslední kapitole teoretické...

Úplný záznam
2019-12-09
09:00
Irská dramata v repertoáru Činoherního klubu
Bližňáková, Magdalena ; Kupcová, Helena (vedoucí práce) ; Sládek, Miloš (oponent)
Autorka si klade za cíl své diplomové práce vyšetřit fenomén irské dramatiky v repertoáru jedné z nejvýznamnějších malých divadelních scén v Praze - Činoherního klubu. Nastíní povšechně česko-irské kulturní vztahy od 19. st., a na příkladu her irských autorů, jež byly v průběhu let nastudované v Činoherním klubu, vykreslí poetiku divadla konvenující tragikomické poetice daných irských dramat.

Úplný záznam
2019-12-09
09:00
Analysis of Polish Judicial Reform in the Line of Recent ECJ Judgment - Commission vs. Poland
Shushanashvili, Ketevan ; Solanes Mullor, Joan (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
The judicial system of Poland is at the forefront of public, constitutional, political and legal debates of the European Union. Different aspects of rule of law in Poland, such as independence of judges, their right to irremovability, the alleged intention of the government to occupy and impact Polish judicial sector are discussed among academics. The aim of this research conducted throughout the thesis is to add complete and all-inclusive analysis of the recent judgment of European Court of Justice (hereinafter: "ECJ") regarding lowering retirement age of judges to the ongoing academic literature. Furthermore, before reaching that conclusion, providing the reader with the review of Polish political debate, the responses of European Union institutions and analysis of the necessity of the reform for Polish judicial system. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Úplný záznam
2019-12-09
09:00
Football club supporters and the self-determination processes: The political behavior of supporters of the major football clubs in Scotland and Catalonia
Margaryan, Meline ; López Hernández, Jaume (vedoucí práce) ; Mejstřík, Martin (oponent)
The popularity of sport, in particular football has transformed it into a strong means that is widely utilized by politics nowadays. Hence, the influence of football club's identities and values on the political vote of their supporters should never be neglected. The aim of the current paper is to study the influence of four major clubs in self-determination processes in Scotland and Catalonia in the times of the referenda for independence in 2014 and 2017. The study takes a qualitative approach to the matter and analyzes the way clubs' identities and values affect the political vote of their supporters. The paper takes an unobserved field of research, by merging the factors of football clubs' support and fan culture with its possible significance on the political arena, as well as on the fate of submerged nations' independence movements. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Úplný záznam
2019-12-09
09:00
The Ideological Enemy Within: How Viktor Orbán's Hungary Fell Out of Democracy as a Member State of the European Union
Langdon, Katherine ; Mach, Zdzisław (vedoucí práce) ; David, Maxine (oponent)
This study will more than simply echo the works of some scholars, notably Jan-Werner Müller (2018a & 2018b) and Bálint Magyar (2016), who assert that Hungary has fallen out of democracy altogether; it will attest to the existence of a fundamentally anti-liberal ideology that has been often overlooked as a cause of Hungary's backsliding and as a flaw in EU accession theory. Authoritarian movements will not be stopped unless they are first properly understood and recognized for their true nature. At a time when an influx of far-right (and far-left) populist movements are challenging the EU's integrity as a bastion of liberalism, it is important to analyze a case like Hungary's in order to better combat and prevent the spread of illiberal, authoritarian ideologies to other member states. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Úplný záznam