Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2017-11-08
17:15
Folklorní mejdlo: současný folklorismus v Praze
Hrbáčková, Anežka ; Jurková, Zuzana (vedoucí práce) ; Seidlová, Veronika (oponent)
Praha jako prostor, ve kterém se vytváří a provozuje hudba nejrůznějších typů, spojená s rozdílnými hodnotami, tvořená na základě odlišných konceptů a sloužící jako prostředek různých strategií, se vyznačuje fluidní a těžko uchopitelnou soundscape (Shellemay 2006). Toto prostředí umožňuje utváření a vyjednávání tradic (Glassie 1995), probíhajících různými směry. Jedna z těch, které mají rekurzivní povahu a aktérům slouží ke konstruování významů a uskutečňování sociokulturní změny (Bithell, Hill 2014) je spojena s konceptem folkloru. Předkládaný terénní výzkum zkoumá tuto část současné pražské soundscape v terénu, vymezeném jednou z pravidelných hudebně tanečních akcí. Pravidelná událost, nazvaná svými organizátory Folklorní mejdlo, se definuje jako propojení světa modernity, který život v současné metropoli nabízí, a světa tradic, autenticity a folkloru. Terénní výzkum zaměřuje svou pozornost na způsob vyjednávání konceptů autenticity a legitimity, jejího udělování jednotlivým aktérům a objektům a obecněji tím, jak probíhá konstrukce folkloru aktéry události a jak výsledný konstrukt vypadá.

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
Truth and alterity, their articulations in the Foucauldian analysis of the technics of the self
Charlebois, Philippe ; Sibertin-Blanc, Guillaume (vedoucí práce) ; Mouze, Létitia (oponent) ; Buhlmann, Pierre (oponent)
À la fin du manuscrit de la dernière leçon du Courage de la vérité, nous retrouvons cette phrase quelque peu énigmatique : « « Il n'y a pas d'instauration de la vérité sans une position essentielle de l'altérité ; la vérité, ce n'est jamais le même ; il ne peut y avoir de vérité que dans la forme de l'autre monde et de la vie autre. » Nous proposons, dans ce mémoire, d'analyser la relation entre vérité et altérité . Pour ce faire, nous analysons d'abord la méthodologie foucaldienne utilisée lors des dernières années de sa vie, en particulier ce qu'il entend par les analyses alèthurgiques. Ensuite, nous explorons la nécessité d'une altérité à la manifestation de la vérité du sujet, par exemple, l'autre comme exigence de la pratique ascétique. Finalement, nous expliquons de quelle manière la vérité, pour apparaître comme telle au sujet, doit adopter une position excentrée qui, dans son incarnation, aboutira à la vie autre. Mots-clés: Foucault, altérité, vérité, techniques de soi

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
Klima školní třídy
Holečková, Petra ; Syřiště, Ivo (vedoucí práce) ; Prokop, Jiří (oponent)
V teoretické části diplomové práce se zaměřuji na podstatu třídního klimatu, sociální vztahy ve třídě a sebehodnocení žáka v kontextu třídy. Praktická část obsahuje výzkum, jako porovnání třídního klimatu a vztahy mezi žáky a učiteli v konkrétních čtvrtých a pátých třídách základní školy při přechodu na druhý stupeň ZŠ. KLÍČOVÁ SLOVA Sociální vztahy ve třídě, žák, školní třída, psychosociální klima školní třídy, činitelé ovlivňující třídní klima.

Úplný záznam
2017-11-08
17:15

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
Kontroverzní témata v hodinách občanské výchovy
Marková, Markéta ; Havlínová, Ivana (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
Každý z nás má na téma, situaci, skutečnost, jev nějaký svůj úhel pohledu. V této diplomové práci jsem se snažila představit a zpracovat jeden z možných náhledů a jedno z pojetí "Kontroverzních témat ve výuce občanské výchovy". V teoretické části jsem se nejprve zabývala cíli a náplní předmětu občanská výchova z hlediska různých kurikulárních dokumentů. Dále jsem se věnovala definici a významu slova kontroverze a kontroverzní. Stanovila jsem, jaké základní podmínky musí nastat, aby se téma stalo kontroverzním. Ve třetí kapitole jsem odpovídala na otázku, proč je ve škole důležité kontroverzními tématy se zabývat. Odpovědi jsem popsala ze čtyř pohledů - z hlediska školy, žáka, Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (kurikulárních dokumentů) a z hlediska učitele. V praktické části jsem vytvořila konkrétní návrh zpracování témat jako kontroverzních ve vzdělávací oblasti občanská výchova podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V tabulkách jsem sobě přiřadila učivo, konkrétní aplikaci učiva jako kontroverzního tématu, výstupy žáka a klíčové kompetence, které může žák rozvíjet. Nakonec jsem se zamyslela nad tím, jaké další předměty či průřezová témata se danému kontroverznímu tématu vztahují. Dále jsem vybrala základní výukové metody, pomocí kterých se může učitel se žáky...

Úplný záznam
2017-11-08
17:14

Úplný záznam
2017-11-08
17:14

Úplný záznam
2017-11-08
17:14

Úplný záznam
2017-11-08
17:14

Úplný záznam
2017-11-08
17:14

Úplný záznam