Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2020-07-11
10:40
Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku
Tvrdý, David ; Veselka, František (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na řízení lidských zdrojů. Soustředí se na jednotlivé oblasti personální činnosti a personálního přístupu v podniku. První část práce je soustředěna na teoretická východiska a jejich přesnější vymezení vůči danému tématu. V druhé části práce je provedena analýza řízení lidských zdrojů v konkrétním podniku. V závěru práce jsou formulovány konkrétní návrhy a doporučení pro danou společnost. Změny se týkají personálního řízení, které vycházejí z praktického zjištění opírající se o teoretické poznatky. Všechna doporučení a návrhy byly stanoveny v souladu s aktuálním stavem ve společnosti.

Úplný záznam
2020-07-11
10:40
Návrhy řešení pro snížení fluktuace zaměstnanců ve vybraném pracovním týmu
Podzimková, Hana ; Baklíková, Lenka (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na fluktuaci zaměstnanců finančního oddělení ve vybrané společnosti. První část je věnována problematice fluktuace zaměstnanců a oblastem řízení lidských zdrojů souvisejících s tímto tématem. Teoretické poznatky jsou v další fázi využity k analýze a vyhodnocení situace ve zvolené společnosti. Závěrem budou navrhnuta řešení, která povedou ke snížení fluktuace ve společnosti.

Úplný záznam
2020-07-11
10:40
Výběr vhodné formy externího financování podniku
Kovanda, Patrik ; Zinecker, Marek (oponent) ; Meluzín, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodné formy externího financování podniku. Jednotlivé bankovní produkty a služby jsou v teoretické části práce obecně definovány a následně jsou v praktické části mezi sebou porovnány. Po provedení výpočetních operací je doporučena nejvhodnější metoda financování pro vybranou společnost.

Úplný záznam
2020-07-11
10:40
Oslovení nových zákazníků na B2B trhu ve Velké Británii
Štěrbová, Michaela ; Boček, Aleš (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na komunikační mix v české společnosti působící v oblasti webové analytiky a také na jeho návrh pro B2B trh v Anglii. Teoretická část je zaměřena na definici marketingu, mezinárodního marketingu, marketingového a komunikačního mixu. Analytická část je zaměřena na charakteristiku společnosti, analýzu mikro a makro prostředí, analýzu marketingového a komunikačního mixu společnosti. Poslední část je věnována návrhům komunikačního mixu společnosti pro B2B trh v Anglii. Tyto návrhy by měli vést k oslovení nových zákazníků a možnému získání nových zákazníku z již zmiňovaného trhu.

Úplný záznam
2020-07-11
10:40
Zhodnocení finanční situace mezinárodně působícího podniku a návrhy na zlepšení v problémových oblastech
Šichová, Kateřina ; MBA, Tomáš Slavík, (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce hodnotí současnou úroveň finančního zdraví vybraného mezinárodně působícího podnikatelského subjektu. Práce je rozdělená na tři části, teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy. Analytická část práce hodnotí aktuální finanční situaci podniku a v poslední části jsou představeny návrhy sloužící k budoucímu zlepšení.

Úplný záznam
2020-07-11
10:40
Návrh strategie expanze na zahraniční trh
Vítková, Karolína ; Langerová, Magdalena (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na zahraniční trh. Tato společnost sídlí v Brně a hlavním předmětem podnikání je prodej dámské módy. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá vymezením problému, cíli práce a metodami zpracování. Teoretická část mapuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou vnějšího a vnitřního prostředí. Poslední, a to návrhovou část práce tvoří vlastní návrhy řešení včetně finančního plánu.

Úplný záznam
2020-07-11
10:40
Rozvoj obchodních aktivit vybrané reklamní společnosti
Blahová, Veronika ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zameriava na rozšírenie obchodných aktivít reklamnej spoločnosti Afinita, s. r. o., ktorá sa špecializuje na potlač a výrobu reklamných predmetov. Hlavným cieľom spoločnosti je rozvoj obchodných aktivít, zvýšenie zisku a posilnenie konkurencieschopnosti. V diplomovej práci je zahrnutá analýza súčasného stavu spoločnosti a jej okolia. Na záver bude zhodnotená návratnosť investície a zhotovený nový obchodný model.

Úplný záznam
2020-07-11
10:40
Podnikatelský záměr - prodej doplňků výživy
Hlavatý, Adam ; Ptáček, Roman (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zpracovaná jako návrh podnikatelského plánu pro vytvoření malého podniku zaměřeného na prodej veganských sportovních doplňků výživy. Práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje teoretická východiska související s podnikatelskou činností. Druhá, analytická část obsahuje analýzy podnikatelského prostředí a výsledky primárního výzkumu. Třetí část se věnuje samotnému návrhu podnikatelského plánu včetně finančního plánu a analýzy rizik.

Úplný záznam
2020-07-11
10:40
Zhodnocení produktové inovace a jejího vlivu na zahraniční obchod podniku
Babičová, Kristína ; Lucie, Košková, (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zameriava na skúmanie produktovej inovácie vo vybranom českom podniku pôsobiacom na zahraničných trhoch. Postupne analyzuje danú inováciu v rámci rôznych oblastí, ktoré ju ovplyvňujú. Práca obsahuje analýzu vonkajších i vnútorných faktorov vplývajúcich na túto produktovú inováciu. V poslednej časti práce je ponúknutý návrh ďalšieho postupu v oblasti rozvoja a zlepšovania inovácie.

Úplný záznam
2020-07-11
10:40
Vliv inovačních aktivit na zahraniční obchod podniku
Potapova, Tatiana ; Milichovský, František (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem inovačních aktivit na zahraniční obchod konkrétního podniku. Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se konkurenceschopnosti, mezinárodního obchodu a inovaci. V druhé, praktické části práce jsou provedeny analýzy vlivu provedené inovaci na zahraniční obchod podniku v podobě tržeb, provozního zisku a ROA, stanovené a testovaný hypotézy. Cílem diplomové práce je, na zaklade posouzení vlivu zavedeni produktové inovace na zahraniční obchod navrhnout vhodná opatření v oblasti zahraničního, případně domácího trhu pro konkrétní společnost.

Úplný záznam