Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2017-04-25
14:02
Proměny reflexe krajiny v českém umění a její nové koncepty v posledních padesáti letech se zaměřením na fotografii
Dlabáčková, Barbora ; Dadejík, Ondřej (oponent) ; Stibral, Karel (vedoucí práce)
Naše práce obsahuje deskripci vývoje umělecké reflexe krajiny od antických počátků, kdy se do výtvarného umění dostávaly nejprve přírodní prvky, přes renesanci, kdy krajina poprvé zaujme umělce jako celek. Později se krajina ustavuje jako samostatný náměť a dokonce i jako žánr výtvarného umění. První velký zlom reflexe krajiny přichází v období romantismu, kdy se do podvědomí dostávají i tabuizovaná témata, nejvýznamněji hory. Ve 20. století dochází k útlumu krajinomalby, naopak nastává éra fotografie krajiny, která se vyvíjí postupně se zdokonalováním techniky. Tradiční česká krajina pochází od malířů krajinářů 19. století, jedná se o horizontální a vertikální linie polí a luk složené do mozaiky. Tento tradiční model již není v dnešní době platný, krajina se výrazně proměnila, naplnila se doly, skládkami či továrnami. Díky procesu artealizace můžeme i tyto nové krajiny, v realitě bez estetické hodnoty, vnímat s libostí. Přesvědčují nás o tom fotografie Sudka, Koudelky, Holomíčka i Spurného. Nacházíme v nich koncepty nové krajiny, metakrajiny, prakrajiny, mlčící krajiny apod., tedy i teoreticky si uvědomujeme , že je třeba krajinu redefinovat.

Úplný záznam
2017-04-25
14:02
České společenské zpěvníky jako kulturní fenomén druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století: pohled na problematiku společenských zpěvníků na základě vytvořené počítačové databáze rozsáhlého souboru nově dostupných pramenů
Svobodová, Věra ; Sochorová, Ludmila (oponent) ; Tyllner, Lubomír (vedoucí práce)
Podkladem této práce je katalog eských spole enských zp vník , který autorka zpracovala ve form po íta ové databáze pro odd lení etnomuzikologie Etnologického ústavu AV R. Na základ analýzy t chto zp vník a s p ihlédnutím k výsledk m p edchozích výzkum celé ady badatel (E. Meliš, B. Václavek, R. Smetana, M. O adlík, J. Plavec, V. Pletka, V. Karbusický, J. Kotek ad.) je podán nejprve výklad vzniku a rozvoje eského spole enského zp vu v první polovin 19. století, v etn charakteristiky jeho klí ových osobností (A. J. Puchmajer, J. J. Ryba, V. J. Tomášek, V. Hanka, F. M. Kníže, A. Jelen, J. K. Chmelenský, F. Škroup, F. L. elakovský, F. J. Vacek Kamenický, J. K. Tyl, V. J. Picek a K. Havlí ek Borovský) a publikací (mj. V nec ze zp v vlastenských, 1835-39, 1843-44). Následuje p ehled stoleté tradice fenoménu eských spole enských zp vník (1848-1948); zd razn n je zejména zakladatelský význam Spole enského zp vníku eského J. B. Pichla (1851) za pozd jší hudební spolupráce J. L. Zvona e (1863). V poslední kapitole se autorka podrobn zabývá principy po íta ového katalogu zp vník a také možnostmi jeho budoucího využití p i zpracování dalších zp vníkových okruh (školní, d lnické, folklorní zp vníky atd.). P ehledné shrnutí nejd ležit jších údaj z katalogu p edstavuje aktualizovaný soupis spole enských zp vník , p...

Úplný záznam
2017-04-25
14:02
The tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago
Onderka, Pavel ; Bareš, Ladislav (oponent) ; Bárta, Miroslav (vedoucí práce)
In 1908, Edward E. Ayer (1841-1927),1 the founding father of the Egyptian collection of the Field Museum of Natural History in Chicago, IL, purchased for the museum two chapels of Old Kingdom mastabas once located in the vicinity of the pyramid complex of Netjerykhet at central Saqqara. One of them belonged to Netjeruser (NTr-wsr),2 a high official from the later reign of Nyuserre till that of Menkauhor,3 the other to Unisankh (Wnjs-anx.w), who is generally considered to have been son of Unis, the last king of the Fifth Dynasty. The tomb of Unisankh was excavated in 1907 by James E. Quibell (1867-1935),4 then the chief inspector at Saqqara, for the purpose of its sale to the Field Columbian Museum in Chicago (the later Field Museum of Natural History).5 When Quibell started his excavations, the whole Unis Cemetery North- West was hidden under sand. In the course of excavating the site, Quibell cleared the tomb of Unisankh. He undoubtedly realized the existence of several other structures, in particular the tomb of Iynefert that was partly unearthed in the course of dismantling the neighboring tomb of Unisankh. One block from the mastaba of queen Nebet (Nbt), wife of Unis, was found as well.6

Úplný záznam
2017-04-25
14:02
Role krásy v Platónově filosofii
Gál, Ota ; Hlobil, Tomáš (oponent) ; Špinka, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce si klade otázku po roli krásy v Platónově filosofii. Za tím účelem se v první kapitole snaží získat vhodnou interpretační perspektivu k Platónovým dialogům. Jelikož dialogy čte na základě podobenství o jeskyni jednotně, dospívá k tomu, že je lze rozčlenit do tří strukturně rozdílných skupin s různými cíli - elenktické, anabatické a katabatické. Druhá kapitola analyzuje dialog Hippiás Větší, v němž sleduje ontologické implikace jeho negativních výsledků, stejně jako si všímá poukazů k pojmům, v jejichž souvislosti bude Platón svou koncepci krásy budovat. Následně analyzuje dialog Faidón a snaží se jeho pomocí rekonstruovat základy teorie idejí, mezi něž krása spadá. Třetí kapitola analyzuje problematiku krásy v dialozích Symposion a Faidros detailněji, tzn. v souvislosti s láskou, dobrem, blažeností, plozením, duší a řečí. Krása je určena jakožto zářící jak coby idea, tak ve své tělesné formě, a erós se tak může mýlit ve zdroji svého podráždění. Erótický pohyb duše je však především pochopen jako partnerský. Sjednocuje trojčlennou duši, různé duše, včetně božských, a do jisté míry také duše a rovinu tělesnosti. Tyto analýzy tak odhalují krásu jakožto zároveň příčinu i účinek hyperbolického pohybu duše, tedy jako svorník Platónova univerza, neboť spojuje dokonce i ideje se samotným dobrem....

Úplný záznam
2017-04-25
14:02
Umění a móda
Vlášková, Veronika ; Jarošová, Helena (oponent) ; Ševčík, Miloš (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je vztah umění a módy z hlediska estetiky. K problému přistupuje systematicky. První kapitola práce zkoumá princip módy na podlkadě klasiků sociologie, G. Simmela, R. Königa, T. Veblena a G. Lipovetského. Dospívá k vymezení podstaty módy jako sociologické, tj. jakožto dvojpohybu společenského vyčlenění a integrace. Tento smysl (móda jako princip) je v práci odlišen od významu oděvní módy jakožto celku módních oděvů. Estetická složka v módě může vystupovat pouze jako druhotná. Druhá kapitola navazuje na tyto výsledky a podkládá je funkcionálně strukturalistickými principy v podání J. Mukařovského. Toto spojení umožňuje definovat módní oděv jako oděv s dominantní módní funkcí, umožňující sociální diferenciaci. Jakožto u oděvu u něj musí také existovat možnost obléknutí. Díky tomu módní oděv nemůže spadat do oblasti umění, kde dominuje funkce estetická, resp. pouze za cenu ztráty dominance módní funkce. Možné příčiny této ztráty zkoumá kapitola třetí. Ve čtvrté kapitole je nejprve krátce nastíněna Genettova koncepce modu transcendence uměleckého díla, která je poté aplikována na diskutovanou problematiku. To umožňuje vysvětlit možné přesahy uměleckých děl či žánrů do oděvů z hlediska extrafunkcionálního.

Úplný záznam
2017-04-25
14:02
Sekta Fuke a mnichové komusó
Suský, Zdeněk ; Sýkora, Jan (oponent) ; Labus, David (vedoucí práce)
Sekta Fuke, o které pojednává tato práce, rozhodně nepatří k hlavním proudům japonského náboženského života. Vlastně bychom mohli říct, že je to proud ryze okrajový, o jehož existenci většina současných Japonců ani neví. Někdo by tedy mohl namítnout, zdali má vůbec cenu zabývat se takovýmto tématem. A právě v tom vidím smysl této práce, tedy přiblížit historii sekty Fuke širšímu okruhu lidí. Mám totiž za to, že tato sekta nebyla vždy proudem okrajovým a myslím, že i ona sehrála svou více či méně důležitou roli při formování japonské společnosti. Věřím, že tato práce přispěje alespoň trochu k tomu, aby si sekta Fuke našla své místo v japonských dějinách. Celá práce je rozdělena do dvou tematických okruhů. V úvodu prvního, nazvaného Studium sekty Fuke, se pokusím formulovat svůj přístup k této problematice a také upozornit na některá úskalí, která věnovat stavu dosavadního i mimo něj a také představím sektě Fuke pojednává. důležité dokumenty a její historie. V druhém bloku pokusím podat přehled vývoje po její zrušení v.roce 1871, historické dokumenty, které se jsou s ní spojena. Poté se budu zkoumání sekty Fuke v Japonsku základní literaturu, která o Samozřejmě neopomenu ani prameny potřebné ke studiu nazvaném Sekta Fuke se této sekty od jejího založení až přičemž se budu opírat o dochovaly. Nejdříve se budu...

Úplný záznam
2017-04-25
14:02
Mongolská kinematografie v letech 1936-1991
Chačatrjan, Arevik ; Zikmundová, Veronika (oponent) ; Oberfalzerová, Alena (vedoucí práce)
Cílem této práce je popsat vznik a vývoj mongolské kinematografie od začátku 20. století do roku 1991. V první kapitole jsem rovněž stručně popsala vývoj mongolské kinematografie po rozpadu socialismu v roce 1990 a její nové cesty v hledání demokratické společnosti. Pokusila jsem se postihnout širší kulturní a etnografická východiska, jimiž se mongolský film inspiroval, včetně obrovského vlivu, který měla sovětská kinematografie na vznik a formování kinematografie mongolské. Ve druhé kapitole jsem představila současného významného mongolského režiséra, scénáristu a filmového vědce G. Džigdžidsiirena a jeho uměleckou tvorbu. Ve třetí kapitole jsem seřadila filmy podle základních filmových žánrů a uvedla jejich obsah s komentářem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Úplný záznam
2017-04-25
14:02
Poezie v Kodžiki
Adamčák, Jan ; Tirala, Martin (oponent) ; Švarcová, Zdeňka (vedoucí práce)
Ze 112 písní obsažených v Kodžiki byl proveden výběr reprezentativního vzorku a na něm proveden hrubý překlad a rozbor, jak jazykové či významové stránky písně, tak jejího stylistického zařazení. Z ukázek je patrné, že tyto písně vznikly dávno předtím, než začala být japonská poezie výhradně záležitostí úzké elitní skupinky soustředěné kolem císařského dvora. V jistých případech lze dopátrat jejich lidový původ i původní význam (požehnání novému domu v písni Susano-o-no-mikota), či místo původu (politické sňatky mezi patriarchálním Izumem, a matriarchálním Koši), někdy byl převodem a zasazením do okolního kontextu natolik, že nám zbývají nanejvýše spekulace. Zda je rytmus 5-7 go šiči, japonskému jazyku původní, nebo zda byl dovezen zvenčí resp. vyvinut pod vnějším podnětem (např. rytmika importované čínské hudby) též nelze s jistotou určit. Na příkladu vybraných písní z díla bylo předvedeno jejich stylistické roztřídění - krátká píseň tanka (pravidelná), tj. pětiverší o rytmu 5-7-5-7-7, a nepravidelná 107 , dlouhá píseň čóka, delší útvar skládající se z rytmických skupin 5-7, zakončený trojverším 5-7-7108 (pouze nepravidelná, žádná z čók nedokáže zachovat přesný rytmus) a trojverší pobočná píseň kata uta. To že formu pětiverší na sebe bere asi 40% z celkového počtu básní, je dáno pravděpodobně i částečnou...

Úplný záznam
2017-04-25
14:02
Legendární postava Marka Prokljatého, její role v díle Oleksy Storoženka a ukrajinské literatuře
Čeperová, Olesya ; Morávková, Alena (oponent) ; Chlaňová, Tereza (vedoucí práce)
Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat folklorně-fantastické prvky v tvorbě Valerije Ševčuka, který je jedním z nejvýznamnějších současných ukrajinských prozaiků a zároveň jedním z nejvýraznějších představitelů šedesátníků, laureátem Ševčenkovy státní ceny a držitelem různých literárních cen a ocenění literárních časopisů. Práce se v první řadě zaměřuje na folklorně-mytologické motivy, které jsou pro Ševčukovu tvorbu příznačné a jejichž propojením s prvky současné literatury vytváří autor originální žánr, který v kontextu ukrajinské literatury nemá obdoby. Stranou pozornosti nezůstane ani odraz barokních prvků v Ševčukově tvorbě. Pokusím se rovněž nastínit, jakým způsobem ovlivnila současná politická situace autorův výběr prostředí, v němž se jednotlivé příběhy odehrávají. Blíže prozkoumám folklorněmytologické postavy, které se ve velké míře objevují v románu . Na materiálu románu Příbytek pokory představím filosofii autora projevující se v osudech a myšlenkách hlavních hrdinů.

Úplný záznam
2017-04-25
14:02
Systém podnikového vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Tesco Stores ČR a.s.
Havel, Jiří ; Raisová, Tereza (oponent) ; Mužík, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší problematiku systému podnikového vzdělávání a rozvoje zaměstnanců maloobchodního řetězce Tesco Stores ČR a. s. V práci na základě teoretických přístupů k současnému podnikovému vzdělávání definuji význam tréninku a rozvoje pro pracovníky firmy působící ve vysoce konkurenčním a poměrně specifickém prostředí maloobchodu. Z podnikové strategie vychází i orientace firemních vzdělávacích aktivit na poskytování prvotřídní služby zákazníkům. Po vymezení základních údajů o firmě se v práci především věnuji obecnému popisu řízení lidských zdrojů, podnikového vzdělávacího systému, tj. využívaným formám, metodám a principům školení a tréninku, organizaci vzdělávacích aktivit i vyhodnocování jejich efektivity. Značná část práce je věnována jednotlivým cílovým skupinám vzdělávání, které jsou definovány na základě organizačního uspořádání firmy. Zabývám také se rozvojovými programy určenými pro řídící pracovníky a stěžejním procesem jejich vzdělávání a rozvoje, za který považuji proces řízení výkonnosti. Konkrétní realizaci firemních vzdělávacích aktivit v praxi představuji na příkladu Obchodního domu Tesco Praha, Národní třída, který je počtem zaměstnanců největší obchodní jednotkou firmy v České republice. Na základě popsaného systému a jeho realizace se pokouším přinést některá doporučení a...

Úplný záznam