Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2017-07-21
12:54
Právní úprava rostlinolékařské péče
Šiková, Martina ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Problematika rostlinolékařské péče spadá pod oblast práva životního prostředí a zahrnuje množství činností a postupů, jejichž cílem je zajištění zdraví rostlin a příznivého stavu životního prostředí. Ve velké míře se jedná o péči o rostliny v souvislosti se zemědělskou činností. Uvedených cílů je tak žádoucí dosáhnout při zachování kvality plodin a jejich výnosů. Z tohoto důvodu je nutné přicházet s novými technologiemi a možnostmi, které budou efektivní a zároveň ekologicky šetrné. V současné době je značná pozornost věnována snahám o snížení míry používání chemických přípravků majících nepříznivý vliv na životní prostředí a živočichy či rostliny, které jsou jejich působení také vystaveni. Stejně tak jejich dopady na lidské zdraví. Ke zjištění směrodatných a spolehlivých výsledků jsou však nutná dlouhodobá pozorování a měření, neboť nežádoucí následky se často objevují až s delším časovým odstupem. Zvláštní význam tak mají výzkum a analytická činnost, od kterých se odvíjí následné postupy. Na základě těchto podkladů mohou být důležité informace dále šířeny prostřednictvím vzdělávací či publikační činnosti, bez nichž není možné šířit osvětu o daných tématech. Informovanost veřejnosti je vcelku klíčová, jelikož záležitosti rostlinolékařské péče se dotýkají velkého množství lidí, kteří svým přístupem...

Úplný záznam
2017-07-21
12:54
Spor o povahu dramatického textu
Vašáková, Martina ; Kaplický, Martin (vedoucí práce) ; Dykast, Roman (oponent)
Spor o povahu dramatického textu Diplomová práce se bude zabývat hledáním povahy dramatického textu v kontextu dvou uměleckých druhů: literatury a divadla. Bude zkoumat proměny, ke kterým v rámci dramatického textu dochází, pokud je inscenován na jevišti, a současně bude tematizovat vztahy mezi textovou složkou a dalšími složkami dramatického díla. Práce bude vycházet především z české estetiky divadla dvacátého století a bude se snažit mapovat a reflektovat teoretickou diskuzi o tomto tématu. Současně bude sledováno, jak se tyto teoretické přístupy zrcadlí ve vlastní podobě dramatických textů a scénické praxi českého divadla dvacátého století.

Úplný záznam
2017-07-21
12:54
Role imaginace v estetickém oceňování přírody
Vaculová, Veronika ; Dadejík, Ondřej (vedoucí práce) ; Kaplický, Martin (oponent)
Tématem diplomové práce je otázka role imaginace v estetickém oceňování přírody. Východiskem zkoumání jsou pojetí Ronalda W. Hepburna, Emily Brady a Marcii Muelder Eatonové. Přes názorově odlišné pozice, které tito autoři zastávají, se práce snaží poukázat nejen na rozdíly, ale i na podobnosti v jejich různém chápání role imaginace v estetickém oceňování přírody. Cílem práce je odpovědět mimo jiné na následující otázky: Jakými způsoby se imaginace vztahuje k estetickému objektu? Jak se liší výkon imaginace při estetickém zakoušení přírody a při zakoušení uměleckých děl? Jakou roli hraje uplatnění imaginace v rozvoji a uchování udržitelných environmentů? Je možná součinnost imaginativního a kognitivního modelu estetického oceňování přírody? První část práce je věnována představení pro toto téma relevantních přístupů. Druhá část práce se zaměřuje na komparaci různého chápání role imaginace v estetickém oceňování přírody a odpovídá na otázku, jakým způsobem se imaginace vztahuje k diskutovanému estetickému objektu. Další části jsou věnovány zodpovězení výše položených otázek.

Úplný záznam
2017-07-21
12:54
Archeologie středověkých domů na Starém Městě pražském (Rybná čp. 682/I.)
Taibl, Pavel ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Podliska, Jaroslav (oponent)
Archeologie měšťanského domu na Starém Městě pražském je jedním z nejkomplexnějších témat medievalistického bádání. Záchranný archeologický výzkum z roku 1992, na ploše parcely ppč. 690 v ulici Rybná, odhalil početný soubor závažných středověkých nálezových situací a artefaktů hmotné kultury, které svědčí o proměně raně středověké pražské sídelní aglomerace 12. století v právně konstituované město vrcholného středověku. Za pomoci detailních analýz uvedených archeologických situací a artefaktů jsme schopni vytvořit náhled do každodenního života středověkého měšťana v okrajové městské čtvrti s přihlédnutím k dosud neuvedeným skutečnostem. Klíčová slova Středověk - město - měšťanský dům - stavební relikty - hmotná kultura - socio-topografická analýza.

Úplný záznam
2017-07-21
12:54
English as Lingua Franca in Cyprus after 2003: Questions of identity
Savoglu, Mustafa ; Ira, Jaroslav (vedoucí práce) ; Czoch, Gábor (oponent) ; Sherman, Tamah (oponent)
Kypr je mnohojazyčný a multikulturní ostrov. Jeho obyvatelstvo žije odděleně, segregováno podle náboženských a národnostních hledisek. V roce 1974 tato segregace nabyla podoby fyzického rozdělení ostrova. Po dvaceti devíti letech rozdělení, 23. dubna 2003, byly hranice, resp. hraniční přechody, otevřeny, a dvě největší komunity ostrova, řečtí Kypřané a turečtí Kypřané, se opět dostaly do vzájemného kontaktu. Nový fakt vzájemného styku nastolil také otázku jazyka. Tato diplomová práce zkoumá vývoj jazykové politiky a plánování na Kypru. Studie ukazuje, že od znovuobnovení vzájemných kontaktů anglický jazyk sloužil jako tzv. lingua franca a šířil se napříč dělením ostrova. Výzkum analyzuje vývoj jazykových politik a plánování v rámci tří kategorií: A) politika a jazykové politiky a plánování na Kypru; B) občanská společnost a jazykové politiky a plánování na Kypru; C) vzdělání a jazykové politiky a plánování na Kypru. Výsledky výzkumu ukazují, že obě strany (Sever a Jih) usilují o dvojjazyčný, řecko-turecký Kypr, avšak současná situace ukazuje, že absence jazykových politik a plánování spolu se spoluprací mezi oběma stranami vede k šíření anglického jazyka. Anglický jazyk je tudíž jazykem rekonciliace a mírového uspořádání na Kypru od roku 2003. Klíčová slova: Jazykové politiky a plánování; Kypr;...

Úplný záznam
2017-07-21
12:54
Diverging Migratory Tendencies of the Youth in Central Europe - Case Studies of the Hungarian and Czech Models
Abdel-Salam, Nóra ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Verdier, Nicolas (oponent) ; Uherek, Zdeněk (oponent)
Politické a ekonomické změny posledních tří desetiletí měly různé účinky na životy a vyhlídky mladých lidí v Maďarsku a České republice. Devastující důsledky spojené s těžkostmi hospodářské krize v posledních několika letech donutily mnohé z těchto lidí k odchodu ze své země, aby zkusili své šance jinde (nebo, aby se zkusili uplatnit v zahraničí). Přestože převládající migrační toky Evropy mohou být obecně charakterizovány pohybem skupin převážně mladší populace ze střední a východní Evropy západním směrem, tak dvě země, kterými se zabývá tento výzkum vykazují odlišné migrační tendence. Zatímco dnešní Maďarsko obhajuje hrozbu vzniku emigrační země a v případě České republiky příliv obyvatel převyšuje emigraci, čímž se postupně stává zemí přistěhovaleckou. Ve svém výzkumu bych chtěla odhalit specifika migračních tendencí v České republice a Madarsku a jejich sociálně-ekonomické důvody. Cílem výzkumu je pak přispět k porozumění vývoje současných migračních tendencí v těchto zemích, stejně tak jako i k pochopení jejich potenciálních dlouhodobých dopadů na sociální a hospodářské struktury obou zemí. KLÍČOVÁ SLOVA Emigrace, přistěhovalectví, mládež, nezaměstnanost, chudoba, vzdělávání, práce, Evropská unie, volný pohyb, Maďarsko, Česká republika.

Úplný záznam
2017-07-21
12:54
Životní příběh politického vězně Josefa Staňka
Polesná Týlová, Hana ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
Diplomová práce mapuje jeden z politických procesů 50. let 20. století v komunistickém Československu. Zabývá se životním příběhem politického vězně Josefa Staňka, jenž byl dne 31. ledna 1952 odsouzen v soudním procesu Fürst a spol. k 16 letům odnětím svobody. Jeho trest byl později snížen na 8 let. Stěžejní část práce na základě historických pramenů rekonstruuje průběh celého procesu a následné roky věznění. Samostatná kapitola přibližuje život Josefa Staňka před zatčením, kdy od roku 1937 až do roku 1951 působil v řadách policie. Od 1. září 1949 dokonce jako vrchní strážmistr SNB. Závěrečná část pak pojednává o období po propuštění na svobodu.

Úplný záznam
2017-07-21
12:54
Moraviovy Římské povídky ve filmu
Procházková, Anna ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Piptová, Ivana (oponent)
Diplomová práce je představením Moraviových Římských povídek jakožto inspirace několika italských filmů 50. a 60. let. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na literárně- historický kontext, charakteristiku vztahu literatury a filmu, analýzu vybraných povídek a rozbor filmů s ohledem na jejich propojení s literární předlohou. Na základě analýz vybraných povídek a filmů je v závěrečné části shrnuto, jakým způsobem je pracováno s jednotlivými složkami (prostředí, postavy, děj), zda se nějakým způsobem projevila volba hereckých protagonistů, jak bylo využito prostředků, jimiž disponuje film, ale literatura jich nemůže využít, a do jaké míry je ve filmech zachována intence původního textu. Součástí závěrečného shrnutí je i subjektivní zhodnocení daných snímků. Zároveň jsou zmíněny obecné tendence související s vývojem italské kinematografie v 50. a 60. letech. V rámci příloh je představen z hlediska života a tvorby Alberto Moravia.

Úplný záznam
2017-07-21
12:54
Paliativní péče o děti
Tačík, Michal ; Cimrmannová, Tereza (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na dětskou paliativní péči v České republice. Cílem práce je zjistit aktuální stav dětské paliativní péče a možnosti sociální práce s rodinou dítěte v terminální fázi života. Důležitou částí šetření jsou rozhovory s pracovníky, kteří v tomto oboru pracují. Výsledkem této práce jsou doporučení pro sociální pracovníky, kteří se dostávají do kontaktu s těmito rodinami. Zároveň má diplomová práce sloužit jako zamyšlení se nad současným stavem dětské paliativní péče a přiblížit odborné veřejnosti důležitost rozvoje daného oboru.

Úplný záznam
2017-07-21
12:54
Naplňování psychosociálních potřeb pacientů léčebny dlouhodobě nemocných Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Housková, Barbora ; Ondrušová, Jiřina (vedoucí práce) ; Cimrmannová, Tereza (oponent)
Cílem diplomové práce je zmapování subjektivního pohledu dobrovolníků na psychosociální potřeby pacientů v Léčebně dlouhodobě nemocných Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Práce se nejprve zaměřuje na charakteristiku pacientů hospitalizovaných v LDN. Následně se zabývá jejich potřebami v psychické a sociální oblasti a subjekty, které hrají roli v naplňování těchto potřeb. Průzkumné šetření identifikuje oblasti, ve kterých dobrovolníci doplňují práci zdravotně sociálních pracovníků a ošetřujícího personálu. Při vyhodnocování jsou výsledky rozhovorů s dobrovolníky srovnány s názory samotných pacientů.

Úplný záznam