Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2019-10-19
16:50
Anglosaská kultura a česká společnost v letech 1918-1938
Dvořák, Jaromír ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá vlivem anglosaské kultury na českou společnost v letech 1918-1938. Hlavní pozornost je věnována českému intelektuálnímu prostředí, které angloamerickou kulturu recipovalo a její kulturní výdobytky šířilo mezi českou společnost. Práce ukazuje význam T. G. Masaryka při zavádění anglické filozofie do českého akademického prostředí i jeho podporu anglosaské kultury v době vzniku Československa. Na osobnosti K. Čapka je demonstrován příklon mladší generace českých autorů k americkému pragmatismu i následný vývoj jeho vztahu k americké kultuře. Pozornost je věnována také Čapkovu úspěšnému cestopisu Anglické listy. Kromě významných osobností je v práci zohledněna úloha anglického semináře na pražské filozofické fakultě, který vedl zakladatel české anglistiky Vilém Mathesius. Práce se zaobírá Mathesiovým jazykovědným dílem, které mělo přesah do kulturních studií. Poslední část práce je věnována zavádění anglického jazyka na střední školy a obsahu anglických učebnic a osnov, zejména hodinové dotaci.

Úplný záznam
2019-10-19
16:50
The Rise of China in the Global Energy Governance: An analysis of China's International Energy Policy
Merlo, Piero ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
As the world's largest energy consumer and producer, China is the leading player of the international energy arena. Among other important achievements, China has become the world's largest wind power market as well as largest producer of hydroelectricity and solar photovoltaic (PV) capacity. In recent years China has been at the centre of almost every work stream within the International Energy Agency (IEA), and many other international energy organizations. This thesis aims to understand what role China can and will play in global energy governance by examining how its domestic energy context shapes the country's attitudes toward the multilateral, market and climate change aspects of global energy governance. China's recent re-emergence has resulted in a significant increase in the global demand of commodities and is already having major impacts on the dynamics of global commodity markets. In the case of the global uranium market, we are at the very beginning of a new era in the global energy system. However, we can already observe interesting trends. My research question will be," How China's search for supplies changes and influences its role in the global energy governance? "

Úplný záznam
2019-10-19
16:50
Convex hull properties for parabolic systems of partial differential equations
Češík, Antonín ; Schwarzacher, Sebastian (vedoucí práce) ; Bulíček, Miroslav (oponent)
Tématem práce je vlastnost konvexního obalu pro soustavy parciálních dife- renciálních rovnic, jež je přirozeným zobecněním principu maxima pro skalární rovnice. Hlavním výsledkem práce je věta o vlastnosti konvexního obalu pro jis- tou třídu nelineárních parabolických soustav parciálních diferenciálních rovnic. Práce se také zabývá koeficienty lineárních soustav. Tyto výsledky jsou op- timální, jak je ukázáno v protipříkladech k vlastnosti konvexního obalu pro řešení lineárních a parabolických soustav. Celkově se téma dá shrnout tak, že mixování proměnných je to, co rozbije vlastnost konvexního obalu, ne nutně nelinearita rovnice.

Úplný záznam
2019-10-19
16:50
Role of enterovirus and adenovirus infection in the pathogenesis of celiac disease
Chudá, Kateřina ; Cinek, Ondřej (vedoucí práce) ; Kverka, Miloslav (oponent)
Celiakie, chronické imunitně zprostředkované onemocnění tenkého střeva, postihuje část pacientů s genetickými predispozicemi konzumujících lepek. Pro iniciaci nemoci jsou klíčové faktory prostředí. Mohou jimi být například změny ve stravování nebo infekce. Identifikace konkrétních spouštěčů onemocnění by mohla hrát roli v prevenci nemoci. Naše práce se zaměřila na střevní virové infekce běžné v dětství. Vyšetřovali jsme adenoviry a enteroviry ve vzorcích stolice dětí nesoucích pro celiakii vysoce rizikový HLA genotyp. Cílem bylo zjistit, zda jsou tyto infekce asociovány s rozvojem časných markerů celiakie a identifikovat konkrétní genotypy virů. Pro rozlišení vícenásobných infekcí byla použita metoda masivně paralelního sekvenování. Během let 2001-2007 bylo testováno v rámci norské studie MIDIA téměř 50 000 novorozenců na přítomnost genotypu HLA DR3-DQ2/DR4-DQ8, který významně zvyšuje riziko rozvoje celiakie. Nositeli tohoto genotypu bylo 912 dětí. Každý měsíc do věku tří let byly těmto dětem odebírány vzorky stolice a ukládány v biobance. Krev byla odebírána do jednoho roku věku dítěte každé tři měsíce a poté jednou ročně v kombinaci se sběrem informací o prospívání dětí prostřednictvím dotazníků. Během let 2014-2016 byly děti přizvány k účasti ve studii celiakie. Celkem 220 podstoupilo screening...

Úplný záznam
2019-10-19
16:50
Metodologický pohled na měření (anti)imigračních postojů (kvalita měření se zaměřením na jeho ekvivalenci)
Šarapatková, Anna ; Remr, Jiří (vedoucí práce) ; Soukup, Petr (oponent)
Možnosti, které máme k dispozici v dnešním světě, se vyvíjí stále rychleji a svět se proměňuje přirozeně spolu s těmito změnami. Výrazně tento vývoj pozorujeme v otázce světového pohybu obyvatelstva, které ke dnešnímu dni dosáhlo změn zásadního rozsahu jak ekonomického či politického, tak sociálního. Dnešní tolik diverzifikovaná podoba migrace, která ztratila svou transparentnost, kterou oplývala dříve, je velmi aktuálním a diskutovaným tématem současnosti téměř celého světa. Vzhledem k této významnosti tématu migrace se stává čím dál tím častěji předmětem výzkumu a mnohých výběrových šetření. Jednou z nejčastěji zkoumaných oblastí v rámci této problematiky jsou postoje jedinců k imigraci a především k imigrantům, které jsou často zkoumány ve spojitosti s příčinami, které mohou konkrétní postoje ovlivňovat. Vzhledem k tomuto mezinárodnímu dosahu tématu tyto postoje často šetří mezinárodní výzkumy či výzkumy národní, které však data z mezinárodních šetření přebírají. Napříč evropskými státy existuje jasná nejednota v postojích obyvatel jednotlivých států k imigraci a především samotným příchozím. Vzhledem k této povaze výzkumů zkoumajících postoje obyvatel k imigrantům je důležité se věnovat kvalitě daného měření, které se stává v perspektivě mezinárodních výzkumů značně komplexnější. Je třeba brát...

Úplný záznam
2019-10-19
16:50
Interference v genderové konceptualizaci neživých referentů u maďarských bilingvistů
Červenková, Michaela ; Elšík, Viktor (vedoucí práce) ; Křivan, Jan (oponent)
Práce se věnuje možným interferencím v genderové konceptualizaci neživých objektů u bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny. Zabývá se podrobně gramatickou kategorií rodu (která je v jednom ze zkoumaných jazyků, tedy ve slovenštině, přítomná, a ve druhém zkoumaném jazyce, tedy v maďarštině, nikoli). Cílem provedeného experimentu, jehož se zúčastnily dvě skupiny mluvčích (již zmíněná skupina bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny a kontrolní skupina monolingvních maďarských mluvčích), bylo ověřit, zda přítomnost gramatického rodu v jednom ze dvou jazyků bilingvní skupiny mluvčích ovlivní jejich konceptualizaci rodu neživých objektů. Dále byla snaha zjistit, zda se jak bilingvní mluvčí maďarštiny a slovenštiny, tak monolingvní mluvčí maďarštiny shodnou ve svých odpovědích v případě některých z neživých objektů a také zda se projeví shody napříč oběma zúčastněnými jazykovými skupinami. Druhotným cílem bylo ověřit fenomén, který se objevil v odpovědích respondentů v předchozím provedeném výzkumu (Červenková, 2017) - snaha o shodu prvního fonému odpovědi s prvním fonémem názvu neživého objektu v maďarštině. K účelům experimentu byly použity tři výzkumné metody, konkrétně přiřazování lidských atributů neživým předmětům (v jednom dotazníku respondenti přiřazovali objektům mužský, resp. ženský...

Úplný záznam
2019-10-19
16:49
Analýza čínské protipovstalecké strategie v Sin-ťiangu mezi lety 2008 a 2018
Englund, Adam ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Karmazin, Aleš (oponent)
Předkládaná diplomová práce pojednává o čínské protipovstalecké strategii v Sin-ťiangu s důrazem na aktuální stav a vývoj. Studovaný fenomén je nahlížen optikou konceptu "tří pilířů" protipovstaleckého teoretika Davida Kilcullena. Práce stručně charakterizuje fenomén povstalectví a protipovstaleckého boje, zvláštní pozornost je věnována protipovstaleckému boji vedeném autokratickými režimy. Práce rovněž nabízí ucelený souhrn geografických podmínek Sin-ťiangu a jeho historického a demografického vývoje. Skrze aplikaci uvedeného modelu práce identifikuje základní rysy čínské protipovstalecké strategie.

Úplný záznam
2019-10-19
16:49
Vztah mezi tělesným složením a motorickou výkonností u dětí předškolního věku
Ondřejíková, Leona ; Sedlak, Petr (vedoucí práce) ; Dvořáková, Hana (oponent)
Cílem této diplomové práce je prokázat vztah mezi tělesným složením a motorickou výkonností u předškolních dětí. Výsledky analýzy motorické výkonnosti vztažené ke kalendářnímu věku prokázaly signifikantní rozdíl mezi skupinami jen u některých testů. Latentně obézní děti a děti s nadváhou a obezitou nedosahovaly ve všech motorických testech prokazatelně horších výsledků než jejich vrstevníci s nezmnoženou tukovou tkání. Je známo, že tělesný tuk může urychlit biologické zrání organismu, a tím i výškový věk. Tudíž vyvstává otázka, zda by děti se zmnoženou tukovou tkání nemohly mít oproti kalendářnímu věku urychlený věk výškový. Po adjustaci výsledků motorických testů k výškovému věku, se mezi skupinami prokázalo více významných rozdílů v motorické výkonnosti. Výsledky dětí se zmnoženou tukovou tkání naznačují, že se jejich motorický výkon po adjustaci oproti výkonu neadjustovanému zhoršil. Klíčová slova: zmnožený tělesný tuk, předškolní věk, výškový věk, motorický výkon, základní motorické dovednosti

Úplný záznam
2019-10-19
16:49
Local Self-Defence Militias as Counterinsurgents: The Possibility, Willingness and Rationality of Selective Violence against Insurgents
Gilg, Jakob Julian ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Ludvík, Zdeněk (oponent)
Local Self-Defence Militias as Counterinsurgents The Possibility, Willingness and Rationality of Selective Violence against Insurgents Autor: Jakob J. Gilg Submitted: 31.07.2019 Abstract How do local self-defence militias (LSDMs) influence violence against civilians in civil conflicts? Compared to other types of pro-government militias (PGMs), LSDMs are active in their home area. This results in abundant local information that can be used to identify and target insurgents and their supporters selectively. Furthermore, LSDMs are part of the local community, resulting in strong social ties, making indiscriminate violence against the community less likely. Finally, since LSDMs are dependent on popular support and cannot move on to a new area after violent acts, they are incentivised to retain local support by abstaining from civilian targeting. Therefore, I hypothesise that LSDMs are more likely to employ selective violence, and that their deployment decreases civilian fatalities in civil conflicts. To empirically test this claim in a global sample, I use 1) a logistic regression to assess the likelihood of selective violence of PGMs (H1), and 2) a negative binomial regression to evaluate the expected number of civilians killed by the government (H2). The results for the first hypothesis suggest an increased...

Úplný záznam
2019-10-19
16:49
Karyotypová evoluce afrických linií sklípkanů čeledi Theraphosidae
Košátko, Prokop ; Král, Jiří (vedoucí práce) ; Nguyen, Petr (oponent)
Karyotypy pavouků infrařádu Mygalomorphae jsou poměrně málo známy. Tématem diplomové práce je základní cytogenetická analýza vybraných zástupců afrických linií mygalomorfní čeledi Theraphosidae. Jedná se o podčeledi Eumenophorinae, Harpactirinae, Ischnocolinae a Stromatopelminae. U samčích jedinců vybraných druhů těchto podčeledí byly studovány diploidní počty, chromosomová morfologie, systémy pohlavních chromosomů a chování chromosomů v pohlavní dráze. Zjištěné údaje podporují publikované výsledky, že čeleď Theraphosidae vykazuje značnou karyotypovu diverzitu. Významným trendem karyotypové evoluce terafosidů je pravděpodobně snižování diploidního počtu chromosomů. Většina analyzovaných druhů má systémy chromosomového určení pohlaví tvořené jedním až třemi chromosomy X, u některých byly nalezeny systémy neopohlavních chromosomů. U řady zástupců byly detekovány také jeden nebo dva páry nediferencovaných pohlavních chromosomů (SCP). Metodou fluorescenční in situ hybridizace byly u některých druhů detekovány nukleolární organizátory jadérka. U dvou druhů byla provedena detekce konstitutivního heterochromatinu metodou C-pruhování. Klíčová slova: diploidní počet, fluorescenční in situ hybridizace, karyotyp, konstitutivní heterochromatin, Mygalomorphae, nukleolární organizátor, pavouk, pohlavní...

Úplný záznam