Diplomové práce

Nejnovější přírůstky:
2019-08-26
09:30
German-Polish topics in German and Polish cinematography
May, Katarzyna ; Kochnowski, Roman (vedoucí práce) ; Zelená, Alena (oponent)
Práce se věnuje reflexi polských a německých stereotypů, příp. jejich dekonstrukci v polské, resp. Polsko-německé kinematografii. Práce se tak pohybuje na pomezí teorie a analýzy filmu, kulturologie i sociologie ve smyslu interkulturních vztahů a částečně i analýzy historické paměti. Cílem práce je diskutovat o termínu stereotypu při vnímání interkulturních vztahů ve vybraných polských a polsko-německých filmech. Autorka analyzuje vznik stereotypních vnímání druhého národa, zvláště v důsledku konfliktní polsko-německé historie.

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Alternative for Germany (AfD) in German Political Systém: Genesis, Programme and Activity
Jamro, Mateusz ; Kochnowski, Roman (vedoucí práce) ; Kubát, Michal (oponent)
Práce se věnuje vzniku, programu a činnosti politické strany AfD i z hlediska vztahu k extremismu, jakož i jejímu obrazu v médiích. Práce se detailněji věnuje vzniku strany a programu AfD, jak je obsažen ve stranických programových dokumentech. Práce se snaží také definovat postavení této strany v německém politickém systému a diskusi o termínu politických uskupení, k nimž je často AfD řazena

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Statistický model tvaru obličeje
Boková, Kateřina ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Krajíček, Václav (oponent)
Cíl této práce je použití metod strojového učení na dataset oskenovaných tváří a vytvořit tak program, který umožní prozkoumat a editovat tváře reprezentované trojúhelníkovou sítí pomocí několika ovládacích prvků. Nejprve jsme museli snížit dimenzi trojúhelníkových sítí pomocí PCA a pak jsme se pokusili předpovídat tvar sítě podle fyzických vlastností jako je váha, výška věk a BMI. Modelované tváře můžou být pak použity v animacích nebo hrách.

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Navigace jednotek v počítačových hrách za pomocí toků v sítích
Pacovský, Jan ; Gemrot, Jakub (vedoucí práce) ; Chrpa, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá navigací jednotek v real-time strategických hrách a zaměřuje se především na problematiku navigace větší skupiny jednotek herním světem, v němž existují zúžená místa. V nich často dochází k výraznému zdržení, kterému by se dalo předejít, pokud by se skupina rozdělila a využila též alternativních cest. V této práci je navrženo řešení tohoto problému pomocí toků v sítích. Převedením herní mapy na síť a její následnou analýzou nalezneme alternativní cesty k přetíženému zúžení, které plánovači cest umožní naplánovat jednotkám ve skupině různé trasy. Předkládaná metoda byla testována v simulá- toru, který byl za tímto účelem zvlášť navržen, a porovnávána s jinými způsoby navigace běžně užívanými v počítačových hrách. Závěrečné vyhodnocení ukazuje, že navigace jednotek pomocí toků v sítích dokáže tento problém úspěšně vyřešit. 1

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Arktická strategie EU: Otázka aktérství Evropské unie
Slezáček, Filip ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Kadlecová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá určováním aktérství Evropské unie v rámci mezinárodního prostoru, který je v tomto případě omezen na Arktickou oblast. Politiky uvnitř EU nejsou stejnoměrně rozvinuté, a proto v určitých situací v určitém kontextu nemusí být EU považována za aktéra. Dokument Arktická strategie vyjmenovává tři pilíře - oblasti, v nichž by se EU měla snažit plnit své vytyčené cíle. Pomocí metody určování aktérství od Bretherton, C. et Vogler, J. se objasní, který pilíř je jak silný a jestli EU zvládá pozici aktéra ve světle svých cílů.

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
In vitro screening nových, potenciálně antimykoticky účinných sloučenin II
Comová, Kateřina ; Janďourek, Ondřej (vedoucí práce) ; Konečná, Klára (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Kandidát: Bc. Kateřina Comová Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: In vitro screening nových, potenciálně antimykoticky účinných sloučenin II Klíčová slova: kvasinky, houby, antimykotika, rezistence, mikrodiluční bujonová metoda, minimální inhibiční koncentrace. Tato diplomová práce se zabývá převážně antimykotickou rezistencí a mechanismem účinku vybraných antimykotik. Teoretická část je zaměřena na obecný přehled týkající se charakteristiky mikroskopických hub a onemocnění, která způsobují. Pozornost je také věnována antimykotickým látkám, které jsou běžně využívány při léčbě mykotických infekcí a dále látkám, které se v současné době nachází v různých fázích klinického hodnocení. S tím je spjat i mechanismus účinku těchto sloučenin, který je zde také popsán. V neposlední řadě shrnuje teoretická část vznik a princip antimykotické rezistence. V závěru teoretické části jsou popsány metody, které se využívají při stanovení in vitro citlivosti mykotických agens vůči antimykotikům. V praktické části je popsán postup kvantitativní mikrodiluční bujónové metody, která byla použita v této diplomové práci. Součástí praktické...

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Změny klidového energetického výdeje v průběhu gravidity.
Gierová, Lucie ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Kovařík, Miroslav (oponent)
Cíl práce Cílem této diplomové práce bylo stanovit změny klidového energetického výdeje (REE) ve třech stádiích těhotenství s využitím nepřímé kalorimetrie a posouzení souvislostí mezi získanými hodnotami klidového energetického výdeje a antropometrickými parametry. Metodika Pro zjištění klidového energetického výdeje byla použita metoda nepřímé kalorimetrie, pomocí které byla měřena spotřeba kyslíku a produkce oxidu uhličitého, z níž se pak tato hodnota vypočítala. Měření se prováděla u sedmi zdravých těhotných žen. K měření docházelo během tří období. První vyšetření proběhlo od 17. do 27. týdne těhotenství, druhé od 28. do 35. týdne těhotenství a třetí od 36. do 38. týdne těhotenství. Výsledky Zjistili jsme, že hodnoty klidového energetického výdeje se zvyšovaly s délkou těhotenství (REE1 = 1670 ± 148 kcal/den; REE2 = 1717 ± 230 kcal/den; REE3 = 1984 ± 209 kcal/den). Dále byly nalezeny korelace (p < 0,05) s věkem, tělesnou hmotností, množstvím netučné hmoty i množstvím tuku v těle, povrchem těla, indexem tělesné hmotnosti a dalšími parametry. Závěr Během těhotenství dochází k mnoha změnám včetně změn metabolismu. Potvrdili jsme, že se zvyšující se délkou těhotenství vzrůstá REE, nejvýznamněji na konci těhotenství. Tento nárůst souvisí s velkým množstvím faktorů, jak potvrdila korelační analýza....

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Asistent pedagoga a jeho uplatnění v předškolním zařízení
Zemanová, Oldřiška ; Hanyš Holemá, Irena (vedoucí práce) ; Loudová Stralczynská, Barbora (oponent)
Diplomová práce s názvem "Asistent pedagoga a jeho uplatnění v předškolním zařízení" pojednává o profesi asistenta pedagoga, jeho působení při edukaci nejen dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, ale i dětí bez speciálně vzdělávacích potřeb a spolupráci asistenta pedagoga s ostatními pedagogy. Zabývá se tím, co vše by měl asistent dělat a souhrnem názorů a praktických zkušeností asistentů pedagoga. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol a výzkumná z jedné. První kapitola definuje pojem asistent pedagoga, druhá kapitola poukazuje na rozdíly mezi osobním asistentem, asistentem pro sociálně znevýhodněné a asistentem pro zdravotně postižené. Třetí kapitola je věnována významu asistenta pedagoga při inkluzivním vzdělávání a čtvrtá kapitola pojednává o spolupráci mezi učiteli a asistenty pedagoga. Empirická část obsahuje výzkumné šetření provedené kombinací kvalitativní metody, která má podobu polostrukturovaných rozhovorů a kvantitativní metody prostřednictvím standardizovaného dotazníku. Kvalitativní metoda byla provedena s vybranými pedagogy a asistenty pedagoga, kvantitativní metody se zúčastnili i rodiče. Při zpracování rozhovorů byla využita metoda otevřeného kódování. Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jakou mají úlohu a postavení...

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Atopická dermatitida a pokroky v léčbě
Krymová, Lucie ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Konečná, Klára (oponent)
Atopická dermatitida je multifaktoriální chronické zánětlivé onemocnění, které patří mezi jedno z nejčastějších kožních onemocnění. Prevalence je poměrně vysoká a stále roste. Dříve byla atopická dermatitida považována za onemocnění především dětského rázu, dnes se zvyšuje prevalence i u dospělých pacientů. Atopická dermatitida je chronické nevyléčitelné onemocnění s významným negativním dopadem na život pacientů. Negativní dopad na kvalitu života vede často k nedostatečné adherenci pacientů ke standardnímu léčebnému postupu, z čehož plyne nutnost kombinovat různé terapie v oblasti komplementární a alternativní medicíny. I když stále není k dispozici dostatek dat k vytvoření závěru, že adjuvantní terapie jsou účinné v konvenčním smyslu, existují již slibné výsledky, které naznačují, že tyto terapeutické strategie by mohly být v léčbě tohoto onemocnění určitou alternativou. I když mírné a střední formy onemocnění mohou být dobře kontrolovány použitím zevní léčby, jako jsou změkčovadla, topické kortikosteroidy a lokální inhibitory kalcineurinu, léčba těžké atopické dermatitidy je stále obrovskou výzvou. Systémová léčba kortikosteroidy je v mnoha případech poměrně účinnou léčbou, ale nedá se využívat dlouhodobě kvůli četným nežádoucím účinkům. Podobně je tomu v případě léčby imunosupresivy. V...

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Nepovinná očkování u dětí
Sejkorová, Ilona ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Bc. Ilona Sejkorová Nepovinná očkování u dětí Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v laboratorních metodách Na vzniku infekčního onemocnění se může podílet řada virů či bakterií. Proti některým z nich je možné využít očkování. Nepovinné očkování u dětí je stále aktuálním tématem. I přesto, že má očkování řadu odpůrců, stále patří mezi nejúčinnější preventivní opatření. Cíl práce: Práce je tvořena teoretickým souhrnem informací týkajících se problematiky nepovinného očkování u dětí. Praktická část se skládá z dotazníkové studie, jejímž cílem bylo zjistit postoj rodičů a potenciálních rodičů k problematice nepovinného očkování dětí. Dále také zjistit informovanost populace o daném tématu, vysledovat nejčastěji využívaná nepovinná očkování, případně několik poznatků o závažných vedlejších účincích nepovinných vakcín, s kterými se respondenti setkali. Metody: Dotazníkové šetření v období říjen 2018 - únor 2019 v rámci České republiky. Dotazník obsahoval 20 otázek a byl určen pro rodiče a potenciální rodiče různých věkových kategorií (606 respondentů). Výsledky: Většina respondentů (94 %) měla povědomí o možnosti nepovinného očkování u dětí. Více jak polovina (51 %) respondentů se o tomto typu očkování dozvěděla od lékaře, zdravotnického personálu nebo z...

Úplný záznam