Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivace a vzdělávací potřeby účastníků programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Mück, David ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá motivací a vzdělávacími potřebami pedagogických pracovníků, konkrétně učitelů základních škol, v rámci kurzů dalšího profesního vzdělávání. Práce se také zaobírá bariérami v dalším vzdělávání, které tito pracovníci pociťují. Další vzdělávání pedagogických pracovníků umožňuje pedagogickým pracovníkům si prohloubit či rozšířit kvalifikaci, což je podstatné pro další výkon jejich profese. Faktory ovlivňující motivaci k takovému vzdělávání mohou být značně různorodé a vyplývají z individuálních vzdělávacích potřeb a postojů konkrétních jedinců. Pro plánování a následné realizování vzdělávacích aktivit je důležitá analýza a identifikace těchto vzdělávacích potřeb. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, co motivuje učitele základních škol k dalšímu profesnímu vzdělávání, jaké vzdělávací potřeby pociťují a jaké bariéry v dalším profesním vzdělávání vnímají. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část této práce na základě odborné literatury shrnuje definici pedagogického pracovníka se zaměřením na učitele základních škol, popisuje systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vymezuje základní pojmy týkající se vzdělávacích potřeb, motivace a bariér dalšího vzdělávání. Druhou část diplomové práce tvoří empirická část. Ta se věnuje výsledkům šetření...
Identifikace a evaluace vzdělávacích potřeb učitelů odborných předmětů na středních zemědělských školách
Pudilová, Jana ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá vzdělávacími potřebami učitelů odborných předmětů na středních zemědělských školách v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Hlavním cílem práce je identifikovat, charakterizovat a evaluovat tyto vzdělávací potřeby. Teoretická část závěrečné práce se věnuje učitelům ve světě vzdělávání, seznamuje s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, popisuje specifika vzdělávání dospělých. Je zde rozvedena profese učitele, úskalí, klady a zápory učitelské profese. Práce neopomíjí pohled na vzdělávání v různých resortech vlády a popisuje zejména konkrétní činnosti realizované v resortu Ministerstva zemědělství ve vztahu k učitelům odborných předmětů na středních zemědělských školách. Výzkumná část je založena na metodě dotazníkového šetření, jehož respondenty jsou učitelé odborných předmětů na středních zemědělských školách. Výzkumná část je doplněna rozhovory se zástupci resortních zemědělských organizací. Získané výsledky výzkumného šetření poukazují na velkou šíři témat, ve kterých učitelé odborných předmětů na středních zemědělských školách cítí potřebu se profesně vzdělávat. Z výsledků je zřejmé, že jsou učitelé nakloněni různým formám vzdělávání. Mezi hlavní překážky ovlivňující jejich účast na vzdělávání patří nedostatek času, nevyhovující čas nebo nevyhovující téma...
Analýza potřeb dalšího vzdělávání v oblasti adiktologie u pracovníků Probační a mediační služby v Praze
Vespalcová, Tamara ; Lososová, Amalie (vedoucí práce) ; Fidesová, Hana (oponent)
Východiska: Probační a mediační služba (PMS) pracuje s pachateli trestné činnosti, z nichž někteří vykazují také závislostní chování. Závislost pachatele je považována za významný rizikový faktor recidivy trestné činnosti. Dle výroční zprávy PMS dochází od roku 2017 k nárůstu podílu drogové kriminality o 2-3 procentní body ročně, až ke 26 % v roce 2021. Práce se závislými pachateli vyžaduje specifické znalosti a dovednosti. Cíle: Cílem práce je identifikovat a analyzovat aktuální potřeby dalšího vzdělávání pracovníků PMS střediska Praha v oblasti adiktologie. Dílčím cílem je zjistit, jaký je dle respondentů podíl pachatelů trestné činnosti se závislostní problematikou a jeho srovnání s oficiální statistikou. Metody: Sběr dat probíhal formou dotazníkového šetření. Výzkumný soubor činilo 32 probačních pracovníků střediska Praha (z celkových 41), kteří byli vybráni metodou totálního výběru, návratnost činila 78 %. Data byla analyzována za využití metod deskriptivní analýzy. Výzkum proběhl za dodržení etických principů. Výsledky: Všichni pracovníci považují adiktologické znalosti a dovednosti za důležité pro svou práci. Současnou úroveň svých znalostí ohodnotili průměrnou hodnotou 2,82 a dovedností 2,18. Za zcela dostačující své adiktologické znalosti a dovednosti nepovažuje žádný pracovník. Více než...
Vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory
LUKESCH, Vít
Práce se zabývá vzdělávacími potřebami aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Teoretická část charakterizuje domovy pro seniory, jejich funkci, služby, jejich legislativní vymezení a následně se věnuje seniorům, jejich potřebám a změnám, kterými ve stáří procházejí. Dále popisuje aktivizační činnosti v domovech pro seniory se zaměřením na charakteristiku aktivizačních pracovníků a konkrétních aktivizačních činností. Závěr teoretické části se věnuje tématu vzdělávání dospělých v kontextu vybraných teorií lidských potřeb a motivace dospělých k dalšímu vzdělávání. Dále jsou zde popsány obecné principy vzdělávání dospělých a současná situace ve vzdělávání aktivizačních pracovníků. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, ve kterém byly identifikovány a hodnoceny aspekty, které ovlivňují vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Výzkumu se účastnilo celkem pět aktivizačních pracovnic ze tří různých domovů pro seniory sídlících v Jihočeském kraji.
Systémové přístupy k hodnocení a odměňování zaměstnanců
Větrovec, Vladislav
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení a odměňování pracovníků na základě novým metod a přístupů. Hodnocení je obvykle vztahováno pouze na "hodnocení práce", tj. hodnocení a řízený samotného pracovního výkonu. Málokdy však najdeme systémově pojaté hodnocení jejího průběhu, podmínek a výsledků v kontextu strategického řízení firmy a modelu odměňování a hodnocení. Odměňování v podniku by mělo být podporováno filozofií odměňování, založené na strategickém modelu odměňování. Ten vede k zajištění spravedlivého, transparentního a efektivního odměňování pracovníků, a to zejména v souladu s pracovněprávní legislativou a ve vazbě na hospodářské výsledky organizace. Filozofie odměňování vyjadřuje přesvědčení organizace o tom, jak by měli být lidé odměňováni s cílem zajistit, aby se odměňování realizovalo ve prospěch organizace, ale i jejích členů. To ve firemní praxi vede k nutnosti vytvoření jasně stanoveného a definovaného systému odměňování pracovníků v návaznosti na principy objektivního hodnocení. Výstupem práce bude kritické zhodnocení vybraných modelů hodnocení a odměňování pracovníků v organizaci na základě principů strategického řízení ve vazbě na analýzu pracovního výkonu, produktivitu a konkurenceschopnost organizace. S uvedenou problematikou souvisí motivování pracovníků k efektivnímu...
Vliv učitelek mateřských škol na děti ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí
Kárová, Jana ; Kučerová, Olga (vedoucí práce) ; Sotáková, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá učitelkami mateřských škol, které se věnují dětem ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí. Sleduje vliv učitelek na předškolní dítě z tohoto prostředí. Teoretická část zpracovává odborné poznatky o dítěti předškolního věku, přístupu učitelek mateřských škol k předškolnímu dítěti v prostředí mateřské školy. Zabývá se i sociálně znevýhodněným rodinným prostředím a jeho charakteristikami. Sleduje význam mateřské školy pro tyto děti. Zpracovává informace o sociálně-právní ochraně dětí. V neposlední řadě se zamýšlí nad problematikou dalších pomáhajících profesí. Praktická část je zaměřena na zkoumání zkušeností a postojů učitelek mateřských škol v souvislosti s dětmi z výše uvedeného prostředí. Odkrývá pohled učitelek na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve smyslu jejich charakteristiky daného prostředí. Zabývá se docházkou dětí do mateřské školy a jejím významem pro předškolní dítě. Sleduje spolupráci učitelek s OSPOD i dalšími zainteresovanými organizacemi. V práci se zaměřuji na přístup učitelek k těmto dětem i jejich rodinám, sleduji zkušenosti a chápání této problematiky ze strany učitelek. Zabývám se problematikou o dalších možnostech spolupráce, které by byly učitelkám přínosem a které jsou z jejich pohledu nedostatečné. Všímám si osobních postojů učitelek...
Systémové přístupy k hodnocení a odměňování zaměstnanců
Větrovec, Vladislav ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení a odměňování pracovníků na základě novým metod a přístupů. Hodnocení je obvykle vztahováno pouze na "hodnocení práce", tj. hodnocení a řízený samotného pracovního výkonu. Málokdy však najdeme systémově pojaté hodnocení jejího průběhu, podmínek a výsledků v kontextu strategického řízení firmy a modelu odměňování a hodnocení. Odměňování v podniku by mělo být podporováno filozofií odměňování, založené na strategickém modelu odměňování. Ten vede k zajištění spravedlivého, transparentního a efektivního odměňování pracovníků, a to zejména v souladu s pracovněprávní legislativou a ve vazbě na hospodářské výsledky organizace. Filozofie odměňování vyjadřuje přesvědčení organizace o tom, jak by měli být lidé odměňováni s cílem zajistit, aby se odměňování realizovalo ve prospěch organizace, ale i jejích členů. To ve firemní praxi vede k nutnosti vytvoření jasně stanoveného a definovaného systému odměňování pracovníků v návaznosti na principy objektivního hodnocení. Výstupem práce bude kritické zhodnocení vybraných modelů hodnocení a odměňování pracovníků v organizaci na základě principů strategického řízení ve vazbě na analýzu pracovního výkonu, produktivitu a konkurenceschopnost organizace. S uvedenou problematikou souvisí motivování pracovníků k efektivnímu...
Vzdělávací potřeby státních zaměstnanců vykonávajících agendu ochrany spotřebitele
Frintová, Martina ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Dostálová, Vladimíra (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl identifikovat vzdělávací potřeby státních zaměstnanců vykonávajících u Českého telekomunikačního úřadu agendu ochrany spotřebitele a na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb navrhnout tomuto okruhu zaměstnanců vhodné vzdělávací aktivity v zájmu zefektivnění výkonu správních činností. Za účelem komplexního uchopení problematiky vzdělávání státních zaměstnanců se diplomová práce v teoretické části nejprve zabývá obecnými charakteristikami podnikového vzdělávání. Vysvětluje také pojem kompetence a popisuje možnosti využití kompetenčního modelování v personálních procesech. Nedílnou součástí teoretické části diplomové práce je kapitola věnující se vzdělávání státních zaměstnanců v kontextu aktuální právní úpravy. Empirická část práce sestává z metodologie. Definuje výzkumný cíl a výzkumné otázky. Dále popisuje celý proces realizované analýzy vzdělávacích potřeb od předpřípravné fáze až po návrh opatření. Shrnuje dílčí zjištění na základě výsledků realizovaného dotazníkového šetření, uskutečněných rozhovorů a analyzovaných interních dokumentů. Obsahuje také zpracovaný popis kompetencí pro dané pracovní zaměření a návrh kompetenčního modelu, který je možné využít v personálních procesech u Českého telekomunikačního úřadu. Diplomová práce mimo dílčí výsledky...
Identifikace vzdělávacích potřeb ředitelek mateřských škol
Vašíčková, Miroslava ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na vzdělávací potřeby vedoucích pedagogických pracovníků, na které jsou kladeny stále větší nároky vyplývající ze změn ve společnosti, které se odrážejí v proměnách školy. Ukazuje na aktuálnost identifikovat současné vzdělávací potřeby ředitelů škol, přizpůsobovat jejich potřebám vzdělávací nabídku, a vytvořit tak základ pro systematické, celoživotní vzdělávání. Práce vychází z teoretických poznatků, z odborné literatury, ze zákonných požadavků, z kompetencí a z dalších oblastí a činností, od kterých se vzdělávací potřeby ředitelů odvíjejí. Objasňuje pojmy v souvislosti se vzděláváním a identifikuje současný stav ve vzdělávání ředitelů škol. Nabízí různé metody a formy dalšího vzdělávání. Nedílnou součástí je výzkumná část, která je zaměřena na vedoucí pedagogické pracovníky mateřských škol. Přináší poznatky o jejich přístupu k dalšímu vzdělávání, konkrétních vzdělávacích potřebách, identifikuje mezery v současné vzdělávací nabídce a zjišťuje jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. Tato práce je doporučením a nabídkou vzdělávacích možností v oblasti dalšího vzdělávání ředitelů škol vycházející z jejich potřeb, i z potřeb budoucích uchazečů na tuto funkci. Nabízí témata a oblasti, ze kterých si můžou vybrat i ostatní pedagogičtí pracovníci v rámci svého vzdělávání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: