Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 420 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.05 vteřin. 
Eudaimonie: Šťastné město
Hermanová, Ada ; Holubová, Martina (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvořit eudaimonické prostředí v rámci stávající blokové zástavby brněnských Husovic. Za pomoci jednoduchých intervencí a minimálních zásahů je vytvářeno prostředí, které pomáhá člověku žít komplexní a naplněný život.
Město ve městě/ „Blok Trnitá“
Muzikářová, Veronika ; Czapek, Jakub (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh polyfunkčního bytového domu v nové Jižní čtvrti města Brna v kontextu urbanistického vývoje této městské části na základě urbanistické a objemové studie Brno - nová Jižní čtvrť, vydané Kanceláří architekta města Brna. Brno, jakožto většina velkoměst, se potýká se suburbanizací, tudíž aktuálním tématem je řešit především zástavbu ve městě tak, aby lidé neměli potřebu odcházet za jeho hranice. Jádrem práce je návrh a výzkum pavlačového domu s umístěním pavlače na uliční fasádu. Nedílnou součástí jsou také analýzy, které byly vypracovány společně s kolegy jako předdiplomní projekt.
Dům u řeky
Kropšová, Zuzana ; Františák, Luboš (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Lokalita se nachází v oblasti kolem koryta řeky Svitavy, jež bylo na přelomu 20. století regulováno z důvodu hospodářského využití. Hodnoty se však vyvíjí, a proto bydlet u řeky a mít tak výhled na klidně plynoucí vodu je dnes velice žádané. Cílem práce je zvýšit atraktivitu, dnes nehostinného místa a nabídnout tak obyvatelům příjemné prostředí pro život, protože pokud i sebekvalitnější dům nemá kvalitní okolí, přichází o většinu své hodnoty. Návrh je založen na využívání platforem, jako ideálního prostředku k definování hierarchie prostorů.
Adaptace dětí v mateřské škole v hodnocení rodičů a pedagogů
Zuntová, Klára ; Loudová Stralczynská, Barbora (vedoucí práce) ; Ferklová, Alžběta (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou adaptace dětí v mateřské škole, a to především z pohledu rodičů a pedagogů. Cílem diplomové práce je zpracovat relevantní teoretické rámce a východiska týkající se adaptace v předškolním vzdělávání a v empirickém šetření reflektovat problematiku adaptace skrze případovou studii jedné mateřské školy. V závěru jsou formulována doporučení pro další rozvoj pedagogické práce vybrané mateřské školy směrující k podpoře adaptačních procesů dětí, které zahajují docházku do předškolního vzdělávání. Teoretická část se orientuje nejprve na vymezení základních termínů týkajících se průběhu adaptačního období a socializace dítěte v předškolním věku. Dále řeší legislativní dokumenty, o které se proces adaptace opírá. V poslední části je vymezena problematika komunikace, spolupráce a psychosociálních potřeb dítěte, kterým je žádoucí věnovat pozornost specificky v tomto období. Designem výzkumu v empirické části je případová studie jedné mateřská školy. Šetření se zaměřuje na analýzu očekávání, zkušeností a hodnocení průběhu a výsledku adaptačního období z pohledu rodičů a pedagogů ve vybrané mateřské škole. Klíčovým nástrojem sběru dat je dotazníkové šetření mezi rodiči a následně vedené polostrukturované rozhovory s pedagogy a rodiči. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že...
Význam ritualizovaného chování u dětí s poruchami emocí
Roh, Tomáš ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kadrnožková, Monika (oponent)
Tato práce je pedagogicko-filosofickou esejí, která má snahu zmapovat do jaké míry byl a stále je rituál součástí života člověka, jestli na jeho léčivou a ozdravnou sílu lze stále "vsadit" a nakolik jsme jako lidé bytosti spíše přirozeně spirituální (homo spiritualis), nebo pouze poněkud indoktrinovaně podstaty převážně rozumové (homo sapiens). A rovněž položit několik otázek týkajících se významu a funkcí rituálu, jeho aktuálnosti a potřebnosti, či postradatelnosti. Dále několik otázek ohledně jsoucnosti emocí a problematiky emočních zranění v souvislosti s traumatickými zážitky. A poukázat na dosud málo využívané možnosti propojení rituálních způsobů chování se záměrnou výchovnou a vzdělávací prací, nejen v oblasti etopedie, ale celé moderní pedagogiky. Klíčová slova: emoce, duše, tělo, trauma, rituál, kolektiv, socializace, edukace, pedagogika
Vyjednávání identity: Druhá generace litevských imigrantů ve Velké Británii
Dacys, Lucie ; Lánský, Ondřej (vedoucí práce) ; Fapšo, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vyjednáváním identity u druhé generace litevských imigrantů ve Velké Británii a klade si za cíl zjistit, jak děti migrantů reflektují život mezi dvěma světy a kulturami - zda se ztotožňují spíše s kulturou a stylem života cílové země, udržují kvůli členům rodiny identitu litevskou, anebo u nich dochází k vytvoření tzv. třetí kultury. První část práce slouží jako teoretický rámec a zaměřuje se na několik stěžejních témat - představena je teorie migrace, ve které je kladen důraz na historii a současnost emigrace litevské a také na teorii migrace transnacionální, dále je diskutován koncept identity, který je nahlížen z více perspektiv - představeny jsou identity národní, transnacionální, sociální či etnické a v neposlední řadě také teorie dětí třetí kultury a jejich identity. Rozebírán je zde také proces socializace a jeho specifika. Analytická část je pak případovou studií členů druhé generace litevských migrantů ve Velké Británii a představuje rozbor vnímání jejich vlastní identity. KLÍČOVÁ SLOVA Migrace, identita, sebepojetí, socializace, Litva, Velká Británie
Hmatové vnímání dětí s těžkým postižením zraku s použitím testu STIP
Kramosilová, Zuzana ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Cílem této rigorózní práce je vytvoření uceleného souhrnu získaných poznatků a statistických výsledků při ověřování hmatových schopností u dětí se zrakovým postižením v předškolním věku (5 - 8 let), v mladším školním věku (9 - 12 let) a starším školním věku (13 - 17 let) s použitím testu STIP I. - III. (Speed of Tactile Information Processing). Test STIP, který je převzatý z anglického originálu, je převeden do Braillova bodového písma a prověřuje čtení čísel. Test hodnotí přesnost - chybovost v řádcích, rychlost, soustředěnost.
International Organisation for Migration and African Union and their actions towards sustainable development in East Africa
Králová, Helena ; Tesař, Jakub (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rolí Africké unie a Mezinárodní organizace pro migraci v implementování cílů a strategií udržitelného rozvoje ve východní Africe od roku 2015 do roku 2020. Základní výzkumná otázka se zkoumá, jak mezinárodní organizace ovlivňují proces socializace a přijetí norem vztahujících se ke klimatické změně, migraci a udržitelnému rozvoji. Dále také tento výzkum používá koncepty sociálního konstruktivismu, cyklus normy a socializaci. Výzkum dále popisuje přístup dvou mezinárodních organizací k regionálním aktérům ve východní Africe. Kvalitativní analýza obsahuje dvě případové studie, které popisují, jak dvě různé mezinárodní organizace prosazují normy vztahující se ke stejným tématům ve stejném regionu. Tento výzkum se soustředil na kritickou diskurzivní analýzu několika různých dokumentů, které zkoumané mezinárodní organizace publikovaly. Výsledky analýzy ukázaly, že Mezinárodní organizace pro migraci se více zabývá prospěšností migrace ve spojení s udržitelným rozvojem a životními podmínkami migrantů. Dále také zahrnuje ve svých strategiích více aktérů. Africká unie zdůrazňuje roli členských států jako jednoho z hlavního aktérů a také poukazuje na roli místního obyvatelstva v budování odolnosti vůči klimatické změně. Dále se zaměřuje více na adaptační strategie spojené s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 420 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.