Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 328 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Dolování dat v prostředí sociálních sítí
Raška, Jiří ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývala získáváním znalostí ze sociálních médií. Konkrétním cílem této práce bylo získávání názorů na úrovní rysů z uživatelských recenzí. V teoretické části byly uvedeny metody v procesu dolování názorů a zpracování přirozeného jazyka. Hlavní částí této práce byly návrh a implementace knihovny pro dolování názorů pomocí analyzátoru přirozeného jazyka Stanford Parser a lexikální databáze WordNet. Pro identi kaci rysů byla použita závislostní gramatika, implicitní rysy byly dolovány metodou CoAR a názory byly klasi kovány algoritmem typu učení s učitelem. Na závěr byly uvedeny experimenty vyhodnocující implementované řešení a příklady použití.
Analýza nových technologií zobrazených v seriálu Black Mirror/Černé zrcadlo a jejich dopadu na společnost
Kaplan, Miloslav ; Langerová, Petra (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis robotů a sociálních sítí z vybraných epizod seriálu Black Mirror. Stručně se zabývá popisem děje a poselstvím jednotlivých dílů. U každé vybrané epizody se zejména zaměřuje na technickou proveditelnost daných technologií. V této práci jsou roboti a sociální sítě ze série Black Mirror srovnávány s moderními ekvivalenty ze skutečného světa. Práce rovněž pojednává o výhodách a nevýhodách sociálních sítí a robotů, včetně jejich vlivu na naši společnost. Dále se zabývá etickou a sociální stránkou těchto technologií. Hlavním cílem bakalářské práce je poskytnout vhled do technologií použitých v seriálu Black Mirror.
Application of Social Media Networks in Marketing Communication
Hubáček, Robin ; Buchtela, Karel (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
The master thesis describes the issue of using social media in marketing communication of chosen company. The aim of this thesis is to analyze the current situation in the company and to propose a new solution, i.e. marketing tools, which the company can use in the future. The first part summarizes the issues of marketing, marketing communication and social networks. The analytical part includes analysis of the external and internal environment, analysis of the competitive surroundings as well as SWOT analysis. The design part then proposes new possibilities for the use of social media, analysis of their efficiency and detailed design of promotion on the domestic market, all together with international reach.
Využití metod dolování dat pro analýzu sociálních sítí
Novosad, Andrej ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou dolování dat v prostředí sociálních sítí. Podává přehled o dolování z dat a možných metodách dolování. Práce také zkoumá sociální média a sítě, co mohou poskytnout a jaké problémy se sebou přinášejí. Jsou prozkoumané API třech sociálních sítí a jejich možnosti z hlediska získání dat vhodných pro dolování. Zkoumají se techniky dolování znalostí z textových dat. Je popsán způsob implementace webové aplikace, která doluje data ze sociální sítě Twitter pomoci algoritmu SVM. Implementovaná aplikace klasifikuje zprávy na základě jejich textu do tříd reprezentujících kontinenty původu. Je provedeno několik experimentů v softwaru RapidMiner a v implementované webové aplikaci a jejich výsledky jsou prozkoumány.
Internetový marketing v sociálních médiích
Plšek, Vítězslav ; Andrýsek, Petr (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Sociální média představují nový prostor pro marketing, propagaci a získávání zpětné vazby od zákazníka. Práce si klade za cíl zmapovat způsoby využití internetu a sociálních médií v rámci marketingové komunikace napříč širokým spektrem organizací. Získané závěry budou na základě analýzy využity k vytvoření návrhu marketingové komunikace pro společnost zabývající se prodejem specializovaných expedičních světel.
Marketing Strategy of Turkish Airliners
Fritsch, Daniel ; Schüller, David (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Diploma thesis is focus on marketing strategy of Turkish Airlines, the best European airline carrier with its main hub in Istanbul Ataturk Airport. Author covers analysis of airline industry and proposes marketing approach for increasing awareness and increasing sales of Turkish Airlines. Diploma thesis consists of three parts theoretical, practical and proposal part.
Analysis of Firm’s Digital Marketing Communication Channels and Improvement Proposals
Peša, Jakub ; MBA, Jaroslav Palla, (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
The diploma thesis elaborates on marketing communication channels of the selected company, with a focus on digital. The thesis is formed as data analysis and improvement proposal for the company, with the author’s intention of implementation. The scope encompasses theoretical foundations, research on company environment and e-marketing data evaluation. The three discussed parts result in a set of proposals, including costs estimation and measuring proposal. The presented outcome is in the form of marketing promotion efficiency increase.
Návrh marketingového plánu elektronického obchodu pro vstup na zahraniční trh
Rippl, Adam ; Havlík, Tomáš (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Cílem této práce je na základě provedených analýz navrhnout marketingový plán pro vstup na zahraniční trh společnosti, zabývající se elektronickým obchodem. V řešení bylo použito analýz vnějšího a vnitřního prostředí, včetně souhrnné SWOT analýzy. Dále práce analyzuje jednotlivé komunikační kanály digitálního marketingu, které podnik aktuálně používá. Obsahuje návrhy na zlepšení pro jejich efektivnější využití. Výsledkem je návrh komplexního komunikačního mixu v digitálním prostředí, společně se specifikací jednotlivých fází komunikace při vstupu na nový trh.
Marketingový plán personálního informačního systému Kompas2
Gultová, Pavla ; Tichý, Vlastimil (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu personálního informačního systému Kompas2, který je vyroben a distribuován společností PC HELP, a.s. V teoretické části se zároveň zabývá mapováním moderních marketingových trendů. Při návrhu marketingových aktivit je velká pozornost věnována internetovému marketingu, s důrazem na obsahový marketing.
Social Media and their Influence on Democratic Elections
Khyzhniak, Veronika ; Žouželková Bartošová, Marie (oponent) ; Froehling, Kenneth (vedoucí práce)
Progress in online technology has greatly improved the way how people all over the world can communicate with each other. Social networks greatly facilitate live communication not only for ordinary people but also for representatives of the legislative power. With the help of social media, politicians can promote their political campaign, advertise their party and, thanks to this, quickly and economically gain supporters. The 2016 US presidential elections highlighted the importance of social media communication on democratic elections worldwide. The aim of the thesis is to study different forms of social media. The project deals with the impact of Twitter and Facebook in the 2016 USA election and describes the way candidates were using it during the race.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 328 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.