Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,352 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Marketingová strategie produktu
Horňáková, Martina ; Kučerovský, Radek (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie zavedení nového produktu Pekárny Crocus, s. r. o. Východiskem pro sestavení návrhu vhodné marketingové strategie jsou údaje získané z teoretických poznatků a aplikace zvolených marketingových metod. Výstupem diplomové práce jsou konkrétní návrhy marketingové strategie dle rozšířeného marketingového mixu, která je předpokladem pro úspěšné zavedení nového produktu na trh.
Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně
Bláhová, Jitka ; Klementová, Miluše (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků firmy DP Stavebniny Maršovice a.s. a návrhy na zvýšení její úrovně. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy, jako je marketing, marketingový výzkum, využité marketingové metody, spokojenost zákazníků a další. V praktické části této práce je provedena analýza spokojenosti zákazníků společnosti DP Stavebniny Maršovice a.s. a následně vyhodnocení dotazníků. Na základě získaných informací z dotazníků jsou navržena opatření a doporučení pro zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků.
Podnikatelský plán na založení kavárny
Vašíčková, Pavlína ; Krška, Jiří (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení kavárny. Jejím posláním je na základě marketingového výzkumu a analýzy trhu navrhnout malý podnik, který by zaplnil mezeru na trhu v konkrétní lokalitě a představoval by jak efektivní investici pro investora, tak přínos pro obyvatele ze spádové oblasti.
Podnikatelský plán aktivit v oblasti vývoje a distribuce počítačové hry v žánru strategie
Lukschanderlová, Petra ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Bumberová, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na zpracování reálného podnikatelského plánu na založení živnosti zabývající se vývojem počítačové hry v žánru strategie. Základem je literární rešerše zpracovaná do teoretické báze zahrnující základní pojmy zaměřující se na nosnou myšlenku plánu a tvorbu obchodního modelu. Analytická část se věnuje prověření podnikatelské myšlenky s využitím metody Lean Canvas a provedení dalších analýz podnikatelského prostředí. Návrhová část již obsahuje zvolenou strategii pro začínajícího živnostníka včetně obchodního modelu, jenž se odvíjí na základě výsledků analýz podnikatelského prostředí.
Marketingový výzkum
Jadrná, Michaela ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků Kavárna a Bistro termoska s.r.o. ve Velkém Meziříčí. V teoretické části jsou vymezeny marketingové pojmy, externí a interní prostřední podniku a metody marketingového výzkumu. Praktická část práce se zabývá analýzami marketingového prostředí podniku a marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků. V závěru práce jsou podány návrhy vedoucí ke zlepšení současné situace podniku.
Studie spokojenosti zákazníků v neziskové organizaci
Lazárková, Martina ; Dvořák, Jan (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků Půjčovny lodí Dyje Znojmo. V teoretické části je rozebrána problematika zákazníka, jeho spokojenost a marketingový výzkum. V praktické části jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření, návrhy na zvýšení spokojenosti zákazníků a realizace a přínosy.
Marketingová strategie vznikající florbalové akademie
Fiala, Marek ; Veselá, Jitka (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce sleduje problematiku marketingové strategie a její tvorby pro vznikající Florbalovou akademii. Základem pro tvorbu marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků, aplikace zvolených metod primárního výzkumu a analýz mikroprostředí, makroprostředí a SWOT analýzy. Výstupem diplomové práce jsou, na základě zpracování a vyhodnocení zjištěných údajů, konkrétní návrhy dílčích prvků marketingové strategie, která je předpokladem úspěšného vstupu a působení Florbalové akademie na trhu.
Podnikatelský záměr - založení úklidové společnosti
Vondryska, Luboš ; Jurová, Marie (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení úklidové společnosti. V první části práce je popsán teoretický rámec založení podnikatelského subjektu. Druhá část je zaměřena prakticky. V této části je popsáno založení nové společnosti. V praktické části budou popsány analýzy mikroprostředí, makroprostředí a SWOT analýza. Třetí část je věnována finančnímu plánu, který detailně popisuje výdaje a příjmy nově vzniklé firmy.
Spokojenost zákazníků
Ondráček, Leon ; Weiterová, Monika (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na spokojenost zákazníků vybrané společnosti. K tomuto účelu je využito analýz vnitřního a vnějšího prostředí společnosti, SWOT analýzy, dotazníkového šetření, shlukové analýzy a matice spokojenost-důležitost. Práce je rozdělena do tří části. První část se zabývá představením těchto a dalších teoretických východisek. Po ní následuje analýza současné situace společnosti a vlastní průzkum. Třetí část se na základě zjištění vycházejících z analytické části věnuje konkrétním návrhům, které by měli vést ke zlepšení celkové spokojenosti zákazníků.
Analýza spokojenosti zákazníků
Matějka, Michal ; Plánková, Lucie (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti a loajality zákazníků společnosti GiTy, a.s. Teoretická část se věnuje problematice spokojenosti a loajality zákazníků a jejich zjišťováním. Dále se zabývá marketinkovým výzkumem se zaměřením na získávání informací pomocí dotazování. Praktická část práce obsahuje seznámení se společností, návrh výzkumu pomocí dotazování a metodiku analýzy dat. Tato část také popisuje firemní systém průběžného zjišťování spokojenosti zákazníků, jehož zavedení bylo cílem práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,352 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.