Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza možností ovlivnění antibiotické profylaxe na základě zánětlivých markerů II
Strnadová, Gabriela ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Šorf, Aleš (oponent)
Analýza možností ovlivnění antibiotické profylaxe na základě zánětlivých markerů II Autor: Gabriela Strnadová Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petr Domecký Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Infekce kloubních náhrad se považují za nejzávažnější komplikace provedení totálních endoprotéz, které lze redukovat mimo jiné sledováním zánětlivých a nutričních markerů. Cílem práce bylo analyzovat možnosti ovlivnění antibiotické profylaxe (AP) na základě těchto markerů u pacientů, kterým byla provedena primární implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu (THA) a totální endoprotéza kolenního kloubu (TKA). Metodika: Data byla získána z prospektivní studie, která započala v březnu 2020 na Ortopedické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Do analýzy bylo zahrnuto 118 pacientů starších 18 let, kterým byla implantována primární THA nebo TKA v časovém období od května 2021 do června 2022. Analyzovaná data pocházela z listinné a elektronické podoby zdravotnické dokumentace pacientů. Údaje o pacientovi, provedeném výkonu, tromboprofylaxi (TP), AP a výsledcích fyzikálních a laboratorních vyšetření byly analyzovány a popsány pomocí metod deskriptivní statistiky. Hodnocení vztahu mezi...
Analýza možností ovlivnění antibiotické profylaxe v ortopedii na základě zánětlivých markerů
Preiss, Přemysl ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Doseděl, Martin (oponent)
Analýza možnosti ovlivnění antibiotické profylaxe v ortopedii na základě zánětlivých markerů Autor: Přemysl Preiss Vedoucí: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petr Domecký Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Endoprotetické operace jsou náročné ortopedické operace zřídka spojené s komplikacemi, které však mohou být fatální. Jednou z nich je periprotetická kloubní infekce (PJI), jejíž riziko lze snížit antibiotickou profylaxí (AP). Cílem práce bylo v teoretické části popsání trendů u endoprotetických operací kolena a kyčle, jejich komplikací a možnosti diagnostiky. Cílem praktické části bylo u těchto pacientů analyzovat prognostické vlastnosti vybraných laboratorních parametrů na pooperační infekce, resp. pooperační komplikace. Metodika: Tato prospektivní studie začala v březnu roku 2020 a sběr dat probíhal do 28. 3. 2022 na Ortopedické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pacienti, kteří byli zahrnuti do studie, splňovali vstupní kritéria, tj. věk ≥ 18 let, pacient podstupující totální endoprotézu kyčle nebo kolena v období studie a vyjádření informovaného souhlasu se studií. Data byla shromažďována ze zdravotnické dokumentace pacientů a nemocničního informačního systému. Data zahrnovala informace o:...
Protilátkami zprostředkovaná rejekce po transplantaci ledviny
Slatinská, Janka ; Viklický, Ondřej (vedoucí práce) ; Reischig, Tomáš (oponent) ; Krejčí, Karel (oponent)
Protilátkami zprostředkovaná rejekce (AMR) je v současnosti považována za hlavní příčinu dysfunkce a selhání funkce štěpu ledviny po transplantaci. Protilátky způsobují cévní poškození, které je buď akutní nebo chronické, a může se manifestovat jako náhlá nebo progresivní dysfunkce štěpu. Rizikovými faktory pro vznik rejekce zprostředkované protilátkami jsou doba strávená na dialýze, opakovaná transplantace, předchozí sensitizace HLA antigeny, přítomnost panel-reaktivních protilátek. Diagnostika AMR je možná na základě průkazu depozice C4d složky komplementu v peritubulárních kapilárách (PTC) a přítomnosti dárcovsky specifických protilátek (DSA). Existuje také poškození způsobené protilátkami proti non-HLA antigenům, kdy nejsou DSA detekovatelné. Přínosem k upřesnění diagnostiky a stratifikace rizika je využití "molekulárního mikroskopu." Vysoká exprese ENDAT (endothelial activation and injury transcript) lépe predikuje riziko ztráty štěpu než stanovení C4d. Skórovací systém AMR na základě genové exprese koreluje s diagnózou AMR a predikuje ztrátu štěpu v budoucnosti. Cílem práce bylo ověřit účinnost léčebných postupů a rozpoznat nemocné v riziku AMR. V naší práci jsme prokázali efekt léčby akutní AMR pomocí kombinace plazmaferéz a IVIG. U rezistentních forem akutní AMR s použitím inovativně...
Automatizované sledování pohybujících se objektů pomocí robotického manipulátoru
Zelený, Miroslav ; Ligocki, Adam (oponent) ; Chromý, Adam (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá sledováním objektů za pomoci robotického manipulátoru Epson C3 a barevné kamery. Práce popisuje základní vlastnosti zařízení, které mají být použity. Ze softwarových nástrojů pro počítačové vidění je použita knihovna OpenCV, respektive její wrapper EmguCV. Je zde probrána základní problematika a principy sledování objektů v obraze a jsou zde představeny některé metody sledování. Tyto metody byly testovány a jsou zde tedy uvedeny jejich silné i slabé stránky, které se během testování projevily. Dále je zde uveden postup pro výpočet nových souřadnic kamery a efektoru manipulátoru pomocí homogenních transformací. Práce obsahuje výsledky testování daných algoritmů a jejich vyhodnocení. Výstupem práce je testovací aplikace pro robot Epson C3.
Patofyziologie kolorektálního karcinomu. Efekt screeningu kolorektálního karcinomu a role microRNA v patofyziologii kolorektálního karcinomu.
Král, Jan ; Špičák, Julius (vedoucí práce) ; Keil, Radan (oponent) ; Mohelníková Duchoňová, Beatrice (oponent)
Kolorektální karcinom (KRK) je závažné zhoubné nádorové onemocnění tlustého střeva, kterým celosvětově onemocní téměř dva miliony pacientů za rok. V České republice (ČR) je diagnostikován ročně u okolo osmi tisíc pacientů a přes tři a půl tisíce pacientů ročně na toto onemocnění umírá. Velká část je stále diagnostikována v pokročilém stadiu onemocnění (stadium IV - 20,1 %; stadium III - 24,5 % v roce 2017), což znamená horší celkovou prognózu. Screeningový program si klade za cíl identifikovat pacienty v časném stadiu KRK (stadium 0, I a II), kteří mají celkově lepší prognózu než ti s již vyvinutými symptomy onemocnění. Současný výzkum je zaměřen na markery, které by sloužily jak k časné diagnóze tohoto onemocnění, tak k predikci účinnosti léčby či časné recidivy nádoru. Prvním cílem naší práce bylo zhodnotit klinicko-patologickou charakteristiku pacientů s KRK diagnostikovaných screeningem v porovnání se symptomatickými pacienty a ověřit efektivitu screeningového programu v ČR. Provedli jsme multicentrickou prospektivní observační studii ve 12 centrech, která měla za cíl lépe charakterizovat jednotlivé parametry pacientů s KRK (lokalizace a stupeň diferenciace tumoru, výskyt metastáz apod). Screening byl definován jako primární screeningová koloskopie, nebo koloskopie po pozitivním testu na...
Identifikace pšenice seté a špaldy DNA markery
Smetana, Daniel
Pšenice špalda se v poslední době stává stále oblíbenější a žádanější vzhledem k lepšímu nutričnímu složení potravin ze špaldy oproti klasickým potravinám z pšenice seté. Obě tyto rostliny jsou jedny ze základních obilovin, pěstují se po celém světě a využívají se především v potravinářství a krmivářství. Vzhledem k častému falšování špaldových produktů prostřednictvím příměsí z pšenice seté roste zájem o jejich vzájemné odlišení. Jedním z možných nástrojů pro jejich identifikaci jsou metody molekulární biologie. Tímto směrem byla také zaměřena tato práce s názvem „Identifikace pšenice seté a špaldy DNA markery“. Testovaly a ověřovaly se DNA markery spojené s variabilitou v genu pro γ-gliadiny prostřednictvím PCR reakce a restrikčního štěpení (metoda RFLP). Bylo testováno celkem devět genotypů rodu pšenice a výsledky byly ověřovány na polyakrylamidové elektroforéze a pomocí bioinformatický nástrojů. Z výsledku vyplývá, že uvedený polymorfismus v genu pro γ-gliadiny lze použít jako identifikátor pro rozlišení špaldy a pšenice seté.
Rychlá metodika pro rozlišení česneku (Allium sativum L.), typu český paličák, pomocí mikrosatelitních markerů: metodika pro praxi
Ovesná, Jaroslava ; Mitrová, Katarína ; Kučera, Ladislav
Cílem této metodiky bylo ověřit a sestavit soubor mikrosatelitních markerů pro účely ověření, které je třeba použít pro nespornou identifikaci vybraných druhů česneku typu český paličák. Předmětem metodiky je jednoduchý postup pro určení česneků typu český paličák pomocí analýzy mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats), který je využitelný zkušebními laboratořemi v praxi. Popsaná metoda umožňuje identifikovat odrůdy a novošlechtění českého česneku typu paličáku pomocí DNA markerů (alel mikrosatelitů), které jsou přítomny pouze u této skupiny odrůd a novošlechtění česneku. Podstatou je amplifikace úseků genomu obsahující daný mikrosatelitní lokus pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) při použití specifických, flourescenčně značených primerů a následná analýza délky produktů PCR. Metodika nově přináší unikátní soubor diagnostických SSR markerů, postup hodnocení a interpretace výsledků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů: metodika pro praxi
Kučera, Ladislav ; Ovesná, Jaroslava
Předmětem metodiky je postup pro diagnostiku přítomnosti brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) a klikvy (Vaccinum macrocarpon L.) ve zpracovaných produktech, například v čajích, nebo v ovocných složkách řady dalších potravinářských výrobků (džemy, rosoly, protlaky). Metodika vychází z faktu, že primární struktura DNA je typická pro každý rostlinný druh. Byly proto využity molekulární DNA markery, které charakterizují daný rostlinný druh délkovou variabilitou mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats). Metodika popisuje extrakci DNA z předpokládané matrice, dále sekvence a použití vybraných SSR markerů a postup vyhodnocení analytických dat. Metodu lze použití v běžně vybavené molekulárně-genetické laboratoři. Metoda je použitelná pro charakterizaci DNA izolované z jakékoliv části rostliny, plodů a z nich odvozených potravin či potravních doplňků. Popisuje postup a potřebné vybavení pro provedení analýzy. Doporučuje způsob hodnocení výsledků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vybrané otázky z genetické diverzity psů
CHLUPATÁ, Lucie
Bakalářská práce je zpracována formou rešerše, na téma "Vybrané otázky z genetické diverzity psů". Cílem této práce bylo zpracování současného stavu vědeckého poznání v oblasti genetické diverzity psů. Nejdříve je v práci popisován původ, domestikace psů,organizace zabývající se chovem psů a vybraná plemena psů. Z genetické stránky jsou popisovány základní pojmy v genetice, genetické markery, DNA profil psa a metody hodnocení genetické diverzity. V závěru mé bakalářské práce jsem nastínila možná doporučení pro chovatele psů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.