Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Charakteristika a srovnání chmelařských regionů ve světě
VOLF, Adam
Práce charakterizuje a srovnává chmelařské regiony ve světě. Nejprve se věnuje literatuře o geografických aspektech pěstování chmele a podává charakteristiku chmele (botanická a zemědělská charakteristika, podmínky pěstování chmele, využití chmele). Světové chmelařské regiony jsou v práci definovány jako regionální soustředění alespoň 100 ha chmelnic (sklizňových ploch chmele). V analytické části jsou zpracovány a porovnávány údaje o rozloze sklizňových ploch chmele, produkci chmelových hlávek a výnosech chmele na základě statistik Barth Reports s využitím kartodiagramů, grafů a tabulek. Porovnávány jsou také klimatické typy chmelařských regionů. Okolo 50 % sklizňových ploch chmele se nachází ve dvou regionech - Hallertau v Německu a Yakima Valley v USA. S odstupem následuje severokorejský region Ryanggang Province a český region Žatecko. Velké soustředění chmelařských regionů lze nalézt ve střední Evropě a na severozápadě USA. Vysoké výnosy chmele se objevují v německém regionu Hallertau, v čínských a australských regionech. Navýšení sklizňových ploch a produkce chmele mezi roky 1990 - 2020 nastalo zejména v regionech USA. V příloze bakalářské práce je uskutečněn strukturovaný popis více než 30 chmelařských regionů světa.
Návraty volyňských Čechů a jejich asimilace, se zvláštním zřetelem k Vyškovsku
Martinková, Dagmar ; Čornejová, Ivana (vedoucí práce) ; Nosková, Helena (oponent) ; Vlček, Radomír (oponent)
V 2. polovině 19. století odešlo do carského Ruska hledat nový život asi 15 000 Čechů. Nejvíce se jich usadilo ve Volyňské gubernii, kde zakoupili půdu, založili české vesnice, rozvinuli pěstování chmele. V první světové válce volyňští Češi podpořili vznik československých legií a mnozí do nich vstoupili. Po této válce se několik stovek Čechů vrátilo do vlasti. Během druhé světové válce se Češi opět zapojili do odboje a vytvořili základ 1. československého armádního sboru. Po válce se většina přihlásila k reemigraci. Češi na Volyni poznali jaký je sovětský komunismus, perzekuce, kolektivizace, nebo i ukrajinský nacionalismus. Návrat do vlasti nebyl pro ně lehký a jejich repatriaci provázely těžkosti. Nesouhlasili s nastupujícím komunistickým režimem a varovali před ním obyvatelstvo Československa. Mnoho volyňských Čechů bylo komunistickým režimem sledováno a vězněno. Pro dějiny volyňských Čechů nebo jejich "dějinný příběh" byla vždy specifická láska k vlasti a tvrdá práce.
Zpráva za vědeckovýzkumnou činnost Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci v roce 2013
Patzak, Josef
Výroční zpráva shrnuje vědeckovýzkumnou činnost, která byla řešena v souladu s úkoly a oblastmi rozvoje stanovené představenstvem Svazu pěstitelů chmele ČR, schválenými výzkumnými projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) MZe ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Technologické agentury ČR (TAČR), Grantové agentury ČR (GAČR) a přiznanými podpůrnými programy MZe ČR pro rok 2013. Dosažené výsledky byly formou výročních a závěrečných zpráv oponentně projednány na jednotlivých vědeckých radách řešitelských pracovišť. V této zprávě jsou uvedeny stručné výsledky jednotlivých projektů dosažené v roce 2013. Dále pak výsledky koncepce rozvoje výzkumné organizace, navrhované projekty do jednotlivých soutěží a jejich úspěšnost. Zpráva je doplněna publikační činností a výstupy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sušení chmele na komorových sušárnách
Kořen, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Podsedník, Jan ; Rybka, Adolf ; Veselý, František
Metodika sušení chmele na komorových sušárnách upřesňuje parametry sušení chmele a jejich optimalizaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sušení chmele na pásových sušárnách
Kořen, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Podsedník, Jan ; Rybka, Adolf ; Veselý, František
Metodika sušení chmele na pásových sušárnách upřesňuje parametry sušení chmele a jejich optimalizaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils)
Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Kudrna, Tomáš ; Fořtová, Helena
Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils.) poskytuje informace o doporučované strategii ochrany chmele proti nejnebezpečnější houbové chorobě v našich podmínkách. Tato publikace vznikla na základě poznatků z pokusů Chmelařského institutu v Žatci. Hlavní úkol řešené problematiky spočíval v stanovení krátkodobé prognózy peronospory chmelové pro hybridní odrůdy. Jelikož hybridní odrůdy chmele jsou všeobecně citlivější k infekci peronosporou chmelovou, není možné použit stejnou prognózu jako pro Žatecký poloraný červeňák. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit novou strategii, která by vyhovovala i pro tyto odrůdy, jejichž podíl v druhové skladbě má vzrůstající charakter.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch)
Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Kudrna, Tomáš ; Fořtová, Helena
Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových stádií svilušky chmelové. Jsou zde uvedeny charakteristické znaky odlišující tato stádia, včetně důležitých bionomických informací a charakteristiky symptomů hospodářské škodlivosti T. urticae. Metodika obsahuje konkrétní pokyny pro odběr listů a hodnocení biologické účinnosti pro provedení ochranných zásahů. Prahy hospodářské škodlivosti jsou diferencovány dle jednotlivých akaricidů a s ohledem na vývojovou fázi chmele. Stanovení toxikologických dat a biologické účinnosti metodicky doporučovaných akaricidů na polní populace svilušky chmelové tvoří nedílnou součást této metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank)
Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Kudrna, Tomáš ; Fořtová, Helena
Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých forem mšice chmelové jak na primárních hostitelských rostlinách rodu Prunus (fundatrix, fundatrigenie), tak i virginogenních stádií na chmelu, včetně migrujících forem. V další fázi je pozornost zaměřena na prognózu výskytu mšice chmelové a signalizaci ochranných zásahů jak na základě SET v kombinaci s prahem hospodářské škodlivosti, tak na signalizaci ochranného zásahu proti mšici chmelové na základě krátkodobé prognózy výskytu virginogenní generace. Na základě monitorování letu mšic v ČR signalizovaném pracovníky SRS lze odhadovat intenzitu přeletu okřídlených forem P. humuli pro následující rok. Stanovení toxikologických dat a biologické účinnosti metodicky doporučovaných insekticidů na polní populace mšice chmelové tvoří nedílnou součást této metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hodnocení kvality chmele
Krofta, Karel
Kvalita chmele je posuzována v několika úrovních od sklizně přes zpracování až po dodávku zpracovaného chmele zákazníkům, kterými jsou ponejvíce domácí a zahraniční pivovary. V metodice jsou popsány nejdůležitější analytické metody, používané k hodnocení kvality chmele, uvedeny jejich přednosti, nedostatky a omezení. Důraz je kladen zejména na stanovení obsahu alfa kyselin, nejdůležitějšího kvalitativního parametru chmele, který lze stanovit několika způsoby s odlišným výsledkem. Důležitou součástí je pojednání o nežádoucích a cizorodých látkách ve chmelu, jejichž obsah je mnohdy limitujícím faktorem prodeje. Na základě výsledků chemických analýz lze s vysokou pravděpodobností určit identitu odrůdy a stupeň stárnutí chmele, ke kterému při skladování a zpracování zákonitě dochází.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR
Kopecký, Jiří ; Ježek, Josef ; Klíma, Bohumil ; Slavík, Ladislav
Metodika pro praxi, která řeší hlavní zásady pro využití progresivních systémů závlah chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.