Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,734 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Problematika penitenciárního zacházení s mladistvými odsouzenými
Svoboda, Oto ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Bajcura, Lubomír (oponent) ; Jůzl, Miloslav (oponent)
Disertační práce Problematika penitenciárního zacházení s mladistvými odsouzenými analyzuje současné penitenciární přístupy s mladistvými odsouzenými muži v České republice, což je také cílem disertační práce. V teoretické části je provedena charakteristika mladistvých odsouzených jakožto specifické skupiny vězněných osob. Mladiství jsou dále vystihováni z kriminologického pohledu ve vztahu ke specifikům při páchání protiprávní činnosti, z penologického pohledu ve vztahu k trestnímu opatření, z penitenciárního pohledu ve vztahu k výkonu trestního opatření. V disertační práci je dále představena Vězeňská služba České republiky a penitenciární zacházení s mladistvými odsouzenými na Slovensku. Vlastní empirické šetření se zaměřuje na analýzu a charakteristiku penitenciárního zacházení s mladistvými odsouzenými v českých věznicích, které jsou profilovány pro mladistvé muže. V rámci empirického šetření byl proveden kvalitativní výzkum, v němž byly uplatňovány metody výzkumu kazuistika a strukturovaný rozhovor. KLÍČOVÁ SLOVA mladiství odsouzení, vězení, protiprávní činnost, zacházení, vzdělávání, výchova, delikvence, kriminalita, penologie, restorativní justice, penitenciaristika
Výuková aplikace pro poznávání rostlin
Nedělová, Markéta ; Tesařová, Alena (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací interaktivní výukové aplikace, která by žákům mohla pomoci zvládnout učení druhů rostlin prostřednictvím prvků gamifikace. K řešení tohoto problému byla navržena a implementována progresivní webová aplikace. Tato aplikace byla vytvořena v reakci na požadavky a potřeby zjištěné během spolupráce se Základní školou v Olešnici. Umožňuje žákům procvičovat a rozšířit své znalosti o rostlinách prostřednictvím kvízů.
Financování zapsaného spolku
MIKUNDA, Jakub
Tato práce se zabývá komplexní finanční analýzou neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání. Metody použité v této práci jsou pozorování, komparace, analýza a syntéza. V teoretické části se práce zabývá historií spolků, možnostmi financování neziskových organizací, rolí fundraisera a vícezdrojovostí jako základním pravidlem v hospodaření zapsaného spolku. Praktická část pak aplikuje poznatky z teorie a popisuje vybranou neziskovou organizaci a porovnává financování v soukromém a veřejném sektoru vzdělávání. K tomu jsou využity údaje poskytnuté vybranou organizací a údaje dostupné z veřejných rejstříků. Bakalářská práce se snaží poskytnout návod, zda se má nezisková organizace rozhodnout pokračovat v cestě veřejného financování, nebo se raději vydat cestou soukromého vzdělávání.
Soukromé školy v systému základního vzdělávání: případová studie Karlovarského kraje
Donovová, Gabriela ; Veselý, Arnošt (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Tato diplomová práce se svým zaměřením věnuje oblasti soukromého základního vzdělávání v Karlovarském kraji. Jedná se o případovou studii, jejímž hlavním cílem je přiblížit soukromé základní školy v kontextu vývoje soukromých škol na národní úrovni. Pohlíží na trend posledních let, kdy dochází k nárůstu soukromých škol napříč regiony České republiky. Práce je postavena na sekundárních datech získaných z relevantních dokumentů týkající se soukromého vzdělávání a ze známých poznatků, které jsou v českém prostoru dostupné. Přibližuje fakta o soukromých základních školách z pohledu různých autorů, kteří se tématu primárně v české prostřední věnují. Teoretický základ práce vychází z nabídky a poptávky po vzdělávání. Pozornost je věnována také rodičům, jako aktérům, kteří mají podstatný vliv na existenci soukromých základních škol. Výzkumná část přináší vhled na trh soukromého základního vzdělávání v Karlovarském kraji. Představeny jsou jednotlivé školy, které v kraji vznikají od roku 1991 až po současnost. Snahou je, na základě analýzy dat o jednotlivých školách, objektivně zhodnotit školy, které se v Karlovarském kraji nacházejí. Dále je poukázáno na pravděpodobné důvody, které vedou k založení těchto škol.
Taneční škola Brno
Belousova, Anastasiia ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce byl návrh taneční školy v městské části Brno-Zábrdovice. Jedná se o zástavbě proluky na křížení ulic Milady Horákové a Příkop. Zadáním práce bylo doplnění dvou velkých ploch sousedních budov novostavbou. Objekt je rozdělený do dvou celků. První část je více přístupná veřejnosti. Tam se nachází velký taneční sál, který je možné pronajmout za účelem různých akcí, hudební škola pro dospělé a kavárna s terasou ve třetím nadzemním podlaží. Druhou část představuje dominantní osmipodlažní budova, ve které se rozmístily taneční sály různých velikostí, šatny s vlastním hygienickým zázemím a prostory, určené buď k pronajmu nebo jako kanceláře vyučujících taneční školy. Horní patra jsou vyhrazena k ubytování studentů. Každá ubytovací jednotka zahrnuje ložnice, malou kuchyni, šatnu a hygienické zázemí. V pokojích mohou bydlet jeden nebo dva studenti. Celé podzemní podlaží slouží k parkování osobních aut a odkládání kol. Taky se tam umístily technické místnosti a kotelna. Pro pohodlí obyvatel byla budova navržená jako průchozí. V zadní části pozemku byl navržen malý park s vyrovnávacími schodišti. V letní sezóně může být trávník použit jako rekreační místo pro studenty nebo obyvatele města. Celá stavba je navržena v souladů s požadavky na imobilní užívání staveb. Multifunkčnost nového objektu ideálně doplňuje stávající vzdělávací zázemí města kolem, jako například mateřské, a střední školy, gymnázia a vysoké školy.
Vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku
Hegerová, Anežka ; Sláma, Lukáš (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vedením a řízením spolupracovníků ve stavebním podniku. Cílem této práce je analyzovat situaci v českých stavebních firmách v několika oblastech. Teoretická část je věnována výkladu základních pojmů a teoriím, které souvisí s danou problematikou. V praktické části jsou navrženy čtyři hypotézy a na základě dotazníkového šetření je zhodnocena situace z hlediska diverzity, motivace, komunikace a vzdělávání ve stavebních podnicích. Výstupem práce jsou závěry a doporučení, které se opírají o trendy a zkušenosti získané z výzkumu a mohou při práci s vedením a řízením spolupracovníků ve stavebním podniku pomoci.
MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO
Skrývalová, Dominika ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce)
Moravské vinařské centrum Brno , sídlo Vinařského institutu, reprezentuje moravské vinohradnictví a vinařství. Budova nad historickými sklepy nabízí edukační i kulturní vyžití pro odborníky i širokou veřejnost. Tuto funkci doplňuje restaurační zařízení, ubytování a wellness provoz. Budova čistých, geometrických tvarů je zároveň bránou do zeleného pásu spojující ulici Hlinky s Vaňkovým náměstím.
Management osobního rozvoje
Dvořáčková, Dagmar ; Hubinková, Zuzana (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u výrobní společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s se zaměřením na technicko-hospodářské pracovníky a především na manažery společnosti. Teoretická část je soustředěna na vymezení základních pojmů v této oblasti, na osobnost manažera a jeho požadavky, self-management (time a stres management), na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Dále se věnuje vnitřním a vnějším vlivům působící na rozvoj manažera, na zvyšování výkonnosti prostřednictvím duševní hygieny, životního stylu a wellbeingu. Praktická část se zaměřuje na současný stav managementu osobního rozvoje a pravidla, dle kterých probíhá výběr a volba rozvoje a vzdělávání. Je zacílena na zjištění požadavků na manažery a na návrh konkrétního řešení, které poukazuje na možnosti dalšího rozvoje společnosti.
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti stavebnictví
Šuster, Richard ; Tichá, Alena (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti stavebnictví. Úvodní část zahrnuje hlavní teoretické pojmy z oblasti veřejného a soukromého sektoru, managementu a týmové spolupráce, stavebnictví a personálního managementu. Dále pak vymezuje teoretické poznatky z oblasti pracovního trhu a vzdělávacího systému SR a jejich přinos pro stavebnictví. V empirické části se práce zaměřuje na analýzu spolupráce jednotlivých sektorů ve stavebnictví a to na základě rozhovorů a pomocí dotazníkového šetření. Závěrečná část práce shrnuje jednotlivá zjištění a věnuje se návrhu doporučení pro zlepšení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti stavebnictví.
Centrum volnočasových aktivit
Kaňovský, Michal ; Utíkal, Aleš (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby centra volnočasových aktivit. Jedná se o objekt ležící na okraji města Třebíč na ulici "Na Kopcích". Objekt sestává ze dvou vzhledově a tří provozně provázaných celků. Levou část v prvním nadzemním podlaží tvoří bowling se zázemím a druhé nadzemní podlaží slouží pro sportovní aktivity jako je jumping, spinning nebo pro odpočinek formou masáží. Pravá část bude v obou podlažích sloužit pro vzdělávání a volnočasové aktivity. Objekt je navržený jako dvoupodlažní s částečným podsklepením. Konstrukční systém objektu je podélný stěnový se stropy z předpjatých stropních panelů nebo železobetonové monolitické desky. Objekt je založen na základových pasech, se založenými stěnami z betonových tvarovek ze ztraceného bednění. Obvodové zdivo je řešeno pomocí keramických cihelných tvárnic typu therm. Schodiště je navrženo jako prefabrikované i monolitické. Střecha je řešena jako plochá vegetační s vytvořením spádu pomocí spádových klínů z expandovaného polystyrenu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,734 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.