Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,669 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Management ve vybraných sportovních organizacích
HENSELOVÁ, Anna
Cílem této bakalářské práce je popis managementu ve sportovních organizacích, přesněji v lyžařských školách. První část je čistě metodická, která zobrazuje literární rešerši a druhá část je praktická, kde jsou vyobrazeny rozdíly mezi dvěma lyžařskými středisky, na Lipně a na Zadově. Nejprve se tato část zabývá charakteristikou obou organizací a jejich strukturou. Dále zmiňuje, jaké odlišnosti mezi sebou mají lyžařské školy těchto středisek a co by se dalo na školách zlepšit. Zjištěné údaje byly získány pomocí osobního rozhovoru s vedoucími manažery středisek a dále dotazníkem s místními zákazníky a jejich dětmi. Hlavním cílem této práce je porovnání cen, návštěvnosti, povědomí návštěvníků o lyžařských školách. Důležité je zjištění, jak návštěvníci vnímají lektory v lyžařské škole a co by rádi na lyžařské škole zlepšili. Pro manažery těchto středisek může být tento výzkum přínosný.
Franchising jako způsob podnikání u vybraného obchodního subjektu
MAREK, Aleš
Práce se zaměřuje na franchising ve společnosti McDonald's. Franchising představuje speciální druh spolupráce mezi franchisorem a franchisantem, kdy franchisor zaujímá postavení zpravidla veliké společnosti, která za určitých podmínek poskytuje druhé straně (franchisorovi) právo podnikat pod jménem společnosti. Franchisant se zavazuje, že bude plnit vše podstatné vycházející z franchisingové smlouvy. Cílem práce je identifikace společnosti McDonald's a zjištění předností a nedostatků této společnosti vůči ostatním konkurentům v oblasti rychlého stravování na trhu. Na základě dat získaných z metod, jako jsou případové studie jednotlivých společností a dotazníkové šetření bude sestaven seznam vlastních doporučení pro tuto společnost.
Návrh strategie pro podnik ENGETO Academy
Hruška, David
Hruška, D. Návrh strategie pro podnik ENGETO Academy. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Cílem bakalářské práce je prostřednictvím strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí navrhnout firmě ENGETO Academy strategie, které by zabezpečily rozvoj firmy a posílily její konkurenceschopnost. Teoretická část práce vychází z odborné literatury a zaměřuje se na zásadní pojmy a metody z oblasti strategického řízení a plánování. Praktická část staví na poznatcích získaných v teoretické části a analyzuje samotné fungování firmy. Vnější prostředí je analyzováno pomocí PESTE analýzy a Porterova modelu pěti hybných sil. Vnitřní prostředí je zhodnoceno na základě principu klíčových faktorů. Na základě jednotlivých analýz jsou identifikovány příležitosti, hrozby, silné stránky a slabé stránky podniku. Faktory jsou zhodnoceny za využití EFE a IFE matic a jsou identifikovány nejdůležitější faktory. Prostřednictvím SWOT analýzy jsou navrhnuty jednotlivé strategie, z nichž je jedna vybrána a ekonomicky zhodnocena.
Návrh podnikatelského záměru s vazbou na odvětví dřevozpracujícího průmyslu
Večeřa, Zdeněk
Cílem diplomové práce je vypracovat podnikatelský záměr pro založení truhlářství a tesařství. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou uvedená teoretická východiska práce, která obsahují a vysvětlují pojmy podnikání, podnikatel, podnik, financování podniku, podnikatelský záměr včetně jeho struktury a hodnocení efektivnosti podnikatelského záměru. V druhé části práce se teoretická východiska aplikují v praxi do konkrétního podnikatelského záměru. Podnikatelský záměr je vytvořen pro nově vznikající podnikatelský subjekt. Protože je podnikatelský subjekt nový, musí velmi pečlivě zvážit financování podniku. Podnikatelský záměr obsahuje také hodnocení jeho efektivnosti pomocí ukazatelů rentability a doby návratnosti.
Hmyz - (staro)nová potravina: ekonomické souvislosti a marketingová strategie
Poul, Marek
POUL, Marek. Hmyz – (staro)nová potravina: návrh marketingové strategie. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Tato bakalářská práce se zabývá entomofagií, tedy využíváním hmyzu jako potraviny. V práci je provedena rešerše literatury k danému tématu a náhodným výběrem jsou selektovány české i zahraniční firmy, které jsou analyzovány pomocí metody 4P. Práce zahrnuje také porovnání potravin obsahujících hmyzí složku s jejich substituty, které hmyz neobsahují. Hlavním cílem je navrhnutí marketingové strategie pro českou firmu WormUP, jež se výrobě hmyzích potravin věnuje. Pro tyto účely byla využita SWOT analýza, z níž byly následně vytvořeny čtyři marketingové strategie.
Pozice českého tradičního obchodu na maloobchodním trhu
Svobodová, Erika
Diplomová práce se zabývá českými tradičními maloobchodníky a jejich pozicí na maloobchodním trhu ve srovnání s velkými nadnárodními řetězci. Cílem je navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení udržitelnosti malých a středních maloobchodních firem působících na českém trhu. A to na základě situační analýzy trhu a výsledků z dotazníkového šetření zaměřeného na zákazníky malých a středních prodejen do 400 m2 a jejich preference při výběru nákupního místa.
Zpracování podnikatelského plánu
Pečinková, Daniela
Bakalářská práce je vyhotovena na téma „Zpracování podnikatelského plánu“ a jejím cílem je sestavení podnikatelského plánu pro nově vznikající prodejnu ekologicky šetrného zboží formou bezobalového prodeje ve městě Bystřice nad Pernštejnem. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je na základě odborné literární rešerše vymezena základní terminologie související s podnikáním a podnikatelským plánem. Praktická část vychází z poznatků získaných v teoretické části a zaměřuje se na zpracování konkrétního podnikatelského plánu pro nově vznikající subjekt na trhu. V závěru je vyhodnoceno pomocí určitých ukazatelů, zda je založení podnikatelského plánu v dané oblasti realizovatelné a má-li podnikatelský subjekt potenciál uspět na daném trhu.
Management vybrané mezinárodní sportovní akce softballu v době koronavirové pandemie
Sedláková, Klára ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Management vybrané mezinárodní sportovní akce v softballu v době koronavirové pandemie Cíle: Hlavním cílem práce je zpracování konkrétních opatření a doporučení, jak zdokonalit management budoucích mezinárodních softbalových akcí v České republice na základě Mistrovství Evropy v softballu juniorek U18 2021, a poukázat na dopady Covidu-19 na pořádání konkrétní mezinárodní akce a nalézt jejich efektivní řešení pro budoucí účely. Metody: V této práci byla použita metoda kvalitativního i kvantitativního výzkumu dat. Kvalitativní výzkum byl proveden v rámci strukturovaného rozhovoru s hlavní organizátorkou akce. Kvantitativní výzkum byl realizován pomocí marketingového výzkumu, konkrétně metodou Bradyho modelu zjišťování spokojenosti účastníků s akcí, a to v podobě elektronického dotazování (sběr primárních dat). Kvantitativní výzkum této práce se dále skládal z výsledků vlastního nezúčastněného pozorování. Dále byla využita metoda SWOT analýzy. Sběr sekundárních dat probíhal analýzou odborných textů souvisejících s management a projektovým řízením sportovní akce. Výsledky: Výsledky práce poskytují ucelený pohled na proces i úskalí managementu mezinárodní softballové akce pořádané v době koronavirové pandemie. Ze získaných dat vyplynulo, že dopady Covidu-19 měly značný vliv na pořádání...
Analýza rizik ve vztahu k ochraně obyvatelstva města Tábor
ŽILINČÍK, Jakub
Diplomová práce se zabývá analýzou rizik ve městě Tábor. Prvním cílem této práce byla identifikace nejzávažnějších antropogenních a naturogenních rizik na území města Tábor a jejich následná analýza. Druhým cílem bylo vytvoření analýzy rizik z pohledu obyvatelstva a následné porovnání s vlastní analýzou rizik města Tábor. Pro dosažení těchto cílů bylo použito více metod analýz rizik, aby došlo k prozkoumání problematiky z více úhlů. Jedním ze způsobu identifikace nejzávažnějších antropogenních a naturogenních rizik na území města Tábor bylo dotazníkové šetření, jehož součástí byla polo-kvantitativní "PNH" metoda, kterou měli respondenti vyplnit. Výzkumný soubor byl tvořen 1024 respondenty z města Tábor. V rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 34,1 % obyvatel katastrálního území města Tábor má zkušenost s požárem nebo výbuchem v zástavbě a průmyslu. Další výsledek, co stojí za zmínku, je fakt, že 10,5 % výzkumného souboru se v životě setkalo s událostí úniku nebezpečné látky, přesto v polo-kvantitativní analýze z pohledu obyvatel vyšla míra rizika u této události jako riziko mírné. Naopak v autorově polo-kvantitativní analýze rizik bylo riziko úniku nebezpečné látky klasifikováno jako riziko nežádoucí. V reakci na výstup z multikriteriální analýzy a polo-kvantitativní analýzy byl namodelován únik amoniaku a chlóru pomocí softwaru TerEx. Zjištění uvedená v této diplomové práci jsou určena pro širší veřejnost, převážně pro obyvatele města Tábor, kteří se chtějí dozvědět něco o rizicích vyskytujících se na území jejich bydliště.
Zhodnocení ochrany vybraných měkkých cílů a připravenosti významných objektů památkové péče z hlediska bezpečnosti
KOVÁŘOVÁ, Lenka
Diplomová práce se zabývá zhodnocením ochrany vybraných měkkých cílů v Jihočeském kraji a zhodnocením připravenosti těchto objektů z hlediska bezpečnosti. Cílem této práce bylo zhodnotit bezpečnost vybraných objektů památkové péče v Jihočeském kraji a charakterizovat úkoly a činnosti základních složek integrovaného záchranného systému při zajišťování ochrany těchto vybraných objektů památkové péče. Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení bezpečnosti a ochrany vybraných hradů a zámků v Jihočeském kraji. Jedná se o Státní zámek Hluboká nad Vltavou, Státní hrad a zámek Český Krumlov a Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec. V první části je popsána problematika měkkých cílů, jejich ochranou a zabezpečením, ve druhé části je popsán stručný náhled do historie ochrany všech hradů a zámků a popsání některých nepříznivých událostí, které se na hradech v minulosti staly a ve třetí části je popsána současné využívání vybraných hradů a zámků a jejich stručná charakteristika. K zodpovězení výzkumných otázek "Jak je zabezpečena ochrana vybraných objektů památkové péče v Jihočeském kraji?" a "Jak se podílí základní složky integrovaného záchranného systému a zejména Policie ČR na ochraně objektů památkové péče?" slouží odpovědi polostrukturovaných rozhovorů s odpovědnými osobami z vybraných hradů a zámků a s odpovědnými osobami z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a z Krajského ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje, ze kterých celá diplomová práce i cíle práce vychází. Údaje z polostrukturovaných rozhovorů jsou dále použity do SWOT analýz, které jsou sestavené na analýzu bezpečnosti a zajištění ochrany každého vybraného hradu a zámku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,669 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.