Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4,392 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kilhofová, Hana ; Hudec, Martin (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Broker Consulting, a.s. za období 2015-2021. Zhodnocení bude uděleno na základě finanční analýzy. Jako první jsou v této práci vymezeny cíle, metody a postupy práce. Poté je práce rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska, která jsou poté aplikována do analytické části. A třetí část obsahuje podrobný popis návrhů na zlepšení finanční situace společnosti.
Návrh expanze společnosti se zdravým rychlým občerstvením na slovenský trh
Rubínová, Tereza ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh expanze společnosti se zdravým rychlým občerstvením na slovenský trh. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola se zabývá vymezením problematiky, cíli práce a metodami zpracování. Druhá kapitola definuje teoretická východiska řešené problematiky. V třetí kapitole je provedena analýza současného stavu společnosti. Čtvrtá kapitola obsahuje vlastní návrhy vstupu na slovenský trh.
Rozvoj obchodních aktivit sportovního areálu
Pírková, Kateřina ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit organizace Hroch z.s. Teoretická část shrnuje poznatky ohledně neziskových organizací, jejich managementu či marketingu a současně představuje metody použité v práci. Analytická část poskytuje obraz o vnitřním a vnějším prostředí organizace a analyzuje jejich interakce. V návrhové části jsou shrnuta doporučení vedoucí k rozvoji organizace a jejich obchodních aktivit.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Pohanková, Barbara ; Koláčná, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o hodnocení finanční situace společnosti ICE Invest spol. s.r.o. za časové období 2017 až 2021 a o návrzích na její zlepšení. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na definici vybraných ukazatelů a pojmů související s finanční analýzou. V praktické části je finanční analýza vypočtena a následně jsou zhodnoceny její výsledky. Závěrečná část práce se zaměřuje na návrhy na zlepšení finanční situace v podniku.
Návrh expanze kojenecké stravy na vietnamský trh
Tranová, Petra ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je předložení manuálu postupu pro českou firmu s produkty dětské stravy při vstupu na vietnamský trh. Vybraná společnost pro předložení manuálu se zabývá výrobou a distribucí dětské stravy pro kojence a malé děti. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematika, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých má diplomová práce dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně ekonomického zhodnocení.
Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy
Chudá, Tereza ; Maliha, Radek (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Narex Ždánice, s.r.o., podnik za období 2017-2021 pomocí nástrojů finanční analýzy. V teoretické části budou popsány jednotlivé metody finanční analýzy a také ukazatele, které budou následně v práci aplikovány. V praktické části jsou vybrané ukazatele používány a s jejich pomocí je provedena finanční analýza podniku. Poslední část práce se zabývá návrhy, které by mohly podniku pomoci s jeho současnou situací.
Zhodnocení finanční situace podniku
Puklická, Natálie ; MBA, Radek Pavlovič, (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje zhodnocení finanční situace společnosti Rosso steel, a.s. v letech 2017 až 2021 a návrhy na její zlepšení. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy, které slouží jako podklad ke zpracování praktické části. Praktická část zobrazuje analýzu současného stavu společnosti, porovnání hodnot s konkurenční firmou a následnými návrhy na zlepšení této situace. Pro zpracování finanční analýzy byla použita data z účetních výkazů společnosti.
Rozvíjení podnikání v oblasti digitálního obsahu
JANDOVÁ, Tereza
Tato práce hodnotí obchodní vyhlídky v dynamické oblasti digitálního obsahu ve studentské online ilustrační firmy Cartoon Yooself. Výzkum pomocí specifické metodologie provádí komplexní analýzu vnějšího a vnitřního prostředí firmy působící v sektoru digitálního umění. S využitím získaných poznatků SWOT analýzy identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby relevantní pro prostředí digitálního obsahu firmy. Práce představuje obchodní model a zásadní poznatky navržené tak, aby poskytly funkční firemní rámec pro měřený úspěch v konkurenčním prostředí směřujícím do budoucnosti. Poznatky získané z této komplexní analýzy lze dále zkoumat a upravovat tak, aby zajistily úspěch firmy v rozvíjející se oblasti digitálního obsahu.
Analýza vnějšího prostředí vybraného podniku
NOVÁKOVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu vnějšího prostředí podniku Jednota, spotřební družstvo České Budějovice. Hlavním cílem bylo pomocí analýz vnějšího prostředí zhodnotit současnou situaci podniku a na základě výsledků jednotlivých metod navrhnout vhodnou strategii, která by pomohla zlepšit postavení podniku na trhu. Z analýz vnějšího prostředí byly vybrány tyto metody: PESTE analýza, Analýza scénářů a Porterův model pěti sil. Pro získání ucelenějšího pohledu na celkovou situaci podniku byla vypracována částečná SWOT analýza zaměřená pouze na příležitosti a hrozby. Následně pro zúžení zaměření této práce byly vypracovány dvě analýzy zaměřené na zákazníky podniku. Tyto metody byly vytvořeny za účelem lepšího pochopení zákaznických potřeb, konkrétně se jednalo o Segmentaci trhu a Mapu empatie klíčových zákazníků. Potřebné podklady pro provedení analýz byly získány z internetu nebo poskytnuty vedením podniku. Na závěr byly navrženy klíčové strategické oblasti. Tyto oblasti vycházejí z výsledků provedených metod hodnocení vnějšího prostředí.
Container Construction - Identification Cost and Time Savings
Tejgi, Michal
Construction from containers can be more efficient than construction from conventional building materials in a number of suitable applications. From an investor’s point of view, the cost and speed of construction are important parameters, while from the societal point of view, it is environmentally friendly since it recycles original shipping containers. The core of this article is a case study of container construction of a primary school in Slovakia. The case study presents life cycle costs which are compared and contrasted with conventional construction. The aim is to compare investment construction costs. Finally, the results are compared with international studies on the topic of the life cycle of modular container buildings, project investment and renewability of this type of construction.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 4,392 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.