Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,336 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání úrovně koordinačních schopností zaměřených na rovnováhu u žáků pátých, sedmých a devátých tříd v Praze
Kučera, Jakub ; Suchý, Jiří (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Tato bakalá ská práce zkoumá úrove koordina ních schopností u žák 5., 7. a 9. ro níku ZŠ, tedy ve vývojov velmi r znorodých obdobích. Teoretická ást se zam uje na vymezení koordina ních schopností a jejich d lení, dále porovnává období prepubescence a pubescence a p edstavuje testové baterie, které koordinaci prov ují. Výzkum byl provád n pomocí Iowa- Brace test, který byl použit pro ov ování úrovn obecn koordina ních schopností žák . V metodické ásti je popsán pr b h testování (v etn popisu p ípravy) jež probíhalo na dvou ZŠ v Praze v celkem devíti t ídách. U nam ených dat se potvrdil statisticky významný nár st koordina ních schopností mezi žáky 5. a 7. ro níku, zatímco mezi 7. a 9. ro níkem byl jejich nár st menší než 5 %. Tato zjišt ní jsou ve shod s teorií Prof. Karla M koty, CSc. (M kota a Novosad, 2005). Dále se projevily lepší koordina ní schopnosti u dívek než u chlapc , a to ve všech ro nících. Vyšších výsledk také dosahovali žáci v nující se individuálním sport m oproti žák m v nujícím se sport m kolektivním. KLÍ OVÁ SLOVA Koordinace, Iowa-Brace test, trénink rovnováhy, rozvoj, starší školní v k
Rozvoj venkovské turistiky v Pardubickém kraji se zaměřením na využití koní
Holánková, Agáta
Tato diplomová práce se zajímá o aktuální situaci v oblasti rozvoje venkovské turistiky se zaměřením na využití koní v Pardubickém kraji. První část práce charakterizuje samotný Pardubický kraj, stav cestovního ruchu a současnou nabídku forem venkovské turistiky a jezdecké turistiky v Pardubickém kraji. Druhá část práce je věnována průzkumu aktivních podniků provozujících venkovskou turistiku s využitím koní a také současné poptávce ze strany veřejnosti. Průzkum byl realizován pomocí dotazníkového šetření a výsledky byly prezentovány pomocí grafů a tabulek s následnými slovními komentáři. Na základě výsledků byla sestavena SWOT analýza a následně byly navrženy některé možnosti rozvoje venkovské turistiky s využitím koní v Pardubickém kraji.
Analýza udržitelného rozvoje vybraných států Afriky, se speciálním zřetelem na využití půdy a návrhy rámcových opatření
Bárta, Vojtěch
Abstrakt Tato práce spočívala ve výběru 3 rozvojových zemí Afriky podle zvolených kritérií a v následné analýze těchto zvolených států, podle cílů bakalářské práce. Následně byla pro vyhotovené analýzy navržena opatření vedoucí k podpoře udržitelného rozvíjení analyzovaných států. Výsledky práce byly založeny na návrzích a opatřeních, které byly stanoveny pro jednotlivé státy, i pro analyzované státy souhrnně. Závěrem práce bylo shrnutí výsledků, za cílem předpřipravit je pro případné použití kýmkoli v dalším vývoji této problematiky. Vybrané státy představovaly tři velice různorodá území, zahrnující i stát, jehož území zasahuje do Saharské pouště. Návrhy rámcových opatření, které byly vytvořeny za účelem podpoření jejich udržitelného rozvíjení, byly soustředěny na boj s degradací tropického půdního typu po odlesnění, zajišťování vody pro zemědělství i jiné účely, boj s desertifikací, zemědělskou politiku a boj s korupcí. Tyto návrhy opatření byly tvořeny s požadavkem na co největší proveditelnost, s ohledem na nedostatek finančních prostředků, jimiž rozvojové země disponují a další limity těchto území.
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza
Huba, Radovan
Hlavním cílem práce bude navrhnout nový destinační produkt a optimální způsob marketingové komunikace města Prievidza. Vedlejšími cíli práce jsou vytvoření profilu návštěvníka a zhodnocení aktuální situace cestovního ruchu města Prievidza. Dalším vedlejším cílem je na základě výsledků formulovat doporučení pro poskytovatele služeb v oblasti cestovního ruchu ve městě Prievidza. Výše uvedené cíle práce budou dosaženy prostřednictvím analýzy cestovního ruchu ve městě Prievidza na základě zpracovaných získaných statistických údajů a dotazníkového šetření mezi návštěvníky města Prievidza a města Bojnice. Součástí práce bude i literární rešerše, která přesně definuje terminologii a blíže seznámí s předpoklady rozvoje cestovního ruchu ve městě Prievidza.
Zhodnocení rozvoje cestovního ruchu v Kyjově
Kupková, Nikola
Tato bakalářská práce se zaměřuje na cestovní ruch v Kyjově. Cílem je zhodnotit momentální stav a identifikovat možnosti jeho dalšího rozvoje. V teoretické části jsou přiblíženy hlavní teoretická východiska pro zpracování práce. V analytické části se kombinuje socioekonomický profil města s popisy turisticky atraktivních oblastí a analýza kapacitních možností ubytovacích zařízení. Metodou polostrukturovaných rozhovorů s významnými aktéry z oblasti veřejné správy a cestovního ruchu v Kyjově se snažíme získat hlubší vhled do tématu. Na základě získaných dat je provedena SWOT analýza a následné zhodnocení rozvoje cestovního ruchu. Identifikované nedostatky jsou doplněny o konkrétní doporučen pro zlepšení aktuálního stavu. Výsledky práce mají potenciál poskytnout městu Kyjov významné informace pro další plánování a realizaci rozvoje cestovního ruchu.
Vývoj materiálů uplatňovaných v nábytkářském průmyslu
Vlachopulos, Christos
Bakalářská práce se věnuje materiálům, které se běžně používají v nábytkářském průmyslu, zabývá se jejich vývojem, především s přihlédnutím k jejich vlastnostem. Zmapované materiály popisují jejich vlastnosti a využití, jenž se aplikují v nábytkovém odvětví. Výsledkem teoretické části je přehled vybraných materiálů. Praktická část se zabývá zjišťováním a porovnáním zvolených mechanických a fyzikálních vlastností různých materiálů, které jsou rozebrány v diskusi. Práce může sloužit jako praktický využitelný přehled materiálů uplatňovaných v nábytkářském průmyslu, který obsahuje jejich vlastnosti a využití pro praxi.
Kvalita vládnutí a výdaje na obranu
Dostál, Pavel
Diplomová práce se věnuje zkoumání dvou fenoménů, a sice výdajů na obranu a kvality vládnutí. Vybranými státy, ve kterých jsou tyto dva fenomény v této práci zkoumány, jsou státy různých světových organizací či geografických regionů. Pro plné pochopení problematiky je část práce věnována popisu vybraných regionů a jejich vývoji. Následně jsou popsány fenomény kvality vládnutí a jsou zkoumány jejich determinanty. V rámci práce jsou sledovány oba jevy a jejich vývoj odděleně a následně je zkoumána jejich provázanost a spojení. Závěr je věnován posouzení souvislosti těchto dvou problematik.
Developmental, pathobiochemical and molecular aspects of selected inborn errors of metabolism
Kolářová, Hana ; Honzík, Tomáš (vedoucí práce) ; Drahota, Zdeněk (oponent) ; Morava Kozicz, Eva (oponent)
Dědičné poruchy metabolismu představují heterogenní skupinu vzácných onemoc- nění, jež obvykle postihují méně než 1 na 100 000 živě narozených dětí. Vzhledem k jejich nízké prevalenci zůstávají často na okraji zájmu základního i aplikovaného výz- kumu farmaceutických společností. Studium vzácných onemocnění představuje jediný způsob jak zlepšit prognózu pacientů. Předkládaná dizertační práce se věnuje především problematice poruch mitochondriálního metabolismu. Jejím záměrem bylo charakterizovat mitochondriální biogenezi během fetálního období a v průběhu dětského i dospělého věku. Další část se zabývá studiem mitochondriálních neuropatií optiku na klinické, biochemické a molekulárně-genetické úrovni. Tato práce významně podpořila dřívější nález, že 22. gestační týden je kritickou periodou pro viabilitu plodu, což je nutno zvážit především při tvorbě doporučení pro resuscitaci nedonošených novorozenců. Další přínosem byla charakterizace velkého souboru pacientů s neuropatiemi optiku na podkladě mitochondriální dysfunkce. Podařilo se nám charakterizovat více než 200 pacientů na biochemické a molekulárně- genetické úrovni, kteří byli popsáni jak v kazustických sděleních (LHON/MELAS překryvný syndrom), tak i v mezinárodních kohortových studiích (MELAS, DOA, extraokulární příznaky LHON). Hlavním...
Trénink silniční cyklistiky za posledních šedesát let
Šnajdr, Jakub ; Šafránek, Jiří (vedoucí práce) ; Thun, Lukáš (oponent)
Název: Trénink silniční cyklistiky za posledních šedesát let Cíl práce: Cílem práce je popsat a částečně porovnat trénink profesionálního závodníka v silniční cyklistice ve sledovaném období. Metody: V práci jsme použili metodu kompilace a komparace dat. Klíčová slova: silniční cyklistika, trénink, vývoj
The study of mitochondrial energy-metabolism maturation
Křížová, Jana ; Hansíková, Hana (vedoucí práce) ; Pecina, Petr (oponent) ; Rauchová, Hana (oponent)
Během nitroděložního vývoje savců se plod nachází hypoxickém prostředí. Pro umožnění správné postnatální adaptace na vnější podmínky je v tkáních plodu po narození nezbytný rychlý přechod z glykolytického na oxidativní metabolismus zajišťovaný mitochondriemi. Mitochondriální maturace je složitý proces, který je přesně regulován, mimo jiné i na transkripční úrovni. Pomocí technik jako je analýza mikročipů, kvantitativní PCR, měření enzymových aktivit nebo hladiny koenzymu Q jsme v jaterní tkáni a kosterním svalu potkanů popsali akceleraci mitochondriálního metabolismu v perinatálním období a výsledky korelovali s analýzou u člověka. Ze 1546 testovaných mitochondriálních genů jsme u potkana zjistili statisticky významné rozdíly v expresi u 1119 z nich v játrech a u 827 ve svalech. K nejvýznamnější změně v expresi genů došlo v játrech mezi 20. a 22. dnem březosti, což naznačuje, že plod potkana je připraven na přechod do vnějších podmínek nejméně 2 dny před narozením. Změny hladiny koenzymu Q u potkana i člověka ukazují, že množství koenzymu Q je v prenatálním období nízké, po narození se zvyšuje v obou tkáních. Atypickou kinázu Coq8ap jsme popsali jako enzym, jehož exprese se po narození významně zvyšuje. Byla již dříve predikována jako regulátor biogeneze koenzymu Q, ale substráty i mechanismus...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,336 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.