Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 365 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Učitel mateřské školy z pohledu generací
KŘÍŽOVÁ, Simona
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku osobnosti učitele v kontextu mateřských škol, s důrazem na jeho profesní kvalifikaci, kompetence a prestiž profese. Teoretická část práce zkoumá různé aspekty učitelské profese, včetně historie učitelství, feminizace učitelského povolání, role učitele v kontextu změn a jeho časovou náročnost. Zabývá se také vymezením pojmu kompetence a profesními dovednostmi potřebnými pro efektivní výkon učitelské práce. Dále je v práci analyzována problematika plánování vzdělávacího procesu, včetně tvorby školního a třídního vzdělávacího programu. Praktická část práce se zaměřuje na cíle výzkumného šetření, výzkumné otázky a metodiku použitou k získání relevantních dat. Dále jsou prezentovány a diskutovány výsledky výzkumného šetření, které bylo realizováno formou dotazníku.
Úroveň vybraných měkkých dovedností u studentů ekonomických programů vysokých škol
ČEČKOVÁ, Nikola
Tato bakalářská práce se zaměřuje na úroveň vybraných měkkých dovedností u studentů ekonomických oborů vysokých škol. Cílem bakalářské práce je analýza vybraných měkkých dovedností (soft skills) u studentů ekonomických programů vysokých škol, zhodnocení úrovně těchto kompetencí a návrh doporučení pro jejich rozvoj u vysokoškolských studentů v kontextu Průmyslu 4.0. Práce představuje teoretická východiska, která se vztahují k problematice chápání pojmu kompetence a dále také definování pojmu Průmyslu 4.0. Tyto teoretické poznatky jsou poté využity pro dotazníkové šetření a následné analytické části, která se zabývá analýzou úrovně vybraných měkkých dovedností u studentů. Závěr práce obsahuje vyhodnocení úrovně vybraných měkkých dovedností a také návrh doporučení pro jejich rozvoj v souvislosti s Průmyslem 4.0.
Hra jako edukační médium pro rozvoj mediace
Podloucká, Barbora ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Suková Vychopňová, Kateřina (oponent)
Anotační list: Název diplomové práce: Hra jako edukační médium pro rozvoj mediace Abstrakt v českém jazyce: Tato diplomová práce se věnuje tématu hra jako edukační médium pro rozvoj mediace. V teoretické části pojednává o pojmu mediace, jejím pojetí ve Společném evropském referenčním rámci a jeho Doplňkovém vydání, o prostředcích a formách mediace, o důležitosti mediace ve výuce cizích jazyků. Větší důraz je kladen na téma mediační činnosti (mediace komunikace, mediace textů, mediace konceptů). Dále se teoretická část věnuje problematice her, jejich vymezení z didaktického hlediska, poukazuje na společné aspekty hry a mediace. V praktické části se zabývá analýzou konkrétních her rozvíjejících mediaci. Hry jsou tříděny podle toho, jakou činnost mediace rozvíjí. U každé předložené hry je detailně popsáno, jakým způsobem danou mediační činnost rozvíjí. Cílem práce je seznámit čtenáře s pojmem mediace a předložit analýzu her, které rozvíjí mediaci. Tyto hry by učitelům mohly posloužit jako materiál do výuky, případně jako inspirace pro vlastní tvorbu. Diplomová práce přináší nové možnosti pro zpestření výuky francouzského jazyka. KLÍČOVÁ SLOVA mediace, hra, FLE, francouzský jazyk, výuka jazyků, kompetence
Strategie rozvoje obchodních zástupců vybrané společnosti
Vojta, Michal ; CSc, Iva Dočkalová, (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku podnikového vzdělávání. Definuje zákonitosti, podmínky a postupy vzdělávání a rozvoje pracovníků ve firmách. Analyzuje skutečný vzdělávací program ve vybrané obchodní společnosti a na základě této analýzy navrhuje možná opatření pro optimalizaci jeho efektivity.
Osobnost úspěšného manažera ve státní správě
Štíchová, Ludmila ; Mašková, Helena (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce hledá osobnost ideálního manažera na vybraných úřadech státní správy, definuje, kdo je ideálním manažerem, a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje návrh školení a manuál přispívající ke zvyšování profesionality manažerů ve státní správě.
Návrh na zvýšení efektivity práce obchodních zástupců
Miškeříková, Martina ; MBA, Jan Miškeřík, (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaobírá nedostatky v řízení a motivaci obchodních zástupců. Na základě analýzy současné situace navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení výkonnosti a efektivnosti práce obchodních zástupců. Teoretická část obsahuje poznatky z oblasti manažerských funkcí a motivace. Praktická část zjišťuje pomocí analýzy současnou situaci a navrhuje na základě návrhů a doporuční změny důležité pro plnění plánů oblastního pracoviště.
Interkulturní rozdíly v kompetencích českého a amerického manažera
Toman, Petr ; Koleňák, Jiří (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je identifikovat kulturní rozdíly, které na české a americké manažery působí. Zabývám se problematikou národní kultury, se zaměřením na Českou Republiku a Spojené státy americké. Dále se věnuji problematice podnikové kultury a interkulturnímu managementu. K analýze těchto témat jsem využil teoretických znalostí a dotazníkového šetření. Výstupem mé práce je doporučení kulturně příznačného stylu managementu pro manažery ČR a pro manažery USA v mezinárodním prostředí.
Návrh změny organizační struktury firmy
Svobodová, Elena ; Heinl, Zdeněk (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout novou organizační strukturu ve výrobním podniku, zaměřit se hlavně na jednotlivé organizační složky a specifikovat cíle, které by měly být touto restrukturalizací dosaženy. Návrh změny organizační struktury je proveden na základě analýzy současné situace společnosti, dále dle poskytnutých informací a interních materiálů od zaměstnanců a vedení firmy. V rámci diplomové práce jsem navrhla novou organizační strukturu, která má pro podnik znamenat zlepšení efektivnosti jeho chodu, což znamená snížení nákladů a zvýšení produktivity.
Návrh na vytvoření optimální firemní struktury
Srnská, Martina ; Chaloupková, Kateřina (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o využití optimalizace firemní struktury ke zvýšení výkonnosti organizace a dosažení firemních cílů. Práce analyzuje pracovní pozice v obchodní společnosti z hlediska charakteristiky produktu, činnosti, podmínek činnosti a předpokladů činnosti. Práce zahrnuje analýzu dovedností a kompetencí jednotlivých pracovníků. V návrhové části jsou formulovány popisy nových pracovních míst a jejich začlenění do firemní struktury, návrhy na rekvalifikaci, školení a ukončení pracovního poměru s pracovníky firmy. V ekonomickém vyhodnocení práce jsou přehledně shrnuty kalkulace nákladů a přínosů.
The Assessment Centre Design for the HR Manager Position
Kolibová, Adéla ; Rosenbreierová, Simona (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
The diploma thesis is concerned with a designing of an Assessment centre for the HR manager position in one particular Czech company. In the thesis is presented a theoretical background of topics related to the main goal of the thesis. Further, a job analysis is executed to create appropriate conditions for setting key competences of the HR manager. The competences serve as the basis for the designing of the Assessment centre which can be, consequently, applied as the effective selection technique.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 365 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.