Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu
Vávrová, Barbora ; Ragulová, Michaela (vedoucí práce) ; Kučerová, Ilona (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu Cíle: Hlavním cílem této práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu. Metody: Část speciální obsahuje kompletně zpracovanou kazuistiku pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu. Zahrnuje anamnézu, vstupní i výstupní kineziologický rozbor, dlouhodobý i krátkodobý plán a celkem sedm terapeutických jednotek. Součástí je také zhodnocení efektu provedených terapií. Kazuistika byla zpracována během mé souvislé odborné praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun od 13. 1. 2020 do 7. 2. 2020. Výsledky: Fyzioterapeutická intervence prokázala viditelný efekt především v oblasti operovaného kolenního kloubu u pacienta s totální endoprotézou kolenního kloubu. Došlo ke zvýšení rozsahu pohybu v operovaném kolenním kloubu do flexe i extenze o 40ž a ke zvýšení svalové síly flexorů a extensorů kolenního kloubu na operované dolní končetině. Klíčová slova: kolenní kloub, gonartróza, endoprotéza, fyzioterapie, osteoartróza, léčba
Posouzení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na zajištění kvality a dostupnosti veřejných kulturních potřeb
Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 23. - 31. května 2015
Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Hančilová, Marcela ; Zachardová, Irena
Přes dvě stě vystoupení v průběhu třetího ročníku Týdne v roce 2015 reprezentovalo amatérské umělecké aktivity a neformální umělecké vzdělávání, které je českým fenoménem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stavební podoba hradu Karlštejna v době Karla IV.
Vávrová Hanušová, Barbora ; Záruba, František (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Diplomová práce "Stavební podoba hradu Karlštejna v době Karla IV." se nejprve zabývá historickými zprávami jak o samotném založení hradu Karlštejna, tak o dalších událostech v době života Karla IV. a vztahuje je ke stavební podobě hradu. Hlavní část práce spočívá na podrobném popisu stavby s přihlédnutím k dřívějším zjištěním, průzkumům a plánům. Dále je tato stavební podoba hradu zasazena do kontextu dalších hradů založených Karlem IV. a detailněji se věnuje stavební struktuře dochovaných hradů Kašperku, Radyni, Karlshausu a Laufu an der Pegnitz. Jelikož hrady ve 14. století obecně sloužily především obytným účelům, v práci je přihlédnuto také ke skladbě prostor v souvislosti s obytnými složkami stavby, jako jsou různé druhy vytápění, okna apod.
Pravěké osídlení Levého Hradce
Vávrová, Barbora ; Bláhová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dobeš, Miroslav (oponent)
Předložená práce představuje výsledky zpracování výzkumu akropole Levého Hradce (okr. Praha-západ), který probíhal v letech 1940-1954 pod vedením Ivana Borkovského (ARÚ ČSAV v Praze). Hradiště je známo jako rané centrum přemyslovských Čech, nicméně bylo významně osídleno i v průběhu pravěku. Tyto nálezy však dosud nebyly zpracovány. Hlavním cílem práce byla identifikace pravěkých kultur na základě posouzení keramického souboru, zjištění rozsahu osídlení v jednotlivých obdobích pravěku a snaha o dataci jednotlivých fází opevnění na základě původní dokumentace v konfrontaci s dochovanými movitými nálezy. Proběhl pokus o identifikaci sídlištních objektů v dokumentaci a propojení nálezů s dokumentací.
Prameny k poznání pravěkého osídlení Levého Hradce
Vávrová, Barbora ; Dobeš, Miroslav (oponent) ; Bláhová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce shrnuje na základě studia literatury a archivní dokumentace poznatky o vývoji pravěkého osídlení na Levém Hradci od mladší doby kamenné po dobu stěhování národů. Přehledně shrnuje informace o archeologických výzkumech, které zde byly provedeny, a zaměřuje se na jejich přínos pro poznání pravěkého osídlení lokality. Zasazuje Levý Hradec do kontextu osídlení regionu v jednotlivých obdobích.
Analýza komunikační strategie TOP 09 v předvolební kampani 2013
Vávrová, Barbora ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Mikeš, Jiří (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá předvolební kampaní a komunikační strategií politické strany TOP 09 ve volbách v roce 2013. Cílem této práce je analyzovat komunikační strategii politické strany TOP 09 v předvolební kampani, analyzovat jednotlivé nástroje komunikace a zhodnotit kvalitu jejich provedení. Práce je rozdělena do dvou částí, přičemž první teoretická část má za cíl vymezit politický marketing a jeho jednotlivé koncepty a modely, a následně volební kampaně a strategie. V analytické části práce bude provedena strategická analýza strany TOP 09 a následně její komunikační strategie. Přínos práce tkví v komplexním zhodnocení komunikační strategie politické strany TOP 09 a v návrzích na její zefektivnění.
Politický marketing strany TOP 09 před volbami 2010
Vávrová, Barbora ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Kuta, Martin (oponent)
Bakalářská práce na téma "Politický marketing strany TOP 09 před volbami v roce 2010" si klade za cíl analyzovat využití marketingových nástrojů a jejich aplikaci ve volební kampani strany TOP 09. V první teoretické části práce popisuje politický marketing a zabývá se teorií volebních kampaní a politických stran z marketingového hlediska. Druhá část práce představuje stranu TOP 09, její vznik a hlavní představitele. Praktická část práce popisuje politický marketing strany TOP 09 a její předvolební kampaň. V závěru práce analyzuje a hodnotí politický marketing strany a jeho podíl na úspěchu strany ve volbách roku 2010.
The Role of USD in a Globalized Economy
Vávrová, Barbora ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Černá, Iveta (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat vývoj postavení amerického dolaru na základě historického vývoje mezinárodní měnové soustavy a globalizovaného světa a poskytnout analýzu současné pozice dolaru, jakožto vedoucí světové měny. Práce je rozdělena do třech částí. První část je věnována teoretickým východiskům měnového kurzu. Druhá část se zabývá historickým vývojem mezinárodního měnového systému ve vztahu k americkému dolaru. Závěrečná kapitola udává a analyzuje charakteristiky, které předurčují světovou pozici americkému dolaru. Kapitola také pojednává o problémech americké ekonomiky, analyzuje kurz dolaru vůči euru a nastiňuje možný výhled do budoucnosti.

Viz též: podobná jména autorů
2 Vávrová, Berenika
3 Vávrová, Blanka
1 Vávrová, Božena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.