National Repository of Grey Literature 37 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Neolithic and Eneolithic settlement of the Karlovy Vary Region
Tajer, Jan ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Dobeš, Miroslav (referee)
The diploma thesis Neolithic and Eneolithic Settlement of the Karlovy Vary Region is based mainly on the analysis of the typical finds of this period, i.e. cut and chipped stone industry in the area of the region under study. By analysing the finds I could subsequently identify potential sources of production raw materials, thus documenting their migration in the landscape, showing the probable direction of long-distance communications and potential Neolithic colonisation of the area. I compared the findings with previously known facts from the surrounding areas, especially those from the South Bohemia region. I also followed the development of settlement in the period from the Neolithic to the Eneolithic in the surrounding border mountain areas in Bavaria, Saxony, Poland and Slovakia. This researched material is summarized in a catalogue, which thus becomes the first clear summary of all Neolithic and Eneolithic finds in the territory of the Karlovy Vary Region. The work also includes a graphic appendix containing maps with the finds as well as graphs of geochemical evaluation of the raw materials. Key words: Neolithic; Eneolithic; Karlovy Vary Region; West Bohemia; raw material; cut and chipped stone industry; X-ray fluorescence analysis
Copper in Eneolithic Bohemia
Dobeš, Miroslav ; Jiráň, Luboš (advisor) ; Bátora, Jozef (referee) ; Stuchlík, Stanislav (referee)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Miroslav Dobeš Měď v eneolitických Čechách Copper in Eneolithic Bohemia Disertační práce Abstract vedoucí práce - Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. 2012 Abstract Miroslav Dobeš: Copper in Eneolithic Bohemia. Copper artifacts are an important source of understanding for European prehistory, not only in terms of the development of new technologies, but also importantly as a means of social communication. The gradual perception of the copper objects from their initial importing to simple cold forging to pyrotechnological processes and culminating in the Early Bronze Age tin bronze alloys, can be observed already in the Near East at the end of the 9th Millenium B.C., in other words the Aceramic Neolithic (Çayönü Tepesi). Within Europe, there has been a rapid initial development of metalurgy in the Balkans, aproximatelly in the middle of the 5th Millenium B.C., in Central Europe this innovation has arrived sometime around 4000 B.C., or shortly afterwards. The present work is the first thorough analysis of the Czech Eneolithic copper industry, which is based largely on original documentation of findings and attempts to complete the synthesis of sources. From a chronological point of view, this work covers the entire period of the...
Spondylus ornaments in the neolithikum in the Czech Republic
Sedláčková, Petra ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Dobeš, Miroslav (referee)
Měkkýši a jejich schránky měli a doposud hrají v životě člověka velice důležitou úlohu. V této práci se budu zabývat především mlži rodu Spondylus, z jejichž lastur byly v neolitu, resp. v kultuře s lineární keramikou, vyráběny šperky, které byly pro jejich nositelé zajisté velice důležité. Jelikož se zejména ve střední Evropě jednalo o nepříliš snadno dostupný materiál, mohli z něj vyrobené ozdoby nosit jen vybraní jedinci v tehdejší společnosti. Pro své majitele však nesloužily pouze jako symboly společenského postavení, ale pravděpodobně byly používány také jako talismany a amulety. Cílem této práce bylo sehnat a prostudovat veškerou dostupnou literaturu k problematice spondylových šperků, pokusit se určit původ suroviny a jejího šíření do dalších částí Evropy, popsat hlavní skupiny ozdob a snažit se zhodnotit jejich význam pro tehdejší společnost. Další nedílnou součástí předkládané práce bude shromáždění všech doposud publikovaných nálezů na území České republiky.
The hilltop settlement in Praha-Dubeč - Rohožník in the context of other sites of the Řivnáč culture in the microregion of Rokytka and Botič creeks.
Klímová, Ivana ; Dobeš, Miroslav (advisor) ; Popelka, Miroslav (referee)
(in English): Master thesis is focuced on analysis of polyculture hilltop settlement Dubeč - Rohožník in context of Eneolithic and Řivnáč culture. Archaeological artefacts originated from B. Novotný excavations of 1950 were analysed and results are compared with other řivnáč culture settlements in the region.
Early eneolithic in central Bohemia with reference to site Prague - Krč
Sušická, Věra ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Dobeš, Miroslav (referee)
Úkolem této práce je v prvé řadě shrnutí současné koncepce časného eneolitu na území Čech. To bylo provedeno rozdělením kultur do kapitoly začínající pozdně-lengyelským horizontem a končící michelsberskou kulturou. Sledovány byly typické znaky, charakterakteristické nálezy i diskutované otázky jednotlivých kultur a příslušných nálezových skupin. Dalším cílem práce je vytvořit seznam středočeských časně eneolitických lokalit, což bylo provedeno sepsáním katalogu nalezišť podle okresů s následným vyobrazením v mapách podle kulturního zařazení. Poslední částí této práce je zveřejnění post-jordanovských (shussenriedských) keramických nálezů z lokality Společenská zahrada - Praha-Krč, jejichž materiální základna se v oblasti středních Čech stále více rozšiřuje. Analýzou prošel pouze keramický materiál, další nálezy čekají na zpracování. Kriticky jsou zhodnoceny i dva post-jordanovské objekty (palisádový žlab, kostrový pohřeb v sídlištním kontextu).
The neolithic socio-ritual architecture in Bohemia
Nytrová, Kateřina ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Dobeš, Miroslav (referee)
Pravěké kruhové sociokultovní architektury jsou výrazem postupné diferenciace a vyšší organizovanosti lidstva počínaje vrcholným neolitem. Za oblast vzniku specifické formy monumentalizujících architektur - rondelů - se dnes považuje střední Podunají; odtud se idea "posvátných kruhu" šíří směrem k severu a severozápadu, snad i k severovýchodu a východu a zpětně možná i k jihu. Kruhové posvátné stavby jsou rozptýleny na geograficky značně rozsáhlém území a prostupují od neolitu až po ranou dobu dějinnou. Ačkoliv nelze očekávat přímou genetickou souvislost všech těchto staveb, existuje zcela určitě zásadní myšlenkový prvek, který všechny tyto stavby spojuje. Klíčem kjeho objasnění je vysvětlení funkce jednotlivých staveb. Ačkoliv vykazuje neolitická sociokultovní architektura podle archeoastronomických průzkumů znaky plánované výstavby za účelem vytvoření kalendáře a vhodné pozorovatelny pro sledování pohybu vesmírných těles, nelze tuto funkci s naprostou jistotou dokázat. A zřejmě astronomický a kalendářní smysl nebyl jediným hybatelem výstavby takto nákladných staveb, které navíc vyžadovaly pravidelnou údržbu. Význam neolitické sociokultovní architektury spatřuji spíše v tom, že znázorňovala v obecné rovině jakýsi jednotící prvek celé neolitické společnosti, známý všem jejím členům (jednotlivé rondely...
The settlement of the Řivnáč culture in Vliněves (District Mělník)
Kulfierzová, Zuzana ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Dobeš, Miroslav (referee)
Ve své bakalářské práci se zabývám řivnáčskou kulturou a hlavně zpracováním jejího rovinného sídliště ve Vliněvsi (okr. Mělník). Od roku 1999 probíhá na tomto polykulturním nalezišti záchranný archeologický výzkum, který doložil osídlení od eneolitu po dobu stěhování národů. Objeveno bylo pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry a několik hrobů kultury se šnůrovou keramikou. Z doby bronzové je nejvýrazněji zastoupena kultura únětická, které patří sídliště i pohřebiště, z mladšího bronzu kultura mohylová. Výrazné je osídlení z období halštatu a laténu. Pár objektů pochází z mladší doby římské a z doby stěhování národů. Mezi lety 2000-2003 byla při výzkumu ve Vliněvsi objevena také řivnáčská kultura, konkrétně dvě řivnáčské polozemnice a šest jejích objektů. V první části práce jsem se věnovala samotné kultuře, dějinám bádání o ní, popisem náplně a vztahům řivnáčské kultury k ostatním soudobým kulturám. Dále se zabývám popisem samotné lokality, zpracováním a zhodnocením jejích nálezů. Na konec jsem se zajímala o typy, funkce a způsoby konstrukce řivnáčských obydlí a snažila se také porovnat polozemnice z Vliněvsi s řivnáčskými chatami z jiných rovinných sídlišť. Vycházela jsem z knihy Homolka u Stehelčevsi (1968), která je dosud jedinou samostatnou publikací věnovanou této kultuře, a dále pak z různých...
Evidence of eneolithic textile production in Bohemia
Korteová, Judita ; Dobeš, Miroslav (advisor) ; Březinová, Helena (referee)
The aim of the thesis is to describe the technological as well as social connections of the textile production in Aeneolithic Bohemia, examined principally on archaeological evidence from Aeneolithic settlements, especially whirles, weights, awls and spools. Evaluated as for their number, shapes, dimensions, functions and archaeological context, the finds are being related to data coming from abroad, mainly from the pile-dwelling settlements in Switzerland, known as localities with preserved organic material. The thesis also includes a description of the various phases and techniques of the textile production, whose archaeological evidence is being compared with items found in Bohemia. The situation in Aeneolithic is being put in a broader context of the textile production in prehistoric and protohistoric times. Keywords awls, Bohemia, Aeneolithic, textile production, weights, whirls
Human remains on the settlement sites of the Czech eneolithic period
Kovaľ, Juraj ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Dobeš, Miroslav (referee)
Táto práca je pokusom o rozpoznie a zúžitkovanie výpovednej hodnoty všetkých foriem nálezov l'udských pozostatkov na sídliskách českého eneolitu. Uspokojit' sa s výkladom l'udských pozostatkov na sídliskách len ako s fenoménom priebežne prestupujúcim celým pravekom znamená ochudobniť sa o možnost' odhalit' konkrétne výpovede o charaktere duchovnej kultúry v dynamickom a premenlivom prostredí eneolitu. Komplikovaný výklad tohoto formálne i obsahovo bohatého javu, a to či už uvažujeme o jednaní štandardne pohrebnom, nepohrebne rituálnom, či morálno-právne podmienenom, je nutné zvažovat' v užšom prostredí jednotlivých kultúr, či určitých oblastí ich rozšírenia, a to najma v kontexte s nálezmi l'udských pozostatkov mimo sídlisk. Ciel'om je, na základe konfrontácie pravidelností identifikovaných v množine informácií sústredených v databáze s modelovanými výkladovými rovinami, odhalit' rolu akú hralo v konkrétnych obdobiach českého eneolitu zámemé umiestňovanie l'udských pozostatkov do priestoru sídlisk. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

National Repository of Grey Literature : 37 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
8 Dobeš, Marek
8 Dobeš, Martin
6 Dobeš, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.