Master’s theses

Latest additions:
2022-08-14
00:02
Analysis and visualization of the GPT-2 language model
Šipoš, Daniel ; Mareček, David (vedoucí práce) ; Rosa, Rudolf (oponent)
Vizualizácia komplexných modelov neurónových sietí s architektúrou typu Transfor- mer je vo všeobecnosti veľmi náročná úloha, ktorá sa väčšinou rieši vizualizáciou blokov Attention a sledovaním, na ktoré slová sa tento blok zameriava. Modely Transformer ale majú veľké množstvo vrstiev, na každej vrstve majú veľké množstvo hláv Attention a každá hlava môže sledovať rôzne lingvistické znaky. My sme sa preto v tejto práci za- merali na vytvorenie programu, ktorý je určený na prehľadnejšiu vizualizáciu správania jazykového modelu GPT-2. Prišli sme so štyrmi metódami vizualizácie, ktoré skúmajú závislosti generovaných slov od prechádzajúcich slov v texte. Tieto závislosti sledujeme tak, že skúsime prvé slovo v texte vynechať alebo zameniť za podobné slovo a pozorujeme zmenu v pravdepodobnosti generovaného slova. Metódy sme vyskúšali na modele GPT- 2 Medium a demonštrujeme, aké výsledky dané metódy vytvorili. Zároveň vyslovujeme hypotézy, ktoré sa pokúšajú objasniť, prečo tieto výsledky vyšli práve tak. 1

Detailed record
2022-08-14
00:01
Role veřejných knihoven v rozvoji digitální gramotnosti
Schiffnederová, Aneta ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Vojtko, Tibor (oponent)
Cílem práce je analýza stavu zapojení veřejných knihoven do rozvoje digitální gramotnosti u dospělé populace. V úvodu se práce zaměřuje na koncept digitální gramotnosti a s ní související pojmy jako digitální propast či digitální kompetence. Ke zjištění stavu digitální gramotnosti u české dospělé populace jsou využity studie Českého statistického úřadu (ČSÚ) a studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) PIAAC. Pozornost je dále zaměřena na analýzu strategických a politických dokumentů zabývajících se digitální problematikou. Jedná se o sdělení vydaná Evropskou komisí a strategie schválené vládou České republiky. Následující kapitola se soustředí na veřejné knihovny, které jako kulturní instituce sehrávají významnou roli v oblasti dalšího vzdělávání a tím i důležitou úlohu v realizaci podpory digitální gramotnosti u dospělých. Na úvodní kapitoly navazuje empirické šetření, jehož cílem je analyzovat, jakým způsobem se veřejné knihovny podílejí na rozvoji digitální gramotnosti v České republice. Potřebné informace jsou získávány pomocí kvantitativní metody šetření prostřednictvím vlastního dotazníku, zaslaného městským knihovnám České republiky prostřednictvím e-mailu. Záměrem je shromáždit co nejvíce dat týkajících se realizace digitálního vzdělávání pro veřejnost a zvýšení...

Detailed record
2022-08-14
00:01
Interindividuální variabilita exprese vybraných membránových transportérů a jejich vliv na prognózu a terapii pacientů s akutní myeloidní leukémií.
Nálevková, Karolína ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Červený, Lukáš (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Karolína Nálevková Školitelka: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D. Název diplomové práce: Interindividuální variabilita exprese vybraných membránových transportérů a jejich vliv na prognózu a terapii pacientů s akutní myeloidní leukémií. Akutní myeloidní leukémie je maligní nádorové onemocnění hematopoetického systému. Dostupná léčba stále nepřináší dostatečné výsledky, jelikož pěti let od stanovení diagnózy se dožívá pouze necelých 30 % pacientů. Základní indukční terapii už dlouhá desetiletí tvoří kombinace cytarabinu s antracyklinem, nazývaná také jako "7+3" terapie. Díky karyotypizaci a imunofenotypizaci pacientů se v posledních pár letech potvrdila velká heterogenita onemocnění, což podpořilo i rozvoj cílených léčiv. Na výsledek terapie mohou mít vliv i další faktory, například transportéry podílející se na přestupu léčiv či esenciálních molekul přes buněčné membrány. V této práci jsem se proto věnovala zejména vlivu vybraných membránových přenašečů OCTN1, OCTN2 a ABCC4 na prognózu onemocnění a terapii pacientů. Nejprve jsme si na mononukleárních buňkách izolovaných z krve de novo diagnostikovaných pacientů s AML pomocí RT-PCR a ddPCR metody určili...

Detailed record
2022-08-14
00:01
Mytické myšlení Manuela Scorzy
Roubalová, Kristýna ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent)
Diplomová práce se věnuje románu Redoble por Rancas (Vzpoura v Rancasu), dílu Manuela Scorzy, jehož specifický literární styl, který přináší nový způsob zobrazení situace indiánů v Peru, činí ze zařazení tohoto díla mezi tradiční literární žánry nesnadný úkol. V práci bude provedena analýza jednotlivých estetických a literárních prvků, kterými se autor odlišuje od tradičního indigenismu, a to především technice mytického myšlení, kterou Scorza inovativně využívá ke spatření a pochopení situace peruánských indiánů. Cílem této práce je představit nový pohled na autorův styl, zařadit dílo Vzpoura v Rancasu mezi literární mýty a zjistit, jak tato skutečnost ovlivňuje určení literárního žánru tohoto díla.

Detailed record
2022-08-14
00:00
Hodnocení vlivu nových FLT3 inhibitorů na akumulaci daunorubicinu u ABCB1-exprimujících leukemických buněk
Králová, Adéla ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Jirkovský, Eduard (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Adéla Králová Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Konzultant: Mgr. Simona Suchá Název diplomové práce: Hodnocení vlivu nových FLT3 inhibitorů na akumulaci daunorubicinu u ABCB1-exprimujících leukemických buněk Inhibitory fms-podobné tyrosinkinázy 3 (FLT3) představují novou generaci léčiv v terapii akutní myeloidní leukémie (AML). Standardní léčba AML je zahájena indukční terapií zahrnující kombinaci cytarabinu s antracykliny. Její nevýhodou je vznikající rezistence často způsobená vlivem ABCB1 efluxního transportéru. Jako prospěšný přístup k terapii se proto jeví současná inhibice FLT3 a ABCB1, která byla prokázána u FLT3 inhibitorů midostaurinu a gilteritinibu používaných v klinické praxi. Jejich účinnost však klesá, proto je snaha vyvinout nové molekuly inhibující FLT3. Cílem naší práce bylo zjistit, zda dva nadějné nové FLT3 inhibitory (7225, 7596) budou inhibovat i ABCB1. Kromě promyelocytární buněčné linie se zvýšenou expresí ABCB1 (HL60-ABCB1) a parentních HL60-par jsme pro hodnocení použili i AML buněčné linie (MOLM-13, THP-1, Kasumi-1). Akumulační studie na HL60-ABCB1 prokázaly silnou schopnost látek 7225 i 7596 inhibovat ABCB1-mediovaný eflux. Součástí této práce je i...

Detailed record
2022-07-31
00:13
Sémantika a interpretace odpověďových částic ano, ne
Hrdinková, Kateřina ; Šimík, Radek (vedoucí práce) ; Martínek, František (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku českých odpověďových částic ano a ne, a to zejména z pragmatického a sémantického hlediska. V teoretické části představuje dosavadní stav bádání o těchto odpověďových částicích v mezinárodní i české lingvistické tradici a detailněji rozebírá dva zahraniční přístupy: Manfreda Krifky (pragmatická teorie založená na salienci) a Florise Roelofsena & Donky Farkas (sémantická teorie založená na lexikálněsémantických rysech), kteří vidí odpověďové výrazy jako svébytné anafory svých antecedentů. Následná praktická část testuje hypotézy pragmatické a sémantické teorie vytvořené pro angličtinu v českém jazykovém kontextu. Vychází ze studie Claus et al. (2017) a z jejich výzkumu odpověďových částic v němčině. Hlavním cílem experimentu je zjistit sémantiku a pragmatiku odpověďových výrazů ano, ne v reakci na negativní otázky s iniciálním slovesem, nicméně tento hlavní experiment je doplněn i dvěma výplňkovými experimenty, přičemž první z nich zkoumá odpovědi ano, ne v reakci na negativní otázky se slovesem ve finální pozici a druhý zjišťuje odpovědi na pozitivní otázky. Výsledky nejprve shrnují zvlášť pozorování pro jednotlivé experimenty, a nakonec v obecné diskusi dochází k jejich prolnutí - To ustanovuje určité vlastnosti obou odpověďových výrazů. Na základě...

Detailed record
2022-07-31
00:04
Zneužití dominantního postavení na internetu
Netrval, Daniel ; Navrátil, Petr (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Zneužití dominantního postavení na internetu Abstrakt Tématem práce je tradiční soutěžněprávní delikt zneužití dominantního postavení, avšak v internetovém prostředí. První, teoretické, kapitoly práce se nejdříve zaměřují na vývoj institutu zneužití dominantního postavení v právu Evropské unie v minulých dekádách. Následně pak popisují digitální trh, jeho specifika a zákonitosti. V další části dochází k syntéze těchto poznatků a k popisu specifik soutěžněprávní regulace ve vztahu k internetovým službám. V práci jsou analyzována zejména specifika při vymezování relevantních trhů a tržní síly. Praktická část práce se zabývá případovou studií dvou rozhodnutí Evropské komise. A to rozhodnutím o spojení podniků ve věci COMP/M.7217 - Facebook / WhatsApp a rozhodnutím o zneužití dominantního postavení ve věci AT.39740 - Google Search (Shopping). První rozhodnutí bylo zvoleno s ohledem na ukázkové vymezení relevantních trhu ve vztahu k internetovým službám, kdy Komise musela přistoupit k definici trhu na základě charakteristických znaků výrobku. Antitrustové rozhodnutí je pak popsáno s ohledem na jeho komplexitu, a i již proběhlý soudní přezkum. Zároveň se dotýká self-preferencingu jako v zásadě speciální skutkové podstaty zneužití dominance u internetových služeb. Praktická část v tomto potvrdila závěry analytické...

Detailed record
2022-07-31
00:03
Komunikace s předškolními dětmi v pedagogice M. Montessori (Děti s českým a jiným mateřským jazykem)
Dvořáková Suchánková, Hana ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Cílem této diplomové práce je charakterizovat komunikaci učitelek s dětmi batolecího a předškolního věku z mono- i z bilingvních rodin, v zařízeních typu Montessori nebo v zařízeních touto pedagogikou inspirovaných. Diplomová práce je tvořena dvěma částmi - první, teoretickou část, představují kapitoly o komunikaci dětí a s dětmi, jejích formách a specificích, o jazyku a jeho osvojování, o bilingvismu, o zakladatelce pedagogiky Montessori a jejích metodách a o komunikaci s dětmi v tomto výchovném směru. Druhá, praktická část, prezentuje analýzu pragmatické složky komunikace učitelek s dětmi, skrze audio nahrávky či písemné záznamy komunikace ze zúčastněného pozorování. Zaměřuje se na charakteristiku a specifické rysy komunikace učitelek s dětmi v Montessori zařízeních předškolního typu. Věnuje se také popisu komunikačního prostředí, který doplňuje komunikaci učitelek s dětmi, stejně tak jako polostrukturované rozhovory s učitelkami a fotografie, jež uvádíme v příloze.

Detailed record
2022-07-24
00:12
Physical properties of doped and non-doped Tb3Fe5O12 studied by optical spectroscopies
Vančík, Michal ; Veis, Martin (vedoucí práce) ; Mistrík, Jan (oponent)
Táto práca je zameraná na systematické štúdium optických a magnetooptických vlast- ností nedopovaných a dopovaných Tb3Fe5O12 tenkých vrstiev na gadolínium gálium gra- nátových a kremíkových substrátoch. Z vykonaných meraní spektroskopickej elipsometrie boli u skúmaných vzoriek získané optické vlastnosti, hrúbky vrstiev a drsnosti povrchov. Magnetooptické vlastnosti boli skúmané použitím meraní Kerrovho a Faradayovho javu. Získané experimentálne dáta boli použité na výpočet spektrálnej závislosti mimodia- gonálnych komponentov tenzoru permitivity. Výsledky boli porovnané s literatúrou a bol diskutovaný efekt dopovania. Na troch vzorkách boli zmerané spektrálne hysterézne slučky magnetooptického Kerrovho javu pre účel oddelenia individuálnych príspevkov podmrieží. Analýza ukázala, že táto metóda pravdepodobne nie je citlivá na príspevky podmrieží, ale je citlivá na príspevky oblastí s rozdielnou magnetickou anizotropiou vnútri deponovanej vrstvy. 1

Detailed record
2022-07-24
00:12
Vliv migrace hráčů na český volejbal
Garreis, Dominik ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Čáslavová, Eva (oponent)
Název: Vliv migrace hráčů na český volejbal Cíle: Cílem tétodiplomové práce je prostřednictvím statistických metod zjistit, jakou závislost má množství zahraničních hráčů působících v českých volejbalových klubech s dosaženou hodnotou výherního procenta v základní části české extraligy v sezónách 2010/11 až 2021/22. Dále stejnou metodou zjistit, jaká je závislost mezi počtem českých reprezentantů působících v zahraničí a výkony mužského národního týmu na mezinárodních soutěžích. Získané výsledky se v práci následně porovnají s výstupy z hloubkových rozhovorů s vybranými hráči a trenéry, kteří napomůžou vysvětlit zjištěné souvislosti a poskytnou navíc informace z praxe. Metody: Práce obsahuje kombinaci kvantitativní a kvalitativní metody v pořadí dle sekvenční triangulace. První uvedená metoda se zabývá nalezením těsnosti a druhu statistické závislosti prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu. Druhá metoda se týká provedení polostrukturovaných hloubkových interview, podle osnovy vytvořené na základě statistických výsledků. Výsledky: Migrace hráčů má významný vliv na českou extraligu i český národní tým. Nízký počet českých hráčů nutí kluby využívat zahraniční hráče stále ve větším množství. Na jednu stranu to posiluje vyrovnanost české extraligy, ale na druhou stranu česká reprezentace...

Detailed record