Master’s theses

Latest additions:
2023-12-06
01:00
Reflexivita v sociální práci: role interpretační metody při posuzování klienta a jeho situace
Lorko, Radomíra ; Širka, Zdenko (vedoucí práce) ; Štěch, František (oponent)
Diplomová práce pojednává o roli interpretační metody v přímé sociální práci při posouzení potřeb klienta a jeho situace. V práci se snažíme poukázat na to, že pouze reflexivní přístup v přímé sociální práci nepostačuje proto, aby bylo možné na straně pomáhajícího sociálního pracovníka dospět k hodnocení kauzy v takové kvalitě, kdy jeho navrhovaná řešení budou účinná a zároveň akceptovaná na straně klienta. Hlavními teoretickými východisky práce jsou pojetí sociální práce jako humanistické interpretační disciplíny a hermeneutika chápaná jako teorie porozumění a interpretační metoda. V oblasti teorie sociální práce a reflexivity vycházíme zejména ze studií Pavla Navrátila. V oblasti hermeneutiky se opíráme o hermeneutické interpretační koncepty formulované především Hansem Georgem Gadamerem. Jádrem zkoumání je analýza práce sociálního pracovníka s konkrétní reprezentativní kauzou. Na zvoleném příkladě z praxe ukazujeme, že lze v práci s kauzou a při hledání jejího řešení uplatnit principy hermeneutiky. Práce poukazuje také na to, co tento styl práce přináší v praxi sociální práce i v životě potřebného, pokud pomáhající vědomě pracuje se základními prvky zvolené interpretační metody, jako jsou předsudky, hermeneutický kruh nebo splývání horizontů. Klíčová slova Reflexivita, sociální práce, posouzení...

Detailed record
2023-12-06
00:59
Gender a právo
Jará, Nikola ; Agha, Petr (vedoucí práce) ; Kosek, Jan (oponent)
Gender a právo Abstrakt Rovnost žen a mužů, neboli genderová rovnost, je aktuálním tématem, které se týká nás všech, a přesto se mu v českém právním prostředí nevěnuje dostatečná pozornost. Právní úprava otázky rovnosti a rovných příležitostí je nadále nedostatečná a Česká republika v rámci evropského průměru za ostatními státy zaostává. Chybí zájem o tuto problematiku a skutečná snaha nerovnost žen ve společnosti řešit. V teoretické rovině mají ženy a muži zákonem garantovány stejná občanská a politická práva, včetně práva na stejnou odměnu za stejnou práci. V praxi je však výrazně patrný rozdíl, a to zejména na pracovním trhu a v oblasti rozhodování. Jednou z cest, jak docílit rovnosti ve společnosti jsou pozitivní opatření. Práce vysvětluje teoretické pojmy související s touto problematikou jako je rovnost, diskriminace a pozitivní opatření, analýzu právní úpravy rovnosti a genderové politiky státu a rozbor klíčových oblastí, v nichž jsou ženy v obtížném a nevýhodném postavení. Dále jsou v práci reflektovány společenské příčiny přetrvávající nerovnosti, vliv genderové segregace a genderových stereotypů a nerovného postavení žen ve veřejném životě. Cílem práce není pouze popsat vztah genderu a práva v České republice, ale zároveň uvést i možná řešení, která by vedla k dosažení faktické rovnosti mezi muži...

Detailed record
2023-12-06
00:59
Detekce solubilního endoglinu v Lab-in-Syrige
Ilićová, Marie ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Chocholouš, Petr (oponent)
Hlavním úkolem diplomové práce bylo vyvinout automatizované metody pro izolaci endoglinu ze vzorku pomocí magnetického imunosorbentu v Lab-In-Syringe s následnou imunodetekcí na affiblotu. Teoretická část se věnuje endoglinu v jeho membránové i solubilní formě, zejména jejich souvislostem s endotelovou dysfunkcí. Je zde také stručně popsán princip anti-endoglinové terapie pomocí monoklonální protilátky carotuximab neboli TRC105. Dále jsou v teoretické části shrnuty informace o technikách Lab-In-Syringe a affiblot. Poslední kapitola pojednává o biofunkcionalizaci magnetických částic pomocí protilátek za účelem přípravy magnetického imunosorbentu a jeho využití pro izolaci proteinu ze vzorku. V experimentální části jsou nejprve popsány postupy pro otestování prototypů affiblotu. Hlavním cílem bylo vyvinout metodu pro přípravu anti-endoglinového magnetického imunosorbentu a zvýšit kapacitu metody jejím převedením z 1ml do 5ml stříkačky (upscaling). Dále byly vyvinuty metody pro izolaci solubilní formy lidského endoglinu z kultivačního média s obsahem léčiva TRC105, které interferuje s jeho imunodetekcí, opět pro 1ml a 5ml stříkačku. Byla provedena řada experimentů za účelem optimalizace metod v Lab-In-Syringe a na závěr byly metody vyzkoušeny se vzorky a výsledky se hodnotily na affiblotu. Klíčová...

Detailed record
2023-12-06
00:53
Nelegální drogy v České republice: regulovat nebo zakázat?
Chalupník, Alexej ; Čihák, Jakub (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
1 Nelegální drogy v České republice: regulovat nebo zakázat? Abstrakt V rámci ušlechtilé snahy eliminovat drogy coby globální fenomén, který lidstvo provázel takřka odnepaměti, je prohibice jednoznačně celosvětově nejdominantněji uplatňovanou politikou. S ohledem na to, že rigidně restriktivní právní úpravy ovšem nevedou ke kýženým výsledkům, jimiž jsou zejména omezení obchodu s drogami a zmenšení celosvětové spotřeby, by bylo možné na základě této jednoduché úvahy konstatovat, že se jedná o přístup neúspěšný. Úspěšnost ovšem může být vnímána velmi relativně a je třeba ji vždy konfrontovat s alternativou, přičemž až při jejich srovnání je možné se pokusit o skutečný hodnotící výrok o úspěšnosti. Prohibice selhává, je zde ovšem vůbec výhodnější alternativa? Prohibice drog a její udržování generuje významné celospolečenské náklady, přičemž sama zcela eliminuje některé potenciální zdroje příjmů veřejných rozpočtů, které by tyto i jiné náklady mohly kompenzovat. Tato diplomová práce si dala za cíl poskytnout určité vodítko, zdali by v kontextu České republiky nebylo vhodnější v souvislosti s vysokými náklady na prohibici některé vybrané nelegální drogy legalizovat, přičemž konkrétně se práce zabývala konopím, extází, LSD, metamfetaminem, kokainem a heroinem. Práce na základě veřejně dostupných dat analyzuje a...

Detailed record
2023-12-06
00:52
Inspirace pro pastýřskou péči ve spojení s uměleckými metodami - se zvláštním zřetelem na biblioterapii a veršoterapii, jejich možnosti a využití
Šatánková, Radana ; Macek, Ondřej (vedoucí práce) ; Zámečník, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce s názvem Inspirace pro pastýřskou péči ve spojení s uměleckými metodami - se zvláštním zřetelem na biblioterapii a veršoterapii, jejich možnosti a využití zaujímá mezioborový rozsah na poli teologickém - uměleckém - terapeutickém. Práce je rozdělena do tří částí: První obsahuje pojednání o pastorální a praktické teologii; reflektuje rozdílnou terminologii a všímá si odlišností i společných důrazů a pojetí obou teologických oborů. Tomu však předchází pečlivé hledání starozákonních i novozákonních obrazů postavy Pastýře - vzoru pro ty, jimž je svěřen do péče lid. Jistě není tento seznam s vlastním komentářem vyčerpávající, avšak promítá se do představení pastorační práce. Velká pozornost je věnována tolik diskutovaným laikům - jejich spolupráci s duchovními a uplatnění v církvi i mimo ni. V pastorační práci také potkáváme čtyři konstitutivní prvky církve (leiturgia, martyria, koinónia, diakonia), projevující se různou měrou, anebo dokonce prolínající se. Další linka práce soustavně poukazuje na rychle se měnící svět a společnost a nároky na křesťanskou službu, aby byla nápomocna člověku dnešní doby. Zmiňovány jsou také hlavní zásady pomáhajících profesí a jejich etika, včetně křesťanské nástavby. Druhá část se věnuje kultuře, umění a představení forem terapeutických metod a...

Detailed record
2023-12-06
00:52
Analysis of perioperative blood loss in hepatopancreatobiliary surgery
Válkyová, Eva Viktória ; Kudláčková, Zděnka (vedoucí práce) ; Kovařík, Miroslav (oponent)
Autor: Eva Viktória Válkyová Katedra: Katedra biologických a lekárskych vied Názov práce: Analýza peroperačných krvných strát v hepatopankreatobiliárnej chirurgii Vedúci diplomovej práce: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Konzultanti: doc. MUDr. Filip Čečka, Ph.D. ; Mgr. Veronika Bernhauerová, Ph.D. Diplomová práca, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Úvod: Operácie v hepatopankreatobiliárnej oblasti patria medzi najzložitejšie oblasti chirurgie a sú spájané s vyššími krvnými stratami a taktiež s pooperačnými komplikáciami. Vymedzením rizikových faktorov a optimalizáciou určovania peroperačnej krvnej straty je možné predísť vzniku pooperačných komplikácií, vyhnúť sa podaniu transfúzie a znížiť výdavky spojené s hospitalizáciou pacientov. Cieľ práce: Cieľom práce bolo zadefinovať základné anatomické a fyziologické poznatky z hepatopankreatobiliárnej oblasti a zanalyzovať súbor dát o operovaných pacientoch s hlavným zameraním na ich krvné straty, podané transfúzie a závažnosť pooperačných komplikácií vo vzťahu ku vybraným anamnestickým parametrom. Metódy: Analyzovaný súbor tvorili pacienti operovaní na oddelení hepatopankreatobiliárnej chirurgie vo Fakultnej nemocnici v Hradci Králové. Informácie o pacientoch sme získali z Nemocničného informačného systému a z kartotéky nemocnice....

Detailed record
2023-12-06
00:51
Šikana na základních školách v souvislosti s ukrajinskými žáky
Hrubá, Kateřina ; Hudcová, Eliška (vedoucí práce) ; Ulrichová, Monika (oponent)
HRUBÁ, Kateřina. Šikana na základních školách v souvislosti s ukrajinskými žáky. Praha, 2023. 90 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta. Diplomová práce s názvem Šikana na základních školách v souvislosti s ukrajinskými žáky se zabývá problémem šikany na základních školách. Je především zaměřena na ukrajinské žáky, kteří v důsledku válečného konfliktu navštěvují české školy, ale zabývá se tímto negativním jevem všeobecně, jeho formami, prevencí, řešením apod. Teoretická část se skládá z 2 kapitol, 3. kapitola se věnuje výzkumnému šetření. Hlavním cílem mé diplomové práce je zjistit, zda na základních školách dochází k šikaně ukrajinských žáků. V rámci vlastního empirického šetření je použita kvalitativní výzkumná strategie za použití techniky polostrukturovaného rozhovoru.

Detailed record
2023-12-06
00:51
Strategie zvládání stresu při řešení adopce na dálku od Covidu-19 po válku na Ukrajině
Malenová, Hana ; Kolářová, Marta (vedoucí práce) ; Ulrichová, Monika (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou strategie zvládání stresu při řešení adopce na dálku od Covidu-19 po válku na Ukrajině. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem práce je popsat a analyzovat dopady pandemie Covid-19 a války na Ukrajině pro adopci na dálku a zjistit strategie zvládání stresu pracovníků Centra Narovinu při řešení adopce na dálku. Teoretická část vymezuje pojem stres a strategie zvládání stresu (coping).; adopci na dálku s popisem konkrétní podporované země - Keňou. Dále vymezuje pojmy Covid-19 a válka na Ukrajině s dopady na Česko a Keňu. Praktická část zpracovává kvalitativní výzkum u respondentů formou rozhovorů. Diplomová práce se zaměřuje na vzorek respondentů, kteří pracují v Centru Narovinu, tj. v organizaci zabývající se adopcí na dálku. Výsledky výzkumného šetření přibližují dopady adopce na dálku a strategie zvládání stresu pracovníků Centra Narovinu od Covidu-19 po válku na Ukrajině. Získané údaje mohou pomoci v oblasti podpory rozvojových zemí a posilování zvládání stresu u pracovníků v pomáhajících profesích. Klíčová slova Stres, strategie zvládání stresu, adopce na dálku, pandemie, Covid-19, válka na Ukrajině.

Detailed record
2023-12-06
00:50
Židé a stát Izrael v teologii amerického evangelikalismu
Kovaříková, Hana ; Biernot, David (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Zdeněk (oponent)
Moje diplomová práce na téma Židé a Stát Izrael v teologii amerického evangelikalismu popisuje roli lidu Izraele v dějinách spásy tak, jak ji v návaznosti na prvotní církev, pietisty a puritány odhalili a rozpracovali evangelikálové v Evropě (Anglii především) a poté hlavně v USA. Na základě této teologie Bůh s židy neskončil, církev nenahradila židy roli Božího vyvoleného lidu, jak šířila a stále šíří tzv. teologie náhrady, ale naopak, evangelikálové pochopili nezastupitelnou roli židů v Božím plánu spasení. Pochopili, že pro druhý příchod Ježíše Krista na zemi, tentokrát v roli soudce, vojevůdce a krále, na rozdíl od Jeho prvního příchodu, který byl ve znamení vykupitele lidstva od hříchu, je nutnou podmínkou, aby židé, lid Izrael, byl zpět v Zaslíbené zemi. Hnutí pietistů se datuje od 16. století, Stát Izrael byl založen 14. 5. 1948. To je plus mínus pět se let práce. Nechci říct, že vznik Státu Izrael je výsledkem činnosti evangelikálů. To v žádném případě. Je to Boží plán, ke kterému evangelikálové nemalou měrou přispěli. Dalším významným důsledkem poznání evangelikálů, že židé zůstávají Božím Vyvoleným lidem, je postupná změna chování protestantských křesťanů k židům v průběhu těchto pěti set let. Změna nenastala najednou, stereotypy přístupu k židům byly v Evropě hluboce zakořeněny, ale...

Detailed record
2023-12-06
00:48
Využití bezobratlého zvířecího modelu Galleria mellonella pro tvorbu kvasinkových biofilmových společenství
Doubová, Dominika ; Konečná, Klára (vedoucí práce) ; Janďourek, Ondřej (oponent)
ABSTAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studentka: Dominika Doubová Školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové práce: Využití bezobratlého zvířecího modelu Galleria mellonella pro tvorbu kvasinkových biofilmových společenství Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo blíže představit bezobratlý organismus, Galleria mellonella (G. mellonella), který lze v rámci vědeckého výzkumu využívat jako alternativní modelový organismus k obratlovcům. Model se jeví ekonomicky výhodnějším a morálně akceptovatelnějším, což je podstatný fakt v současné době, kdy stále roste tlak na upouštění testování zejména na obratlovcích. Experimentální část této práce se pak věnuje optimalizaci využití larvy G. mellonella jakožto modelového organismu v rámci výzkumu popáleninových zranění s fungálním infektem, vyvolaným kvasinkou Candida albicans. V rámci experimentů byly larvy využívány pro přípravu tkáňových explantů, na kterých probíhalo šetření formování monodruhového kvasinkového biofilmu. Metody: Před získáváním tkáňových explantů byly larvy usmrceny dekapitací. Za účelem omezení kontaminace tkáňových vzorků především střevní mikrobiotou larev byl optimalizován přístup odstranění trávicí trubice. Popáleninové rány byly indukovány post mortem pomocí...

Detailed record