Master’s theses

Latest additions:
2021-05-02
00:02
Rudý nebo hnědý šátek? Společné i rozdílné osudy Pionýrské organizace a Junáka v zakladatelském období komunistického režimu v Československu
Churáčková, Anna ; Koura, Petr (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza pramenů zachycujících proces vzniku Pionýrské organizace a postupného zákazu Junáka komunistickým režimem na přelomu 40. a 50. let 20. století. Práce si zároveň klade za cíl popsat pohled komunistického režimu na spolek Junák a provést komparaci obou mládežnických organizací. Počáteční část se zabývá vznikem Junáka, jeho vývojem do roku 1945 a především organizací, účelem a obsahem skautské výchovné metody. Druhá ústřední kapitola líčí historii skautského hnutí po druhé světové válce v souvislosti s poválečnou tendencí slučovat mládežnické organizace pod jedno centrální vedení. Navazující část pokračuje objasněním důvodů a okolností, za nichž komunistický režim rozhodl o přerušení skautské činnosti a svěření výchovy dětí Československému svazu mládeže a jemu podřízené Pionýrské organizaci. Klíčová pasáž zahrnuje též popis úlohy Pionýrské organizace v socialistické společnosti, jejího uspořádání, smyslu, symboliky a výchovného rámce. Závěrečná kapitola představuje prvotní činnost pionýrů v počáteční etapě výstavby socialismu. Následně dokresluje zkoumané historické události pojednáním o pohledu socialismu na etiku a metodiku práce s dětmi prosazovanou skautským výchovným hnutím. Diplomovou práci zakončuje zamyšlení nad společnými a rozdílnými rysy obou organizací....

Detailed record
2021-05-02
00:02
Dohled probačního úředníka nad klientem užívajícím návykové látky
Dočekalová, Dita ; Gabrhelíková, Pavlína (vedoucí práce) ; Sklenář, Ondřej (oponent)
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Adiktologie Dita Dočekalová Dohled probačního úředníka nad klientem užívajícím návykové látky Supervision of a probation officer over a client using addictive substances Abstrakt Vedoucí závěrečné práce Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. Praha, 2020 ABSTRAKT Východiska: Tato diplomová práce se zabývá dohledem probačního úředníka u klientů Probační a mediační služby, kteří jsou též uživateli návykových látek a trestnou činnost spáchali pod vlivem těchto látek. Pro práci probačního úředníka není povinností mít adiktologické vzdělání, nicméně vzhledem k vzrůstajícímu počtu drogové kriminality je doplnění znalostí v této oblasti žádoucí. Těžištěm práce je kvalitativní výzkum, který spočíval v analýze dokumentů a popisu případové práce s mými klienty užívajícími návykové látky. Cíle: Cílem práce je na základě nezávislých kazuistických studií mých klientů, kteří jsou uživateli návykových látek, ukázat, že adiktologické znalosti probačních pracovníků, a to konkrétně práce s motivací a realistický matching, mohou být protektivním faktorem při práci s tímto typem klientely. Soubor: Daná problematika bude demonstrována na práci s mými třemi klienty PMS, kteří byli za trestnou činnost, kterou spáchali pod vlivem...

Detailed record
2021-05-02
00:02
Pastorační a sociální činnost Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje od jejího vzniku po současnost
Gazárková, Tereza ; Foltýn, Dušan (vedoucí práce) ; Sládková, Kateřina (oponent)
Tato diplomová práce postihuje život a innost Kongregace sester sv. Cyrila a Metod je od jejího vzniku po sou asnost. Za pomoci archivu kongregace a použitím sekundární literatury se snaží zmapovat celou historii kongregace. Sou asný stav kongregace je popsán p edevším metodou orální historie, která je pro tento ú el nejvhodn jší. Cílem práce je také poukázat na pastora ní a sociální innost, které se kongregace aktivn v nuje od svého vzniku až do sou asnosti, by již v omezené mí e. KLÍ OVÁ SLOVA Kongregace - Sestry sv. Cyrila a Metod je - církevní d jiny - spiritualita - sociální innost - pastora ní innost

Detailed record
2021-05-02
00:02
Francouzské učebnice dějepisu jako inspirace pro české prostředí
Sedlmeier, Aleš ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Pinkas, Jaroslav (oponent)
4 ANOTACE: Práce se věnuje tématu využití učebnice v hodinách dějepisu na základní škole. Zaměřuje se na možnosti aplikace způsobů práce použité ve francouzských učebnicích dějepisu českém prostředí a jejich adaptabilitu především z pozice žáků. Teoretická část nabízí obecný vhled do výuky dějepisu ve Francii a prezentuje způsoby práce předkládané v tamějších učebnicích. Jádrem práce je však praktická část v podobě případové studie, při které autor připravil dva výukové bloky z francouzských učebnic, konkrétně "Měšťané, obchod a otroctví" a "Ženy a feminismus v 19. století", a využil je v hodinách dějepisu ve dvou třídách osmého ročníku základní školy. Analýza výsledků práce a obsahu zpětné vazby žáků na předložené materiály a práci s nimi tvoří hlavní díl rezultátu studie. V závěrečné části se pak autor na základě studie pokouší nastínit možnosti, v čem a jak by mohly být francouzské učebnice inspirací pro české prostředí. KLÍČOVÁ SLOVA: Dějepis Učebnice dějepisu Didaktika dějepisu Francouzské učebnice Badatelská výuka Konstruktivistická výuka

Detailed record
2021-04-25
00:02
Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky
Krčová, Kateřina ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
52 Abstrakt Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky MiFID, neboli Směrnice o trzích finančních nástrojů je rozsáhlý a pro evropský finanční trh klíčový předpis. Zavedl do právních řádů všech členských států velmi mnoho novinek a jeho aplikace zaměstnala velké množství společností. Obsahem této práce je nejprve vyjasnění pojmu banka a univerzální banka a důvodu, proč se na ně Směrnice vztahuje. Dále pak rozbor konkrétních činností a postupů, které se v důsledku zavedení Směrnice do právního řádu odehrály především z pohledu drobného investora, běžného klienta univerzální banky. Největší pozornost je věnována ochraně investora, především testu přiměřenosti a vhodnosti, výkonu pokynů pro zákazníka. V následující kapitole se věnuji otázkám organizačních změn, které si nová pravidla vyžádala. Část textu je věnována procesu transpozice v jednotlivých zemích, především v České republice. Další kapitola se dotýká problémů, které se při aplikaci nejčastěji objevovaly a v poslední kapitole je zpracován poslední vývoj, především nový návrh Směrnice, revidující MiFID po téměř pěti letech jejího fungování, který se právě rodí na půdě Evropské Unie. Závěr práce patří konstatování, že změny, které Směrnice přinesla na finanční trhy, se v některých oblastech podařilo dosáhnout, jako sladění ochrany investorů,...

Detailed record
2021-04-25
00:02
Mystifikace ve VV / Skutečnost a fikce
Daňhelková, Anna ; Špirk, Ivan (vedoucí práce) ; Daniel, Ladislav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Mystifikace ve výtvarné výchově/Skutečnost a fikce Anna Daňhelková Katedra výtvarné výchovy Pedf UK Vedoucí diplomové práce: doc. ak. mal. Ivan Špirk Studijní program: Učitelství pro základní školy, I. ST 2019 ABSTRAKT: Diplomová práce je zaměřena na mystifikaci v umění literárním i výtvarném, a na využití tohoto tématu ve výtvarné výchově na základní škole. Zároveň se práce zabývá konceptem v umění a také mezioborovými vztahy. Cílem diplomové práce je vytvoření výtvarného díla složeného z fiktivních artefaktů, které tvoří záznam zahraniční cesty. Dále je výtvarná práce provázána s lekcemi výtvarné výchovy. Pro dosažení tohoto cíle je nutné nejprve představit teorii, která tematiku mystifikace a deníku zkoumá. Dále je nezbytné vytvořit artefakty a ověřit v praxi výtvarné lekce. Přínosem diplomové práce je zhotovení umělecké práce, kterou je možné použít v rámci motivační části jednotlivých výtvarných lekcí a propojovat tak oblasti vzdělávání. Diplomová práce je rozdělena na tři části. Nejprve je uvedena teoretická část, která objasňuje pojem mystifikace a přibližuje autory spjaté s tímto tématem. Věnuje se také problematice konceptuálního umění a jeho vlivům na další vývoj umění. Dále vysvětluje téma mezioborových vztahů. Následně je uvedena inspirace pro...

Detailed record
2021-04-25
00:02
The relationship between financial access and growth of SMEs in emerging markets
Zhao, Lulu ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Korosteleva, Julia (oponent) ; Cibulková, Petra (oponent)
By using the cross-sectional data from the World Bank Enterprise Survey, this dissertation selects a sample of over 3000 firms from 16 Central and Eastern European countries during the 2008 financial crisis, to assess (1) How effective priori classifications are to identify financially constrained and unconstrained firms in times of economic recession (2) What the main robust determinants are at the firm and country-level that affect SMEs' degree of financing obstacles (3) What experiences and lessons we can learn from 2008 crisis to combat with 2020 and future emerging recession. Our evidence indicates that during the economic crisis happened in 2008, size, industry, ownership and EU dummy are useful priori classifications while distinguishing firms' different degree to financing troubles, although some of other priori classifications appeared on other literature are ineffective. Smaller firms, foreign-owned and firms in manufacturing are more likely to report the financing trouble and have less access to formal sources of finance. However, government-owned firms and firms with adequate educated workers are less likely to be financially constraint. The result confirms that economic freedom, financial market and trade integration all have a significant relationship with SMEs' access to finance. For...

Detailed record
2021-04-25
00:02
The reflection of war and notion of duty and dignity in A.L.Tennyson's The Charge of the Light Brigade in comparison with selected poems of The First World War
Lychman, Illia ; Chalupský, Petr (vedoucí práce) ; Higgins, Bernadette (oponent)
Hlavním tématem této diplomové práce je anglická válečná poezie. Práce odkazuje na dvě konkrétní války, Krymskou (1853-1856) a První Světovou (1914-1918), a analyzuje jejich odraz v anglické poezii. Práce porovnává válečné básně z těchto období a prozkoumá hlavní myšlenky autorů. Práce klade za cíl prozkoumat, jak odraz války změnil se v průběhu času, vzhledem k příčinám, které to postihly. Z hlediska struktury, teoretická část popisuje různé kontexty vybraných básní (historické, kulturní, literární), zatímco praktická část obsahuje podrobnou analýzu těchto děl. KLIČOVÁ SLOVA Poezie, voják, povinnost, smrt, postoj, kritika, propaganda

Detailed record
2021-04-25
00:02
Evaluace formální správnosti a obsahu o rizikovém chování stránek pedagogicko-psychologických poraden v ČR v roce 2016
Hélová, Lucie ; Gabrhelík, Roman (vedoucí práce) ; Věchetová, Sonja (oponent)
Jméno: Bc. Lucie Hélová Vedoucí práce: Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. Název diplomové práce: Evaluace formální správnosti a obsahu o rizikovém chování stránek pedagogicko-psychologických poraden v ČR v roce 2016 ABSTRAKT Práce popisuje evaluaci formální správnosti a obsahu o rizikovém chování internetových stránek pedagogicko-psychologických poraden v České republice. Jelikož informační technologie jsou v dnešní době jedním z hlavních nástrojů, jak získáváme informace, je potřeba se zabývat kvalitou internetových prezentací. Cílem výzkumu je zhodnotit formální a obsahovou úroveň internetových stránek pedagogicko-psychologických poraden prostřednictvím průzkumu a obsahové analýzy. Teoretická část této práce vychází z odborné literatury a to jak českých, tak zahraničních odborníků, pojednává o rizikovém chování z pohledu adiktologie, dále o pedagogicko- psychologických poradnách, jejich účelu a postavení ve vzdělávacím systému. Praktickou část tvoří výzkum, realizovaný dotazníkovým šetřením. V rámci vytyčených cílů bylo zjištěno, že všechny PPP v ČR používají ke své prezentaci internetové stránky. Jejich kvalita je obecně velmi proměnlivá, a i ty nejúspěšnější nedosáhli ani 70% možných bodů hodnocení. Rozsah poskytovaných informací v problematice rizikového chování je nedostačující. Dále byly identifikovány...

Detailed record
2021-04-25
00:02
Inkluze a výuka výtvarné výchovy
Stejskalová, Markéta ; Kitzbergerová, Leonora (vedoucí práce) ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na současnou situaci inkluze neboli společného vzdělávání v prostředí základní školy, konkrétně ve výuce výtvarné výchovy. Teoretická část definuje základní pojmy a popisuje současný stav dané problematiky na základě odborné literatury a aktuálních zákonů. Cílem výzkumné části je získat zkušenosti pedagogů výtvarné výchovy s prací se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Stěžejní je začlenění těchto žáků do běžného procesu vzdělávání, funkce a využití asistentů pedagoga a další specifika inkluzivního vzdělávání. K získání těchto dat je využit kvalitativní výzkum, metoda pozorování, volného rozhovoru a autoevaluace videonahrávky. Klíčová slova: inkluze, edukace, výtvarná výchova, žáci se speciálními potřebami

Detailed record