National Repository of Grey Literature 21 records found  previous11 - 20next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Comparison of Linux and Windows networking performance
Novotný, Radek ; Burget, Radim (referee) ; Komosný, Dan (advisor)
My Bachelor’s thesis aims to provide a comparison of the performance of servers, i.e. measuring the load of their processors, physical memory, and the whole operating system over network communication using UDP protocol. For this purpose, I developed my own programs. Theoretical part of this work concentrates on the general overview on computer networks and their categorisation according to the ISO OSI and TCP/IP network models. Main differences between network interfaces for both models are provided; the TCP and UDP structures, layers, communication and protocols are explained. The choice was made to measure values for a Linux server with Linux SUSE 10.3 distribution, and a Windows server with Windows server 2003 R2. A program was created so that clients could send data via the UDP protocol on servers. The program is also capable of measuring packet loss which is caused by increased load on the servers from communication itself. It is essential to determine which operating system can eliminate this issue in a better way as this a crucial parameter when selecting a data server. Measurements are comprised in charts comparing load and data loss for a given number of users.
Spectrophotometric determination of phosphate in ternary systems with dyes
Novotný, Radek ; Komendová, Renata (referee) ; Sommer, Lumír (advisor)
The theoretical part of this master’s thesis is focused on the characteristics and forms of phosphorus, occurrence in natural waters and the problems associated with higher phosphorus concentrations, especially in the development of cyanobacteria and algae. There are also described the possibilities of determining the degree of pollution of natural waters by nutrients and the effects of eutrophication. There are also described methods for the determination of phosphates, especially spectrophotometric determination in ternary systems with dyes. Like other methods are mentioned AAS, ion chromatography, electrophoresis and izotachophoresis, electrochemical methods or enzymatic methods. In the experimental part of this work deals with the selection and optimalization of suitable ternary system with organic dyes for spectrophotometric determination of orthophosphates. The system with phosphovanadomolybdic acid is studied too. For analytical procedure with malachite green oxalate, which was found to be most useful, were studied interfering ions, commonly occurring in natural waters . The chosen procedure was finally tested on real water samples.
Determination of phosphates in waters and characterization of their negtive effects on water ecosystem
Novotný, Radek ; Komendová, Renata (referee) ; Sommer, Lumír (advisor)
This bachelor thesis is focused on the negative effects of phosphates in natural waters and their methods of determination. The first part is characterized by a negative impact on natural water and there are characterized the problems associated with eutrophication, development of cyanobacteria and algae and the resulting potential health risks. The second section describes the methods by which phosphates can be determined. The work highlights the particular spectrophotometric methods such as molybdophosphoric acid, vanadomolybdophosphoric acid, wolframophosphoric acid, phosphomolybdenum blue and methods with some basic dyes such as rhodamine B, rhodamine 6G, malachite green and crystal violet. There are also mentioned methods, which are used less frequently, but they are relatively sensitive, such as AAS, AES, LC-ICP-MS and next such as chromatographic, electrochemical and enzymatic methods. Finally, work mentions the possibility of using automatic techniques such as FIA or CFA, which are suitable for routine and frequent determination, often using the spectrophotometric methods, but not only these.
Application CAD/CAM software PowerMILL when 2,5D machining.
Novotný, Radek ; Slaný, Martin (referee) ; Polzer, Aleš (advisor)
The bachelor thesis includes analysis of basic operations for 2,5D machining in CAD/CAM software PowerMILL and their evaluation. It shows procedure and important knowledge for production endgaged component with consequential creation of NC program for CNC machine tool.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
Rekonix, Praha ; BNV consulting, s.r.o., Praha ; RRA Plzeňského kraje, Plzeň ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Furyová, Marcela ; Novotný, Radek ; Sýkora, Marek ; Šlajsová, Lenka ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Svazek obsahuje přílohy č. 4, 5 a 6 k návrhové části projektu. Příloha 4: Hlášení o úpravě (zpracování) využívání a odstraňování elektroodpadu. Příloha 5: Finanční toky ve státech EU. Příloha 6: Podklady pro vypracování prováděcího právního předpisu k "elektrošrotové" novele zákona o odpadech.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
Rekonix, Praha ; BNV consulting, s.r.o., Praha ; RRA Plzeňského kraje, Plzeň ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Furyová, Marcela ; Novotný, Radek ; Sýkora, Marek ; Šlajsová, Lenka ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Návrhová část projektu obsahuje návrhy kritérií pro výrobu elektrozařízení s ohledem na usnadnění demontáže zařízení, kritéria pro technologie demontáže z hlediska opětovného použití součástek a materiálů, materiálového využití získaných frakcí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dopadu technologických postupů demontáže na životní prostředí a ekonomiky těchto kroků. Dále obsahuje návrhy kritérií energetického využití OEEZ, návrh bezpečného odstranění zůstatků OEEZ, návrh postupů k dosažení předepsaných kvót, návrh databáze preventivních opatření pro výrobky a nakládání s OEEZ, návrh databáze postupů pro znovupoužití a využití součástek a materiálů. Zahrnuje rozpracovanou analýzu potřeb - zejména na poli technologických procesů, technologií apod., navržení komplexního systému sběru, svozu, demontáže, materiálového a dalšího využití, návrh sítí k předávání informací od výrobců spotřebitelům o materiálovém složení, obsahu nebezpečných látek a označování výrobků a jejich součástí, návrh informačních toků od výrobců o materiálovém složení, obsahu nebezpečných látek, označování výrobků a jejich součástí, technolologii výroby ke zpracování OEEZ. Zpracován byl také návrh zabezpečení finančních toků a podíl účastníků v systému na finančních tocích.
Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potenciálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny
Ostravská univerzita, Ostava ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., České Budějovice ; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Krpeš, Václav ; Novotný, Radek ; Šrámek, Vít ; Cudlín, Pavel ; Maznová, Jana ; Horálek, Jan ; Hůnová, Iva ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Zapletal, Miloš
V roce 2007 byly řešeny tyto dílčí úkol: DÚ V01: Měření koncentrace ozonu, oxidu dusičitého a emisí biogenních prekurzorů ozonu ve čtyřech porostech smrku ztepilého (a buku lesního v lokalitě Načetín) a vyhodnocení podílu uvedených sloučenin na tvorbě ozonu. DÚ V02: Pomocí depozičního modelu zjistit hodnoty celkového a stomatálního depozičního toku ozonu do čtyř studovaných smrkových porostů Načetín, Lazy, Želivka a Švýcárna na základě naměřených hodnot imisních koncentrací ozonu a environmentálních charakteristik. DÚ V03: Vyhodnotit současný stav znalostí o působení ozonu a ostatních environmentálních charakteristik na fyziologické, anatomické, morfologické a produkční charakteristiky smrku ztepilého se zaměřením na vitalitu (zdravotní stav) a růstové charakteristiky stromů a ověření použitelnosti vybraných charakteristik ve čtyřech studovaných smrkových porostech. DÚ V05: Na základě měření a modelování odhadnout expoziční index AOT40 v lesních ekosystémech.
Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření pro revitalizaci lesa
Výzkumný ústav lesního hospodářství, v.v.i., Strnady ; Vortelová, Lucie ; Vejpustková, Monika ; Vícha, Zdeněk ; Pešková, Vítězslava ; Oceánská, Zuzana ; Novotný, Radek ; Novák, Jiří ; Lachmanová, Zora ; Kacálek, Dušan ; Hellebrandová, Kateřina ; Dušek, David ; Balcar, Vratislav ; Slodičák, Marian ; Soukup, František ; Šrámek, Vít
Část lesní správy LČR s.p. Jablunkov je postižena žloutnutím smrkových porostů, které vede k postupnému usychání a odumírání jednotlivých stromů. Závěrečná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu v letech 2006 až 2008. Řešení se soustředilo na několik oblastí, které odpovídají kapitolám zprávy. Posouzení zdravotního stavu lesních porostů mělo za cíl posoudit rozsah poškození, jeho prostorové rozložení a jeho dynamiku. Posouzení výživy porostů se opíralo o chemické analýzy půd a asimilačních orgánů ve vybraných porostech různého stupně poškození. Znečištění ovzduší bylo hodnoceno měřením pasivními samplery GRADKO, byla měřena úroveň depozic na volné ploše a v lesním porostu buku a smrku. Do projektu bylo zahrnuto i hodnocení dlouhodobého vývoje meteorologických parametrů - teplot a srážek. na plochách byla sledována aktivita biotických škodlivých činitelů: hmyzu i dřevokazných hub a byla hodnocena úroveň mykorhiz. Závěrečná kapitola obsahuje návrh pěstebních opatření.
Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potenciálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny
Ostravská univerzita ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., České Budějovice ; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno ; Český hydrometeorologický ústav ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Krpeš, Václav ; Novotný, Radek ; Šrámek, Vít ; Cudlín, Pavel ; Maznová, Jana ; Horálek, Jan ; Hůnová, Iva ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Zapletal, Miloš
DÚ V01: Měření koncentrace ozonu, oxidu dusičitého a emisí biogenních prekurzorů ozonu ve čtyřech porostech smrku ztepilého (a buku lesního v lokalitě Načetín) a vyhodnocení podílu uvedených sloučenin na tvorbě ozonu - vertikální profily ozonu, oxidu dusičného a monoterpenů měřené pasivními vzorkovači, podíl oxidu dusičitého a monoterpenů an tvorbě ozonu, koncentrace oxidu dusičitého, ozonu a monoterpenů na sledovaných lokalitách . DÚ V02: Pomocí depozičního modelu zjistit hodnoty celkového a stomatálního depozičního toku ozonu do čtyř studovaných smrkových porostů Bílý Kříž, Lazy, Želivka a Švýcárna na základě naměřených hodnot imisních koncentrací ozonu a environmentálních charakteristik. DÚ V03: Vyhodnotit současný stav znalostí o působení ozonu a ostatních environmentálních charakteristik na fyziologické, anatomické, morfologické a produkční charakteristiky smrku ztepilého se zaměřením na vitalitu (zdravotní stav) a růstové charakteristiky stromů a ověření použitelnosti vybraných charakteristik ve čtyřech studovaných smrkových porostech. DÚ V04: Na základě modelování odhadnout depoziční tok ozonu do lesních ekosystémů ČR v přítomnosti i v podmínkách globální klimatické změny. DÚ V05: Na základě měření a modelování odhadnout expoziční index AOT40 v lesních ekosystémech. DÚ V06: Predikce budoucího stavu lesních ekosystémů v důsledku předpokládané změny klimatu podle aktualizovaného klimatického scénáře. Výstupy z globálních i regionálních klimatických modelů budou použity k hodnocení změn teplotního a srážkového režimu a jejich dopadu na změny vláhové bilance i k hodnocení prostorové změny stupně odolnostního potenciálu stanoviště.
Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potenciálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny
Ostravská univerzita ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., České Budějovice ; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno ; Český hydrometeorologický ústav ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Krpeš, Václav ; Novotný, Radek ; Šrámek, Vít ; Cudlín, Pavel ; Maznová, Jana ; Horálek, Jan ; Hůnová, Iva ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Zapletal, Miloš
V roce 2009 byly řešeny tyto dílčí úkol: DÚ V01: Měření koncentrace ozonu, oxidu dusičitého a emisí biogenních prekurzorů ozonu ve čtyřech porostech smrku ztepilého (a buku lesního v lokalitě Načetín) a vyhodnocení podílu uvedených sloučenin na tvorbě ozonu. DÚ V02: Pomocí depozičního modelu zjistit hodnoty celkového a stomatálního depozičního toku ozonu do čtyř studovaných smrkových porostů Načetín, Lazy, Želivka a Švýcárna na základě naměřených hodnot imisních koncentrací ozonu a environmentálních charakteristik. DÚ V03: Vyhodnotit současný stav znalostí o působení ozonu a ostatních environmentálních charakteristik na fyziologické, anatomické, morfologické a produkční charakteristiky smrku ztepilého se zaměřením na vitalitu (zdravotní stav) a růstové charakteristiky stromů a ověření použitelnosti vybraných charakteristik ve čtyřech studovaných smrkových porostech. DÚ V05: Na základě měření a modelování odhadnout expoziční index AOT40 v lesních ekosystémech. Výstupy z globálních i regionálních klimatických modelů budou použity k hodnocení změn teplotního a srážkového režimu a jejich dopadu na změny vláhové bilance i k hodnocení prostorové změny stupně odolnostního potenciálu stanoviště. DÚ V06: Predikce budoucího stavu lesních ekosystémů v důsledku předpokládané změny klimatu podle aktualizovaného scénáře. Zpráva přináší výsledky ze všech dílčích úkolů.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   previous11 - 20next  jump to record:
See also: similar author names
6 Novotný, R.
2 Novotný, Radimír
3 Novotný, Radoslav
1 Novotný, Radovan
1 Novotný, Richard
5 Novotný, Robert
1 Novotný, Robert Radim
9 Novotný, Roman
5 Novotný, Róbert
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.