National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Gym – Precast concrete frame construction
Čihák, Tomáš ; Kraut, Jan (referee) ; Šulák, Pavel (advisor)
This master thesis deals with a draft of precast concrete frame structure on the case of gymnasium building. The major part of this work are transversal and longitudinal frames, consisted of footings, columns, girders and precast floor slab. Other parts of the building are not solved. Thesis consists both static calculations and drawings.
RESIDENTIAL BUILDING - REINFORCED CONCRETE STRUCTURE
Čihák, Tomáš ; Švaříčková,, Ivana (referee) ; Šulák, Pavel (advisor)
The bachelor thesis is aimed for design of monolithic reinforced concrete slab of residential building, elaboration of shape and drawings of reinforcement of selected structural element. Another part of this document is about issues in calculating of locally supported slabs.
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; TOCOEN, Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Šrámek, Vít ; Fabiánek, Petr ; Čihák, Tomáš ; Maxa, Michal ; Vortelová, Lucie ; Budská, Eva ; Pačes, Tomáš ; Fottová, Dana ; Skořepová, Irena ; Seják, Josef ; Chroust, Petr ; Sáňka, Milan ; Zapletal, Miloš
Zpráva z řešení projektu v roce 2005 byla vzhledem ke své rozsáhlosti rozdělena do dvou samostatných svazků. První svazek obsahuje dílčí výsledky projektu VaV 740/1/02 v letech 2002 až 2005 (zprávy z jednotlivých dílčích úkolů projektu, členěných do tematických skupin podle řešitelských pracovišť. Jde o zprávy Ekotoxy Opava, České geologické služby, VÚV TGM Praha a VÚLHM Jíloviště Strnady). Logická návaznost řešení se týká modelování imisní a depoziční zátěže sloučenin síry a dusíku a přízemního ozonu v kontextu hodnocení překročení kritických koncentrací a kritických zátěží stanovených pro lesní ekosystémy a vegetaci. Uvedené výsledky řešení navazují na poznatky o působení látek znečišťujících ovzduší na lesní ekosystémy a vegetaci získané v průběhu celého řešení projektu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.