National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Forest condition monitoring in the Czech Republic: Annual report ICP Forests 2002
Boháčová, Ludmila ; Uhlířová, Hana ; Lomský, Bohumír ; Buriánek, V. ; Damašková, J. ; Fabiánek, P. ; Fadrhonsová, V. ; Hejdová, J. ; Šrámek, V. ; Vejpustková-Kroupová, M.
In the Year-book there are the methods of evaluation and the results presented, as obtained in assessment of the forest state within the Level I and Level II plots.
Fulltext: Download fulltextPDF
Forest condition monitoring in the Czech Republic: Annual report Forest Focus – Data 2004
Boháčová, Ludmila ; Uhlířová, Hana ; Šrámek, Vít ; Buriánek, V. ; Fabiánek, P. ; Hejdová, J. ; Kapitola, P. ; Lachmanová, Z. ; Lomský, B. ; Neumann, L. ; Novotný, R.
In the yearbook the methods of assessment and evaluation are presented, and the results in the systematic network of plots and intensive monitoring plots (Level I and Level II).
Fulltext: Download fulltextPDF
Forest condition monitoring in the Czech Republic: Annual report Forest Focus/ICP Forests 2005
Boháčová, Ludmila ; Uhlířová, Hana ; Šrámek, Vít ; Buriánek, V. ; Čapek, M. ; Fabiánek, P. ; Hejdová, J. ; Kapitola, P. ; Lachmanová, Z. ; Lomský, B. ; Maxa, M. ; Vortelová, L.
In the yearbook the methods of assessment and evaluation are presented, and the results in the systematic network of plots and intensive monitoring plots (Level I and Level II).
Fulltext: Download fulltextPDF
Nedestruktivní zkoušení stavebních materiálů v podmínkách průmyslové výroby betonových prefabrikátů
Hejdová, Jaroslava
This bachelor’s thesis is concerned with destructive and non-destructive examination, description of practice and examination in the test laboratory of my selection. In the practical part of the thesis, the methods of non-destructive examination are directly used on commercial products. Examinations and evaluations are performed. Functionality of the test laboratory is reviewed in the summary of the thesis.
Relations between China and Turks
Hejdová, Jana ; Maršálek, Jakub (advisor) ; Hrubý, Jakub (referee)
Annotation: This bachelor thesis deals with relations between China and Turkish qaghanate in the time of Sui and Tang dynasties. In the first part it focuses on questions of relations between China and steppe ethnic groups in the course of Chinese history. This piece of work emphasizes the establishment of Turkish qaghanate, its internal structure and development from its inception to the first half of the seventh century. In the main part it focuses on description of Turkish- Chinese relations. The main sources for this thesis are dynastic chronicle Jiu Tang shu and Sima Guang's Comprehensive Mirror to Aid in Government and because of that the thesis focuses mainly on military and diplomatic contacts.
Analysis of Littering in the protected areas of the Czech Republic
Hejdová, Jiřina ; Benešová, Libuše (advisor) ; Kotoulová, Zdenka (referee)
The problems of litter are now getting to the forefront of attention in the realm of waste research. The phenomenon of littering is monitored especially in towns, but not so much outside the urbanized areas. Waste represents, for both esthetic and conservationist reasons, an undesirable phenomenon. This holds true for the protected areas in particular. This Master's Thesis is concerned with the analysis of litter, which should be the first step in the prevention and solution of the problems of littering. Three protected landscape areas and two national parks were chosen for this survey. Two tourist trails were selected in each protected area - the main and the minor one. The collection of litter was carried out in spring, summer and autumn. Collected waste was categorized at first and then a number of pieces, weight and volume were set for each category concerned. The largest amount of litter was collected in the National park Krkonoše and the smallest in the Protected landscape area Kokořínsko. The largest number of litter pieces is represented by cigarette waste, followed by plastic and hygienic waste. PET bottles were the most common type of litter pieces found in the category of beverage containers. Three quarters of all litter was found on the main trails. The most litter was collected in the...
Emise ze spalování biopaliv
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší ; Státní zkušební ústav Brno, s.p. ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Praha ; Onderek, R. ; Paulas, Viktor ; Hejdová, Jitka ; Hrdlička, Jan ; Koutský, Jiří ; Havránek, Josef ; Dlouhý, Tomáš ; Hrdlička, František
Výsledky prezentované v závěrečné zprávě lze shrnout: 1. Přirozený dřevní odpad je možno charakterizovat jako standard, se kterým je nezbytné jiné rostlinné projekty použité jako energetickou biomasu srovnávat. 2. Energetické rostliny pěstované na polích obdělávaných běžnými pěstebními postupy jsou těmito postupy a půdním biotopem velmi výrazně ovlivněny z hlediska složení inertní složky sušiny biomasy. 3: Většina druhů energetických rostlin jsou charakteristické zvýšenou schopností čerpat z půdy významná množství těžkých kovů, pokud jsou v půdě obsaženy. 4. Emisní charakteristiky CO, THC a persistentních látek lze ovlivnit konstrukčním řešením spalovacího zařízení. 5. další významnou podmínkou nízkých emisí je standardní příprava paliva. 6. Absolutních emisí persistentních látek typu PCDD/F a PAH lze pro standardizovaná paliva a na kotlích umožňujících zaručit vhodné podmínky dosáhnout takových, že splňují požadavky na tyto látky stanovené pro velká spalovenská zařízení dle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. 7. Absolutní emise látek typu PCB jsou u biopaliv řádově nižší než požaduje nařízení vlády č. 354/2002 Sb.

See also: similar author names
2 HEJDOVÁ, Jana
2 Hejdová, Jana
1 Hejdová, Jaroslava
1 Hejdová, Jitka
2 Hejdová, Jiřina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.