National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
MONITORING OF DEFOLIATION USING REMOTE SENSING TECHNIQUES
Prokopec, Karel ; Kolář, Jan (advisor) ; Fabiánek, Petr (referee)
The aim of this diploma thesis is a proposal of a methodology used for an assessment of the measure of defoliation based on the multispectral satellite images from missions Landsat and Sentinel-2. The first part of the thesis is dedicated to the introduction of the problematics of remote sensing using multispectral sensors and the basics of research into forest vegetation. Following on this part, there is a chapter considering possibilities of monitoring defoliation using resources of remote sensing, and the closely connected problematics of the health condition of forest vegetation. After that comes a description of the used data (the satellite images and the data of ground investigation by VÚLHM) and logically compounded process of transformation of the data from satellite images on the levels of defoliation. Outcomes of the thesis include analysis of the ability of single spectral bands and vegetation indices to predict defoliation of Norway spurce (Picea abeis) and Scots pine (Pius sylvestris) vegetation. The assessment of the measure of defoliation is demonstrated on single band in near-infrared region with used of linear regression model.
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Český ekologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; TOCOEN, s.r.o., Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Pačes, Tomáš ; Fottová, Daniela ; Skořepová, Irena ; Budská, Eva ; Fabiánek, Petr ; Škarek, Michal ; Bartoš, Tomáš ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Kotlík, Bohumil ; Mašatová, Tamara ; Žejglicová, Kristýna ; Kratěnová, Jana ; Kazmarová, Helena ; Fara, Milan ; Zapletal, Miloš
Zpráva o řešení projektu v roce 2004 byla z důvodu velkého rozsahu rozdělena do dvou samostatných svazků. Svazek II obsahuje části: Aktuální stav technických prostředků omezování emisí těžkých kovů podle doporučení EHK/CLRTAP (technologie BAT) a OECD (referenční dokumenty BREF, Těžké kovy v krajských programech snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší, Státní politika životního prostředí a vývoj emisí těžkých kovů, Spolehlivost měření emisí těžkých kovů a zásady verifikace a validace dat podle doporučení EMEP/CORINAIR "Atmospheric Emission Inventory Guedebook" (EGÚ), Zdravotní stav a úrovně expozic populace (SZÚ a TOCOEN, s.r.o.), Hodnocení vývoje defoliace lesních porostů v síti ICP Forests v ČR podle chemických parametrů půd analyzovaných v roce 1995, Hodnocení acidifikace lesních půd v síti ICP Forests v ČR (VÚLHM), zpráva k atmosférické depozici (VÚV T.G.M.), Kritické zátěže na území České republiky (ČEÚ, ČGS), Modelování acidifikace modelových povodí Jezeří v Krušných horách a Salačova Lhota na Českomoravské vrchovině (ČGS).
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Český ekologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Chroust, Petr ; Šrámek, Vít ; Fabiánek, Petr ; Sáňka, Milan ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Trumpešová, Zlata ; Kazmarová, Helena ; Fara, Milan ; Fottová, Dana ; Skořepová, Irena ; Zapletal, Miloš
Zhodnocení přístupů, metod a metodik (MŽP, EU, EHK OSN) včetně rešerše literatury, které budou použity pro řešení projektu v letech 2003 až 2005, a to zejména metod a metodik, které jsou zaměřeny na vyhodnocení účinků vybraných látek znečišťujících ovzduší na ekosystémy, půdy, vody, materiály respektive lidské zdraví s využitím emisních limitů, imisních limitů, kritických zátěží a kritických prahů s vymezením oblastí s očekávaným nárůstem rizik v predikovaných časových horizontech. Popis a diskuse metod a metodik pro: hodnocení vývoje emisní situace sloučenin síry, dusíku a těžkých kovů, hodnocení imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší, odvození suché a mokré depozice sloučenin síry, dusíku, těžkých kovů s ohledem na kritické zátěže, výpočet kritických zátěží a modelování procesu acidifikace, hodnocení negativních vlivů imisí a atmosférické depozice rizikových prvků na půdu, vymezení parametrů ovlivňujících vývoj defoliace lesních porostů v síti ICP Forests na území České republiky, monitorování zdravotního stavu lesních porostů pomocí metod dálkového průzkumu Země, mapování zátěže vybraného materiálu, hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho ukazatelů, stanovení expozice populace a jejich skupin znečišťujícím látkám z ovzduší, zjišťování expozice, modelování dávky v hodnocení expozice a role expozičních scénářů v odhadu expozice, prostorového vymezení oblastí s očekávaným zlepšením stavu složek životního prostředí a s očekávaným nárůstem rizik, ekonomického bilancování a odhady nákladů na technická opatření ke snížení zátěží z ovzduší.
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Český ekologický ústav, Praha ; TOCOEN, s.r.o., Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Seják, Josef ; Škarek, Michal ; Bartoš, Tomáš ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Kubisová, Dana ; Žejglicová, Kristýna ; Kratěnová, Jana ; Kazmarová, Helena ; Fabiánek, Petr ; Budská, Eva ; Zapletal, Miloš
Zpráva o řešení projektu v roce 2003 byla z důvodu velkého rozsahu rozdělena do tří samostatných svazků. Svazek II obsahuje zprávy z jednotlivých dílčích úkolů: Hodnocení vývoje zdravotního stavu lesních porostů podle vybraných parametrů v síti monitorovacích ploch ICP Forests v ČR (VÚLHM), Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečištění ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví (SZÚ, TOCOEN, s.r.o.), Podklady pro tvorbu mapy alternativních ocenění ekologických funkcí/hodnot krajiny České republiky (ČEÚ).
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; TOCOEN, Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Šrámek, Vít ; Fabiánek, Petr ; Čihák, Tomáš ; Maxa, Michal ; Vortelová, Lucie ; Budská, Eva ; Pačes, Tomáš ; Fottová, Dana ; Skořepová, Irena ; Seják, Josef ; Chroust, Petr ; Sáňka, Milan ; Zapletal, Miloš
Zpráva z řešení projektu v roce 2005 byla vzhledem ke své rozsáhlosti rozdělena do dvou samostatných svazků. První svazek obsahuje dílčí výsledky projektu VaV 740/1/02 v letech 2002 až 2005 (zprávy z jednotlivých dílčích úkolů projektu, členěných do tematických skupin podle řešitelských pracovišť. Jde o zprávy Ekotoxy Opava, České geologické služby, VÚV TGM Praha a VÚLHM Jíloviště Strnady). Logická návaznost řešení se týká modelování imisní a depoziční zátěže sloučenin síry a dusíku a přízemního ozonu v kontextu hodnocení překročení kritických koncentrací a kritických zátěží stanovených pro lesní ekosystémy a vegetaci. Uvedené výsledky řešení navazují na poznatky o působení látek znečišťujících ovzduší na lesní ekosystémy a vegetaci získané v průběhu celého řešení projektu.

See also: similar author names
7 Fabiánek, P.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.