Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  začátekpředchozí52 - 61další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Význam identity v profesi sestry a jejího vlivu na kvalitu péče
DRÁBKOVÁ, Kateřina
Povolání sestry patří mezi pomáhající profese, které jsou typické svým velkým zatížením po stránce psychické i fyzické. Sestry, které vystudovaly vysokou školu nastupují do praxe psychicky i fyzicky vyzrálejší a přístup k pacientům i poskytovaná péče může být kvalitnější než u sester se středoškolským vzděláním. Při poskytování péče musí sestry spolupracovat s lékaři, ale i s ostatním zdravotnickým personálem. Z důvodu nedostatku personálu přebírají sestry povinnosti za jiné členy týmu, což mohou pociťovat jako omezení při naplňování své profesní identity. Toto omezení se může odrazit i na kvalitě jimi poskytované péče. Často se stává, že sestra nemůže naplnit svou profesní identitu z důvodu tlaku rodiny, která vyžaduje splnění svých požadavků před naplněním profesní identity sestry. Cílem výzkumu bylo zjistit jednak představu sester, ale i příslušníků rodiny o profesní identitě sestry. Cíle bylo dosaženo.Výzkum byl uskutečněn ve dvou fázích. První fáze byla realizována pomocí rozhovorů se šesti sestrami různého věku s vysokoškolským vzděláním a bez něj. Druhá fáze byla uskutečněna pomocí kvantitativního šetření dotazníkovou metodou ve zdravotnických zařízeních v Písku, Českých Budějovicích a v Plzni. Výsledky z výzkumu mohou být využity v rámci kvalifikačního i celoživotního vzdělávání sester k posílení jejich identifikace s profesí.
Důvody fluktuace sester z nemocnic
BÁRTOVÁ, Marie
V diplomové práci jsem se zabývala důvody fluktuace sester z nemocnic. Fluktuace zdravotnických pracovníků je velmi aktuálním tématem. Je tedy žádoucí věnovat této problematice pozornost, zaměřit se na identifikování jejích příčin a pátrat po motivech, které vedou sestry k opuštění jejich zaměstnání. Pouze pokud budeme znát příčiny, je možné začít proti fluktuaci bojovat a zavádět opatření pro její snížení. Cílem práce bylo zjistit příčiny fluktuace sester ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje, zmapovat současný stav fluktuace sester ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje a zjistit opatření managementu ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje pro ovlivnění nadměrné fluktuace sester. Cíle práce byly splněny. Na základě provedených rozhovorů se sestrami, které své pracoviště již opustily, byly stanoveny hypotézy této diplomové práce. Byly stanoveny hypotézy H: 1 Jednou z hlavních příčin fluktuace sester je psychická náročnost práce sester, H: 2 Jednou z hlavních příčin fluktuace sester je fyzická náročnost práce sester, H: 3 Sestry fluktuují z důvodu problematických interpersonálních vztahů, H: 4 Sestry fluktuují z důvodu zvyšujících se kompetencí ve výkonu jejich práce, H: 5 Mladší sestry fluktuují častěji než starší sestry, H: 6 Mladší sestry fluktuují z důvodu nemožnosti zajištění péče o dítě v průběhu výkonu jejich profese, H: 7 Fluktuace sester je rovnoměrná na všech odděleních ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje a H: 8 Management ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje realizuje opatření pro ovlivnění nadměrné fluktuace sester. Pro ověření stanovených hypotéz byl proveden kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje. Dále byly provedeny rozhovory s Náměstkyněmi pro ošetřovatelskou péči v jednotlivých nemocnicích Jihočeského kraje. Z výsledků provedeného výzkumného šetření vyplývá, že hypotéza H: 1 Jednou z hlavních příčin fluktuace sester je psychická náročnost práce sester, H: 2 Jednou z hlavních příčin fluktuace sester je fyzická náročnost práce sester, H: 3 Sestry fluktuují z důvodu problematických interpersonálních vztahů, H: 5 Mladší sestry fluktuují častěji než starší sestry a H: 7 Fluktuace sester je rovnoměrná na všech odděleních ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje, se potvrdily. Provedené výzkumné šetření však ukázalo, že H: 4 Sestry fluktuují z důvodu zvyšujících se kompetencí ve výkonu jejich práce a H: 6 Mladší sestry fluktuují z důvodu nemožnosti zajištění péče o dítě v průběhu výkonu jejich profese nelze jednoznačně potvrdit. Hypotéza H: 8 Management ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje realizuje opatření pro ovlivnění nadměrné fluktuace sester byla výzkumným šetřením vyvrácena.
Lidské zdroje a zaměstnanost
JAKUBCOVÁ, Jaroslava
Cílem bakalářské práce je popsat situaci v oblasti lidských zdrojů v zaměstnanosti v okrese Prachatice a zhodnotit tento problém zejména z pohledu úřadu práce. Základním problémem efektivity využití pracovní síly je podchycení volných lidských zdrojů, zejména těch, které jsou evidovány úřady práce. Bakalářská práce se tedy zabývá zejména srovnáním a možným využitím těchto volných zdrojů. Vlastní práce je členěna na dvě základní části. První je teoretická část, jejímž účelem je vysvětlit důležité pojmy v oblasti zaměstnanosti. Pozornost je věnována zejména tzv.rizikovým skupinám na trhu práce (viz kap. 2.3.). Praktická část práce je zaměřena na rozbor situace v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v okrese Prachatice. Pro přehlednost má tato pasáž výrazně tabulkový charakter, který umožňuje snadněji se orientovat v získaných datech. V této praktické části se výrazně projevuje teorie týkající se rizikových skupin nezaměstnaných (viz kap. 4.2.1.). Závěr praktické části je věnován návrhům týkajících se dalších priorit rozvoje využívání lidských zdrojů a podpory zaměstnanosti. Výsledkem práce je zmapování rozvoje lidských zdrojů v zaměstnanosti v okrese Prachatice. Rovněž je naznačen možný směr dalšího řešení této problematiky v regionální úrovni působnosti Úřadu práce v Prachaticích. Zároveň bylo v práci poukázáno na roli státu v otázce zaměstnanosti. Ten by měl vystupovat jako garant státní politiky zaměstnanosti a prostřednictvím úřadů práce tuto politiku provádět.
ASPEKTY SESTERSKÉHO POVOLÁNÍ - DEMOTIVAČNÍ PRVKY V PRÁCI SESTRY
HEPLOVÁ, Monika
Tato práce je zaměřena na aspekty sesterského povolání a demotivující prvky v profesi, která tvoří nejpočetnější složku ve zdravotnickém systému. Posláním sestry ve společnosti je pomáhat jednotlivcům, rodinám a skupinám uspokojovat aktuální potřeby a dosahovat jejich maximální tělesné, psychické a sociální možnosti v souladu s prostředím, ve kterém žije. Dochází ke změnám v systému poskytování zdravotní péče a vztahu společnosti vůči zdravotníkům. Všeobecné sestry přijímají odpovědnost za přímé poskytování ošetřovatelské péče, pracují samostatně a za poskytnutou péči zodpovídají. Jejich role se mění v plnohodnotného člena týmu, v partnera lékaře při výkonu povolání. Zajímalo nás, jak sestry tuto změnu vnímají. Jaké jsou největší demotivující faktory v profesi a co je naopak motivuje toto náročné povolání neopustit.
Očekávání versus realita práce sester na kardiochirurgickém oddělení
BÁRTOVÁ, Marie
V bakalářské práci jsem se zabývala očekáváním sester před jejich příchodem do praxe a konfrontací s realitou práce na oddělení. Očekávání hraje velice významnou roli při zvládání ošetřovatelského povolání. Je zde spousta faktorů, které ho mohou ovlivnit a to, jak negativně tak pozitivně. Rychlé tempo v současných zdravotnických zařízeních od sestry vyžaduje, aby posuzovala, předvídala a hodnotila stav pacientů a během několika minut na něj reagovala tak, aby péče o nemocné byla maximálně účinná a koordinovaná. Tento úkol je obtížný pro každého, ale pro sestru, která je zdravotnictvím zklamána, je to úkol nemožný. Proto je korespondence mezi očekáváním a výslednou realitou práce, tak důležitá.
Tradice a současnost systému odborného vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky na úseku požární ochrany
KOUTNÍK, Lukáš
Práce se zabývá popisem odborného vzdělávání příslušníků HZS a strukturou vzdělávacích zařízení. Obecně popisuje vzdělávání dospělých a dále se věnuje tradici vzdělávání příslušníků HZS na úseku PO. V širší formě je popsána Vstupní příprava příslušníků, která je nezbytná pro výkon povolání hasiče a vhodnými metodami prozkoumá efektivitu tohoto vzdělávání příslušníků HZS.
MOTIVACE A STIMULACE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VYBRANÝCH FIRMÁCH
SUDOVÁ, Aneta
Cílem mé práce bylo prozkoumání jestli jsou lidské zdroje ve vybraných firmách správně motivováni a stimulováni a jaký mají tyto firmy přístup k rozvoji lidských zdrojů - osobností svých zaměstnanců. Ze sestaveného dotazníku byly zjištěné informace využity k vytvoření konkrétních, zlepšovacích návrhů pro vybrané firmy.
Spirituální identita české psychologie 2006
Říčan, Pavel
Psychologie je charakterizována jako důležitá složka kulturně-spirituální sféry, z čehož plynou pro psychology jedinečné šance a poslání. To vyžaduje jednak kultivaci vlastní osobnosti a její spirituální stránky, jednak humanisticko-psychologickou orientaci na partnerský vztah s klienty a pacienty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   začátekpředchozí52 - 61další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.