Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 11,899 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Multiplatformní komunikace v přístupových sítích
Novotný, Bohumil ; Škorpil, Vladislav (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá výzkumem zaměřeným na detekce poruchy v bezdrátové přístupové síti pomocí distribuovaných stochastických algoritmů. Byla navržena a simulována nová metoda detekce poruchy na základě algoritmu push-sum. V rámci plnění cílů práce byla komparována statistická kredibilita reprezentanta průměrné rychlosti konvergence protokolu push-sum a vliv ztráty zprávy během výpočtu na robustnost systému uvedený protokol využívající. Na základě získaných poznatků byla prokázána schopnost navržené metody matematicky odvodit odchylky od reálného průměru hodnot v zadané topologii, a tím byla prokázána či vyvrácena existence abnormality v síti.
Alternative Methods for the Analysis of Structural Changes in Muscle Tissue
Kaspar, Pavel ; Grmela, Lubomír (vedoucí práce)
In this dissertation the topic of structural change analysis of muscle tissue and the methodical approach to this measurement is explored. Even though a considerable number of detection methods for the evaluation of specific changes in muscles exist, especially in the meat intended for consumption, the vast majority focuses only on a single process within the tissue and requires complicated approach and expensive instruments. The topic of this work is therefore not finding more precise and specific means of analysis, than the already existing ones, but rather to select an alternative approach to the given problematic. Part of the explored approach is also the endeavor to find a way to bypass the technological requirements while staying as close to the informational value of the high end methods as possible. To this end an informational base of theoretical knowledge and the experience in experimental approaches in the field of physics, optics and biological tissues and processes is required. The three main approaches described in this work are based on the acquired information throughout the research of the topic and understanding of the basic workings of muscle tissue. The methods created for this thesis make use of photons in the transmission and reflection measurement setup. By observing the changes in absorption, dispersion and polarization of the light after the interaction with muscle tissue sample the other optical parameters are evaluated, including the refractive index and optical anisotropy. The identification of changes in optical parameters together with the Monte Carlo simulation allows for distinction between fresh, aged, dried, frozen and thawed, and refrozen and thawed samples.
Mikrovlnné modulátory na bázi sixportů
Dušek, Martin ; Šebesta, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou modulátorů, řešených pomocí mikrovlnných šestibranů. V úvodu jsou rozebrány dosavadní řešení šestibranů jako modulátorů, jejich přenosové funkce a technologie SIW. Návrhová část obsahuje vývojový šestibran, založený na technologii vlnovodu integrovaného do substrátu (SIW), u které je prezentován vývoj struktury krok po kroku a také šestibran navržený pomocí mikropáskových struktur. Návrhy šestibranů a variabilních zátěží jsou změřeny, výsledky jsou diskutovány a porovnávány s očekávanými v dalších kapitolách. Druhá část práce se zabývá vlivy jednotlivých parametrů na výsledný přenos odvozením funkcí pro přenos, které berou v úvahu více než jeden odraz ve struktuře. Výsledky výpočtů jsou porovnány s experimentálními měřeními pro pevné zátěže. Pomocí rozmítání ideálních zátěží byly také vyzkoušeny tvarové modulace. Pro navržené variabilní zátěže byly hledány optimální body pro požadovanou modulaci a diskutovány vhodnosti jednotlivých vybraných aktivních prvku. V poslední kapitole jsou zobrazeny výsledky experimentu s variabilními zátěžemi připojeným k oběma druhům šestibranů.
Charge Transport and Storage in a Supercapacitor Structure
Kuparowitz, Tomáš ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Supercapacitor (SC), or electric double-layer capacitor, represents electrical energy device, which offers high power density, short charging time, high number of charging cycles, and long-life duration. This device is of particular interest in fast energy-storage applications, where highly dynamic charging and discharging profiles are required. Detailed study and modeling of the electrical charge transport and its storage is the output of this thesis. Processes, which occur during charging and discharging, are studied and their correlation to fading of SC's parameters is assessed. The noticeable differences between measured results and the simple SC model are: 1) the nonlinear rise and fall of SC’s voltage, and 2) the change in voltage after the charging and discharging stops. Charge redistribution during SC charging and relaxation are important. New model of SC is proposed. Electric charge stored in SC appears to be divided into two sections. One could be attributed to the Helmholtz capacitance and the other to the diffuse capacitance. The equivalent circuit model contains time dependent resistance RD(t) between Helmholtz and diffuse capacitances. While the SC ages, all parameters of equivalent circuit model change. The change of Helmholtz capacitance may be described most accurately by a pure exponential function. Total capacitance in relation to the number of energy cycling aging cycles n or the time of cycling t follows an exponential stretched law. From experiments it follows, that the greatest influence on SC’s degradation has the amount of transferred energy. The degradation due to induced Joule’s heat only has impact after 2000 hours of continuous energy cycling. The time constant D of the diffusion process is responsible for the speed of diffusion capacitance filling. The decrease of diffusion process time constant is faster for 75% discontinuous energy cycling than it is for 75% continuous energy cycling method. The dependence of aging on SC’s equivalent series resistance parameter remains the same for both continuous and discontinuous energy cycling. It obeys the quadratic relation. The difference is that the quadratic component is of the order of magnitude smaller for 75% discontinuous energy cycling than it is for 75% continuous energy cycling. The dependence of equivalent circuit model parameters on ambient temperature before and after aging by discontinuous energy cycling is explored. The value of total capacitance CT increases linearly with temperature. This is also true for aged samples. The slope for new samples is about 3 times higher than for aged one. Helmholtz capacitance of SC CapXX 2.75V/2.4F is constant in temperature range 22 °C to 65 °C, with the value of Helmholtz capacitance CH = 2.78 F for new samples and 2.07 F for aged ones. At temperature range below 22 °C Helmholtz capacitance decreases about 0.5 F due to the aging. The calendar life tests are devised to simulate SC under light work load at differing ambient temperatures. Temperatures used are from -35 °C up to 65 °C. This experiment is devised to prove, that the increased temperature accelerates the electrochemical reactions, which are responsible for SC’s total capacitance degradation.
An Optical D/A Converter for VLC Applications
Dobesch, Aleš ; Wilfert, Otakar (vedoucí práce)
The dissertation deals with the optical digital to analog converter as an alternative transmitter front-end concept for visible light communication applications. The dissertation looks into optical channel modeling and suggests a suitable modeling approach. A significant part devoted to the numerical optical channel modeling reveals the influence of emitter bit depth, emitter array topology and geometrical arrangement on communication system performance. The dissertation deals with optical digital to analog converter design based on previously acquired simulations and explores overall front-end performance. Furthermore, the thesis presents a real time demonstration of high data rate optical communication using the front-end.
Aktivní IP geolokace pro verifikaci pozic stanic v Internetu
Balej, Jiří ; Komosný, Dan (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá způsoby nalezení geografické polohy zařízení v síti Internet při znalosti IP adresy. Tento proces se nazývá IP geolokace a je v současnosti řešen pomocí geolokačních databází nebo za využití výsledků měření síťových parametrů k cílové IP adrese. Nevýhodou dnešních geolokačních databází je, že některé poskytované polohy nejsou správné a mohou vykazovat velkou odchylku od správné polohy. Cílem této práce je vyvinout metodu, která by na základě měření dokázala ověřit správnost pozice z geolokační databáze. Z tohoto důvodu je v práci podrobně rozebrán vliv parciálních částí zpoždění, které ovlivňují výpočet maximální vzdálenosti na základě změřeného zpoždění mezi referenční stanicí a cílovou IP adresou. Ze stejného důvodu je v práci popsáno dlouhodobé měření zpoždění, kde je řešena přesnost IP geolokace za použití kalibračních dat z dřívějších měření. Navržená metoda Cable Length Based Geolocalisation (CLBG) je postavena na vlastnostech dílčích složek zpoždění, které jsou závislé na délce přenosových médií. Metoda ze změřeného obousměrného zpoždění vyloučí vliv zpoždění generovaného mezilehlými prvky a koncovými stanicemi a za použití rychlosti šíření signálu přenosovým médiem určí geografickou vzdálenost. Dále byl experimentálně zjištěn parametr nepřímého vedení kabelů, jež je použit pro určení mezních hranic. Průnik mezních hranic jednotlivých referenčních bodů je následně použit ke stanovení regionu, kde se IP adresa nachází. Výsledky této metody při geolokaci jsou lepší než jednoduché metody (ShortestPing, GeoPing a SOI) a srovnatelné s metodami pokročilejšími (CBG a Octant). Nevýhodou vytvořené metody je velikost regionu, kde se stanice nachází, což je ale dáno jejím účelem. Pro zjištění správnosti informace z geolokační databáze slouží ověření, zda její pozice leží ve zmíněném regionu.
Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR
Hrubanová, Michaela ; Bradáč, Albert (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Je potřeba zmínit, že trh se zemědělskými pozemky zejména ornou půdou a trvalými travními porosty není v ČR plně rozvinut a tato oblast není zcela prozkoumána. V práci jsou popsány faktory na základě, kterých se investor při koupi těchto pozemků rozhoduje. Údaje potřebné k této práci byly získány z odborné literatury, realitních serverů, ze dvou anket, skutečně zrealizovaných prodejů atd. V závěrech této práce jsou všechny poznatky shrnuty a vyhodnoceny. Je zde uveden vývoj cen v letech 2014 - 2016 ze skutečně zrealizovaných prodejů v kraji Olomouckém, Jihomoravském, Moravskoslezském a kraji Vysočina. Výsledkem práce je návrh znaleckého standardu. Je potřeba si uvědomit, že především zemědělský pozemek je specifickým zbožím, neboť je nereprodukovatelný, nepřemístitelný a jejich nabídka je omezená.
Kovy s tvarovou pamětí - modelování nelineárních systémů s hysterezí
Vašina, Michal ; Žalud, Luděk (vedoucí práce)
Práce popisuje možnost použití kovu s tvarovou pamětí jako netradičního akčního členu ve vybraném mechatronickém systému. Praktická část práce je věnována experimentálnímu ověření vlastností vybraného kovu s tvarovou pamětí a dále pak návrhu a realizaci nového typu elektricky ovládaného sedlového ventilu, využívajícího akčního členu v podobě kovu s tvarovou pamětí. Tento ventil je navržen jako náhrada tradičního řešení a současně je integrován do patice pneumatického svalu McKibbenova typu. Dále jsou zde uvedeny výsledky praktického ověření funkčnosti navrženého řešení sedlového ventilu, stanoveny omezující podmínky na jeho provedení a využití. V teoretické části práce je, v souvislosti s použitím kovu s tvarovou pamětí, rozebrána problematika modelování nelineárních systémů s hysterezí. Dále je navrženo nové vlastní řešení, umožňující modelování hystereze s nelokální pamětí, přičemž toto řešení využívá pro svou funkci nelineární výpočetní prvek definovaný pomocí goniometrické funkce kosinus. Prostřednictvím simulací a s využitím experimentálně získaných dat, jsou ověřeny vlastnosti navrženého řešení.
Využití znalostních systémů a bází pro výběr a hodnocení domovních elektroinstalací
Haluza, Miroslav ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problematikou využití sofistikovaných metod výběru technického i ekonomického řešení elektroinstalace nejenom na základě ceny, ale také na základě mnoha dalších kritérií jako jsou například komfort, servis, životnost atd. Těžištěm práce je pojednání o elektroinstalačních systémech z globálního hlediska, kde pro objektivní hodnocení a výběr vhodného systému elektroinstalace již není možné použít běžné přístupy, vzhledem k rozsáhlosti takových systémů a jejich vzájemným vazbám. Ve čtvrté kapitole jsou sepsány informace ohledně spotřeby elektrické energie jak celkové, tak pro domácnosti. V této kapitole je také uvedena predikce spotřeby zejména domácností na následující období a následně uveden přehled možných opatření pro snížení spotřeby elektrické energie v domácnostech a rodinných domech. V další části práce jsou řešeny znalostní, resp. expertní systémy pro využití v elektrotechnice a zejména pro využití jako vhodného nástroje pro výběr a zhodnocení elektroinstalace pro rodinné domy. Výsledek této práce tedy poskytuje možné řešení elektroinstalace, se zaměřením na instalace systémové, pro rodinné domy a obytné budovy z technického i ekonomického hlediska za využití inovativních přístupů. Výsledkem práce je však zejména vytvoření základu znalostní báze a využití této báze jako podklad pro znalostní, resp. expertní systém pro hodnocení technického řešení elektroinstalace, jehož součásti by byla i funkce zpětné vazby o účelnosti řešení, užitné hodnotě, ceně atd.
High-Resolution Multispectral 3D Scanning and its Medical Applications
Chromý, Adam ; Žalud, Luděk (vedoucí práce)
Both Thermal Imaging and 3D Scanning are currently rapidly progressing technologies. Both technologies has many advantages, which could be useful in medicine. Merging them together brings even more new diagnostic information, than if used separately. The aim of this thesis is development of multispectral 3D surface scanning system based on novel scanning method, using robotic manipulator equipped with laser scanner, thermal camera and colour camera. Such solution bring both flexibility and accuracy. This scanning system is further used in clinical applications in order to verify its abilities and demonstrate its advances beyond state of the art.

Disertační práce : Nalezeno 11,899 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.