Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 13,278 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj
Šusta, Petr ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent) ; Miklošíková, Miroslava (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY doktorské kombinované studium obor pedagogika ABSTRAKT DISERTAČNÍ PRÁCE Vliv dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj Effect of Long-term Residence of Individual in Children's Home to His Moral Development Mgr. Petr Šusta Školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa Praha 2018 Abstrakt a klíčová slova Disertační práce rozpracovává téma vlivu dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj. Práce obsahuje teoretickou a empirickou část, přičemž cílem realizovaného výzkumu bylo zjistit a případně postihnout rozdíly v morálním vývoji dětí a mladistvých dlouhodobě pobývajících v dětském domově a jedinců, kteří v ústavní výchově ve svém životě nikdy nepobývali. Za využití metodologie Lawrence Kohlberga byly získány a shrnuty výsledky vlastního šetření, které bylo realizováno ve spolupráci s dětmi z dětských domovů a s dětmi z běžných rodin jako kontrolní skupinou. Práce v teoretické části postihuje téma ústavní výchovy v České republice, metodologická východiska zjišťování úrovně morálního vývoje jedince tak, jak je navrhl a popsal Lawrence Kohlberg, ozřejmuje principy této metody a možnosti jejího využití. Empirická část práce je věnována definici cíle výzkumu, průběhu výzkumu, jeho dílčím specifikům, artikulaci závěrů a...
Rod Lažanských ve vztahu k uměleckému prostředí českých zemí
Štěpánek, Jan ; Hojda, Zdeněk (vedoucí práce) ; Slavíček, Lubomír (oponent) ; Petrasová, Taťána (oponent)
disertační práce Práce se zabývá vlivem šlechtického rodu Lažanských z Bukové na umělecké prostředí českých zemí od 16. do 20. století. Na pozadí kulturně-historicky zaměřené monografie představuje autor stavební a mecenášské aktivity jednotlivých představitelů rodiny, vývoj jejich uměleckých sbírek i širší souvislosti. Pomocí interdisciplinárního výzkumu konfrontuje výsledky svojí práce se závěry předchozích badatelů. Zpochybňuje některé dosavadní hypotézy pro období raného novověku a z dosud nevyužitých pramenů čerpá množství informací o aktivitách Lažanských v moderních dějinách. Takto vzniklý souhrn komparuje s realizacemi dalších šlechtických rodů v českých zemích a ve střední Evropě. Výsledkem autorových snah je první komplexní pohled na Lažanské z Bukové v širším kontextu dějin kultury a rehabilitace jejich role na poli uměleckého mecenátu. Klíčová slova: Lažanští z Bukové, Marie Gabriela Lažanská, Prokop Lažanský, mecenát, umělecké sbírky, šlechtické rody, Manětín, Rabštejn nad Střelou, Chyše, Lubenec.
Česká bytová výstavba 1958-1970
Novotná, Eva ; Švácha, Rostislav (vedoucí práce) ; Moravčíková, Henrieta (oponent) ; Spurný, Matěj (oponent)
1 ABSTRAKT Předkládaná disertační práce se věnuje vybraným tématům bytové výstavby v šedesátých letech - experimentálním domům a panelovým sídlištím - a zkoumá je ve čtyřech samostatných vrstvách: politické, ideologické, architektonické a sociální. Práce je strukturovaná do těchto čtyř hlavních kapitol, které tvoří čtyři pomyslné pilíře k pochopení dějin bytové výstavby a jejich kontextu. Výchozí hypotézou disertační práce bylo, že zrod panelových sídlišť na konci padesátých let a jejich ideu i formu v následující dekádě ovlivňovala odlišná a zároveň vzájemně propojená východiska čtyř jmenovaných rovin. Pohled státního socialismu a jeho ideologie vycházel ze situace, kdy v celém socialistickém bloku přestala být architektura nástrojem stalinistické politické reprezentace v duchu socialistického realismu a stala se důležitým prostředkem sociální reformy na propagované cestě ke komunismu. V socio-ekonomické rovině se tento názor promítl do předpokladu, že díky dostupnému a kvalitnímu hromadnému bydlení, komplexně vybaveným sídlištím, dosáhne společnost vyšší životní úrovně a celkově se modernizuje. Bydlení na panelových sídlištích se ve výsledku mělo stát výlohou socialistického způsobu života a prostředkem k morálně vyššímu typu konzumní společnosti. V atmosféře socialistického utopismu pak měla nová 2...
The historical and archaeological importance of travel accounts made by Russian pilgrims to the Near East from the 12th to 19th centuries.
Ježek, Václav ; Tumis, Stanislav (vedoucí práce) ; Boček, Pavel (oponent) ; Nykl, Hanuš (oponent)
Tato práce se zaměřuje na téma, které se z hlediska badatelského zájmu těší čím dále tím většímu zájmu. Jedná se o Ruské poutníky nebo cestovatele, kteří navštěvovali oblasti Blízkého Východu zejména takové místa, jakými jsou Svatá země, Konstantinopol, Svatá Hora Athos a další. Pod pojmem Ruské poutníky v práci rozumíme jedince, které souvisely s kontextem Ruského státu jako politickým subjektem. Necharakterizujeme je na základě etnické příslušnosti. Kontakty mezi jihem a Ruskem mají důležitý význam pro rozvoj samotné Rusi, její kultury, identity a dějin. To samé platí i pro oblasti Blízkého Východu, kde kontakty s Ruskem souviseli významným způsobem s dějinným rozvojem a povahou této oblasti. Ruské kontakty s jihem je nutné zpočátku vnímat hlavně v kontextu Byzantsko- Ruského kontextu. Byzantsko-Ruské vztahy byly určeny vztahem založeném na kulturním vlivu a na sdílené víře. Pro rozvoj těchto vztahů a kulturního vývoje sehráli klíčovou roli jedinci ať už cestovatelé nebo lidé vyslaní s jasným cílem či úkolem. V rámci těchto kontaktů byla velmi důležitá náboženská motivace, kdy pouť do takových míst jakými byli Konstantinopol, Svatá země, Svatá Hora Athos souvisela s budováním náboženské a tím pádem kulturní identity Ruského prostředí, neboť kultura a náboženství v Rusku intimně souviseli v době...
State, Law, and Everyday Life in Aztec Tenochtitlan
Vyšný, Peter ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Kováč, Milan (oponent) ; Vrhel, František (oponent)
VYŠNÝ, Peter: Štát, právo a každodenný život v aztéckom Tenochtitlane. Dizertačná práca. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií. Studijní obor: Iberoamerikanistika. Studijní program: Historické vědy. Školiteľ: doc. Markéta Křížová, Ph.D. Praha, 2018. 384 s. Prítomná dizertačná práca, nazvaná Štát, právo a každodenný život v aztéckom Tenochtitlane, je výsledkom výskumu spoločnosti, ktorá existovala v aztéckom mestskom štáte Tenochtitlan od jeho založenia (cca. 1325 po Kr.) do jeho dobytia (conquista) Španielmi (1519 - 1521). V dizertačnej práci sa na základe historických prameňov a sekundárnej literatúry skúmajú tri podstatné, komplementárne aspekty tejto spoločnosti, a to: 1. jej organizácia a fungovanie, ktorých charakter ukazuje, že Tenochtitlan bol konsolidovaným (mestským) štátom; 2. jej právny poriadok, ktorý rozvíjala a systematicky uplatňovala štátna moc; a 3. typické formy každodenného života jej členov (rôznych kategórií). Výskumom uvedených troch aspektov spoločnosti existujúcej v Tenochtitlane bol dosiahnutý nasledujúci cieľ dizertačnej práce: 1. preskúmať štátnu organizáciu, právny poriadok a formy každodenného života obyvateľov aztéckeho (predhispánskeho) Tenochtitlanu, a to samostatne i v ich vzájomných súvislostiach, ako aj v diachrónnej...
An abstract study of completeness in infinitary logics
Lávička, Tomáš ; Noguera, Carles (vedoucí práce) ; Jeřábek, Emil (oponent) ; Moraschini, Tommaso (oponent)
V této dizertační práci se zabýváme studiem vlastností úplnosti infinitárních výrokových logik z pohledu abstraktní algebraické logiky. Cílem práce je pochopit, jak lze základní nástroj v důkazech uplnosti, tzv. Lindenbaumovo lemma, zobecnit za hranici finitárních logik. Za tímto účelem studujeme vlastnosti úzce související s Lindenbaumovým lemmatem (a v důsledku také s vlastnostmi úplnosti). Uvidíme, že na základě těchto vlastností lze vystavět novou hierarchii infinitárních výrokových logik. Také se zabýváme studiem těchto vlastností v případě, kdy naše logika má nějaké (případně hodně obecně definované) spojky implikace, disjunkce a negace. Mimo jiné uvidíme, že přítomnost daných spojek může zajist platnost Lindenbaumova lemmatu. Keywords: abstraktní algebraická logika, infinitární logiky, Lindenbau- movo lemma, disjunkce, implikace, negace
Studium protinádorové imunitní reakce u pacientů s karcinomem plic.
Myšíková, Dagmar ; Lischke, Robert (vedoucí práce) ; Bouček, Jan (oponent) ; Palich Fučíková, Jitka (oponent)
Karcinom plic je celosvětově vedoucí příčinou úmrtí pro maligní onemocnění. Pochopení biologických procesů specifické protinádorové imunitní odpovědi zůstává prioritním zájmem a nezbytností pro navržení úspěšných imunoterapeutických strategií. V teoretické části této práce se zabýváme složkami imunitního systému, které se účastní protinádorové odpovědi, a jejich rolí v dosud známé a používané imunoterapii. V praktické části popisujeme dvě studie studující různé aspekty protinádorové imunitní odpovědi, obě realizované ve spolupráci III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FNM se společností Sotio a.s. První ze dvou studií je zaměřena na humorální složku specifické protinádorové odpovědi a prospektivně analyzuje sérové frekvence protinádorových protilátek NY-ESO-1, Her2/neu and MAGE-A4 u 121 pacientů s NSCLC.V této studii poprvé prokazujeme, že kouření tabáku významně ovlivňuje specifickou humorální imunitní odpověď, frekvence NY-ESO-1 protilátek je signifikantně vyšší v séru kuřáků a ex-kuřáků. Druhá ze dvou studií je více zaměřena na T buněčnou složku specifické protinádorové odpovědi a testuje vakcínu připravenou z dendritických buněk prezentujících antigeny buněk karcinomu plic, usmrcených vysokým hydrostatickým tlakem (DC-HHP vakcína). DC-HHP vakcína vykazuje zralý fenotyp dendritických buněk,...
Molekulární syndromologie: molekulárně genetické příčiny vzácných onemocnění na příkladu Kabuki a Kabuki-like syndromů
Paděrová, Jana ; Macek, Milan (vedoucí práce) ; Baxová, Alice (oponent) ; Fajkusová, Lenka (oponent)
Kabuki syndrom (KS) je dominantně dědičné onemocnění způsobené většinou de novo patogenními mutacemi v genech KMT2D (dříve MLL2) nebo KDM6A. Jedná se o vzácné multisystémové onemocnění charakterizované především intelektovou nedostatečností (ID - "intellectual disability") a typickou obličejovou dysmorfií. KS je klinicky velmi heterogenní, což znesnadňuje jeho klinickou diagnostiku. Prvním cílem této dizertační práce bylo zavedení testování patogenních mutací ve dvou známých KS kauzálních genech metodou Sangerova DNA sekvenování a následně metodou MLPA (Multiple Ligation Probe Amplification) na pracovišti Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol a následně pak identifikace mutací v genech KMT2D či KDM6A u reprezentativního souboru 43 pacientů s fenotypem typickým pro KS, kteří byli indikováni k tomuto molekulárně genetickému vyšetření z několika spolupracujících genetických ambulancí v České republice. Výsledkem této studie bylo potvrzení či vyvrácení klinické diagnózy pacienta, studium spektra mutací v genech KMT2D/KDM6A v české populaci, korelace fenotypu s genotypem a zhodnocení využití fenotypového "MLL2-skóre" (publikovaného Markrythanasisem et al., 2013) jakožto predikčního nástroje k selekci pacientů pro sekvenování genu KMT2D. U 40% (17/43) analyzovaných pacientů s KS...
Optická koherenční tomografie u roztroušené sklerózy.
Lízrová-Preiningerová, Jana ; Kubala Havrdová, Eva (vedoucí práce) ; Vymazal, Josef (oponent) ; Taláb, Radomír (oponent)
Spektrálně doménová optická koherenční tomografie (SD-OCT) je neinvazivní zobrazovací metoda, která na základě analýzy infračerveného paprsku odraženého od vrstev tkáně umožňuje detailní zobrazení vrstev sítnice. Nervové buňky sítnice pochází z neuroektodermu a odráží se v nich proto pomalu progredující změny související s neurodegenerací CNS, i akutní poškození nervových struktur následkem zánětu očního nervu. Tato práce v první části uvádí zobrazovací protokol a standardy kvality snímků pro použití SD-OCT v oboru roztroušené sklerózy (RS). V další části představujeme SD-OCT měření v roli biomarkeru progrese u RS. V multicentrické studii jsme ukázali, že již při jednom měření tloušťky peripapilární vrstvy retinálních nervových vláken (RNFL) napříč studovanou populací má tloušťka RNFL prognostickou hodnotu pro odhad rizika progrese EDSS v následujících pěti letech. Pacienti v nejnižším tercilu tloušťky peripapilární RNFL měli 2x vyšší riziko progrese invalidity oproti pacientům zařazených do vyšších tercilů RNFL. Druhá prezentovaná studie testovala, zda je anamnéza zánětu očního nervu (ON) u RS rizikovým faktorem pro míru degenerace RNFL v následujících letech. Studie potvrdila, že dlouhodobé změny tloušťky RNFL probíhají v očích po ON zcela stejně jako v očích bez anamnézy ON. To znamená, že v...
Study of hydrogen interaction with defects in thin metallic films
Hruška, Petr ; Čížek, Jakub (vedoucí práce) ; Krsjak, Vladimír (oponent) ; Mathis, Kristián (oponent)
Tenké kovové vrstvy představují zajímavé materiály pro potenciální ukládání vodíku a optické senzory citlivé na vodík. Tenké vrstvy s různou mik- rostrukturou od nanokrystalické po epitaxní mohou být poměrně snadno připra- veny pouhou změnou depozičních parametrů. Depozice multivrstev umožňuje pří- pravu tenkých vrstev s libovolným složením. Defektní struktura hraje důležitou roli při absorpci vodíku. Atomy vodíku se- gregované v defektech s otevřeným objemem snižují jejich formační energii, což vede ke zvýšení koncentrace vodíkem indukovaných defektů v materiálu. Difuze vodíku podél dislokací a hranic zrn navíc usnadňuje absorpci vodíku v krystalové mříži. Tenké vrstvy upnuté na tuhý substrát vykazují anizotropní objemovou ex- panzi během dopování vodíkem. Důsledkem je vytvoření velkých pnutí ve vrstvě, které mohou vyústit v odtržení vrstvy od substrátu. V předkládané práci byla studována absorpce vodíku v Gd a Pd vrstvách a Pd- Mg multivrstvách. Vývoj defektů ve vodíkem dopovaných vrstvách byl zkoumán pomocí metody pozitronové anihilační spektroskopie s proměnnou energií do- plněné difrakcí rentgenového záření, mikroskopií atomárních sil a měřením optické transmitance. Jako...

Disertační práce : Nalezeno 13,278 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.