Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 12,132 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
A model of resonant collisions of electrons with molecules and molecular ions
Váňa, Martin ; Houfek, Karel (vedoucí práce) ; Cejnar, Pavel (oponent) ; Mašín, Zdeněk (oponent)
Dvojrozměrný model rezonančních srážek elektronu s molekulami, s jedním jaderným a jedním elektronovým stupněm volnosti, představený skupinou Hou- fek, Rescigno a McCurdy [Phys. Rev. A 73, 032721 (2006)] a jemu podobný dvojdimenzionální model disociativní rekombinace s potenciálem navrženým E. Hamiltonem [Ph.D. thesis, University of Colorado (2003)] jsou formulovány v časově závislém obraze a numericky vyřešeny pomocí metody konečných prvků, diskrétní reprezentace proměnné, vnějšího komplexního škálování a zobecněné Crank-Nicolsonovy metody. Na modelu srážek elektronu s molekulami ilustru- jeme jak časově závislý výpočet umožňuje hluboký vhled do dynamiky a odha- luje původ oscilačních strukur v účinných průřezech procesů vibrační excitace, pokud jsou účinné průřezy vyčísleny nejen v čase potřebném pro správnou kon- vergenci konečných hodnot, ale také v charakteristických okamžicích, jež jsou dány vývojem systému. Skrze časově závislý výpočet dále poukzujeme na kom- plexní charakter dynamiky modelu disociativní rekombinace a navrhujeme inter- pretaci mechanismu rekombinačního procesu. Navrhujeme také několik postupů pro vysvětlení ostrých struktur v účinných průřezech disociativní rekombinace a...
Structure and dynamics of peptides and proteins in solution: application of Raman optical activity
Profant, Václav ; Baumruk, Vladimír (vedoucí práce) ; Kapitán, Josef (oponent) ; Setnička, Vladimír (oponent)
Práce se zabývá vysoce specifickými a pokročilými aplikacemi Ramanovy optické aktivity (ROA) v široké škále strukturálních a konformačních studií biomolekul a dalších biologicky významných molekul. Náš výzkum byl zaměřen na řadu vzájemně propojených témat zahrnujících oblasti metodiky, základního a aplikovaného výzkumu. Kombinace experimentálního a teoretického přístupu vedla k hlubšímu porozumění studovaných jevů včetně charakterizace účinků interakcí rozpuštěných látek a rozpouštědel. Vysoce kvalitní ROA spektra modelových molekul v oblasti C-H valenčních vibrací, získaná jako důsledek úspěšného rozšíření ROA měření na spektrální oblast zahrnující všechny fundamentálních molekulární vibrace, nám umožnila ověření a další vývoj simulačních metod zahrnujících anharmonické korekce. Na příkladu modelových spirodilaktamů s vysoce neplanárními amidovými skupinami jsme vysledovali specifické ROA spektrální projevy amidové neplanarity. Úspěšně jsme simulovali ROA signál S-S valenčních vibrací antimikrobiálního peptidu lasiocepsinu a zjistili, že navzdory současnému přesvědčení neodrážejí smysl torze S-S skupiny. Ve studiích věnovaných větším molekulárním systémům jsme lépe porozuměli procesu formování stabilní konformace polyprolin II a ukázali jsme, že ROA může pomoci odhalit změny indukované různou sulfatací v...
Comparison of scan patterns in dynamic tasks
Děchtěrenko, Filip ; Lukavský, Jiří (vedoucí práce) ; Nyström, Marcus (oponent) ; Paluš, Milan (oponent)
Sledování očních pohybů je často užívaná technika v mnoha vědeckých oblastech (experimentální psychologie, neurovědy, behaviorální ekonomie apod.), která nám může poskytovat rigorózní data ohledně alokace pozornosti. Vzhledem ke složitosti zpracování data chybějící metodologii, experimentální plány jsou často limitovány na statické podněty; Data s očními pohyby jsou často analyzována pouze s ohledem na základní typy očních pohybů - fixace a sakády. V dynamických úlohách (tedy úlohách s dynamickými stimuly jako např. zobrazení videí nebo úloha Sledování více objektů) se objevuje další častý typ očních pohybů - plynulé sledování. Data s očními pohyby jsou často v dynamických úlohách reprezentovány pomocí syrových dat jako posloupnosti očních pohybů. Tato reprezentace vyžaduje odlišný přístup k analýze dat a je zde mnoho mezer v analytických nástrojích. Tato práce je rozdělena na tři části. V první části uvádíme přehled současných metod na porovnání očních pohybů v dynamických úlohách následovaný čtyřmi simulacemi, ve kterém porovnáváme podobnost posloupností očních pohybů pomocí několik běžně používaných metrik. V druhé části představujeme aktuální přístup ke statistickému testování rozdílů mezi skupinami posloupností očních dat. Představujeme dvě nové metody a ukazujeme jejich použití ve dvou experimentech....
Electrochemical, photoelectrochemical and spectroelectrochemical characterization of nanomaterials
Pitňa Lásková, Barbora ; Kavan, Ladislav (vedoucí práce) ; Šubrt, Jan (oponent) ; Krýsa, Josef (oponent)
Oxid titaničitý (TiO2) a spinel Li4Ti5O12 patří mezi široce studované polovodivé oxidy kovů. Nanokrystalické formy TiO2 a Li4Ti5O12 jsou atraktivní pro použití v lithiových bateriích a oxid titaničitý také pro fotoelektrochemické solární články. Spinel Li4Ti5O12 by díky své struktuře umožňující ukládat větší Na+ ionty (v porovnání s Li+ ionty) mohl být i slibným materiálem pro sodíkové baterie. Nanokrystalický TiO2 anatas s převládající plochou {001} byl studován elektrochemicky cyklickou voltametrií inserce lithia a chronoamperometrií a porovnán s referenčním anatasem s dominantní plochou {101}. Voltametrické a chronoamperometrické difusní koeficienty a aktivační energie prokázaly, že anatasové nanokrystaly {001}mají oproti standardním anatasovým nanočásticím vyšší aktivitu vůči inserci Li+ . Anatasové nanokrystaly TiO2 s nejvíce exponovanou plochou {101} byly následně porovnávány s nanokrystaly s dominantní plochou {001} z hlediska potenciálu rovných pásů a kinetiky elektronů. Anatasové nanodestičky {001} měly ve srovnání s anatasovými nanočásticemi {101} negativnější potenciál rovných pásů, vyšší chemickou kapacitu a delší dobu života elektronů. Ramanovou spektroskopií a in situ Ramanovou spektroelektrochemií byla studována inserce Li+ do TiO2 anatasových nanočástic. Byly připraveny a studovány...
Preparation and characterization of nanomaterials for electrochemical energy storage
Bouša, Milan ; Kavan, Ladislav (vedoucí práce) ; Fejfar, Antonín (oponent) ; Velický, Matěj (oponent)
Výzkum (nejen) uhlíkatých nanomateriálů v čele s grafenem je v současné době jednou z nejčastěji studovaných oblastí materiálové fyziky a chemie, zejména díky mimořádným vlastnostem těchto materiálů vhodným k využití pro konverzi a uchování energie. Během syntézy grafenu a následné manipulace však dochází k narušování jinak téměř ideální krystalové struktury grafenu a tím i ke změně jeho elektronických vlastností. Proto je naprosto nezbytné mít strukturu grafenu "pevně pod kontrolou", čehož je možné dosáhnout pouze vývojem a použitím pokročilých instrumentálních metod. Grafen může být snadno připraven oxidací a následnou exfoliací grafitu za vzniku tzv. oxidu grafenu. Jedná se o materiál o tlouštce několika málo vrstev grafitu, který má na svém povrchu navázané funkční skupiny obsahující kyslík, které narušují unikátní, sp2 hybridizovanou síť uhlíkových atomů a tedy i elektronovou strukturu grafenu. Z tohoto důvodu je pro některé aplikace nutné podrobit oxid grafenu alespoň částečné redukci. V první části této práce je detailně studována jeho elektrochemická redukce za pomoci fotoelektronové, infračervené a především Ramanovy spektroskopie. Dosažené výsledky byly dále porovnávány s referenčním neoxidovaným materiálem. Možné využití tohoto procesu je demonstrováno na elektrochemické aktivaci...
Evolutionary differential equations in unbounded domains
Slavík, Jakub ; Pražák, Dalibor (vedoucí práce) ; Miranville, Alain (oponent) ; Skalák, Zdeněk (oponent)
V předložené práci studujeme asymptotické vlastnosti parciálních dife- renciálních rovnic na neomezených oblastech v kontextu lokálně uniformních prostorů. Tyto prostory umožňují uvažovat i neintegrovatelná data, na dru- hou stranu přinášejí komplikace díky své neseparabilitě a absenci kompakt- ních vnoření. V práci ukazujeme existenci lokálně kompaktních atraktorů pro nelokální parabolickou rovnici a slabě tlumenou vlnovou rovnici spolu s od- hadem Kolmogorovy ε-entropie těchto atraktorů a atraktoru silně tlumené vlnové rovnice v subkritických případech pomocí metody trajektorií. Zabý- váme se též nekonečně dimenzionálními exponenciálními atrkatory nelineární reakčně-difuzní rovnice. 1
Lead-based relaxor ferroelectrics by Raman scattering
Rafalovskyi, Iegor ; Hlinka, Jiří (vedoucí práce) ; Deluca, Marco (oponent) ; Dubroka, Adam (oponent)
Název práce: Ramanuv rozptyl v olovnatých relaxorových ferroelektrikach Autor: Iegor Rafalovskyi Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vedoucí disertační práce: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Odděleni Dielektrik, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Abstrakt: Předkládaná práce se věnuje měřením a analýzám spektra Ramanova rozptylu různých perovskitových feroelektrik, zejména relaxorů na bázi olova ve formě krystalů a tenkých filmů. Zkoumání monokrystalu PMN-0.32PT se složením odpovídajícím mor- fotropní fázové hranici ukázalo, že při ohřívání vzorku v nulovém poli po předchozím ochlazení vzorku v elektrickém poli dochází ke stabilizaci heterofázové struktury s 10-100 µm rovnoběžnými pruhy střídajících se tetragonálních a trigonálních, nebo jim blízkých fázích. Dále byl v PMN-0.32PT zkoumán přechod z trigonální do tetragonální fáze indukovaný elektrickým polem. V relaxoru PFN-0.38PT byla pozorována doménová struktura s 90◦ doménovými stěnami. Struktura a symetrie sousedních domén byly zkoumány pomocí polarizovaného Ramanova rozptylu. Relaxorové feroelektrikum PSN vykazovalo naprosto odlišné chování v polarizovaných Ramanových spektrech monokrys- talu a epitaxiálního tenkého filmu. Úhlová závislost...
Computational Study of Organometallic Interactions with Models of DNA/RNA and Proteins Using Tools of Quantum Chemistry and Molecular Mechanics.
Šebesta, Filip ; Burda, Jaroslav (vedoucí práce) ; Rulíšek, Lubomír (oponent) ; Urban, Ján (oponent)
Při vývoji nových materiálů či léčiv zaujímají v poslední době kvantově-chemické metody důležitou roli. V rámci této disertační práce jsou využity při studiu platinových komplexů představujících potencionální protirakovinná léčiva. Interakce pěti hydratovaných Pt(II) komplexů s guaninem je studována pomocí DFT metod. U cytostatik na bázi Pt(IV) komplexů je však pozorováno méně vedlejších účinků a zároveň překonávají rezistenci některých nádorů vůči cisplatině. Obecně jsou ale vysoce kinecky inertní, a proto musí být v organismu redukovány, aby bylo dosaženo jejich protirakovinné aktivity. Z tohoto důvodu jsou stanoveny redukční potenciály pro jedenáct Pt(IV) komplexů pomocí DFT výpočtů a post-Harteeho-Fockových metod. Kinetika však hraje zásadní roli v případě redukce těchto sloučenin, a proto je zkoumán reakční mechanismus odpovídající redukci tetraplatiny v přítomnosti deoxyguanosin monofosfátu a redukci satraplatiny pomocí kyseliny askorbové. Jelikož se uvažovaná redukční činidla vyskytují při neutrálním pH v různých protonačních stavech, efektivní rychlostní konstanty jsou stanoveny pomocí vztahů pro boční reakce. Při interakci kovových kationtů s thyminem představují přenosy protonů velmi důležitou část reakce. Přítomnost hydratovaných Mg2+ , Zn2+ , Hg2+ kationtů vede k výraznému snížení aktivační...

Disertační práce : Nalezeno 12,132 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.