Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 11,795 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Princip loajality v právu EU
Kruliš, Kryštof ; Král, Richard (vedoucí práce) ; Pítrová, Lenka (oponent) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Disertace se zaměřuje na provedení vícevrstvého definování principu loajální spolupráce v současném stavu práva Evropské unie. Věnuje se čtyřem základním definičním okruhům. V prvním definičním okruhu provádí jazykový rozbor slovního spojení "zásada loajální spolupráce" ve všech úředních jazycích Evropské unie a využívá lingvistické disciplíny (zejména etymologii) a poznatků dalších vědních oborů jako je historie, sociální psychologie a filozofie pro definování a porozumění principu loajální spolupráce v právu Evropské unie. Následně tento princip zkoumá ve třech samostatných definičních rovinách. V první rovině zkoumá význam postavení loajálně zavázaných subjektů. Ve druhé rovině se věnuje odlišnostem principu loajální spolupráce od pravidel plnění závazků dle mezinárodního práva veřejného a pravidel zajišťování loajality uvnitř států s federativním uspořádáním. Poslední definiční rovina analyzuje způsoby, jak se princip loajální spolupráce proměňuje v závislosti na kompetenčních oblastech jeho působení. Klíčová slova: zásada loajální spolupráce, právo Evropské unie, teorie federalismu, evropská studia
Méně je někdy více: studie rozhodování v kontextu kognice, intuice a životního štěstí
Schautová, Nina ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Höschlová, Eva (oponent) ; Buriánek, Jiří (oponent)
Tato práce představuje výsledky tří výzkumných projektů, které rozšiřují poznatky psychologie rozhodování. Zaměřuje se na intuitivní rozhodování, vliv kontextu na rozhodnutí a jeho vztah ke spokojenosti s rozhodnutím a well-beingu. První studie se věnuje otázce zobecnitelnosti vybraných intuitivních heuristik na nefinanční rozhodnutí. I přes jisté metodologické nedostatky tento výzkumný projekt ukázal, že čas investujeme mnohem snáze než peníze, a nelze na něj automaticky přenést intuitivní heuristiky, které fungují při jiném typu rozhodnutí. Druhá studie rozšiřuje zaměření na vliv kontextu na spokojenost s rozhodováním. Výsledky ukázaly, že spokojenost s rozhodováním lze kontextem manipulovat. Eliminace eskalace závazku ovlivnila spokojenost na úrovni prožitkové, i když nezměnila úroveň kognitivní. Poslední studie se zaměřuje na interindividuální rozdíly v kontextu spokojenosti s rozhodováním a well-beingu. Ukazuje, že větší rozhodovací kompetence sice má vliv na rozhodovací styl, ale teprve rozhodovací sebevědomí, vnímání vlastní rozhodnosti, se projevuje ve výsledné spokojenosti a také ve well-beingu. Data neumožňují určit směr příčinnosti tohoto vztahu, což omezuje možnosti interpretace zjištění. Otevírá však mnoho nových otázek v oblasti psychologie rozhodování a zdraví. Jde o inovativní...
Rozvoj diskrétní psychopatologické symptomatiky u účastníků zahraničních misí
Král, Pavel ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Slabá, Šárka (oponent) ; Vevera, Jan (oponent)
Nasazení vojáků v zahraničních misích bezesporu představuje významnou zátěž spojenou s rizikem ohrožení jejich fyzického i psychického zdraví. Pokud jde o zdraví psychické, je jako největší rizikový faktor tradičně uváděn stres, který je v misi přítomen takřka permanentně a množství stresorů je nepřeberné. Pozornost klinických psychologů, psychiatrů i výzkumných pracovníků, byla v souvislosti se zahraničními operacemi a s nimi spojenými obtížemi cílena především na PTSD, depresi či rozvoj závislostí. Nicméně se ukazuje, že vojáci trpí i jinými psychickými obtížemi. Předkládaná práce není zaměřena na nozologické jednotky, ale dílčí symptomy, převážně neurotické. Vstupní výzkumnou hypotézou je, že porovnáme-li populaci vojáků, kteří vyjeli do zahraniční mise s těmi, kdo do ní nevyjeli, najdeme mezi jednotlivými skupinami významný rozdíl. Očekáváme, že ti, kdo se zúčastnili zahraniční mise, budou vykazovat vyšší míru psychopatologické symptomatiky. Pravděpodobně subklinické a tedy v zásadě diskrétní, nicméně přesto vyšší než je tomu u těch, kteří do mise nikdy nevyjeli. Sběr dat proběhl formou dotazníkového šetření. Použit byl dotazník neurotické symptomatiky N70. Jde o dotazník o sedmdesáti položkách popisující tzv. neurotickou symptomatiku. Je rozdělen do sedmi škál po deseti položkách - Anxieta,...
Jaderná architektura a genová exprese u Caenorhabditis elegans
Bolková, Jitka ; Lanctôt, Christian (vedoucí práce) ; Macůrková, Marie (oponent) ; Kostrouch, Zdeněk (oponent)
Jaderná architektura a genová exprese u Caenorhabditis elegans Mgr. Jitka Bolková ABSTRAKT Po oplození jsou rodičovské genomy nejprve separovány každý ve svém prvojádře. Již v první mitóze se toto prostorové rozlišení ztrácí. Ve své práci jsme využili fotokonverzi prvojader značených Dendra2-H2B k rozpoznání maternálních a paternálních chromatinových domén a pozorovali jejich prostorové rozdělení v živých embryích Caenorhabditis elegans krátce po oplození. Oba rodičovské chromatiny jsou v zygotě i v celém dvoubuněčném stádiu v rámci jádra stále odděleny. K promíchání dochází teprve po dekondenzaci chromatinu na začátku buněčného cyklu čtyřbuněčného embrya. Dle našich znalostí se jedná o první živé pozorování separace a následného promísení parentálních chromatinových domén během embryogeneze. Následování fotokonvertovaného chromatinu nám dále umožnilo detekovat reprodukovatelnou rotaci jader o 180ř v průběhu cytokineze zygoty. Sledování fluorescenčně značených P granulí a pólových tělísek odhalilo, že dochází k rotaci celého embrya. Ve druhé části disertace jsme využili modelu C. elegans pro výzkum souvislostí mezi jadernou architekturou a genovou expresí. Zaměřili jsme se na lokalizaci transkripční aktivity v zárodečných buňkách gonády. Pomocí metod umožňujících detekci nascentní transkripce, single...
Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie
Scheu, Lenka ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Smolek, Martin (oponent)
Ochrana životního prostředí je v současné době jedním z komplexních témat práva a politiky. Nutnou reakcí na nepříznivé změny životního prostředí je stanovení závazných pravidel ochrany životního prostředí na úrovni mezinárodního práva, práva unijního a vnitrostátního práva. Vnitřní trh EU představuje jednotný prostor, v němž jsou zajištěny základní tržní svobody - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Souvislost s životním prostředím se promítá do kvality a charakteristiky výrobků a do podmínek, za kterých jsou tyto výrobky uváděny na trh v jednotlivých členských státech. S ochranou životního prostředí je silně spjata i oblast služeb, která se týká například provozování skládek. Při kolizi cílů EU v oblastech vnitřního trhu a ochrany životního prostředí je nutné nalézt vyvážený přístup mezi ochranou environmentálních cílů a zajištěním ekonomických principů Evropského unie.
Úloha fosfolipáz A2 v mechanismu kardioprotekce indukované adaptací na chronickou hypoxii
Míčová, Petra ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kuda, Ondřej (oponent) ; Kazdová, Ludmila (oponent)
Kardiovaskulární onemocnění, především akutní infarkt myokardu, jsou jednou z hlavních příčin úmrtí ve vyspělých zemích světa včetně České republiky. Jednou z možností, jak zvýšit odolnost myokardu proti akutnímu ischemicko-reperfúznímu (I/R) poškození, je adaptace na chronickou hypoxii. Molekulární mechanismus tohoto jevu však není podrobně znám. Je zřejmé, že funkce srdce závisí na zachování membránové integrity a buněčné homeostáze kardiomyocytů. Z tohoto pohledu jsou životně důležitými enzymy fosfolipázy A2 (PLA2), které se uplatňují při remodelaci a obnově buněčných membrán. Svou činností také generují lipidové signální molekuly - volné mastné kyseliny (FA) a také 2-lyzofosfolipidy. V srdci se vyskytují zástupci tří skupin PLA2 - cytosolické PLA2 (cPLA2), na kalciu nezávislé PLA2 (iPLA2) a sekretorické PLA2 (sPLA2). Cílem práce bylo sledovat v myokardu levé komory dospělých potkanů kmene Wistar následující: 1) Vliv intermitentní hypobarické hypoxie (IHH; 8 hodin/den, 5 dnů/týden, 5 týdnů, ~ 7000 m) na zastoupení celkové a fosforylované cPLA2α (p-cPLA2α, Ser505 ) a dále iPLA2 a sPLA2IIA, jakož i signálních proteinů aktivujících cPLA2α a rovněž cílů tohoto enzymu. 2) Vliv reaktivních forem kyslíku (ROS) za podmínek IHH na expresi celkové a fosforylované cPLA2 a dále iPLA2, sPLA2IIA a složení FA...
Role of host-dependent factors in prediction of antiviral treatment response in chronic hepatitis C
Fraňková, Soňa ; Jirsa, Milan (vedoucí práce) ; Brůha, Radan (oponent) ; Plíšek, Stanislav (oponent)
Soňa Fraňková: Úloha faktorů hostitele v odpovědi na protivirovou léčbu chronické hepatitidy C Souhrn Chronická hepatitida C představuje vedoucí příčinu jaterních onemocnění v západních zemích. Cílem léčby HCV infekce je eradikace viru definovaná jako dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) léčbou. Po mnoho let bylo zřejmé, že genetické faktory hrají zásadní úlohu v odpovědi na léčbu IFN-α, ale nebyly jednoznačně definovány a nedovolovaly tak individualizaci léčby. Cílem práce bylo popsat roli faktorů hostitele v predikci odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C u specifických skupin pacientů. Nejprve jsme se zaměřili na roli promotorové varianty IFNG -764G/C v dosažení SVR. Neprokázali jsme, že by tato varianta predikovala dosažení SVR u českých pacientů s HCV infekcí. Dále jsme se zaměřili na roli IL28B a IFNL4 u pacientů infikovaných HCV. Potvrdili jsme, že genotyp CC IL28B rs12979860 zpomaluje progresi fibrózy jater u chronicky infikovaných pacientů a že stanovení genotypu IFNL4 ss469415590 TT|ΔG nepřináší zlepšení v predikci úspěšnosti léčby oproti IL28B rs12979860 v české populaci. Za třetí jsme se zabývali odpovědí na protivirovou léčbu HCV infekce u pacientů po transplantaci jater. Genotyp IL28B rs12979860 nebyl spolehlivým prediktorem odpovědi na léčbu v této skupině pacientů. Poté jsme...
Effectors of RAB GTPases and their role in plant secretion
Růžičková, Martina ; Hála, Michal (vedoucí práce) ; Motyka, Václav (oponent) ; Klíma, Petr (oponent)
SOUHRN Rab GTPázy jsou malé signální molekuly, které hrají důležitou roli ve váčkovém transportu. Jejich správné fungování umožňuje regulaci váčkového transportu mezi buněčnými organelami a také směrem do buněčné stěny, kdy je zdrojem materiálu pro růst a prodlužování buněk. Zapojení Rab GTPáz v regulaci endomembránového transportu je jeden z evolučně velmi konzervovaných aspektů řízení a kontroly sekrece. Mezi interaktory Rab GTPáz patří také různé 'downstream' efektory. Jedním z nich je komplex exocyst, který je nejvíce známý pro své zapojení do váčkového transportu na plazmatické membráně. Tento komplex je složen z osmi různých podjednotek (Sec3, Sec5, Sec6, Sec8, Sec10, Sec15, Exo70 and Exo84) a byl objeven jako efektor Sec4p Rab GTPázy v kvasinkách. Dostupné informace z živočišných modelových organismů uvádějí SEC15 podjednotku jako podjednotku která interaguje s Rab GTPázami. Jaká je situace v rostlinách není dosud známo. Početné studie uvádějí důležitou funkci komplexu exocyst v 'tip growth' (vrcholový růst) pylových láček a kořenových vlásků, ve vytváření semenných obalů a také ve tvorbě buněčné přepážky, buněčné stěny a prodlužování hypokotylu. Také je známo zapojení komplexu exocyst v recyklaci auxinových přenašečů - PIN proteinů. V genomu Arabidopsis můžeme nalézt dva paralogy SEC15 podjednotky...
Světové názory a interpretační komunity v literárním poli Československa 30. let 20. století
Borovička, Lukáš ; Janáček, Pavel (vedoucí práce) ; Sýkora, Michal (oponent) ; Holý, Jiří (oponent)
Tato práce si klade dva hlavní cíle: 1) vrátit do literárněvědného uvažování pojem "světový názor", značně zdiskreditovaný v kontextu oficiálního marxismu období státního socialismu, a 2) prokázat užitečnost pojmu v literárněhistorické praxi. Těmto cílům vychází vstříc uspořádání práce. Úvodní kapitola přináší několik sond do užívání sousloví světový názor a pojmových diskuzí na něj navázaných. V tomto rámci je "vědecký světový názor" z období státního socialismu konfrontován s řadou jiných výkladů pojmu, například s pojetím "vidění života a světa" u F. X. Šaldy. V kapitole druhé navrhuji své pojetí termínu světový názor pro účely současného literárněvědného výzkumu. Nejprve rozlišuji světový názor od mentality a ideologie, následně v návaznosti na výzkumy bruselského týmu The Worldviews Group přibližuji vlastní definici světonázoru. Vzhledem k tomu, že se zmíněný tým nezabývá interpretacemi literárních textů, pro přístup k tomuto svébytnému materiálu z nastíněné perspektivy využívám aktualizovanou a mírně upravenou koncepci Terryho Eagletona, jejíž původní podoba byla publikována jako součást monografie Criticism and Ideology (1976). Podstatná je především diferenciace a) světového názoru jako hodnotové konstrukce určitého jedince, b) ideologie jako kolektivně sdíleného souboru idejí s ambicemi...
Panoptical tropes and negotiations between art and politics in Charles Johnson's short fiction
Ženíšek, Jakub ; Procházka, Martin (vedoucí práce) ; Jařab, Josef (oponent) ; Veselá, Pavla (oponent)
Disertační práce: Panoptical tropes and negotiations between art and politics in Charles Johnson's short fiction Abstrakt Tato dizertace se zabývá komplikovaným vztahem mezi ideologií a estetikou v černošské literatuře, přičemž se zaměřuje zejména na způsob, jakým se tento vztah odráží v povídkovém díle Charlese Johnsona. Historický úvod popisuje vývoj tradice ideologické autocenzury v afroamerické literatuře. Ústřední tezí je tvrzení, že afroamerická literatura a její recepce si stále zachovává silný ideologický podtext, který se u ostatní americké literatury v takové míře nevyskytuje. Tento přetrvávající anachronismus patrně nemá jen jedinou příčinu, avšak lze jej vnímat i jako potvrzení skutečnosti, že v historické a kulturní paměti této komunity je stále živá vzpomínka na diskriminační praktiky, jimž byli černoši v mnoha amerických státech vystaveni. Patrně i díky této historické paměti se v afroamerické literatuře stále hojně vyskytují ideologické podtóny, a to jak asimilační tak protestní povahy. Tento prostý argument vysvětluje, proč se do černošské prózy i nadále vtírají ideologická témata. Toto ještě umocňuje skutečnost, že i akademická a kritická veřejnost často hodnotí černošskou literaturu podle neliterárních kritérií, což lze též vnímat jako pokračování historického trendu. Politika a...

Disertační práce : Nalezeno 11,795 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.