Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 12,312 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Phonology of Masoretic Hebrew II: Accents As Prosody
Hedánek, Jiří ; Zemánek, Petr (vedoucí práce) ; Skoumalová, Hana (oponent) ; Uličná, Lenka (oponent)
Prosodie akcentů ve fonologii masoretské hebrejštiny Abstrakt Jiří Hedánek Univerzita Karlova Filozofická fakulta studijní program P7310 filologie obor 3710V078 Jazyky zemí Asie a Afriky Mgr. Jiří Hedánek, Th.D. Prosodie akcentů ve fonologii masoretské hebrejštiny Phonology of Masoretic Hebrew II Accents As Prosody vedoucí práce: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 2017 Abstrakt Disertace Phonology of Masoretic Hebrew: Accents as Prosody (2017) [Prosodie akcentů ve fonologii masoretské hebrejštiny] vykládá tzv. akcenty tiberiadského zápisu jako vyznačování řečové prosodie. Tradičně se vysvětlují jako značky přízvukové, zpěvní nebo syntaktické. Jenže na přízvuky se kladou jen některé. Neodpovídají přesně ani hudebním realizacím, které více odrážejí místní tradice než zápis. Syntaktické výklady vycházejí z dělicích značek, ale mnoho různých značek jsou pojiče, žádné spoje nepřekračují hranice veršů, některá slova mají dvě různé značky a jednoduchým veršům často chybějí silnější děliče. Prosodický výklad vysvětluje jak tendenci klást značky na přízvuky, tak i proč vzniklo mnoho hudebních tradic, tak také proč značky často odpovídají syntaxi, ale někdy tomu tak není. Vychází se z obecné koncepce prosodických jednotek. Po jejich vztažení k masoretské hebrejštině se zřetel obrací k intonaci. Předchozí disertace...
Behind Enemy Lines: The New American Poetry and the Cold War Anthology Wars
Delbos, Stephan ; Quinn, Justin (vedoucí práce) ; Veselá, Pavla (oponent) ; Harris, Kaplan (oponent)
Za nepřátelskou linií: Nová americká poezie a války antologií během studené války Nová americká poezie, antologie poezie vydaná Donaldem Allenem a publikovaná vydavatelstvím Grove Press v roce 1960, je možná jednou z nejvlivnějších antologií amerických básní v historii. Nejenže přinesla některým z nejslavnějších básníků 20. století mezinárodní význam, ale také vytvořila redakční model, který řada významných budoucích antologů může následovat. Pomohla také vytvořit obraz americké poezie rozdělené mezi soutěžní tábory básníků volného verše a formálních básníků, nebo vzpurných a akademických básníků. Tyto bojové linie byly nakresleny při vydávání této antologie. Současně Allenova antologie etablovala Spojené státy jako centrum a zdroj inovativní anglofonní poezie, přestože tato poezie byla během poválečného období psaná v mnoha anglicky mluvících zemích. Původ a dědictví této významné antologie jsou komplexní a mají hluboký význam pro způsob, jakým o dnešní básni přemýšlíme. Vzhledem k těmto skutečnostem nastal správný čas pro kritickou reexaminaci Nové americké poezie, s využitím nedávno objevených informací o studené válce, stejně jako o nových způsobech přemýšlení o národní a nadnárodní literatuře posledních dvou desetiletích. Má diplomová práce zkoumá americkou poezii vydanou během poválečné doby...
Reactivity of transition metals - influence of the degree of oxidation of active substrate
Kettner, Miroslav ; Nehasil, Václav (vedoucí práce) ; Jiříček, Petr (oponent) ; Lykhach, Yaroslava (oponent)
V práci jsou použity experimentální metody povrchové analýzy ke studiu vlivu fluoru na vlastnosti oxidu ceru. Vrstvy oxidu ceru a fluorem dopovaného oxidu ceru jsou připraveny epitaxním růstem na monokrystalech rhodia. Jejich vlastnosti jsou porovnávány v konfiguraci inverzního katalyzátoru a v neinvertované konfiguraci. Navíc byla popsána metoda umožňující epitaxní růst oxidu ceru (110) na Rh(110). Změny tvaru spektra Ce 3d vlivem přítomnosti fluoru ve vrstvě jsou v práci detailně popsány, vysvětleny a je navržen postup pro dekonvoluci změřených spekter. Speciální pozornost je věnována stabilitě fluoru ve vrstvě oxidu ceru. Data ukazují, že obsah fluoru je stabilní při tlaku řádově 100 Pa až do 200řC. Fluor ale způsobuje redukci oxidu ceru, zvětšení mřížové konstanty a tudíž i morfologické změny při růstu oxidu ceru. U čtyř typů vzorků byly popsány rozdíly v kyslíkové kapacitě vrstvy a ve schopnosti oxidovat vodík. Zároveň je v práci popsáno dvojí působení kyslíku. Část fluoru je vlivem kyslíkové expozice vypuzena směrem od povrchu, zatímco zbylá část je vypuzena do adsorpčních pozic na povrchu. Fluor v těchto pozicích má změněnou energetickou strukturu a je náchylný k reakci s atomárním vodíkem. Tato reakce je pravděpodobně zodpovědná za mizení fluoru z vrstvy oxidu ceru.
Typologie chyb v tlumočení z češtiny do českého znakového jazyka
Hynková Dingová, Naďa ; Macurová, Alena (vedoucí práce) ; Čeňková, Ivana (oponent) ; Kučera, Pavel (oponent)
Disertační práce je zaměřena na analýzu simultánního tlumočení z češtiny do českého znakového jazyka a chyb, které v tomto procesu vznikají. Při jejich popisu autorka primárně vychází z taxonomie D. Cokelyho (1985). Cokelyho pět typů chyb v tlumočení do znakového jazyka (omise, adice, substituce, interference a anomálie) bylo identifikováno i v analyzovaných textech, a to včetně jejich podtypů. Práce je založena na analýze chyb tlumočeného textu, jež potvrdila hypotézu práce, a sice že tlumočníci českého znakového jazyka využívají jen velmi okrajově volné tlumočení. Adekvátním způsobem tlumočníci nezohledňovali ani pragmatickou stránku dialogu a nevyužívali specifické jazykové prostředky znakového jazyka. Tlumočníci také ve velké míře spoléhali na znalost většinového jazyka na straně neslyšících recipientů. V dalších částech práce se autorka zaměřuje na další specifika chyb vzniklých při tlumočení do znakového jazyka. Jsou jimi např. deformace znaku, pohyb úst při produkci znaku, použití znaku v kontextu ad. Věnuje se také nežádoucímu "přízvuku", v jehož rámci hraje roli umístění znaku, volba znaku, rytmus, zbytečné opakování znaku ad. Poznatky této práce mohou být významné pro oblast vzdělávání a odborné přípravy tlumočníků především v tom, že potřebám a nárokům neslyšících klientů by měla být...
Flow of biological fluids in patient specific geometries
Švihlová, Helena ; Hron, Jaroslav (vedoucí práce) ; Bertoglio, Cristóbal (oponent) ; Mardal, Kent-Andre (oponent)
1 Abstrakt: Časově závislé trojrozměrné proudění Newtonovské tekutiny je studováno v kontextu dvou bio- mechanických aplikací, proudění v mozkových výdutích a proudění ve stenotických cévách. V první části práce jsou výpočetní sítě, získané z medicínských zobrazovacích technik, použity na výpočet hemodynamických parametrů spojovaných s možností prasknutí mozkových výdutí. Hlavním výsledkem je výpočet ve dvaceti geometriích výdutí. Je ukázáno, že velikost výdutě hraje důležitější roli pro rozložení smykového napětí na stěnách než fakt, zda je výdut' prasklá nebo neprasklá. Druhá část práce je zaměřena na proudění ve stenotických chlopních. Je ukázáno, že metoda používaná v současnosti v lékařské praxi je založena na předpokladech, které jsou příliš omezující pro aplikace proudění krve v reálném případě. Je prezentován kompletní model mechaniky kontinua s fyziologicky relevantními okrajovými podmínkami a je ukázáno, že výsledky jsou konzistentní s naměřenými daty získanými z lite- ratury. Dále se zaměřujeme na získání tlakového pole z rychlostního pole. Prezentovaná metoda poskytuje přes- nější aproximaci tlaku než běžně používaná Poissonova rovnice pro tlak. Poslední kapitola práce se věnuje Nitscheho metodě pro slip okrajovou podmínku. Numerické výsledky jsou...
Autenticita a digitální informace
Cubr, Ladislav ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent) ; Hutař, Jan (oponent)
Disertace je zaměřena na problematiku autenticity digitalizátů knih, a to v celém jejich životním cyklu (produkce, archivace, zpřístupňování). Nejprve je přiblížen základní konceptuální rámec pro řízení životního cyklu digitálních dokumentů v organizacích (norma ISO 14721). Dále je představen současný stav problematiky řízení životního cyklu digitalizátů knih (tedy předmět autenticity). Poté jsou představeny relevantní tematizace autenticity digitálních dokumentů a provedena jejich analýza a revize. Výsledky této revize (obecný rámec pro zkoumání autenticity) jsou uplatněny pro specifikaci požadavků autenticity pro digitalizáty knih. Tato konceptualizace zahrnuje podrobnou analýzu problémů, které ohrožují autenticitu v životním cyklu digitalizovaných dokumentů. Na základě vybraných zjištění této konceptualizace je následně vypracován doporučený postup pro udržení autenticity digitalizátů knih, obsahující obecné principy i doporučení specifická pro konkrétní fáze jejich životního cyklu. Tento postup je dále podrobněji specifikován pro jedno z dílčích řešení problému zachování autenticity digitalizovaných dokumentů v celém jejich životním cyklu, kterým je systém perzistentní identifikace.
Hledání hrdiny - izanagiovský mýtus jako interpretační klíč k postavám protagonistů Haruki Murakamiho
Jurkovič, Tomáš ; Švarcová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Pokorný, Martin (oponent) ; Rumánek, Ivan (oponent)
Tématem práce je v díle Haruki Murakamiho velmi frekventovaný motiv protagonisty, zachraňujícího svou ženu z jiného světa. Jde o variantu orfického mýtu, již na základě nápadné podobnosti s mýtem o bohu Izanagim a bohyni Izanami, známým už z nejstarší japonské kroniky Kodžiki, nazýváme motivem izanagiovského mýtu. Funkci, kterou má tento motiv v Murakamiho literárním díle, pak zkoumáme v kontextu Murakamiho románů jakožto těžišti tvorby autora. Vzhledem k mnohdy záměrně matoucímu stylu Murakamiho vyprávění vycházíme při tomto zkoumání z pohledu naratologa Seymoura Chatmana na příběh jakožto sled událostí, které jsou při vyprávění vypravěčem komponovány do narativního diskursu . Provádíme tedy nejprve převod Murakamiho románových vyprávění na příběhové osnovy chronologickým seřazením maximálního možného množství časově zařaditelných dat, která lze z textu přímo vyčíst či odvodit. Následně se ptáme, jakým způsobem je v něm uvedený motiv obsažen. Pro značný objem dat, který taková metoda přináší, jsme se zde detailně zaměřili především na prvních šest Murakamiho románů, v jejichž příbězích jsme sledovali vývoj autorovy práce s izanagiovským motivem od jeho prapočátků až do chvíle, kdy dosahuje vrcholné formy Výsledky tohoto tázání poté zasazujeme do kontextu celkem třinácti románových děl a shrnujeme...
Role a postavení žen ve vrcholné politice v Československu v letech 1948-1968
Kočišková, Jana ; Pernes, Jiří (vedoucí práce) ; Kocian, Jiří (oponent) ; Konečný, Karel (oponent)
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav Politologie Doktorský studijní program: Politologie Studijní obor: Politologie Anotace k disertační práci Role a postavení žen ve vrcholné politice v Československu v letech 1948-1968 The role and status of women in top politics in Czechoslovakia in the years 1948-1968 Mgr. Jana Kočišková Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. Praha 2017 Anotace: Cílem předkládané práce je komplexně zhodnotit a analyzovat roli a účast žen ve vrcholné politice v Československu v letech 1948-1968. Zvolené období patří z hlediska politické participace žen k těm méně probádaným. Práce se zabývá a zkoumá relevanci tří základních druhů faktorů ovlivňujících podíl žen ve vrcholné politice (institucionální, sociálně-ekonomické a kulturní), s ohledem na specifika daná nedemokratickým typem politického režimu, všeprostupující komunistickou ideologií a vedoucí úlohou KSČ. Faktory kulturní zahrnují historickou tradici ženské politické participace v Československu, ženskou otázku v komunistické ideologii a její uplatňování v SSSR a v Československu v praxi. Sociálně ekonomické životní úroveň obyvatelstva, úroveň vzdělanosti, úroveň industrializace země a další. Institucionální faktory charakteristiku politického systému, typu volebního systému, volební zákony a další opatření z hlediska...
Broadband radiation scheme fully interacting with clouds
Mašek, Ján ; Brožková, Radmila (vedoucí práce) ; Bednář, Jan (oponent) ; Kubátová, Brankica (oponent)
Parametrizácia radiačného prenosu je kľúčovou a zároveň výpočtovo vysoko náročnou súčasťou predpovedných modelov počasia a modelov všeobecnej cirkulácie. Z tohto dôvodu je predmetom nikdy nekončiacich kompromisov medzi cenou a presnosťou výpočtov. Predkladaná práca vylepšuje existujúcu širokopásmovú radiačnú schému revidovaním jej kritických častí - plynových transmisií, optických vlastností oblačnosti a interných dlhovlnných výmen. Presnosť širokopásmového prístupu aplikovaného na celé spektrum je zvýšená na úroveň potrebnú pre krátkodobú predpoveď počasia. Ako nový prvok je zavedená prerušovaná aktualizácia širokopásmových plynových transmisií, znižujúca cenu výpočtov pri zachovaní plnej interakcie medzi oblačnosťou a žiarením. Škálovateľnosť dlhovlnných výpočtov je zabezpečená pomocou rozkladu celkových výmen s využitím tzv. orámovania, vylepšeného o prerušovane aplikovaný samoučiaci algoritmus na výpočet interpolačných váh. V podmienkach operatívnej predpovede počasia je vyvinutá schéma plne porovnateľná s prevládajúcim prístupom, vďaka lepšie vyváženým chybám pochádzajúcim z radiačnej schémy samotnej a zo selektívnej aktualizácie optických vlastností.

Disertační práce : Nalezeno 12,312 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.