Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 12,664 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Structural study of nanocrystalline titanium oxide films and their temperature stability
Chlanová, Lea ; Kužel, Radomír (vedoucí práce) ; Čapková, Pavla (oponent) ; Ganev, Nikolaj (oponent)
Název: Studium struktury a teplotní stability nanokrystalických tenkých vrstev oxidu titaničitého Autorka: Lea Chlanová Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí práce: Prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc., Katedra fyziky kon- denzovaných látek Abstrakt: Tenké vrstvy TiO2 mohou vykazovat fotokatalytickou aktivitu a fotoindukovanou superhydrofilicitu (smáčivost) v závislosti na krys- talinitě, fázovém složení a mikrostruktuře vrstev. Tyto parametry byly studovány pomocí rtg difrakce a reflektivity pro magnetronově naprášené amorfní a nanokrystalické vrstvy, zejména jejich teplotní i časový vývoj. V případě nanokrystalických vrstev byl ukázán pozitivní vliv vyššího parciálního tlaku kyslíku. Malé krystality anatasu (okolo 10 nm) byly stabilní do teplot minimálně 450 ◦ C. Hloubkové profilování rtg difrakcí ukázalo, že fáze rutilu se vyskytuje vždy jen v blízkosti substrátu. Pro amorfní vrstvy byla nalezena výrazná závislost krystalizace na tloušt'ce vrstev a byla velmi pomalá pro velmi tenké vrstvy. časový vývoj inten- zit difrakčních maxim anatasu mohl být dobře popsán modifikovanou Avramiho rovnicí. Rtg difrakční profily byly relativně úzké od samot- ného počátku krystalizace při cca 220 ◦ C, což indikuje velikost krystal- itů větší než asi 100 nm, a tedy nanokrystalické vrstvy nelze...
Figury a stopy paměti. Proměny dynamiky kulturní paměti ve vztahu k vizuální kultuře
Průchová, Andrea ; Dvořák, Tomáš (vedoucí práce) ; Činátl, Kamil (oponent) ; Reifová, Irena (oponent)
dizertační práce Práce se zabývá vizuálním obsahem médií oficiální paměti, konkrétně vizuálním materiálem dějepisných učebnic a výstavní expozicí Národního muzea. Zkoumá formální i obsahové rysy zobrazování čtyř klíčových událostí moderních československých a českých dějin, jež vstoupily do povědomí široké veřejnosti jako "osmičkové" události; tj. založení Československa (1918), podpis mnichovské dohody (1938), komunistický převrat (1948) a invazi vojsk Varšavské smlouvy (1968). Způsoby zobrazování těchto událostí navíc vztahuje k problematice politické tranzice roku 1989. Pomocí smíšeného výzkumu zkoumá vzorek učebnic vydaných během komunistického období (1967, 1973, 1982, 1983, 1983), postkomunistické éry (1995, 1996, 1999, 1999, 2000, 2009, 2011) a exponátů pocházejících ze stálé výstavy Křižovatky české a československé státnosti (otevřena 2009). Ve svých závěrech práce představuje 34 vizuálních paměťových figur vážoucích se k zobrazování zvolených historických událostí. Poukazuje na cirkulaci těchto výjevů mezi médiem učebnice a historické expozice, čímž navazuje na dynamické pojetí paměti rozpracované v teoretické části práce. Nachází rozdíly, avšak i shody v obsahovém pojetí obrazové reprezentace moderních dějin dějepisnou didaktikou komunistického a postkomunistického období a označuje...
Partnery v podniku, domácnosti i životě
Pospíšilová, Marie ; Křížková, Alena (vedoucí práce) ; Piscová, Magdaléna (oponent) ; Rašticová, Martina (oponent)
Tato disertační práce navazuje na současné směřování výzkumu podnikání a genderu, které upozorňuje na dosavadní vylučování či opomíjení žen ve výzkumu podnikání. Kritický pohled se zaměřuje i na aplikování mužské perspektivy při zkoumání a posuzování ženského podnikání, a na přehlížení důležitých kontextů, které situaci podnikajících ovlivňují. S ohledem na tuto kritiku se zaměřuji na zakotvení podnikání v nejrůznějších kontextech. Pro uchopení tohoto problému využívám institucionální perspektivu, hledám souvislosti s formálními i neformálními institucemi v Čechách a na Slovensku. Výzkum se zabývá podnikatelskými páry, na kterých lze zkoumat zakotvenost podnikání mimo jiné v domácí oblasti. Cílem práce je poskytnout mikropohled na konstrukci rozdělování rolí v domácí a podnikatelské sféře a na to, jakým způsobem jsou tyto konstrukce zdůvodňovány pomocí kulturních repertoárů. Vyjednávání rolí v páru zkoumám u heterosexuálních partnerství metodou kvalitativních rozhovorů s každým z partnerů zvlášť. To mi umožňuje zkoumat i potlačované hlasy (častěji ženské) v páru. Data analyzuji s využitím sociálně konstruktivistického přístupu k zakotvené teorii. Výsledky práce ukazují na základní problémy, které byly při konstrukci domácích a pracovních rolí důležité. Jedná se o genderové nerovnosti v konstrukci...
Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice
Ivánková, Markéta ; Březinová, Helena (vedoucí práce) ; Polách, Vladimír (oponent) ; Malaníková, Michaela Antonín (oponent)
Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice Abstrakt Cílem práce bylo synchronní i diachronní hodnocení genderových rolí ve skandinávské dvorské epice od jejích počátků ve 13. století až do konce 15. století. Právě rozdílná chápání ženy, lásky a dvornosti byla vybrána jako kritéria, na nichž jsou patrná zásadní specifika kontinentální dvorské kultury, kterou měly překlady do skandinávského prostoru vnést. Kromě literárních analýz genderových norem jsme pracovali i s texty pragmatické povahy a zvážili i vybrané artefakty hmotné kultury. Zaměřili jsme se tedy i na širší společenský a kulturně- politický kontext této literatury spolu se společenskými normami a literárními konvencemi ostatních literárních žánrů tehdejší skandinávské literatury. Práce nečerpá pouze z primárních textů a literárněvědných poznatků, ale i z mezioborového výzkumu. Naše analýzy dokládají znejistění a redefinici hranic genderu ve staroseverské literatuře, k níž došlo vlivem překladů rytířské epiky, jež u mužského hrdiny připouštěla dosud nevídanou míru senzitivity a feminní otevřenosti emocí. Do té doby by utrpěla čest i pozice muže, který by se milované ženě kořil tak jako hrdinové rytířských ság nebo kurtoazní lyriky zlomkovitě dochované v Norsku. Právě toto znejistění genderových hranic je v islandských textech 14. a 15. století,...
Zdravotno-sociálne aspekty pacientov s bronchiálnou astmou
LAUKOVÁ, Dana
Súčasná situácia: Bronchiálna astma predstavuje v súčasnosti civilizačné ochorenie s rýchlym nárastom incidencie a prevalencie. Poznanie jej zdravotných, socioekonomických aspektov nám môže napomôcť predpokladať, eliminovať či podporiť faktory, ktoré budú stabilizovať bronchiálnu astmu. Predmet: Zamerali sme sa na sociálnu situáciu dospelých respondentov s bronchiálnou astmou, ktorá súvisí s antiastmatickou liečbou. Ciele: V súvislosti s predmetom výskumu sme stanovili čiastkové ciele (zmapovanie súčasnej liečby dospelých respondentov s bronchiálnou astmou, monitorovanie faktorov podmieňujúcich zmenu astmatických ťažkostí zo zdravotného hľadiska, zmapovanie faktorov podmieňujúcich zmenu astmatických ťažkostí zo sociálno-ekonomického hľadiska, porovnanie dôležitosti zdravotných a sociálnych faktorov v sociálne rozličných skupinách dospelých astmatikov, využívanie možností sociálneho zabezpečenia dospelého astmatika v Slovenskej republike). Metodika: Použili sme nasledovné metódy výskumu - dotazník, obsahovú analýzu dokumentov, štandardizovaný test kontroly astmy ACTTM.. Získané údaje boli spracované kvantitatívnymi a kvalitatívnymi metódami, fuzzy c-zhlukovou analýzou. Výskumný súbor: Súbor tvorilo 506 respondentov zámerne vybraní respondenti vo veku nad 19 rokov s diagnózou bronchiálnej astmy z pneumoftizeologickej ambulancie Internej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre od 1.5.2014 do 1.5.2015. Výsledky: Zistili sme, že lepšia sociálno-ekonomická situácia respondenta pozitívne ovplyvňuje dodržiavanie liečby bronchiálnej astmy s vyšším bodovým hodnotením v ACTTM. Stabilizáciu astmy zhoršovalo zvyšujúce sa BMI. Cena antiastmatickej liečby u obéznejších bola vyššia, ako aj doplatky za ňu zo strany respondenta. Socioekonomická situácia respondenta - astmatika vplýva na liečebné náklady bronchiálnej astmy. Liečebné náklady pozitívne znížili nižší vek, vyššie vzdelanie, vyšší príjem, duševný druh zamestnania. Znižovalo sa využívanie hospitalizácií a pracovnej neschopnosti pre diagnózu bronchiálnej astmy. Stabilizáciu astmy si starší astmatici udržiavali využívaním kúpeľnej liečby. Vplyvom viacerých poznaných alergénov a rizikových faktorov sa zvyšovali náklady liečby bronchiálnej astmy. K nárastu astmatických ťažkostí došlo vplyvom faktorov špiny (prach, roztoče, plesne a perie). Okrem toho sme pozorovali dyspnoe vplyvom chladu, vlhkosti a zmenou ročných období u mladších astmatikov, ktorí reagovali aj na klimatizáciu používanú najmä v práci. Ich poznaním a cielenou elimináciou by mohli astmatici dosiahnuť stabilizáciu bronchiálnej astmy s redukciou nákladov na jej liečbu. Záver: Pozitívne socioekonomické vlastnosti astmatikov majú pozitívny vplyv na ich zdravotný status - kontrolu a stabilizáciu astmy.
Biogenesis of Giardia intestinalis mitosomes
Voleman, Luboš ; Doležal, Pavel (vedoucí práce) ; Faso, Carmen (oponent) ; Dawson, Scott C. (oponent)
8 ABSTRAKT Mitochondrie opisthokont neustále fúzují a dělí se v průběhu celého buněčného cyklu. Udržení těchto dvou procesů v rovnováze je pro buňku zásadní. Mitochondriální fúze i dělení jsou řízeny dynaminovými GTPázami, které jsou konzervovány napříč všemi organismy. Jak mitochondriální fúze a dělení probíhá mimo zmíněnou skupinu organismů téměř není známo. V naší práci jsme se zabývali zavedením fluorescenčního značení pro live imaging do organismů G. intestinalis a T. vaginalis, jednobuněčných parazitů ze skupiny Excavata. Pomocí této metody jsme poté zkoumali dynamiku mitosomů, nejjednodušších forem mitochondrií, u G. intestinalis. Zjistili jsme, že dělení mitosomů probíhá během mitozy, se kterou je absolutně synchronizováno, a že ke stejné synchronizaci dochází také během encystace parazita. Dále jsme objevili, že během buněčného cyklu jsou mitosomy spojené s endoplasmatickým retikulem, nicméně charakter tohoto spojení není znám, jelikož genom Giardie nekóduje žádný ze známých proteinů zodpovědných za zprostředkování tohoto kontaktu. Prozatím jediným proteinem nalezeným v místech kontaktu mitosomů a endoplasmatického retikula je acyl-CoA syntetáza 4, enzym biosyntézy lipidů. Také jsme se zabývali hledáním dalších potenciálních mitosomálních ...
Molekulární fylogeneze, biologie a klasifikace mikrosporidií podle modelových skupin parazitujících u Trichopter a Lepidopter
Hyliš, Miroslav ; Vávra, Jiří (vedoucí práce) ; Koudela, Břetislav (oponent) ; Weiser, Jaroslav (oponent)
RESULTS: Theresultsof thePh.D.thesiscanbesummarizedinto4 thematicareas: l ) screeningand experimentaldataconcemingthe prevalence,genusand speciesdiversíty. hostandtissuespeciťrcityand of ecological. pathofyziologicalcharactersof infectionsand of theirtransmission. 2) classificationandtaxonomystudies 3) resultsofsequencingfollowedby phylogenyanalysis 4) resultsoťcomparativestudybasedon summarizeddata Ad r) T\."enty-fourmicrosporidiafrom Trichopteraand Lepidopteraas well as 5 microsporidiafrom potentialintermediatehosts (Crustacea,Amphipoda) were isolatedand screenedusing light andelectronmicroscopyandmolecularbiologymethods.The screenedorganismsrepresented thefollolving generain theconventionalclassificationof Microsporidia (Canrringand Vávra, 2000)ů,osema(7). Endoreticulatus (3), C1lstosporogenes(2). Thelohania (4), Gurleya (1), Cougourdella(l), Pyrotheca(l), Episeptum(5), Toxoglugea(1),Larssoniella (2),unresolved isolates(2)(thenumberofspeciesexaminedin respectivegenerais givenin parentheses). The publications(l-3) and the abstract(8) reportthe ecologicaland experimentaldataon the prevalence,hostand tissue specificity and transmission of l0 examinedmicrosporidia.The :.';!:rtion(.1)and the abstract (7) describe ecological and experimentaldata on several 'f microsporidiaof theglpsy moth,Lymantria dispar...
Naturalizing the Unity of Consciousness: can neuroscience explain a fundamental feature of subjectivity?
Vraný, Martin ; Peregrin, Jaroslav (vedoucí práce) ; Marvan, Tomáš (oponent) ; Ward, David (oponent)
Naturalizace jednoty vědomí: mohou neurovědy vysvětlit zásadní rys subjektivity? Martin Vraný Abstrakt Cílem disertační práce je analyzovat pojem jednoty vědomí coby explanandum pro přírodní vědy a zhodnotit, do jaké míry se daří hlavním neurovědeckým teoriím vědomí tuto jednotu vysvětlit. Práce je motivována přesvědčením, že právě jednota vědomí představuje největší výzvu, které čelí vědecké pokusy vysvětlit vědomí. V úvodu práce tvrdím, že důvodem proč některé teorie vědomí vedou k tomu, co Dennett nazývá karteziánským materialismem, je právě to, že se dostatečně nevěnují problému jednoty vědomí. Pokud bychom dobře rozuměli jednotě vědomí a její roli v přírodě, snáze bychom se vyhnuli tendenci vykládat vědomí způsobem, který je vskrytu homunkulární. Druhá kapitola analyzuje různé aspekty, z jejichž hlediska se vědomí považuje za jednotné. Dva z těchto aspektů představují obzvlášt' velkou výzvu při naturalizaci vědomí a zároveň jsou spolu neslučitelně spjaté. Jde o jednotu vědomých obsahů v určitém čase a jednotu ve smyslu jednoho subjektu majícího vědomé obsahy, schopného na ně reflektovat. Třetí kapitola se zabývá hlavními pojmovými a metodologickými obtížemi, které...
Synesthetic associations and psychopathological symtomps.
Neckář, Marcel ; Bob, Petr (vedoucí práce) ; Ptáček, Radek (oponent) ; Světlák, Miroslav (oponent)
1 Synestetické asociace a psychopatologické symptomy Marcel Necká Abstrakt Synestézie v obecném smyslu p edstavuje jev intersenzorického a intrasenzorického propojení, které m že být pozorováno za r zných fyziologických a patologických okolností, nap íklad jako kreativita v um ní nebo v ípad n kterých mozkových dysfunkcí. Synestézie jako jev je p edevším formována prost ednictvím transmodálních asociativních spojení, které mohou tvo it kontinuum od tzv. "silných" synestetických jev až k jejím mírným formám, které pravd podobn umož ují tvorbu synestetických metaphor a imaginace. Tato studie je zam ena na projektivní analýzu slovn barevných asociací a jejich vztahu k psychoaptologickým m ením reflektujícím stres, depresi, disociaci a dalších psychometrických m ení u 154 ú astník vybraných z obecné populace. Výsledky této studie jsou v souladu s dosavadními publikovanými poznatky, které dokládají, že sv tlejší barvy jsou mnohem ast ji asociovány s pozitivními emocionálními významy ve srovnání s tmavšími barvami. Navíc výsledky této studie ukazují vztahy t chto barevn -slovních asociací k psychopatologickým symptom m a to prost ednictvím vztahu n kterých specifických slov k symptom m deprese, úzkosti, alexithymie a n kterým symptom m traumatického stresu. Tyto výsledky jsou v souladu s existujícími poznatky...
Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu
Flídrová, Eliška ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Honusková, Věra (oponent) ; Jílek, Dalibor (oponent)
Cílem předkládané práce je vyjasnění limitů práva státu vyhostit cizince plynoucích z mezinárodního práva, a to za současného zkoumání, zda vzniklo či vzniká nějaké obecné pravidlo, kterým by byly státy vázány při výkonu pravomoci vyhostit cizince ze svého území. Práce pracuje s využitím deskriptivní a analytické metody. V rámci zkoumání praxe států v jednotlivých aspektech omezení práva na vyhoštění a s tím související rozhodovací praxe judiciálních a kvazijudiciálních orgánů je rovněž částečně využita metoda komparativní. Závěrem práce je analýza roztříštěné právní úpravy vyhoštění a úprava pravidel pro vyhoštění v jednotlivých vymezených oblastech mezinárodního práva. Těžiště práce představuje zkoumání omezení vyhostit cizince do konkrétního státu prostřednictvím zákazu navracení a omezení vyhostit cizince prostřednictvím ochrany rodinného a soukromého života. Co se týče obecných závěrů, ze zkoumání jednotlivých omezení práva na vyhoštění v mezinárodním právu vykrystalizovalo jedno obecné pravidlo, které lze považovat za implicitní součást všech analyzovaných limitů, kterým je snaha o libovůli či svévoli státu.

Disertační práce : Nalezeno 12,664 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.