Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 13,682 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Místo svobodné volby v Leibnizově filosofii.
Formánek, Jakub ; Kranát, Jan (vedoucí práce) ; Šprunk, Karel (oponent) ; Novák, Lukáš (oponent)
3 Bibliografická citace Místo svobodné volby v Leibnizově filosofii [rukopis] : disertační práce / Jakub Formánek ; vedoucí práce: Jan Kranát. -- Praha, 2014. -- 258 s. Anotace Práce se snaží diachronně popsat, jaké místo má svobodná volba v Leibnizově filosofii. Zasazuje Leibnizův výměr svobody do západní diskuze o svobodné volbě. Ukazuje, že významným Leibnizovým part- nerem ve filosofickém myšlení ohledně svobodné volby je barokní scho- lastika. V práci se tvrdí: Leibniz se snaží oslabit jakýkoli striktní deter- minismus či kauzalitu vedoucí k nutnosti, aby svobodná volba měla své reálné zasazení v jeho systému (nebyla jen zdánlivá). Ukazuje, že určitá forma determinismu ještě nemusí vést ke zrušení svobodné volby. Přes všechny snahy je Leibnizův pojem svobodné volby oslaben díky jeho filosofickému teismu. Klíčová slova: Svoboda volby, spontaneita, rozum, kontingence, úplný pojem, jednoduchá substance, monáda, možné světy. Summary In my thesis I describe a place of free will in Leibniz philosophy by the diachronic way. Leibniz sets his concept of free choice into western tra- dition. Important partner to him is Baroque scholastics. Leibniz seeks a place for the free choice within his system throughout his philosophical development. My thesis suggests that Leibniz tries to allay any kind of rigorous...
Self-publishing elektronické literatury
Porsche, Lukáš ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Šmejkalová, Jiřina (oponent) ; Trávníček, Jiří (oponent)
Dizertační práce se věnuje elektronickému self-publishingu beletristické literatury, tedy jejímu vydávání samotnými autory bez nakladatelů. Díky podpoře od velkých technologických společností v čele s Amazonem se rozvoj tohoto způsobu vydávání literatury ve 2. desetiletí 21. století velmi urychlil a elektronický self-publishing se stal v některých zemích jedním ze standardních způsobů literární produkce. Přes svůj růst je elektronický self- publishing poznamenán řadou problémů. Nejvážnějším z nich je nižší kvalita mnohých nezávisle vydaných e-knih, zapříčiněná omezenými znalostmi spisovatelů, kteří nejsou dostatečně seznámeni s nakladatelskou činností. Kroky, které by měl nezávislý spisovatel při vydávání e-knihy provést, odpovídají činnostem, které probíhají při vydávání v nakladatelství. Vzhledem ke složitosti některých z nich je mnozí nezávislí spisovatelé předávají odborníkům, případně je neprovádějí vůbec. V České republice je elektronický self-publishing relativně nerozvinutý. Na jedné straně u nás byly tímto způsobem vydány pravděpodobně stovky či tisíce děl, které celkem dosáhly pravděpodobně statisíců stažení, na straně druhé je majorita takto vydané literatury u nás nabízena zdarma nebo za velmi malé částky a nejčastěji mimo známá knihkupectví. Výzkumná část dizertační práce se zaměřuje...
Obraz města Českých Budějovic v historiografických narativních pramenech raného novověku
KVĚTOVÁ, Miroslava
Předkládaná práce se věnuje studiu dějepisných vyprávěcích pramenů Českých Budějovic z období raného novověku. Bádání je zasazeno do evropského kontextu. Především v německy mluvících zemích vznikla již řada podnětných studií, z nichž je možné čerpat náměty a srovnání. Metodologicky je práce zaměřena na výzkum historicko-antropologických otázek, čímž by mohl být odhalen myšlenkový svět měšťanů raného novověku. Základ disertační práce však tvoří kodikologický rozbor vnějších a vnitřních znaků rukopisů a jejich komparace. Po uvedení jednotlivých pramenů včetně životopisů písařů s přesahem do 19. století, je představen rovněž badatelský zájem o tyto prameny až do současnosti. Zásadní je stanovení typů pramenů, v nichž je možné nalézt kronikářské či pamětní záznamy, a určení forem jejich dochování. Důraz je kladen také na autory a motivace, které je vedly k tvorbě kronikářských děl. Záměrem analýzy tematických okruhů záznamů a jejich vzájemnou komparací je zjistit, zda městské historiografické narativní prameny vytvářely městskou identitu a formovaly obraz města. Hlavní přínos práce spočívá v prohloubení studia historiografických narativních pramenů měst a ve výzkumu myšlení a jednání raně novověkých městských obyvatel. Práce se zabývá také srovnáním s ostatními významnými centry městského kronikářství v období 16. až 18. století a zkoumá vliv dějinných událostí a umělecko-kulturních směrů na podobu těchto pramenů. Součástí předkládané práce je soupis narativních pramenů k dějinám Českých Budějovic z raně novověkého období, který může sloužit k lepší orientaci v uvedené problematice a mohl by podnítit další výzkum o dějinách města.
Vzpomínky a paměti obyvatel Plzně v pozdním 19. a v první polovině 20. století
MARTINOVSKÁ, Soňa
Disertační práce si klade za cíl představit soubor vzpomínek a pamětí zachovaných v Plzni z období pozdního 19. a z první poloviny 20. století. Jejím záměrem je rovněž začlenit zkoumaná díla do širšího kontextu v rámci výzkumu pramenů osobní povahy. První kapitola se proto zabývá historií těchto pramenů jakožto předmětů badatelského zájmu a možnostmi jejich využití. Z hlediska metodologie se práce následně snaží provést komplexní analýzu reprezentativního vzorku těchto pramenů. Posuzuje přitom vnitřní a vnější znaky zkoumaných textů, ale zaměřuje se rovněž na přiblížení životních osudů jednotlivých autorů a snaží se odhalit jejich možné motivace pro tvorbu děl. Disertace dále usiluje o vzájemnou komparaci zvolených pramenů, především z hlediska jejich povahy a obsahu. Soustřeďuje se přitom na postižení různých metod sebeprezentace pisatelů skrz vytvořená díla a na upevňování jejich identit prostřednictvím zaznamenaných narativů. Věnuje se ale i způsobům zobrazení města Plzně a proměnám každodenního života v jeho ulicích. V neposlední řadě se potom zabývá i odrazem velkých politických událostí ve srovnávaných dílech. Celkově se předkládaná práce snaží přispět k hlubšímu poznání problematické a proměnlivé éry novodobých dějin a poodhalit přitom myšlenkový svět a způsoby jednání tehdejších lidí.
Fyzikální a biologické ošetření osiva jako alternativa za chemické moření
STREJČKOVÁ, Monika
Disertační práce je zaměřena na zjištění, zda je kombinace fyzikálního a biologického ošetření osiva u vybraných polních plodin (řepka olejka, ječmen jarní) srovnatelné s chemickým ošetřením. Hodnotila se účinnost fyzikálního ošetření semen nízkoteplotním plazmatem (Gliding Arc, mikrovlnné), biologického ošetření kulturou mykoparazitické houby Trichoderma virens a kulturou entomopatogenní houby Metarhizium anisopliae. V rámci experimentů v laboratorních podmínkách, byl hodnocen vliv ošetření na vývoj obilek, (semen), procento klíčivosti obilek, (semen) a procento zdravých obilek, (semen). Individuální plazmatické ošetření v kombinaci s biologickým ošetřením mělo významný pozitivní účinek na rychlost klíčení obilek, (semen). Nebyl pozorován žádný negativní účinek fyzikálního a biologického ošetření na obilkách, (semenech). Proběhlo hodnocení vzcházivosti ošetřených semen v laboratorních a polních podmínkách. V polních podmínkách u vybraných plodin na různých lokalitách a v jednotlivých letech, byl hodnocen vliv ošetření na vývoj porostu, zdravotní stav a výnosové parametry. Plazmové a plazmové s T.virens ošetření pozitivně ovlivnilo u modelových rostlin lepší zapojení porostu, délku klasů, (šešulí) a výnos. Kombinovaná úprava měla u řepky olejky pozitivní vliv na rychlejší vývoj na jaře, délku a sílu kořene, dřívější kvetení a dozrávání. Naproti tomu kombinovaná úprava u ječmene jarního pozitivně ovlivňovala vzcházivost a odnožování. Podle získaných výsledků se zdá, že kombinované fyzikální a biologické ošetření semen je účinnou alternativou k chemické úpravě semen.
Analýza genů indukovaných abiotickým stresem u řepky
HOŠTIČKOVÁ, Irena
Šlechtění na odolnost vůči abiotickým stresorům je v současné době jedním z nosných témat šlechtění rostlin. Ve šlechtitelských programech řepky byla v případě selekce rostlin s vyšší odolností abiotickým stresům pozornost po dlouhé období věnována převážně jen popisným morfologickým a fyziologickým parametrům. V rámci této dizertační práce bylo provedeno několik experimentů zaměřených na identifikaci potenciálních genů spojených s reakcí na abiotický stres pomocí metody RT-qPCR (quantitative reverse transcription PCR). Zároveň byla použita metoda SPR (rezonance povrchového plazmonu), moderní optická metoda, která umožňuje studovat velmi nízké koncentrace nativních proteinů i v přítomnosti jiných látek, umožňuje kvantifikaci konkrétních proteinů vazbou na specifické protilátky a u řepky či jiných významných plodin nebyla doposud použita. Protein ERD10 byl pomocí metody rezonance povrchového plazmonu (SPR) identifikován jako protein účastnící se reakce na stres chladem, resp. aklimatizaci. Z výsledků vyplývá, že akumulace proteinu ERD10 ve standartních podmínkách ovlivňuje dynamiku změny jeho akumulace v průběhu stresu chladem. V případě, že hledáme genotypy, které by měly vynikat svou schopností aklimatizovat se i během krátkého teplého podzimu, nabízí se analýza akumulace dehydrinů metodou rezonance povrchového plazmonu jako vhodná metoda pro rychlý, nenáročný a relativně levný skrínink většího množství genotypů ve šlechtitelských kolekcích. Dalšími testovanými geny byly LTI78, RCI2A, NRP1 a dva geny pro hypotetické proteiny. Jejich relativní exprese se v průběhu stresu chladem také výrazně zvyšovala. O funkci těchto genů a proteinů se toho zatím ví velmi málo, proto budou jistě zajímavým předmětem dalších experimentů. Dále byla testována také relativní exprese genů vytipovaných podle výsledků analýzy proteinů metodou MALDI-TOF/TOF u regenerovaných mikrosporových embryí odvozených z rostlin řepky stresovaných simulovaným suchem. Byly testovány geny pro lactoylglutathione lyázu I, fosfolipázu D 1 a peroxiredoxin antioxidázu. U odolnější odrůdy ve standardních podmínkách a na začátku stresu byla naměřena významně nižší exprese genu pro peroxiredoxin antioxidázu. Tento gen bude předmětem našeho dalšího zkoumání jako potenciální marker pro výběr genotypů, které mohou být odolnější stresu suchem.
Vztah exteriéru prvotelek k výkonnosti a dlouhověkosti dojnic českého strakatého plemene
NOVOTNÝ, Luboš
Genetický vztah byl analyzován mezi exteriérovými znaky a dlouhověkostí u kombinovaného skotu. Byla použita data 91 486 krav českého strakatého plemene poprvé otelených v letech 2003 až 2009. Skutečná dlouhověkost byla definována jako počet zahájených laktací, zatímco funkční dlouhověkost byla počet laktací krávy korigovaný na produkci mléka. Celoživotní výkonnost byla definována jako kumulativní produkce mléka za šest laktací. Všechny krávy byly exteriérově ohodnoceny v průběhu první laktace. Genetické korelace mezi těmito znaky lineárního popisu a dlouhověkostí byly odhadnuty pomocí dvouvariačních analýz s použitím balíčku programů DMU. Dědivost znaků rámce byla v rozmezí od 0,30 do 0,59, zatímco dědivost pro dlouhověkost a funkční dlouhověkost byla 0,06 a 0,05. Heritabilita celoživotní výkonnosti byla 0,08. Genetické korelace mezi měřenými znaky rámce, skutečnou a funkční dlouhověkostí byly v rozsahu od -0,06 do -0,29, pro znaky vemena od -0,02 do 0,33, a pro znaky končetin od -0,03 do 0,17. Genetické korelace mezi měřenými znaky rámce a celoživotní výkonností v rozmezí od -0,03 do -0,30, pro znaky vemena v rozsahu od 0,05 do 0,47, pro znaky končetin v rozsahu od -0,07 do 0,15. Genetické korelace pro hlavní charakteristiky rámce, osvalení, končetin, vemena s dlouhověkostí byly v rozmezí od -0,20 do 0,41 a pro celoživotní výkonnost od -0,14 do 0,51. Nejvyšší genetické korelace mezi exteriérovými znaky a funkční dlouhověkostí byly celková charakteristika vemena (0,25), celková charakteristika končetin (0,26) a hloubka vemena (0,33), naznačují, že tyto znak by mohly sloužit jako ukazatelé funkční dlouhověkosti. Závěrem z toho vyplývá, že na základě výběru lze snadným a levným měřením exteriérových znaků zlepšit funkční dlouhověkost a také celoživotní mléčnou produkci.
3D elektronová tomografie a korelativní mikroskopie
BÍLÝ, Tomáš
Elektronová tomografie umožňuje zobrazovat pozorované objekty ve formě zrekonstruovaných trojrozměrných virtuálních objemů s patřičným rozlišením odpovídajícím metodě elektronové mikroskopie. Tato práce je zaměřena především na aplikaci elektronové tomografie využívající náklonné série projekčních snímků pořízených transmisním elektronovým mikroskopem k zobrazení biologických preparátů za pokojové teploty. Prakticky byla zkoumána interakce viru klíšťové encefalitidy s nervovými buňkami a trojrozměrná ultrastruktura centrální elektrondenzní části bičíku 9 + 1 (Caryophyllaeides fennica). Dále byla elektronová tomografie kombinována s mikroskopií atomárních sil jako korelativní technika umožňující opakované pozorování ultratenkých řezů umístěných na elektronmikroskopické síťce.
Kryokonzervace gamet a embryí v asistované reprodukci
Hanzelka, Zdeněk ; Pilka, Ladislav (vedoucí práce)
Kandidátská disertační práce z oblasti asistované reprodukce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Disertační práce : Nalezeno 13,682 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.