Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 12,795 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu
Kozlovcev, Petr ; Přikryl, Richard (vedoucí práce) ; Hladil, Jindřich (oponent) ; Škvára, František (oponent)
Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement jsou anorganická hydraulická pojiva využívaná ve stavebnictví již po řadu staletí. Z tohoto důvodu bývají často označována jako "tradiční" či "alternativní", neboť představují možnou variantu k dnes běžně používanému portlandskému cementu. Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement ale nejsou příliš často využívány v moderním stavitelství, významnější využití nalézají při opravách historických památek a v restaurátorství. Navíc, environmentální dopad jejich výroby je nižší, než při produkci klasických typů cementů. V Čechách a na Moravě se v minulosti na řadě míst vyráběly různé typy těchto hydraulických pojiv. Bohužel se dodnes nedochovalo příliš mnoho informací o tehdejších surovinách i technologickém postupu jejich zpracování. Stejně tak nejsou zcela přesně známy a popsány mnohé specifické vlastnosti a fázové složení vypáleného materiálu. Z těchto důvodů se tématem přírodního hydraulického vápna a přírodního cementu zabývala předkládaná studie. Cílem této disertační práce bylo studovat různé typy vápenických surovin (vápenců obsahujících nekarbonátové příměsi) a vlastnosti z nich experimentálně vypálených hydraulických pojiv. Konkrétně pak objasnit spojitost mezi mineralogickým a chemickým složením primární suroviny (především obsahem a distribucí...
Dispozice nových syntetických drog v organismu. Studium biotransformace a farmakokinetiky. Toxikologická detekce v biologických materiálech.
Židková, Monika ; Balíková, Marie (vedoucí práce) ; Šustková, Magdaléna (oponent) ; Šanda, Miloslav (oponent)
Cílem předkládané dizertační práce bylo studium biotransformace a farmakokinetiky vybraných stimulačních látek ze skupiny katinonů a aminoindanů na experimentálních potkanech. Práce je tematicky řazena do dvou okruhů: biotransformační studie mefedronu, methylonu, 5,6-methylendioxy-2-aminoindanu (MDAI) a studia časových distribučních profilů mefedronu, methylonu, MDAI a nafyronu. Dizertační práce shrnuje vlastní originální publikace z této oblasti. Po jednorázové subkutánní dávce studovaných drog potkanům byly v předem daných časových intervalech odebrány krev a orgány (mozky, plíce, játra). Pro biotransformační studii byla sbírána potkaní moč v časovém intervalu 0-24 hod. po subkutánním podání. Pro detekci metabolitů i kvantitativní analýzu byla použita LC- HRMS metoda. Výsledky biotransformačních studií přinesly nové poznatky o metabolismu studovaných látek. V moči po podání mefedronu bylo identifikováno, kromě původní látky, deset metabolitů fáze I a pět metabolitů fáze II porovnáním s MS2 spektry referenčních standardů a/nebo MS2 spektry dříve identifikovaných metabolitů. Hlavní metabolickou cestou byla N-demethylace vedoucí ke vzniku normefedronu, který se dále konjugoval s dikarboxylovými kyselinami jantarovou, glutarovou a adipovou. Další metabolické cesty fáze I zahrnovaly oxidaci...
Biomechanická odpoveď vybraných štruktúr kolenného kĺbu na mechanické zaťaženie
Horňáková, Lenka ; Jelen, Karel (vedoucí práce) ; Navrátil, Leoš (oponent) ; Mlynárik, Vladimír (oponent)
Název práce: Biomechanická odpověď menisků kolenního kloubu při působení axiálního zatížení Pracovní název: Kvantifikace strukturálních změn hluboké vrstvy menisků kolenního kloubu při působení axiálního zatížení Cíl práce: Vzhledem ke složitosti vnitřní struktury kolenního kloubu, charakteristika a kvantifikace dynamické odezvy meniskální tkáně in vivo, je velmi problematická. Hlavním cílem této studie bylo zkoumat chování menisku kolena při zatížení s použitím parametrického MR zobrazování. Metody: Osoby bez historie bolesti kolena nebo problémů s menisky, byly zařazeny do studie (průměrný věk 27,8 ± 1,3 let). Pro získání hodnot relaxačních časů T2* v menisku byla použita vTE sekvence v 10 echách v rozmezí od 0,8 do 10,1 ms. Dosáhla se tak minimalizace echo času, což je výhodou při odlišení meniskální tkáně od okolních komponent. Nejprve se naskenovala nezatížená končetina a následně byly provedeny 4 měření okamžitě po sobě při zatížení polovinou tíhy měřené osoby. Pro simulaci zátěžových podmínek na dolní končetinu v konvenčním MR skeneru bylo vyvinuto diamagnetické zařízení. V každém měření trvajícím 6:10 min se celý kolenní kloub nasnímal ve 64 řezech, každý obrázek tak zobrazoval úsek s tloušťkou 1,3 mm. Dvou - parametrické fitování bylo použito k výpočtu T2* časů pro každý pixl v každém...
Kompenzační program ke snížení zdravotních rizik u volejbalistek
Čučková, Tamara ; Süss, Vladimír (vedoucí práce) ; Smolíková, Libuše (oponent) ; Přidal, Vladimír (oponent)
Název práce Kompenzační program ke snížení zdravotních rizik u volejbalistek Problém Volejbal je sport charakteristický velkou jednostrannou zátěží na dominantní horní končetinu, stejně tak velkou zátěží na dolní končetiny, nosné klouby a páteř. Raná specializace společně s dlouhodobou jednostrannou zátěží způsobuje v řadě případů svalové dysbalance, špatné držení těla a další problémy svalového aparátu. Volejbal je sport, který velmi zatěžuje pohybový aparát a hráči žádného týmu se nevyvarují zraněním, ať už těm akutním (poranění kotníků, kolen, prstů…), nebo těm chronickým (ramena, kolena, záda…). Vzhledem k tomu, že už v mladém věku se u volejbalistů vyskytují výrazné svalové dysbalance a laterální asymetrie, v některých případech i vážná chronická zranění, vycházeli jsme z předpokladu, že i v naší skupině tomu bude obdobně. Proto jsme se na základě znalosti stavu pohybového aparátu (výsledky vstupního měření) juniorských volejbalistek týmu nejvyšší české soutěže PVK Olymp Praha rozhodli vytvořit dlouhodobý kompenzační program a sledovat jeho účinek. Cíl práce Cílem této práce je ověřit účinek vytvořeného kompenzačního programu, který byl sestaven pro sezónu 2012 a 2013 na základě vstupního vyšetření metodou kineziologického rozboru a přístrojem InBody 3.0 a který má vést ke zlepšení celkového...
Vady zákonodárného procesu a zákonodárství vůbec
Zámečníková, Marie ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent) ; Filip, Jan (oponent)
Disertační práce "Vady zákonodárného procesu a zákonodárství vůbec" si klade za cíl představit hlavní problémy a vady zákonodárného procesu a současného stavu zákonodárství a vypořádat se s otázkou, co je příčinou dnešního nepřehledného a nesrozumitelného právního řádu. Analyzována je přitom situace v České republice, Německu a Rakousku. Práce si postupně klade čtyři základní otázky. První z nich se táže, jaké právo má zákonodárce tvořit. Jako odpověď jsou představeny jednotlivé formální požadavky kladené na právní řád. Následuje otázka, jaké právo má zákonodárce tvořit, v jejímž rámci jsou popsány jednotlivé povinnosti, které pro zákonodárce dovodil zejména německý Spolkový ústavní soud. V kapitole zabývající se otázkou, jak zákonodárce právo tvoří, jsou představeny jednotlivé pojistky zákonodárného procesu a pospány vady, k nimž v rámci legislativního procesu dochází. Konečně poslední otázka analyzuje, jaké právo zákonodárce tvoří, tj. zabývá se problémy současného zákonodárství pramenícími zejména z tzv. záplavy norem. V závěru práce odpovídá na otázku, v jakém vztahu jsou jednotlivé vady zákonodárného procesu k jednotlivým vadám zákonodárství, tj. zejména nepřehlednosti a nesrozumitelnost právního řádu, a zda jsou tyto vady specifické pro český právní řád či zda Německo a Rakousko čelí v tomto...
MR zobrazení a MR spektroskopie člověka při fyzické zátěži (MR spektroskopické zobrazování, MR difúzometrie, MR relaxometrie aj.)
Šedivý, Petr ; Hájek, Milan (vedoucí práce) ; Haberlová, Jana (oponent) ; Vymazal, Josef (oponent)
Dizertační práce se věnuje in vivo fosforové (31 P) MR spektroskopii (MRS) a 1 H MR zobrazování (MRI) svalové tkáně spojené s vykonáváním fyzické zátěže. Teoretická část dizertační práce popisuje zejména fosforovou spektroskopii jak z pohledu metodiky měření, tak z pohledu klinického využití fosforové MR spektroskopie ve spojitosti s výzkumem metabolických změn probíhajících ve svalové tkáni při diabetu, srdečním selhání a při ischemické chorobě dolních končetin (ICHDK). Výsledky dizertační práce lze rozdělit na metodické a na klinické. Metodické výsledky zahrnují technické úpravy experimentálního vybavení, vývoj softwaru a experimentální poznatky o reprodukovatelnosti zátěžové 31 P MRS. 1 H MR zobrazování v kombinaci se zátěží je v dizertační práci užito k posouzení zapojení jednotlivých svalů lýtka do vykonaného pohybu na chodidlovém MR kompatibilním ergometru. První část klinických výsledků dizertační práce popisuje metabolické změny při diabetu a při kritické ischemii. U kritické ischemie je také hodnocen efekt léčby angioplastikou, nebo transplantací mezenchymálních kmenových buněk. Druhá část klinických výsledků se zabývá porovnáním metabolismu pacientů se srdečním selháním, jež je komplikováno sideropenií. U těchto pacientů byl zkoumán efekt experimentální léčby karboxymaltózou železa.
Alternative methods for visualization of pancreatic islets.
Gálisová, Andrea ; Jirák, Daniel (vedoucí práce) ; Krššák, Martin (oponent) ; Kratochvílová, Simona (oponent)
Transplantace pankreatických ostrůvků (PIs) představuje alternativní metodu léčby diabetu 1. typu. Monitorování transplantovaných PIs pomocí vhodné zobrazovací metody může přispět k zlepšení výsledků transplantace. V předkládané disertační práci jsme testovali nové způsoby zobrazení PIs pomocí magnetické rezonance (MR) a optického zobrazování, konkrétně MR metodu založenou na přenosu saturace magnetizace přes chemickou výměnu (Chemical Exchange Saturation Transfer - CEST), fluorovou (19 F) MR a optické zobrazování. Frekvenčně selektivní CEST metoda byla použita pro zobrazování PIs značených pomocí dvou CEST kontrastů. Na MR obrazech jsme detekovali pouze slabý signál ze značených ostrůvků, které byly navíc poškozené. Tyto výsledky ukazují, že tento typ kontrastů není vhodný pro značení a zobrazování pankreatických ostrůvků. V druhém experimentu jsme monitorovali geneticky modifikované bioluminiscenční ostrůvky transplantované do arteficiálních skeletů implantovaných do podkoží, které představují alternativní transplantační místo. Multimodálním zobrazováním (MR a bioluminiscence) jsme určili optimální časování transplantačních kroků. Ostrůvky transplantované diabetickým potkanům podle optimalizovaného protokolu byly dostatečně prokrvené a funkční. Vyvinuli jsme také nový trimodální zobrazovací model...
Rebuilding the White Earth Nation: Tracing the Long-Term Process of Constitutional Reform
Krausová, Anna ; Calda, Miloš (vedoucí práce) ; Doerfler, Jill (oponent) ; Humalajoki, Reetta (oponent)
Fenomén obnovy vládních struktur domorodých národů v USA (Native nation building) je dosud opomíjen mainstreamovou politickou vědou. Ve studiu politických struktur domorodých národů jsou empirické a teoretické mezery. Empirické zaměření této disertace je na případ procesu obnovy národa White Earth v severozápadní Minnesotě. Cílem je zkoumání dlouhodobého procesu vládnutí ve White Earth za účelem získání vhledu do pozadí současné patové situace v ústavní reformě. Sleduji vnější a vnitřní faktory, které ovlivnily utváření, přetrvávání a transformaci rezervační vlády národa White Earth vytvořené v roce 1936 jako součást Minnesota Chippewa Tribe podle opatření Indian Reorganization Act. Pro pochopení tohoto procesu je nutné zahrnout široký historický kontext vývoje konstitucionalismu v národě White Earth od 1913 do současnosti. Analyzuji dosud neznámé archivní materiály s použitím flexibilního teoretického rámce, který jsem vytvořila speciálně pro zkoumaný případ. Tento teoretický rámec eklekticky využívá kombinaci teoretických přístupů a analytických prostředků nového institucionalismu, oboru Native American studies, genealogie a metody sledování praktik navržené Vincentem Pouliotem. Moje zjištění naznačují, že současná patová situace v ústavní reformě národa White Earth je výsledkem kombinace dynamik...
Administrativní regulování migračních procesů v sovětské a postsovětské Moskvě.
Andrle, Jakub ; Vykoukal, Jiří (vedoucí práce) ; Klípa, Ondřej (oponent) ; Drbohlav, Dušan (oponent)
(abstrakt) Disertační práce analyzuje systém vnitřních pasů jakožto ústřední nástroj administrativního regulování migračních procesů v Sovětském svazu a postsovětském Rusku. Speciálně se studie zaměří na využití pasového systému a v něm obsažených omezení na území hlavního města Moskvy. Práce si klade dva ústřední cíle. V první řadě se snaží, a to z pozic historického institucionalismu, identifikovat faktory, za jejichž přispění mohla Moskva ještě mnoho let po rozpadu SSSR a plošném uzákonění svobody stěhování řídit migrační procesy uvnitř svých administrativních hranic s využitím typologicky "sovětských" metod. Na druhé analytické rovině se pak studie soustředí na tyto metody samotné: zkoumá genezi a ranou evoluci systému vnitřních pasů a instituce takzvané propisky (registrace) v období stalinské industrializace, proměny regulačních mechanismů v pozdějším vývoji SSSR, a zejména jejich neúplnou demontáž v období postsovětské transformace. Závěrečnou ambicí práce je ozřejmit, jaké konkrétní metody využívala k omezování přistěhovalectví Moskva v období vlády Jurije Lužkova (1992-2010), a jaký dopad měly uplatněné restrikce na reálný vývoj migrační situace hlavního města.
Vliv rychlosti rázového zatěžování na napjatost, deformaci a spolehlivost komponenty palivového systému automobilu
Dobeš, Martin ; Horyl, Petr (oponent) ; Návrat, Tomáš (oponent) ; Petruška, Jindřich (vedoucí práce)
Pasivní bezpečnost automobilu je pojem velmi známý, avšak tento pojem lze dále kategorizovat na různá témata pasivní bezpečnosti automobilu, bezpečnost zádržných systémů, bezpečnostních asistentů (ABS, ESP, ASR, atd.). Jedním z těchto témat je i pasivní bezpečnost palivového systému automobilu. Zde musí být zajištěna bezpečnost a těsnost systému i za nestandartních podmínek, jako je náraz automobilu do pevné překážky apod. V oblasti bezpečnosti vozidel se tato problematika často nezmiňuje, resp. je chápána jako standart. Ovšem za zdánlivě jednoduchými řešeními, které bezpečné chování palivového systému zajišťují, je mnoho zajímavých technických opatření a zařízení, často i patentovaných. Ve většině případů je vývoj těchto technických řešení podpořen výpočtovým modelováním a to v různých fázích samotného vývoje. Disertační práce se zabývá působením rázového zatížení na plastové komponenty palivového systému, konkrétně se jedná o palivový čerpadlový modul (FSM), který je zamontován uvnitř palivové nádrže. Zde je z hlediska pasivní bezpečnosti nejdůležitější částí celého čerpadlového modulu příruba. Tento dílec uzavírá celou sestavu FSM na vnější straně palivové nádrže. Práce se soustřeďuje na konečně-prvkové simulace kompletní, či částečné sestavy FSM během rázového zatížení. Hlavním zaměřením této práce jsou výpočtové materiálové modely, které zohledňují důležité aspekty mechanického chování polymerních materiálů během rázového zatížení. Je zde uvedeno široké množství experimentů, ať už vlastních, či standardizovaných, pomocí kterých se jednak stanovují materiálové charakteristiky, či verifikace numerických analýz s fyzickými experimenty. Pro numerické simulace byl použit převážně explicitní řešič LS-DYNA. Celkové výsledky práce přinášejí nové kvantifikované výsledky chování polymerního materiálu TSCP nejen pro rázové zatížení. Praktická část práce určuje metodiku výpočtu rázového zatížení pro produkt FSM. Tato metodika je přímo použitelná při samotném vývoji nového produktu. Během práce bylo vyvinuto a testováno několik výpočtových materiálových modelů. Nejlepší výsledky v době vypracování této práce vykazuje použití materiálového modelu *MAT_24 v kombinaci s *MAT_ADD_EROSION. Limity pro porušení v tomto modelu byly stanoveny empiricky vlastní metodikou. V dalších navazujících pracích by měla být věnována pozornost materiálovému modelu *MAT_SAMP-1, který byl částečně řešen i v této disertační práci.

Disertační práce : Nalezeno 12,795 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.