Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 13,446 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Activity and Memory in Biologically Motivated Neural Network.
Štroffek, Július ; Maršálek, Petr (vedoucí práce) ; Zápotocký, Martin (oponent) ; Hozman, Jiří (oponent)
v češtině Tato práce prezentuje biologicky motivovaný model neuronové sítě, který fun- guje jako autoasociativní paměť. Architektura prezentovaného modelu od- povídá architektuře Hopfieldovy sítě, jež může odpovídat některým částem, které byly identifikovány v hipokampální oblasti CA3 (Cornu Amonis). Vzory v modelu nejsou statické stavy neuronů, ale cyklicky se opakující synchronní aktivity s nízkým relativním počtem současně aktivních neuronů. Vzory jsou do sítě uloženy pomocí Hebbova pravidla upraveného na ukládání sekvencí. Navrhnutý model je analyzován z pohledu kapacity spolu s numerickými si- mulacemi. Model je dále rozšířen o krátkodobé posilování synapsí (STP), které je v modelu nutnou součásí správného vybavování vzorů. Důsledkem tohoto rozšíření je další výrazné zvýšení kapacity modelu. V práci je disku- tována možnost kombinace obou přístupů. Síť může zpracovat vzory v krátkém časovém intervalu bez STP (rychlé vzory) nebo pomocí STP v delším časovém intervalu (pomalé vzory). Z vlastní zkušenosti víme, že některé vzory se mohou vybavit rychle a některé k vybavení potřebují daleko delší čas. Klíčová slova auto-asociativní neuronová síť, Hebovské učení, kódování v nervovém systému, paměť, rozpoznávání vzorů, krátkodobé posilování synapsí 3
Long Non-Coding RNAs in Oocyte-to-Embryo Transition
Ganesh, Sravya ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Ježková Vaňáčová, Štěpánka (oponent) ; Shkumatava, Alena (oponent)
Přechod z oocytů na embryo (OET) je jednou z nejkomplexnějších vývojových událostí, během níž se diferencovaný oocyt promění v totipotentní blastomery embrya. Během OET transkripčně neaktivní oocyt prochází masivním přeprogramováním genové exprese, které ho transformuje do transkripčně aktivní zygoty. Přestože četné studie přispěly k pochopení mechanismu OET, mnoho genů zapojených do OET je neznámých. Úplně nová úroveň možné regulace OET přišla s objevem dlouhých nekódujících RNA (lncRNA). LncRNAs jsou transkripty pol II delší než 200 nukleotidů, které jsou typicky sestřižené a polyadenylované, ale nekódují proteiny. Zatímco lncRNA byly studovány v mnoha modelových systémech včetně embryonálních kmenových buněk, jejich exprese v oocytech a časných embryích a příspěvek k OET byly na začátku tohoto projektu neznámé. Ve svém doktorském projektu jsem se zaměřila na identifikaci, anotaci a analýzu lncRNA objevujících se během OET. Pomocí analýzy RNA-Seq bylo identifikováno 1600 lncRNA, které byly anotovány v myších oocytech a časných embryích. Většina lncRNA byla nová s expresí výlučně během OET. Významná část těchto lncRNA souvisela s LTR retrotransposony, což zřejmě souvisí s k jejich nedávným vznikem a evolucí. Expresní analýza OET lncRNA odhalila kromě výrazně odlišných maternálních a zygotických...
Léčení zlomenin diafýzy humeru metodou retrográdního elastického hřebování humeru podle Hackethala - klinické a experimentální ověření role této metody v současné traumatologii
Obruba, Petr ; Džupa, Valér (vedoucí práce) ; Horák, Zdeněk (oponent) ; Paša, Libor (oponent)
Souhrn Hackethalova osteosyntéza zlomenin diafýzy humeru svazkem elastických hřebů byla ve své době spolehlivou a ekonomicky nenáročnou metodou ke stabilizaci jednoduchých zlomenin diafýzy humeru. Od nástupu solidních hřebů byla pro svou údajnou nestabilitu opouštěna nejprve v Německu, postupně i v našich zemích. Na několika pracovištích se ale úspěšně používá dodnes. Cílem této práce bylo zjistit, jestli stabilita uvedené metody je srovnatelná se stabilitou modernějších metod, jestli její použití není doprovázeno větším množstvím komplikací a jak závisí stabilita montáže na počtu a tloušťce použitých implantátů. Současně byla porovnána ekonomická náročnost jednotlivých metod moderní osteosyntézy diafýzy humeru. K ověření stanovených hypotéz byly vypracovány dvě klinické a jedna experimentální studie. První klinická studie byla zaměřena na úspěšnost osteosyntézy a její komplikace. V souboru 50 pacientů vznikl při hojení u čtyř pacientů (8 %) pakloub, příčinou byla vždy nesprávná indikace nebo chyba v technickém provedení operace. Jednou byla zaznamenána povrchní infekce, hluboká u žádného pacienta. Devět pacientů (18 %) se zhojilo s angulační nebo rotační úchylkou, ty neovlivnily funkčnost končetiny. Trvalé omezení hybnosti lokte nebylo v souboru zaznamenáno, ramene u pěti pacientů (10 %) lehké bez omezení...
Lipid Membranes at the Nanoscale: Single-Molecule Fluorescence Approach
Koukalová, Alena ; Černý, Jan (vedoucí práce) ; Malínský, Jan (oponent) ; Benda, Aleš (oponent)
Komplexita buněčných membrán zdaleka není jen pouhé náhodné uskupení lipidů a proteinů, které odděluje buňku od okolního prostředí. Každá z tisíců různých složek membrán vykonává své specifické funkce důležité pro funkci celé buňky, neboť mnoho biologických procesů se odehrává právě na membránách. Pochopení těchto procesů na molekulové úrovni je cílem současného biologického výzkumu. Náš výzkum využívající detekci jednotlivých fluorescenčních molekul (např. FCS, FCCS, FLIM-FRET) přispěl k poznání laterální organizace membrán nebo mechanismu membránové fúze. Dále jsme odhalili mechanismus účinku membránově aktivního sekundárního metabolitu. Vzhledem k tomu, že je membránový systém živých buněk příliš složitý, byly naše experiment prováděny na modelových lipidových membránách, které umožňují studium lipid-lipidových a lipid-proteinových interakcí na molekulové úrovni kontrolovaným způsobem. První část této práce se zabývá studiem mechanismu působení sekundárního metabolitu didehydroroflamycoinu (DDHR) v membránách. Zjistili jsme, že DDHR je molekula tvořící póry v membránách a že je tato schopnost ovlivněna přítomností cholesterolu. Přímá vizualizace vlastní fluorescence DDHR ukázala jeho preferenční lokalizaci do oblastí membrán s vyšší uspořádaností lipidů. Druhá část práce je věnována studiu...
Analyzing the role of the p130Cas SH3 domain in p130Cas-mediated signaling
Gemperle, Jakub ; Rösel, Daniel (vedoucí práce) ; Vomastek, Tomáš (oponent) ; Truksa, Jaroslav (oponent)
IN CZECH Adaptorový protein p130Cas (CAS, BCAR1) propojuje signalizaci od integrinových receptorů s receptory růstových faktorů a ovlivňuje správný embryonální vývoj a tkáňovou homeostázu. Jeho změněná exprese může vyvolat mnoho patologických stavů, včetně nádorového bujení, metastazování a rezistence vůči různým protinádorovým lékům. Molekulární mechanismy, jakými p130Cas přispívá k různým patologickým stavům nejsou zatím jednoznačně popsány. Cílem mé doktorské práce bylo tedy poskytnout nové poznatky o signalizaci p130Cas a o její regulaci. Doména SH3 je nepostradatelná pro signalizaci proteinu p130Cas, ale její vazebné preference/regulace nebyly dosud přesně charakterizovány ani strukturně popsány. Proto jsme začali spolupracovat se skupinou Dr. Veverky (Strukturní biologie) a Dr. Lepšíkem (Výpočetní biochemie, AV ČR). S jejich pomocí jsme pak připravili fúzní chiméry SH3 domény proteinu p130Cas se svými ligandy a provedli strukturní analýzu NMR, která nám pomohla strukturně popsat atypický vazebný motiv SH3 domény proteinu p130Cas. Díky této spolupráci jsem se navíc naučil, jak tyto struktury vizualizovat a analyzovat. Tato práce rozšířila naše znalosti o regulaci vazby mezi p130Cas SH3 a jejími ligandy a dále vedla k vylepšenému modelu vazby mezi Src-p130Cas-FAK. Naše snaha sledovat aktivitu...
Konstruované jazyky v literatuře
Jelínek, Jiří ; Hrdlička, Josef (vedoucí práce) ; Tereza Dědinová, Tereza (oponent) ; Šidák, Pavel (oponent)
Disertační práce "Konstruované jazyky v literatuře" se zabývá fenoménem vědomě sestrojovaných nebo navrhovaných jazyků a jejich užitím v literárních textech. První kapitola práce nabízí úvahy nad vymezením konstruovaného jazyka, zejména z hlediska do velké míry zdánlivého protikladu přirozenosti a konstruovanosti. Předkládá také problémy glosolálie a šifrování či kódování textu v přirozeném jazyce, přičemž navrhuje tyto dva způsoby vytváření nové výpovědi chápat spíše jako možné výchozí body pro jazykovou konstrukci než coby zcela odlišný fenomén. Následující kapitoly se pak obracejí ke konkrétním příkladům a představují rozsáhlé skupiny konstruovaných a virtuálních jazyků - jazyky zvířat, utopické a dystopické jazyky, posvátné a božské jazyky a konstruované a virtuální jazyky v poezii. V rámci těchto kapitol se mísí jazyky zevrubně propracované s jazyky pouze načrtnutými, aby tím spíše vynikla charakteristická imaginace s jednotlivými skupinami spojená.
Role of phenology in differentiation of plant niches: quantitative and comparative approach using a large set of species
Huang, Lin ; Herben, Tomáš (vedoucí práce) ; van Kleunen, Mark (oponent) ; Dostál, Petr (oponent)
Niche differentiation is the most recognized species coexistence mechanism, of which, the temporal differentiation of species, i.e. phenological differentiation has gained an increasing interest of ecologists. However, as an important dimension of phenology, the phenology of growth has drawn relatively few attentions due to the lack of sufficient phenological data. Therefore, the aim of this thesis is to examine potential role of temporal differentiation of plant growth patterns in plant coexistence. I first collected data on growth phenology of 381 perennial herbs in the Botanical Garden of Charles University in Prague within one growing season (in 2015). Using this database, I addressed the general patterns of growth phenology among perennial herbs. I distinguished two contrasting growth patterns: (1) species with early peak growth had high standardized growth rates in contrast to late species, reflecting the survival under forest canopy, where species are selected to grow early and fast before the development of tree canopy which restricts their size; (2) tall species showed later peak growth than short species, associating with (asymmetric) competition for light in open habitats, where the main selection factor is for tall stature, which cannot be attained early in the season. Then, by linking...
Polymerní nanovlákenné nosiče pro lokální aplikaci hydrofobních léčiv - studium profilu uvolňování léčiv pomocí HPLC
Hampejsová, Zuzana ; Bosáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Pacáková, Věra (oponent) ; Marie Tlusťáková, Marie (oponent)
Imunosupresiva a cytostatika jsou léčiva s velmi silnými nežádoucími účinky, projevujícími se v závislosti na jejich celkovém podaném množství. Vhodná lokální aplikace těchto léčiv umožňuje významné snížení celkové dávky léčiva při současném zvýšení jeho lokální koncentrace a prodloužení doby působení. Jedním z možných způsobů lokální aplikace léčiv je použití polymerních vlákenných nosičů. Na polylaktidových (PLA) mikro/nanovláknech obsahujících hydrofobní léčiva (imunosupresivum cyklosporin A a cytostatikum paklitaxel) byla studována možnost jejich využití pro medicinální účely. Do vláken byly během přípravy inkorporovány amfifilní molekuly polyethylenglykolu (PEG) o různých molekulových hmotnostech (6, 20 a 35 kDa) ke zvýšení kompatibility systému PLA-léčivo a ovlivnění rychlosti uvolňování hydrofobních léčiv do vodného prostředí. Pro systematický vývoj těchto materiálů je důležité popsat souvislosti přípravy nanovláken, jejich morfologie a profilu uvolňování léčiv. Pro sledování kinetiky uvolňování léčiv do různých prostředí simulujících prostředí lidského těla (fosfátový pufr, hydrogel) byly vypracovány, optimalizovány a validovány analytické HPLC metody s tandemovou hmotnostní nebo UV detekcí. Pomocí těchto metodik byl studován vliv složení vláken a podmínek okolního prostředí na profil...
Monitoring sérových hladin vaskulárního endotelového růstového faktoru, interferonu alfa-2b, matrixmetaloproteinázy 8 a jejich prognostická hodnota pro pacienty s maligním melanomem podstupující léčbu vysokodávkovaným interferonem
Prošvicová, Jarmila ; Filip, Stanislav (vedoucí práce) ; Krajsová, Ivana (oponent) ; Kiss, Igor (oponent)
Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové Monitoring sérových hladin vaskulárního endotelového růstového faktoru, interferonu alfa- 2b, matrixmetaloproteinázy 8 a jejich prognostická hodnota pro pacienty s maligním melanomem podstupující léčbu vysokodávkovaným interferonem Jarmila Prošvicová Autoreferát disertační práce Doktorský studijní program: Klinická onkologie a radioterapie Hradec Králové 2017 Disertační práce byla vypracována v rámci prezenčního a následně kombinovaného studia doktorského studijního programu Klinické onkologie a radioterapie na Ústavu klinické onkologie a radioterapie Lékařské fakulty v Hradci Králové. Autor: MUDr. Jarmila Prošvicová (roz. Vaňásková), Oddělení klinické onkologie, Oblastní nemocnice Náchod Školitel: Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D, FN a UK Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie Oponenti: Prim. MUDr. Ivana Krajsová, Ph.D, Kožní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice Praha Prim. MUDr. Igor Kiss, Ph.D, Marasykův onkologický ústav, Brno S disertační prací je možno se seznámit na studijním oddělení Lékařské fakulty v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 38; tel. 495 816 131. Obhajoba se bude konat před Komisí pro obhajoby dne ............................. v ..................................... od ........................ hod. …………………………. prof. MUDr....
The Shakespeare Salesman
Sharda, Saksham ; Procházka, Martin (vedoucí práce) ; Nováková, Soňa (oponent) ; Lanier, Douglas (oponent)
Obchodník se Shakespearem Práce přináší celkovou analýzu shakespearovské trilogie indického filmového režiséra Vishala Bhardwaje, Maqbool (2003), Omkara (2006) a Haider (2014). Vzhledem k tomu, že tato trilogie byla dokončena teprve nedávno, předchozí pokusy o výklad Bhardwajova díla se omezují na kapitoly v kolektivních monografiích, často ve vztahu k obecnému tématu filmového průmyslu. Na rozdíl od nich se tato práce ve svém celku soustřeďuje na Bhardwajovy filmy. Analýza tří výše zmíněných filmů ukazuje, že Bhardwajovo dílo zápolí s problémy authenticity, věrnosti Shakespearovým textům i originality, což často vede k situacím, které práce popisuje jako "narativní krize" a které Bhardwaj řeší myšlenkově podnětným, občas problematickým, ale vesměs jedinečným způsobem. Všechny tři kapitoly se proto zaměřují na tyto krize, což ale nevede ke snižování nebo zkreslování kvalit, přínosu a významu Bhardwajova díla. Naopak, práce se ve svém celku věnuje řešení těchto problémů právě proto, že se jim dosud v odborné literatuře o Bhardwajových filmech nedostalo patřičné pozornosti jako zásadním tématům. Práce vyúsťuje v závěr, že Bhardwaj, místo toho, aby Shakespeara uváděl do Indie jako univerzální hodnotu, jak to dělali někteří shakespearovští "obchodníci" před ním, se zjevně vyhýbá tomuto pojetí a ztvárňuje...

Disertační práce : Nalezeno 13,446 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.