Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 13,612 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Emancipační židovské komunity na Moravě a ve Slezsku
Baránek, Daniel ; Hlavačka, Milan (vedoucí práce) ; Nesládková, Ludmila (oponent) ; Řepa, Milan (oponent)
Disertační práce se věnuje tématu židovských komunit, které mohly na Moravě a ve Slezsku vzniknout v důsledku občanskoprávní emancipace židů v polovině 19. století. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na různé aspekty emancipačních židovských komunit od jejich vnějších institucionálních projevů až po jejich vnitřní sociální struktury, jež odrážely pluralitu proměňujících se náboženských, nacionálních a politických identit uvnitř židovské společnosti. Pozornost je nejdříve věnována právním a demografickým předpokladům pro vznik a vývoj židovského osídlení v místech, kde židé před zrovnoprávněním v zásadě nesměli bydlet. Eman- cipační židovské komunity nevznikaly jako pouhé shluky příslušníků židovské menšiny, nýbrž jako organizovaná náboženská společenství, proto práce věnuje velký prostor genezi drobných modli- tebních společenství ještě před zrovnoprávněním, jejich přeměně na náboženské spolky a náboženské obce, pokusům o přeměnu náboženských obcí na "lidové" (demokratické či národní) obce i jejich degradaci a zničení nacistickou okupační správou. Práce zkoumá různé faktory, jež "organizaci židovstva" ovlivňovaly (postoj státních úřadů, proměny legislativního rámce, snahy tra- dičních židovských komunit o udržení svého postavení), čímž se otevírá otázka míry autonomie židovské náboženské společnosti...
Jak vedení výběrových základních škol přiděluje učitele do tříd?
Kadrnožková, Monika ; Greger, David (vedoucí práce) ; Starý, Karel (oponent) ; Kasíková, Hana (oponent)
Disertační práce se zabývá tématem, jak vedení českých výběrových základních škol přidělují učitele do tříd. Cílem práce bylo vymezit systém přidělování učitelů do tříd na školách uplatňujících diferenciaci žáků a objasnit, dle jakých kritérií se vedení škol při přidělování učitelů do tříd řídí. V teoretické části bylo vycházeno jak z domácích, tak ze zahraničních zdrojů zabývajících se pojmem diferenciace žáků v základním vzdělávání a volbou přidělování učitelů do tříd. Diferenciace žáků byla představena jak z hlediska pozitivních dopadů efektivního vzdělávání podobně schopných žáků, tak z pozice názoru, že prostřednictvím diferenciace je podporováno nerovné rozřazování žáků do tříd a následné získávání učitelů uplatňujících odlišné nároky a kurikulum. Dále byl představen model diferenciace žáků, modely přidělování učitelů do tříd a uveden teoretický model znalostí učitele, který byl dále využit v empirické části při stanovení kritérií přidělování učitelů do tříd. Cílem empirické části bylo popsat reálný způsob přidělování učitelů do tříd vedením v pěti záměrně vybraných školách a objasnit jej v kontextu vnímání samotných učitelů. Zvolen byl design kvalitativního výzkumu a jako výzkumná strategie vícepřípadová studie a zakotvená studie. Sběr dat tvořila obsahová analýza školní dokumentace,...
Fenomén nucené práce v České republice
Aldorf, Lukáš ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent) ; Stránský, Jaroslav (oponent)
Fenomén nucené práce v České republice Abstrakt Předkládaná disertační práce zkoumá dosud vědecky zanedbávaný fenomén nucené práce na území České republiky v jeho celistvosti, tedy jak formy nucené práce právem zakázané, tak formy právem povolené (například práce osob vykonávajících trest odnětí svobody). Přitom se snaží odpovědět na otázku, zda je současná právní (a částečně i mimoprávní) regulace dostatečná. Za tímto účelem pak zkoumá nejen předmětnou právní úpravu napříč jednotlivými právními odvětvími, ale i její zasazení do historického a morálně- filozofického kontextu. V úvodních částech se tak předkládaná práce zabývá otázkou existence svobodné vůle jako předpokladu pro považování práce za svobodnou či otázkou existence a obsahu objektivní morálky jako předpokladu pro učinění závěru o morální správnosti určitého jevu. Zvláštní pozornost je pak v rámci historického exkurzu věnována nucené práci za Protektorátu či vlády komunistického režimu v Československu. Jádrem předkládané práce je analýza právní úpravy nucené práce, a to na úrovni mezinárodního, evropského i národního práva. Od prvních mezinárodních smluv na tomto poli vzniklých v rámci Mezinárodní organizace práce se přes analýzu bohaté judikatury Evropského soudu pro lidská práva pozornost přesouvá k českému právnímu řádu, kde jsou podrobeny...
Zákaz sebeobvinění právnické osoby v řízení o správním deliktu
Švásta, Pavel ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Průcha, Petr (oponent) ; Staša, Josef (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou sebeobvinění právnické osoby v řízení o správním deliktu a nově v přestupkovém řízení. Pro volbu tohoto tématu jsem se rozhodl z následujících důvodů. Zaprvé, je to multidisciplinární téma, které zahrnuje ústavní právo, trestní právo, trestní právo správní, občanské právo a zejména právo obchodních společností. Dále, vyjma judikatury a několika odborných statí, tomuto tématu nebyla dosud věnována komplexně pozornost. Z tohoto důvodu nabízí zvolené téma novost a možnost pozorování vývoje judikatury, a to zejména judikatury ÚS, NSS a NS. První část disertační práce je věnována historickým kořenům zásady nemo tenetur a vývoji trestního řízení v průběhu staletí. Zvláštní pozornost je věnována skutečnosti, že zásada nemo tenetur byla součástí trestního řízení, a to až do 12. století, kdy byla tato zásada odstraněna z církevního práva, a nahrazena inkvizičním procesem, spojeným s mučením obžalovaného. Tento nový typ řízení byl vysoce kritizován, a to zejména v Anglii v 16. století, a později, kdy někteří advokáti usilovali o jeho odstranění. Anglické právo bylo nakonec první, které akceptovalo fakt, že nikdo nesmí být nucen svědčit proti sobě. Tato nově obnovená zásada nemo tenetur se pak stala součástí i práva USA, neboť byla součástí právních systémů jejich zakládajících...
Posuzování vlivů na životní prostředí v mezinárodním, evropském a českém právu
Dvorská, Eliška ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Průchová, Ivana (oponent) ; Dvořák, Libor (oponent)
Posuzování vlivů na životní prostředí v mezinárodním, evropském a českém právu Vnitrostátní úprava posuzování vlivů na životní prostředí v České republice byla v uplynulých letech předmětem mnoha zásadních změn, které podstatně modifikovaly stávající postupy v rámci samotného posuzování EIA i v následném povolovacím procesu. Cílem disertační práce je poskytnout přehled o aktuální právní úpravě v oblasti EIA v České republice, a to zejména s ohledem na její změny, ke kterým v uplynulých letech došlo. Práce se zaměřuje na hlavní aspekty posuzování EIA a analyzuje instituty, které se v jeho rámci uplatňují, s přihlédnutím k požadavkům vyplývajícím z mezinárodního a unijního práva a závěrům soudních či jiných nezávislých orgánů, které dodržování těchto požadavků kontrolují. Pozornost je věnována nejen standardním formám posuzování, ale i zvláštním režimům, ve nichž posuzování určitých záměrů probíhá. Práce se dále zabývá specifiky, jimiž se posuzování EIA vyznačuje, jako je účast veřejnosti či zajištění objektivity a odbornosti v posuzování EIA. V práci jsou identifikovány silné i slabé stránky stávající úpravy, zahrnující návrhy de lege ferenda, jak lze případné nedostatky řešit. Pozornost je rovněž věnována tématům aktuálně diskutovaným na poli národním, unijním i mezinárodním, jako je například trend...
Neinvazivní diagnostika uroteliálního karcinomu močového měchýře stanovením volné DNA a microRNA v moči
Brisuda, Antonín ; Babjuk, Marek (vedoucí práce) ; Hora, Milan (oponent) ; Broďák, Miloš (oponent)
Nádor močového měchýře (NMM) představuje nejčastější malignitu močového traktu. Jeho incidence vykazuje v posledních letech v ČR stabilní úroveň, celosvětově však narůstá. Zásadní je poměr incidence a mortality, který je u NMM ze všech nádorů močopohlavního traktu nejvyšší. Časná diagnostika a správná léčba je tedy pro prognózu určující. Existuje několik komerčně dostupných neinvazivních testů z moči, žádný z nich však zatím není doporučen jako standard v jakékoli indikaci. Cytologie moči tak se všemi svými limitacemi zůstává jediným široce používaným testem jako doplněk invazivní cystoskopie. Volné nukleové kyseliny v moči, respektive supernatantu moči, patří mezi potenciální nádorové biomarkery. Volná DNA (ucfDNA) je do moči vylučována z buněk podléhajících nekróze a apoptóze, nicméně mohou pocházet i z normálních živých buněk. Jejich hladina v moči nebo séru tedy může značit přítomnost nádorového onemocnění. Micro RNA (miRNA) jsou krátké nekódující sekvence RNA, které jsou produkovány mimo jádro a vážou se ke komplementárním sekvencím na mRNA, čímž ovliňují její translaci a tvorbu proteinů. Hrají tedy důležitou roli při dělení buněk a tedy i kancerogenzi. V naší práci jsme pomocí metod molekulární biologie porovnávali hladiny ucfDNA v supernatantu moči kontrol a pacientů s NMM různých...
Essays on Citizenship Policies and Immigrant Integration
Sargsyan, Vahan ; Hanousek, Jan (vedoucí práce) ; Guzi, Martin (oponent) ; Elsner, Benjamin (oponent)
Chapter 1 Rozdílné zacházení se skupinami menšin na trhu práce může být jak výsledkem vládního registračního systému, který podporuje nerovná práva na základě původu jednotlivců, tak také znevýhodňujícího postoje místních zaměstnavatelů a všeobecné populace vůči cizím obyvatelům. Testujeme přítomnost rozdílného zacházení na čínském trhu práce vůči venkovským migrantům s a bez městské registrace s využitím dat z průzkumu migracez venkova do měst v Číně. Zjištění ukazují, že i přes často předpokládaný velký dopad na rozdílné zacházení vůči venkovským migrantům, typ registrace domácností (hukou) není zcela zodpovědný za rozdíly v celkových hodinových příjmech u lokálních migrantů, které nelze přičíst osobním charakteristikám. Výsledky naznačují, že i plné odstranění hukou systému může maximálně eliminovat pouze část znevýhodňujícího přístupu vůči venkovským migrujícím ženám, které nejsou způsobeny rozdíly v osobních charakteristikách, a nemusí mít dokonce žádný měřitelný vliv na venkovské mužské migranty pracující v sektoru výdělečných činností na čínských městských trzích práce. Chapter 2 Tento článek empiricky odhaduje vliv naturalizace - udělení občanství - na integraci do pracovního trhu mezi imigranty první generace ve Francii a Dánsku. Přispíváme k současnému poznání ve dvou aspektech. Zaprvé porovnáváme...
Strategie řečové zdvořilosti v jazycích českém a španělském: pragmalingvistická a antropolingvistická studie
Slowik, Miroslav ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Pešková, Jana (oponent) ; Chejnová, Pavla (oponent)
Dizertační práce se v teoretické rovině zabývá hledáním definice řečové zdvořilosti jako jedinečného pragmatického systému, jenž je pro každé jazykové společenství specifický a který utváří u mluvčích pragmatický návyk čili abstraktní vzor pro kulturně podmíněné řečové chování, projevující se jako zdvořilý řečový habitus v časově i geograficky uzavřeném kontextu jazykového trhu. V praktické části se práce zabývá srovnáním jazykových prostředků, jež uplatňují mluvčí češtiny a španělštiny pro udržení bezpečného vztahu s adresátem za účelem uskutečnění úspěšné řečové socioekonomické směny. Práce se zaměřuje na řečovou zdvořilost, na její definici a na srovnání obou sledovaných etnolingvistických areálů primárně lingvisticky, ovšem se zřením k mnoha dalším disciplínám, především pragmatice, sociologii a kulturní antropologii.
Konstrukce paměti: post-holocaustová memoárová literatura v českém diskurzivním prostoru
Novotná, Hedvika ; Salner, Peter (vedoucí práce) ; Uherek, Zdeněk (oponent) ; Vrzgulová, Monika (oponent)
Konstrukce paměti: post-holocaustová memoárová literatura v českém diskurzivním prostoru Mgr. Hedvika Novotná Abstrakt Disertační práce nahlíží z pozic sociálního konstruktivismu na dynamiku vyjednávání minulosti mezi komunikativní a kulturní pamětí. Zaměřuje se na diskurzivní prostor druhé poloviny 20. a počátku 21. století a sleduje některé diskurzivní rámce, v nichž je konstruována židovská minulost v českém prostoru. Terénem je publikovaná autobiografická literatura post-holocaustových židovských autorů vztahujících se k českému prostoru a akademické pole, které s minulostí zachází. Práce proto sestává z prolínajících se narativů. Analyzuje povahu post-holocaustových autobiografií a to, jak jsou v nich zachycena období první a druhé republiky, poválečná doba, politické procesy 50. let a období tzv. normalizace. Narativy minulosti v těchto memoárech uvažuje v teoretických kontextech studií paměti, procesů formování židovských studií a diskurzu minulosti ž/Židů v českém prostoru. V souvislosti s tím diskutuje vybrané teoretické koncepty, přítomné v českém akademickém diskurzu ve vztahu ke studiím paměti a židovským studiím. Zvažuje tedy význam konceptualizace identit, vztahy mezi nominalistickou a interpretativní historiografií, polemiku o paměti a traumatu a koncepty textuality a intertextuality. Závěr...
Investigation of Non-Heme Iron-Oxo Intermediates in the Gas Phase
Andris, Erik ; Roithová, Jana (vedoucí práce) ; Nachtigall, Petr (oponent) ; Klán, Petr (oponent)
V této práci jsem studoval terminální oxo komplexy železa za pomoci měření reaktivity v plynné fázi a fotodisociační spektroskopie iontů s využitím héliového značení v IČ (IRPD) a vis (visPD) oblasti. V první části jsem změřil IRPD spektra oxoželezičitých komplexů s amínovými ligandy TMC, N4Py a PyTACN v různých nábojových stavech. Zjistil jsem, že vlnočty valenčních Fe=O vibrací jsou oproti vlnočtům v roztoku posunuty modře průměrně o 9 cm-1 . Taktéž jsem metodou štěpení nitrátu připravil stereoizomery komplexů [(PyTACN)FeIV (O)(X)]+ , kde X je CF3COO anebo NO3, které se lišily spinovým stavem. Pozoroval jsem, že vlnočet Fe=O vibrace nezávisí na spinovém stavu komplexu. Výsledky měření reaktivity v plynné fázi ukázaly, že zatímco dvakrát nabité komplexy abstrahují z 1,4- cyklohexadienu hydrid, jednou nabité komplexy přímo abstrahují vodík a přenášejí na alken kyslík za tvorby epoxidu. Největší vliv na reaktivitu měla změna ligandu v trans poloze vůči Fe=O skupině; spinový stav hrál menší roli. Ve druhé části jsem připravil a studoval spektra oxoželezitých komplexů s ligandy N4Py, TPA, TQA a TMC. Z IRPD a visPD spekter těchto komplexů jsem za pomoci DFT výpočtů zjistil, že zatímco první dva mají jako spinový stav kvartet, poslední dva jsou sextety. Vlnočet valenční Fe=O vibrace kvartetových...

Disertační práce : Nalezeno 13,612 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.