Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 8,744 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza rychlostních a tlakových polí kapaliny, využitím křivočarých souřadnic
Stejskal, Jiří ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Tato práce představuje zcela novou metodu návrhu hydraulického tvaru lopatek odstředivého čerpadla. Metoda je založena na geometrickém přístupu vycházejícím z křivočarých souřadnic, ve kterých je formulován jak model proudění v bezlopatkovém prostoru meridiálního řezu, tak finální model proudění v oběžném kole, který bere v úvahu kompletní 3D tvar lopatky. Řešení tohoto modelu pak přímo poskytuje vodítko pro tvarování lopatky oběžného kola, které vede k potlačení sekundárního proudění a tím pádem ke zvýšení jeho účinnosti, což je demonstrováno na konkrétním návrhovém příkladu. Parciální diferenciální rovnice popisující proudění v oběžném kole čerpadla se řeší numericky po jednotlivých proudoplochách, což navíc vede k významné úspoře výpočetního času.
Ventil na principu vířivé turbiny
Jandourek, Pavel ; Pochylý, František (vedoucí práce)
V práci jsou uvedeny základní charakteristiky vířivých strojů. Záměrem je nahrazení redukčního ventilu specificky pomaloběžnou vířivou turbínou. Vznikne tak speciální turbínový ventil využívající energii, která by byla jinak disipována v redukčním ventilu. Redukční ventily jsou při regulaci zdrojem vysokých hydraulických ztrát a jejich nahrazení je možné z důvodu totožné odporové charakteristiky vířivé turbíny a redukčního ventilu.
Reaktivní zpracování polypropylénu
Matláková, Jana ; Pospíšil, Ladislav (oponent) ; Lehocký, Marián (oponent) ; Kučera, František (vedoucí práce)
Literární část popisuje princip radikálově iniciovaného roubování a vliv jednotlivých parametrů na průběh roubování. Rešerše shrnuje nejnovější poznatky v oblasti reaktivní modifikaci polypropylénu (PP), především je zaměřena na modifikaci PP pomocí anhydridů nenasycených kyselin. Teoretická část popisuje různé postupy a modifikace technologií za účelem zvýšení výtěžnosti roubování maleinanhydridu (MAH) na PP. Experimentální část je založena na pozorování vlivu koncentrace stabilizátorů, struktury peroxidů a kombinace monomerů na průběh a výtěžnost roubování PP. V první části byla stanovena kritická koncentrace stabilizátoru na základě experimentálně získané závislosti výtěžnosti roubování PP pomocí MAH na koncentraci stabilizátorů. Kinetické schéma roubování MAH na PP v přítomnosti stabilizátorů bylo navrženo a porovnáno s experimentálními výsledky. Vliv stabilizátorů na rozsah nežádoucího b-štěpení PP byl posouzen na základě indexu toku taveniny (MFR) a reologických křivek PP-g -MAH. V druhé části byl sledován vliv struktury peroxidu a koncentrace jednotlivých reaktantů na výtěžnost roubování MAH a anhydridu kyseliny itakonové (IAH) na PP. Počáteční rychlost roubování Rg byla experimentálně stanovena a následně porovnána s teoreticky vymezenou oblastí hodnot Rg. Rozsah b-štěpení PP byl výrazně ovlivněn strukturou a koncentrací peroxidu, jak ukázaly výsledky MFR a reologické křivky PP-g-MAH. Poslední část je zaměřena na posouzení kombinace MAH a IAH jako komonomerů na konverzi roubování. Nejprve byly roztokovou homopolymerací MAH, IAH a kopolymerací MAH a IAH připraveny referenční polymery. Referenční polymery byly analyzovány FTIR, DSC, WAXS za účelem potvrzení pravděpodobné kopolymerace MAH a IAH. Simulací blokové polymerace MAH, IAH a směsi MAH a IAH "in situ" v isotermickém kalorimetru byla sledována závislost reakční entalpie na čase. Následně byl modifikován PP kombinací MAH a IAH jako komonomerů za účelem posouzení vlivu na výtěžnost roubování.
Detekce a prostorová lokalizace částečných výbojů ve výkonových transformátorech metodou UHF
Čáp, Martin ; Sláma,, Jozef (oponent) ; Zemánek,, Ivan (oponent) ; Drexler, Petr (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na návrh a experimentální ověření nové metody detekce částečných výbojů ve výkonových olejových transformátorech s důrazem na rozlišení původu měřeného signálu z vnější a vnitřní oblasti transformátorové nádoby. Detekce a prostorová lokalizace částečných výbojů využívá záznam elektromagnetického signálu v pásmu UHF (Ultra vysoké frekvence). UHF metoda detekce částečných výbojů, označovaná také jako UHF PD, je jednou z nejpokročilejších metod umožňující přesnou prostorovou lokalizaci pozice zdroje signálu. Těžiště práce leží ve vývoji technických a programových prostředků pro odlišení signálů částečných výbojů pocházejících z vnitřního prostoru transformátoru a rušivých signálů přicházejících z přípojných vedení. Navržená technická a programová řešení tvoří souhrnně diskriminační metodu. Přesná a opakovatelná diagnostika stavu transformátoru je zaručena dodržením metodického postupu měření a nastavení diagnostického systému. Funkčnost diskriminační metody byla ověřena při reálné diagnostice blokových transformátorů v JE Dukovany za provozu. Výstupem návrhu metodiky je vytvoření kalibračního postupu a následných procedur pro zajištění objektivních, opakovaných a porovnatelných měření pro účely pravidelné prediktivní údržby transformátorů.
Analýza interakcí v odpadovém hospodářství
Szásziová, Lenka ; Stehlík, Petr (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá aplikací simulačních, prognostických a optimalizačních metod v oblasti odpadového hospodářství. V úvodu práce je popsán současný stav a výhled v oblasti odpadového hospodářství v ČR. Následující kapitola se zabývá analýzou dostupné datové základny v oblasti odpadového hospodářství v ČR, se zaměřením na její specifika a problémy, jako je např. rozdílná dostupnost prostorově a hierarchicky uspořádaných, nestejnorodých vstupních dat. Jádrem práce je pak výpočtový nástroj, pojmenovaný Justine, který představuje bilanční systém, zajišťující soulad hodnot pro jednotková a agregovaná data, z pohledu jejich složení a distribuce ve sledovaném území a čase. Vývoj nástroje byl motivován nutností predikovat produkci a složení jednotlivých typů odpadu. Aplikace konceptu je ukázána na třech případových studiích, se zaměřením na prognózu produkce nebezpečného odpadu, prognózu produkce a složení směsného komunálního odpadu a složek separovaného sběru komunálního odpadu a odhadu potenciálu spalitelných odpadů pro energetické využití v ČR. Výstupy z výpočtového nástroje představují cenné vstupy pro související optimalizační modely zpracovatelských řetězců, které jsou využívány např. pro navrhování nových zařízení pro nakládání s odpady.
Modeling the Impact of Piston Rings on Oil Consumption of Internal Combustion Engines
Raffai, Peter ; Pavlov,, Michal (oponent) ; Dr. Dan E. Richardson (oponent) ; Kučera, Pavel (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Within the frame of the present work a complex simulation tool was developed, built on strong physical and chemical foundations, supplemented with the appropriate mathematical approaches. The resulting software is capable of determining the performance of a piston ring pack by addressing all key mechanisms and their mutual influence during standard operating conditions of a piston ring. The outputs of the simulation were designed in accordance with industrial interest, like the volumetric gas flow through the piston assembly, the friction power losses and the lubricant oil consumption from the sources, which are affected by the piston ring pack. Besides the development of the simulation model, experiments were conducted with the intention of input data obtainment and results validation on an inline three-cylinder engine. Sample results were shown by applying the model to the parameters of the experimental engine. Possible industrial application of the source code is demonstrated with parameter studies. The work carried out within the frame of this doctoral dissertation was intended to fill the gap in the research area of combined simulation tools, able to support the needs of piston ring manufacturers and engine research centers, to calculate the impact of design parameter changes on friction losses and lubricant oil consumption simultaneously.
Vliv konstrukčních parametrů návrhu procesního hořáku na stabilitu a parametry spalovaní
Skryja, Pavel ; Jegla, Zdeněk (oponent) ; Odstrčil, Miloslav (oponent) ; Stehlík, Petr (vedoucí práce)
Předložená práce řeší vliv konstrukčních uspořádání na parametry spalování a na stabilitu hoření. Pozornost je věnována známým i novým perspektivním metodám spalování. Důležitou částí práce je vlastní návrhový postup výpočtu injektorového hořáku a zkoušky hořáku s potlačenou tvorbou oxidů dusíku. Práce prezentuje návrh procesního injektorového hořáku s novým způsobem spalování pomocí vírového proudění. Hořák je tvořen dvoustupňovým přívodem spalovacího vzduchu. V prvním stupni je pomocí ejekčního účinku plynného paliva přisáván spalovací vzduch do prostoru směšovače. Druhý stupeň spalovacího vzduchu je přisáván ejekčním účinkem plyno-vzdušné směsi prvního stupně, kde vstřikovací tryska je vybavena vnitřním axiálním vířičem. Spalovací vzduch druhého stupně je do hořáku přiveden radiálním vířičem a do spalovacího prostoru následně axiálním vířičem. Účinky všech tří vířičů se sčítají. Další typ navrženého hořáku je hořák s difuzním plamenem. U tohoto hořáku byl modifikován jednostupňový přívod spalovacího vzduchu za dvoustupňový. Hořák byl testován pro různé nastavení axiálního vířiče a sekundárních trysek. Cílem bylo nalezení klíčových konstrukčních parametrů jak pro dobrou stabilitu plamene, tak pro nízkou tvorbu polutantů. V případě injektorových hořáků, na základě analýzy proudění, se podařilo vytvořit postup konstrukčního uspořádání, kde vírové číslo dosahuje hodnotu kolem 2,6. Pro difuzní hořáky, byly nalezeny konfigurace, které vyhovují jak požadavkům stability hoření, tak snížení emisí, např. ze 70 ppm NOx pro jednostupňové spalování na emise v hodnotě 30 ppm (vztaženo na suché spaliny při 3% O2) pro dvoustupňové spalování. Přínosem práce je aplikace poznatků z oblasti proudění a hoření při návrzích hořáků a dále návrhy nového uspořádání hořáků, které využívají produkty mikrovlnné pyrolýzy, zejména při zpracování biomasy pro energetické účely.
Meze svobody: Cenzura, regulace a politická korektnost v literatuře po roce 1989
SEGI, Stefan
Předkládaná práce je zaměřena na zkoumání literární cenzury po roce 1989 a představuje polemické doplnění monografie V obecném zájmu, která se daným obdobím také zabývala. Jádro disertační práce představují čtyři kapitoly, které na základě původního výzkumu zkoumají charakteristické případy cenzury a diskurzu o ní a jež jsou zasazeny do širšího rámce proměn myšlení o cenzuře a politické korektnosti ve sledovaném období. Kapitola věnovaná zákazu skinheadské skupiny vychází z analýzy soudního spisu a na rozboru proměny myšlení o svobodě slova na počátku devadesátých let. Kapitola o cenzuře na poli literatury pro děti a mládež je založena na komparaci různých vydání knih Bohumila Říhy a sledování podmínek, za jakých jsou zásahy do nových vydání textů označeny za cenzuru. Zkoumáním cenzury na internetu se zabývá kapitola věnovaná regulaci virtuální (literární) dětské pornografie a kapitola věnovaná politické korektnosti se pak zaměří na texty a paratexty splatterpunkové literatury. Tato disertační práce by tak měla poskytnout komplexní obraz proměn podob cenzury a myšlení o ní po roce 1989.
Optimalizace řízení mikroklimatu stájových objektů
ŠIMKOVÁ, Anna
Cílem disertační práce bylo zjistit, jakým způsobem spolu korelují základní složky mikroklimatu a jaká je jejich váha při vytváření vhodného stájového prostředí a současně se v průběhu výzkumu podílet dílčími výsledky na vytvoření automatizovaného systému vyhodnocování a řízení kvality mikroklimatu ve stáji a vyloučit tak subjektivní chyby obsluhy, zmírnit dopady extrémních klimatických výkyvů a přispět ke zlepšení welfare zvířat, což by se mělo následně projevit ve zvýšeném množství a kvalitě produkce a lepším zdravotním stavu.
Structural biology approach to biotechnological problems
IERMAK, Iuliia
Enhancement of the catalytic performance of various enzymes in the reaction systems requires advanced studies of enzymes' structure-function relationships. The obtained information is used to engineer favourable enzyme variants exhibiting beneficial properties for applications in biotechnology. In the thesis X-ray crystallographic analysis was successfully employed for the structure-functional characterization of the glyceraldehyde dehydrogenase from thermophilic bacterium Thermoplasma acidophilum (TaAlDH). This enzyme is one of the key enzymes in the cell-free system for the production of ethanol or isobutanol from glucose. The second part of the thesis describes optimization by structure-guided engineering of the haloalkane dehalogenase LinB from the soil bacterium Sphingobium japonicum UT26, used for the effective degradation of halogenated environmental pollutants.

Disertační práce : Nalezeno 8,744 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.