Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 13,642 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Development of a new sand fly exposure test to evaluate vector control tools
Willen, Laura Adrienne André ; Volf, Petr (vedoucí práce) ; Kopecký, Jan (oponent) ; Valenzuela, Jesus G. (oponent)
V oblasti Středozemního moře je ročně zaznamenáno 1200-2000 nových případů lidské viscerální leishmaniózy. Toto onemocnění je zoonózou působenou parazitem Leishmania infantum a přenášenou flebotomy. Hlavním rezervoárem jsou psi, kteří mohou též onemocnět závažným a chronickým onemocněním, psí leishmaniózou; jedním z hlavních přenašečů je Phlebotomus perniciosus. Sliny krevsajících přenašečů byly opakovaně využity při studiu pobodání hostitelů a sledování účinnosti insekticidních zásahů. Tato disertační práce byla proto zaměřena na identifikaci slinných antigenů, které mohou sloužit jako markery pobodání psů druhem P. perniciosus a mohou být použity k vývoji nových diagnostických metod. Prvá část práce byla věnována využití rekombinantního slinného proteinu P. perniciosus - rSP03B - v různých endemických oblastech psí leishmaniózy. Během průřezové studie byla zjištěna podobná protilátková odpověď u psů pocházejích z různých oblastí okolo Středozemního moře a bylo potvrzeno, že rekombinantní protein je antigenně shodný s nativním proteinem ze slin. V následující longitudineální studii byla sledována sezónní dynamika protilátkové odpovědi proti P. perniciosus. Bylo prokázáno, že odpověď proti slinám i rSP03B koreluje se sezónní aktivitou P. perniciosus a je signifikantně nižší během zimních měsíců....
Rekonstrukce přibližné podoby člověka podle lebky: kritické zhodnocení principů metody a analýza vybraných kraniofaciálních vztahů
Zedníková Malá, Pavla ; Velemínská, Jana (vedoucí práce) ; Beňuš, Radoslav (oponent) ; Krásničanová, Hana (oponent)
Tato disertační práce je předkládána ve formě svazku odborných publikací spolu s teoretickým úvodem. V teoretickém úvodu je prezentován aktuální stav poznání problematiky faciální rekonstrukce. Stručně jsou popsány oblasti využití, principy metody a typy metod dle použitého média. Dále jsou popisovány spolehlivosti a omezení metod, které jsou zároveň východisky výzkumné části disertační práce. Pro metodu rekonstrukce přibližné podoby člověka podle lebky je typická paralelní existence mnohonásobných predikčních pravidel, jejichž spolehlivost není známa nebo nebyla publikována. Cílem práce bylo otestovat spolehlivosti vybraných vodítek pro odhad polohy a velikosti částí obličeje (očí, nosu a rtů) a na základě výsledků doporučit, která vodítka přednostně používat. V druhé části výzkumu bylo cílem kvantifikovat těsnost vztahu mezi tvarem lebky a tvarem obličeje, tj. určit, do jaké míry a jakým způsobem tvar kostěného podkladu určuje (predikuje) tvar měkkých tkání, a to pomocí geometrické morfometrie. Materiál pro tuto disertační práci tvořil soubor laterálních telerentgenových snímků 87 dospělých jedinců pořízený v letech 1977-1992. Soubor sestával z 52 mužů (21-43 let, průměrný věk: 30 let) a 35 žen (19-39 let, průměrný věk: 21 let) středoevropské populace. Jedinci ve zkoumaném vzorku nevykazovali...
Křesťanské hodnoty v etice ctností
MACHULOVÁ, Helena
Cílem práce je přispět k vyjasnění pojmu ?křesťanských hodnot? a poukázat na možné spojení tohoto pojmu s etikou ctností. Práce začíná reflexí pojmu ?křesťanských hodnot? jak z pohledu filosofického, tak i teologického, následuje hledání spojnice mezi křesťanskými hodnotami a etikou ctností. Práce je metodologicky koncipována v několika na sebe navazujících krocích. Prvním je reflexe pojmu ?hodnota? ve filosofii hodnot 20. století. Důraz je kladen také na souvislost pojmu ?hodnota? a ?dobro?, protože existuje předpoklad, že lze najít nějaký blíže neurčený vztah hodnoty a dobra. Dalším krokem je teologické rozpracování pojmu ?hodnota?, které postupuje od biblického zkoumání, při kterém se zaměřujeme nejen na samotný termín, ale i na otázku, zda se hodnotové myšlení v Písmu nevyskytuje v jakési implicitní podobě. Dále pokračuje promyšlení pojmu hodnota z hlediska systematicko-teologického, kdy se nejprve pokoušíme nahlédnout hodnoty jako určitá vyjádření Boží dokonalosti a následně přistupujeme k pohledu morálně teologickému, kdy předkládáme křesťanské pojetí hodnoty. Tímto teologickým rozvinutím pojmu ?hodnota? získáváme základ pro vymezení křesťanských hodnot. V poslední části práce pak představujeme souvislost mezi hodnotami a etikou ctností. Podrobněji se věnujeme popisu samotné etiky ctností, dále pak nastínění role hodnot v etice ctností, včetně teologického rozvinutí této nauky. Závěrem lze říci, že uspokojivá a široce sdílená definice hodnoty v podstatě neexistuje. Prokozumali jsme proto i pojem dobra, abychom se pokusili najít odlišnosti těchto dvou pojmů a dospěli jsme k závěru, že odlišnost pojmu ?hodnota? od pojmu ?dobra? není hodnotovými etiky přesvědčivě vysvětlena. Lze najít mnoho shod mezi oběma pojmy, ale ne rozdíly. V teologické reflexi pojmu hodnota jsme se pokusili hledat biblický základ hodnot. Jazyková analýza biblického textu rychle ukázala, že pojem hodnota není v Bibli příliš frekventovaný a jistě ne v jeho dnešním chápání. Hlubší zkoumání jednotlivých novozákonních textů však poukázalo na to, že hodnotové výroky v Bibli nacházíme poměrně hojně. Týkají se jednak uvedení hodnoty nejvyšší, ale i hierarchie hodnot nebo hodnot přirozených a nadpřirozených apod. 188 V dalším kroku teologické reflexe se ukázalo, že v křesťanském pojetí je Bůh zdrojem veškerého dobra/hodnot. On je původcem i cílem všeho co je, a vše, co od něj pochází, je dobré. V oblasti etiky ctností jsme poukázali na bohatou tradici přemýšlení o ctnostech, která dnes opět zažívá svoji renesanci. Etika ctností je zajímavá proto, že se liší ve svém pojetí od jiných normativních etik tím, že je zřetelně teleologická ? zaměřuje se na lidské jednání z pohledu posledního cíle lidského života. Je také spojená s přirozeným zákonem. Základem každé z kardinálních ctností je totiž některé ze základních dober lidské přirozenosti. Pěstování ctností v životě vede člověka k cíli jeho života, ať už jím je přirozeně zdařilý život, nebo v křesťanském pojetí život věčný, tedy společenství s Bohem. V posledním kroku se ještě podívejme na samotný pojem ?křesťanských hodnot.? Ukázali jsme dvojí možný pohled na tyto hodnoty. V první řadě je možné pojetí inkluzivní, které vychází z toho, že Bůh je původcem všeho, co je dobré, a tudíž všechna dobra je možné chápat jako dobra křesťanská. Zde pak ale není žádný rozdíl mezi dobry a křesťanskými dobry. Snad jen v úhlu pohledu toho, kdo tato dobra hodnotí. V druhé řadě je možné i pojetí exkluzivní, kdy za křesťanské hodnoty označíme to, co je specificky křesťanské, tedy to, co má svůj základ přímo ve Zjevení. Jinými slovy jde o ta dobra/hodnoty, které bychom neznali nebýt křesťanství.
Vliv časné léčby na psychomotorický vývoj u dětí s epileptickou encefalopatií
Beňová, Barbora ; Kršek, Pavel (vedoucí práce) ; Příhodová, Iva (oponent) ; Aulická, Štefania (oponent)
Dětští pacienti s fokální farmakorezistentní epilepsií na podkladě fokálních MCD, FCD a TSC jsou ve vysokém riziku rozvoje opoždění kognitivního vývoje jak vlivem jejich farmakorezistentní epilepsie, tak v důsledku možného abnormálního uspořádání neuronálních sítí na genetickém podkladě. Epileptochirurgie představuje spolehlivou a bezpečnou metodu léčby fokální farmakorezistentní epilepsie a přináší těmto pacientům šanci jak na život bez záchvatů a antiepileptické medikace, tak na optimální kognitivní vývoj. Dosavadní údaje o genetických příčinách FC přidružených komorbiditách nabízí možnosti rozšíření diagnostického procesu u kandidátů epileptochirurgie. Informace o genetické příčině FCD a MCD ale prozatím nedostačují k přesnějšímu určení prognózy na dosažení stavu bez záchvatů a s normálního kognitivního vývoje. Budoucí studie na větších souborech pacientů by mohly vést k objasnění role genetických, elektrofyziologických a anatomických změn na prognózu pacientů podstupujících epileptochirurgii.
Vliv dopravně preventivních výcvikových kurzů na nehodovost a dopravní přestupky u českých řidičů
Slabihoudková, Tereza ; Valenta, Josef (vedoucí práce) ; Svoboda, Pavel (oponent) ; Řezáč, Pavel (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou dopravní výchovy a dopravních výcvikových kurzů. Práce nejprve pojednává o dopravní výchově na českých školách a jejím zastoupení v RVP. Srovnání dopravní výchovy v ČR s dopravní výchovou v zahraničí je uvedeno v souladu s výsledky výzkumného projektu (1 F 44L/058/050). Práce se také zabývá přípravou učitelů na dopravní výchovu v rámci vysokoškolského studia. Text se snaží podtrhnout důležitost dopravní výchovy v celoživotním vzdělávání člověka. Přechází od dopravní výchovy v rodině, přes předškolní, základní a střední vzdělávání, dopravně preventivní kampaně a výcvikové kurzy až k autoškole. Práce pojednává o rozdílu ve způsobech jízdy, konkrétně mezi defenzivní a kooperativní jízdou. Snaží se najít vymezení těchto pojmů u nejednotné odborné veřejnosti. Významná část práce se zabývá výzkumným šetřením, jehož těžiště se nachází především v rozhovorech s dopravními odborníky, pozorování účastníků kurzu defenzivní jízdy a analýzy dokumentů. Klíčová slova: dopravní výchova, dopravní prevence, defenzivní způsob jízdy, kooperativní způsob jízdy, kurz defenzivní jízdy
Měření Čechoslováků. Česká společnost biotypologická a konstituční lékařství v ČSR mezi lety 1937-1959
Musil, Jan ; Hermann, Tomáš (vedoucí práce) ; Šimůnek, Michal (oponent) ; Svobodný, Petr (oponent)
Předkládaná disertační práce popisuje vznik, činnost a zánik České společnosti biotypologické (1937-1959), na jejímž příběhu je představen průnik konstituční typologie (vědy o lidské konstituci) především do československé medicíny. Věda o lidské konstituci (ve francouzském a latinském světě nazývaná jako biotypologie) je založena na klasifikaci individua na základě morfologických a fyziologických vlastností, přičemž zvláštní pozornost je věnována snaze o prognózu jeho budoucího vývoje. Klíčovou součástí nauky je nalézání korelací mezi fyzickou podobou člověka a jeho psychickými vlastnostmi a mentálními schopnostmi. Česká společnost biotypologická (ČSB) byla založena s ambicemi člověka nejen zkoumat, ale především účelně navyšovat jeho potenciál. Celé hnutí je proto představeno jako příklad ozdravného vědeckého programu, který do velké míry sledoval státní zájem na racionalizaci populační péče. Metodologickým východiskem práce je koncept biomoci Michela Foucaulta, tedy proměny mocenských strategií a jejich konstitutivní charakter pro vznik a změnu sítě společenských vztahů, hodnot a individuálních strategií jedince. Partikulární příběh vzniku a zániku ČSB je interpretován jako důsledek těchto proměn. Jádro práce tvoří historická rekonstrukce života společnosti pomocí analýzy, interpretace a...
Anisotropic tomography of the European upper mantle
Žlebčíková, Helena ; Plomerová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Agostinetti Piana, Nicola (oponent) ; Achauer, Ulrich (oponent)
Název: Anizotropní tomografie svrchního pláště pod Evropou Autor: Helena Žlebčíková Katedra: Katedra geofyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Školící pracoviště: Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky (GFÚ AV ČR) Vedoucí: RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc., GFÚ AV ČR Konzultanti: RNDr. Vladislav Babuška, DrSc., GFÚ AV ČR RNDr. Luděk Vecsey, Ph.D., GFÚ AV ČR Abstrakt: Výzkum seismické anizotropie kontinentální plášťové litosféry odvozené ze společné inverze/interpretace směrových variací odchylek v časech šíření teleseismických vln P a parametrů štěpení vln SKS naznačuje, že orientaci os symetrie anizotropie je potřeba uvažovat obecně ve 3D. Mnohé tomografické studie nicméně anizotropii objemových vln zanedbávají zcela nebo se omezují pouze na azimutální nebo radiální anizotropii. Proto jsme vyvinuli kód AniTomo pro sdruženou anizotropní-izotropní tomografii svrchního pláště. Kód AniTomo modeluje 3D rozložení anizotropie a perturbací izotropních rychlostí vln P ve svrchním plášti inverzí relativních odchylek v časech šíření teleseismických vln P. Předpokladem je slabá anizotropie s hexagonální symetrií. Kód připouští oba typy hexagonální symetrie, tj. s "rychlou" osou a a "pomalou" rovinou (a,c) nebo s "pomalou" osou b a "rychlou" rovinou (a,c). Navíc osa symetrie může být...
Diagnostika hypertrofické kardiomyopatie se zaměřením na genetické vyšetření
Tomašov, Pavol ; Veselka, Josef (vedoucí práce) ; Kohoutová, Milada (oponent) ; Krejčí, Jan (oponent)
Dizertační práce: Diagnostika hypertrofické kardiomyopatie se zaměřením na genetické vyšetření Autor: MUDr. Pavol Tomašov Obor: Fyziologie a patofyziologie člověka Souhrn Úvod: Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je nejčastější monogenně dědičné onemocnění srdce s velkou genetickou i klinickou variabilitou. Genetické vyšetření pacientů s HCM je důležité k určení etiopatogeneze onemocnění a stává se součástí péče o pacienty a jejich příbuzné. Cíl: Cíle naší práce zahrnovaly následující použití genetického vyšetření pacientů s HCM v základním i klinickém výzkumu: 1. Identifikovat genetické varianty u pacientů s HCM v novém kandidátním genu NEBL pro protein Z-disků sarkomer nebulette. 2. Určit klinické a echokardiografické prediktory nálezu mutací v nejčastějších sarkomerických genech asociovaných s HCM u české populace. 3. Nalézt echokardiografické parametry schopné určit genotyp příbuzných pacientů s HCM před rozvojem fenotypu. Výsledky: V souboru 95 pacientů s HCM jsme u jednoho nemocného nalezli novou genetickou variantu v konzerovaném místě genu NEBL (p.H171R), která se nenacházela v kontrolní populaci a měla odhadovaný poškozující dopad na strukturu proteinu. V souboru 48 pacientů s HCM vyšetřených na přítomnost mutací v nejčastějších sarkomerických genech jsme nalezli významnou asociaci mezi nižším věkem...
Impairment of rat hippocampus after irradiation with leksell gamma knife and evoked proliferation in gyrus dentatus of the adult rat
Náměstková, Kateřina ; Syková, Eva (vedoucí práce) ; Druga, Rastislav (oponent) ; Rokyta, Richard (oponent)
Poškození hippocampu po ozáření gama nožem a vyvolané změny proliferace prekurzorů v gyrus dentatus Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Phenomenology of touch. Ethical Readings of Discontinuous Paradigms
Molina García, Erika Natalia ; Novotný, Karel (vedoucí práce) ; Romer, Inga (oponent) ; Schnell, Alexander (oponent)
: Phénoménologie du toucher. Lectures éthiques de paradigmes discontinus. Le toucher est non seulement le sens qui nous permet d'apprécier les formes et les textures, mais aussi celui qui nous permet de sentir la tendresse d'une caresse ou la violence d'un coup. C'est lui qui nous permet de sentir la température et la douleur, l'équilibre et la position de notre corps, la sensation de démangeaison, les chatouillements, les vibrations, et l'excitation sexuelle. Depuis quelques années, les recherches sur le toucher fleurissent dans les plus divers domaines et elles sont unanimes à dire qu'il s'agit d'un facteur crucial de notre vie et notre santé : pour la coopération interhumaine, l'endurance de la douleur, l'empathie, la compassion et le soin que nous pouvons prendre de nous-mêmes et des autres. À partir d'une scénarisation de la tradition philosophique occidentale en termes d'opposition entre continuisme et discontinuisme, nous réinterprétons la méthode phénoménologique, par une radicalisation du sens de son outil (l'épochè), pour la mettre au service de l'analyse du phénomène du toucher. Dans ce contexte, nos travaux sont présentés dans deux dualités, liées : D'un côté, ils se déploient autour de deux axes thématiques principales, le discontinuisme (auto-thématisation) et le toucher...

Disertační práce : Nalezeno 13,642 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.