Master’s theses

Latest additions:
2021-04-11
00:01
"Soustroví Carpathia" - Vhled do současného uvažování o prostoru periferie
Křižková, Aneta ; Činátlová, Blanka (vedoucí práce) ; Hrdlička, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá vybraným dílem současných autorů středoevropského prostoru, které se váže ke krajině Zakarpatské Ukrajiny. Výchozím předpokladem k interpretaci textu je periferní charakter prostoru, nostalgie a vzpomínky na místo, které už není, fascinace exotikou a kombinace idealizování a sarkastického odsuzování daného areálu z pozice vypravěče sužovaného hraniční identitou. Analyzovanými díly jsou beletristické texty Carpathia Maroše Krajňaka, Přijde mordor a sežere nás aneb Tajná historie Slovanů Ziemowita Szczereka a Jinací Tarase Prochaska. Primárně se práce věnuje topografii (krajině s mytickými a dystopickými charakteristikami) a vztahu vypravěče k prostoru, identitě, kolektivní paměti. Uvažování o prostoru a jeho narativní potenciál je experimentálně vsazen do postkoloniálního rámce, práce se snaží postihnout i rezonanci materiálu v jiné kultuře (tzn. v česko-slovensko-polském prostředí). Klíčová slova středoevropská literatura, kulturní kontext, periferie, postkolonialismus, identita, krajina, Zakarpatská Ukrajina

Detailed record
2021-04-11
00:01
Svět knihy Praha - 25 let mezinárodního knižního a literárního festivalu na pozadí sociálně-kulturních proměn českého knižního trhu
Jirmusová, Petra ; Šmejkalová, Jiřina (vedoucí práce) ; Vlachová, Jana (oponent)
(česky) Tato diplomová práce si klade za cíl zhodnotit význam Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha v kontextu transformace českého knižního trhu po roce 1989. Pozornost je věnována zejména analýze role, jakou veletrh Svět knih Praha hrál při rehabilitaci českého knižního trhu v souvislosti se znovuzavedením tržních mechanismů v knižní produkci a distribuci. V rámci jednotlivých kapitol je charakterizována podoba, typy a funkce současných knižních veletrhů, poskytnut vhled do historie českého knižního trhu od roku 1948 do současnosti, do historie vzniku veletržní formy prodeje a prezentace a do specifické historie vzniku a vývoje knižních veletrhů. Obsažen je popis zásadních mezníků v historii veletrhu Svět knihy Praha. Klíčovou komponentou diplomové práce jsou přepisy rozhovorů s deseti aktéry českého knižního trhu, které sloužily jednak jako zdroj dat potřebný pro zodpovězení výzkumné otázky, jednak byly uskutečněny se záměrem vytvořit primární zdroj týkající se historie veletrhu Svět knihy Praha.

Detailed record
2021-04-11
00:01
Language and Memory in Hegel's Conception of History
Formanová, Josefina ; Karásek, Jindřich (vedoucí práce) ; Matějčková, Tereza (oponent)
Tato práce si klade za cíl vyložit dva koncepty, které sehrávají nezanedbatelnou roli v Hegelově filosofii života a dějin: totiž jazyk a paměť. Práce má spíše kontemplativní povahu a je rozdělena do tří částí. V první části zkoumám trojí vztah: mezi jazykem a myšlením, myšlením a skutečností a skutečností a jazykem. Domnívám se, že jazyk sdílí s myšlením a skutečností logickou strukturu a sám v tomto trojvztahu vystupuje jako performativní princip (či aktér) tvořící skutečnost jakožto nástroj externalizace pohybu myšlení, bez něhož by nebyl žádný vývoj Ducha možný. Druhá část práce se soustředí na pojem paměti a její funkce v rámci myšlení a aktivity sebevědomí. Jazyk zde má podobu a funkci moderního pojetí diskurzu, a to s ohledem na jeho aktivní roli ve vytváření skutečnosti. Paměť je pojímána zásadním způsobem vztažena k materii či materiální objektivitě, která si v paměti žádá své pojmenování, své uchopení v jazyce. Paměť je princip zvnitřňování a jazyk je princip zvnějšňování, přičemž oba termíny jsou pevně ukotveny v tzv. noci já, či noci sebevědomí každého ducha. Druhou část uzavírá objasnění vztahu mezi subjektem a objektem na pozadí konceptu paměti. Třetí část práce se přímo zabývá procesem sebevyjádření v rámci dějin, rozdílem mezi dějinami a pamětí co do jejich obsahu a v závěru...

Detailed record
2021-04-11
00:01
Tlumočení policejních výslechů v České republice
Křikavová, Tereza ; Čeňková, Ivana (vedoucí práce) ; Mračková Vavroušová, Petra (oponent)
Tato teoreticko-empirická práce se zabývá porovnáním teorie a praxe v rámci tlumočení pro policii. Práce má dva cíle: stanovit, nakolik jsou soudní tlumočníci v České republice obeznámeni s teoretickými principy a pravidly soudního tlumočení, a dále zjistit, v jaké míře se tyto teoretické znalosti promítají do praxe. Teoretická část se zaměřuje na odbornou literaturu a etické kodexy, které se týkají právě soudního tlumočení. Kromě analýzy a důkladného porovnání českých i zahraničních etických kodexů představuje teoretická část i odborné publikace a výzkumy, které byly v rámci soudního tlumočení provedeny. V této části je důraz kladen na tlumočníkovu roli, která je pro výkon profese soudního tlumočníka naprosto zásadní, a přesto v její definici panují velké nejasnosti. Empirická část má podobu kvalitativně-kvantitativní studie. Účastníky dvou dotazníkových šetření byli soudní tlumočníci a policisté působící v České republice. U tlumočníků bylo cílem ověřit, zda a do jaké míry jsou obeznámeni s teoretickými principy své profese a jestli se tyto poznatky překrývají s praxí. Pro tuto část byly v rámci dotazníku použity především modelové situace s otevřenými otázkami, které byly doplněny o uzavřené otázky s odpověďmi na principu Lickertovy škály. Dotazník pro policisty byl koncipován jako soubor...

Detailed record
2021-04-11
00:01
Struktura hudby a časová percepce
Becková, Adéla ; Nekovářová, Tereza (vedoucí práce) ; Lukavský, Jiří (oponent)
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Hudba a percepce času (Becková, 2017). Zabývá se časovou percepcí v hudbě. Podává přehled současných vlivných teorií a modelů ve výzkumu časové percepce obecně, i ve vztahu k hudbě, tj. modelů založených na existenci vnitřních časových hodin a modelů založených na pozornostních, paměťových a dalších dynamických procesech. Dále se práce zaměřuje na psychologické aspekty metra, rytmu a dalších hudebních charakteristik ve vztahu k časové percepci. Zmiňuje rovněž možné využití poznatků výzkumu na poli časové percepce v hudbě. V experimentu realizovaném v empirické části jsem aplikovala konkrétní poznatky z dosavadního výzkumu časové percepce na krátké zvukové stimuly v rozmezí několika sekund s využitím metody reprodukce. Podařilo se demonstrovat iluzi plného intervalu, iluzi rozděleného času a efekt výšky tónu na časovou percepci. Poznatky z experimentu by mohly být využity v návazném výzkumu a posloužit jako podklad pro další bádání v oblasti hudby a časové percepce. Klíčová slova: časová percepce, hudební percepce, vnímání času

Detailed record
2021-04-11
00:01
Kognitivní interview jako prostředek podpory přípravného řízení
Gábrišová, Julie ; Boukalová, Hedvika (vedoucí práce) ; Gillernová, Ilona (oponent)
Předkládaná diplomová práce představuje metodu kognitivního interview a mapuje možnosti jejího využití v přípravném řízení. V teoretické části nejprve vymezuje výslech svědka v přípravném řízení a seznamuje s psychickými procesy při vytváření svědecké výpovědi. V následujících kapitolách se již práce věnuje pouze metodě kognitivního interview, představuje její průběh, základní techniky, ale i srovnání s jinými výslechovými metodami. Největší důraz práce klade na využití kognitivního interview u policie a u specifických skupin, které se účastní přípravného řízení. Součástí práce je také výzkum, který je rozdělen na dvě části. Každá z nich má za cíl zmapovat aktuální průběh výslechu svědků a poškozených v České republice, a pomoci tak odpovědět na otázku, zda má význam pokusit se implementovat metodu kognitivního interview do českého prostředí. Díky analýze pěti výslechových videozáznamů a sedmi rozhovorů s policisty z praxe se povedlo identifikovat některé využívané výslechové techniky, které jsou v rámci metody kognitivního interview považovány za efektivní, ale také ty, které metoda doporučuje nevyužívat. Ze čtyř technik kognitivního interview, které jsou specifické pro facilitaci paměti, byla běžně využívána pouze jedna. Zavedení školení v metodě bylo proto doporučeno. Klíčová slova Kognitivní...

Detailed record
2021-04-11
00:01
Anti-religous propaganda in the pages of the Bezbozhnik magazine
Kishkina, Aleksandra ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Tumis, Stanislav (oponent)
Diplomová práce je věnována analýze protináboženské propagandy, kterou vedla bolševická vláda ve 20. a 30. letech na příkladu materiálů otištěných v časopise Bezbožnik. V práci je nastíněn historický kontext sovětské protináboženské politiky meziválečného období, dále je popsána činnost hlavní protináboženské organizace Svaz bojovných bezbožníků a jejího vůdce Jemeljana Jaroslavského. Dále je popsána publikační činnost nakladatelství Svazu bojovných bezbožníků a síť jím vydávaných periodik. Jádro práce se soustřeďuje na analýzu hlavního protináboženského periodika, jímž byly noviny a později časopis Bezbožnik. Jsou popsány základní metody propagandy, kterou toto periodikum užívalo, v souvislosti s propagandistickým charakterem dobového sovětského umění. Zvláštní pozornost je věnována ilustrativnímu materiálu v časopise, především protináboženské karikatuře a jejím zdrojům. Práce je příspěvkem k pochopení fungování komunistické totalitární ideologie a jejímu působení v mediálním prostoru.

Detailed record
2021-04-11
00:01
Stylization of orality in contemporary Czech prose as a translation problem for the language pair Czech-German
Kreisel, Mirjam Elisabeth ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Winter, Astrid (oponent)
Tato práce se zabývá překladem stylizace mluvenosti v kontextu lingvistiky, vývoje jazyka a literatury a teorie překladu. Analyzujeme rysy mluvenosti ve třech současných českých románech a jejich překladech. Kvantitativní analýza vychází z vybraných prvků, které jsou v odborné literatuře charakterizovány jako typické pro mluvenost. Jejich výskyt pak zkoumáme pomocí korpusové analýzy. Analýza původních děl prokázala, že mezi romány existují v rovinách jazyka i v rámci konkrétních slovních druhů rozdíly, což je znakem individuální stylizace. Tento individuální postup lze v omezené míře pozorovat i v překladech, třebaže stylizace překladů je vcelku spíše jednotná. Díky kontrastivnímu pohledu můžeme konstatovat, že míra nivelizace je obzvlášť velká, pokud jde o rysy, které jsou v češtině rozšířené. Následuje kvalitativní analýza stylizované mluvenosti, jejímž cílem je v daném úryvku popsat působení mluvenosti a také umožnit rozlišování mezi tzv. adaptovaným a mimetickým druhem mluvenosti. Tato analýza používá vlastní model a poukazuje mj. na zvláštní význam obecné češtiny, jakož i na částice a sémanticky vyprázdněná příslovce v němčině. Ukazuje se, že při řídkém a účelovém užití mluvených prostředků se často nedaří působení v cílovém textu reprodukovat. Tento účinek je však zároveň obvykle podpořen...

Detailed record
2021-04-11
00:01
Pseudo-vergiliovská báseň Ciris: Tkaní jako narativní technika (studie a prozaický překlad)
Filipová, Nikola ; Bažil, Martin (vedoucí práce) ; Ctibor, Michal (oponent)
Předmětem této diplomové práce je překlad pseudovergiliovského epyllia Ciris, které vypráví příběh megarské princezny Skylly, jenž ustřihne svému otci Nísovi posvátný nachový pramen vlasů a tím vydá nepříteli Mínóovi celé město, aby získala jeho lásku. Její plán nedopadne dle očekávání a Skylla je proměněna v nový druh ptáka jménem ciris. První část této práce obsahuje literárně-teoretickou analýzu básně na základě srovnání s jejími předlohami, neboť se zdá, že Ciris byla složena neznámým básníkem a kompozičně připomíná pozdně latinského cento. Někteří ji přesto připisují mladému Vergiliovi či Corneliu Gallovi. Studie se zaměří zejména na následující otázky: Je proměna Skylly osvobozením nebo trestem za její zločin? Jaká je role nutrix v epylliu a jaká je její literární předloha? Jak básník pracuje s metaforou tkaní? Druhá část práce obsahuje vlastní překlad básně, jenž je prvopřekladem do českého jazyka. V obtížně interpretovatelných místech bude opatřen stručným komentářem.

Detailed record
2021-04-11
00:01
Being a European black person: a case study on the role of the urban space of Prague and Paris and current challenges.
Bilembo Adja, Lourdes Peggy Armelle ; Kovářová, Linda (vedoucí práce) ; Křížová, Markéta (oponent) ; György, Eszter (oponent)
Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev Abstrakt V této diplomové práci je jedním z mých hlavních cílů uvést a analyzovat různé úrovně identifikace, které mohou koexistovat v rámci individuality. Snažím se v ní porozumět vlivu a roli, jakou hraje město v průběhu budování identitity prostřednictvím výzkumu sebevnímání černochů v Praze a Paříži. Černošství v evropském kontextu je, stejně jako bělošství, sociálním konstruktem. Zatímco bělošství má různorodou historii a bělochům je připisována jistá individualita, černošství je naopak často vnímáno jako souhrnné označení. Černoši jsou v každém slova smyslu považováni za jednolitou sociální skupinu, která má společnou historii a minulost po celém světě, jako faktor globální identity, tedy i Evropy. Studovat černošství v Evropě je studium tématu, které může vypadat jako oxymoron. Vskutku, Evropa je spojována s bělošstvím a černošství je spojováno s Afrikou. Právě proto se uvažování o černých Evropanech nebo černých lidech jako Evropanech může někomu zdát jako kognitivní nesoulad. Přesně tento nesoulad chci ve své práci analyzovat a skrze něj také pojem "černé společnosti". Je otázkou, zda být černý v Paříži a být černý v Praze znamená to stejné a má vzájemnou souvislost. Ve své práci chci zjistit, jak je...

Detailed record