Master’s theses

Latest additions:
2020-04-08
20:04
NEJSTARŠÍ ITALSKÉ CESTOPISY
Tarasova, Polina ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Žáčková, Magdalena (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat co předcházelo rovnováze mezi faktografickou a literární složkou v raných stádiích vývoje cestopisné literatury v Itálii. Výzkum se bude zakládat na práci s následujícími texty: Historia Mongolorum Giovanniho da Pian del Carpine, Il Milione Marca Pola a Diversae Historiae Odorica da Pordenone a to zejména na analýze vybraných úryvků z těchto textů. Na základě této analýzy pak bude přistoupeno k porovnání a konfrontaci získaných poznatků. Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola je stručným úvodem k celé práci. Ve třetí kapitole je představen Giovanni da Pian del Carpine, jeho život a historický kontext, v němž působil, následuje zkoumání míry přítomnosti autorského subjektu v textu, vytvořeném v rámci jasně daného zadání. Ve čtvrté kapitole je představen Marco Polo, jeho život, dílo, a dále zkoumaní míry přítomnosti autorského subjektu v textu realizovaném bez jakýchkoli předem daných podmínek. V páté kapitole je představen Odorico da Pordenone, jeho život a dílo, dále je na příkladě textu Diversae Historiae ukázáno, v jak rozsáhlé míře může autorský subjekt pronikat i do textu vytvořeného na základě zadání. Šestá a poslední kapitola má rekapitulační charakter, konfrontuje poznatky získané v předcházejících kapitolách a poukazuje na odlišnosti a...

Detailed record
2020-04-01
19:10
Health Security - Role of the Security Sector in Combating the 2014 Ebola Outbreak in Sierra Leone
Dabo, Mohamed Sidique ; Torney, Diarmuid (vedoucí práce) ; Tesař, Jakub (oponent) ; Butler, Eamonn (oponent)
This study assessed the role of the security sector in combating the 2014 Ebola outbreak in Sierra Leone. In achieving the overall goal of the study, the assessment broadly covered the following: examined the national response structure before the outbreak; the emergence of Ebola and conspiracy theories in Sierra Leone, ascertained the early national Ebola response structure; the transition and composition to a new response architecture; assessed the effectiveness of policies and strategies by the security sector in combating Ebola; ascertained whether the effects of policies and strategies implored by the security sector in response to the outbreak; evaluated the impact of civil-military relations in combating the outbreak; and in the end examined the overall challenges in terms of the security sector's roles, and policies and strategies implored in responding to the outbreak. These areas broadly correspond to some of the objectives in response to the security sector's roles. Based on findings from assessing the areas stated above, the study has argued that the role played by the security sector in combating the 2014 Ebola outbreak have been largely effective. But while the role of the security sector has been largely positive, but this is not without many other factors - notably without the...

Detailed record
2020-04-01
19:10
"Neoklasicismus" v moderní čínské poezii?
Tkáčová, Marína ; Lomová, Olga (vedoucí práce) ; Andrš, Dušan (oponent)
Cieľom tejto diplomovej práce je analýza básní piatich autorov (Shi Guanghua, bratia 90. rokoch minulého storočia, stránke bytostne modernej poézie. Na základe tejto analýzy sa pokúšame identifikovať touto tradíciou vyrovnávajú a zvážiť, v vo svojom nepublikovanom referáte rozvinula Olga Lomová. Kompilačná časť práce pozostáva zo stručného zhrnutia charakteristík tradičnej poézie v hľadiska vzťahu k kapitole a z tretej kapitoly, kde podrobnejšie predstavíme koncepciu neoklasicizmu uhá, analytická časť, ktorá obsahuje rozbor básní rámci štvrtej kapitoly, členenej na podkapitoly o pričom tá prvá je delená na päť tematických okruhov. Všetky básne sprevádzajú pracovné preklady. Záver práce zhŕňa výsledky analýzy a obsahuje úvahu o možnostiach návratu tradícii, pričom si kladieme otázku, nakoľko je vôbec možné prepojenie hodnôt tradičnej odlišných kultúrnych a

Detailed record
2020-03-19
09:44
Role vybraných společností v harmonizaci pracovního a rodinného života zaměstnanců se zaměřením na koncept společenské odpovědnosti
Kavalová, Aneta ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Pýchová, Silvie (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá rolí vybraných společností v oblasti harmonizace pracovního a osobního života zaměstnanců se zaměřením na koncept společenské odpovědnosti. Problematika slaďování obou složek života je tématem, kterému se zejména v posledních třech desetiletích dostává stále větší pozornosti v souvislosti s nárůstem počtu lidí potýkajících se s problémy v této oblasti. Diplomová práce tak v první části zasazuje harmonizaci pracovního a osobního života do společenského kontextu, následně do kontextu veřejné a sociální politiky a konečně také do konceptu společenské odpovědnosti firem, který představuje rámec, skrze nějž je na problematiku v práci nahlíženo. V životě jedince ovlivňuje možnosti harmonizace pracovního a osobního života mnoho aktérů, nicméně jedním z nejvýznamnějších jsou zaměstnavatelé. Diplomová práce se tak formou případové studie zaměřuje na dvě společnosti s odlišným rozsahem harmonizační politiky. Prvním cílem vlastního výzkumného šetření bylo podat ucelený pohled na pojetí problematiky harmonizace pracovního a osobního života vybraných společností skrze data získaná z polostrukturovaných rozhovorů s relevantními představiteli obou společností. Tato data byla následně analyzována optikou teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry. Smyslem druhé fáze...

Detailed record
2020-03-19
09:44
Computer Games and Battle Mechanics in League of Legends: Investigating analogies between real warfare and computer games
Ravi, Sai Shashanka ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Doboš, Bohumil (oponent)
: BATTLE MECHANICS IN LoL: Investigating Analogies Between Real Warfare and Computer Games My Masters' thesis will be about how one can draw parallels between the e-sports scene in competitive online games, and the all-too real military situations that come up ever so often. Not just that, but also the possibility of running battle simulations is much more convenient in the case of e-sports, as there is no life/death scenario involved, which makes it much more suitable for implementing the more unconventional, or even some downright outrageous strategies for victory. The game I have in mind at present is League of Legends, which is a MOBA game [Multiplayer Online Battle Arena]. In LoL, battles take place between two teams of 5 vs 5, involving 10 unique characters out of a total game roster of 140+ possible character choices, each with different sets of abilities and playstyles suited for different [or in some cases, the same] situations. The battles take place on the map called Summoner's Rift, a terrain with various obstacles, bushes and whatnot to deny total vision to either of the competing teams. The methodology I would choose for my paper would be statistical analysis; since LoL is an online competitive game, statistics are easily available for the games played, either on the official game...

Detailed record
2020-03-19
09:44
Naplňování veřejného zájmu památkové péče v ČR
Krejzek, Igor ; Frič, Pavol (vedoucí práce) ; Jelínková, Marie (oponent)
V diplomové práci se zabývám aktuální problematikou naplňování veřejného zájmu památkové péče v České republice. V teoretické části práce se nejprve budu zabývat pojmem veřejného zájmu, a to zejména ve vztahu k památkové péči, dále budu stručně charakterizovat stávající systém památkové péče v České republice včetně geneze rozhodovací činnosti správních orgánů po dobu existence stávajícího zákona a vysvětlím souvislosti všeobecně proklamovaného, zároveň však dosud kriticky nezkoumaného postulátu "dvoukolejnosti památkové péče". Stávající systém rozhodování v památkové péči je i přes zákonem jasně stanovené pravomoci a kompetence značně matoucí a logicky s sebou přináší řadu konfliktů a dílčích problémů, které je žádoucí nejen pojmenovat a analyzovat, ale také navrhnout některé varianty jejich smysluplných řešení. Přínosy zpracování diplomové práce pro potřeby oboru Veřejná a sociální politika spatřuji zejména v objevení a rozkrytí některých dosud neřešených souvislostí rozhodovací činnosti v památkové péči a uchopení pojmu veřejného zájmu památkové péče z odlišných úhlů pohledu, než nabízí zejména soudní judikatura. Ta je v současnosti nejobsáhlejším pramenem definování pojmu veřejného zájmu ve vztahu k památkové péči. Základním cílem výzkumné části diplomové práce je prostřednictvím realizace...

Detailed record
2020-03-19
09:44
Analýza strategického řízení a plánování na ústřední úrovni veřejné správy ČR se zaměřením na Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra
Nováková, Magdalena ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Zápotocká, Veronika (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení a plánování na ústřední úrovni veřejné správy České republiky, kde stěžejní pozornost je věnována konkrétně dvěma resortům, jmenovitě Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu vnitra. Hlavním cílem práce je na základě analýzy sekundárních dat a provedených polostrukturovaných rozhovorů s ministerskými úředníky a experty na veřejnou správu identifikovat současný stav strategického řízení a plánování obou vybraných ministerstev. Těžiště zkoumání je položeno do analýzy kapacity (disponibility) těchto resortů v oblasti rozvoje a posilování strategického řízení a plánování ve veřejné správě. Pozornost je věnována i konkrétním bariérám, které oběma ministerstvům brání v uplatňování strategické činnosti. Za tímto účelem je v rámci diplomové práce provedena kvalitativní analýza, jež se v dané souvislosti postupně zaměřuje na oba zkoumané případy. Dílčím záměrem práce je na základě provedeného zjištění a analýzy výchozího stavu vyvodit teoretické a praktické předpoklady a s nimi související doporučení, týkající se strategického vládnutí České republiky.

Detailed record
2020-03-19
09:44
Jazyková analýza novinových titulků ve španělštině
Šťastná, Anna ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Krinková, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na popis charakteristických jazykových rysů novinových titulků ve španělštině. Po uvedení do tématu následuje teoretická část, která vysvětluje pojmy jako žurnalistika, zpravodajství a publicistika, jazyk a styl médií a shrnuje rozdíly mezi klasickou a digitální žurnalistikou. Ve třetí kapitole se práce věnuje problematice novinových titulků, předkládá jejich stručnou historii, možné klasifikace a zdůrazňuje význam formální stránky periodik. Stěžejní část se zabývá charakteristickými jazykovými rysy na morfosyntaktické, lexikální a interpunkční rovině. Ve čtvrté kapitole práce charakterizuje seriózní deník El País, z jehož digitální verze byl vytvořen korpus pro analýzu jazykového materiálu. Ta čerpá z teoretických východisek a je obsažena v šesté až deváté kapitole. Výsledky dílčích analýz jsou zobecněny v závěru práce, který popisuje jazykové zvláštnosti novinových titulků a stanovuje hlavní rozdíly ve vytváření titulků článků jednotlivých rubrik deníku.

Detailed record
2020-03-19
09:44
Uplatňování strategie "Efektivní veřejná správa a přátelské služby (Strategie Smart Administration v období 2007-2015)
Hubáčková, Alena ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Lukavec, Tomáš (oponent)
Diplomová práce s názvem Uplatňování strategie "Efektivní veřejná správa a přátelské služby (Strategie Smart Administration v období 2007-2015)" se zabývá modernizací veřejné správy, konkrétně realizací strategie Smart Administration. Součástí práce je analýza dokumentů spojených s touto strategií, která je doplněna názory expertů na veřejnou správu. Mezi hlavní cíle práce se řadí zmapování předpokladů pro vznik a implementaci strategie Smart Administration. Mezi dílčí cíle práce patří prozkoumání hlavních teoretických zdrojů Smart Administration. V neposlední řadě byl stanoven cíl zjistit, zdali byla strategie Smart Administration úspěšně implementována a ze zjištění vyvodit závěry a doporučení. Součástí diplomové práce je popis procesu implementace jak v teoretické rovině, tak i na příkladu realizace strategie Smart Administration. V rámci identifikace přínosů a nedostatků byly provedeny kvalitativní expertní rozhovory mezi zástupci veřejné správy a dalšími odborníky. V závěrečné části diplomové práce autorka vyvozuje na základě získaných dat doporučení a diskutuje možnosti pro zlepšení implementačního procesu v rámci české veřejné správy.

Detailed record
2020-03-19
09:44
Ozvěny národních ideálů v trilogiích Aloise Jiráska a Henryka Sienkiewicze
Bruknerová, Tereza ; Hrbata, Zdeněk (vedoucí práce) ; Vaněk, Václav (oponent)
(česky) Diplomová práce Ozvěny národních ideálů v trilogiích Aloise Jiráska a Henryka Sienkiewicze se zaměřuje na komparativní analýzu historické prózy dvou nejpopulárnějších spisovatelů tohoto literárního žánru. Jejich historické romány a politická vystoupení sehrály důležitou roli během českého a polského zápasu za národní svébytnost od poslední třetiny 19. století. Práce se zaměřuje na literární reprezentaci konkrétních historických událostí a osobností spjatých s tzv. zlatým věkem národních dějin (tj. sarmatismus v polském případě, husitství v českém) - na míru, způsob i úlohu ideologizace nebo mytizace v Sienkiewiczově Trilogii (Ohněm a mečem, Potopa, Pan Wołodyjowski) a v Jiráskově třídílné epopeji Proti všem. Pro pochopení nacionálních stanovisek obou autorů je v rámci analýzy děl zohledněn teoretický koncept politického mýtu.

Detailed record