Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 664 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Avantgardní umění ve sbírce Borise Gribanova a její význam v evropském i širším kulturním kontextu
Lukianov, Igor ; Alt, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pětová, Marie (oponent)
Cílem výzkumu je představení soukromé sbírky ruského (sovětského/amerického) sběratele Borise Gribanova a analýza uměleckých děl ruské výtvarné avantgardy zastoupených v jeho sbírce. Představena bude historie sbírky i peripetie, kterými sběratel v průběhu let prošel ve své snaze o její záchranu. V rámci širších historických a politických souvislostí se práce věnuje osudu tvorby umělců ruských avantgardních výtvarných směrů a s jakými obtížemi se potýkali sběratelé, kteří se výtvarná díla ruské avantgardy snažili zachránit před zničením a zapomenutím. Na příkladu vybraných klíčových malířů z kolekce sběratele Gribanova, bude sledován historický a kulturní kontext sběratelství v Sovětskému svazu i následný osud obrazů v zahraničí. Práce se věnuje též situaci Gribanovem zachráněných děl na mezinárodním trhu s uměním a popularizaci ruské avantgardy v širším slova smyslu. Výzkum by mohl svým dílem přispět i k analýze současného trhu s uměním a přinést doplňující vklad pro další studia v oblasti moderní kultury, v souvislosti se sběratelstvím uměleckých děl. Metoda výzkumu spočívá ve studiu obrazových pramenů (obrazů) ve sbírce Borise Gribanova formou přímého fyzického kontaktu s díly, studiem písemných archivních materiálů z Gribanovy sbírky a studiem odpovídající odborné literatury. Využity jsou i...
Vybraná místa paměti na Chodsku
Kroc, Jakub ; Koura, Petr (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat historii vzniku a následný druhý život dvou vybraných památníků na Chodsku. To zahrnuje popis prvotní myšlenky ohledně vzniku monumentů, průběhu sbírkové činnosti, výběru autora, slavnostního odhalení a následného přiblížení druhého života pomníku za druhé světové války. Práce se také věnuje tomu, jak byly stavby přijaty širokou veřejností a zasazuje vybrané památníky do kontextu doby. Přičemž hlavním zdrojem informací jsou převážně dobové dokumenty, periodika, korespondence jednotlivých výborů, kroniky a fotografie. Při popisu událostí či osob, jimž jsou pomníky věnovány, vychází práce primárně z odborné literatury.
Automata Applied in Visual Arts
Albrecht, Kryštof ; Havel, Martin (oponent) ; Meduna, Alexandr (vedoucí práce)
This thesis introduces a new programming language for composition of 2D visual effects. The language is based on a modified version of cellular automata designed for composition. The primary target platform is the Godot game engine, where the visual effects run using fragment shaders, although the compiler is platform-agnostic.
Kubistická domácnost. Umělecký sloh očima rodinných účastníků edukace.
Švecová, Klára ; Fulková, Marie (vedoucí práce) ; Kafková, Helena (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na kubismus jako umělecký směr, ale neplní kunsthistorický záměr. Zabývá se základy kubismu a navrhuje výsledný vzdělávací program pro žáky základních škol a nižších gymnázií. Cílem práce je představit tento umělecký sloh prostřednictvím edukačního programu, který zahrnuje procházku "kubistickou architektonickou" Prahou, návštěvu expozice Českého kubismu v Domě U Černé Matky Boží a praktické cvičení s pracovními listy tak, aby účastníci edukace získali znalosti, které u nich dlouhodobě přetrvají. Klíčová slova: edukace, kubismus, kubistická domácnost, nábytek, umění, socha, obraz, architektura, architektonický kubismus
Galerie moderního umění Brno
Jaroměřský, Ondřej Oldřich ; Obrtlík, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh galerie moderního umění v Brně, v České republice. Objekt slouží jako nové kulturně vzdělávací centrum, které v místě výstavby vytváří nový orientační bod pro obyvatele Brna. Řešený pozemek se nachází poblíž historického jádra města Brna, v ulici Benešova, na místě bývalých hradeb u městského okruhu Koliště. U hlavního vstupu na pozemek se nachází tramvajová zastávka Malinovského náměstí. Na pozemek dále vedou dvě cesty z plánovaného městského parku, který vznikne na místě odstavného kolejiště Českých drah. Poslední přístup pro pěší a cyklisty je z nově navržené lávky přes ulici Koliště, která bude městský park propojovat s novým parkovacím domem v ulici Koliště. Přilehlé okolí objektu včetně parteru s parkovými úpravami navazuje na budoucí vývoj brněnské ringstrasse, a dotváří tak plánovaný vegetační pás kolem historického jádra města. Navrhovaný objekt se šestipodlažní, přičemž dvě podzemní podlaží slouží převážně pro parkování nejen pro návštěvníky galerie, ale také pro obyvatele přilehlého okolí. Do podzemních garáží se lze dostat dvěma bezbariérovými vstupy, které se nachází naproti hlavnímu vstupu do galerie, vjezd pro vozidla je umístěn v ulici Koliště dle nového regulačního plánu, který zde plánuje vystavět parkovací dům. Samotná část galerie je tvořena čtyřmi nadzemními podlažími, kde středová část dispozice slouží jako převýšené atrium procházející přes všechny nadzemní podlaží zastřešený proskleným světlíkem. Tento prostor slouží k vystavování velkoformátového umění, které lze i zavěsit do prostoru. V prvním nadzemním podlaží se kromě přednáškového sálu, šaten a dvou kanceláří pro vedení galerie nachází také místnost pro workshopy, otevřený prostor s možností občerstvení, technická místnost a tři schodiště, která prochází všemi podlažími, včetně suterénů. První schodiště se nachází v zadní části podlouhlého atria a společně s výtahy umístěnými rovněž zde, slouží jako hlavní vertikální komunikace v objektu. Zbylá dvě schodiště s výtahy slouží jako únikové cesty v případě požáru, které v prvním nadzemním podlaží vedou ven z objektu. Všechna podlaží také spojuje hydraulický nákladní výtah, který slouží pro zásobování a dovoz uměleckých děl do objektu. Zbylá nadzemní podlaží o stejné dispozici slouží primárně jako expoziční prostory s možností výhledu do atria díky galerijním ochozům. Nachází se zde vždy i hygienické zázemí pro návštěvníky objektu a také přípravny pro expoziční prostory. Architektonický vzhled budovy je do značné míry inspirován brněnskou architekturou 20. století, ať už co se týče materiálového kontextu či tvarosloví objektu. Těžkou a důstojnou podnož budovy tak tvoří provětrávaná fasáda s keramickým obkladem z cihelných pásků, která zdůrazňuje vážnost a důležitost instituce, která v objektu sídlí. Obvodový plášť zbylých tří podlaží je rovněž tvořen provětrávanou fasádou, avšak z prohnutých perforovaných panelů z eloxovaného hliníku a bílým práškovým nástřikem. Tato vrchní část objektu jakoby zahalena oponou zdůrazňuje křehkost a výjimečnost expozice uměleckých děl, které tak chrání před světem a zároveň vyzdvihuje jejich důležitost v současné společnosti.
Odrazy a zrcadlení jako výtvarné prostředky na 1. stupni ZŠ
MÄRZOVÁ, Eliška
Předložená diplomová práce se zabývá odrazy a zrcadlením jako specifickými vizuálně-obraznými prostředky. Sleduje při tom jejich uplatnění ve výuce výtvarné výchovy na 1. stupni základní školy. Teoretická část práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První z nich pojednává o využití těchto prostředků napříč dějinami umění od nejstarších dob až po současné umělecké tendence, druhá je pak zaměřena na možnosti jejich aplikace ve školní praxi. Projektová část představí soubor výtvarných lekcí s názvem Zrcadlení určený pro první stupeň základní školy. Tyto lekce nabízí široké spektrum možností použití zmíněných prvků ve výuce, jak už z hlediska aplikace netradičních materiálů, tak i originálních témat. Otevírá tím možnosti nového způsobu využití odrazu a zrcadlení, a to zejména v rámci experimentační tvorby.
Sedm skutků milosrdenství a Sedm smrtelných hříchů v českém výtvarném umění středověku
Eichlerová, Eliška ; Vymazalová, Marie (vedoucí práce) ; Royt, Jan (oponent)
Bakalářská práce se bude zabývat tématem sedmi skutků milosrdenství a sedmi smrtelnými hříchy v českém výtvarném umění. Tyto protikladné náměty se rozvíjí především v měšťanském prostředí, kde měly apelovat na mravný život měšťanů. První část této práce bude pojednávat o vývoji nauky o sedmi smrtelných hříších ve středověku. Variabilitu přístupů k sedmeru hříchů poodhalí také srovnání s vývojem nauky o ctnostech, kde lze ukázat i východiska pro formování středověkého učení o sedmi skutcích milosrdenství. Druhá část pojednává o analýze jednotlivých hříchů a skutcích milosrdenství, jejich významu a způsobu zobrazování. V třetí části se budu věnovat také jednotlivým příkladům zobrazování této ikonografie v evropském umění a uvedeme si pár významných děl zejména z období vrcholného a pozdního středověku. V návaznosti na evropské umění budou poslední kapitoly zaměřené na jednotlivé příklady sedmi skutků milosrdenství a sedmi smrtelných hříchů v českém prostředí, a to zejména v knižní a monumentální malbě.
Architektura a umění
Zhoř, Přemysl ; Skoumal, Jan (oponent) ; Toman, Radek (vedoucí práce)
Cílem závěrečné práce je studie novostavby Městské galerie v Litomyšli. V současnosti Městská galerie sídlí a funguje v poněkud stísněných a nevyhovujících prostorech historického objektu na Smetanově náměstí. Objekt nenabízí dostatečné množství výstavních ploch ani požadované podmínky pro vystavování. Úvodní část práce se věnuje podrobným urbanistickým analýzám centra města Litomyšl, jejichž závěrem bylo vytyčení a vybrání vhodného pozemku pro galerii v historickém jádru města. V hlavní části práce projekt definuje vhodný pozemek v historickém jádru města a přináší návrh na novou Městskou galerii. Projekt kladl důraz na proces práce s vhodným objemem a měřítkem. Navržený koncept vytváří nové, velkorysejší prostory pro vystavování a zázemí pro depozitář.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 664 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.