Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 451 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
HandJet
Žáčková, Kristýna ; Homola, Ondřej (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
Ve své diplomová práci se věnuji základním principům fungování technologie mobilní tiskárny HandJet. Tiskárna je nejvíce uplatňována v průmyslovém odvětví při označování produktů a prostorů formou 2D a EAN kódů. Navzdory původně čistě užitné funkci vybraného zařízení jsem se rozhodla převést tuto technologii do uměleckého provozu. Hledám její potenciál v možnostech aplikace v oblasti grafického designu a výtvarného umění. Proces práce zaznamenávám do zažitého postupu grafického designéra při plnění zadání skrze rešerši, skicování a automatickou kresbu. Klíčovým zřetelem je přitom zkoumání možností vizuální formy. Výsledkem je série tisků prezentovaných ve formě instalace.
Anthology of Unspoken: Surreal Complexity of Mind
Hrádková, Jana ; Havlíček, Jiří (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
Diplomová práce Anthology of Unspoken je forma osobní terapie, vyrovnávací mechanismus v podobě rozsáhlého osobního výzkumu prezentovaného formou vizuálně eklektického webu, který mapuje vnímání deprese a melancholie v rámci historického, uměleckého a částečně také vědeckého diskurzu. AoU má podobu webové stránky na pomezí archivu, a výzkumného blogu vizuálně připomínající poznámkový blok, využívající texty ve formě zápisků, “reader view” eseje a doprovodný obrazový materiál (od dobových maleb, pop kulturních referencí, emotikon atd.)Hledám tak prostředky k artikulaci a (aspoň částečnému) porozumění vlastních problémů a zároveň také odpovědi na otázky: Je deprese opravdu moderní záležitost 21. století? A proč je tak těžké o ní mluvit? Kde se vzala hanba a pocit viny, s níž je neodmyslitelně spojena? Je melancholie synonymem deprese, nebo se od sebe tyto termíny odlišují? A je deprese opravdu nemocí nebo jen mým vlastním selháním?
Stopy v současném umění
Houšková, Aneta ; Daniel, Ladislav (vedoucí práce) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se jako celek zabývá tématem stopy v současném výtvarném umění. Je rozdělena na tři části. Část teoretickou, didaktickou a praktickou. V teoretické části nejprve definuji, co pro mě stopa znamená a tuto definici uplatňuji při hledání stop v dílech současných umělců. Součástí teoretické části práce je rozhovor s Patrikem Proškem, umělcem tvořícím některá svá díla ve veřejném prostoru. V didaktickém výtvarném projektu, vytvořeném pro studenty vyššího gymnázia, je na téma stopy nahlíženo poněkud volněji. Hlavním cílem tematického celku je vést žáky k přemýšlení o stopách prostřednictvím jejich vlastní umělecké činnosti. Na základě získané zkušenosti by měli být schopni uvažovat o pomíjivosti stopy, o smyslu našeho odkazu a důsledcích naší existence. Zvláště se zaměřuji na oblasti výtvarného umění související s land artem a street artem či graffiti. Praktická část je výsledkem mého uvažování nad stopou zanechanou ve veřejném prostoru. Vycházím zde z poznatků získaných v teoretické části. Výsledkem je soubor autorských knih, které dokumentují mé úvahy nad nalezenými nebo vytvořenými stopami. Svou pozornost jsem zaměřila především na touhu člověka zanechat svou stopu ve veřejném prostoru. KLÍČOVÁ SLOVA stopa, veřejný prostor, výtvarné umění, land art, street art, graffiti, fotografie, ekologie
Výtvarná výchova a umění ve městě Štětí
Šachová, Eliška ; Fišerová, Zuzana (vedoucí práce) ; Francová, Sylva (oponent)
Diplomová práce s názvem Výtvarná výchova a umění ve městě Štětí mapuje výuku a pojetí Výtvarné výchovy ve městě Štětí, za pomoci kvalitativního výzkumného popisu, kdy na základě kvalitativního pozorování pedagogů v praxi, rozhovorů s pedagogy a výpovědí žáků je směřováno k odpovědi na výzkumnou otázku. Dále se práce zaměřuje na vzdělávací a kulturní instituce, které jsou pomocí výzkumné sondy též popsané. V praktické části je navržen a realizován výtvarný projekt zaměřený na konkrétní prostor a situaci. KLÍČOVÁ SLOVA Výtvarná výchova; umění; město Štětí; vzdělávací instituce; výtvarný projekt
Osud jednotlivce - hledání kořenů / Specifické souvislosti v umění 20. století
Adamová, Zuzana ; Špirk, Ivan (vedoucí práce) ; Francová, Sylva (oponent)
Klíčová slova: Jedinec, kontinuita, umění, kořeny Zpracováním tématu "Osud jednotlivce - hledání kořenů" bych chtěla v teoretické části naznačit důležitost života každého člověka a dopad odpovědně pojímané životní cesty jednotlivce na dějiny celku a toto zdůraznit jako nedoceňovanou sílu, kterou má k dispozici každý člověk. Při sledování osudu Josefa jsem učinila několik odboček k umělcům, se kterými byl jeho život propojen, a to přes konkrétní místa, na kterých se Josef s umělci setkával či sem jezdil jejich díla obdivovat. Tvorba vybraných autorů zároveň poukazuje na peripetie umění v sakrálním prostoru ve dvacátém století. V didaktické části jsem navrhla a vyzkoušela výtvarnou řadu na téma hledání kořenů s důrazem na důležitost kontinuity generací a na stáří lidí a věcí jako vzácnou hodnotu. V autorské části jsem po návštěvě konkrétních míst, kde se Josef Adámek setkával s přáteli umělci, vytvořila kresby a následně malby kostelních věží. Dále jsem vytvořila Mapu dědečků, a to jednak sběrem jmen, kreseb a vzkazů, které mi ti, se kterými jsem se během půl roku setkala, sami vpisovali do mapy, a také jsem sbírala fotografie předků s datací narození a místem, kde žili. Tato Galerie předků a Mapa dědečků byly vystaveny ke Dni otců a byly k vidění dva týdny ve veřejném prostoru v Praze a v Brně. Z...
Pojem díla v autorském právu
Tuláček, Jan ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Srstka, Jiří (oponent) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
130 Pojem díla v autorském právu Abstrakt Tématem práce je autorské dílo, jeho pojem v právním vymezení, a dále ve smyslu metaprávním, čili jak vymezuje autorské dílo umění, jednak sami umělci a jednak umělecké instituce. A s tím souvisící ohraničení tohoto pojmu, jeho meze či extenze. Na jednu stranu se pojem autorského díla v praxi jakoby rozšiřuje, na druhé straně zužuje, jak vysvětlím. To znamená, že se musím nejprve blíže podívat na pojem díla ve smyslu autorského zákona. Jedná se o centrální pojem celého autorského práva, nicméně - a možná právě proto - jeho vymezení podle autorského zákona je hodně vágní. Po Úvodu, kde jsem se pokusil zamyslet nad vymezením a praktickými možnostmi právní vědy, se v první kapitole věnuji právnímu vymezení pojmu díla obecně a pak pojmu autorského díla. Myslím si, že jeho zákonná definice se do jisté míry točí v kruhu - autorské dílo je výsledkem tvůrčí činnosti autora, a autor je osoba vytvářející autorské dílo. To nedává příliš smysl. Nicméně odpovídá to vymezení podle mezinárodních úmluv a historicky je vymezení dostatečně zaužívané. Dále se v 1. kapitole věnuji judikaturnímu vymezení pojmu, a to jak našimi soudu, tak hlavně v judikatuře SDEU. A pokud začneme rozebírat jednotlivá zákonná vymezení, dostáváme se k dalším a dalším nejasnostem. Není přece vůbec jasné,...
Právo a umění (symbolika, estetika, architektura)
Ševečka, Daniel ; Agha, Petr (vedoucí práce) ; Kosek, Jan (oponent)
Právo a umění - symbolika, estetika, architektura Abstrakt Právo a umění se dá považovat za obor právní vědy či za část teorie práva, která se začíná těšit zájmu právníků i právních vědců a teoretiků. Nejedná se však o oblast práva zabývající se právem umění, tzv. art právem. Art právo se více zaměřuje na právo duševního vlastnictví a na aplikaci práva ve světě umění a umělců. Tato práce rozebírá spíše teoretickou otázku, zdali se dá právo chápat jako svébytná umělecká disciplína. Tedy tzv. krásné umění. Tato otázka je hlavní hypotézou této diplomové práce. Práce sestává z pěti páteřních kapitol, ve kterých se autor snaží za pomocí dílčích hypotéz a předkládání co možná nejvalidnějších informací nalézt obhajobu či vyvrácení hypotézy hlavní. Jako vedlejší produkt provedeného bádání autor také zavádí nový pojem "umění práva". Umění práva má představovat možné způsoby a cesty propojování jednotlivých krásných i užitých umění s právem jako oborem lidské činnosti. Jediným cílem práce není stanovit vyčerpávající a definitivní odpovědi na hlavní hypotézu, ale ani na komplexní vysvětlení pojmu umění práva, ale rovněž snaha pomoci nastavit podnětné prostředí pro zájem právníků i veřejnosti o umělecko-právní a další kulturní souvislosti. Práce se dá pojímat jako tzv. crossover mezi jednotlivými vědními a uměnovědnými...
Merleau-Pontyho využití zkušenosti malířství pro kritiku vnímání
Titová, Aneta ; Rybák, David (vedoucí práce) ; Pelcová, Naděžda (oponent)
Pontyho využití zkušenosti malířství pro kritiku vnímání Pontyho a jejím přínosu v oblasti vnímání těla a tělesnosti a zejména ve využití percepce v umění na základě představy o tom, že pravda a věrnost vnímané věci nemusí být totožná s nastínit problematiku živého setkání vnímání a vnímaného. Popisuje také filozofii předchůdců Pontyho, konkrétně Edmunda Husserla a Martina H jejichž díla se Ponty inspiroval. Druhým cílem práce je popsat život a dílo francouzského malíře Paula Cézanna, jehož dílo a specifický pohled na svět bylo inspirací pro Merleau esej Oko a duch. Život a umělecký vývoj Paula Cézanna byl ovlivněn zejména jeho nevyrovnanou povahou, reakcemi společnosti na jeho dílo a také krajinou v strávil většinu svého života. Práce rovněž porovnává Cézannovo dílo i s různými uměleckými směry jako byl impresionismus, od něhož se Cézanne během svého života odklonil a tvořil pouze na základě pečlivého studia přírody a svého okolí, což se posléze snažil věrně závěru, že nezáleží ani tolik na nitru umělce samotného či vlivu okolního světa, jako spíše na poznání skutečnosti, že se spolu KLÍČOVÁ SLOVA Ponty, Paul Cézanne, umění, malířství, vnímání, tělo, tělesnost, filozofie,
Obraz Jidáše Iškariotského v soudobém bádání a kulturních kontextech
Poláková, Alžběta ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Beneš, Jiří (oponent)
Cílém této práce je nastínit obraz Jidáše v dlouhotrvající tradici a navazuje na zmínky o této postavě v kanonických i nekanonických zprávách. Je rozšířením bakalářské práce autorky, která se věnovala rozboru biblických a gnostických textů týkajících se postavy Jidáše. Z toho důvodu se v této práci autorka nezabývá podrobnou analýzou těchto textů a přímo na ni čtenáře odkazuje (práce je dostupná k nahlédnutí v Repozitáři závěrečných prací UK). První kapitoly jsou věnovány zprávám z evangelií a Pavlových spisů, které autorce slouží především jako odrazový můstek pro představení různých pojetí Jidášovy osoby a které se staly základem pro rozvinutí tradice v dalších staletích. Kromě kanonických sdělení naráží autorka na motivy z nekanonických a apokryfních textů vážících se k Jidášovi, a které právě tradici vnímání jednoho z Ježíšových učedníků ovlivnily podobnou měrou. Jedna z podkapitol je věnována i v češtině nedostupnému textu Knihy kohouta (Book of the Cock) a nepříliš známým námětům, které se v oficiální církevní tradici neuchytily. Zjištěné motivy autorka v následujících kapitolách identifikuje a srovnává se zobrazeními Jidáše v kulturních, společenských a uměleckých souvislostech. Hledá spojitost rozvité tradice s historickým a společenským vývojem, který ovlivňoval a ovlivňuje naše...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 451 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.