Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 577 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ
ŠAFÁŘOVÁ, Anežka
Cílem práce "Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ" je představit současné japonské umění jako inspirativní téma pro výuku výtvarné výchovy. Práce je rozdělena na teoretickou a projektovou část. Teoretická část přináší ideové ukotvení práce a definuje její význam v didaktice výtvarné výchovy. Praktická část se inspiruje vybranými japonskými umělci a přináší výtvarnou řadu, ze které je možné použít jednotlivé lekce pro zpestření výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ, a předat tím žákům vhled do japonského umění a zároveň je seznámit s japonskou kulturou a zajímavými technikami.
Rané křesťanství a jeho zobrazení trojjediného boha
Činátl, Jiří ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Pacovská 350/4 140 21 Praha 4 Tel. +420 222 539 203 e-mail: studijni@htf.cuni.cz Vyslovení neplatnosti součásti státní zkoušky "obhajoba diplomové práce", na základě stanoviska přezkumné komise, že obhájená práce není původní a jde o plagiát. Po provedených řízeních vydal rektor Univerzity Karlovy rozhodnutí č. j. UKRUK/10207/2018-4, že součást státní zkoušky, obhajoba diplomové práce s názvem "Rané křesťanství a jeho zobrazení trojjediného boha" konaná dne 26. 9. 2017, je neplatná. Dnem, kdy rozhodnutí nabylo účinnosti, pozbyl student vysokoškolského vzdělání získaného studiem daného studijního oboru a akademického titulu magistr. Dále pozbyly platnosti vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Abstrakt Přestože je trinitární ikonografie poměrně jednoduše srozumitelná, zůstává u celé řady prací z období 4. a 5. stol. n. l. nejasná a obtížně vysvětlitelná. V literatuře minulého století se tak často setkáme s myšlenkami, které byly přejaty ze starších prací a následně byly ji jen mechanicky opakovány v pracích následujících. Takovýto zažitý způsob interpretace může vést u sporných ikonografických analýz k zaměření trinitárním způsobem a ke snaze trojičním způsobem vysvětlit ikonografii "netrinitárních" artefaktů. Tato diplomová práce se pokouší otevřít obtížnou otázku problematiky vzniku, vývoje a vzájemného...
Kreativita ve vizuální umělecké tvorbě
Zejdová, Hana ; Šípek, Jiří (vedoucí práce) ; Kebza, Vladimír (oponent)
Motivace se jeví jako jedna z významných proměnných, která se podílí na kreativitě jedince. Může kreativitě přispět jak pozitivně, tak jaké na ni mít negativní dopad. Rozhodli jsme se vybraným způsobem nahlédnout na motivaci výtvarníků a zamyslet se nad tím, jestli kontakt s uměním může do určití míry hrát v jejich osobnostním profilu svou roli. V teoretické části se prvně zabýváme vymezením umění, jeho druhy a psychologií umění. Dále hovoříme o uměleckém díle jako o produktu umělecké tvorby, popisujeme strukturu osobnosti a konkrétně osobnost autorů uměleckých děl. Nastiňujeme spletitost kreativity jako fenoménu. Závěrem se zaměřujeme na motivaci v sociální psychologii kreativity. Záměrem této diplomové práce je zmapovat pomocí Dotazníku motivace k výkonu LMI vybrané psychosociální osobnostní rysy výtvarníků a podívat se na to, zda se významně liší od osobnostních rysů srovnávací skupiny "neumělců" s ekonomickým zaměřením (n=63). Ve shodě se studiemi v oblasti kreativity se ukázalo, že výtvarníci oproti neumělcům významně výše skórovali na škálách flow, hrdost na výkon a samostatnost. V protikladu k výsledkům studií zabývajících se kreativitou všeobecně u lidí, naše výsledky ukázaly, že výtvarníci jsou více soutěživí oproti neumělcům. Angažovanost, preference obtížnosti, orientace na status, ale...
Vybrané psychologické aspekty osobnosti umělce
Ottová, Jana ; Šípek, Jiří (vedoucí práce) ; Niederlová, Markéta (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnými souvislostmi umělecké tvorby a vybraných aspektů osobnosti subjektu autorské umělecké tvorby. Vedle možných rozdílů v kreativitě či aspektech duševního zdraví se v teoretické části věnuje rozdílnosti vlastností umělců z pohledu teorií osobnosti. Ve vlastním výzkumu se věnuje porovnání vlastností osobnosti metodou GPOP, která ve svém základu vychází z Jungovy teorie o psychologických typech. Ve shodě se zahraničními výzkumy dokazuje, že umělci oproti referenční skupině skórují signifikantně výše v preferenci rysů "vnímání", "cítění" a "intuice". Navíc ve svém původním záměru dokazuje, že umělci taktéž skórují výše ve vlastnostech "imaginativnost" a "abstraktnost". Výzkum byl realizován na vzorku studentů vysokých škol výtvarného zaměření s referenční skupinou studentů ekonomických oborů (n=49). Výsledky i celá práce jsou v závěru diskutovány. Klíčová slova umění, umělci, osobnostní rysy, kreativita, tvořivost
Inspirace pro pastýřskou péči ve spojení s uměleckými metodami - se zvláštním zřetelem na biblioterapii a veršoterapii, jejich možnosti a využití
Šatánková, Radana ; Macek, Ondřej (vedoucí práce) ; Zámečník, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce s názvem Inspirace pro pastýřskou péči ve spojení s uměleckými metodami - se zvláštním zřetelem na biblioterapii a veršoterapii, jejich možnosti a využití zaujímá mezioborový rozsah na poli teologickém - uměleckém - terapeutickém. Práce je rozdělena do tří částí: První obsahuje pojednání o pastorální a praktické teologii; reflektuje rozdílnou terminologii a všímá si odlišností i společných důrazů a pojetí obou teologických oborů. Tomu však předchází pečlivé hledání starozákonních i novozákonních obrazů postavy Pastýře - vzoru pro ty, jimž je svěřen do péče lid. Jistě není tento seznam s vlastním komentářem vyčerpávající, avšak promítá se do představení pastorační práce. Velká pozornost je věnována tolik diskutovaným laikům - jejich spolupráci s duchovními a uplatnění v církvi i mimo ni. V pastorační práci také potkáváme čtyři konstitutivní prvky církve (leiturgia, martyria, koinónia, diakonia), projevující se různou měrou, anebo dokonce prolínající se. Další linka práce soustavně poukazuje na rychle se měnící svět a společnost a nároky na křesťanskou službu, aby byla nápomocna člověku dnešní doby. Zmiňovány jsou také hlavní zásady pomáhajících profesí a jejich etika, včetně křesťanské nástavby. Druhá část se věnuje kultuře, umění a představení forem terapeutických metod a...
Vladislav II. Jagelonský jako fundátor a mecenáš
Lysáková, Barbora ; Sládková, Kateřina (vedoucí práce) ; Charvátová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na Vladislava II. Jagellonského a jeho fundátorské a mecenášské aktivity na území dnešní Prahy. Vedle přestavby Pražského hradu se věnuje popisu a historickému vývoji čtyř vybraných staveb, konkrétně Prašné brány, Místodržitelského letohrádku v Bubenči, Kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově a Kostela sv. Jindřicha a Kunhuty na Novém Městě pražském, za jagellonské éry. Cílem této práce je popsat okolnosti vzniku těchto staveb a vazby krále k fundacím. Práce též zkoumá význam královské iniciály W na již zmíněných stavbách.
Edukační potenciál sbírky odlitků antické plastiky na zámku Duchcov
Kovalovská, Soňa ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Kepartová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na edukační potenciál sbírky sádrových odlitků antické plastiky, která je vystavena na státním zámku Duchcov v expozici s názvem Okouzleni Antikou. Teoretická část práce se věnuje představení a historii sbírky odlitků antické plastiky patřící Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a jejím vybraným paralelám v zahraničí. V této části práce jsou rozebrány i edukační programy a akce v těchto zahraničních institucích. Druhá část práce je věnována současnému stavu edukace k expozici Okouzleni antikou a hlavně analýze edukačního potenciálu této expozice. Součástí je také praktická část věnující se přípravě, realizaci a vyhodnocení pilotního edukačního programu s názvem Na hoře Olympu. Po stopách řeckých bájí a pověstí, který je určen pro 2. stupeň ZŠ. KLÍČOVÁ SLOVA edukace, edukační program, antika, sádrové odlitky, zámek Duchcov, vzdělávání, interpretace, kulturní dědictví
Vzorce užívání hub z rodu psilocybe mezi studenty vysokých škol s uměleckým zaměřením a vliv na jejich uměleckou tvorbu
Matoušková, Adéla ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Zachová, Kateřina (oponent)
Východiska: Psychedelika jsou látky, které působí na centrální nervovou soustavu a mají schopnost ovlivňovat myšlení, vnímání a pocity uživatele.V České republice jsou houby z rodu psilocybe druhým nejužívanějším psychedelikem. Alespoň jedenkrát za život je užilo 5,7% populace starší 15 let a v posledních 12 měsících přes 70 000 osob. Z výzkumů vyplývá, že tento halucinogen má potenciální využití v medicíně a psychoterapii, zejména v léčbě deprese, úzkosti nebo PTSD. V minulosti byla psychedelika spojována s fenoménem psychedelic art, v rámci kterého se umělci ve svých dílech inspirovali psychedelickými zážitky, kterých dosáhli pod vlivem halucinnogeních látek, což s sebou nese výrazná rizika. Vzorce užívání psychedelických hub mezi studenty vysokých škol s uměleckým zaměřením doposud nejsou dostatečně popsány. Cíle: Cílem práce je zjistit vzorce užívání hub z rodu psilocybe mezi studenty vysokých škol s uměleckým zaměřením, zjistit, jaké má užívání vliv na jejich uměleckou tvorbu a jaká je motivace užití. V této práci se budu zaměřovat na prevalenci a množství halucinogenních hub užívaných studenty a pokusím se zhodnotit zda existuje spojitost mezi vzorcem užívání psilocybinových hub a kvalitou umělecké tvorby. V neposlední řadě poskytnu studentům v rámci výzkumu informace o potenciálních rizicích...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 577 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.