Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 200 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Kováč, Jakub ; Klusák, Aleš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou a zhodnocením informačního systému pro střední školy pomocí vybraných metod. Předkládá návrh řešení s ohledem bezpečnost, spolehlivost, funkčnost a finanční stránku celého systému. Výsledný návrh by měl vést ke zlepšení celkového stavu ICT v analyzované instituci.
Postoje učitelů k používání názvu Česko
Lambert, Filip ; Jelen, Jakub (vedoucí práce) ; Chromý, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá postoji učitelů na základních a středních školách, zda znají rozdíl mezi geografickým a politickým názvem země. Hlavním cílem práce je zjistit, jestli učitelé geografické názvy Česko / Czechia ve výuce používají, případně z jakých důvodů upřednostňují politický název, a zda jsou tyto důvody relevantní. Práce se dále zabývá historickými souvislostmi názvů za posledních sto let s náhledem do začátků používání geografických názvů. Práce zároveň zkoumá především aktuální dění v médiích a na politické scéně. Výzkum byl proveden s pomocí dotazníkového šetření, na které reagovalo 124 respondentů. Bylo zjištěno, že většinově učitelé geografie ve výuce používají geografického názvy, u učitelů jiných aprobací byly výsledky spíše vyrovnané. Dále bylo zjištěno, že respondenti odmítající krátké názvy nemají žádné relevantní důvody, proč je nepoužívat, nýbrž se omezují na dichotomii subjektivních pocitů, zda se jim název líbí, nebo ne.
Styly řešení konfliktů u učitelů v kontextu rysové úzkostnosti a sebehodnocení
ĎURICOVÁ, Jana
Bakalářská práce se zabývá problematikou stylů řešení konfliktů v kontextu rysové úzkostnosti a sebehodnocení u učitelů. Styly řešení konfliktů lze označit za reakce na určité situace nebo specifické vzorce chování v konfliktních situacích. Rysová úzkostnost se v literatuře definuje jako rys osobnosti s tendencí k pocitům obav a tísně a větší tendencí k úzkostným reakcím. Na sebehodnocení většina autorů nahlíží jako na představu emočního vztahu k sobě. Teoretická část práce se věnuje obsahům zmíněných konstruktů. Praktická část popisuje styly řešení konfliktů u učitelů směrem k žákům, rodičům žáků a kolegům. Dále zjišťuje, zda má pohlaví, délka praxe, rysová úzkostnost a sebehodnocení vliv na výběr stylů řešení konfliktů. Výzkumu se účastnilo 147 učitelů, vybraných prostým náhodným výběrem, kterým byla v online podobě administrována baterie sebeposuzujících dotazníků ROCI-II, STAI X-2 a RSES. Výsledky výzkumu ukazují, že učitelé volí nejčastěji integrující a kompromisní styl při řešení konfliktů se žáky, rodiči žáků a kolegy. Nejméně užívají vyhýbavý a dominantní styl. Pohlaví, ani délka praxe nemají vliv na výběr stylů řešení konfliktů. Mezi rysovou úzkostností a vyhýbavým stylem při řešení konfliktů je pozitivní vztah r = 0,280. Kombinace nízkého sebehodnocení a vysoké úzkostnosti zvyšuje pravděpodobnost preference vyhýbavého stylu při řešení konfliktů. Statisticky významně se jeví právě sebehodnocení, nikoli však samotná úzkostnost, při predikci vyhýbavého stylu v konfliktních situacích.
Šikana na základních školách v souvislosti s ukrajinskými žáky
Hrubá, Kateřina ; Hudcová, Eliška (vedoucí práce) ; Ulrichová, Monika (oponent)
HRUBÁ, Kateřina. Šikana na základních školách v souvislosti s ukrajinskými žáky. Praha, 2023. 90 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta. Diplomová práce s názvem Šikana na základních školách v souvislosti s ukrajinskými žáky se zabývá problémem šikany na základních školách. Je především zaměřena na ukrajinské žáky, kteří v důsledku válečného konfliktu navštěvují české školy, ale zabývá se tímto negativním jevem všeobecně, jeho formami, prevencí, řešením apod. Teoretická část se skládá z 2 kapitol, 3. kapitola se věnuje výzkumnému šetření. Hlavním cílem mé diplomové práce je zjistit, zda na základních školách dochází k šikaně ukrajinských žáků. V rámci vlastního empirického šetření je použita kvalitativní výzkumná strategie za použití techniky polostrukturovaného rozhovoru.
Digital Literacy Among Teachers of Learners with Disabilities in Czech Republic and Kenya
Mwongela Kavua, Martin ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Pančocha, Karel (oponent) ; Tichá, Renáta (oponent)
The study focused on establishing how teachers use their digital literacy skills to facilitate learning in Kenya and the Czech Republic. This was achieved by focusing on four objectives: to identify how teachers apply digital literacy skills to facilitate learning; to establish self- efficacy in digital literacy among primary school teachers of learners with disabilities in Kenya and the Czech Republic; to investigate the challenges to the application of digital competencies in class by teachers of learners with disabilities in special primary schools; and to explore how teachers of learners with disabilities overcome the challenges faced in the application of digital competencies. The study was guided by the Self-efficacy element of Albert Bandura's Socio- Cognitive Theory. A descriptive research design was used for the study. The target population for the study was teachers of learners with disabilities in primary schools in Kenya and the Czech Republic. Probabilistic sampling was applied in the study. A semi-structured questionnaire and observation checklist were used to collect data from 456 teachers: 329 from Kenya and 127 from the Czech Republic. A mixed-method approach was used in the analysis, where statistical methods including descriptive, independent sample and chi-square tests were...
Problematika motivace ke studiu u dětí na základních školách
Trombala, Rostislav ; Veselý, Arnošt (vedoucí práce) ; Korečková, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vnímáním faktorů ovlivňujících motivaci ze strany učitelů zejména u žáků základních škol. Jejím cílem bylo zjistit, jak vypadá reálná výuka v českých školách, pokud je zkoumána s důrazem na motivaci žáků a následně tato zjištění porovnat s výzkumy zabývajícími se touto problematikou. Práce vychází z dat nashromážděných z rozhovorů s pěti učiteli z různých škol. V rozhovorech zazněly názory na vliv rodičů na motivaci, cíle, kárání, chválu a mnoho dalších témat. Samotná analýza proběhla ve 2 krocích. Nejdříve byla provedena tematická analýza pro soubor dat získaný z rozhovorů a tento soubor dat byl pomocí porovnávací tematické analýzy porovnán s výzkumy zabývajícími se tímto tématem. Výsledkem výzkumu byly poznatky, které ukazují, jakými způsoby se učitelé snaží děti na základních školách motivovat, jak si své vlastní metody odůvodňují a také do jaké míry jsou tyto metody v souladu s výzkumy, které zkoumaly motivaci u žáků na školách. Z těchto poznatků práce vyvozuje také několik závěrů a podnětů pro případný další výzkum.
Učitelé (na)proti totalitě: Pedagogické fakulty a jejich činnost během zlomového roku 1989
Cingrová, Kristýna ; Koura, Petr (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
ABSTAKT Diplomová práce se zabývá zapojením pěti pedagogických fakult v Čechách do sametové revoluce v roce 1989. Jedná se o Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, Pedagogickou fakultu v Plzni a Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Důraz je kladen především na činnost studentů po událostech na Národní třídě 17. listopadu 1989, jako například vyhlášení studentské stávky, ustanovení stávkových výborů či počátky studentské samosprávy. Pozornost je však věnována i atmosféře na fakultách během osmdesátých let a aktivitám, do kterých se studenti v tomto období zapojovali. Jedna z kapitol je také věnována studentům jako významným aktérům našich dějin. Není opomenut ani historický vývoj vysokoškolského vzdělávání učitelů v Československu. Další kapitoly jsou logicky členěny dle jednotlivých pedagogických fakult a obsahují historický vývoj dané fakulty, atmosféru v osmdesátých letech, průběh studentské stávky a další směřování fakulty po sametové revoluci. Jednotlivé pedagogické fakulty jsou mezi sebou následně porovnány. Práce se zakládá na analýze dobových pramenů a rozboru rozhovorů s přímými účastníky, tedy tehdejšími studenty pedagogických fakult. Součástí práce je také obrazová příloha, tvořena především fotografiemi a...
Zvládání náročných studijních povinností u studentů konzervatoří
Kellerová, Anna ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Kučerová, Olga (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá náročnými studijními povinnostmi při studiu konzervatoří a jejich zvládání. Důvodem mého zkoumání je hlubší porozumění jak studentům, jejich stresu, tak ale i způsobům, kterým stres zpracovávají. Studenti konzervatoří jsou velice specifická skupina. Od poměrně brzkého věku jsou vystavováni veřejnému vystupování, hodnocení, posuzování, zároveň jsou také ve specifickém individuálním vztahu se svým pedagogem. Všechny tyto okolnosti mohou vnášet do jejich života náročné situace. Teoretická část práce je proto rozdělená na 4 hlavní kapitoly. V první kapitole je stručný popis studia na konzervatoři se zaměřením na jeho specifika, druhá kapitola se věnuje stresu u hudebníků, co ho způsobuje, jak se projevuje a také je zde věnován prostor stresu u mladých hudebníků a jak se liší od stresu profesionálních muzikantů. Další kapitola blíže seznamuje čtenáře s konkrétními náročnými situacemi v životě studentů konzervatoří a poslední kapitola se zabývá popisem copingových strategií, které je možné použít v životě muzikantů. Praktická část práce je realizována formou polostrukturovaného rozhovoru se studenty konzervatoří z několika škol v ČR. Cílem této části bylo zjistit, jaké studenti prožívají náročné situace, co jim pomáhá je zvládat, jaké jsou jejich strategie pro zdárné...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 200 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.