Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,451 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Politicko-vojenská rizika pro cestovní ruch na Blízkém Východě
Krajňák, Tomáš
Politicko-vojenská rizika pro cestovní ruch na Blízkém východě Abstrakt Předkládaná diplomová práce analyzuje vnímání politicko-vojenských rizik pro příjezdový cestovní ruch na Blízkém východě z pohledu českých potenciálních turistů. Zkoumaná oblast Blízkého východu vykazuje určité geografické a geopolitické imaginace, jejichž výzkum v českém prostředí stále absentuje. Blízkovýchodní cestovní ruch zároveň funguje v prostředí politicko-vojenských rizik. Odborná literatura naznačuje, že právě tato rizika představují jeden z hlavních faktorů ovlivňující výběr destinace. Práce prohlubuje chápání tohoto vztahu zaměřením se na percepci politicko-vojenských rizik v prostoru, z hlediska jejich typologické rozrůzněnosti a analyzuje podmíněnosti této percepce. Hlavní výzkumný nástroj, dotazníkové šetření, posloužil pro sběr dat, jež byla analyzována prostřednictvím popisné statistiky a statistického usuzování, v podobě párového t-testu, analýzy rozptylu (ANOVA) či korelační analýzy. Zjištěné závěry povětšinou odpovídají teoretickým poznatkům a předchozím studiím. Jednotlivé typy politicko-vojenských rizik vykazovaly odlišný dopad v percepci na realizaci cestovního ruchu. Jako statisticky významný se ukázal rozdíl mezi násilnými a nenásilnými politicko-vojenskými riziky. V některých případech se však naše hypotézy...
Problémy metodiky a interpretace dat návštěvnosti turistických cílů
Nekolný, Lukáš
PROBLÉMY METODIKY A INTERPRETACE DAT NÁVŠTĚVNOSTI TURISTICKÝCH CÍLŮ Lukáš Nekolný Abstrakt Návštěvnost patří mezi základní kvantitativní ukazatele cestovního ruchu, tedy jednoho z nejvýznamnějších odvětví lidských činností. Znalost počtu návštěvníků má opodstatnění zejména ve vědecké činnosti a ve správném destinačním managementu, pro nějž je zásadní skloubit udržitelnost a ekonomické přínosy. Význam má i z hlediska osvěty a médií. Proto je důležité používat srovnatelnou metodiku a odpovídajícím způsobem data interpretovat. Cílem této práce je tak na základě analýzy metodicky rizikových témat vytvořit doporučení, která zajišťují co největší srovnatelnost mezi daty za jednotlivé turistické cíle. Jako hlavní body těchto doporučení lze označit nutnost srovnání jednotlivých atraktivit bez ohledu na vlastnické struktury, analyzování návštěvnosti jednotlivých prohlídkových okruhů a potřebu uvádět počet návštěvníků s permanentkou bez zkreslujících koeficientů. Vše je doplněno modelovými příklady z praxe, nejčastěji ze zoologických zahrad, které patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle vůbec. Klíčová slova: cestovní ruch, návštěvnost, turistický cíl, metodika, interpretace, zoo
Strategické plánování v politice cestovního ruchu spolkové země Tyrolsko
Venušová, Petra ; Šmidrkal, Václav (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá funkcí strategického plánování v rámci politiky cestovního ruchu v rakouské spolkové zemi Tyrolsko. Turismus představuje velmi významný sektor tyrolského hospodářství a jeho směřování ovlivňuje mnoho aktérů jak na vertikální, tak na horizontální úrovni. Jedná se o velmi komplexní, mnohovrstevnatý a průřezový obor. Strategické dokumenty patří od 70. let minulého století k charakteristickým rysům tyrolské politiky cestovního ruchu a jsou zakotveny v zemském zákoně o cestovním ruchu. Nejnovější zemská koncepce nese název Der Tiroler Weg 2021. Stěžejním bodem diplomové práce je analýza přístupu politického systému k vytváření tohoto zvláštního typu nelegislativního dokumentu. Činnost strategického plánování je tyrolským politickým systémem částečně přesouvána na vnější subjekty, mezi než patří organizace Tirol Werbung GmbH, Tyrolská hospodářská komora a Sdružení tyrolských turistických svazů. Cílem diplomové práce je zjistit, na základě jaké motivace tak politický systém činí a jakým způsobem mu outsourcing v oblasti strategického plánování tohoto průřezového odvětví může pomáhat koordinovat rozlišné zájmy mnoha zainteresovaných aktérů a směřovat tak k udržitelnému rozvoji tyrolského cestovního ruchu.
Historie horské služby
Fejfar, Aleš ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Bobrík, Miroslav (oponent)
Souhrn Cílem této práce je popsat historii a vývoj Horské služby v českých zemích. V dostupných archivech vyhledat doklady, které dokládají historii a vývoj Horské služby. Dále poukázat na spolky, které se pohybovaly v horském terénu, nebo se i přímo podílely na vzniku Horské služby. Rád bych zaznamenal vývoj znaku, členských průkazů, ale také techniky, kterou Horská služby používala nebo stále používá. Práce obsahuje i přehled počátků záchranných spolků ve vybraných zemích Evropy. Jde o země, ve kterých má organizovaná záchrana lidí v horském terénu podobné období vzniku, a k jejich vzniku vedly podobné skutečnosti jako k založení horské záchranné organizace v českých zemích. Organizace, které nejvíce vzniku pomohly, byly Alpské kluby, kluby turistů, ochránců či přátel přírody, nebo tělocvičné spolky. Z hlediska územního se jedná o státy Rakousko, Německo, Franci, Itálii. Z hlediska časového se vznik všech záchranných složek datuje od poloviny 19. století. Za největší příčinu přílivu lidí (turistů) do horských prostředí v Evropě lze označit zejména vědecko- technický pokrok již ve druhé polovině 19. století. Díky stavbě železnic po Evropě, rozvoji obchodu, tvorbě zisku a novým investicím do turismu a spolkového života dochází i k rozmachu záchranářských organizací v Evropě.
Inovace v cestovním ruchu na příkladu využití dědictví města Cheb
Životová, Lenka ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Klsák, Adam (oponent)
Inovace v cestovním ruchu na příkladu využití dědictví města Cheb Abstrakt Bakalářská práce je komparační studií měst Cheb a Hof. Cílem bylo navrhnout možné inovace pro zlepšení nabídky cestovního ruchu v Chebu. Návrh inovací vycházel z výsledků dotazníkového šetření realizovaného mezi návštěvníky města Chebu, rozhovorů s aktéry a srovnání nabídky služeb pro návštěvníky obou měst. Dále byl v práci zjišťován postoj vedení města Chebu k možným inovacím v cestovním ruchu. Práce srovnává služby Turistických informačních center měst Cheb a Hof. V práci jsou vymezeny významné památky a kulturní akce v obou městech. Dále byla v práci provedena analýza rozpočtů obou studovaných měst. Práce navrhuje inovace, které by mohli být v rámci města Chebu realizovány i s přihlédnutím k názoru vedení města. Klíčová slova: cestovní ruch, inovace, Cheb, Hof
Vliv vztahu délky dolní končetiny a velikosti ráfku na psychofiziologickou odezvu organismu
Sukovič, Richard ; Brtník, Tomáš (vedoucí práce) ; Šafránek, Jiří (oponent)
VLIV VZTAHU DÉLKY DOLNÍ KONČETINY A VELIKOSTI RÁFKU NA PSYCHOFZIOLOGICKOU ODEZVU ORGANISMU Cíle: Cílem této práce je posoudit vliv délky dolní končetiny (DK) na psychofyziologickou odezvu organismu při jízdě na horském kole s odlišnými velikostmi ráfků. Metody: Soubor probandů tvořilo 20 mužů ve věku 26,4 ± 4,2 let. Jednalo se o experiment. Psychofyziologická odezva byla stanovena na základě výkonu (zajetého času), tepové frekvence a subjektivním hodnocení jízdních vlastností horského kola a vlastního vynaloženého úsilí hodnoceného na Borgově škále. Ke kontrolní analýze při testování byl použit přístroj MetaMax 3B. Testovány byly tři velikosti ráfků o stejné šíři plášťů. Jízdy byly realizovány na 800 m dlouhém okruhu. Testované osoby absolvovali každou jízdu s individuálně zvoleným fixním převodem v poloze v sedle s maximálním možným úsilím. Výsledky: Při jízdě na různě velkých ráfcích jsme u skupiny č. 2 (85 -90 cm DK) shledali velký rozdíl (P = 0,016) v dosažených časech při jízdě na různě velkých ráfcích. U skupiny č. 1 jsme shledali významné rozdíly v průměrné tepové frekvenci (P = 0,010), který činil 3 tepy a u subjektivního hodnocení vlastního vynaloženého úsilí pomocí Borgovy škály jsme se pohybovali na hranici významnosti (P = 0,060). Skupina č. 3 (97 - 101 cm DK) se pohybovala na hranici...
Posázavský Pacifik, železnice nebo turistická atrakce?
Malátek, David ; Vrhel, Matěj (vedoucí práce) ; Fialová, Dana (oponent)
Železniční doprava v okolí velkých měst patří do systému příměstské dopravy. Železniční trať 210 prochází významnou turistickou a rekreační oblastí Posázaví. Tato trať se do povědomí dostala pod označením Posázavský Pacifik. Tato práce zkoumá příměstský a turistický potenciál této železniční trati. Příměstská doprava souvisí s dojížďkou do zaměstnání a škol. Dalším významným zdrojem informací o využití železniční tratě jsou údaje o obsazenosti spojů. Na základě dalších zdrojů odborné literatury a jiných pramenů dojde k odhalení základní charakteristiky příměstského a turistického významu tratě. Zároveň bude provedena analýza výhodnosti spojení na základě faktorů ovlivňující využití dopravního prostředku. Výsledkem bude komplexní charakteristika významu Posázavského Pacifiku včetně hodnocení silných a slabých stránek této železnice a možných příležitostí a hrozeb (tzv. SWOT analýza). Klíčová slova: Posázavský Pacifik, železnice, Posázaví, příměstská doprava, cestovní ruch
Polná ideální, zámek a v podzamčí
Kapraľová, Kristína ; Sedlák, Jan (oponent) ; Kiszka, Josef (vedoucí práce)
Vo svojej práci sa zaoberám regeneráciou a rekultiváciou formálne dôležitých miest a bodov v meste Polná, na úrovni mesta (časti mesta), zámockého komplexu a nádvoria. Akupunktúrou mesta a zameraním sa na hlavné a podstatné časti, tvorím systém segmentov (plošin), ktoré ako samostatné prvky vytvárajú podobu mesta ako celku. V diplomovej práci som sa zamerala na segment Zámockého komplexu. Postupnou regeneráciou hlavých formálne dôležitých miest a bodov vytváram jeho celkový „ideálny“ stav. Výsledkom mojej práce je celkový návrh alternatívneho využitia zámockého areálu a návrh plošín elementov zámockého nádvoria.
Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín
Nekolná, Alena ; Volnohradský, Radan (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Návrh optimálního funkčního a prostorového využití území pro šetrný turismus. Urbanistický a architektonický návrh bude zohledňovat přírodní charakteristiku krajinného rázu v kontextu ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,451 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.