Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,695 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vnímání Krušnohoří jako destinace cestovního ruchu mezi obyvateli České republiky
NEJEDLÁ, Žaneta
Bakalářská práce zahrnuje teoretickou rešerši vycházející z problematiky cestovního ruchu s důrazem na destinaci cestovního ruchu, destinační management a marketing. Praktická část přibližuje Krušnohoří jako cílovou destinaci, její vývoj a současnost, včetně působících destinačních organizací. Následně popisuje podobu a průběh dotazníkového šetření coby zvolenou metodu výzkumu. Vlastní výzkum zkoumá povědomí o Krušnohoří mezi obyvateli České republiky, jak destinaci vnímají a hodnotí v různých aspektech. Vyhodnocením a analýzou těchto výsledků byly získány podklady k přípravě návrhů pro rozvoj destinace a marketingové komunikace, což je hlavním cílem práce. Výsledky šetření budou také poskytnuty Destinační agentuře Krušnohoří k dalšímu potenciálnímu využití. V této práci se návrhy na rozvoj destinace týkají pořádání kulturní akce, nových ubytovacích možností a inovace v pěší turistice. V rámci návrhu marketingové komunikace jsou uvedeny možnosti pro uplatnění reklamy, osobního prodeje, vztahů s veřejností a podpory prodeje.
Budování marketingové výhody ve vybraném podniku cestovního ruchu za využití aroma marketingu
PAUKNEROVÁ, Aneta
Bakalářská práce se zabývá studiem vlivu aroma marketingu na zákazníky v rámci restauračního zařízení Penzion Pohádka. Sebraná data z dotazníkového šetření a pozorování analyzují, zda má tento typ marketingu dopad na spokojenost zákazníků v dané restauraci. Hlavním cílem bakalářské práce je návrh konkrétní aplikace aroma marketingu ve vybraném podniku cestovního ruchu. Metodika zahrnuje kombinaci kvantitativního a kvalitativního výzkumu včetně dotazníkového šetření a pozorování. Výsledné poznatky ukázaly, že vůně skořice pozitivně ovlivňuje vnímání prostředí restaurace, přispívá k celkové spokojenosti zákazníků, zvyšuje finanční útratu zákazníků, prodlužuje strávenou dobu v restauraci a další. Tato práce přináší nové poznatky o významu vlivu vůně v restauračním zařízení, které může vést ke konkurenceschopnosti a loajalitě zákazníků k danému podniku.
Budování marketingové výhody ve vybraném podniku cestovního ruchu za využití aroma marketingu
RAMBOVÁ, Kristýna
Tato bakalářská práce zkoumá aroma marketing jako inovativní přístup pro zlepšení marketingové pozice a konkurenceschopnosti podniku v cestovním ruchu. Práce kombinuje teoretické základy, které jsou následně využity v praktické části, kde jsou testovány efekty skořicového aroma prostřednictvím difuzérů a kávové vůně. Pro hodnocení reakcí hostů a vlivu vůní na vnímání prostředí byl využit dotazníkový průzkum a analýza emocí pomocí FaceReaderu. Cílem této bakalářské práce je posoudit přínosy a efektivitu aroma marketingu a určit, zda má pozitivní vliv na celkový zážitek zákazníků a atmosféru prostředí. Výsledky této studie poskytují cenné informace pro podnik, přispívající k vytvoření konkurenční výhody.
Role sociálních sítí v destinačním marketingu jižních Čech
PECHÁČKOVÁ, Anežka
Tato bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci vlivu sociálních sítí a jeho gradaci, a to konkrétně v turistické destinaci jižní Čechy. Sociální sítě se v posledních letech staly neodmyslitelnou součástí a jsou propojitelné s mnoha oblastmi moderního světa. Práce se zaměří na Instagram a Facebook, protože tyto dvě platformy jsou v destinačním marketingu jižních Čech nejaktivnější. Na obou těchto platformách se jižní Čechy propagují a mají účet s názvem "Jižní Čechy". Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce se hned po úvodu zaměříme na rešerši odborné literatury v oblastech cestovní ruch, destinační marketing a sociální sítě. Cílem praktické části je identifikace vlivu sociálních sítí na odvětví cestovního ruchu, konkrétně na turistickou destinaci jižní Čechy
Slow turismus
HAŠKOVÁ, Michala
Cílem této bakalářské práce je definování slow turismu a objasnění, jak se tato forma cestovního ruchu liší od ostatních forem a jaké má přínosy oproti masovému cestovnímu ruchu. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definováním cestovního ruchu, udržitelností v cestovním ruchu a pozitivními a negativními dopady, které cestovní ruch přináší. Práce se pak blíže zaměřuje na samotný slow tourism, na jeho definici a vznik této formy cestovního ruchu a také na požadavky, které by měly destinace splňovat, aby byly vhodné pro slow tourism. Dále práce zkoumá, jaký má potenciál pro rozvoj slow tourismu Česká republika a zabývá se prozatím jedinou destinací v České republice, která se zaměřuje na slow tourism a to Orlické hory a Podorlicko. Na konci analytické části se nachází návrh na novou slow destinaci. Praktická část využívá výzkum založený na datech z dotazníků, byl distribuován v elektronické podobě a následně je každá otázka zpracována graficky a okomentována.
Marketingová strategie hotelu Bítov
Růžičková, Žaneta ; Kočí, Alena (oponent) ; Kočí, Alena (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace a následně výběrem vhodné marketingové strategie pro Hotel Bítov v rekreační oblasti Vranovské přehrady. Teoretická část se zabývá problematikou využití marketingových nástrojů v oblasti poskytování hotelových služeb. Praktická část zahrnuje vnitřní a vnější analýzu prostředí hotelu. Výsledky jsou shrnuty v rámci SWOT analýz, ze které vychází stanovení marketingová strategie.
Marketingový mix hotelu Maximus Resort
Tomášková, Lenka ; Ing.Ondřej Bena (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním předmětem bakalářské práce „Marketingový mix hotelu Maximus Resort“ je návrh marketingové strategie na zefektivnění. V teoretické části se zabývám samotnou definicí marketingu, marketingovým mixem a komunikačním mixem. V praktické části jsem představila hotel Maximus Resort a jeho problémy s nedostatečnou obsazenosti. Mou vizí bylo sestavit balíčky služeb, které by přilákaly nové klienty a stávající klienti by se rádi vraceli. Zaměřila jsem se rovněž na rodiny s malými dětmi – především na animační programy v hotelu, které v ČR nejsou vůbec známý, proto spousta rodin jezdí raději do ciziny.
SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY
Vosyková, Magdaléna ; Velehradská, Dagmar (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh hotelu v podhůří Králického Sněžníku pro 62 hostů. Součástí hotelu je restaurace, wellness centrum s bazénem, fitness centrum, herna, lyžárna, prodejna sportovního vybavení, půjčovna sportovního vybavení, 40 krytých parkovacích stání v suterénu, kolárna a kočárkárna. Tento nový objekt je osazen na okraji města Králíky, v místech územního rozvoje se sportovně rekreačním zaměřením. Koncept návrhu je založen zejména na interakci s budoucí lyžařskou sjezdovkou a pracuje s maximálním využitím kvalitního výhledu na sjezdovku a malebnou krajinu. Při řešení návrhu bylo dbáno, aby objekt dodržoval zásady návrhu pasivních staveb.
Řízení jakosti v oblasti gastronomie
Groulíková, Petra ; Šimara, Jan (oponent) ; Bartes, František (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením kvality služeb v oblasti gastronomie ve vybraných zařízeních ve městě Brně. V rámci práce je provedena analýza současného stavu v rámci podniků i odvětví. Na základě analýzy je vybrána metoda SERVQUAL pro hodnocení úrovně kvality ve stravovacích zařízeních. Po aplikaci této metody jsou vyjádřena doporučení a navrženy systémy řízení kvality pro podnik.
Rozvoj obchodních aktivit cestovní kanceláře PUX TRAVEL
Bureš, Pavel ; Kameník, Karel (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh rozvoje obchodních aktivit cestovní kanceláře Pux Travel. Práce popisuje a hodnotí současnou situaci cestovní kanceláře, analyzuje obecné, oborové i vnitřní prostředí firmy a výsledky shrnuje ve SWOT analýze. Na základě této analýzy jsou v návrhové části práce vypracovány návrhy pro rozvoj obchodních aktivit, jejichž realizace by podniku měla přinést zvýšení jeho konkurenceschopnosti na trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,695 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.