Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 157 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika písemného projevu ve výuce cizích jazyků na českých středních školách se zaměřením na jazyk ruský
Drebitková Malá, Alena
Práce se zabývá problematikou výuky písemného projevu na českých středních školách se zaměřením na ruský jazyk. V teoretické části autor zmiňuje základy lingvistické, psycholingvistické a didaktické. Definuje písemný projev a mapuje jeho situaci v různých metodických směrech ve výuce cizích jazyků. Dále prezentuje požadavky na písemný projev v základních dokumentech: Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio, mezinárodní zkoušky z ruského jazyka ТРКИ (Тест русского языка как иностранного) a česká státní maturitní zkouška z ruského jazyka. V praktické části nejprve podrobně analyzuje vybrané učebnice, které se využívají k výuce slohu na základních školách v Rusku a Česku a oba přístupy porovnává. Poté zkoumá vybrané učební soubory ruského jazyka české provenience, které se používají k výuce ruského jazyka v České republice, se zaměřením na cvičení vedoucích k rozvoji písemného projevu. Dále hodnotí výsledky získané z dotazníků, které byly zadány studentům ruského jazyka (absolventům středních škol) a učitelům, kteří ruský jazyk na středních školách vyučují. Cílem bylo zjistit jejich vztah k písemnému projevu v ruském jazyce a jejich praktické zkušenosti a problémy. Výsledkem práce jsou nově vytvořená cvičení na rozvoj písemného projevu pro ruský jazyk, pro úrovně...
Vývoj výchovy v rakouských šlechtických rodinách od počátku 19. století do 1. poloviny 20. století
Vašáková, Zuzana ; Županič, Jan (oponent)
Práce se zabývá výchovou v rakouských šlechtických rodinách v období 19. a 1. poloviny 20. století. Celkový obraz výchovy je tvořen dílčími vlivy - prostředím výchovy (to, zda se děti učily doma, ve škole, nebo v internátní škole) a jejím zaměření, výběrem škol. Dalším významným faktorem, který se odrazil ve výchově bylo působení rodičů, chův a domácích učitelů, ale také volba jazyka výchovy a prostředí rodinných sídel, které děti obklopovalo. V tomto období je možné nalézt některé společné rysy i odlišnosti v několika rodinách (orličtí a hlubočtí Schwarzenbergové, Sternbergové, Mensdorffové-Pouilly, Schönburg- Hartensteinové). První polovina 20. století je pro dějiny aristokracie významným obdobím. Politické změny se promítly do jejího životního stylu a částečně také do výchovy dětí. Její proměny na přelomu 19. a 20. století jsou patrné na příkladu výchovy dětí prince Johanna Schönburg-Hartensteina. Klíčová slova: aristokracie, dětství, výchova, jazyky, rodiče, chůvy, učitelé, školy, Schwarzenbergové, Schönburg-Hartensteinové, Mensdorffové-Puilly.
Profesní autonomie učitelů a ředitelů v současné Číně
Wagenknechtová, Radana ; Voda, Jan (vedoucí práce)
Rigorózní práce představuje současný čínský vzdělávací systém nejenom jako celek, ale současně analyzuje i jednotlivé stupně řízení, s cílenou orientací na profesní autonomii ředitelů a učitelů školských zařízení. Stručně jsou představeny čínské školské reformy po roce 1976. Následuje podrobný rozbor principů současného školského systému, s orientací na jednotlivé stupně řízení a jejich řídící i rozhodovací pravomoci a plánované reformní změny. Pomocí odborné elaborace pojmů, studia klíčových dokumentů čínského vzdělávacího systému, školské politiky Číny a další cizojazyčné literatury, jsou ozřejměny legislativní procesy a dokumenty, kterými se současné čínské školské instituce řídí. Následně je posouzena shoda oficiální školské politiky, deklarovaná v příslušných dokumentech, s reálnou situací. Na základě nashromážděných aktuálních informací je popsána míra autonomie v řízení čínského školství a zhodnoceno postavení učitelů a ředitelů v současné Číně i možnosti jejich autonomního rozhodování Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vzájemné vztahy dítěte s ADHD, jeho rodiny, školy a učitelů
Konůpková, Olga
Práce se zabývá vztahem dítěte s ADHD a jeho rodiny ke škole. Cílem bylo zjistit, co je pro rodiče a děti nejdůležitější a co nejvíce ovlivňuje vztah a postoj dítěte a jeho rodiny ke škole. Teoretická část popisuje, jakým způsobem ADHD projevy dítěte ovlivňují vztahové situace všech zúčastněných aktérů. Upozorňuje na možné problémové situace, neporozumění při komunikaci a potencionální rizika pro vznik konfliktů. Stěžejní částí práce je kvalitativní výzkumné šetření realizované formou rozhovorů s dětmi a jejich rodiči. Výsledky ukázaly, že velmi důležitá je vzájemná komunikace rodiny a školy jakožto prevence mnoha negativních zkušeností na obou stranách. K nejčastějším problémům, se kterými se dítě a rodina potýkají, patří nefungující komunikace s učitelem, špatný vztah dítěte s učitelem, nedostatečná spolupráce a vzájemné nepochopení, které často vyústí ve změnu školy. KLÍČOVÁ SLOVA ADHD dítě, rodina, škola, učitelé, vztahy, vzájemná komunikace, změny škol, užívání psychofarmak
Mediální výchova očima studentů
Ticháček, Ondřej ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá mediální výchovou a názorem studentů na tento předmět, zejména těch, kteří jím již prošli. Poptávka po mediální gramotnosti a s ní související mediální výchově se s rozmachem internetu začala hojně diskutovat, a tak se vytvořil i tlak na školy a učitele, aby tento předmět vyučovali. Cílem práce je zjistit především to, jak studenti předmět vnímají a co by na něm případně změnili. Pro tato zjištění je zvoleno dotazníkové šetření založené především na otevřených otázkách. Tento dotazník bude předložen těm školám, které tento předmět vyučují. Následně bude vyhodnoceno, co žáci nejčastěji zmiňují, co je zajímá, a hlavně jak vnímají smysluplnost a užitečnost předmětu.
Prevence vzniku syndromu vyhoření u pedagogů základní školy
Nastoupilová, Lucie ; Mojžíšová, Jarmila (vedoucí práce) ; Prokop, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření. V teoretické části jsou vymezeny na základě studia odborné literatury základní pojmy týkající se problematiky syndromu vyhoření. Tato první část se věnuje možnostem diagnostiky, příčinám, léčbě a prevenci syndromu vyhoření. Praktická část se zabývá empirickým výzkumem. Na základě sebraných dat, formou dotazníku, mapuje vliv stresu na učitele v souvislosti s jejich profesí. Sleduje také možný vliv stresových faktorů na vznik syndromu vyhoření u učitelů. V závěru praktické části byla navržena opatření, která by mohla vést k prevenci vzniku syndromu vyhoření u učitelů základní školy.
Učitelé jako spolutvůrci asistenta pedagoga
Pomahačová, Hana ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá učiteli jako spolutvůrci profese asistenta pedagoga. Profese asistenta pedagoga je u nás novou, ještě ne zcela etablovanou profesí, která je nedílnou součástí inkluzivního vzdělávání. Cílem této práce je zejména přispět k další diskusi ohledně profese asistenta pedagoga. Práce vychází z konstruktivistického paradigmatu, k profesi asistenta pedagoga je přistupováno jako k profesi sociálně konstruované a učitelé jsou nahlíženi jako jedni z aktérů - spolutvůrců tohoto konstruování, do jejichž každodenního profesního života inkluze, a tím pádem i profese asistenta pedagoga zasahuje. To znamená, že pozornost je kladená zejména na to, jak je tato profese asistenta pedagoga chápána v každodenním profesním životě a jak je na základě tohoto porozumění jednáno. V teoretické části jsou stručně vymezeny základní pojmy jako profese asistenta pedagoga, její legislativní rámec, inkluzivní vzdělávání, sociální konstruktivismus a vymezení dalších aktérů utvářející profesi asistenta pedagoga. V praktické části je pozornost zaměřena na jednoho z aktérů utváření profese asistenta pedagoga, a to na učitele prvního stupně základních škol. Na základě kvalitativního výzkumu vycházejícího z konstruktivistického pojetí zakotvené teorie a hloubkových rozhovorů s prvostupňovými učiteli práce...
Mobilita žáků na pražských gymnáziích z pohledu učitelů
Rokosová, Anna ; Kohoutek, Jan (vedoucí práce) ; Veselý, Arnošt (oponent)
této práci se zabývám problematikou mobility žáků skrze případovou studii vybraných gymnázií v Praze. aměřuji především na hlubší prozkoumání postojů učitelů k odchodům žáků z gymnázií, jejich náhled na příčiny odchodů či jejich důsledky. Dále se snažím zaměřit na preventivní opatření jednotlivých škol a funkc učitele jakožto aktéra prevence i intervence. poslední řadě mě zde zajímá informovanost učitelů o problematice odchodů žáků z gymnázií na kterých působí. Data, které získám pomocí kvalitativního dotazování, budu nich odpovědi na mé výzkumné otázky. Abych dostala podrobnější náhled na danou problematiku, využívám ve své práci techniku polostrukturovaných rozhovorů s pěti učiteli pražských gymnázií. Tyto data analyzuji a výsledky interpretuji. Přínos mé práce především umožnění podrobnějšího náhledu na mobility žáků. To může přispět dalším zkoumáním a tvorbě nových opatření. P učitelů jsou různorodé. Liší se ť už náhledem na příčiny či důsledky odchodů žáků, důležitostí preventivních opatření anebo náhledem na roli rodiny. Výpovědi, které zodpovídají mé výzkumné otázky, jsem rozdělila do kategorií dle podobnosti a analyzovala jejich četnost a důležitost pro mé

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 157 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.