Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 308 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití zahraničních hráčů v České baseballové extralize
Ercoli, Lukáš ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Využití zahraničních hráčů v České baseballové extralize Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit herní a klubový přínos zahraničních hráčů, kteří působili v České baseballové extralize v sezónách 2015-2020. V diplomové práci je porovnávána efektivita herního výkonu zahraničních hráčů s českými hráči. Díky vytvoření statistické analýzy je možné ukázat, jak velký podíl mají zahraniční hráči na hře družstva a jak jsou pro družstvo efektivní. Metody: V diplomové práci jsou analyzována sekundární data získaná z informačního systému České baseballové asociace a data shromážděná webovým portálem baseball-stat. Dále byly provedeny polostrukturované rozhovory se zástupci šesti extraligových baseballových klubů v České republice. Byl zkoumán počet zahraničních hráčů v letech 2015-2020 a jejich národnostní složení. Stěžejní pro diplomovou práci byly statistiky, jako je užitečnost hráče pro tým (WAR), počet odházených směn (IP), počet obdržených bodů za jedno utkání (ERA) a pálkařský průměr (BA). Výsledky: V závěru diplomové práce je porovnána analýza sekundárních zdrojů s rozborem rozhovorů se zástupci extraligových klubů v České republice. Hlavním zjištěním bylo, že zahraniční hráči jsou hráči rozdíloví a nejčastěji jsou nasazováni na primární pozice, jako je v baseballu nadhazovač. To potvrzuje fakt,...
Application of Mathematical and Statistical Methods in Company Management
Chládek, Ivo ; Michalíková, Eva (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis is focused on evaluation of financial situation of a company with use of selected financial indicators and ratios and statistical methods for period 2015-2019. The thesis has three parts. Theoretical part explains theoretical background of financial analysis, time series and regression analysis. Analytical part contains company’s introduction, analyses of financial records for the given period, statistical analysis for assessment of trend and prediction of future results and evaluation of outputs. Last part is devoted to proposal of measurements that would improve financial situation of the company.
Analýza metod pro detekci odlehlých hodnot
Labaš, Dominik ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burgetová, Ivana (vedoucí práce)
Téma tejto práce je analýza metód pre detekciu odľahlých hodnôt. Na začiatok je poskytnutý popis odľahlých hodnôt a rôznych metód pre ich detekciu. Následne popisuje zvolené dátové sady, určené k testovaniu metód detekcie odľahlých hodnôt. Je predstavený návrh aplikácie, určenej k analýze popísaných metód. Sú predložené technológie, ktoré poskytujú modely pre detekciu odľahlých hodnôt. Implementácia je následne bližšie popísaná. Následne sú predložené výsledky z experimentov, ktoré predstavujú hlavnú časť tejto práce. Výsledky práce sú zhodnotené a jednotlivé modely sú navzájom porovnané. Na záver je predložený spôsob urýchlenia detekcie odľahlých hodnôt.
Počítání unikátních aut ve snímcích
Uhrín, Peter ; Špaňhel, Jakub (oponent) ; Juránek, Roman (vedoucí práce)
Současné systémy pro počítání aut na parkovištích většinou využívají nějakých specializovaných zařízení, jako jsou například závory při vjezdu na parkoviště. Takový přístup není vhodný pro neplacená, či rezidenční parkoviště. I na těchto parkovištích může být však užitečné udržovat si přehled o jejich obsazenosti a jiných datech. Systém navržený v této práci využívá model YOLOv4 pro vizuální detekci aut na snímcích z kamer. Následně pro každé auto vypočítá embedding vektor, který použije při porovnávání, jestli se na daném parkovacím místě v průběhu času auto změnilo. Výsledné informace ukládá do databáze. Z těchto dat následně systém agreguje různé statistické údaje jako jsou například celkový počet detekovaných aut, průměrná obsazenost parkoviště a průměrná doba parkování jednoho auta. Tyto údaje je možné získat pomocí REST API nebo si je zobrazit ve webové aplikaci.
Software Application for Assessment of Selected Indicators
Lacková, Iveta ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
This study describes development of the software to support stock management for small e-commerce companies. The software development was done for the company called MegaComics. The purpose of the developed software is automated calculation of the optimal stock values based on the predicted demand. The first part of the document contains an overview of theoretical knowledge needed during the development of the software. Next to that, it describes the company and calculations required for the application development. The last part contains details on the software application and code which was developed in Visual Basic for Applications.
Srovnání inovačních aktivit ve vybraných zemích
Soukupová, Marie ; Veselý, Josef (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Bakalářská práce přináší srovnání tří vybraných zemí, České republiky, Kanady a Polska, z pohledu šesti indikátorů, a to inovativnosti firem, korupce vnímané občany, zapojení zainteresovaných stran při tvorbě legislativy, zastoupení žen v parlamentu, schopností a dovedností studentů a budoucí kvality života. Práce obsahuje hlubokou analýzu závislostí těchto indikátorů a vyvozuje z nich doporučení, která by zvýšila četnost a kvalitu inovací v českých firmách.
Detekce anomálií na základě stavu RQA systému
Lorenc, Jan ; Jeřábek, Kamil (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je navržení a implementace modelu strojového učení pro detekci anomálií v systému RQA firmy Y Soft. Vzhledem k architektuře mikroslužeb se anomálií rozumí opakovaně nezvyklá délka zpracování požadavků jednotlivými službami nebo výrazně odlišná chybovost. Práce popisuje aktuální způsob sběru dat v systému a řeší otázku, jaká data vypovídají o jeho stavu. Navrhuje vhodný formát ukládání těchto dat pro jejich následnou analýzu. Dále představuje algoritmy běžně používané k řešení problému detekce anomálií. V rámci práce je proveden návrh a implementace detekce anomálií s využitím shlukové analýzy a statistických metod. Na závěr je vyhodnocena kvalita detekce a dosažené výsledky.
Výroční zpráva za rok 2019 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Koncept naděje v Pavlových epištolách
Sluka, Jiří ; Ryšková, Mireia (vedoucí práce) ; Brož, Jaroslav (oponent)
Práce se zabývá epištolami apoštola Pavla. S využitím řecké konkordance v nich hledá verše obsahující slova naděje a doufat, rozebírá je a zkoumá souvislosti, v nichž Pavel o naději píše. Rozbor pak je použit pro vytvoření zobecněných charakteristik: kdo nebo co je podle Pavla zdrojem naděje, co je jejím předmětem či cílem, jaké jsou její účinky, jak rozlišit naději prospěšnou, neúčinnou a škodlivou, jaká je souvislost a pořadí ctností v triádě víra - láska - naděje. Kromě explicitního použití slova naděje práce bere v úvahu i některá místa vyjadřující naději bez výslovného uvedení toho pojmu. Získaná vlastní zjištění hodnotí a porovnává s publikovanými závěry jiných autorů v odborné literatuře od konce 20. stol. do současnosti a s názorem dvou novodobých významných církevních dokumentů zabývajících se nadějí. Závěry práce ukazují Pavla jako biblického autora, jenž pojem křesťanské naděje používá mimořádně často v širokém spektru souvislostí a jehož listy mají pro porozumění tomuto pojmu referenční význam. Naděje je v Pavlově podání významně christocentrická a má velmi úzký vztah k víře a lásce. Práce naznačuje obecnou užitečnost naděje a dává k úvaze její možné aktuální využití jako jednoho z prostředků preevangelizace.
Mathematical and Statistical Methods as Support of the Development of Software Applications
Takácsová, Karolína ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
The bachelor thesis focuses on the analysis of beverage sales in a café and on the development of an application the Visual Basic for Applications programming language. The application allows the prediction of future sales based on the data obtained from analyses.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 308 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.