Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 351 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza chovu anglického plnokrevníka a výkonnosti dostihových koní narozených v letech 2006 až 2010
Janků, Michaela
Diplomová práce je zaměřena na historii a současnou situaci chovu anglického plnokrevníka, jeho využití v dostizích a charakteristiku dostihové soustavy. Praktická část obsahuje analýzu chovu v České republice mezi lety 2006 až 2010 a následné statistické vyhodnocení vlivů jednotlivých faktorů, jako je pohlaví, sufix, období (datum) a ročník narození, v závislosti na generálním handicapu (GH) a zisku, u koní narozených mezi lety 2006 až 2010 v rovinových a překážkových dostizích. Zahrnuje také porovnání 2letých a 3letých koní českého chovu s koňmi importovanými v rovinových dostizích. Do analýzy byli vybráni koně, kteří se alespoň jednou ukázali na dostihové dráze a sledovali jsme jejich kariéru od 2 do 10 let věku. Data byla statisticky vyhodnocena v programu STATISTICA. Statisticky vysoce průkazně nižší zisk mají rovinoví koně českého původu CZE (17 464 Kč) vůči FR (70 898 Kč) u 2letých koní. Taktéž výkonnost českých rovinových koní CZE (53,8 kg) je statisticky průkazně nižší v porovnání s FR (64,6 kg), GB (65 kg), GER (62,3 kg) a IRE (64,3 kg). 3letí rovinoví koně CZE (24 316 Kč) mají statisticky průkazně nižší zisk než koně se sufixy GB (151 767 Kč) a IRE (115 628 Kč). Statisticky vysoce průkazně se lišili koně CZE (52,2 kg) s koňmi amerického původu USA (79,2 kg), GB (70,7 kg), IRE (70,9 kg) a GER (65,8), statisticky průkazně s polskými koňmi POL (61,1 kg). V kategorii 4letých a starších rovinových českých koní měli statisticky průkazně větší výkonnost valaši (56,2 kg) než klisny (53,3 kg) ve 4 letech. Ročník narození měl vliv na výkonnost 5letých, 6letých a 7letých, kdy statisticky významně se lišil u 5letých koní mezi ročníky 2006 (62,4 kg) a 2010 (50,2 kg), 2007 (59,3 kg) a 2010, 2008 (58,8 kg) a 2010. Při vyhodnocení výsledků 3letých a starších českých překážkových koní jsme zjistili statisticky průkazný rozdíl ve výkonnosti mezi pohlavími u 4letých, 5letých, 9letých a 10letých koní. Statisticky průkazně se lišil zisk klisen a valachů ve 4 letech – klisny (59,1 kg), valaši (62,2 kg), dále v 5 letech – klisny (60,7 kg), valaši (63 kg). 9leté klisny (59,6 kg) měly nižší výkonnost než valaši (67,7 kg), v 10letech měli valaši (70,9 kg) opět vyšší výkonnost než klisny (56,2 kg). Vliv pohlaví na zisk se statisticky lišil u 9letých koní, kde rozdíl mezi klisnami (27 818 Kč) a valachy (107 965 Kč) byl výrazný. 10letí valaši (119 285 Kč) měli statisticky vysoce průkazně větší zisk než klisny (5 782 Kč).
Boží království v synoptických evangeliích jako předmět a zdroj naděje
Sluka, Jiří ; Brož, Jaroslav (vedoucí práce) ; Scarano, Angelo (oponent)
Práce má tři hlavní části, jednu o Božím království, druhou o naději a třetí o vztazích mezi Božím královstvím a nadějí. První část hledá všechny výskyty slova "království" v Novém zákoně a zkoumá rozdíly mezi výrazy "Boží království", "nebeské království" a "Otcovo království". Poté věnuje pozornost významu a obsahu pojmu Boží království. Část zabývající se nadějí představuje historické i soudobé definice naděje, její typy podle psychologických výzkumů posledních dvou desetiletí, hledá rozdíl mezi předmětem a zdrojem naděje, popisuje specifika naděje křesťanské a hledá příčiny, proč se slovo "naděje" nevyskytuje v evangeliích. Práce v další části definuje 16 tříd výroků o Božím království v synoptických evangeliích, rozděluje jednotlivé verše do skupin a hodnotí je podle jejich vztahu k naději. Nachází principy nazvané stavební kameny křesťanské naděje, jež se opírají o Boží království představené Ježíšem v synoptických evangeliích. Dále z výsledků vyvozuje přínos naděje pro člověka při úsilí o vstup do Božího království. Práce také předkládá některé evangelní verše o Božím království, které svým obsahem účinkují proti naději - nebo tak aspoň vypadají. Hledá vysvětlení, zda tento paradox je reálný nebo pouze zdánlivý. Závěr práce shrnuje všechny typy zjištěných souvislostí mezi Božím královstvím a...
Právní postavení a působnost Českého statistického úřadu
Molatová, Iveta ; Handrlica, Jakub (oponent)
Právní postavení a působnost Českého statistického úřadu Abstrakt Rigorózní práce Právní postavení a působnost Českého statistického úřadu, mající za cíl podat plastický obraz o Českém statistickém úřadu a jeho úkolech, se skládá z celkem deseti částí. První část definuje pojem statistiky, představuje základní milníky světové i české historie statistiky a také základní statistickou terminologii. Druhá část přibližuje, k jakým chybám a manipulacím při používání statistiky může docházet. Třetí část představuje různé subjekty, které na poli statistiky působí, ať již se jedná o mezinárodní organizace nebo komerční či veřejnoprávní subjekty. Třetí část se zaobírá taktéž právním postavením statistických úřadů sousedních států České republiky. Čtvrtá část práce se věnuje historii vzniku současného Českého statistického úřadu, tedy jeho právním předchůdcům. Připomenutí základního vymezení působnosti, pravomoci a příslušnosti je tématem páté části, stejně jako vymezení právního postavení Českého statistického úřadu prostřednictvím dvou stěžejních zákonů. V páté části je Český statistický úřad dále představen po organizační stránce a jsou zde rovněž zmíněny i jiné české statistické orgány. Šestá část se zabývá stručným nástinem agendy v oblasti zemědělské statistiky včetně judikaturního příspěvku k povaze...
Univerzitní hokej v České republice z pohledu jeho účastníků
Šimková, Anna Marie ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Suchý, Jiří (oponent)
Ve své práci se snažím prostřednictvích osobních zkušeností jeho aktérů zmapovat univerzitní hokej v České republice. Popsat organizaci a funkci univerzitních hokejových soutěží, které hráli či hrají české kluby, ale také organizaci ledního hokeje na Akademických mistrovstvích či Univerziádách. K získání poznatků jsem využila především rozhovory s osobnostmi z řad hráčů, trenérů či managmentu v oblasti univerzitního hokeje. Chtěla jsem totiž zachytit jejich názory a zkušenosti v dané problematice, abych ji mohla co nejvěrnějším způsobem osvětlit. KLÍČOVÁ SLOVA Lední hokej, univerzitní liga, akademické mistrovství, univerziáda
Analýza a porovnání přesilových her florbalového mistrovství světa mužů 2022 a florbalového mistrovství světa juniorů 2021
Procházka, Jan ; Běhanová, Michaela (vedoucí práce) ; Dragounová, Zuzana (oponent)
Autor: Jan Procházka Název: Analýza a porovnání přesilových her florbalového mistrovství světa mužů 2022 a florbalového mistrovství světa juniorů 2021 Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza a porovnání herních situací při nerovnoměrném počtu hráčů na hrací ploše z florbalových světových šampionátů mužů 2022 a juniorů 2021. Dále pak došlo analyzování přestupků, které k nim vedou. Metody: Hlavní metodou je nepřímé pozorování přesilových her ze záznamu na mistrovství světa mužů 2022 a mistrovství světa juniorů 2021, jejich následná statistická analýza a komparace. Výsledky: Výsledkem práce jsou poznatky o přesilových hrách na mistrovství světa mužů 2022 a mistrovství světa juniorů 2021. Výsledky představují analýzu přesilových her dle jejich úspěšnosti a prostoru zakončení brankových situací, kde se ukázalo, že nejvíce branek bylo vstřeleno z před brankového prostoru. Výsledná data poukazují na využívané formace pro jejich ubránění a proměnění, pro které byla nejvyužívanější formace s jedním hráčem na jejím vrcholu. Sekání zaznamenalo nejčetnější výskyt při vylučování na trestnou lavici. Tyto poznatky slouží k porovnání mezi týmy jednotlivých reprezentací a oběma šampionáty. Klíčová slova: vyloučení, utkání, oslabení, statistika
Digital Biomarkers for Assessing Respiratory Disorders in Parkinson’s Disease
Kováč, Daniel ; Cvetler, Dominik
Respiratory disorders are a significant part of hypokineticdysarthria (HD) that affects patients with Parkinson’sdisease (PD). Still, their potential role in the objective assessmentof HD has not yet been fully explored, which is the primary goalof this study. Several respiratory features were designed andextracted from acoustic signals recorded during text reading.Based on these features, the XGBoost model was able to predictclinical test scores of phonorespiration with an estimated errorrate of 12.54%. Statistical analysis revealed that measuring respirationrate and quantifying signal fluctuations during inspirationhave great potential in the objective assessment of respiratorydisorders in patients with PD.
Významné průmyslové havárie v ČR - analýza havárií s LPG
Maťa, Jakub ; MBA, Petr Bulíček, (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy havárií s LPG v ČR. První část se zaměřuje na charakteristiku havárií, jejich prevenci, hodnocení a projevy, jejíchž pochopení je stěžejním předpokladem pro analýzu havárií a následné statistické vyhodnocení. Dále je věnována pozornost charakteristice LPG, kterou doplňuje bezpečnost a identifikace látky a rešerše skladování LPG spolu s ochrannými a bezpečnostními pásmy. Hlavní část diplomové práce popisuje jednotlivé havárie s LPG v České republice v letech 2003 až 2022, které jsou hodnoceny metodou ESIA a kauzálním modelem ISAAC. V závěru práce je provedeno statistické vyhodnocení a návrh nápravného opatření společně s jeho ekonomickým zhodnocení.
Moduly informačního systému VUT pro studijní agendu
Brezáni, Branislav ; Veigend, Petr (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je doplnit vybrané funkce, které byly k dispozici v informačním systému FIT VUT, do centrálního informačního systému VUT, což vyžaduje návrh a implementaci nových modulů nebo rozšíření stávajících. Jedná se o moduly zaměřené na správu zadání projektů, seznamy a statistiky studentů studijních programů, statistiky hodnocení předmětů, statistiky týkající se závěrečných prací, statistiky týkající se státních závěrečných zkoušek a zápis studentů do dalšího ročníku studia. Nové funkce budou využívat různí pracovníci fakulty. Vyučující budou využívat funkce pro správu projektových zadání a důležité statistiky pro své předměty. Studijní oddělení bude využívat seznamy studentů pro pravidelnou kontrolu studia a automatizace elektronického zápisu je zbaví nutnosti dokončit zápis studentů ručně. Vedení fakulty bude využívat statistiky předmětů, které využívají i vyučující, spolu se statistikami studijních programů pro strategické rozhodování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 351 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.