Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The use of robotic Rovers to explore Mars
Pekař, Štěpán ; Sedláček, Pavel (oponent) ; Froehling, Kenneth (vedoucí práce)
This Bachelor´s thesis focuses on three space missions: Mars Pathfinder, Mars Exploration Rover, and Mars Science Laboratory. The main part of these three missions are four rovers (Sojourner, Spirit, Opportunity, and Curiosity) that have been sent to the surface of the Red Planet. The thesis is focused especially on the scientific tools of the individual rovers, the technology used and on the most important scientific knowledge gained during the missions on Mars.
Podnikatelský záměr rozvoje firmy
Volf, Stanislav ; Funk, Jiří (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomovou práci jsem zpracovat pro společnost LEGATA s. r. o. Jedná se o pěstitelskou pálenici, která poskytuje služby především pěstitelům ovoce z okolí Želešic. Zhodnotil jsem předpokládaný záměr jejího dalšího rozvoje a to především v oblasti pořízení investičního majetku.
Katedrála v současnosti
Klimeš, Jakub ; Mléčka, Jan (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Obsahem práce je ideové řešení obnovy střechy Notre-Dame v Paříži, která spolu s věží sanktusníku shořela 15. dubna 2019. Základním motivem pro návrh bylo vytvoření klidného prostoru, který bude sloužit jako památka na dobu požáru a zároveň bude odrážet jednotu společnosti, která se semkla a přispěla na její opravu. Primárním krokem celé rekonstrukce je určit přiměřený způsob obnovy a vytvořit její etické hranice. Největší část pozornosti je tak věnována střeše a sanktusníku katedrály. Z hlediska zachování úcty ke středověkým stavitelům, kteří zasvětili celé své životy tomuto velkolepému dílu, venkovní obnovená část si ponechává stejnou siluetu a proporce, které jí byly dány už před osmi staletími, avšak jsou do ní promítnuty ideály dnešní doby. Při návrhu interiéru střechy je také důležité udržet jasnou reprezentaci gotické architektury, a to je rovnováha mezi tmou a světlem. Prostor je rozdělený na dvě části. První část reprezentuje tmu, jako překážku, kterou každý z nás musí překonat. Naopak ve druhé části návrhu se naskýtá pohled na přirozené světlo, které jako by rozervalo střechu katedrály a osvětluje celý prostor střechy. V samém srdci návrhu se pak skrývá klenot, na kterém záleží ze všeho nejvíce, a to je život. Vertikální dominanta katedrály, její sanktusník, je tvořen čtyřmi pilíři, které symbolizují spojení mysli-ducha-těla s pozemským životem. V návrhu věže se tak promítají tyto zdánlivě odlišné věci, které společně tvoří jeden celek.
Víra v kapitál
Sirotek, Jan ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Blažková, Miloslava (oponent)
Práce popisuje jevy a myšlenky, které v průběhu historie a zejména v posledních staletích vedly a v mnohých případech ještě stále vedou ke zrodu, zformování a upevnění tržního kapitalismu jakožto ústřední filosofie současného světa. Analýza se snaží zaměřit na úkazy jak materiálního, tak duchovního charakteru. Odhaluje ducha, který člověka provází od nepaměti. Přes podoby boha, člověka, státu, národa i luzy a práce se transformuje do kapitálu jako sebeúčelu. To věda a její metodologie způsobila tento obrat v hledání jistoty od myšlenek transcendentních k racionální klasifikaci hmoty. Svým vlastním objevem, že hmota je jen formou energie, se však věda přiznává ke své náboženské podstatě. Honba za ziskem a z něj plynoucím blahobytem se tak stává ústředním bodem veškerého úsilí o saturaci.
Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin
Jirousová, Františka ; Karfíková, Lenka (vedoucí práce) ; Sokol, Jan (oponent) ; Macek, Petr (oponent)
Tématem práce je pojem centrování v díle Teilharda de Chardin. Centrování je zkoumáno se zřetelem ke dvěma souvisejícím cílům. 1) Ukázat logickou strukturu Teilhardovy křesťanské evoluční teorie a 2) vyložit, jak se k sobě vztahuje centrování, které provádějí stvořené bytosti, a centrování připisované Bohu jako ohnisku evoluce. Jinak řečeno: ukázat souvislost mezi radikální svobodou, kterou Teilhard připisuje stvořeným bytostem a která podle jeho pojetí vrcholí u člověka, a Boží svobodou, která se projevuje řízením celého vesmíru k cíli, jímž je plnost bytí (pléróma). První část představuje Teilhardův život a kontexty jeho práce. Ve druhé části jsou vyloženy hlavní pojmy Teilhardovy teorie a metafyziky, jako je "vědomí", "duch", "energie", "centro-komplexita" a "hmota" a jsou vztaženy k pojmu centrování. Centrování je zde ukázáno jako činnost vědomí spočívající ve sjednocujícím formování mnohosti jejím provázáním různými typy vztahů kolem jednoho centra. Při takovém sjednocení se projevuje hlavní evoluční zákon "diferenciace sjednocením". To znamená, že takto sjednocené části se začnou rozrůzňovat. Je ukázáno, jak v evoluci postupně vznikají stále komplexnější celky obsahující více vzájemně kooperujících center a jaký význam mají pro kvalitativní nárůst bytí komunikační vztahové sítě mezi...
Dialog teologie a přírodních věd v teologii Wolfharta Pannenberga
Špačková, Silvie ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Práce se zabývá vztahem teologie a přírodních věd v díle Wolfharta Pannenberga. Zabývá se důvody, které vedly ke sporu teologie a přírodních věd. Dále následuje Pannenbergův životopis, ve kterém jsou zmíněna jeho nejdůležitější díla. V kapitole Antropologie je centrálním tématem přírodních věd i teologie - člověk. V kapitole Dialog s přírodními vědami se práce zabývá především vztahem teologie a fyziky, při čemž je zmíněn téma prostoru, času a pojetí Božího ducha jako pole.
Biblický pohled na člověka a jeho přínos pro sociální a pastorační práci.
Fausová, Petra ; Heryán, Ladislav (vedoucí práce) ; Fischer, Ondřej (oponent)
1 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá biblickou antropologií, tedy biblickým pohledem na člověka, jak je zachycen ve Starém a v Novém zákoně. Věnuje se stvoření světa, stvoření člověka a vztahu mezi člověkem a Bohem. V základních bodech také seznamuje s důsledky prvotního hříchu. Představuje i biblické celostní pojetí člověka a zabývá se vybranými pojmy z biblické antropologie, kterými jsou: tělo, duše, duch a srdce. Tyto pojmy vysvětluje v kontextu Starého i Nového zákona. Následně nastíněný biblický pohled na člověka shrnuje do čtyř principů zaměřených na lidskou důstojnost, ucelený pohled na člověka, vztah člověka k člověku a vztah člověka k práci. Zmíněné principy se poté pokouší uplatnit v prostředí sociální a pastorační práce - nejdříve jsou oba koncepty krátce představeny a následně bakalářská práce sleduje možné vlivy biblické antropologie na teoretickou rovinu sociální a pastorační práce. Praktickou využitelnost biblického pohledu na člověka a jeho možný přínos pro každodenní činnost pracovníků přibližuje příklad konkrétní sociální služby denního stacionáře pro osoby s kombinovaným postižením.
Katedrála v současnosti
Klimeš, Jakub ; Mléčka, Jan (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Obsahem práce je ideové řešení obnovy střechy Notre-Dame v Paříži, která spolu s věží sanktusníku shořela 15. dubna 2019. Základním motivem pro návrh bylo vytvoření klidného prostoru, který bude sloužit jako památka na dobu požáru a zároveň bude odrážet jednotu společnosti, která se semkla a přispěla na její opravu. Primárním krokem celé rekonstrukce je určit přiměřený způsob obnovy a vytvořit její etické hranice. Největší část pozornosti je tak věnována střeše a sanktusníku katedrály. Z hlediska zachování úcty ke středověkým stavitelům, kteří zasvětili celé své životy tomuto velkolepému dílu, venkovní obnovená část si ponechává stejnou siluetu a proporce, které jí byly dány už před osmi staletími, avšak jsou do ní promítnuty ideály dnešní doby. Při návrhu interiéru střechy je také důležité udržet jasnou reprezentaci gotické architektury, a to je rovnováha mezi tmou a světlem. Prostor je rozdělený na dvě části. První část reprezentuje tmu, jako překážku, kterou každý z nás musí překonat. Naopak ve druhé části návrhu se naskýtá pohled na přirozené světlo, které jako by rozervalo střechu katedrály a osvětluje celý prostor střechy. V samém srdci návrhu se pak skrývá klenot, na kterém záleží ze všeho nejvíce, a to je život. Vertikální dominanta katedrály, její sanktusník, je tvořen čtyřmi pilíři, které symbolizují spojení mysli-ducha-těla s pozemským životem. V návrhu věže se tak promítají tyto zdánlivě odlišné věci, které společně tvoří jeden celek.
Člověk z pohledu Bible a holistické pojetí sociální práce
Apatsidu, Markéta ; Heryán, Ladislav (vedoucí práce) ; Jandejsek, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se snaží přiblížit osobnost člověka z pohledu biblické antropologie a z ní vyplývající potřebu celostního přístupu pomáhajících profesí ke klientům všech cílových skupin sociální práce. Vychází zejména z knihy Genesis, v níž se zaměřuje na dvě zprávy o stvoření člověka. Ukazuje, jak se obě zprávy odrážejí v Bibli jako celku. První kapitola vedle uvedených zpráv o stvoření člověka detailněji charakterizuje jednotlivé aspekty bytí člověka, jimiž jsou tělo, duše, duch a srdce. Zdůrazňuje, že člověk je podle Bible celostní bytostí. Člověk je tělem, je duší, je duchem, nikoli, že člověk má tělo, duši a ducha. Proto každý člověk musí sytit všechny aspekty své osobnosti, jinak strádá. A zde je prostor pro holistickou sociální práci. Tématem, jaký přínos má biblická antropologie pro sociální práci se zabývá druhá kapitola této bakalářské práce. Chce rovněž ukázat, že i sociálním pracovníkům, kteří se nehlásí k žádnému náboženství, může Bible pomoci při formování jejich osobní spirituality a přístupu ke klientům. Zmiňuje také termíny morální autonomie a svědomí jako nutného předpokladu eticky správného jednání sociálního pracovníka.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.