National Repository of Grey Literature 59 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Organizational Culture of the Congregation of Evangelical Church of Czech Brethren
Michalová, Alžběta ; Baštecká, Bohumila (advisor) ; Jandejsek, Petr (referee)
1 Summary The Organizational Culture of the Local Congregation of The Evangelical Church of Czech Brethren. The goal of this thesis is to describe and map the local congregation of Evangelical Church of Czech Brethren from viewpoint of its organizational culture, this perspective makes it possible to understand possible conflicts and prospects of those conflicts within the Evangelical church - its functional units. The theoretical part brings the definitions and meaning of the organizational culture, which are mostly rooted in anthropology. Further it focuses on characterisation, of the church and congregation in terms of their interconnection. In the methodological part, qualitative research methods are used, more precisely six in-depth interviews with six respondents, members of the congregation. Here the perspective of the organizational culture describes the congregation environment and draws near the possible conflict between fundamental values.
Relationship between social and pastoral work
Dvořáčková, Darina ; Milfait, René (advisor) ; Jandejsek, Petr (referee)
This bachelor thesis aims to introduce social work and pastoral work and then to compare them on the basis of their main paradigms. The first part is focused on social work. It deals briefly with its history and then it is presented as a human-rights profession with its main principles and goals according to its most important documents. The second part gives an overview of pastoral work. It clarifies the significance of theological ethics and represents the social doctrine of the Church with its basic principles according to relevant church documents. The third part is devoted to the search for interconnection of social and pastoral work. It focuses on their common ethical dimensions, which are human rights, dignity, justice, solidarity. It offers a view of the possibilities of their mutual dialogue, aiming at mutual enrichment for meaningful cooperation and support of the workers of both professions. At the end of the thesis, a brief summary and evaluation of the thesis goal appears. The appendices include the Ethical Code of Social Workers of the Czech Republic and the International Ethical Code of Social Work. Keywords Social work, pastoral work, human rights, solidarity, human dignity, justice
Synod on the family
Kůdelová, Marie ; Jandejsek, Petr (advisor) ; Martinek, Michael (referee)
Zusammenfassung/Summary Die Bakkalaureusarbeit mit dem Titel "Synode über die Familie - die pastorelle Voranmeldungen für die zeitgenössische Familie" nähert die auf der Bischöfsynode der römisch-katholischen Kirche in Jahren 2014 und 2015 besprochenen Themen an. Sie erklärt die Stellung der katholischen Kirche zu den aktuellen Fragen, die die Familie in der heutigen Gesellschaft betreffen. Die Autorin beschreibt zuerst die Entwicklung der Familie in europäischen Bedingunden und zeigt manche Riffe, mit dieser Entwicklung verbunden. Daran bindet sie die Vorstellung den kirchlichen Dokumente an, die im Zusammenhang mit der außerordentlichen und ordentlichen Synode über die Familiepubliziert wurden. Der abschließende Teil resümiert Reflexionen den Laien und auch den Fachleute aus der tschechischen Umgebung und formuliert manche pastorelle Blicke. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, daß gläubige Familien brauchen, von der Kirche ein echtes Interesse für ihre Situation zu empfinden. Der Blick auf die Familie in der Lehre der römisch-katholischen Kirche weist den Fortschritt insbesondere im Bereich der Pastoration den geschiedenen Personen aus. Die Autorin der Arbeit meint, daß ein entgegenkommender Zutritt zu den Leuten, die die Kirche noch vorhin für exkommuniziert gehalten hat, ist der Weg der Evangelisation.
Man is a creature of God
Henčlová, Monika ; Halama, Jindřich (advisor) ; Jandejsek, Petr (referee)
Člověku s těžkou nemocí nebo umírající je pořád člověk, lze k němu přistupovat jako k rušivému elementu, znepokojivému faktu nebo k ohrožení, nebo raději k neviditelnému, neexistujícímu. Někdy také jako k neštěstí. V lepším případě jako k objektu péče, případně soucitu. Prožijeme-li však plně setkání s tímto člověkem, máme příležitost zaslechnout výzvu, kterou nás Bůh, k jehož obrazu jsme stvořeni, volá k solidaritě spolulidství, k sebedarování, sdílení a doprovázení se na cestě k němu. Man with severe illness or dying, it is still a person, be it approached as a disruptive element, a worrying fact or danger, or rather to an invisible, non-existent. Sometimes as a disaster. In better as if the object of care or compassion. We spend the not fully meeting with this man, we have the opportunity to hear a challenge to our God, whose the image we are created, calling for solidarity spolulidství, the self-giving, sharing and accompaniment on the journey towards him.
Guilt and False Guilt
Kreškóciová, Renáta ; Jandejsek, Petr (advisor) ; Martinek, Michael (referee)
Práce si klade za cíl rozlišit "zdravou" vinu od falešného pocitu viny. Popisuje možné zdroje vzniku obou kategorií viny z různých úhlů pohledu, které vymezují obory jako psychologie, teologie a filosofie. Následně se zabývá možnými způsoby práce s vinou především z hlediska psychologické a pastorační praxe, okrajově i z pohledu některých filosofů, kteří se problémem viny zabývají. Klíčová slova Vina - psychologické pojetí, vina- křesťanské aspekty, zodpovědnost, svoboda, svědomí, odpuštění Summary The main objective of the work is to differentiate the "healthy" guilt from false feel of guilt. The work describes the possible origins of both categories from psychological, theological and philosophical points of view. Then it deals with possible ways of working with guilt, mostly from psychological and pastoral practice; but also from the views of some philosophers who deal with the problems of guilt. Keywords The guilt - psychological concepts, the guilt - Christian aspects, responsibility, freedom, conscience, forgiveness
Reflection of The Extraordinary Jubilee of Mercy Through Theology of Jon Sobrino
Vališková, Radka ; Jandejsek, Petr (advisor) ; Noble, Timothy (referee)
Tato práce se věnuje milosrdenství v teologii osvobození u Jona Sobrina a prost ednictvím témat, jež Sobrino p ináší, a důrazů, jež klade, nahlíží na milosrdenství Svatého roku, který na konci roku 2015 vyhlásil papež František. Sobrinova chudých a je silně formována osobní zkušeností, již učinil Sobrino v Salvadoru. Chudobou má na mysli p edevším nespravedlivou chudobu Latinské Ameriky nebo ší eji T etího světa. Těmto důrazům odpovídá pojetí milosrdenství, jež je určeno zejména nespravedlivě chudým. Na jeho počátku stojí soucit, z něhož p ímo vychází pot eba druhému pomoci, osvobodit ho od jeho utrpení. ídit se principem milosrdenství pak neznamená pouze p ímou pomoc, ale také hledání p íčin utrpení. Ty jsou podle teologie osvobození systémové, a proto nestačí apelovat na změnu chování jednotlivců, ale také na transformaci společenských institucí. Františkovo pojetí milosrdenství je v rámci dokumentů, jež se vztahují ke Svatému roku, širší. Je určeno nejen těm, kte í trpí nedostatkem, ale také h íšníkům, kte í jsou si vědomi vlastní h íšnosti. Práce klade spolu se Sobrinem důraz p edevším na první stránku milosrdenství, a proto se podrobněji věnuje Františkovým postojům k p íčinám chudoby. Dochází k závěru, že František sice vyzdvihuje individuální zodpovědnost, nicméně mu apel na transformaci...
Gender Studies, Family Studies, and their Influence in Forming of the Modern Family
Ilyková, Gabriela ; Jandejsek, Petr (advisor) ; Klimešová, Anna (referee)
This thesis is focused on family, specifically on the way it is viewed by gender studies and family studies. It is also focused on the question what are gender studies and family studies, what is their meaning and purpose, and what is the main focus of their work. Because the topic of this thesis was inspired by an accusation of gender studies from disturbing morality by spreading feminist and similar ideals, and since the allegations were raised by representatives of one of the Christian churches, the thesis will address the issue of linkages between gender studies and feminism, as well as the way how families are viewed by feminism and Christianity, in order to determine whether gender studies can truly be described as a threat to Christian morality. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

National Repository of Grey Literature : 59 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.