National Repository of Grey Literature 56 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Lunar Exploration and Rovers on the Moon in the 21st century
Čuhel, Radek ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato práce se zaměřuje na minulé a současné mise v oblasti průzkumu Měsíce. Historická část cílí zejména na programy Sovětského Svazu a Spojených Států, které zahrnují impaktní sondy, přistávací moduly a program Apollo. Z hlediska současných misí se práce zabývá čínským programem Čchang-e a indickou misí Čandraján-3. Kapitoly této práce obsahují ucelený popis konstrukce sond a kosmických lodí, jejich vědeckých experimentů a následnou realizací misí.
The Manhattan Project and the Technology of the First Atomic Bombs
Zábojník, Vojtěch ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato semestrální práce se zaměřuje na popis technologii, které stály za vytvořením prvních atomových bomb v projektu Manhattan. Začíná objevem atomového štěpení a s ním související jaderná reakce. Následuje popis technologických metod, které dokázali získat obohacený uran a plutonium. Na závěr je popsány typy spouštěcích mechanismů atomových bomb "Little Boy" a "Fat Man" a následky jejich použití.
Evolution of Social media
Boček, Lukáš ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá historií sociálních médií a příklady těch nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Sociální média se v posledních letech stala neodmyslitelnou součástí moderního života a změnily nejen jeho tempo, ale i mezilidské vztahy. Práce popisuje sociální média od jejich vzniku až po současnost a popisuje vývoj jednotlivých sociálních sítí a přichází s důvody jejich úspěchu, či naopak neúspěchu. Práce se navíc zaměřuje na současný stav sociálních sítí a zároveň poskytuje výzkum zaměřený na uživatele sociálních sítí v České republice. Výzkum se zabývá kromě využívání jednotlivých platforem také zkušenostmi uživatelů se závislostí na sociálních médiích. Tato závislost je v práci dále rozebrána. Práce se zaměřuje na výhody a nevýhody využívání sociálních sítí a také na bezpečnostní rizika s nimi spojená.
Literature search on fully-automated vehicles
Hipča, Tomáš ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato práce je zaměřena na autonomní automobily, obsahuje krátkou historii vývoje těchto automobilů, metody, které byly použity, zařízení i algoritmy používané v autonomních automobilech a možnou budoucnost autonomních aut. Práce také obsahuje soupis dostupné literatury na toto téma, obohacené o komentář či názor autora.
Instant Replay Technology and Its Effect on Game Sports
Nguyen, Roman ; Mihai, Hana (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Semestrální práce pojednává o technologiích okamžitého přehrávání a jejím vlivu na herní sporty. Popisuje technologie okamžitého přehrávání používané ve fotbale, basketbale, americkém fotbale a jejich vliv na sportovní zápasy. Závěrem pojednává o tom, zda tyto technologie zlepšily herní sporty, nebo situaci zhoršily.
The Use of 3D Printers in Medicine
Shchennikov, Vladislav ; Froehling, Kenneth (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
The text deals with a rapid development of three-dimensional printers, description of their general components, and the utilization of 3D printers in medicine. In our contemporary world, three-dimensional printers have appeared more recently and immediately were applied in various fields and industries. 3D printing is innovative and forward-looking technology that will unimaginably change people’s lives and will reduce an enormous amount of time and resources, that is spent on creating certain products. The opportunity of using such technology in different areas particularly in medicine are described in this bachelor thesis, as well as the differences between individual technologies and their advantages and disadvantages.
Impact of mobile phones on English
Smirnova, Ekaterina ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tento semestrální projekt je zaměřen na zjištění všech důležitých aspektů, které odrážejí vliv mobilních telefonů na anglický jazyk. Práce ukáže všechny změny a příklady různých jevů, které způsobil tento objev, jenž byl vynalezen v 21. století a ovlivnil svět moderní komunikace.
Technology of Online Voting Systems
Kováč, Michal ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato práce pojednává o konceptu volení online. Krátce popisuje jaké další volební metody se v demokratických zemí používají. Detailně popisuje země které používají online volení (celostátně a částečně) a take země, které pilotovali nebo zkoušeli používat online volby a také z jakého důvodu přestali. V posledních dvou částech se práce zabývá pozitivy a negativy které online volební systémy mohou představovat, včetně analýzy volebních dat z Estonska.
Hacktivism: Politics, Crime, or Fun?
Raška, Jindřich ; Froehling, Kenneth (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat fenomén zvaný hacktivismus, jeho význam, dopady na společnost a motivaci jeho aktérů. Termín hacktivismus se skládá ze dvou následujících termínů; aktivismus, který bývá ve většině případů politicky motivovaný a hacking, jenž se jedná o kriminální činnost za účelem zneužití chyby nebo nedokonalosti výpočetního systému. Za účelem efektivního dosažení svého cíle, se aktéři hacktivismu, stejně jako jiní aktivisté, většinou organizují do skupin. Práce je též zaměřena na motivaci a následky konání těchto organizovaných skupin, zejména na skupinu s názvem Anonymous, s exemplárními příklady jejich akcí z minulosti.
Life management of power oil transformer
Čechová, Karolína ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Pro pochopení významu procesu řízení životnosti výkonových olejových transformátorů, je nutné si nejdříve uvědomit jejich roli v elektrizační soustavě. Používají se především ke zvýšení a snížení napěťových úrovní v přenosové a distribuční soustavě dle aktuálních potřeb. Nespolehlivost výkonových olejových transformátorů může způsobit narušení stability dodávky elektrické energie, což představuje značné finanční a technické ztráty pro společnosti, které spravují tento typ zařízení. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla napsat práci, která poskytuje přehled o procesu řízení životnosti, popsáním jeho ekonomických přínosů spolu s technickými diagnostikami, které napomáhají ke zjištění vznikajících poruch během provozu výkonových olejových transformátorů. Hlavním záměrem této práce je popsat a dokázat důležitost procesu řízení životnosti a využití diagnostických metod ke sledování parametrů transformátoru, které slouží jako prostředek ke zjištění možných poruch. Praktická část je zaměřena na navržení vhodných diagnostickým metod pro měření zvolených parametrů vybraného výkonového olejového transformátoru. Poté je provedena analýza zvolených parametrů a na základě jejích výsledků, je určen celkový stav vybraného výkonového olejového transformátoru.

National Repository of Grey Literature : 56 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 Froehling, Kryštof
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.