National Repository of Grey Literature 25 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Hacktivism: Politics, Crime, or Fun?
Raška, Jindřich ; Froehling, Kenneth (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat fenomén zvaný hacktivismus, jeho význam, dopady na společnost a motivaci jeho aktérů. Termín hacktivismus se skládá ze dvou následujících termínů; aktivismus, který bývá ve většině případů politicky motivovaný a hacking, jenž se jedná o kriminální činnost za účelem zneužití chyby nebo nedokonalosti výpočetního systému. Za účelem efektivního dosažení svého cíle, se aktéři hacktivismu, stejně jako jiní aktivisté, většinou organizují do skupin. Práce je též zaměřena na motivaci a následky konání těchto organizovaných skupin, zejména na skupinu s názvem Anonymous, s exemplárními příklady jejich akcí z minulosti.
Technology of Online Voting Systems
Kováč, Michal ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato práce pojednává o konceptu volení online. Krátce popisuje jaké další volební metody se v demokratických zemí používají. Detailně popisuje země které používají online volení (celostátně a částečně) a take země, které pilotovali nebo zkoušeli používat online volby a také z jakého důvodu přestali. V posledních dvou částech se práce zabývá pozitivy a negativy které online volební systémy mohou představovat, včetně analýzy volebních dat z Estonska.
Machine Translation Technology
Kadlec, Lukáš ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat různé typy technologií strojového překladu a historii strojových překladů od 90. let 20. století. Práce se zaměřuje na hlubší analýzu statistického strojového překladu (SMT), stručnou specifikaci neuronového strojového překladu (NMT) a také na dva typy NMT – rekurentní neuronové sítě (RNN) a konvoluční neuronové sítě (CNN). Další část této práce se zabývá třemi aplikacemi, které využívají neuronový strojový překlad – Google Translate, DeepL a SYSTRAN. Tato výzkumná práce se také zabývá hodnocením strojového překladu (BLEU, WER, METEOR, TER, ROGUE).
The Technology of Subtitles in Films and other Media
Tobiášová, Eliška ; Jašková, Jana (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Účelem bakalářské práce je prozkoumat technologii titulkování. Ta je rozebrána historického, současného a budoucího hlediska. V práci jsou zmíněny i specifické způsoby využití titulků pro určité typy médií a součástí je i rozbor cílových skupin, pro které jsou titulky určeny. Kromě teoretického rozboru technologie titulkování je na závěr proveden experiment, jehož účelem je porovnat přesnost titulkování mezi strojově generovanými titulky, profesionální prací a amatérskou prací. Toho je dosaženo porovnáváním titulků ze stejných filmových scén vedle sebe v tabulkách. Výsledek výzkumu, který je odvozen na základě kritérií, zmíněných v práci, ukazuje, že profesionální titulky jsou nejspolehlivější cestou.
Science Fiction and the Prediction of Technology, Past and Present
Skorobogatova, Margarita ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat, zda-li sci-fi dokáže predikovat budoucí vývoj technologií. První kapitola představuje sci-fi spisovatele 19. a 20. století, kteří předpovídali řadu technologických vynálezů vyskytujících se v současnosti. Druhá kapitola se zabývá sci-fi kinematografií, která je popsána a doložena příklady z sci-fi filmů a televizních seriálů. Poslední kapitola je základem různorodých technologických vynálezů současnosti, které jsou popsány a demonstrovány režiséry sci-fi filmů, a považovány za nejvíce pravděpodobné přiklady, které můžou být realizovány v blízké budoucnosti. Závěr popisuje výsledky provedených výzkumů a definuje případný vývoj v budoucnu.
Space Missions to Mercury
Novák, Jakub ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této práce je se seznámit s předešlými i současnými vesmírnými misemi na planetu Merkur, a to konkrétně na předchozí misi NASA Messenger a současnou společnou misi ESA a JAXA, BepiColombo. Tato práce popisuje cíle a dosavadní výsledky, dále se zaměřuje na použité vědecké technologie, včetně detailního popisu vědeckých instrumentů a výzkumu návrhu konstrukce obou sond.
Information and Communication Technology and Brexit Referendum
Šindelka, Dan ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této práce je popsat informační a komunikační technologie, které byly použity během Referenda o členství Spojeného království v Evropské unii 2016. Tato práce také poskytuje popis referend ve Spojeném království, následně jsou popsány informační a komunikační technologie. Účel firmy AggregateIQ v Referendu členství Spojeného království v Evropské unii 2016 je vysvětlen. Je popsána kombinace velkých dat a psychografik, dále je popsána role této kombinace na Referendum o členství Spojeného království v Evropské unii 2016. Kromě toho je ještě diskutován možný následek informačních a komunikačních technologií na pozdější demokratické volby.
Industrial Tester for Photometric Values of LED diodes Used in Automotive Signal Lighting
Gaži, Dominik ; Froehling, Kenneth (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
V posledních letech zažili světlomety v autech obrovský technický rozvoj, který se podílel na jejich současné složitosti. Aby řidiči i zákazníci byli spokojeni, je využíváno různých technologií pro neustálé dosahování účinnějších a bezpečnějších světelných zdrojů. Společnosti usilují o minimalizaci ztrát ve výrobě ve snaze šetřit životní prostředí a konat ekonomicky. Tato práce se zabývá výzkumem osvětlovací techniky a návrhem jednoduchého a efektivního zařízení pro testovaní chyb LED plošných obvodů ve světlometech, to vše za účelem minimalizace strat. Dalším cílem je výzkum možností konstrukce takového zařízení z technologického hlediska.
The Juno Mission to Jupiter
Gall, Jiří ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Semestrální práce je zaměřena na zkoumání planety Jupiter sondou Juno. Jsou zde popsány mise k Jupiteru, které předcházely misi Juno, spolu s jejich dosaženými výsledky. Dále je v této práci popsaná samotná mise Juno se zaměřením na zkoumání vzniku a následného vývoje planety. Je zde popsán průběh mise od startu až po, ještě neuskutečněné, shození sondy do atmosféry planety. Poté jsou popsány konstrukční prvky a subsystémy vesmírné sondy, spolu se všemi devíti měřícími přístroji určenými ke zkoumání planety. Na závěr jsou popsány a okomentovány její dosavadní výsledky.
Life management of power oil transformer
Čechová, Karolína ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Pro pochopení významu procesu řízení životnosti výkonových olejových transformátorů, je nutné si nejdříve uvědomit jejich roli v elektrizační soustavě. Používají se především ke zvýšení a snížení napěťových úrovní v přenosové a distribuční soustavě dle aktuálních potřeb. Nespolehlivost výkonových olejových transformátorů může způsobit narušení stability dodávky elektrické energie, což představuje značné finanční a technické ztráty pro společnosti, které spravují tento typ zařízení. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla napsat práci, která poskytuje přehled o procesu řízení životnosti, popsáním jeho ekonomických přínosů spolu s technickými diagnostikami, které napomáhají ke zjištění vznikajících poruch během provozu výkonových olejových transformátorů. Hlavním záměrem této práce je popsat a dokázat důležitost procesu řízení životnosti a využití diagnostických metod ke sledování parametrů transformátoru, které slouží jako prostředek ke zjištění možných poruch. Praktická část je zaměřena na navržení vhodných diagnostickým metod pro měření zvolených parametrů vybraného výkonového olejového transformátoru. Poté je provedena analýza zvolených parametrů a na základě jejích výsledků, je určen celkový stav vybraného výkonového olejového transformátoru.

National Repository of Grey Literature : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Froehling, Kryštof
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.