National Repository of Grey Literature 28 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Social context of cybersecurity
Abraham, Ondřej ; Froehling, Kenneth (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Tato práce se zabývá společenským kontextem kybernetické bezpečnosti. Cílem bylo popsat, jak mohou různé bezpečnostní události nebo incidenty ovlivnit fungování společnosti na různých úrovních, jako jsou státní instituce, podniky, jednotlivci a právní souvislosti. Práce je rozdělena do čtyř částí. První kapitola popisuje, co je to kybernetická bezpečnost, dimenze kybernetické bezpečnosti, pět funkcí kybernetické bezpečnosti, proč je pro nás kybernetická bezpečnost důležitá, kdo je nepřítel, a zabývá se také historií kybernetické bezpečnosti. Druhá kapitola se zaměřuje na sociální sítě, sociální normy, jako jsou normy vznikající a dohodnuté, marketing sociálních médií a trendy. Třetí kapitola klasifikuje různé typy počítačových hrozeb a útoků a vysvětluje motivace a cíle hackerů a dopad kybernetických hrozeb. Poslední kapitola popisuje strategii kybernetické bezpečnosti na příkladu současné strategie EU.
The Evolution of Space Telescopes
Bátorová, Silvia ; Sučková, Magda (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis historie dalekohledu, počínaje refrakčními a reflexními verzemi optického dalekohledu a pokračuje stručným nástinem historie radioteleskopu a vesmírných dalekohledů obecně. Poté jsou specifikovány základní vlastnosti kosmických dalekohledů a jejich pozitivní a negativní vlastnosti jsou porovnány. Na závěr jsou popsány tři nejdůležitější vesmírné dalekohledy a jejich přínosy pro vědu jsou objasněny.
Space Exploration of Mars
Válek, Jiří ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato bakalářská práce shrnuje minulé a současné mise k Marsu a uvádí objevy, úspěchy a technologie použité během jednotlivých misí. První kapitola se zaměřuje na první průzkumné mise Sovětského svazu a Spojených států během studené války a popisuje důležité úspěchy jednotlivých misí. Dále tato práce pojednává o roverech, jako jsou Opportunity, Spirit, Curiosity a také o Perseverance, které byly navrženy pro mobilní průzkum povrchu planety. Poslední část této práce se zabývá možností vyslání lidské posádky na tuto planetu, stavbou habitatů a samotnou cestou mezi Zemí a Marsem. V této kapitole jsou také nastíněna zdravotní rizika a různé problémy, kterým by posádka během takové mise musela čelit.
Hacktivism: Politics, Crime, or Fun?
Raška, Jindřich ; Froehling, Kenneth (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat fenomén zvaný hacktivismus, jeho význam, dopady na společnost a motivaci jeho aktérů. Termín hacktivismus se skládá ze dvou následujících termínů; aktivismus, který bývá ve většině případů politicky motivovaný a hacking, jenž se jedná o kriminální činnost za účelem zneužití chyby nebo nedokonalosti výpočetního systému. Za účelem efektivního dosažení svého cíle, se aktéři hacktivismu, stejně jako jiní aktivisté, většinou organizují do skupin. Práce je též zaměřena na motivaci a následky konání těchto organizovaných skupin, zejména na skupinu s názvem Anonymous, s exemplárními příklady jejich akcí z minulosti.
Technology of Online Voting Systems
Kováč, Michal ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato práce pojednává o konceptu volení online. Krátce popisuje jaké další volební metody se v demokratických zemí používají. Detailně popisuje země které používají online volení (celostátně a částečně) a take země, které pilotovali nebo zkoušeli používat online volby a také z jakého důvodu přestali. V posledních dvou částech se práce zabývá pozitivy a negativy které online volební systémy mohou představovat, včetně analýzy volebních dat z Estonska.
Machine Translation Technology
Kadlec, Lukáš ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat různé typy technologií strojového překladu a historii strojových překladů od 90. let 20. století. Práce se zaměřuje na hlubší analýzu statistického strojového překladu (SMT), stručnou specifikaci neuronového strojového překladu (NMT) a také na dva typy NMT – rekurentní neuronové sítě (RNN) a konvoluční neuronové sítě (CNN). Další část této práce se zabývá třemi aplikacemi, které využívají neuronový strojový překlad – Google Translate, DeepL a SYSTRAN. Tato výzkumná práce se také zabývá hodnocením strojového překladu (BLEU, WER, METEOR, TER, ROGUE).
The Technology of Subtitles in Films and other Media
Tobiášová, Eliška ; Jašková, Jana (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Účelem bakalářské práce je prozkoumat technologii titulkování. Ta je rozebrána historického, současného a budoucího hlediska. V práci jsou zmíněny i specifické způsoby využití titulků pro určité typy médií a součástí je i rozbor cílových skupin, pro které jsou titulky určeny. Kromě teoretického rozboru technologie titulkování je na závěr proveden experiment, jehož účelem je porovnat přesnost titulkování mezi strojově generovanými titulky, profesionální prací a amatérskou prací. Toho je dosaženo porovnáváním titulků ze stejných filmových scén vedle sebe v tabulkách. Výsledek výzkumu, který je odvozen na základě kritérií, zmíněných v práci, ukazuje, že profesionální titulky jsou nejspolehlivější cestou.
Science Fiction and the Prediction of Technology, Past and Present
Skorobogatova, Margarita ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat, zda-li sci-fi dokáže predikovat budoucí vývoj technologií. První kapitola představuje sci-fi spisovatele 19. a 20. století, kteří předpovídali řadu technologických vynálezů vyskytujících se v současnosti. Druhá kapitola se zabývá sci-fi kinematografií, která je popsána a doložena příklady z sci-fi filmů a televizních seriálů. Poslední kapitola je základem různorodých technologických vynálezů současnosti, které jsou popsány a demonstrovány režiséry sci-fi filmů, a považovány za nejvíce pravděpodobné přiklady, které můžou být realizovány v blízké budoucnosti. Závěr popisuje výsledky provedených výzkumů a definuje případný vývoj v budoucnu.
Space Missions to Mercury
Novák, Jakub ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této práce je se seznámit s předešlými i současnými vesmírnými misemi na planetu Merkur, a to konkrétně na předchozí misi NASA Messenger a současnou společnou misi ESA a JAXA, BepiColombo. Tato práce popisuje cíle a dosavadní výsledky, dále se zaměřuje na použité vědecké technologie, včetně detailního popisu vědeckých instrumentů a výzkumu návrhu konstrukce obou sond.
Information and Communication Technology and Brexit Referendum
Šindelka, Dan ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této práce je popsat informační a komunikační technologie, které byly použity během Referenda o členství Spojeného království v Evropské unii 2016. Tato práce také poskytuje popis referend ve Spojeném království, následně jsou popsány informační a komunikační technologie. Účel firmy AggregateIQ v Referendu členství Spojeného království v Evropské unii 2016 je vysvětlen. Je popsána kombinace velkých dat a psychografik, dále je popsána role této kombinace na Referendum o členství Spojeného království v Evropské unii 2016. Kromě toho je ještě diskutován možný následek informačních a komunikačních technologií na pozdější demokratické volby.

National Repository of Grey Literature : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Froehling, Kryštof
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.