Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
B + B BARCELONA
Fabián, Ondřej ; Rudiš, Viktor (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Návrh školy do místa jako je čtvrť Poblenou je velké dobrodružství. Bloky plánu Cerda uv sobě uzavírají dramatickou historii industriální éry, kdy se ještě Barceloně říkalo Katalánský Manchester. A tady si pokládám otázku. Co znamená slovo krajina v tomto prostředí ? Jak se aplikuje na staré haly a komíny představa archetypu KRAJINY ? Jsou to snad právě tyto prvky, jež kdysi živily takřka celou Katalunii ? Mohou se střechy dnes již nevyužívaných průmyslových hal stát něčím jiným ? Novou fasádou ? Krajinou ?
Historie Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice
KAHOVCOVÁ, Sally
Bakalářská práce se nejprve zabývá stručnými informacemi o hlavních etapách vývoje středního školství ve Strakonicích, hlavní část práce se soustředí na historii Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice. Zevrubné popsání těchto etap vedle uvedení dosud nepublikovaných informací jsou základní cíle této bakalářské práce. Pro naplnění cílů se vycházelo z historické a heuristické metody, včetně komparativní analýzy i řízených rozhovorů s pamětníky a se současným managementem školy.
Digitální technologie - tvorba didaktických materiálů pro 2. stupeň ZŠ
Šmíd, Radek ; Brom, Cyril (vedoucí práce) ; Černochová, Miroslava (oponent)
V roce 2023 začala v České republice platit revize rámcového vzdělávacího programu. Hlavní změnou bylo nahrazení vzdělávací oblasti Informační a komu- nikační technologie oblastí Informatika. Nové učivo bylo podpořeno vytvořením mnoha vzdělávacích materiálů. Nejméně dostupných materiálů se ale věnovalo části "Digitální technologie". V této práci jsme vytvořili nové materiály, které tento nedostatek pomohly částečně vylepšit. Konkrétně jde o čtyři listy, které vysvětlují strukturu a principy fungování internetu. Listy lze například rozdat žákům nebo vytisknout jako plakát do třídy. Ověřování didaktických kvalit listů proběhlo ve dvou fázích: během individuálních rozhovorů a v rámci hromad- ného testování. Během tvorby jsme listy ukázali patnácti druhostupňovým žá- kům v rámci individuálního rozhovoru. Žáci nejprve pomocí metody think aloud popsali, co vidí. Pak byli dotazováni na informace obsažené v listech. Přepisy rozhovorů s žáky jsme využili k vylepšení srozumitelnosti materiálů. Při hro- madném testování jsme hotové listy rozdali k prostudování (20 minut) vzorku 92 žáků (11-14 let). Znalosti žáků jsme ověřili pomocí pre a post testů. Sta- tistická analýza výsledků odhalila pozitivní vliv prostudování listů na znalosti studentů (d = 0,5; p < 0,001). Materiály jsou v příloze práce. Jsou...
Proměny gymnaziální výuky dějepisu na Klatovsku v letech 1971-1995
POTUŽÁK, Jaromír
Poslední čtvrtina dvacátého století byla velmi dynamickým obdobím plným změn, a to nejen ve společnosti, ale i v oblasti vyučování. Stejně bouřlivým vývojem prošel i dějepis, a to nejen jako školní předmět. Cílem této práce je na příkladu dvou gymnázií v klatovském okresu (Sušice a Klatovy) zmapovat vývoj výuky na tomto typu středních škol v Československu s důrazem na vyučování dějepisu v letech 1971-1995. Na základě archivních materiálů, vzpomínek pamětníků a dobových odborných časopiseckých diskusí budou porovnány teoretické koncepce a míra jejich naplnění v každodenní praxi. Součástí výzkumu proto bude i analýza maturitních zkoušek z dějepisu s důrazem na jejich obsahovou proměnu v tomto období. Kromě archivního materiálu bude využito i metody oral history, která přinese porovnání teorie s praxí v tehdejší výuce, přičemž narátory se stanou nejenom studenti, ale rovněž vyučující. Součástí textu bude rovněž didaktická část, v níž se zaměřím na analýzu výukových metod a učebních pomůcek (především učebnic).
Navracející se druhy obratlovců jako téma environmentální výchovy
Hartlová, Adéla ; Andreska, Jan (vedoucí práce) ; Chocholoušková, Zdenka (oponent) ; Urban, Peter (oponent)
Předložená disertační práce se věnuje vztahu člověka a živočichů, kteří se vracejí v důsledku různých okolností, zejména díky celostátní ochraně a ochraně v rámci Evropské unie, na území České republiky. Jedná se živočichy, kteří byli z nejrůznějších důvodů na našem území vyhubeni a po svém návratu působí škody, budí strach a v konečném důsledku vyvolávají kontroverze. Samovolné návraty a reintrodukce některých druhů obratlovců jsou tedy v současnosti považovány za aktuální téma, protože s reintrodukovanými a navracejícími se druhy a s tím, jak tyto druhy zasahují do lidských životů, se setkáváme čím dál častěji. To je důvod, proč by se s tímto tématem měli lidé seznamovat ideálně již na základní škole, kde jsou informace podávané srozumitelně a didakticky lépe, než později např. v rámci různých osvětových kampaní. Z tohoto důvodu bylo provedeno šetření na základních školách, gymnáziích a středních odborných školách zaměřených na lesníky a rybáře, s cílem zjistit, jaké jsou postoje žáků vůči těmto navracejícím se nebo reintrodukovaným druhům obratlovců, a co tyto postoje může ovlivňovat. Toto šetření bylo provedeno formou dotazníkového šetření s vyhodnocením v programu Jamovi a Statistica 14. Z následných analýz dat bylo zjištěno, že žáci mají k reintrodukci a samovolným návratům v práci...
Výběr a strukturace učiva chemie na úrovni středoškolského vzdělávání - prvky 1. a 17. skupiny periodické soustavy prvků
Vlčková, Tereza ; Čtrnáctová, Hana (vedoucí práce) ; Stratilová Urválková, Eva (oponent)
Diplomová práce se zabývá výběrem a strukturací učiva vybraných skupin prvků z hlediska anorganické chemie, a to prvků 1. a 17. skupiny na úrovni vyššího gymnázia. V teoretické části práce je uvedena charakteristika vzdělávacího obsahu a učiva, možností grafického znázornění uspořádání učiva, současných kurikulárních dokumentů a používaných učebnic chemie na gymnáziích. V závěru teoretické části je pojednáno o kvalitativní metodě výzkumu, a to o ohniskové skupině. Praktická část práce obsahuje upravená schémata uspořádání učiva prvků 1. a 17. skupiny z 80. let 20. století, kdy byl nově uplatněn deduktivní přístup k obsahu a uspořádání učiva chemie. Pro zjištění současného stavu byla provedena analýza RVP G a vybraných našich a zahraničních učebnic chemie, na jejichž základě byla vytvořena schémata reprezentující obsah a strukturu učiva prvků 1. a 17. skupiny. Ta dokládají převažující, avšak pro žáky problematický, deduktivní přístup k učivu chemie i v současnosti. Proto byl vytvořen návrh výběru a strukturace učiva vybraných skupin PSP založený na induktivním přístupu k učivu a následně ověřen formou diskuse v ohniskové skupině. V závěrečné diskusi je uvedeno srovnání deduktivního způsobu výběru a řazení učiva s navrženým, induktivním způsobem výběru a strukturace učiva prvků 1. a 17. skupiny.
Talent management v sekundárním školství České republiky
Remišová, Kateřina ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zaobírá tématem talent managementu ve vztahu k pedagogickým pracovníkům v sekundárním školství České republiky. Cílem práce je popsat jeho aktuální stav a zjistit, jak je o talentované pedagogy na českých středních školách pečováno a jak ředitelé talentované pedagogy i talent management vnímají. Práce vymezuje a dává do souvislostí pojmy pedagogický pracovník, učitelský stan- dard, talentovaný pedagog, talent a nadání a talent management. Součástí je i nově vzniklá definice talentovaného pedagoga. Na popis specifik prostředí českých škol pro realizaci ta- lent managementu z pohledu jednotlivých procesů navazuje dotazníkové šetření. Výsledky výzkumu jsou propojeny s kontextem českého školství a porovnány s výsledky předešlých šetření talent managementu v českých organizacích. Péče o české pedagogy je z pohledu talent managementu značně specifická. Pedago- gická profese je náročná a v ČR chybí funkční kariérní systém i obecně uznávaný učitelský standard. Učitelů je v mnoha oborech nedostatek, vzdělávání pedagogů je zákonem povinné, specifické jsou i způsoby financování. Vše výšené zmíněné se do současného stavu talent managementu na českých středních školách výrazně promítá. Výzkumné šetření naznačuje, že většina vedení českých střední škol se v nějaké míře talentovaným pedagogům...
Mezioborové vztahy chemie a geologie v přírodovědném vzdělávání
Kálalová, Anna ; Čtrnáctová, Hana (vedoucí práce) ; Teplý, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá mezioborovými vztahy chemie a geologie v kontextu přírodovědného vzdělávání. Diplomová práce se zabývá učivem daným Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, které se týká anorganické chemie, mineralogie a petrologie. Dále je v diplomové práci přehledně zpracováno zařazení zmíněných témat do školních vzdělávacích programů různých gymnázií. V práci je kladen důraz hlavně na praktické činnosti ve výuce zmíněných předmětů tj. laboratorní práce. V diplomové práci jsou zpracovány náměty na chemické a fyzikální pokusy, na kterých je možné demonstrovat vztahy mezi těmito předměty a geologií. K těmto pokusům jsou vypracovány pracovní listy s autorským řešením, které jsou součástí přílohy této práce.
Chemická exkurze ve středoškolském vzdělávání
Papírníková, Lucie ; Teplý, Pavel (vedoucí práce) ; Klímová, Helena (oponent)
Cílem práce bylo shrnutí dostupných informací o exkurzích, zjištění využívání exkurzí při pregraduální přípravě učitelů a vytipování vhodných pražských lokalit využitelných k chemicky orientovaným exkurzím. Práce obsahuje návrhy lokalit, jejichž součástí jsou popisy navštívených míst i s fotografiemi, včetně adres a kontaktů potřebných k realizaci exkurze. Součástí práce jsou také ukázky a odkazy na pracovní listy, videa a další výukové materiály. Práce je cílena především pro potřeby učitelů jako pomůcka pro přípravu exkurzí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.