Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 544 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Profesní autonomie učitelů a ředitelů v současné Číně
Wagenknechtová, Radana ; Voda, Jan (vedoucí práce)
Rigorózní práce představuje současný čínský vzdělávací systém nejenom jako celek, ale současně analyzuje i jednotlivé stupně řízení, s cílenou orientací na profesní autonomii ředitelů a učitelů školských zařízení. Stručně jsou představeny čínské školské reformy po roce 1976. Následuje podrobný rozbor principů současného školského systému, s orientací na jednotlivé stupně řízení a jejich řídící i rozhodovací pravomoci a plánované reformní změny. Pomocí odborné elaborace pojmů, studia klíčových dokumentů čínského vzdělávacího systému, školské politiky Číny a další cizojazyčné literatury, jsou ozřejměny legislativní procesy a dokumenty, kterými se současné čínské školské instituce řídí. Následně je posouzena shoda oficiální školské politiky, deklarovaná v příslušných dokumentech, s reálnou situací. Na základě nashromážděných aktuálních informací je popsána míra autonomie v řízení čínského školství a zhodnoceno postavení učitelů a ředitelů v současné Číně i možnosti jejich autonomního rozhodování Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Studie genderových postojů žáků a žákyní devátých ročníků vybraných základních škol
Zemková, Jana ; Mojžíšová, Jarmila (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zjistit, zda jsou žáci a žákyně devátých ročníků vybraných základních škol ovlivněni genderovými stereotypy a zda se genderové stereotypy promítají do jejich představ, vnímání a rozhodování. Teoretická část práce obsahuje kromě vymezení pojmu gender i kapitoly týkající se teorií genderu, postojů, genderových stereotypů, rovných příležitostí mužů a žen v zaměstnání, role muže a ženy v rodině. Stěžejní kapitola se týká oblasti genderu a vzdělávání. Praktická část diplomové práce je zaměřena na mapování žákovských postojů dotýkajících se oblasti genderu. Pomocí dotazníkového šetření byla získána data celkem od 204 žáků a žákyň. Získané výsledky byly konfrontovány s poznatky, které uvádí odborná literatura.
Idea autonomie školy a její pojetí ve waldorfské škole
Boněk, Jan
Předkládaná diplomová práce představuje monografickou studii, která pojednává o autonomii školy v kontextu ideje waldorfské školy a filozofických názorů jejího zakladatele Rudolfa Steinera. Samotný obsah přináší zejména identifikaci, analýzu a deskripci základních principů Steinerovy ideje sociální trojčlennosti. Pro lepší uchopení a vhled do tématu je v úvodních kapitolách objasněn pojem autonomie jak v obecném kontextu, tak vzhledem přímo k autonomii školy. Dále pohled na školskou správu a samosprávu a různé školské systémy v rámci Evropského prostoru. Práce také zahrnuje historicko-politický kontext doby vzniku různých směrů reformní pedagogiky přelomu 19. a 20. století, což se ukázalo, mimo jiné, jako jedna ze stěžejních podmínek pro pochopení koncepce svobodné waldorfské školy Rudolfa Steinera a podmínek za kterých vznikala. KLÍČOVÁ SLOVA autonomie, škola, waldorfská pedagogika, waldorfská škola, anthroposofie, Rudolf Steiner, kompetence, samospráva, odpovědnost, sociální trojčlennost
Vzájemné vztahy dítěte s ADHD, jeho rodiny, školy a učitelů
Konůpková, Olga
Práce se zabývá vztahem dítěte s ADHD a jeho rodiny ke škole. Cílem bylo zjistit, co je pro rodiče a děti nejdůležitější a co nejvíce ovlivňuje vztah a postoj dítěte a jeho rodiny ke škole. Teoretická část popisuje, jakým způsobem ADHD projevy dítěte ovlivňují vztahové situace všech zúčastněných aktérů. Upozorňuje na možné problémové situace, neporozumění při komunikaci a potencionální rizika pro vznik konfliktů. Stěžejní částí práce je kvalitativní výzkumné šetření realizované formou rozhovorů s dětmi a jejich rodiči. Výsledky ukázaly, že velmi důležitá je vzájemná komunikace rodiny a školy jakožto prevence mnoha negativních zkušeností na obou stranách. K nejčastějším problémům, se kterými se dítě a rodina potýkají, patří nefungující komunikace s učitelem, špatný vztah dítěte s učitelem, nedostatečná spolupráce a vzájemné nepochopení, které často vyústí ve změnu školy. KLÍČOVÁ SLOVA ADHD dítě, rodina, škola, učitelé, vztahy, vzájemná komunikace, změny škol, užívání psychofarmak
Queer geografie Česka: Heteronormativita prostoru
Pitoňák, Michal
Na základě pečlivého studia zahraniční, západní, ale i ne-západní literatury v této diplomové práci představuji české geografii sexualitu a s ní spojené prostorové konceptualizace. Na začátku teoretické části diskutuji rámec, v němž geografie studuje sexualitu. Dále se zabývám klíčovou terminologií a některými jejími změnami. Poté, co vysvětlím hlavní terminologické problémy, popisuji mnohačetný a rozmanitý vývoj se sexualitou spojených geografií. Soustředím se na queer geografii, popisuji queer hledisko a zaměřuji se na porozumění prostorové konstrukci sexuality, přičemž odhaluji heteronormativitu prostoru. S využitím queer přístupu nepřímo dekonstruuji binární dvojici veřejný a soukromý prostor, odhalením falešnosti této dvojice vztahující se k sexualitě. Představuji queer bar jako typický queer prostor, přičemž odhaluji sexuální closetovanost LGBTIQ lidí. Poté předkládám školní prostředí, jako v současnosti typický, heteronormativní prostor a instituci. Ke konci teoretické části dále diskutuji některé queer praktiky destabilizování heteronormativy, jak ve školním, tak ve veřejném prostoru. V empirické části diskutuji metodologii výběru, založeného na internetu, pomocí přeposílání, jež je inspirovaný metodou snowball a představuji výsledky svého on-line dotazníkového šetření, jež dosáhl na N=1589...
Historie elementárního školství ve vybraných lokalitách (školní projekt)
Obermajerová, Kateřina
Práce se zabývá regionální historií okresu Praha západ, vznikem a historií základního školství. Dělí se na teoretickou a praktickou část. Teoretická část chronologicky seznamuje s historií jednotlivých škol od jejich vzniku (úplného zániku), až po současnost. Historie konkrétních škol na okrese je materiálovým zdrojem k vypracování projektu pro žáky jednotlivých škol i širokou veřejnost. Cílem tohoto projektu bylo seznámení žáků s dějinami jejich školy a prohloubení vztahu žáků k ní. Projekt byl realizován ve školním roce 2014/2015.Všechny navrhované aktivity a očekávané výstupy jsou v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.
Percepce a zvládání dopadů specifických poruch učení na každodenní život dětí s touto diagnoózou
Vilímová, Zuzana ; Kucharská, Anna (vedoucí práce)
NÁZEV: Percepce a zvládání dopadů specifických poruch učení na každodenní život dětí s touto diagnózou ABSTRAKT Text se zaměřuje na rozpoznání dopadů specifických poruch učení na každodenní život, jak je vnímají samy děti s touto diagnózou, a strategií, které tyto děti užívají pro vyrovnání se s nimi. Teoretická část práce shrnuje potřebné poznatky o vývojovém stádiu mladší školní věk, fungování dítěte v rodině a krátce o zátěži a jejím zvládání. Dále jsou prezentovány výsledky předešlého výzkumu s matkami dětí s SPU. Empirická část je založena na semistrukturovaných rozhovorech se šesti dětmi s SPU navštěvujícími čtvrtou nebo pátou třídu běžných základních škol. Na základě jejich kvalitativní analýzy se práce pokouší objasnit, jak děti vnímají a prožívají dopady SPU a jak se s nimi vyrovnávají. KLÍČOVÁ SLOVA specifické poruchy učení (SPU), dítě, rodina, škola, neúspěchy, strategie zvládání (coping)
Profese asistenta pedagoga na základní škole jeho vlastní perspektivou
Kuberová, Kristýna ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Frombergerová, Anna (oponent)
Rigorózní práce Profese asistenta pedagoga na základní škole jeho vlastní perspektivou, vychází z práce diplomové, kde byla předmětem zájmu profese asistenta pedagoga. Pojednávala o asistentech pedagoga z hlediska motivace, která aktéry vedla k výkonu profese, z hlediska nároků na tuto profesi, spolupráce s vyučujícími, žáky a jejich rodiči. Práce také zkoumala postavení/roli asistentů pedagoga ve škole a nahlíží na sebepercepci samotných aktérů. Rigorózní práce je z velké části postavena na tomto základě. Práce je rozdělena na dvě části tj. na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části je čtenář nejprve seznámen s trendem inkluzivního vzdělávání, dělením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ustanovením podpůrných opatření, do kterých mimo jiné patří i profese asistenta pedagoga. Důraz je kladen také na legislativu a legislativní změny vyhlášky 27/2016 Sb., které jsou platné od začátku roku 2020. Dle které se profese AP změnila například ve způsobu financování, v možnosti sdílení mezi ostatní žáky atd. Dále je čtenář seznámen s teoretickým ukotvením profese asistenta pedagoga, vznikem a vývojem této profese. Dále se v textu pojednává o identitě a profesní identitě aktérů a o odbornostech a osobních předpokladech, které jsou pro výkon profese nezbytné. Dále je pojednáváno o...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 544 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.