Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 369 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Český a slovenský mediální obraz rozdělení Československa
Kvítková, Alena ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Lizcová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce Český a slovenský mediální obraz rozdělení Československa zkoumá mediální reprezentaci rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku. Analyzuje tematické rámce článků na dané téma a jejich prostřednictvím zkoumá mediální obrazy rozdělení vytvořené každým jednotlivým deníkem, českými a slovenskými deníky jako dvěma celky i celkový obraz na základě výsledků všech sesbíraných dat. Zdrojem pro analýzu jsou články tří českých novin (Mladá fronta DNES, Rudé právo a Blesk) a tří slovenských novin (Smena, Pravda a Nový Čas) z období přijetí zákona o zániku ČSFR a z doby jejího rozdělení. Cílem je získat představu o podobě celkového mediálního obrazu rozdělení Československa, ale také srovnat obrazy v českých a slovenských periodikách a zkoumat jejich rozdíly, a to jak z hlediska celkového pozitivního, negativního či neutrálního obrazu, tak z hlediska konkrétních užitých rámců. Kromě toho se práce zaměřuje také na rozdíly mezi pravicovými a levicovými periodiky nebo seriózním tiskem a bulvárem. Důležitá je také závěrečná konfrontace s výzkumy veřejného mínění, která potvrzuje propojení mediální a veřejné agendy. Díky ní lze tuto práci vnímat nejen jako analýzu mediální reprezentace, ale také jako analýzu názorů společnosti z období zániku Československa. Klíčová slova:...
Proč jsou Francouzi nespokojeni: Proměna vnímání úřadu prezidenta a její vliv na popularitu
Boudová, Kristina ; Emler, David (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá propadem pádu popularity u posledních tří francouzských prezidentů - tj. Nicolas Sarkozy, François Hollande a Emmanuel Macron. Všichni tito tři prezidenti totiž dosahují nejnižších úrovní popularity v historii Páté republiky. Práce si klade otázku, zda za tento propad můžou systematické změny ve vnímání úřadu prezidenta a vychází z hypotézy, že za něj můžou opakující se fenomény na úrovni francouzské společnosti. Práce se tudíž místo na makroekonomické příčiny dívá na důvody společenské a systematické a srovnává prezidenty na několika úrovních. V první části práce se tedy řeší rámec francouzského politického systému a změna postavení prezidenta v něm po reformě v roce 2002. V další kapitole je rozebrán vliv těchto změn na voliče a průběh konkrétních prezidentských voleb. Následující část se věnuje samotným prezidentským kampaním a personalizaci moci ve Francii. Na závěr jsou všechny zjištěné poznatky konfrontovány s grafy vývoje popularity během prvního roku a půl mandátu prezidentů. Cílem je ukázat, že všechny popsané fenomény proměňují fungování popularity ve Francii a dokázat, že tyto problémy jsou společné pro všechny tři prezidenty a ovlivňují jejich vnímání už od úplného začátku.
Inkluze v systému předškolního vzdělávání
Vlachová, Jana ; Hájková, Vanda (oponent)
Rigorózní práce se zabývá inkluzivním vzděláváním v mateřských školách v České republice. Vychází ze studia odborné literatury, legislativních změn ve školství a dlouholeté praxe její autorky, speciální pedagožky mateřské školy. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část definuje základní pojmy a východiska inkluze i její hlavní aktéry z hlediska pozitivních i negativních dopadů, které na ně inkluzivní vzdělávání může mít. Přináší rovněž stručný pohled na systém inkluzivního předškolního vzdělávání ve Velké Británii, Švédsku, Norsku a Finsku. Druhá část obsahuje přehled systému inkluzivního předškolního vzdělávání v rámci současného českého školství a přináší rovněž poznatky a zkušenosti z praxe. Zahrnuty jsou i autorčiny osobní zkušenosti z návštěv mateřských škol ve Švédsku, Finsku a Moldávii. Třetí část rigorózní práce obsahuje výsledky kvantitativního výzkumu, zaměřeného na zjišťování postojů odborníků a laické veřejnosti k inkluzi v běžných mateřských školách. Zkoumá názory pedagogů a rodičů na podmínky mateřských škol ve fázi implementace inkluzivního vzdělávání. Poskytuje pohled rodičů a pedagogických pracovníků na připravenost účastníků inkluzivního vzdělávání v mateřských školách. Přináší zjištění, že proces inkluzivního vzdělávání, který vychází z práva dítěte na rovné...
Interpretace předvolebních výzkumů v českých tištěných denících
Tučková, Kateřina ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Diplomová práce Interpretace předvolebních výzkumů v českých tištěných denících se zabývá způsobem, jakým média ve svém zpravodajství prezentují výsledky předvolebních výzkumů. Práce vychází z teorií účinků médií, jejichž studium ukazuje možný vliv médií na veřejné mínění, či dokonce na volební rozhodování. Z tohoto důvodu je možné od médií vyžadovat dodržování určitých standardů při zveřejňování výsledků předvolebních výzkumů, nicméně žádný předpis, který by ustanovoval, jak k tomuto typu obsahu přistupovat, v České republice neexistuje. I tato skutečnost vede k dlouhodobému sporu mezi zdroji dat (výzkumnými agenturami) a těmi, kdo je prezentují veřejnosti (médii), v jehož centru stojí odlišná měřítka kvality obou stran. Mezi často médiím vytýkané chyby patří nesprávná interpretace dat a nedostatečné vysvětlení pozadí výzkumu. Tato práce zkoumá kvantitativní obsahovou analýzou 154 článků z českých tištěných deníků napříč třemi předvolebními obdobími (2010, 2013, 2017) s cílem zjistit, jakou formou v nich jsou prezentovány výsledky předvolebních výzkumů a jestli jsou doplněny o všechny potřebné údaje. Analýza výsledků se dívá na data jako celek i sleduje trend napříč jednotlivými lety. Ve svém závěru zhodnocuje prezentaci výsledků předvolebních výzkumů v českých médiích jako nedostatečnou, z čehož...
Vliv olympijských her 1936 v Berlíně na zahraniční politiku nacistického Německa a jeho obraz v mezinárodním společenství
Pokorný, Jiří ; Emler, David (vedoucí práce) ; Smetana, Vít (oponent)
bakalářské práce je vliv letních olympijských her 1936 na zahraniční politiku nacistického Německa a jeho obraz v mezinárodním společenství. Práce si klade za cíl ověřit, zda se nacistům podařilo využít olympijské hry ke zlepšení obrazu nacistického Německa zahraničí a posléze k opuštění nepříznivé zahraničněpolitické pozice, ve které se nacházelo. Bakalářská práce je rozdělena do dvou přehledných částí, přičemž v první se autor věnuje výchozí pozici Německa v mezinárodním společenství a jeho zahraniční politice před této části věnuje samotným olympijským hrám. V druhé části autor na základě novinových článků a interní zprávy vytvořené Zahraničním úřadem zjišťuje vliv olympijských her na obraz Německa v zahraničí a posléze i jeho zahraniční poli Nacisté ostře vystupovali proti olympijským hrám v době, kdy byly přiděleny křehké Výmarské republice jako ocenění za snahy navrátit zemi do kulturní společnosti moderních států. Včas si však uvědomili, jaká příležitost se jim naskytla a po nástupu k úsilím uspořádali velkolepé a v mnoha směrech pokrokové hry, jež předurčil , jakým směrem se olympijské hnutí vydá. Pořádání her ohrožovalo mezinárodní bojkotní hnutí vyvolané agresivními kroky Třetí říše a pronásledováním Židů v německé společnosti. Centrem protestů zahraničí se staly Spojené státy americké. Bojkot...
Mediální obraz evropské uprchlické krize ve vybraných britských denících
Kvítková, Alena ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá mediální reprezentací evropské uprchlické krize ve vybraných britských denících v době její kulminace na přelomu září a října 2015. Práce si klade za cíl prozkoumat na vzorku čtyř periodik, mezi nimiž jsou rovnoměrně zastoupeny tabloidy a broadsheety i pravicově a levicově tíhnoucí periodika, převažující mediální rámce i kladnost či negativnost celkového obrazu uprchlické krize. Práce nejprve analyzuje mediální rámce i z nich vyplývající mediální obrazy periodik The Guardian, The Times, The Daily Mirror a The Daily Mail a následně porovnává výsledky různých druhů periodik. Prozkoumá tak tendence k odlišnému zobrazování událostí v pravicově a levicově orientovaných denících či tabloidech a broadsheetech. Důležitým aspektem práce je rovněž vyvození nejčastěji užívaných mediálních rámců a celkového obrazu uprchlické krize postavených na výsledcích ze všech čtyř deníků a následná konfrontace těchto výsledků s průzkumy veřejného mínění z Velké Británie. Bakalářská práce tak prozkoumá teorie, že jsou uprchlické krize velmi často spojovány s negativitou, nebo že se média a veřejnost vzájemně ovlivňují a média tak mohou být jakousi sondou do názorů společnosti.
Přístup české veřejnosti k sociokulturním menšinám ve společnosti
KOCÁBOVÁ, Renáta
V práci jsou popsány charakteristiky postmoderní společnosti ve vybraných souvislostech, dále zde najdeme charakteristiku vybraných sociokulturních menšin, jako jsou například menšiny etnické a národnostní, náboženské a jazykové. Dílčí kapitola je věnována také marginálním skupinám. Souvisejícím pojmem je sociální vyloučení, možnosti soužití sociokulturních menšin s majoritní společností, jehož charakteristice v jednotlivých dimenzích je věnována další kapitola této bakalářské práce. V základních rysech jsou nastíněny možnosti soužití vybraných menšin. V jedné z kapitol práce je srovnání vztahu majoritní populace k vybraným menšinám. Společnost, která vzniká, má často daleko k ideálnímu modelu multikulturní společnosti a nebezpečně sklouzává spíše k partikularismu jednotlivých kultur. Čím více byla původní společnost homogenní, tím víc má problémy s přijímáním kulturních odlišností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 369 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.