Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,620 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti
Baťková, Nikola ; Havíř, David (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podpory prodeje a reklamy společnosti s chovatelskými potřebami. Ve společnosti je marketingová komunikace značně zanedbána. V této práci bude analyzována velká část marketingové komunikace, větší pozornost bude však věnována reklamě a osobnímu prodeji, jelikož tvoří podstatnou část komunikačního mixu. V závěru práce budou navrhnuta zlepšení, která by měla vést ke zvýšení počtu prodejů, především díky navýšení spokojenosti a loajality stálých zákazníků a zvýšení počtu zákazníků nových.
Výzkum spokojenosti zákazníků
Rodan, Zdeněk ; Trégerová, Jaroslava (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Cílem práce je zjistit, vyhodnotit a stanovit taková opatření, která přinesou zvýšení této spokojenosti v budoucnu. Teoretická část se zaměřuje především na výklad pojmů, problematiku marketingového výzkumu a marketingu služeb. Druhá část zahrnuje vlastní dotazníkové šetření s následným vyhodnocením.
Návrh marketingového plánu
Soukupová, Hana ; Milichovský, František (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového mixu ve vybrané společnosti. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy marketingu, marketingového mixu a marketingové analýzy a výzkumu. Analytická část je zaměřena na zjištění aktuálního stavu marketingového mixu ve společnosti. Na základě výsledků analytické části jsou formulovány návrhy, které by měly přispět k vyřešení aktuálních témat, se kterými se zkoumaná společnost potýká.
Marketingové procesy ve stavebnictví
Dohnálek, Petr ; Jégl, Adam (oponent) ; Dohnal, Radek (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce „Marketingové procesy ve stavebnictví“ je sledování a popis jednotlivých marketingových komunikačních nástrojů ve vybraném stavebním podniku, následné zhodnocení jejich současného stavu a navržení jeho optimalizace.
Nové přístupy v marketingové komunikaci v segmentu outdoorového oblečení
Mráček, Pavel ; Kita, Jaroslav (oponent) ; Stávková, Jana (oponent) ; Světlík, Jaroslav (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá marketingovou komunikací v rámci vztahů mezi dodavatelem/výrobcem materiálů - výrobcem oblečení – prodejcem a zákazníkem v segmentu outdoorového oblečení v České republice. Specifická role zákazníka je posuzována v kontextu koncepce spoluvytváření hodnoty s důrazem na rozvoj a navýšení vnímané hodnoty. Primárním cílem dizertační práce je vymezení nových přístupů marketingové komunikace se zákazníkem v rámci uvedených vztahů s důrazem na vymezení efektu synergie uvedených vztahů v působení různých forem komunikace na zákazníka. V návaznosti na tento cíl jsou definování dílčí cíle. Cíl práce a jednotlivé hypotézy, kterými se práce zabývá, byly definovány na základě rozboru teoretických východisek a sekundárních dat. Provedený primární výzkum pak kombinuje kvalitativní a kvantitativní přístupy pro analyzování a deskripci jednotlivých částí. Výsledky výzkumů jsou prezentovány jak ve formě dílčích závěrů charakterizujících jednotlivé oblasti, tak ve formě souhrnného závěru. Zásadní důraz při formulaci závěrů byl kladen na vizualizaci ve formě schematického znázornění identifikovaných principů. Práce obsahuje závěry a doporučení pro jednotlivé účastníky vztahu. V závěru práce jsou sumarizovány přínosy pro vědu a výzkum, praxi i pedagogickou oblast. Komplexní pojetí zpracování tématu je doplněno vymezením omezení provedeného výzkumu a podněty pro další výzkumy v dané oblasti.
Návrh marketingových aktivit konkrétní společnosti
Oulehla, Michaela ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je vytvoření návrhu marketingových aktivit pro kavárnu a bar Limbo v Brně, který by měl vést ke zlepšení komunikačních aktivit společnosti, a následně ke zvýšení povědomí ve společnosti, popřípadě k nárůstu počtu nových zákazníků. Díky výše zmíněným důvodům je nejobsáhlejší část návrhů věnována marketingové komunikaci. Návrh vychází ze zpracovaných teoretických poznatků v první části, a především z vhodné analýzy současného stavu v části druhé.
Návrh komunikačního mixu ve společnosti ADPAK, s.r.o.
Juříčková, Klára ; Kašparec, Michal (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix. V první části práce jsou vymezeny teoretické poznatky, jež jsou nezbytné pro porozumění dané problematice. V části druhé jsou pak tyto poznatky aplikovány na konkrétní společnost a je provedena strategická analýza prostředí a současného komunikačního mixu. Na základě zjištěných poznatků jsou doporučeny změny, které by vedly k efektivní marketingové komunikaci společnosti.
On-line marketingová komunikace
Jílková, Šárka ; Novotný, Lukáš (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na on-line marketingovou komunikaci kosmetického studia Mis-sys. V teoretické části jsou popsány základní pojmy marketingu, které jsou následně využity v analytické části. Analytická část popisuje základní informace o firmě a její současný stav. Na základě získaných informací z analýz a z dotazníkového šetření následuje v praktické části vlastní návrh řešení problému a jeho přínos.
Návrh komunikačního mixu pro event Hip Hop Kemp
Škrlant, Jan ; Kejklíčková, Petra (oponent) ; Navrátilová, Ludmila (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix konkrétního festivalu společnosti Festivalpark. První část práce obsahuje vysvětlení teoretických poznatků, které souvisejí s danou problematikou. Druhá část práce je zaměřena na aplikaci těchto poznatků a provedení analýzy stávajícího komunikačního mixu. Na základě zjištěných údajů jsou v poslední části práce sestaveny vlastní návrhy na zlepšení marketingové komunikace pro další ročníky eventu.
Návrh komunikační strategie (pro konkrétní firmu, organizaci)
Tuč, David ; Kruliš, Vladimír (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám vytvořením komunikační strategie multimediálního festivalu Lumírova tříska pro rok 2009. Součástí práce je shrnutí základních marketingových východisek pro tvorbu komunikační strategie, popis sestavování komunikační strategie, analýza komunikace minulého ročníku Lumírovy třísky, náhled na současnou situaci na trhu festivalů dotýkajících se tématu reklamní tvorby, návrh nové komunikační strategie i modelu jejího řízení a ekonomického zhodnocení řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,620 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.