Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,176 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingová komunikace neziskové organizace Czech ski school of amputees z.ú.
Poulová, Barbora ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Opelík, Daniel (oponent)
Název: Marketingová komunikace vybrané neziskové organizace Czech ski school amputees, z. ú Cíle: Hlavním cílem diplomové práce vytvořit návrh na marketingové neziskové organizace ech ski school of amputees z.ú. nutné zjistit současný e. Poté, vnímá samotný zakladatel organizace vnímají její nezávislý odborník na marketingovou komunikaci Následně dle daných zjištění navrhnout doporučení na její V práci je použit metoda kvalitativního výzkumu za použití literatury. Důležité je zmínit postup práce. práci rozhovorů - loubkový rozhovor a rozhovor v miniskupině výzkumný soubor byly použity tři skupiny, kde u jedné byl prováděn miniskupině dalších dvou hloubkový or. První skupina obsahovala tři klienty neziskové organizace zbylé dva hloubkové rozhovory probíhaly nezávislým odborníkem na amputees z.ú. Výsledky: Vnímání aktuální marketingové komunikace je z pohledu všech tří dotazovaných skupin poměrně nedostačující. Přesto, že se nezisková organizace pohybuje ve všech pěti marketingových nástrojcích, je potřeba je posílit, aby byla atraktivita CSSA, co možná největší. Na základě výsledků rozhovorů byla navržena doporučení pro inovaci všech marketingových nástrojů, kterými jsou reklama, internetová komunikace, marketing na sociálních sítích a sponzoring. K celému návrhu byl vytvořen finanční plán, aby měla CSSA...
Marketingová kampaň náboru nových členů do oddílu TJ Vodní Stavby Praha - Zelený pruh
Poláčková, Tereza ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Marketingová kampaň náboru nových členů do oddílu TJ Vodní Stavby Praha - Zelený pruh Cíle: Cílem této bakalářské práce je analýza předešlých náborových kampaní a vytvoření nové komplexní marketingové propagace pro oddíl moderní gymnastiky TJ Vodní Stavby Praha - Zelený pruh se záměrem zvýšení členské základny a povědomí o klubu. Metody: Bakalářská práce vychází z analýzy sekundárních dat spojených se zkoumaným oddílem (počet členů, hodnocení letáků z loňských let, klubové sociální sítě a webové stránky). Nadále bylo využito kvantitativní metody osobního dotazování rodičů zúčastněných dětí při zkoumání zpětné vazby využitých zdrojů k propagaci náboru a porovnání náborových strategií ostatních klubů v okolí. Výsledky: Po analýze sekundárních dat oddílu bylo zjištěno kolik členů přibylo po každém náboru a jak vypadaly náborové příspěvky. Dále byly zkoumány a následně porovnávány počty návštěv webových stránek za měsíc září od roku 2015. Za pomoci těchto dat byla vytvořena kampaň pro rok 2020, která byla sdílena na několika kanálech. Závěrem byla provedena zpětná vazba formou kvantitativního dotazování příchozích na nábor, kde bylo zjišťováno, z jakého zdroje se dozvěděli o probíhající akci. Klíčová slova: Moderní gymnastika, marketingová komunikace, členství, sociální sítě, event management
Specifika spolupráce mezi současnou českou alternativní hudební scénou a komerčními subjekty
Pecková, Sára ; Ježková, Tereza (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
V marketingové komunikaci je běžně využívána hudba nebo navazována spolupráce mezi aktéry hudebního průmyslu a komerčními subjekty, které s hudbou přímo nesouvisejí. To je nejobvyklejší u hudby produkované přímo za komerčními účely a u tzv. mainstreamové hudební scény. Naopak alternativní hudební scéna se od hlavního proudu v mnohém liší a často se dokonce proti komerčnímu jednání vymezuje. Česká alternativní hudební scéna má navíc v důsledku historického vývoje řadu specifik. Navzdory tomu však ke spolupráci s komerčními subjekty dochází i u zástupců hudební alternativy, ačkoli tyto případy nejsou tak obvyklé, jako je tomu u mainstreamové hudební scény, nebo jim dosud nebyla věnována větší pozornost. Tato práce se věnuje specifikům spolupráce mezi současnou českou alternativní hudební scénou a komerčními subjekty, jakožto spolupráce dvou zcela odlišných oblastí. Specifika jsou vyvozena na základě hloubkových rozhovorů s aktéry současné české alternativní hudební scény, kteří mají se spoluprací s komerčními subjekty zkušenost. Výsledkem výzkumu je přiblížení, jakým způsobem spolupráce mezi těmito dvěma entitami probíhá.
Vnímání patriotismu v reklamě na potraviny u Čechů a Francouzů
Zadražil, Ondřej ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce s názvem Vnímání patriotismu v reklamě na potraviny u Čechů a Francouzů se zabývá významem patriotismu v marketingové komunikaci. Hlavním cílem práce je prozkoumat, jak důležitá je pro Čechy a Francouze role patriotismu při výběru potravin, a zjistit, jaký vliv má patriotismus na jejich nákupní chování. Práce se skládá ze tří částí - teoretické, metodologické a praktické. Teoretická část se věnuje problematice národní kultury a patriotismu. Následně je představena charakteristika české a francouzské kultury a způsob, jakým lze kulturní rozdíly využít v reklamě. Ve třetí kapitole teoretická část popisuje specifika reklamy na potraviny, což demonstruje i na příkladech vybraných reklamních letáků. Na závěr teoretická část uvádí problematiku zapojení patriotismu v reklamě s důrazem na jeho využití v době globalizace. Na metodologickou část, ve které je představen design výzkumu, navazuje samotná praktická část, která přibližuje průběh a vyhodnocení kvantitativního dotazníkového experimentu. Ten si klade za cíl odhalit, jaký vliv má zapojení patriotických motivů v reklamním letáku na nákupní preference respondentů. Výsledky experimentu ukazují na to, že efekt patriotismu má pozitivní vliv na nákupní preference jak českých, tak i francouzských zákazníků.
Analýza on-line komunikace značky Bagind
Pavelková, Kateřina ; Schneiderová, Soňa (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Analýza online komunikace značky Bagind" popisuje a analyzuje komunikaci značky v online prostředí. Vzhledem k stále navyšujícímu se počtu uživatelů internetu se online komunikace stává stále důležitější. První část práce se zabývá popisem komunikačního mixu, online komunikací a jejím specifikům, a také významu public relations v komunikaci organizací. Druhá část práce je zaměřena na představení značky Bagind, její cílové skupiny a stručnou analýzu online komunikace dvou hlavních konkurentů. Poslední část práce obsahuje popis online kanálů a nástrojů využívaných značkou Bagind a obsahovou analýzu zkoumající vybraný obsah. Součástí této části je i kapitola s návrhy na zlepšení online komunikace značky. Závěr práce shrnuje výsledky provedené analýzy a navržená doporučení.
Analýza marketingové komunikace v prostředí základních škol
Hrdina, Matěj ; Paulovčáková, Lucie (vedoucí práce) ; Urbanová, Eva (oponent)
Marketingová komunikace se nepojí pouze se ziskovou sférou. Své nezastupitelné místo má i v procesu řízení škol a školských zařízení. Marketing školám slouží k naplňování jejich cílů, a i samotný marketingový mix pro oblast vzdělávání je díky svým specifikům rozšířením původního marketingového mixu. Marketingovou komunikací se školy snaží oslovovat jak zájemce o studium a stávající žáky, tak i jejich zákonné zástupce. V dnes tak konkurenčním prostředí musí školy volit vhodné taktiky, jak je oslovovat. Cílem práce bylo zanalyzovat marketingovou komunikaci vybraných základních škol a navrhnout doporučení ke zefektivnění a zatraktivnění komunikace dané školy. Webové stránky základních škol slouží jako primární zdroj požadovaných informací, i když u některých informací, zvláště pak u těch o výuce přejímají prioritu elektronické informační systémy školy. Dle dotazníkového šetření jsou právě webové stránky místem, kam samotní žáci přicházejí pro informace. Webové stránky zkoumaných základních škol vykazují jisté chyby a nedokonalosti, ale cílové skupiny jsou s komunikací většinou spokojeny. Facebook jakož to zástupce sociálních sítí není primárním komunikačním kanálem ani pro jednu z dotázaných skupin respondentů. Samy školy si toho jsou vědomy, a tak k Facebooku přistupují. Jedna ze základních škol ho...
Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti
Lésková, Veronika ; Ulč, Jakub (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na marketingovou komunikaci společnosti Wellness Atrium s cílem podpořit oblast podpory prodeje a reklamy. Teoretická část je zaměřená na marketing, marketingovou komunikaci a podrobnější popis podpory prodeje a reklamy. Praktická část pojednává o představení společnosti a zároveň analyzuje současnou marketingovou situaci. Následně navrhovaná část vychází z provedených analýz, která obsahuje doporučené návrhy na zlepšení marketingové komunikace v oblasti podpory prodeje a reklamy
On-line marketing communication
Kollár, Jan ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on marketing communication of EXE Jeans shop which is a retail store with many branches over Czech Republic. In the first part, there will be covered and explained theoretical foundations which are closely connected to the topic that I am working on and the second, practical part furthermore includes analysis of the current state in the selected company, its environment, and possible improvements in recommendations part which are the main objective.
Chování zákazníka v konkrétní oblasti
Prokopová, Lucie ; Milichovský, František (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje chování spotřebitele na trhu erotických pomůcek. Teoretická část se zabývá zejména faktory ovlivňující chování zákazníka. Dále pojednává o nákupním rozhodování, které může být ovlivněno komunikačním mixem. Praktická část obsahuje analýzu místa prodeje a deskripci marketingových aktivit vybrané společnosti. Na základě provedené analýzy jsou vytvořeny návrhy na změny konkrétních oblastí komunikačního mixu. Tyto změny by měly zajistit lepší vnímání dané problematiky v rámci celé společnosti.
Chování zákazníka na trhu s uměním
Mičková, Markéta ; Milichovský, František (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá motivacemi subjektů poptávky k nákupu uměleckých děl. První část práce se věnuje teoretickým východiskům problematiky chování spotřebitele a také prostředí trhu s uměním. Druhá polovina práce se zabývá analýzou výsledků dotazníkového šetření, pomocí kterých definuji jednotlivé segmenty zákazníků. V závěru práce předkládám doporučení, která vycházejí z výsledků analýzy. Cílem bakalářské práce „Chování spotřebitele v oblasti uměni“ je na základě analýz vlastností a chování charakterizovat zákazníky/spotřebitele na trhu s uměním a doporučit, jakým způsobem s nimi nejlépe komunikovat a oslovit je.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,176 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.