Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 605 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vztah kurátora a edukátora v galeriích umění
Juríková, Kristýna ; Sládková, Kateřina (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vztahů a spolupráce mezi kurátory a edukátory v galeriích umění. Teoretická část představuje obě profese, uvádí okruhy jejich pracovních činností i kvalifikační a kompetenční nároky. Dále se teoretická část zaměřuje na stručný přehled probíhajících proměn ve výstavních institucích, konkrétně je popsán s nimi související nový institucionalismus a edukativní obrat. Praktická část představuje empirický výzkum, jehož hlavním cílem je zjistit, jak v současnosti vypadá spolupráce kurátorů a edukátorů ve vybraných galeriích umění. Data k výzkumu jsou sbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s kurátory a edukátory z galerií, otázky jsou mířeny jak na vzájemnou spolupráci, tak také na předchozí zkušenosti, vzdělání a na pracovní zázemí. Informace získané v rozhovorech při osobních setkáních jsou společně s informacemi z webových stránek vybraných galerií analyzovány a interpretovány. Z výzkumu vyplývá, že všechny oslovené galerie nabízí různorodé aktivní programy pro různé cílové skupiny, což ukazuje reflexi probíhajících proměn a určitý posun k edukativnímu obratu. Hlavním cílem výzkumu je zmapovat aktuální stav spolupráce mezi oběma profesemi. Největší důraz je kladen na spolupráci, ke které dochází nebo nedochází při vytváření nových výstavních projektů v...
Slaďování pracovního úspěchu a životní spokojenosti
Roháčková, Pavla
Roháčková, P. Slaďování pracovního úspěchu a životní spokojenosti. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Cílem práce je porozumět souvislostem mezi emoční inteligencí a schopností efektivního slaďování pracovního úspěchu a životní spokojenosti u lidí na řídících pozicích firem v České republice. Výstupem práce jsou strategie a praktická doporučení pro dosažení profesní i osobní spokojenosti. Výzkum nabízí důležité přínosy pro potenciální zakladatele úspěšných podniků, manažery a vedoucí pracovníky, kteří mohou využít informace o klíčové roli emoční inteligence v pracovním prostředí a podporovat rozvoj těchto kompetencí u sebe i svých kolegů. Týmy a jedinci, kteří aktivně rozvíjí a využívají emoční inteligenci, dosahují vyšší efektivity, snížení stresu a lepší pracovní, ale i životní spokojenosti.
Čtení krajiny jako geografická dovednost
Tesařová, Barbora ; Řezníčková, Dana (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Cíl této práce je zaměřen na hledání geografického přístupu při čtení krajiny v návaznosti na didaktické účely. Cíl práce je sledován prostřednictvím kvalitativního výzkumu. Práce navazuje na úvodní předvýzkumné šetření, spočívající ve tvorbě a ověřování terénního výukového programu o krajině pro žáky 7. - 9. tříd ZŠ. Pro účel hledání geografického přístupu při čtení krajiny byla využita metoda rozhovoru v ohniskové skupině, byly dotazovány 4 různé skupiny (odborní geografové, učitelé geografie a kontrolní skupina). Diplomová práce se skládá ze 4 částí. V první části je řešeno teoretické pojetí krajiny. Ve druhé části je představen předvýzkum a jeho výsledky. Třetí část je věnována výzkumnému projektu a metodologii výzkumu, představen je výběr respondentů, struktura dotazování i způsob sběru a analýzy dat. Závěrečná část práce je zaměřena na interpretaci, uskupení a porovnání výstupů. Pro analýzu dat byl použit software MAXQDA 10 Plus.
Charakteristické odlišnosti v očekávané, přijímané a poskytované sociální opoře u mužů a žen v partnerských vztazích
Lacka, Jiří ; Štětovská, Iva (vedoucí práce) ; Šulová, Lenka (oponent)
Cílem práce bylo zjistit charakteristické odlišnosti v očekávané a získané sociální opoře u mužů a žen v dlouhodobých heterosexuálních vztazích. Autor nejprve vytvořil teoretický podklad pro následnou empirickou část. Byly uskutečněny polostrukturované rozhovory s dvanácti dospělými respondenty a na jejich podkladě byla provedena kvalitativní analýza získaných dat. Interpretace dat naznačuje, že ženy a muži si jsou v očekávané a získané sociální opoře velmi podobní. Výsledky byly diskutovány ve světle studií zabývajících se sociální oporou v partnerských vztazích a genderovými odlišnostmi. Klíčová slova: Gender, heterosexuální vztahy, kvalitativní výzkum, partnerské vztahy, psychologie zdraví, rodové odlišnosti, sociální opora.
Cesty začleňování očima mladých Vietnamců v Praze
Kopečková, Magdalena ; Matochová, Alžběta (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Těžištěm bakalářské práce je zkoumání procesu integrace Vietnamců do českého prostředí. Hlavním cílem je poznat různé životní cesty, čím si mladí lidé při začleňování do české společnosti prošli a jak to zpětně hodnotí. Výzkum je prováděn kvalitativně a soustředí se na osobní zkušenosti mladých Vietnamců ohledně začleňování. Zkoumáním životních zkušeností těchto jedinců a jejich rodin poskytuje cenný vhled do procesu integrace. Tento výzkum si klade za cíl ponořit se do dětských zkušeností a integračních cest mladých Vietnamců žijících v České republice. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů se tato studie snaží zachytit jejich vyprávění, vnímání a výzvy, s nimiž se setkali během jejich formování v české společnosti. Skrze pohledy těchto jedinců můžeme získat cenné poznatky o spletitosti jejich kulturní výchovy, vzdělávacích zkušeností, sociálních interakcí a celkového procesu adaptace na cizí prostředí. Studie prozkoumá jejich zkušenosti s procházením duálních identit, udržováním spojení s jejich vietnamským dědictvím a asimilací do širší české společnosti. Kromě toho bude zkoumat roli podpory rodin, komunitních sítí a vzdělávacích systémů při utváření jejich integračních zkušeností.
Utváření a rozvoj studentské identity vysokoškolských studentů, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání
Škanderová, Taťána ; Machovcová, Kateřina (vedoucí práce) ; Smetáčková, Irena (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tím, jak se utváří a dále vyvíjí studentská identita vysokoškolských studujících, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání. Cílem je zjistit, jaké významy, faktory, zdroje, aktéři a identity mají vliv na proces budování a rozvoje jejich studentské identity. Zaměřuje se na zlomové momenty, které jsou u nich doprovázeny změnou vlastní identity a nejistotou ve vlastním sociálním a kulturním světě. Teoretická část práce je zaměřena na definování a popis specifických charakteristik vysokoškoláků s rodiči bez vysokoškolského vzdělání, problému deficitní perspektivy a specifik studujících první generace na prestižnějších studijních oborech. Navazují části zabývající se sociálními a vzdělanostními nerovnostmi z hlediska historického vývoje v českém kontextu a z hlediska kritické sociální psychologie. Závěr je věnován identitě, na niž je nahlíženo ze tří teoretických hledisek, a to z pohledu teorie sociální identity, z pohledu sociálního konstruktivismu a ze sociokulturního vývojového pohledu na identitní proměny. V empirické části byly ke sběru dat využity opakované polostrukturované hloubkové rozhovory a fotografické deníky. Získaná data jsou kvalitativně zpracována v interpretativní tradici prostřednictvím reflexivní tematické analýzy. Zkoumaný vzorek sestává z patnácti...
Specifika baletního prostředí jako potenciálně rizikové faktory pro rozvoj poruch příjmu potravy: Kvalitativní analýza
Šimčáková, Markéta ; Vanek, Marián (vedoucí práce) ; Taušová, Jitka (oponent)
Balet je rizikovým prostředím pro rozvoj poruch příjmu potravy a současně existují specifické rizikové faktory, které se vyskytují pouze v tomto prostředí. Pro tyto faktory byla prokázána statisticky významná souvislost s rizikovým jídelním chováním. U nadpoloviční většiny baletek tyto faktory vyvolávají nespokojenost s tělem. Cílem práce bylo rozšířit poznatky o těchto faktorech s důrazem na to, jakým způsobem mohou na baletky působit, a jak baletky mohou tyto faktory vnímat, prožívat a reagovat na ně. Data byla získána formou polostrukturovaných rozhovorů a dvou dotazníků a zpracována metodou tematické analýzy. Výsledkem je popis a interpretace 14 faktorů skrze zkušenosti baletek, hierarchická kategorizace specifických rizikových faktorů dle toho, jak na baletky působí a tematická mapa, integrující vynořená témata na vyšší úrovni abstrakce. Na základě analýzy dat byl identifikován nadřazený "superfaktor" Baletní ideál, který dává význam všem ostatním faktorům. Baletky, které nenaplňují Baletní ideál, mohou být zranitelnější a náchylnější k rozvoji poruch příjmu potravy. Vliv rizikového faktoru na baletky, které tento ideál naplňují, může být výrazně oslaben či eliminován. KLÍČOVÁ SLOVA balet, poruchy příjmu potravy, rizikové faktory, baletní ideál, body image, kvalitativní výzkum, tematická analýza
Mediální reprezentace sexuálního a genderově podmíněného násilí v České republice z pohledu přeživších i nezúčastněných
Machatová, Karolína ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Reifová, Irena (oponent)
Tématem této diplomové práce je mediální zobrazení sexuálního a genderově podmíněného násilí českými mainstreamovými zpravodajskými médii z pohledu lidí s různými zkušenostmi a přístupy k sexuálnímu násilí (přeživší, blízcí přeživších, lidé bez přímé či přenesené zkušenosti, ale k tématu citliví, a lidé skeptičtí či s neutrálně-negativním postojem k zobrazování sexuálního násilí jako tématu). Teoretickým rámcem této práce je genderová teorie a její pohled na média, spolu s přístupem kulturálních studií, resp. interpretativních komunit. Výzkum je koncipován jako kvalitativní, vycházející z postupů zakotvené teorie, kdy se za pomoci otevřeného a axiálního kódování analyzuje, jak lidé se čtyřmi různými zkušenostmi či přístupy k sexuálnímu a genderově podmíněnému násilí vnímají způsob, jakým česká média zobrazují téma sexuálního násilí. Jak sami tento způsob hodnotí, jaké pocity to v nich vyvolává a jaké případné změny v tomto směru navrhují. V souladu s technikou vignette rovněž sami s konkrétními příklady mediálních obsahů na téma sexuálního násilí pracují a vyjadřují konkrétní změny a úpravy. Celkem se prostřednictvím kódování a techniky vignette podařilo identifikovat čtyři hlavní problematické jevy, související s českým mediálním zobrazováním sexuálního násilí - nevhodné zobrazování obětí a...
Coolness a subkulturní kapitál v současné alternativní pražské techno scéně
Caha, Vilém ; Císař, Ondřej (vedoucí práce) ; Němcová, Lucie (oponent)
Předmětem této práce je kvalitativní sociologická studie, která se zabývá současnou pražskou alternativní klubovou a rave scénu jako subkulturou. Cílem studie je zjistit, jak členové subkultury vnímají a reflektují svou subkulturní identitu. Teoretická část se věnuje několik teoretických konceptům, které se s tímto tématem pojí. Proces, kterým bylo získáváno devět informátorů a z jejich rozhovorů, které sloužily jako primární zdroj dat, je popsán v kapitole o metodologii. Data k výzkumu byla sbírána kvalitativními metodami, tedy pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které byly následně analyzovány pomocí otevřeného kódování. Výsledky naznačují, že subkulturní identitu technařů ovlivňuje několik aspektů - angažmá na scéně a sdílení ideologie jdou těmi hlavními. Studie by mohla přispět k hlubšímu porozumění současné pražské alternativní techno scéně a jakým způsobem její členové formují svou subkulturní identitu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 605 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: